Bedieningshandleiding Ultra-centrifugaalmolen Type ZM 200

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Ultra-centrifugaalmolen Type ZM 200"

Transcriptie

1 Bedieningshandleiding Ultra-centrifugaalmolen Type ZM 200 Retsch GmbH Haan, Rheinische Str.36, Germany, Doc.Nr. D

2 Aanwijzingen betreffende de bedieningshandleiding... 3 Waarschuwingen... 3 Reparaties... 3 Veiligheid... 4 Veiligheidsaanwijzingen... 4 Veiligheidsvoorschriften samengevat, deel Veiligheidsvoorschriften samengevat, deel Bevestiging... 7 Technische gegevens... 8 Gebruik conform de voorschriften... 8 Maximale aanvoerhoeveelheid... 8 Maximum grootte van de korrels... 8 Maximum bereikbare eindfijnheid... 8 Aandrijfvermogen... 8 Rotortoerental... 8 Emissies ZM Materialen en analyses van de maalwerktuigen... 9 Veiligheidscategorieën... 9 Veiligheidsinrichtingen... 9 Bedrijfsmodus... 9 Afmetingen van het toestel... 9 Noodzakelijke ruimte... 9 Transport en opstellen Verpakking Transport Temperatuurschommelingen Tussentijdse opslag Opstellen Parameters voor de opstelplaats Elektrische aansluiting Seriële interfaces Bediening Netaansluiting tot stand brengen Maalruimte openen / sluiten / noodontgrendeling De maalwerktuigen inzetten Bediening door de display van de ZM Symbolen in de display Menustructuur van de display ZM Instelmogelijkheden via het displaymenu TALEN Verkeerde taalselectie Selectie van het TOERENTAL Selectie van de starttijd START van de ZM AUTOMATISCHE OPENING AUTOMATISCHE STOP WAARSCHUWINGSTOON SERVICE CONTRAST / HELDERHEID DATUM / TIJD Stand-by monitor Het te malen materiaal toevoegen Materiaal dat niet geschikt is om te malen Passend materiaal Maalmethoden Zeer fijn malen met conidur-ringzeven Voorverkleinen met rondgat-ringzeven Versnippering door koud malen Malen met afstands-ringzeven Malen met snijdgat-ringzeven Malen van zeer kleine hoeveelheden Installatie van bijkomende delen Papierfilter met houder Montage Cycloonafscheider met opvangtank Montage Toevoertoestel DR100 met statief Montage Algemeen Reiniging Onderhoud Justeren van de afsluiting bij ondichte cassettedeksel Auteursrecht Veranderingen Foutmeldingen in de display F03 tot F F13 tot F Retsch GmbH 2 Doc.Nr. D

3 Aanwijzingen betreffende de bedieningshandleiding Deze gebruiksaanwijzing voor de ultracentrifugaalmolen type ZM200 verstrekt alle noodzakelijke informatie over de in de inhoudsopgave genoemde paragrafen. Hij instrueert de voor de betreffende paragrafen gedefinieerde doelgroep(en) over het veilige gebruik van de ZM 100 conform de voorschriften. De kennis van de paragrafen is voor de in aanmerking komende doelgroep(en) voorwaarde voor het veilige gebruik, conform de voorschriften. Bij deze technische documentatie gaat het om een naslag- en instructiewerk. De verschillende paragrafen op zichzelf compleet. Deze gebruiksaanwijzing bevat geen reparatiehandleiding. Bij eventueel noodzakelijke reparaties neemt u het beste contact op met uw leverancier of direct met Retsch GmbH. Waarschuwingen Wij waarschuwen met de volgende tekens: Waarschuwing voor letselschade Waarschuwing voor schade aan de apparatuur Reparaties Deze bedieningsaanwijzing bevat geen reparatiehandleiding. Voor uw eigen veiligheid mogen reparaties uitsluitend door Retsch GmbH of een geautoriseerde vertegenwoordiging (service-technici) uitgevoerd worden. Neem in dat geval contact op met: De Retsch-vertegenwoordiging in uw land Uw leverancier Direct met Retsch GmbH Uw service-adres: Retsch GmbH 3 Doc.Nr. D

4 Veiligheid De ZM200 is een uiterst modern product van Retsch GmbH met een hoog prestatieniveau. Het voldoet aan de nieuwste stand van de techniek. Als normaal en met kennis van deze technische documentatie met de machine wordt omgegaan, is de ZM200 absoluut veilig in gebruik. Veiligheidsaanwijzingen U hebt er als exploitant voor te zorgen, dat de personen die met de ZM200 moeten werken: * van alle voorschriften met betrekking tot het thema veiligheid nota genomen en ze begrepen hebben, * vóór begin van de werkzaamheden alle handelwijzen en voorschriften van de voor hen in aanmerking komende doelgroep kennen, * te allen tijde en zonder problemen toegang tot de technische documentatie hebben, Nieuw personeel vóór begin van de werkzaamheden aan de ZM 100 of door mondelinge inleiding door een competente persoon en/of door deze technische documentatie met de veilige omgang volgens de bestemming, vertrouwd raken. Door ondeskundige bediening kunnen verwondingen van personen en materiële schade ontstaan. U bent voor uw eigen veiligheid en voor die van uw medewerkers verantwoordelijk. Zorg ervoor, dat geen onbevoegde personen toegang tot de ZM200 hebben. Laat voor uw eigen veiligheid het inwerken in de bediening van de ZM200 door uw medewerkers bevestigen. Het ontwerp van een desbetreffend formulier vindt u achter het hoofdstuk veiligheid. Voor materiële schade en persoonlijk letsel dat door het niet opvolgen van de onderstaande veiligheidsvoorschriften ontstaat, sluiten wij iedere vorm van aansprakelijkheid uit Retsch GmbH 4 Doc.Nr. D

5 Veiligheidsvoorschriften samengevat, deel 1 Veiligheidsvoorschriften Voor materiële schaden en persoonlijke letsels die door het niet naleven van de volgende veiligheidsaanwijzingen ontstaan, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Gebruik conform de voorschriften Voer geen verandering aan de machine uit, en gebruik enkel de door Retsch toegelaten reservedelen en toebehoor. De door Retsch verklaarde conformiteit met deze Europese richtlijnen verliest anders haar geldigheid. Verder leidt dit tot het verlies van alle garantieaanspraken. Verpakking Bewaar de verpakking voor de verpakking voor de duur van de garantieperiode omdat in geval van een reclamatie en terugzending in onvoldoende verpakking uw garantieaanspraak in gevaar is. Transport DeZM200 mag tijdens het transport niet gestoten, geschud of geworpen worden. Anders kunnen de elektronische en mechanische componenten beschadigd worden. Temperatuurschommelingen Bij sterke temperatuurschommelingen (bijvoorbeeld bij luchttransport) moet de ZM200 tegen condenswater beschermd worden. Anders kan het tot een beschadiging van de elektronische componenten komen. Leveromvang Bij onvolledige levering en / of transportschaden moet u de transporteur en de firma Retsch GmbH onmiddellijk (binnen 24h) waarschuwen. Latere klachten kunnen soms niet meer in aanmerking genomen worden. Omgevingstemperatuur : Wanneer de omgevingstemperatuur onder- of overschreden wordt kunnen de elektrische en mechanische componenten beschadigd worden, en worden de vermogensgegevens in onbekende omvang veranderd. Luchtvochtigheid : Bij een hogere luchtvochtigheid kunnen de elektrische en mechanische componenten beschadigd worden, en worden de vermogensgegevens in onbekende omvang veranderd. Elektrische aansluiting / netaansluiting tot stand brengen Wanneer de gegevens op het eigenschappenplaatje niet nageleefd worden kunnen elektrische en mechanische componenten beschadigd worden. Maalwerktuigen gebruiken De openingen op het opvangvat en op de ringzeef voor de verdraai-arreteerstift erboven plaatsen. Anders kan de ZM200 niet gestart worden. Bij koud malen de steekrotor, die omwille van natuurkundige redenen gemakkelijk klemt, geen geweld gebruiken, maar wachten tot een compensatie van de temperatuur optreedt. Het gebruiken van geweld leidt tot beschadigingen aan de motoras en de rotor. Niet vergeten het cassettedeksel aan te brengen. Zonder cassettedeksel wordt de motor door de drukstiften in het deksel van de behuizing geblokkeerd Retsch GmbH 5 Doc.Nr. D

6 Veiligheidsvoorschriften samengevat, deel 2 Toevoegen van het te malen materiaal Het te malen materiaal enkel toevoegen wanneer het toestel gestart werd. Mechanische componenten kunnen bij het aanlopen van het toestel met reeds toegevoegd te malen materiaal beschadigd worden. Bij het toevoegen van het te malen materiaal niet zonder veiligheidscontrole werken. Gevaar door naar buiten slingerend te malen materiaal. Materiaal dat ongeschikt is om te malen Sommige te malen materialen vormen explosieve luchtmengsels. Controleer de eigenschappen van het te malen materiaal. Ontploffingsgevaar Bij het malen kan stofvormig materiaal uit de vultrechter naar buiten komen. Bij giftig materiaal of bij materiaal dat op een andere manier schadelijk is voor de gezondheid moeten de afzuiginrichtingen gebruikt worden. Gevaar door het inademen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Maalmethoden Een voorafgaande versnippering nooit zonder ringzeef uitvoeren. De opvangbodem kan sterk gedeukt worden De rotor kan het cassettedeksel beschadigen. Versnippering door koud malen Bij het koud malen met vloeibare stikstof altijd de veiligheidscontrole X in de vultrechter gebruiken. Gevaar door ernstige bevriezing voor ogen en huid. Veiligheidsschoenen en veiligheidsbril dragen, de temperatuur van de vloeibare stikstof bedraagt -196 C Gevaar door ernstige bevriezing voor ogen en huid. Bij een koud malen de steekrotor, die omwille van natuurkundige redenen gemakkelijk klemt, niet met geweld uitnemen, maar op een temperatuurcompensatie wachten. Wanneer de steekrotor met geweld uitgenomen wordt leidt dit tot beschadiging van de motoras en van de rotor. Papierfilter met houder Het opnamevolume van de papierfilter is afhankelijk van de densiteit van het te malen materiaal en van de perforatie van de ringzeef. De papierfilter kan door een te grote vulling en door het gewicht van het te malen materiaal vernield worden Reiniging Onderhoud De ZM200 niet met stromend water reinigen. Levensgevaar door elektrische slag Enkel een met water bevochtigde doek gebruiken. Oplosmiddelen zijn niet toegelaten. De lichte gang van de rol 1 op het sluitblok is voorwaarde voor het veilig sluiten van het deksel van de behuizing. Deze bedieningshandleiding bevat geen reparatiehandleiding. Voor uw eigen veiligheid mogen reparaties enkel door de firma Retsch GmbH of door een bevoegde vertegenwoordiging, evenals door Retsch- Service-technici uitgevoerd worden Retsch GmbH 6 Doc.Nr. D

7 Bevestiging Ik heb het hoofdstuk aanwijzingen betreffende de bedrijfshandleiding en de veiligheid gelezen. Handtekening van de exploitant Handtekening van de servicetechnicus Retsch GmbH 7 Doc.Nr. D

8 Technische gegevens Benaming van de machine: ZM200 Gebruik conform de voorschriften De Retsch Ultra-centrifugaalmolen ZM200 wordt gebruikt om zachte tot middelharde en vezelige materialen tot een korrelgrootte van 10 mm op snelle manier fijn te malen. Voor voorbeelden, zie de volgende subhoofdstukken in het hoofdstuk Bediening : Ongeschikt te malen materiaal Geschikt te malen materiaal Versnipperingsmethoden Versnippering door koud malen De bereikbare eindfijnheid wordt bepaald door: De aard van de rotor Het toerental van de rotor De ringzeef Het breekgedrag van het te malen materiaal Wegens de effectieve maaltechniek en de omvangrijke accessoires verzekert de ZM200 in de kortste tijd een materiaalvriendelijke, in overeenstemming met de analyse uitgevoerde voorbereiding van een proefstuk. De machine is niet als productiemachine ontworpen, maar wel als toestel voor laboratoria, bepaald voor een bedrijf met één ploeg van 8 uur. Voer geen verandering aan de machine uit, en gebruik enkel de door de firma Retsch toegelaten reservedelen en toebehoor. De door de firma Retsch verklaarde conformiteit met de Europese richtlijnen verliest anders haar geldigheid. Verder leidt dit ook tot het verlies van alle garantieaanspraken. Maximale aanvoerhoeveelheid Max. tot 20 ml met het opvangreservoir voor kleine hoeveelheden Max. geadviseerde aanvoerhoeveelheid met standaard opvangreservoir 300ml, wat ca. met 1/3 van het vulvolume van de cassette overeenkomt. Bij een hogere vulling van de cassette kan dit tot oververhitting van het monster en van het apparaat leiden. Opvangreservoir niet te ver vullen. Max. 1/3 van het vulvolume. Te grote vulhoeveelheden kunnen tot oververhitting leiden die beschadigingen aan de kunststof behuizing tot gevolg hebben. Max ml met als accessoire verkrijgbare componenten Maximum grootte van de korrels tot 10 mm Maximum bereikbare eindfijnheid < 40 µm, afhankelijk van het toe te voegen materiaal en de ringzeef Aandrijfvermogen 750 W / vermogensopname ongeveer 1300 W Rotortoerental Regelbaar van min Retsch GmbH 8 Doc.Nr. D

9 Emissies ZM200 Kenwaarden van het geluid : Geluidsmeting volgens DIN KL3 De kenwaarden van het geluid worden hoofdzakelijk door het toerental van de machine, het toe te voegen materiaal, de korrelgrootte van het materiaal, de gebruikte rotor en de ingezette ringzeef beïnvloed. Emissiewaarde voor de werkplaats L paeq = tot max. 77,5 db(a) Meetvoorwaarden : Machinetoerental = min -1 Toe te voegen materiaal = gebrande kalk Korrelgrootte = <5 mm Gebruikte ringzeeg = 0,5 mm Conidur-perforatie Gebruikte rotor = rotor met 12 tanden Materialen en analyses van de maalwerktuigen Zie : Veiligheidscategorieën IP20 Veiligheidsinrichtingen De ZM200 is met een automatisch dichttrekmechanisme voor het deksel uitgerust. Dit mechanisme verhindert dat het toestel in een onveilige toestand gestart kan worden. Het is enkel mogelijk om het deksel te openen wanneer het toestel stilstaat. Bedrijfsmodus S1 Een bedrijf met constante belasting, wiens duur volstaat om de thermische verstijvingstaat te bereiken. (DIN VDE 0530 T1) Afmetingen van het toestel Hoogte: tot ongeveer 665 mm / breedte: 410 mm / diepte : 365 tot 590 mm Gewicht: netto ca. 38 kg Noodzakelijke ruimte 410 mm x 590 mm; Aan de achterkant is een veiligheidsafstand van 200mm noodzakelijk opdat de ventilator zijn functie kan vervullen Retsch GmbH 9 Doc.Nr. D

10 Transport en opstellen Verpakking De verpakking is aan de transportweg aangepast. Deze voldoet aan de algemeen geldende verpakkingsrichtlijnen. Bewaar de verpakking gedurende de garantietermijn, omdat ingeval van reclamatie en terugzending in onvoldoende verpakking, uw eis tot het verlenen van garantie gevaar loopt. Transport De ZM200 mag gedurende het transport niet gestoten, geschud of geworpen worden. Anders kunnen elektronische en mechanische constructiedelen worden beschadigd. Temperatuurschommelingen Bij sterke temperatuurschommelingen (b.v. bij het transport per vliegtuig) moet de ZM 100 tegen condenswater beschermd worden. Anders kunnen de elektronische constructiedelen worden beschadigd. Tussentijdse opslag Let erop dat de ZM200 ook bij een tussentijdse opslag droog wordt opgeslagen. R Opstellen De ZM200 op een stabiele laboratoriumtafel plaatsen. Om het toestel te dragen zijn 2 personen nodig. Nettogewicht van de ZM200 ongeveer 38 kg Wanneer een cycloon met een 5000ml opvangtank geïnstalleerd wordt dan moet links naast de ZM200, zie afbeelding, naar beneden toe een vrije ruimte ter beschikking staan, omdat de opvangtank van de cycloon dieper dan de voeten van de ZM200 ligt. Bij de cycloon met een 3000ml opvangtank is dit niet nodig. U heeft de mogelijkheid om aan de achterste linker voet van de ZM200 eventuele oneffenheden van de tafel van 3mm te compenseren. Het wiel R op de voet draaien tot de ZM200 stevig en stabiel op alle voeten staat Retsch GmbH 10 Doc.Nr. D

11 Parameters voor de opstelplaats Omgevingstemperatuur: 5 C tot 40 C Als de omgevingstemperatuur hoger of lager wordt, kunnen elektronische en mechanische constructiedelen worden beschadigd, prestaties kunnen hierdoor beïnvloed worden. Luchtvochtigheid: Maximum relatieve vochtigheid 80% bij temperaturen tot 31 C, lineair afnemend tot een relatieve vochtigheid van 50% bij 40 C Bij hogere luchtvochtigheid kunnen elektronische en mechanische constructiedelen worden beschadigd, prestaties kunnen hierdoor beïnvloed worden. Opstellingshoogte : max m b. NN Elektrische aansluiting De spanning en frequentie van de ZM200 vindt u op het typeplaatje. Let erop, dat de aansluitgegevens met het ter beschikking staande lichtnet overeenstemmen. Sluit de ZM200 met behulp van de meegeleverde verbindingskabel op het stroomnet aan. Er moet een externe trage zekering bij de aansluiting van de netkabel op het net worden aangebracht, overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Wij raden u aan om geen andere toestellen op deze aansluiting aan te sluiten. De ZM200 beschikt over een hoofdschakelaar aan de achterkant van het toestel die het toestel tegen overlast beschermt zonder dat een zekering vervangen moet worden. De ZM200 moet enkel en alleen na een korte afkoeltijd opnieuw aangeschakeld worden. Belangrijke aanwijzingen : 1. Een elektrische aansluiting zonder veiligheidsaarddraad PE is niet toegelaten! 2. De aandrijving van uw ZM200 is met een frequentieomvormer uitgerust. Om de EMV-richtiljn te vervullen is deze met een netfilter en afgeschermde kabels naar de motor uitgerust. Indien uw netaansluiting voor de ZM200 een veiligheidsinrichting voor differentiaalstroom bevat dan kan het door de stoorveiligheid van de frequentieomvormer bij het aanschakelen de aanschakeling gebeurt wanneer de kap van de maalruimte gesloten wordt tot foutieve activeringen van deze veiligheidsinrichting komen, zonder dat er sprake is van een storing aan uw ZM200 en/of aan uw netinstallatie. Volgens de stand van de techniek worden voor dergelijke gevallen selectieve, voor alle stromen gevoelige veiligheidsinrichtingen voor differentiaalstroom aanbevolen. De activeringsstroom moet voldoende zijn omdat capacitieve, slechts kortstondig optredende compensatiestromen (afgeschermde kabels, netfilters) bij het aanschakelen gemakkelijk tot foutieve activeringen kunnen leiden. Soms kan het nodig zijn om de ZM200 zonder veiligheidsinrichting voor differentiaalstroom te bedrijven. Hiervoor moet echter gecontroleerd worden of dit geen inbreuk is tegen de voorschriften van het plaatselijke Retsch GmbH 11 Doc.Nr. D

12 nutsbedrijf of van andere instellingen en/of de toe te passen normen. Bij het niet naleven van de waarden op het eigenschappenplaatje kunnen elektrische en mechanische componenten beschadigd worden. Seriële interfaces Om het toevoertoestel DR100 aan te sluiten Interface voor het updaten van de ZM200 software Niet actieve interface voor de latere optionele datacommunicatie met een extern toestel. Softwareupdate noodzakelijk Retsch GmbH 12 Doc.Nr. D

13 Bediening Netaansluiting tot stand brengen Verzeker dat de spanning en de frequentie van uw netaansluiting met de waarden op het eigenschappenplaatje van de Zm200 overeenstemmen. Steek de netkabel in de opnamebus aan de achterkant van het toestel Steek de netstekker in zijn contactdoos Schakel de hoofdschakelaar aan Bij het niet naleven van de waarden op het eigenschappenplaatje kunnen elektrische en mechanische componenten beschadigd worden. Wanneer de ZM200 voor de eerste keer aangeschakeld wordt verschijnt het taalmenu. Hier kan uw taal geselecteerd worden door aan de bedieningknop E te draaien. Wanneer deze knop ingedrukt wordt, wordt de selectie bevestigt en geeft de display Deksel openen aan. Maalruimte openen / sluiten / noodontgrendeling Retsch GmbH 13 Doc.Nr. D

14 De toets A - indrukken De veiligheidsafsluiting opent zich en het deksel kan opengeklapt worden. De maalruimte is nu vrij toegankelijk. A E K S Ö S Sluiten De maalruimte kan enkel gesloten worden wanneer de ZM200 met het stroomnet verbonden en de hoofdschakelaar aan de achterkant van het toestel aangeschakeld is. Klap het deksel van de behuizing dicht en druk dit naar beneden tot het dichttrekmechanisme van het deksel geactiveerd wordt Een sensor herkent dat het deksel van de behuizing dicht is en het motorische dichttrekmechanisme van het deksel wordt aangeschakeld. Het deksel van de behuizing wordt automatisch gesloten Noodontgrendeling Onder het toestel is een sleutel bevestigd waarmee de ZM200 in geval van een stroomuitval manueel geopend kan worden. Til het toestel op Neem de sleutel S uit Plaats de gegroefde schroevendraaier op de verdieping van de behuizing en hef de kunststof dop K uit Steek de sleutel in de opening aan de linker zijkant Ö Draai de sleutel met blikrichting op de sleutel in de richting van de wijzers van de klok tot aan de aanslag Nu kan het deksel geopend worden. Sluit de opening Ö met de kunststof dop K opnieuw en activeer het toestel De noodontgrendeling in geen geval bij lopende machine activeren. Enkel en alleen wanneer de machine stilstaat en van het net ontkoppeld is. Ernstig gevaar voor letsels door een ongeremde lang nalopende aandrijving! De maalwerktuigen inzetten L V L A B C D P E Retsch GmbH 14 Doc.Nr. D

15 Om de maalwerktuigen in te zetten is geen werktuig nodig. F Het deksel van de behuizing van de maalruimte openen De labyrintschijf L inzetten, op verdraaiveiligheid V letten De rotor A opsteken Het opvangvat (cassette) B inzetten, op verdraaiveiligheid letten De ringzeef C inzetten, op verdraaiveiligheid letten Op correcte zitting, opening voor verdraaiveiligheid D beneden, pijl P naar rechts, letten Het cassettedeksel E opzetten Het deksel van de behuizing F sluiten. De openingen op het opvangvat en op de ringzeef voor de verdraaiarretering boven de hiervoor voorziene stift plaatsen. De ZM200 kan anders niet gestart worden. De ringzeef kan beschadigd worden. Bij een koud mengen de steekrotor, die omwille van natuurkundige redenen gemakkelijk klemt, niet met geweld uitnemen, maar op een temperatuurcompensatie wachten. Wanneer de steekrotor met geweld uitgenomen wordt leidt dit tot beschadiging van de motoras en van de rotor. Niet vergeten het cassettedeksel aan te brengen. Zonder cassettedeksel wordt de motor door de drukstiften in het deksel van de behuizing geblokkeerd Retsch GmbH 15 Doc.Nr. D

16 Bediening door de display van de ZM200 De molens bieden een nieuwe, zeer comfortabele bediening. Via een grafische display kunnen alle relevante gegevens met de bediening van één knop ingegeven en/of opgeroepen worden. Het menu is meertalig. A B C D E Benaming Werking A Display Geeft het menu, de parameterinstellingen, de bedieningsaanwijzingen en de foutmeldingen aan. B Toets START Start de maalcyclus C Toets STOP Stop de maalcyclus D Toets Opent de kap van de maalruimte E Instelknop Door te draaien en te drukken kunnen alle menupunten geselecteerd en de parameters ingesteld worden. Symbolen in de display Draaien 1 Door te draaien kunnen de verschillende menupunten geselecteerd worden. Geselecteerde menupunten worden invers weergegeven. Draaien 2 Instelling van parameters in geopende menupunten (zie drukken 1) Drukken 1 Geselecteerde menupunten worden geopend Drukken 2 Door kortstondig te drukken wordt de instelling van de parameters bevestigd Drukken 3 Door constant te drukken gaat men naar het 1 ste menuvlak terug. DR aangesloten Automatische stop Automatische opening uit C Waarschuwingstoon uit Motor te heet Retsch GmbH 16 Doc.Nr. D

17 Menustructuur van de display ZM200 1ste vlak 2de vlak 2de vlak 4de vlak 5de vlak 6de vlak 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, TOERENTAL xxxxx rpm MANUEEL: MENU INSTELLINGEN AUTOMATISCHE OPENING AUTOMATISCHE STOP WAARSCHUWINGSTOON DEKSEL NA MALEN OPENEN? JA/NEEN NALOOPTIJD BIJ BEDRIJF MET DR 100 NALOOPTIJD xxsec/uit WAARSCHUWINGSTOON AAN/UIT SERVICE SERVICEAANWIJZINGEN SERVICE-INTERVAL BEDRJIFSUREN VOOR DETAILS, ZIE DE HANDLEIDING LUCHTFILTER REINIGEN MOTORAS REINIGEN AFSLUITROL SMEREN INDIVIDUELE SERVICEINTERVAL TIJD ZETTEN: RESTLOOPTIJD xx h xx h ACTUELE TOTALE MAALDUUR: xxxx h BETRIEBSSOFTWARE INDICATIE CONTRAST CONTRAST <-minder meer-> HELDERHEID BEDRIJFSSOFTWARE: V 1.03 SOFTWARE ACTUALISEREN? JA/NEEN SOFTWAREUPDATE STARTEN? JA/AFBREKEN HELDERHEID TALEN DATUM instellen TIJD 11:43:45 instellen TERUG HELDERHEID <-minder meer-> DEUTSCH, ENGLISH, NEDERLANDS, FRANCAIS, DANSK, etc. Door de instelknop E te draaien en in te drukken kunnen alle menupunten geselecteerd en parameters ingesteld worden. Draaien 1 Door te draaien kunnen de verschillende menupunten geselecteerd worden. Geselecteerde menupunten worden invers weergegeven. Draaien 2 Instelling van parameters in geopende menupunten (zie drukken 1) Drukken 1 Geselecteerde menupunten worden geopend E Drukken 2 Door kortstondig te drukken wordt de instelling van de parameters bevestigd Drukken 3 Door constant te drukken gaat men naar het 1 ste menuvlak terug. Instelmogelijkheden via het displaymenu Neem voor de hiernavolgend uitgelegde instelmogelijkheden op de displays de menustructuur op deze pagina. De selectiebalk in de display moet op de volgende wijze bediend worden: Verticaal manoeuvreren door de structuur door de instelknop te draaien Horizontaal manoeuvreren door de menustructuur door de instelknop in te drukken Instellen van getallen en/of beslissingen door de instelknop te draaien Bevestiging van instellingen door de instelknop in te drukken Met TERUG komt men in het voorgaande vlak van de menustructuur Door de instelknop lange tijd in te drukken keert men naar het basisbeeldscherm terug Retsch GmbH 17 Doc.Nr. D

18 TALEN MENU INDICATIE TALEN Hier kunt u de taal selecteren. Na de selectie en het printen van de instelknop wordt de volledige menustructuur in uw taal weergegeven. Verkeerde taalselectie Wanneer per vergissing de verkeerde taal gekozen wordt schakelt u het toestel op de hoofdschakelaar uit. Houd de toetsen gelijktijdig ingedrukt en schakelt het toestel opnieuw aan. Nadat u de correcte taal gekozen heeft schakelt u het toestel uit en onmiddellijk terug aan. Bevestig uw selectie door de instelknop in te drukken. Het toestel is nu permanent in uw taal ingesteld en u bevindt zich in het hoofdmenu. Selectie van het TOERENTAL TOERENTAL rpm rpm rpm rpm rpm 8000 rpm 6000 rpm manueel In de modus manueel zijn toerentalinstellingen van rpm in stappen van 50 rpm mogelijk. De ZM200 wordt met het door u geselecteerde toerental gestart, en het toestel start opnieuw met dit toerental nadat de hoofdschakelaar geactiveerd is. Ook terwijl het toestel loopt kan een ander toerental ingesteld worden door de instelknop in te drukken. Nadat de STOP toets ingedrukt is kan onmiddellijk opnieuw op START gedrukt worden! Selectie van de starttijd STARTTIJD INSTELLEN START IN hh:mm:ss Met deze functie kunt u de ZM200 tijdvertraagd starten. - Wanneer u de instelknop voor de eerste keer indrukt komt u in het instelmenu. - Druk in het menu STARTTIJD INSTELLEN de instelknop meerdere keren in om de startvertraging in uren, minuten en seconden in te stellen. Verlaat de instelling van de startvertraging door de instelkop opnieuw in te drukken. Na de selectie van het toerental en het sluiten van het behuizingdeksel is het toestel startklaar. Druk op de START toets. De ingestelde tijd wordt tot aan de start van de machine achterwaarts geteld. De tijdvertraagde start kan op elk gewenst ogenblik afgebroken worden met behulp van de toets STOP. Daarbij wordt de ingestelde vertragingstijd gewist. START van de ZM200 Na de selectie van het toerental en het sluiten van het deksel van de behuizing is het toestel startklaar. Nadat de groene START-toets ingedrukt is start de rotor en op de display verschijnt het vermogensbeeldscherm. Links boven wordt het actuele toerental van de rotor weergegeven. De vermogensdriehoek heeft aan in welk vermogen het toestel zich bevindt. Tijdens het malen moet het bereik rechts van 100% vermeden worden, aangezien het toestel hier overbelast zou zijn en een reproduceerbaarheid van het maalproces niet meer mogelijk zou zijn! AUTOMATISCHE OPENING MENU INSTELLINGEN AUTOMATISCHE OPENING Hier kunt u selecteren of het deksel van de maalruimte na beëindiging van het maalproces automatisch opgeheven wordt of enkel door middel van een druk op de knop geopend moet worden. Wanneer de functie uitgeschakeld is verschijnt het icoontje bij wijze van bevestiging op de display Retsch GmbH 18 Doc.Nr. D

19 Wanneer met een toevoertoestel gewerkt wordt verschijnen twee nieuwe icoontjes op de display; een keer het toevoertoestel en een keer de uitgeschakelde werking van de automatische opening om te verhinderen dat het deksel van de maalruimte bij het automatische openen tegen de goot stoot. Voordat de OPENEN-toets ingedrukt wordt, het toevoertoestel naar de kant zwenken! AUTOMATISCHE STOP MENU INSTELLINGEN AUTOMATISCHE STOP Hier kan bij gebruik van een toevoertoestel de nalooptijd van de ZM200 ingesteld worden, na dewelke het toestel bij beëindiging van het malen en leeggemaakt toevoertoestel automatisch gestopt moet worden. Bij ingestelde functie verschijnt op de display het dienovereenkomstige icoontje De functie werkt enkel zonder fouten wanneer de belasting van de machine constant en niet te gering is, omdat de indicator voor de automatische stop de belasting is. Indien het toestel door een te geringe belasting voortijdig uitschakelt is het aanbevolen om zonder de functie te werken. WAARSCHUWINGSTOON MENU INSTELLINGEN WAARSCHUWINGSTOON De foutmeldingen bij een foutieve bediening kunnen akoestisch door een waarschuwingstoon ondersteund worden. Bij uitgeschakelde functie verschijnt het desbetreffende icoontje SERVICE MENU INSTELLINGEN SERVICE Het servicemenu is in vier andere menu s onderverdeeld: SERVICEAANWIJZINGEN Hier zijn in de vorm van een checklijst serviceaanwijzingen opgeslagen die een effectieve en regelmatige service moeten vergemakkelijken en die de bedrijfsstatus van het toestel moeten verhogen. Zie in dit verband ook het hoofdstuk Algemeen/Onderhoud! BEDRIJFSUREN Geteld worden maaluren, dus de som van de tijden tussen START en STOP. De tijden kunnen niet gemanipuleerd worden. BEDRIJFSSOFTWARE De bedrijfssoftware kan opgeroepen en eventueel geactualiseerd worden. Neem indien nodig contact op met uw Retsch-verdeler. Indien u per vergissing in het menu gekomen bent dan is het niet mogelijk om naar het voorgaande menu terug te keren. Schakel het toestel op de hoofdschakelaar uit en start het opnieuw. CONTRAST / HELDERHEID MENU INDICATIE CONTRAST HELDERHEID Contrast en helderheid kunnen op de dienovereenkomstige gebruiker of omgeving (instraling van zon, verblinding, enz.) aangepast worden. Bij een verkeerde selectie van het contract of de helderheid (de display is niet meer te herkennen) moet u het toestel op de hoofdschakelaar uitschakelen en de toetsen START, STOP en DEKSEL OPEN gelijktijdig indrukken en het toestel opnieuw aanschakelen. U bevindt zich nu in de taalselectie en de instelwaarde CONTRAST en HELDERHEID hebben weer de in de fabriek uitgevoerde voorinstelling. DATUM / TIJD MENU DATUM TIJD De actuele datum en de tijd kunnen hier ingegeven worden. De tijd verschijnt dan in de stand-by monitor. Het toestel kan maximum 30 dagen van het net gescheiden zijn, zonder dat de instellingen verloren gaan Retsch GmbH 19 Doc.Nr. D

20 Stand-by monitor Na een inactiviteit van 15 minuten van het toestel (tijden nadat een STOP bevel gegeven wordt) schakelt de stand-by monitor automatisch aan. Door één van de toetsen in te drukken of door de instelknop aan te raken verdwijnt de stand-by monitor, zonder dat het gemaakte bevel uitgevoerd wordt. Indien u zich in een submenu bevonden heeft toen de stand-by monitor geactiveerd werd kan gaat u automatisch naar dit selectievenster terug. De stand-by monitor kan niet ingesteld worden, en kan bijgevolg evenmin uitgeschakeld worden. E X Het te malen materiaal toevoegen U heeft de keuze om het te malen materiaal tot een korrelgrootte van 10mm manueel of met een als accessoir verkrijgbaar toevoertoestel type Dr 100, zie hoofdstuk Toevoertoestel DR100 met statief automatisch via de vultrechter E toe te voeren. De veiligheidscontrole X die zich in de vultrechter bevindt verhindert dat toegevoerd te malen materiaal eventueel naar buiten geslingerd wordt, en is in het bijzonder aan te bevelen bij maalcycli met bros geworden materialen. Het te malen materiaal enkel toevoeren wanneer het toestel in bedrijf is. Mechanische componenten kunnen bij een activering uit de stand en bij reeds toegevoerd te malen materiaal beschadigd worden. Tijdens de toevoer van het te malen materiaal niet zonder veiligheidscontrole werken. Gevaar door te malen materiaal dat naar buiten geslingerd wordt. Materiaal dat niet geschikt is om te malen De Ultra-centrifugaalmolen is niet geschikt voor het malen van: Mineralen met een hardheid volgens Mohs >4 bv. kwartszand, korundum, enz. Ferro legeringen Slijpmiddelen Materialen die explosieve luchtmengsels kunnen vormen Sommige te malen materialen vormen explosieve luchtmengsels. Controleer de eigenschappen van het materiaal dat u wilt malen. Ontploffingsgevaar Giftige of andere materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid Tijdens het malen kan stofvormig materiaal uit de vultrechter naar buiten komen. Bij giftige of andere materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid moeten afzuiginrichtingen gebruikt worden. Gevaar door het inademen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Natuurlijk kunnen we hier niet voor elk probleem een oplossing bieden. Daarom verzoeken wij u zich voor andere vragen tot ons toepassingslaboratorium, onze gespecialiseerde medewerkers van de buitendienst of tot één van onze vertegenwoordigingen te wenden Retsch GmbH 20 Doc.Nr. D

21 Te malen monster Voedermiddelpellets Medicijnen Stro Hondenkoekjes Kruiden Grassen Papiercellulose Granen Maïs Tabletten Vezelachtige levensmiddelen Dragees Suikerwerk Dolomiet Talk Gips Actieve kool Houts-/bruinkool Droge, niet hygroscopische chemicaliën Ionenuitwisselaars Bieten/rietsuiker Mineralen tot een hardheidsgraad 4 volgens Mohs Elastische metaalpoeders Compost Gemengd afval Vloei-/veldspaat Biologische producten Farmaproducten Alle soorten levensmiddelen Biologisch onderzoek Passend materiaal Hiernavolgend vindt u een opsomming met indicatie van welk maalwerktuig u voor welk te malen materiaal kunt gebruiken, om een optimaal resultaat te verkrijgen. Maalgereedschappen Rotor met 6 tanden Ringzeef op de gewenste eindfijnheid afstemmen. Voor het malen van volumineuze, vezelige materialen Rotor met 12 tanden Ringzeef op de gewenste eindfijnheid afstemmen Voor het malen van vezelachtige, brosse materialen Rotor met 24 tanden Ringzeef op de gewenste eindfijnheid afstemmen Voor het malen van middelharde, brosse materialen Rotor met een slijtvaste laag Ringzeef met een slijtvaste laag op de gewenste eindfijnheid afstemmen Zij moeten worden gebruikt als een eventuele slijtage van de standaardrotoren een storende invloed op de volgende analyse uitoefent Titanium - rotoren (vrij van zware metalen) Titanium ringzeven op de gewenste eindfijnheid afstemmen. Ze moeten worden gebruikt, als contaminaties van zware metalen niet mogen voorkomen. Titanium - rotoren en ringzeven kunnen niet voor harde, sterk schurende mengsels gebruikt worden, alleen voor zachte tot middelharde producten. Maalmethoden Zeer fijn malen met conidur-ringzeven Deze methode wordt gebruikt om voordeel van de prima raspwerking van de Retsch-conidurzeven te kunnen hebben. De keuze van de perforatie van de ringzeven is afhankelijk van de gewenste eindfijnheid van het monster. Bij de meeste monsters worden fijnheden van ongeveer 80% kleiner dan de halve perforatie van de gebruikte zeven bereikt Voorverkleinen met rondgat-ringzeven Deze methode wordt voor het voorvermalen van materialen zoals tarwe, maïs, tabletten enz. gebruikt. Een voorverkleining nooit zonder ringzeef uitvoeren. De opvangbodem kan sterk gedeukt worden. De rotor kan het cassettedeksel beschadigen Retsch GmbH 21 Doc.Nr. D

22 X Versnippering door koud malen Te malen materiaal dat bij normale kamertemperaturen moeilijk of helemaal niet versnipperd kan worden moet koud gemalen worden. Wanneer van tevoren bros gemaakt wordt met vloeibare stikstof ( -196 C) dan verbetert het breukgedrag van bijvoorbeeld thermoplastische materialen, rubberen producten, vettige levensmiddelen, geneesmiddelen, enz. In veel gevallen is het niet nodig om het materiaal van te voren bros te maken met vloeibare stikstof. Een goede werking wordt ook met droog ijs verkregen, of door een opslag van het te malen materiaal in de ijskast gedurende 24h bij een temperatuur van minimum -19 C. Bij het koud malen met vloeibare stikstof altijd de veiligheidscontrole X in de vultrechter aanbrengen. Gevaar door ernstige bevriezing voor ogen en huid. Veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril dragen. Temperatuur van de vloeibare stikstof 196 C Gevaar door ernstige bevriezing voor ogen en huid.. Bij koud malen de steekrotor, die omwille van natuurkundige redenen gemakkelijk klemt, niet met geweld uitnemen, maar op een temperatuurcompensatie wachten. Wanneer de steekrotor met geweld uitgenomen wordt leidt dit tot beschadigingen van de motoras en de rotor. Malen met afstands-ringzeven Bij het malen van materiaal met een laag smeltpunt of bij maalcycli waarbij de temperatuurstijging door de maalcyclus zo gering als fysiek mogelijk moet zijn is het aanbevolen om afstands-ringzeven te gebruiken. Wegens de geringe wrijving door de grotere afstand tot de rotor moet rekening gehouden worden met een beetje ruwer maalresultaat dan bij het gebruik van een standaard ringzeef met dezelfde perforatie. Malen met snijdgat-ringzeven Wanneer de nieuwe ringzeven met snijdperforatie gebruikt worden kunnen vele kunststoffen gemalen worden zelfs zonder dat ze van tevoren bros gemaakt worden. Malen van zeer kleine hoeveelheden Om geringe proefhoeveelheden tot max. 50 ml te malen staan maalwerktuigen voor zeer kleine hoeveelheden ter beschikking, gemaakt uit corrosiebestendig staal (316L). De afbeelding links toot het opvangvat, de ringzeef en de rotor voor zeer kleine hoeveelheden. Het meegeleverde cassettedeksel is niet weergegeven Retsch GmbH 22 Doc.Nr. D

23 Installatie van bijkomende delen Het komt dikwijls voor dat aanzienlijke hoeveelheden materiaal in één sequentie door een constante toevoer van het materiaal gemalen worden. Het opnamevermogen van het standaard opvangvat is beperkt zodat het nodig is om een groter opvangvat te gebruiken. Retsch biedt de mogelijkheid om de opnamecapaciteit en de toevoerkwaliteit door de installatie van bijkomende delen te verhogen. Papierfilter met houder en doorgangsvat Cycloonafscheider met opvangtank en doorgangsvat V=3000ml of V=5000ml Toevoertoestel type DR100 met statief Papierfilter met houder GA IS DG Uw ZM200 kan in de plaats van het bestaande, gesloten opvangvat met een doorgangsvat met uitloop uitgerust worden. Dit doorgangsvat is in de levering van de papierfilter met houder inbegrepen. Montage Verwijder de cilinderschroef met de inbussleutel IS Neem de afdekking GA af Breng het doorgangsvat DG in plaats van het standaard opvangvat met ringzeef en cassettedeksel aan Schuif de rubberen manchet GM voor de helft over de houder PH Klap de uitstekende helft van de rubberen manchet GM terug Schuif de flenspijp van de houder PH over de flenspijp van het doorgangsvat DG Klap het rubberen manchet GM over de flenspijp van het doorgangsvat DG Schuif de papierfilter PF op de houder PH Bevestig de papierfilter met de spanschijf PS. Het opnamevolume van de papierfilter is afhankelijk van de dichtheid van het te malen materiaal en van de perforatie van de ringzeef. De papierfilter kan door een te grote vulling en door het gewicht van het te malen materiaal vernield worden Retsch GmbH 23 Doc.Nr. D

24 Cycloonafscheider met opvangtank KS HB SC Bij aanzienlijke hoeveelheden te malen materiaal staat de cycloonafscheider toe dat materiaal tot 5000ml in zijn opvangtank geladen wordt. Daarvoor moet de ZM200 aan de linkerkant van de tafel naar beneden toe geplaatst worden, omdat de 5000ml opvangtank dieper dan de bovenkant van de tafel eindigt. Is echter ook verkrijgbaar met opvangtank 3000ml indien de opstelplaats aan de linker kant naar beneden geen vrije ruimte heeft. FS DG De luchtdoorstromingshoeveelheid die in de ZM200 tijdens het malen ontstaat zorgt voor het transport van het te malen materiaal naar de opvangtank. De luchtdoorstromingshoeveelheid is afhankelijk van de grootte van de gaten van de ringzeef. Montage AB ZK TR KP GD RE TR ST Plaats de gegleufde schroevendraaier op de verdiepingen van de behuizing en verwijder beide kunststof doppen KS Schroef 2x de arreteerbout HB met de steeksleutel SW19 in Breng de houder aan en bevestig met 2x schroef SC Plaats het doorgangsvat DG in de plaats van het standaard opvangvat met ringzeef en cassettedeksel Sluit het deksel van de behuizing GD van de ZM200 Plaats de cycloon ZK in de vork Verbind de cycloon en het doorgangsvat met de koppeling KP Draai eventueel de schroeven SC nog eens los en voer een hoogteaanpassing uit door de houder te verschuiven. De buizen van de cycloon en van het opvangvat moeten op één lijn liggen. Bevestig de opvangtank AB aan de cycloon Schuif de trechter TR met filterzak FS in de cycloon De hoogteverstelling van de trechter TR beïnvloedt de afscheidingsgraad van het mengsel uit vaste stoffen en lucht. De optimale positie moet empirisch berekend worden. Als referentiepunt kan dienen dat het uiteinde van de buis RE van de trechter TR een beetje onder de buis ST voor de materiaaluitlaat in de cycloon eindigt. De ZM200 kan nu met het door u geselecteerde toerental gestart worden Retsch GmbH 24 Doc.Nr. D

25 Toevoertoestel DR100 met statief Met het toevoertoestel type DR 100 kunnen aanzienlijke hoeveelheden met grote korrels <8mm gelijkmatig over de vultrechter van de ZM200 toegevoerd worden. Via een interfacekabel wordt de toe te voeren hoeveelheid proportioneel, afhankelijk van de motorbelasting van de ZM200, geregeld. Zo wordt verzekerd dat de motor van de ZM200 niet overbelast wordt. Manuele instellingen zij niet meer mogelijk. 7 8 DR U hebt voor de ZM200 en de DR100 een contactdoos met dezelfde fasen nodig die voor de desbetreffende spanning en frequentie, zie het eigenschappenplaatje van de toestellen, ter beschikking staat. Het meest geschikte is een meervoudige contactdoos waarop men beide toestellen kan aansluiten. Er mogen geen andere toestellen op deze verdeeldoos aangesloten worden. Montage Het geleverde statief in verschillende delen demonteren De gegroefde schroevendraaier op de verdiepingen van de behuizing plaatsen en de kunststof dop 1 verwijderen De statiefstang 2 verticaal invoeren, inschroeven en met de steeksleutel SW19 aantrekken De pijp van de huls 3 in de kunststof behuizing drukken, de schijf 4 aanbrengen en met de inbussleutel SW2,5 vastschroeven, hierbij moet de stift in de schijf aan de rechterkant De transportarretering 5 aan de onderkant DR100 (pijl) verwijderen De 2 achterste voeten 6 van de DR100 afschroeven De houder 8 en de DR100 met de schroeven en schijven 7 verbinden, daarvoor de boringen van de achterste uitgeschroefde rubberen voeten 6 en de langsgaten van de houder 8 gebruiken. Een precieze positionering gebeurt op het einde. De DR100 met de houder op het statief van de ZM200 plaatsen De DR100 goot boven de vultrechter ZM200 uitlijnen De knevelschroef 9 vastschroeven De schakelaar 10 van de DR100 in standard schakelen De DR100 op 11 en de ZM200 op 12 met de verbindingskabel bevinden Voor de verdere bediening van de DR100, zie de bedieningshandleiding van de DR100. Schakel de DR100 en de ZM200 aan, op de display van de ZM200 verschijnt het icoontje 13. De DR100 werd automatisch herkend en de automatische opening van het deksel van de behuizing wordt uitgeschakeld. Dit wordt door het icoontje 14 aangegeven. Daarmee wordt verzekerd dat het deksel van de behuizing niet tegen de DR100 slaat. Voordat het deksel van de behuizing geopend wordt, de DR100 wegzwenken. Door de knevelschroef 9 los te draaien kan de DR100 weggezwenkt worden en is de vultrechter en het deksel van de ZM200 eenvoudig toegankelijk Retsch GmbH 25 Doc.Nr. D

26 Algemeen Reiniging De ZM200 niet met stromend water reinigen. Levensgevaar door elektrische schok Enkel een met water bevochtigde doek gebruiken. Oplosmiddelen zijn niet toegestaan. Onderhoud Om de bedrijfsveiligheid van uw ZM200 te verzekeren moeten van tijd tot tijd, echter minstens één keer per maand, de volgende onderhoudswerken uitgevoerd worden: 5 De rol 1 van het sluitblok op lichte gang controleren eventueel oliën, bijvoorbeeld met naaimachineolie De magneet 2 op het sluitblok zuiver maken De drukstukken 3 in het deksel zuiver maken De motoras 4 onder de labyrintschijf zuiver maken, hierbij geen perslucht gebruiken. Wij raden een passend penseel aan. De luchtfilter 5 aan de achterkant vervangen. De ruimte onder de geperforeerde plaat 6 aan de onderkant van het toestel van opgehoopt vuil ontdoen, daarvoor de geperforeerde plaat 6 afschroeven 6 De lichte gang van de rol 1 op het sluitblok is voorwaarde voor het correct sluiten van het deksel van de behuizing van de ZM200. Deze bedieningshandleiding bevat geen reparatiehandleiding. Voor uw eigen veiligheid mogen reparaties enkel uitgevoerd worden door Retsch GmbH of door een bevoegde vertegenwoordiging, evenals door technici van de Retsch-Service Retsch GmbH 26 Doc.Nr. D

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Gm Rgtsch GmbH Rheinische StraBe 36 42781 Haan, Germany % retsch.com '.--' V 63181 Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Rertsch GmbH, 42781 Haan, Rheinische Str.36, Germany Doc.nr. NL 98.014-016.9999

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing...2-21

Gebruiksaanwijzing...2-21 BF 100_Body Complete O Diagnoseweegschaal Gebruiksaanwijzing...2-21 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Nadere informatie

LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 LAVAMAT 54600

LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 LAVAMAT 54600 LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 Washing Machine LAVAMAT 54600 Wasautomaat Instruction Booklet Informatie voor de gebruiker PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wasmachine

Gebruiksaanwijzing Wasmachine Gebruiksaanwijzing Wasmachine Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be M.-Nr.

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding WISSELRICHTERS S 2100 S 3100 S 3800 S 4300 S 4301 S 4600 S 4601 S, Hartelijk dank voor uw vertrouwen om een PLATINUM wisselrichters 2100 S, 3100 S, 3800 S, 4300 S,

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 ECON D2 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Inhoud levering...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine DA INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E Vaskemaskine Wasmachine INDEX Geachte klant, U hebt een wasmachine van BRANDT aangeschaft. Wij willen u hier graag voor

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing A35AE FU-A150AE FU met TST FUS nl Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 ECON D1 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Leveringsomvang...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

ecotec plus Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl HR-gaswandketel Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

ecotec plus Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl HR-gaswandketel Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing ecotec plus HR-gaswandketel BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik en in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie