Competenties Professioneel gerichte Bachelor in de Logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competenties Professioneel gerichte Bachelor in de Logistiek"

Transcriptie

1 Competenties professionele bachelor Logistiek 1 Katholieke Hogeschool Kempen Competenties Professioneel gerichte Bachelor in de Logistiek CAMPUS Geel Departement Technische Wetenschappen September 2008

2 Logistiek: Kempen Vlaanderen Europa In mei 2003 werd het Vlaams Instituut voor de Logistiek opgericht. Vlaanderen neemt immers een prominente plaats in het Europese logistieke gebeuren in. Die positie dankt de regio aan zijn centrale ligging, de dichte en multimodale transportinfrastructuur en zijn goed opgeleide, meertalige en productieve werknemers. Om haar positie te handhaven en nog verder te verbeteren heeft de Vlaamse logistiek behoefte aan kennis en innovatie. Een jaar later werd ook het Vlaams Logistiek Verbond opgericht, dat zich richt tot alle ondernemingen die in Vlaanderen logistieke diensten aanbieden. In zijn eerste colloquium in januari 2007 heeft het Verbond de toekomstperspectieven van de logistieke sector geschetst en gesteld dat binnen twintig jaar de logistiek een speerpuntsector zal zijn in Vlaanderen. Vlaanderen moet zich hierbij richten op het aantrekken van logistieke groepen die de hele supply chain verzorgen, die bestaat uit ontvangst van goederen, stockeren, inbrengen in het computersysteem, samenvoegen van onderdelen voor leveringen, en bevrachting. In de studie van de Stichting voor de Kempen Samen de toekomst van de Kempen creëren wordt de logistiek naar voor geschoven als één van de vier belangrijkste sectoren in de Kempen. Eén van de troeven van de Kempen is de ligging in het zwaartepunt van de Europese banaan, die de Europese regio s omvat van waaruit de Europese distributie tegen de goedkoopst mogelijke transportkosten en met een haalbare servicegraad voor de meeste consumptiegoederen kan worden gerealiseerd. Toch zijn de lage marges die verbonden zijn aan de klassieke logistieke activiteiten een bedreiging. Het opkomen van logistieke dienstverleners die, naast hun zuivere operationele activiteiten, toegevoegde waarden en diensten aanbieden, geven een antwoord op de bedreigingen. De toegevoegde waarde komt van de integrale dienstverlening, zoals voorraadbeheer, orderopname, assemblage, uitgestelde productie en hersteldiensten. Deze diensten laten de logistieke dienstverleners toe om met hogere winstmarges te werken. Daarvoor moeten zij voldoende expertise en kennis ter zake in huis halen door middelmanagers met een academische scholing in dienst te nemen. Deze middelmanagers zijn in staat diensten van toegevoegde waarde te implementeren en nieuwe diensten te ontwikkelen. In het Streekpact van RESOC Kempen wordt het sociaal-economisch profiel van de Kempen omschreven. Het RESOC stelt hierbij dat de multimodale ontsluitingsmogelijkheden in de Kempen en de nabijheid van de haven van Antwerpen een troef is voor het aantrekken van activiteiten in de logistiek en de distributie. Cushman & Wakefield heeft in opdracht van het Vlaams Instituut voor de Logistiek een vergelijkende studie uitgevoerd van Europese topregio s voor de vestiging van logistieke en distributieactiviteiten. Vlaanderen en een aantal van zijn provincies zoals Limburg en Antwerpen zijn volgens deze studie absolute toplocaties voor logistiek en distributie in Europa. Teneinde de vooraanstaande positie van Vlaanderen te bestendigen en te verbeteren dient Vlaanderen actief te werken aan de verdere uitbouw van haar logistieke opleidingen om het competitief voordeel in de toekomst niet te verliezen. De Vlaamse regering ondersteunt de ontplooiing van logistieke bedrijven in de Kempen. Zo kende Vlaams minister van Economie Fientje Moerman een significante expansiesteun toe aan de NV Domus Logistics voor het uitbouwen van een Europees verdeelcentrum te Olen. De Reflectiegroep der Kempen publiceerde op 1 januari 2007 het Kempens Manifest. Daarin stelt Robert Baron Stouthuysen dat de geo-economische ligging van de Kempen, in de hot banana van de Europese Unie, een belangrijke kerntroef is. Deze troef zorgt voor ongekende mogelijkheden in een geglobaliseerde wereld, waarin het transport van K.H.Kempen 2/30

3 mensen, producten en diensten steeds belangrijker en noodzakelijker wordt. In het manifest wordt geijverd voor de oprichting van een competentiepool ten behoeve van het bedrijfssegment logistiek. Competentiepolen richten zich in de eerste plaats op het collectief onderzoek, vertaalonderzoek en de verspreiding van kennis, vooral naar KMO s. De logistieke opportuniteiten voor de Kempen worden volgens het Kempens Manifest de inzet voor de oprichting van een Stuurgroep Logistiek Kempen. Een sterke logistieke sector in de Kempen is belangrijk voor de economie van de regio omdat het één van de sterkst groeiende sectoren is in Vlaanderen die, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor tewerkstelling zorgt, en ook andere sectoren ondersteunt. Vlaams minister Kris Peeters heeft een swot-analyse laten maken van de logistieke sector, waaruit blijkt dat Vlaanderen zijn logistieke troeven niet optimaal uitspeelt. De studie besluit dat Vlaanderen nieuwe logistiek concepten zal moeten uitwerken om met een hoogwaardige logistiek meer toegevoegde waarde te creëren. In zijn slottoespraak op het colloquium Logistiek, strategische groeipool voor België van het Vlaams Logistiek Verbond van 31 januari 2007 zegde Premier Guy Verhofstadt dat logistiek en distributie steeds meer een gespecialiseerde sector vormt. Hij stelt dat het jargon supply chain management, postponed manufacturing, reverse logistics, global logistics wijst op het groeiende belang van de software, in nauwe verbondenheid met de creativiteit waarmee de logistieke sector de snel veranderende samenleving ten dienst staat. K.H.Kempen 3/30

4 K.H.Kempen: Eén logistiek twee opleidingen De Katholieke Hogeschool Kempen gaat de uitdaging aan om logistieke opleidingen aan te bieden, aangepast aan de snel evoluerende sector. Er zijn twee logistieke opleidingen in de hogeschool. Enerzijds is Logistiek management een afstudeerrichting van de driejarige Bachelor in het bedrijfsmanagement, anderzijds is de opleiding Bachelor in de logistiek een volwaardige driejarige opleiding in de logistiek. De twee opleidingsprofielen worden op elkaar afgestemd, met flexibelere overgangen en een deels gemeenschappelijke organisatie, zo als oa. de stages, de samenwerking met het werkveld en de onderzoeksprojecten. De twee opleidingen hebben een duidelijk verschillend en aanvullend accent. Bachelor in het bedrijfsmanagement: De opleiding Bachelor in het bedrijfsmanagement beoogt het vormen van een breed inzetbare bedrijfseconomisch gevormde student, waarbij de studenten logistiek management opgeleid worden binnen de context van mobiliteit, distributie en transport, internationale handel en wetgeving. Bachelor in de Logistiek: De opleiding Bachelor in de logistiek zal gericht zijn op de innovatie van de logistieke processen, concepten en infrastructuur. Ze zal zich richten op de ruime logistieke dienstverlening. Door dit kwalitatieve en brede aanbod kan de K.H.Kempen expertise aanreiken en tegemoet komen aan de behoeften van de Europese distributiecentra en de Europese Logistieke centra. K.H.Kempen 4/30

5 Competenties Professionele bachelor in de Logistiek Voor de beginnende beroepsbeoefenaar. Dit document is het resultaat van het competentieprofiel voor de Bachelor in de Logistiek: Opgesteld door de opleidingswerkgroep Logistiek; Getoetst aan het werkveld op 03 juni 2008 (deelnemers zie bijlage 1); Door het werkveld werd er ook aan de verschillende competenties een waarde toegekend. Deze waarde drukt de belangrijkheid uit die het werkveld hecht aan deze competentie. A = zeer belangrijk B = belangrijk C = minder direct van belang D = Schrappen, competentie behoort niet tot een Bachelor in de Logistiek Bijgesteld door de opleidingswerkgroep a.d.h.v. de terugkoppeling uit het werkveld. De competenties zijn vervat in drie groepen: Algemene competenties Deze competenties gelden voor elke professionele bachelor. Algemene beroepsgerichte competenties Deze competenties gelden voor elke professionele bachelor. Beroepspecifieke competenties Deze competenties zijn specifiek voor de professionele bachelor in de Logistiek. K.H.Kempen 5/30

6 Inhoud Logistiek: Kempen Vlaanderen Europa... 2 K.H.Kempen: Eén logistiek twee opleidingen... 4 Competenties Professionele bachelor in de Logistiek Algemene competenties Algemene beroepsgerichte competenties Beroepsspecifieke competenties Rollen Rol 0. Logistiek medewerker Rol 1: Customer service Rol 3: Inkoop Rol 4: Voorraadbeheer Rol 5: Magazijn Rol 6: Transport Rol 7: Waardetoevoegende activiteit Rol 8: Logistieke ICT Rol 9: Materials handling Bibliografie Bijlage 1: Deelnemers aan het werkveldoverleg K.H.Kempen 6/30

7 1. Algemene competenties Deze competenties gelden voor eender welke bachelor hoger professioneel onderwijs. Deze competenties werden in het structuurdecreet vastgelegd. (4 april 2003 Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, Belgisch Staatsblad) AC1. Vaardig denken en redeneren De bachelor in logistiek is in staat om zelfstandig en in overeenstemming met beroepsspecifieke inzichten, ervaringen, bevindingen en geplogenheden een kwaliteitsvolle redenering op te bouwen. Waardeoordeel werkveld: A - kan een geheel van informatie opsplitsen in essentiële deelaspecten, deze formuleren, begrijpen en verbanden leggen tussen de deelaspecten (analyseren); - kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en grote hoeveelheden informatie reduceren tot de belangrijkste onderdelen (synthetiseren/selecteren); - kan voorbeelden en toepassingen bedenken bij meer abstracte informatie (concretiseren); - kan nieuwe kennis zelfstandig toepassen in situaties waar die kennis vereist is (integreren); - kan verbanden zoeken tussen verschillende onderdelen van informatie (relateren); - kan een zinvolle logische structuur aanbrengen in informatie (structureren). AC2. Informatie verwerven en verwerken De bachelor in logistiek kan beroepsspecifieke informatie terugvinden en opzoeken, kan beroepsspecifieke informatie analyseren, kan in beroepsspecifieke bronnen het belang van informatie-elementen bepalen en synthetiseren en kan beroepsspecifieke informatie verwerven zodat het voor eigen toekomstig gebruik beschikbaar is. Waardeoordeel werkveld: A - ziet in dat er een informatiebehoefte is; - bepaalt wat hij precies in welke mate moet weten; - vindt de benodigde informatie op een effectieve en efficiënte wijze; - evalueert op een kritische wijze het informatiezoekproces en de gevonden informatie; - beheert verzamelde en gecreëerde informatie; - past oudere en nieuwe informatie toe om nieuwe concepten samen te stellen of om nieuwe inzichten te creëren; - verwijst correct naar de gebruikte informatie. AC3. Kritisch reflecteren De bachelor in logistiek is in staat het eigen functioneren te evalueren, er positieve en negatieve kanten in te identificeren en leerpunten te formuleren. De kritische reflectie impliceert een constructieve redenering, die tot het bijsturen van het handelen kan leiden. De afgestudeerde is in staat de praktische grenzen van beroepsspecifieke inzichten en gebruiken te vatten en alternatieve werkwijzen in overweging willen nemen. Waardeoordeel werkveld: B - stelt het eigen functioneren in vraag, analyseert en beoordeelt het; K.H.Kempen 7/30

8 - beoordeelt eigen werk en werkwijze op basis van evaluatiecriteria; - benoemt positieve en negatieve aspecten in het eigen functioneren; - overweegt alternatieve werkwijzen (voor- en nadelen) en neemt hierin een verantwoorde beslissing; - formuleert leerpunten in het eigen functioneren, neemt deze op en evalueert ze. AC4. Projectmatig werken De bachelor in logistiek is in staat om projectmatig te werken. Waardeoordeel werkveld: A/B - maakt een planning op voor de verschillende stappen in het project; - heeft in elke fase van het project oog voor vijf essentiële aspecten: (1) tijd (wanneer moet wat gebeuren?), (2) geld (wat zijn de baten / wat mag het kosten?), (3) kwaliteit (wat is goed genoeg?), (4) informatie (wat is correct / wat is relevant?), (5) organisatie (wie doet wat op welke manier?); - rapporteert tussentijds over de voortgang van het werk; - zorgt voor het permanent evalueren en bijsturen van de ondernomen activiteiten en procedures; - genereert planmatig eigen oplossingen door deze te relateren aan reeds gekende en opgeloste problemen; - gaat gericht op zoek naar externe (gespecialiseerde) hulp waar nodig. AC5. Creatief zijn De bachelor in logistiek is in staat om een voor hem/haar nieuw (niet eerder behandeld) probleem te analyseren, het te relateren aan reeds gekende en opgeloste problemen of een creatieve oplossing te genereren. Bij eventuele moeilijkheden wordt gericht naar hulp gevraagd. Waardeoordeel werkveld: B - analyseren van een nieuw probleem; - probleem relateren aan reeds gekende en opgeloste problemen; - een creatieve oplossing genereren; - bij moeilijkheden gericht naar (gespecialiseerde) hulp vragen. AC6. Eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren De bachelor in logistiek is in staat een werkplanning op te maken, een vergadering te leiden en doelgericht werken bij anderen te bevorderen. Waardeoordeel werkveld: C (Niet voor de pas afgestudeerde, komt pas na de nodige ervaring) - Opstellen en opvolgen van planning en taakverdeling; o maakt een planning met concrete doelen en deadlines; o volgt de voortgang van het werk op; o zorgt ervoor dat ieders deeltaak op tijd klaar is; o zorgt voor het tijdig inleveren van de opdrachten; o stuurt de planning bij waar nodig; o zorgt voor een realistische taakverdeling en stuurt deze bij waar nodig; o bewaakt de gemaakte afspraken in de groep. - Vergadering leiden o bereidt de vergadering tijdig voor; K.H.Kempen 8/30

9 o maakt een agenda en bezorgt deze minimaal één dag voor de vergadering aan de anderen; o bewaakt de tijd en zorgt ervoor dat de geplande punten aan bod komen; o zorgt voor inbreng van alle deelnemers; o grijpt in als mensen door elkaar praten of als er wordt afgedwaald; o rondt elk agendapunt af, vat samen en benoemt de actiepunten; o geeft aan wie welke actie onderneemt en wanneer die actie moet afgerond zijn. - Ondersteunen en stimuleren o geeft feedback aan anderen over hun geleverde werk; o toont waardering voor andermans inzet; o zorgt voor enthousiasme en bezieling; o stimuleert en neemt initiatief voor teambevorderende momenten; o toont een voorbeeldfunctie als leider; o helpt anderen bij het voltooien van hun werk; o toont bezorgdheid voor het welzijn van anderen. - Omgaan met conflicten o anticipeert op problemen; o gaat mogelijke conflicten niet uit de weg; o informeert informeel (buiten de vergaderingen) naar mogelijke standpunten; o geeft de partijen de mogelijkheid hun standpunt toe te lichten en hun argumenten aan te voeren; o vraagt door naar argumenten en concretiseringen; o analyseert het probleem en gaat samen op zoek naar mogelijke oplossingen; o gaat zo nodig op zoek naar een bemiddelaar; o weegt verschillende alternatieven tegen elkaar af en stelt een doordachte oplossing voor; - Evalueren (taakgericht + groepsgericht) o heeft een duidelijk zicht op de na te streven doelstellingen; o staat geregeld stil bij het verloop van het werken aan de taak; o plant momenten in waarbij het groepsfunctioneren wordt besproken; o maakt afspraken over het systematisch evalueren van elkaars werk (bv. wie geeft feedback op wiens deeltaken); o beschrijft eerst de feiten en geeft dan een waardeoordeel; o vraagt na bij de groepsleden hoe zij het in groep werken ervaren; o neemt de besluiten uit een evaluatiemoment mee bij het maken van nieuwe plannen en afspraken of het bijsturen van bestaande. AC7. Communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken De bachelor in logistiek kan schriftelijk en mondeling de eigen aanpak verantwoorden. Op een eenvoudige wijze de basisprincipes of de gevolgde werkmethode kunnen toelichten zowel schriftelijk als mondeling. Waardeoordeel werkveld: A (met belang voor schriftelijk rapporteren) - Schriftelijk rapporteren o heeft een duidelijk beeld van de opdrachtomschrijving; o schrijft heldere en duidelijke teksten zonder overbodige informatie; o schrijft inhoudelijk correcte teksten; o toetst de tekst af aan de opdrachtomschrijving; o heeft oog voor vorm en opmaak; o respecteert grammatica- en spellingsregels. - Verslaggeving o heeft het verslag tegen de afgesproken tijd klaar; o maakt een volledig verslag: alle punten die op de vergadering besproken zijn staan erin; o besteedt aandacht aan taalgebruik, spelling en lay-out; o geeft de belangrijkste argumenten weer; K.H.Kempen 9/30

10 o geeft de besluiten en actiepunten duidelijk weer; o maakt een objectief verslag. - Mondeling overleggen o houdt de aandacht bij het onderwerp; o luistert actief naar alle gesprekspartners; o laat alle gesprekspartners uitspreken; o vraagt meteen om uitleg bij onduidelijkheden; o kan een mening helder en duidelijk formuleren; o reageert constructief op de bijdrage van gesprekspartners; o vraagt naar de mening van alle gesprekspartners; o ondersteunt de discussie door te visualiseren (bv. een schema of overzicht op flap of krijtbord); o past eigen ideeën en voorstellen aan de inbreng van andere teamleden aan als dat gepast en verantwoord is. - Mondeling presenteren o gaat na met welk doel de informatie wordt voorgesteld aan het publiek; o geeft enkel relevante informatie en stelt deze gestructureerd voor; o beheerst de inhoud; o gebruikt gepaste visuele hulpmiddelen; o ondersteunt de voorstelling met gepast non-verbaal gedrag (lichaamshouding, gebaren, oogcontact, tempo, articulatie, intonatie, ); o past taalgebruik aan het publiek aan; o houdt het publiek betrokken bij de presentatie. AC8. Ingesteldheid tot levenslang leren De bachelor in logistiek identificeert op basis van een kritische reflectie op het eigen functioneren leerpunten en gaat op zoek naar wegen om de vastgestelde punten weg te werken. De afgestudeerde is bereid om de eigen competenties door zelfstudie en deskundigheidsontwikkeling te verdiepen of te verbreden. Waardeoordeel werkveld: A (vooral kunnen en willen leren van collega s) - gaat bij zichzelf na welke competentie nog niet goed ontwikkeld is (doelstellingen bepalen); - onderneemt activiteiten die de ontwikkeling van die competentie stimuleren (bv. keuzeworkshop, zelfstudie, overleg met medestudenten, meelopen in het werkveld) (leeractiviteiten ondernemen); - beschrijft de ondernomen activiteiten en de leeruitkomsten daarvan ; - gaat na of de vaardigheid aan het eind van de ondernomen activiteiten is verbeterd (leerresultaten evalueren); - evalueert of de aanpak effectief is geweest (reflecteren over het leerproces). K.H.Kempen 10/30

11 2. Algemene beroepsgerichte competenties Deze competenties gelden voor eender welke bachelor hoger professioneel onderwijs. Deze competenties werden in het structuurdecreet vast. (4 april 2003 Decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, Belgisch Staatsblad) ABC1. Teamgericht werken De bachelor in logistiek is in staat in een multidisciplinair team een eigen constructieve inbreng te hebben en kan met respect voor de inbreng van de anderen in het team constructieve oplossingen voorstellen. Waardeoordeel werkveld: A - Effectief team o deelt duidelijke doelstellingen met de andere teamleden; o maakt duidelijke en concrete afspraken met de teamleden; o staat open voor tegengestelde meningen; o steunt en vertrouwt de andere teamleden; o werkt goed samen; o geeft feedback op het werk van anderen; o ziet conflicten niet noodzakelijk als negatief ; o neemt verantwoordelijkheid voor het eindresultaat; o neemt verantwoordelijkheid voor het groepsproces; o heeft goede relaties met andere teams. - Zich inzetten o neemt spontaan taken op; o gaat moeilijke taken niet uit de weg; o werkt actief mee aan elke opdracht; o doet zelf voorstellen; o komt afspraken na en werkt taken af binnen de afgesproken termijn; o werkt goed door aan de taak; o deelt alle informatie die nodig is om tot een groepsresultaat te komen mee aan de projectgroep. - Actief luisteren (luisteren samenvatten doorvragen) o laat de ander uitspreken; o geeft blijk van interesse voor wat de ander inbrengt; o laat in non-verbaal gedrag zien dat hij luistert (bv. je maakt oogcontact, je knikt instemmend, je bent niet met andere zaken bezig); o geeft anderen de ruimte om een mening of idee in te brengen; o toetst vaak of hij goed begrijpt wat de ander zegt; o geeft een goede (inhoudelijke) samenvatting van wat is gezegd; o vraagt verduidelijking als hij de ander niet goed begrijpt; o vraagt door op gegeven informatie; o verwoordt de onderliggende gevoelens van de ander die meespelen bij wat hij zegt; o komt terug op wat eerder door anderen is gezegd. - Feedback geven o beschrijft concreet gedrag (bv. "Je sprak gisteren tijdens de vergadering met luide stem tegen mij toen je het had over de opdracht die ik niet volledig had afgewerkt"); o geeft aan hoe hij dat gedrag heeft ervaren (bv. "Ik had het gevoel dat je fel tegen me riep"); o verwoordt zijn gevoelens bij dat gedrag (bv. "Ik voelde me als een klein kind dat een uitbrander krijgt"); o deelt zowel negatieve als positieve punten mee; o geeft suggesties ter verbetering; o geeft feedback op het gepaste moment; o vraagt een reactie van de gesprekspartners; K.H.Kempen 11/30

12 o spreekt gesprekspartners aan op hun gedrag en niet op hun persoon (bv. "Jouw verslag is niet zo duidelijk" in plaats van "jij bent een slechte verslaggever"). - Feedback ontvangen o luistert naar wat de gesprekspartner te zeggen heeft; o vraagt naar zoveel mogelijk informatie (hoe voelde de ander zich daarbij, welk gevolg heeft dat, ); o vraagt na bij anderen of zij zijn gedrag op dezelfde wijze waarnemen, begrijpen en ervaren; o toont op een eerlijke manier aan zijn gesprekspartner hoe de feedback bij hem aankomt; o geeft aan wat hij met de feedback gaat aanvangen; o wuift complimenten niet zomaar weg; o bedankt de feedbackgever. - Motiveren o moedigt anderen aan om verantwoordelijkheid te nemen; o laat merken dat hij het apprecieert wanneer iemand een bepaalde taak op zich neemt; o maakt tijd voor een persoonlijke babbel met alle groepsleden; o staat open voor voorstellen over een nieuwe aanpak en wijst deze niet zomaar af; o toont waardering voor het werk van anderen; o geeft anderen regelmatig kleine complimentjes; o wacht niet tot een evaluatie om zaken te bespreken; o gebruikt de regels voor het geven van feedback. ABC2. Oplossingsgericht werken De bachelor in logistiek is in staat oplossingsgericht te werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën. Waardeoordeel werkveld: A/B (Je moet jonge mensen de kans geven om fouten te maken. Complexe probleemsituaties = C, niet voor de beginnende beroepsbeoefenaar. Er moet wel steeds naar een oplossing gewerkt worden, of dit nu de meest optimale is of niet.) - Zelfstandig problemen definiëren o omschrijft een complexe en authentieke probleemsituatie op een begrijpelijke manier. - Complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk analyseren o zet de verschillende deelaspecten van het beroepsspecifieke probleem op een rijtje; o maakt de transfer van theoretische modellen en achtergrond naar een toegepaste praktijk; o integreert inzichten uit verschillende disciplines of opleidingsonderdelen. - Zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en toepassen o kiest een specifieke oplossing en kan deze keuze verantwoorden; o toetst de oplossing aan de praktijk en stuurt bij waar nodig. ABC3. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Geconfronteerd met een ethische, normatieve of maatschappelijke vraag kan door de bachelor in de logistiek een beredeneerd standpunt worden ingenomen. De bachelor in de logistiek is aantoonbaar gevoelig voor het bestaan van ethische, normatieve en maatschappelijke vragen in concrete beroepssituaties. Waardeoordeel werkveld: B - neemt een beredeneerd standpunt in over ethische, normatieve en maatschappelijke vragen; - ontwikkelt een persoonlijke visie op beroepsspecifieke maatschappelijke thema's; K.H.Kempen 12/30

13 - springt bewust om met het gebruik van grondstoffen en materiaal; - is actief gericht op veiligheid en doet suggesties voor veiligheidsprocedures; - gaat op zoek naar duurzame oplossingen voor problemen; - neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en geeft fouten toe; - in de omgang met anderen rekening houden met verschillen in culturele, religieuze en/of maatschappelijke achtergrond. K.H.Kempen 13/30

14 3. Beroepsspecifieke competenties Deze competenties gelden specifiek voor een bachelor in de Logistiek. De beroepsspecifieke competenties worden door de opleiding vastgelegd in overleg met het werkveld. Rollen Bij de nadere uitwerking van het logistieke werkveld en het logistieke beroep zijn een aantal rollen te onderscheiden waarin de bachelor in de Logistiek kan terecht komen. Afhankelijk van de rol zal de bachelor in de logistiek bepaalde competenties meer of minde nodig hebben. De opleidingskwalificatie bachelor in de Logistiek richt zich op de volgende rollen: Rol Waardeoordeel werkveld 0. Logistiek medewerker A 1. Customer service B 2. Logistiek advies B 3. Inkoop C 4. Voorraad A 5. Magazijn A 6. Transport A/B 7. Waardetoevoegende activiteit A/B 8. Logistieke ICT B 9. Materials handling A Opmerking: Op vraag van het werkveld wordt de rol kwaliteit geschrapt als afzonderlijk rol, daar deze rol onvoldoende specifiek is. Maar worden de competenties i.v.m. kwaliteit toegevoegd bij de andere rollen. K.H.Kempen 14/30

15 Rol 0. Logistiek medewerker Deze rol bevat de competenties waarover elke bachelor in de Logistiek moet beschikken, onafhankelijk van de rol die hij/zij inneemt. BC1. Klantgericht denken en handelen De bachelor in de Logistiek is in staat om klantgericht te denken en te handelen. Waardeoordeel werkveld: A - Klantgericht communiceren zowel naar interne als externe klanten; - Eisen en wensen van klanten meenemen in het uitwerken van oplossingen; - Eisen en wensen van klanten afwegen bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzes. BC2. Assertief De bachelor in de Logistiek is assertief, doortastend. Waardeoordeel werkveld: A/B (is afhankelijk van de job.) - Rekening houden met belangen van anderen (luisteren); - Zich verplaatsen in de situatie van de andere (inlevingsvermogen); - Ideeën, gevoelens en meningen uiten, verdedigen en realiseren; - Respectvol en gepast optreden; - Constructief omgaan met conflicten, weerstand, misverstanden en lastige mensen; - Zelfvertrouwen, geloven in jezelf. BC3. Pro-actief De bachelor in de Logistiek is pro-actief, vooruitdenkend en houdt rekening met mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. Waardeoordeel werkveld: A - Signaleren van trends; - Verbanden leggen tussen het verleden, heden en de toekomst; - Inspelen op mogelijke toekomstige situaties en verhoudingen; - Betrokken en verantwoordelijk initiatief nemen; - Meteen kunnen ingrijpen wanneer iets fout loopt of dreigt fout te lopen. K.H.Kempen 15/30

16 BC4. Stressbestendig De bachelor in de Logistiek is in staat te presteren in een stressvolle situatie. Waardeoordeel werkveld: A - Rustig blijven in een stressvolle situatie; - Relativeren van situaties; - Negatieve gedachten ombuigen naar positieve; - Gebruik van time management en organiseren van het eigen werk; - Durven nee zegen; - Hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. BC5. Flexibel De bachelor in de Logistiek is in staat zich aan te passen aan veranderende situaties en omgevingen. Waardeoordeel werkveld: A - Eigen houding en opvattingen vrijwillig aanpassen aan veranderende omstandigheden (objectiviteit); - In wisselende omstandigheden efficiënt blijven werken; - Met je creatief vermogen snel oplossingen voor nieuwe situaties bedenken; - Probleemloos kunnen switchen naar een nieuwe situatie, nieuwe taken; - Regels respecteren, ook als ze aan veranderingen onderhevig zijn en niet direct overeenkomen met je eigen belangen (incasseringsvermogen). BC6. Nauwkeurig De bachelor in de Logistiek is in staat zijn werk met de nodige nauwkeurigheid en stiptheid uit te voeren. Waardeoordeel werkveld: A - De discipline hebben om secuur te werken; - Oog hebben voor details en verbanden; - Probeert fouten te voorkomen; - Laat eigen werk nakijken door anderen; - Bij het ontdekken van fouten gaat hij zelfstandig fouten corrigeren. K.H.Kempen 16/30

17 BC7. Verantwoordelijkheidszin De bachelor in de Logistiek is in staat een taak op een verantwoorde wijze uitvoeren of laten uitvoeren. Waardeoordeel werkveld: A - Zich ervan bewust zijn dat taken of plichten naar behoren moeten worden uitgevoerd; - Serieus, zorgvuldig en gewetensvol werken; - Hulp bieden aan collega s; - Signaleren van misverstanden en fouten (vb. het niet navolgen van richtlijnen). BC8. Milieu-, Kwaliteits- en Veiligheidbewust De bachelor in de Logistiek is zich bewust van de impact van zijn handelen, keuzes en beslissingen op het milieu, de kwaliteit en de veiligheid en houdt rekening met de van kracht zijnde reglementering. Waardeoordeel werkveld: B - Bewust en gewetensvol handelen; - Rekening houden met gangbare regels en verwachtingen; - Afwegen of keuzes of handelen een invloed hebben op het milieu, de kwaliteit of de veiligheid; - Situaties herkennen waar zich een probleem voordoet of kan voordoen op gebied van milieu, kwaliteit of veiligheid; - Gedreven zijn om een probleemsituatie te voorkomen of te verhelpen; - Tekortkomingen van het kwaliteitssysteem identificeren; - Procedures en instructies beoordelen en verbeteren; - Kwaliteitssysteem implementeren (met o.a. doelstellingen, verbeteracties, opzetten metingen, analyse van gegevens, ). BC9. Computervaardig De bachelor in de Logistiek is in staat te werken met o.a. tekstverwerking, rekenbladen, databases, internet, ,. Waardeoordeel werkveld: A - Kunnen gebruiken van moderne communicatiemiddelen (vb. internet, ); - Rapporten maken met een tekstverwerker; - Gegevens verwerken met een rekenblad; - Gegevens beheren met een database. K.H.Kempen 17/30

18 BC10. Logistieke bedrijfssoftware De bachelor in de Logistiek is in staat te werken met logistieke bedrijfssoftware zoals o.a. ERP. Waardeoordeel werkveld: A - Inzicht hebben in de samenhang van de gegevens en processen binnen bedrijfssoftware; - Kunnen omgaan met de basisfuncties van bedrijfssoftware; - Proces gericht denken. BC11. Planning en organisatie van de job De bachelor in de Logistiek is in staat taken te plannen en te organiseren. Waardeoordeel werkveld: A - Hoofdzaken van bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden; - Taken, opdrachten kunnen plannen inde tijd; - Beschikken over een goed werkritme. BC12. Communiceren in een andere taal De bachelor in de logistiek is in staat mondeling en schriftelijk te communiceren in andere taal (bijvoorbeeld: Engels, Frans, Duits) met o.a. leveranciers, klanten, logistieke partners. Waardeoordeel werkveld: A/B (vooral Engels, in mindere mate Duits) We verwijzen hier naar de niveaus van het Europees Referentiekader Taalvaardigheidsonderwijs. - Begrijpen (luisteren en lezen): Engels B2, Frans B1, Duits A2; - Spreken (gesproken interactie, gesproken productie): Engels B1, Frans A2, Duits A2; - Schrijven: Engels B1, Frans A2, Duits A2. K.H.Kempen 18/30

19 Rol 1: Customer service BC13. De bachelor in Logistiek is in staat logistieke processen op de markt af te stemmen, een klantgerichte werkwijze te ontwikkelen en administratieforganisatorisch uit te voeren. Waardeoordeel werkveld: B (Vooral een klantgerichte werkwijze ontwikkelen. Markten en klanten identificeren, benaderen en onderhouden, werd door het werkveld geschrapt uit de competentie. Dit laatste is eerder voor marketing en verkoop.) - Logistieke processen op de markt af te stemmen o Contacten onderhouden met klanten, leveranciers en contractors; o Logistieke processen zo sturen dat de klant de vastgelegde servicegraad zal ervaren; o Coördineren tussen afdelingen. - Klantgerichte werkwijze te ontwikkelen o Klachten beheren; o KPI s opstellen en opvolgen; o SLA opstellen en opvolgen; o Klantenorders beheren. - Klantgerichte werkwijze administratief-organisatorisch uitvoeren o Klanten beheren; o Klantenrelaties beheren in functie van het logistieke proces; o Contracten beheren. K.H.Kempen 19/30

20 Rol 2: Logistiek advies BC14. De bachelor in Logistiek is in staat logistieke adviezen te geven voor interne bedrijfsonderdelen en externe bedrijven, voornamelijk op het terrein van de organisatie van bedrijfskundige processen, financieeleconomische beslissingen en fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling. Waardeoordeel werkveld: B (Vooral het verbeteren van de interne en externe processen, en de fysieke systemen zoals productie, opslag, transport en handling. Advies geven over commerciële beslissingen en het juridisch werd door het werkveld geschrapt uit de competentie.) - Logistiek advies geven (intern en extern) voor de organisatie van bedrijfskundige processen. o Opstellen van werkplanning; o Projecten beheren; o Bedrijfsprocessen uittekenen; o Analyseren en optimaliseren van logistieke bedrijfsprocessen; o Procedures en instructies verbeteren. - Logistiek advies geven (intern en extern) over financieel-economische beslissingen. o Investeringsplan opstellen van een kleinschalig project. o Prijscalculatie maken van een kleinschalig project. - Logistiek advies geven (intern en extern) over fysieke systemen voor productie, opslag, transport en handling. o Verzamelen en analyseren van gegevens; o Fysieke Logistieke processen bestuderen en verbetervoorstellen genereren; o Arbeidsanalyse maken; o Simulatie bouwen; o Interne en externe benchmarking. K.H.Kempen 20/30

Competenties Professioneel gerichte Bachelor in de Logistiek

Competenties Professioneel gerichte Bachelor in de Logistiek Competenties professionele bachelor Logistiek 1 Katholieke Hogeschool Kempen Competenties Professioneel gerichte Bachelor in de Logistiek CAMPUS Geel Departement Technische Wetenschappen September 2008

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Functieprofiel. Wat is het?

Functieprofiel. Wat is het? Functieprofiel Wat is het? Een functieprofiel is een omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat discussies worden vermeden

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider

Competentieprofiel Teamleider Competentieprofiel Teamleider 1 Competenties De teamleider bezit de volgende competenties: Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Integriteit Het hanteren en handhaven van algemeen aanvaarde en bedrijfsnormen

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How

Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How Het ideale competentieprofiel van een mentor volgens Praktijk Know How 1. Een veilig leef- en werkklimaat Ik ben in staat een veilig leef- en werkklimaat te creëren in mijn mentorklas. - Ik creëer situaties

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: operationeel leidinggevenden Functietitel: Deskundige Burgerzaken Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Burgerzaken 2. Positionering in

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Evi Knuts projectcoördinator

Evi Knuts projectcoördinator Evi Knuts projectcoördinator 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Dubbele probleemstelling Onderwijs Werkveld Professionele gerichtheid van de bacheloropleiding Onderzoek en innovatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Communicatieve vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding GSCW Module Communicatieve vaardigheden Code Ac1 Lestijden 40 Studiepunten nvt Ingeschatte totale 55 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie

Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Functienaam : Niveau : 1. Typering Functiefamilie Casusinformatie behorende bij de functie van Klantmanager 1 Inhoud: 1. Generieke functie 2. Functieprofiel 3. Competentieprofiel 1. Generieke functie GEMEENTE ZOETERMEER Functiefamilie : Dienstverlening

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie