Jaarrekening Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge HX ZUIDLAREN

2 INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina 1.1 Samenstellingsverklaring Algemeen Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht Financiële positie Kengetallen Grafieken Fiscale positie Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 3.1 Wettelijke vrijstelling Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat Bestemming van het resultaat over het boekjaar Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Bijlagen 4.1 Staat van de vaste activa Jaaropstelling omzetbelasting Overzicht verzekeringen Branchevergelijking 38

3 1. ACCOUNTANTSVERSLAG

4 Accountantskantoor HUT bv Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge HX ZUIDLAREN Datum: 31 januari 2009 Behandeld door: R. Hut AA Geachte directie, 1.1 Samenstellingsverklaring Mensinge HX Zuidlaren Postbus AB Zuidlaren T (050) / F (050) Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2008 van uw onderneming. E Op al onze diensten zijn de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, K.v.K.: zoals deze door de NovAA zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer Een afschrift kunt U kosteloos op ons kantoor verkrijgen. I De balans per 31 december 2008, de winst- en verliesrekening over 2008 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2008 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2008 van Voorbeeldjaarrekening BV te Zuidlaren bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de winst- en verliesrekening over 2008 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit. Verantwoordelijkheid accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie (het Koninklijk NIVRA / de NOvAA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings-opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

5 1.2 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 14 december 1976 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voorbeeldjaarrekening BV per genoemde datum opgericht. De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd op 1 december 1976 verleend door de minister van Justitie onder nummer BV De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder dossiernummer Doelstelling De doelstelling van Voorbeeldjaarrekening BV wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: Bestuur De directie wordt gevoerd door ConsolidatieHolding BV. <tekst> Bedrijfsvoering <tekst> Overig <tekst> Overig <tekst> Overig <tekst> - 2 -

6 1.3 Resultaatvergelijking Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening % % Netto-omzet ,0% ,0% Inkoopwaarde van de omzet ,9% ,9% Bruto bedrijfsresultaat ,1% ,1% Lonen en salarissen ,8% ,1% Sociale lasten ,7% ,7% Pensioenlasten ,4% ,3% Overige personeelskosten ,5% ,5% Afschrijvingen immateriële vaste activa ,0% ,0% Afschrijvingen materiële vaste activa ,4% ,4% Huisvestingskosten ,3% ,3% Inventaris- en machinekosten ,3% ,3% Verkoopkosten ,1% ,0% Autokosten ,1% ,1% Kantoorkosten ,4% ,4% Algemene kosten ,0% ,0% Som der bedrijfskosten ,0% ,1% Bedrijfsresultaat ,1% ,0% Rentebaten en soortgelijke opbrengsten ,0% ,0% Rentelasten en soortgelijke kosten ,1% ,1% Som der financiële baten en lasten ,1% ,1% Bijzondere baten ,0% ,0% Bijzondere lasten ,0% ,0% Som der bijzondere baten en lasten ,0% ,0% Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen ,0% ,9% Belastingen ,3% ,3% Resultaat na belastingen ,7% ,6% - 3 -

7 1.3 Resultaatvergelijking Het resultaat na belastingen 2008 is ten opzichte van 2007 gestegen met ,--. De ontwikkeling van het resultaat na belastingen 2008 ten opzichte van 2007 kan als volgt worden weergegeven: Het resultaat na belastingen is gunstig beïnvloed door: Stijging van: Omzet Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 749 Bijzondere baten 71 Daling van: Lonen en salarissen Het resultaat na belastingen is ongunstig beïnvloed door: Stijging van: Inkoopwaarde van de omzet Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Inventaris- en machinekosten 178 Verkoopkosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Rentelasten en soortgelijke kosten Bijzondere lasten 104 Belastingen Stijging resultaat na belastingen

8 1.4 Meerjarenoverzicht Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening Netto-omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto bedrijfsresultaat Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Inventaris- en machinekosten Verkoopkosten Autokosten Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Bijzondere baten Bijzondere lasten Som der bijzondere baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen

9 1.5 Financiële positie Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans. Op korte termijn beschikbaar: Voorraden Vorderingen Liquide middelen Liquiditeitssaldo Af: Kortlopende schulden Werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn: Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen Deze financiering vond plaats met: 31 december december 2007 Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2008 ten opzichte van 31 december 2007 gestegen met ,

10 1.6 Kengetallen Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname. Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen ,35 0,23 0,23 0,23 0,53 0,30 0,30 0,30 0,65 0,77 0,77 0,77 Liquiditeit De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname Quick ratio 1,05 0,66 0,66 0,66 Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden Current ratio 1,44 0,98 0,98 0,98 Vlottende activa / Kortlopende schulden Omloopsnelheid voorraden Voorraden / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen Omzetsnelheid voorraden Voorraden / Netto-omzet x 365 dagen Betalingstermijn debiteuren Debiteuren / Netto-omzet x 365 dagen Betalingstermijn crediteuren Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen - 7 -

11 1.6 Kengetallen Omzet en rentabiliteit De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald Omzetontwikkeling 108,36 100,00 100,00 100,00 Indexcijfer (2005 = 100) Brutowinst-marge 19,12 20,11 20,11 20,11 Brutomarge / Netto-omzet Nettowinst-marge 0,78 0,64 0,64 0,64 Resultaat / Netto-omzet Rentabiliteit totaal vermogen 20,31 17,03 17,03 17,03 Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen Rentabiliteit eigen vermogen 38,71 48,18 48,18 48,18 Resultaat / Eigen vermogen Rentabiliteit vreemd vermogen 1,41-1,23-1,23-1,23- Rentelasten / Vreemd vermogen Personeel Gemiddelde omzet per werknemer Loonkostenontwikkeling 99,89 100,00 100,00 100,00 Indexcijfer (2005 = 100) Gemiddelde personeelskosten per werknemer Personeelskosten per 100,-- omzet 14,34 15,56 15,56 15,56-8 -

12 1.7 Grafieken De grafieken worden weergegeven in ,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 Netto-omzet Bedrijfskosten Rentabiliteit totaal vermogen Bruto-bedrijfsresultaat Resultaat Omzet per werknemer

13 1.8 Fiscale positie Berekening belastbaar bedrag 2008 De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2008 bedraagt ,--. Dit bedrag is als volgt berekend: 2008 Resultaat na belastingen Bij: Vennootschapsbelasting Fiscale aanpassing afschrijvingen Beperkt aftrekbare kosten Desinvesteringsbijtelling 687 Af: Investeringsaftrek Belastbaar bedrag De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 2007 en definitief geregeld tot en met Vennootschapsbelasting 2008 Verschuldigde vennootschapsbelasting over Voldaan op voorlopige aanslag vennootschapsbelasting Resteert te betalen over Balanspost vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Accountantskantoor HUT R. Hut Accountant-Administratieconsulent

14 2. JAARREKENING

15 2.1 Balans per 31 december 2008 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2007 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa [1] Goodwill Materiële vaste activa [2] Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Financiële vaste activa Overige vorderingen [3] Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen [4] Onderhanden werk [5] Vorderingen Handelsdebiteuren [6] Overlopende activa [7] Liquide middelen [8] Totaal activazijde Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 januari 2009 Zuidlaren, 15 januari 2009 Voorbeeldjaarrekening BV R. Hut T. Uhr

16 2.1 Balans per 31 december 2008 (Na resultaatbestemming) 31 december december 2007 PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal [9] Overige reserves [10] Voorzieningen Pensioenvoorzieningen [11] Overige voorzieningen [12] Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen [13] Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen [14] Aflossingsverplichtingen [15] Handelscrediteuren [16] Schulden aan groepsmaatschappijen [17] Belastingen en premies sociale [18] verzekeringen Overige schulden [19] Overlopende passiva [20] Totaal passivazijde Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 januari 2009 Zuidlaren, 15 januari 2009 Voorbeeldjaarrekening BV R. Hut T. Uhr

17 2.2 Winst- en verliesrekening over 2008 Netto-omzet [21] Mutatie voorraad [22] Inkoopwaarde van de omzet [23] Kosten van uitbesteed werk [24] Bruto bedrijfsresultaat Lonen en salarissen [25] Sociale lasten [26] Pensioenlasten [27] Overige personeelskosten Afschrijvingen immateriële vaste activa [28] Afschrijvingen materiële vaste activa [29] Overige bedrijfskosten [30] Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [31] Rentelasten en soortgelijke kosten [32] Som der financiële baten en lasten Bijzondere baten [33] Bijzondere lasten [34] Som der bijzondere baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen [35] Resultaat na belastingen Zuidlaren, 15 januari 2009 Voorbeeldjaarrekening BV R. Hut T. Uhr Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 januari

18 2.3 Kasstroomoverzicht over 2008 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen [28] Mutatie voorzieningen [11] Verandering in werkkapitaal: Voorraden en onderhanden werk [4] Vorderingen [6] Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) [14] Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [31] Rentelasten en soortgelijke kosten [32] Bijzondere baten [33] Bijzondere lasten [34] Belastingen [35] Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa [2] Desinvesteringen in materiële vaste activa [2] 250 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie langlopende schulden [13] Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Toelichting op de geldmiddelen Stand per 1 januari Mutatie geldmiddelen Stand per 31 december Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 januari

19 2.4 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Activiteiten De activiteiten van Voorbeeldjaarrekening BV, statutair gevestigd aan de Mensinge 2 te Zuidlaren, bestaan voornamelijk uit: - - De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de <adres> te <plaats>. Personeelsleden Gedurende het jaar 2008 waren gemiddeld 50 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2007 waren dit 45 werknemers. Onderverdeeld naar: Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Economische eenheid De onderneming maakt deel uit van een groep, waarvan ConsolidatieHolding BV aan het hoofd staat. Fiscale eenheid Er is sprake van een fiscale eenheid waarvan de vennootschappen Voorbeeldjaarrekening BV en Consolidatieholding BV deel uitmaken. Valuta De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Afschrijvingspercentages: Goodwill 5 %

20 2.4 Toelichting op de jaarrekening Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht. Afschrijvingspercentages: Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2,5-4,0 % Machines en installaties 10,0-15,0 % Inventaris 20,0-33,3 % Vervoermiddelen 25 % Financiële vaste activa Vorderingen De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Voorraden Grond- en hulpstoffen Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Onderhanden werk De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, vermeerderd met de aan het uitgevoerde werk toe te rekenen winst en verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De aan het uitgevoerde project toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het project bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het project totaal te besteden kosten. Opbrengsten en kosten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening op basis van deze voortgang. De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering gebracht op de onderhanden projecten. Een eventueel hieruit voortvloeiend negatief saldo onderhanden projecten wordt gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen

21 2.4 Toelichting op de jaarrekening Voorzieningen Pensioenvoorzieningen De pensioenvoorziening is vastgesteld aan de hand van fiscale grondslagen inhoudende een rekenrente van minimaal 4%, de sterftetafel GBM/V zonder toepassing van leeftijdsterugstellingen. Het vooroverlijdensrisico is niet in de waardering opgenomen. Bij de vaststelling van de fiscale waardering is geen rekening gehouden met toekomstige stijgingen van het salaris en het pensioen. Overige voorzieningen Voorziening groot onderhoud: De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Langlopende schulden De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal te besteden kosten. De nettoopbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Inkoopwaarde van de omzet Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden

22 2.4 Toelichting op de jaarrekening Bedrijfskosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. Belastingen De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en volgens de fiscale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief. Het verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in de voorziening voor latente belastingverplichtingen

23 2.5 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa [1] Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Goodwill Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Afschrijvingen Mutaties Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Een overzicht van het verloop in het boekjaar van de materiële vaste activa treft u aan in de bijlage. Materiële vaste activa [2] Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Bedrijfsgebouwen en Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen -terreinen Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen Mutaties Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen

24 2.5 Toelichting op de balans Financiële vaste activa Overige vorderingen [3] Lening u/g Beleg BV Er is geen aflossingsverplichting overeengekomen. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen [4] Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk [5] Onderhanden werk Vorderingen Handelsdebiteuren [6] Debiteuren Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. Overlopende activa [7] Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde verzekeringspremies Vooruitbetaalde leasekosten Liquide middelen [8] Rekening-courant bank Deposito rekening Kas Voor de rekening courant gelden de volgende zekerheden: - verpanding machines en installaties. De deposito heeft een looptijd van 60 maanden, het rentepercentage bedraagt 5%

25 2.5 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal [9] Stand per 31 december Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,--, verdeeld in 42 aandelen van nominaal 2.000,--. Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt ,--. Per eindbalans was het geplaatst kapitaal als volgt verdeeld: - 7 gewone aandelen ( ,--) - 2 preferente aandelen ( 4.000,--) Overige reserves [10] Stand per 1 januari Uit voorstel resultaatbestemming Stand per 31 december VOORZIENINGEN Pensioenvoorzieningen [11] Pensioenvoorziening Pensioenvoorziening Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december Overige voorzieningen [12] Herinvesteringsreserve Voorziening groot onderhoud gebouwen Stand per 31 december Voorziening groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december

26 2.5 Toelichting op de balans LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen [13] Hypothecaire lening Financiering Leaseverplichting Hypothecaire leningen Hypothecaire lening Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren Stand per 1 januari Aflossing Stand per 31 december Aflossingsverplichting komend boekjaar Langlopend deel per 31 december Deze lening is verstrekt ter financiering van de aankoop van het bedrijfspand. Het rentepercentage bedraagt 6,0%, vast tot en met 30 september De aflossing bedraagt 2.000,-- per kwartaal, voor het laatst op 1 oktober Als zekerheid is gesteld een onderpand op het bedrijfspand. Financiering Hoofdsom Aflossing voorgaande boekjaren Stand per 1 januari Aflossing Stand per 31 december Aflossingsverplichting komend boekjaar Langlopend deel per 31 december Het rentepercentage bedraagt 5,2%, vast tot en met 31 december De aflossing bedraagt 1.187,50 per kwartaal, voor het laatst op 31 december Als zekerheid is gesteld een verpanding van de machines en installaties

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW

Financieel verslag 30 juni 2014. Stichting IFAW Financieel verslag 30 juni 2014 Stichting IFAW Inhoud 1 Directieverslag 2 1.1 Directieverslag over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014 3 2 Jaarrekening 19 2.1 Balans per 30 juni 2014 20 2.2 Staat van

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012

Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Handboek Werk i.o.v Derden versie juni 2012 Werk in opdracht van Derden (versie juni 2012) Pagina 1 van 106 Inhoudsopgave Werk in opdracht van Derden... 6 A1 Algemeen... 7 A100 Regeling Werk in opdracht

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie