Hogeschool van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Hogeschool van Amsterdam Opleiding: Technische Informatica, HBO bachelor; Croho: Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

2 2/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 18 Onderwerp 3 Inzet van personeel 28 Onderwerp 4 Voorzieningen 32 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 34 Onderwerp 6 Resultaten 38 Deel C: Bijlagen 41 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 42 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 47 Bijlage 3: Bezoekprogramma 51 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 52 Bijlage 5: Domeinspecifieke competenties 54 Bijlage 6: Opleidingspecifieke competenties 55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 3/55

4 4/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 5/55

6 6/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Technische Informatica van de Hogeschool van Amsterdam heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in april 2007, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 16 mei Het panel bestond uit: De heer ir. E. Joustra (domeinpanellid); De heer ir. A.H. van der Gaag (domeinpanellid); De heer P.A. Spiele (studentpanellid); De heer drs. J.H. Boerke (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam (HvA) telt circa studenten en heeft zo n 80 opleidingen ondergebracht in negentien instituten verdeeld over de domeinen Techniek, Economie, Educatie, Gezondheid en bewegen en Creatie en nieuwe media. In augustus 2002 startte het toenmalige Instituut voor Informatica en Elektrotechniek de opleiding Technische Informatica. Tegenwoordig vormen de opleiding Technische Informatica en de opleiding Informatica het Instituut voor Informatica. NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 7/55

8 De opleidingen werken intensief samen wat betreft de onderwijsinnovatie, docenteninzet, twee lectoraten en het gezamenlijke gebruik van practica en apparatuur. Het Instituut van Informatica is één van de instituten van het domein Communicatie, Media en ICT. De vierjarige voltijdopleiding telde aan de start in 2002, 59 studenten. In oktober 2006 telt de opleiding 242 studenten. Er werken 14 docenten bij de opleiding en de totale onderwijsformatie bedraagt 11 fte s. 40% van de docenten beschikt over recente werkervaring in het ICT veld. De docent-student ratio bedraagt 1:22. De opleiding is gehuisvest in de locatie de Leeuwenburg. De opleiding Technische Informatica werkt nauw samen met mensen uit de praktijk, hierdoor blijft ze actueel. De opleiding leidt studenten op tot professionals die zich kunnen handhaven in de dynamische wereld van de ICT in een technische omgeving. Afgestudeerde TI ers kunnen onder andere functies bekleden in de domeinen Sytem & Network Engineering, Embedded Systems, Industrial Computing en Software Engineering en Game Technology. Het Instituut voor Informatica maakt deel uit van de Amsterdam School of ICT. Deze school bestaat uit het Instituut voor Informatica van de UvA, het instituut voor Informatica van de HvA en het instituut voor Information Engineering in Almere. Afgestudeerden van Technische Informatica kunnen na het volgen van een specifieke doorstroomminor doorstromen naar een goed aansluitende master. Voor goede studenten bestaat de mogelijkheid om in jaar één aansluitend op het HBO een WO-master te behalen. Studenten met een MBO vooropleiding kunnen het HBO-WO traject in vier jaar afronden. Studenten kunnen ook kiezen om hun bachelor of ICT te behalen in het Instituut voor Informatica, hierna kunnen ze een één of tweejarige master volgen aan de Universiteit van Amsterdam. Het belangrijkste beleidsvoornemen dat het Instituut voor Informatica heeft is het vergroten van de instroom en het verbeteren van het studiesucces. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode april/mei 2007 inhoudelijk voor op het bezoek mei /55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

9 Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in juni 2007 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in september 2007 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in september Het visitatierapport is uiteindelijk in september 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 9/55

10 Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Opleiding Technische Informatica Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed 1.2 Niveau bachelor Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed 2.4 Studielast Goed 2.5 Instroom Goed 2.6 Duur Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Voldoende 3.2 Kwantiteit personeel Goed 3.3 Kwaliteit personeel Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Voldoende 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerde niveau Goed 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Totaaloordeel Positief NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 11/55

12 Doelstellingen opleiding Het panel beoordeelt de facetten 1.1 Domeinspecifieke eisen, 1.2 Niveau Bachelor en 1.3 Oriëntatie HBO bachelor met een goed. Het oordeel over het onderwerp Doelstelling van de opleiding is derhalve positief. Programma Het panel beoordeelt de facetten 2.1 Eisen HBO, 2.3 Samenhang in Opleidingsprogramma, 2.4 Studielast, 2.5 Instroom, 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud en 2.8 Toetsing met een goed. Facet 2.2 wordt beoordeeld met een voldoende en facet 2.6 is voldaan. Het oordeel over het onderwerp Programma is derhalve positief. Inzet van personeel Het panel beoordeelt facet 3.1 Eisen HBO met een voldoende. Facet 3.2 Kwantiteit personeel en facet 3.3 Kwaliteit personeel met een goed. Het oordeel over het onderwerp Inzet van personeel is derhalve positief. Voorzieningen Het panel beoordeelt de facetten 4.1 Materiële voorzieningen en 4.2 Studiebegeleiding met een voldoende. Het oordeel over het onderwerp Voorzieningen is derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Het panel beoordeelt de facetten 5.1 Evaluatieresultaten en 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld met een goed. Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering wordt beoordeeld met een voldoende. Het oordeel over het onderwerp Interne kwaliteitszorg is derhalve positief. Resultaten Het panel beoordeelt facet 6.1 Gerealiseerd niveau met een goed. Facet 6.2 Onderwijsrendement wordt beoordeeld met een voldoende. Het oordeel over het onderwerp Resultaten is derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort. De conclusie is dan ook dat het totaaloordeel over de opleiding positief is. 12/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

13 Deel B: Facetten NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 13/55

14 14/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding baseert zich voor het opleidingsprofiel en de eindkwalificaties op het competentieprofiel van het HBO-I platform: Bachelor of ICT een competentiegerichte profielbeschrijving dat in 2004 door de HBO-I Stichting in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van het werkveld is opgesteld. Bij de uitwerking van dat HBO-I profiel is er een nadrukkelijke verbinding gelegd met de European Informatics Skills Structure (EISS). In de EISS zijn standaarden voor alle functies op het terrein van de ICT beschreven. In het HBO-I opleidingsprofiel wordt de context als volgt verwoord: De bachelor of ICT zet haar of zijn competenties vooral in voor het ontwerpen, bouwen en implementeren van ICT-systemen ten behoeve van product- en productieautomatisering. In 2001 heeft de opleiding het toenmalige opleidingsprofiel van de Technisch Informaticus in overleg met de Opleidingsadviesraad (OAR) en vertegenwoordigers van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) geoperationaliseerd voor de Amsterdamse opleiding. Dit is vastgelegd in het Profiel van de Technische Informaticus aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna is het opleidingsprofiel geactualiseerd aan de hand van het deel technische informatica van het nieuwe boekje Bachelor of ICT, dat voor een deel op ontwikkelingen van de Amsterdamse opleiding is gebaseerd. In het HBO-I opleidingsprofiel worden de competenties geïllustreerd aan de hand van casussen. Een aantal hiervan is rechtstreeks uit het HvA-TI onderwijs overgenomen. Het HvA-TI competentieprofiel is gebaseerd op het Technische Informaticadeel van het HBO-I profiel. De opleiding TI van de HvA heeft ervoor gekozen om studenten op te leiden voor beroepen in vier domeinen, te weten: - het domein Embedded Systems - het domein System and Network Engineering - het domein Industriële Automatisering. - het domein Software Engineering en Intelligente Systemen met de nadruk op het ontwikkelen van software voor technische systemen. De beroepen binnen deze domeinen vallen alle binnen de beschrijvingen van het HBO-I profiel. NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 15/55

16 In overeenstemming met de uitgangspunten van de HVA heeft de opleiding de eindkwalificaties geformuleerd in termen van competenties. Het competentieprofiel (Competentieprofiel TI) is gespecificeerd voor de verschillende fasen in de opleiding (zie 2.2). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen tien algemene en vijf specifieke competenties die kenmerkend zijn voor de Bachelor of ICT. De competenties zijn ook opgenomen in een studiegids en, wat het panel opmerkelijk vindt, gedetailleerd in subcompetenties te vinden op een specifieke website. Het panel vindt dat de gehanteerde competenties en de nadere operationalisatie daarvan goed aansluiten op de beroepspraktijk; ze zijn adequaat, relevant en heel volledig. De opleiding bewaakt het niveau en de validiteit van de eindcompetenties via haar structurele contacten met de praktijk. Deze contacten worden vormgegeven in: - het HBO-I platform; - de Opleidingsadviesraad bestaande uit vertegenwoordigers van toonaangevende bedrijven. De raad komt drie maal per jaar bijeen. Eénmaal per jaar worden de trends in het werkveld en wat deze betekenen voor de geformuleerde competenties besproken; - de onderwijsconferentie: eenmaal per jaar wordt één aspect van het ICT-onderwijs belicht vanuit het bedrijfsleven; - de externe deskundigen: bij de beoordeling van de afstudeerstages zijn externe deskundigen betrokken; - de bedrijfsbegeleiders; - alumni: er is een alumni site waarin alle oud-studenten opgenomen zijn. Deze site zal gebruikt worden om het oordeel van de alumni te vragen over de relevantie en de actualiteit van de competenties. Facet 1.2 Niveau bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Hierboven is reeds beschreven welke competenties de opleiding hanteert voor de invulling van het programma Technische Informatica. De opleidingen van de HvA nemen de generieke HBO-kwalificaties als maatstaf voor de bepaling van het HBO-niveau. Deze kwalificaties zijn van een hoger niveau dan de algemenere en globalere Dublin descriptoren. Dit hogere niveau is volgens de HvA wenselijk om tegemoet te komen aan de wensen en eisen van het (inter) nationale werkveld. Dit uitgangspunt is vastgelegd in de informatieve en instructieve brochure Het HBO-niveau (cahier 5). Teneinde toch ook de relatie met de Dublin descriptoren duidelijk te maken, is in voornoemde publicatie een overzicht opgenomen waaruit duidelijk wordt hoe de Dublin descriptoren gedekt worden door de HBO kernkwalificaties. Zo wordt de descriptor Toepassen kennis en inzicht gekoppeld aan de competenties: 16/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

17 Probleemgericht werken, Creativiteit en complexiteit in handelen en Toepassing van de wetenschap. Uit het Competentieprofiel TI blijkt dat de HBO kernkwalificaties een integraal onderdeel vormen van de competenties van TI. Deze competenties zijn vertaald naar een vierjarig programma waarin expliciet wordt aangegeven waar de desbetreffende competenties verworven kunnen worden. Er worden daarbij steeds drie niveaus aangehouden: - Propedeuse, - Na de stage, - Na de afstudeerstage. De opleidingsadviesraad, bedrijfsbegeleiders en externe deskundigen bevestigen dat (blijkens notulen en gesprekken) de eindcompetenties op HBO-niveau zijn. Mede op grond daarvan is het panel van oordeel dat overtuigend is duidelijk gemaakt dat de nagestreefde competenties aantoonbaar aansluiten op de Dublin descriptoren. Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Hierboven is reeds aangegeven welke competenties de opleiding hanteert, hoe die tot stand zijn gekomen en hoe die zijn gebaseerd op vereisten vanuit het werkveld. Het panel is daar positief over. In de studiegids wordt de Bachelor of ICT omschreven als een professional die de levenscyclus van ICT-systemen beheerst: analyseren, ontwerpen, realiseren en beheren, altijd vanuit de maatschappelijke context. De technisch informaticus zet zich vooral in voor het ontwerpen, bouwen en implementeren van ICT-systemen ten behoeve van product-en productieautomatisering De opleiding TI leidt op voor onder andere de volgende functies binnen de genoemde domeinen: o System & Network Engineering: - Strategisch netwerkbeheerder - ICT consultant System & Network Engineering - Architect technische infrastructuur ICT - Systeemprogrammeur o Embedded systems - Productontwikkelaar embedded systems - Embedded software engineer - Projectleider embedded systems NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 17/55

18 o o Industrial Computing: - Projectleider industriële automatisering - Ontwerper industriële automatisering - Productontwikkelaar industriële automatisering Software Engineering en Game Technology: - (Game) programmeur - Systeemontwikkelaar - Software engineer Geheel in overeenstemming met de uitgangspunten van het HBO-I platform richten de eindkwalificaties zich op een startende informaticus in de arbeidsmarkt. Uit het bovengenoemde competentieprofiel blijkt dat de beoogde competenties voor de beginnende Technische Informaticus van HBO-niveau zijn. De HBO-oriëntatie wordt geborgd in het landelijk opleidingsoverleg, in het overleg met het beroepenveld en via het alumni- en werkgeverstevredenheidsonderzoek. In de jaarlijkse Alumni Tevredenheid Monitor en de tweejaarlijkse Werkgever Tevredenheid Monitor worden de respondenten onder andere de actuele competenties voorgelegd met de vraag of zij deze relevant vinden en van voldoende niveau voor de beroepsuitoefening van de TI er. Doordat de opleiding nog jong is leveren deze twee monitors nog onvoldoende gegevens op voor het panel om hieraan conclusies te mogen verbinden. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen vooral door haar uitstroomprofielen. Forensic Intelligence en Security en Game technology worden alleen door de HvA aangeboden; Industrial computing alleen bij Fontys en de HvA. Verder is het alleen voor afgestudeerden Technische Informatica van de HvA mogelijk om zonder drempels deel te nemen aan de doorstroommasters Software Engineering en System & Network engineering van de Universiteit van Amsterdam. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Goed Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In thema s krijgen studenten een samenhangende vakinhoud aangeboden. Hier staan kennis en vaardigheden centraal. Studenten leren vanaf het eerste jaar boeken, vakliteratuur en internet als bron te raadplegen. Ook leren zij vanaf het begin 18/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

19 wat kennismanagement is en hoe zij deze kunnen toepassen. In de studiehandleidingen wordt door docenten aangegeven welke verplichte vakliteratuur bestudeerd dient te worden. Jaarlijks is een geactualiseerde boekenlijst voor studenten beschikbaar. Deze is opgenomen in de studiegids. De opleiding ontleent studiemateriaal uit de beroepspraktijk door middel van casussen in thema's en projecten. De opleiding slaagt er in jaarlijks voldoende bedrijven aan te trekken. Regelmatig worden er vervolgprojecten aangeboden. Het panel heeft bij de bestudering van het studiemateriaal een positieve indruk gekregen. De boeken zijn van een goed niveau, actueel en deels Engelstalig. Overige literatuur kan worden ontsloten via intranet/internet, via de opgegeven links. Het panel vindt dat de interactie met de beroepspraktijk goed is geregeld. Op verschillende manieren komen de studenten in aanraking met de beroepspraktijk. Allereerst door de opzet van de opleiding; de opleiding als bedrijf waardoor de studenten vanaf de start werken binnen een bedrijfsmatige context (zie ook 2.2 en 2.7). In het derde jaar vindt er een oriënterende stage plaats en de opleiding eindigt met een afstudeerstage van een halfjaar. Daarnaast zijn er de bedrijfsbezoeken, praktijksimulaties en het werken in projecten met externe opdrachten. Ook worden er gastlessen gegeven; het panel heeft een uitgebreide lijst met gastdocenten (+bedrijf en functie) gezien. Zoals gezegd wordt de actualiteit binnengehaald door middel van cases en projecten. Die actualiteit blijkt ook uit veranderingen in het curriculum. Zo heeft het onderdeel intelligente systemen zich ontwikkeld tot Game Technology en is naast System and Network Engineering een programma Forensic Intelligence & Security ontstaan. In RailCab, een project voor tweedejaars studenten met Movares als externe opdrachtgever, wordt onderzoek gedaan naar de laatste ontwikkelingen in een technische omgeving op het gebied van individueel railtransport. Ook in stages en projecten wordt vaak onderzoek gedaan naar de laatste mogelijkheden. Een voorbeeld is de huidige ontwikkellijn van LogicaCMG, Working Tomorrow, waarin innovatieve toepassingen van ICT worden ontwikkeld. Hier vinden regelmatig (afstudeer)stages plaats. De kenniskringen van de aan het IvI verbonden lectoraten Softwarekwaliteit en Sourcing leveren een bijdrage aan de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs. De docenten die deel uitmaken van de kenniskring Softwarekwaliteit passen hun daar opgedane kennis toe bij de ontwikkeling van onderwijsonderdelen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw lectoraat: Forensic Intelligence & Security. De Kenniskring Softwarekwaliteit doet onderzoek naar de toepasbaarheid van software metrieken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in projecten in de afstudeerfase onder leiding van de kenniskring. In de thema's en projecten staan kennis en vaardigheden centraal (planmatig werken, samen werken, resultaatgericht werken) Ook via praktijksimulaties worden beroepsvaardigheden aangeleerd. Omdat Engels in de ICT-wereld de voertaal is, moeten de studenten aantonen dat zij deze taal beheersen op B2-niveau. NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt) 19/55

20 Is dat niet het geval, dan kunnen zij hun kennis via cursussen fluency en writing skills bijspijkeren. Bij twee projecten in de eerste twee jaar zijn de opdrachtgevers, die een multinational vertegenwoordigen, Engelstalig. De studenten communiceren in het Engels met hen en op deze manier wordt hun mondelinge competentie Engels getoetst. De opleiding wil de aandacht voor het kunnen functioneren in multidisciplinaire teams nog versterken. Uit diverse evaluaties wordt duidelijk dat studenten tevreden zijn over de verschillende aspecten van het programma: aansluiting studiemateriaal op de beroepspraktijk, aandacht voor theoretische kennis, gebruik van toegepast onderzoek, relevantie van de vakken voor de praktijk. Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Criteria - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Zoals reeds gezegd is de opleiding opgezet als een bedrijf: de Technische Informatica Groep Amsterdam (TIGAM). TIGAM kent vier business units, kent projecten en bedrijfsscholing en heeft een eigen HRM-afdeling. Een student is gedurende zijn gehele opleiding werknemer bij TIGAM. De student verwerft competenties door projecten uit te voeren voor TIGAM. In samenwerking met collega-studenten, docenten en het bedrijfsleven worden concrete oplossingen of producten ontwikkeld. De vakinhoudelijke know how wordt veelal aangeboden als just in time onderwijs. In de eerste tweeënhalf jaar krijgen alle studenten een gedegen brede basis voor het uitoefenen van een functie binnen de Technische Informatica. In het basisprogramma is ook uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van de professionele persoonlijke vaardigheden op sociaal en communicatief vlak. Het basisprogramma wordt in de eerste helft van het derde studiejaar afgerond met een oriënterende stage in een bedrijf. In de afstudeerfase zijn er twee mogelijkheden: Optie 1: De student kiest in welk van de vier TI-domeinen hij zich wil gaan specialiseren. Hij kan een keuze maken uit: Embedded Systems, Game Technology, System & Network Engineering en Industrial Computing. In dit domein volgt hij een halfjaar projecten en verplichte cursussen. Na dat halfjaar stelt hij in overleg met zijn loopbaanadviseur een programma samen, bestaande uit cursussen en projecten die door het instituut worden aangeboden. 20/55 NQA - Hogeschool van Amsterdam, opleiding Technische Informatica, hbo bachelor (vt)

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Logopedie, hbo bachelor; Crohonr: 34578 Variant: voltijd Visitatiedatum: 5 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/59 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland

Christelijke Hogeschool Nederland Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: 34952 Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Locaties: Varianten: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Arnhem / Nijmegen voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 23 april 2009 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Accountancy, hbo bachelor Croho: 34406 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 en 11 oktober 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 Inhoud 2/69 NQA

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2008 2/51 NQA -

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Visitatiedata: 14 en 15 februari 2008 en 26 september 2008

Visitatiedata: 14 en 15 februari 2008 en 26 september 2008 PABO van Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, Amsterdam Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 14 en 15 februari

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Visitatiedatum: 23 januari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Opleiding: Varianten: Small Business & Retail Management; hbo-bachelor (croho 34422) voltijd en duaal Visitatiedatum: 12 december 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Opleiding: HBO-bachelor Vormgeving (Academie voor Popcultuur), Croho: 39111 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Management Economie & Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 14 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal Visitatiedatum: 22 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 25 september 2008 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Hogeschool Utrecht Opleiding: Locatie: Varianten: Lerarenopleidingen; hbo-master Utrecht deeltijd Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2009 2/103

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, locatie Vlissingen

Hogeschool Zeeland, locatie Vlissingen Hogeschool Zeeland, locatie Vlissingen Toets Nieuwe Opleiding: Vitaliteitsmanagement en Toerisme; hbo-bachelor Varianten: voltijd Visitatiedatum: 20 februari 2009 Netherlands Ouality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie