BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 33. Het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2004 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 31 en 32.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 33. Het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2004 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 31 en 32."

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel, tel Adviseur : A. Van Damme Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles, tél Conseiller : A. Van Damme 174e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 28 JANUARI 2004 MERCREDI 28 JANVIER 2004 Het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2004 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 31 en 32. Le Moniteur belge du 27 janvier 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 31 et 32. INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 9 JANUARI Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert belast zijn, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 9 JANVIER Arrêté royal désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 13 JANUARI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004, bl Service public fédéral Mobilité et Transports 13 JANVIER Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 19 mars 2003 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2004, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en Programmatorische Federale Overheidsdienst Consumentenzaken 9 JANUARI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et Service public fédéral de Programmation Protection des Consommateurs 9 JANVIER Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d exploitation des centres de bronzage, p Federale Overheidsdienst Financiën 19 JANUARI Ministerieel besluit in uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte en van de uitvoeringsbesluiten van 9 januari 2004, bl Service public fédéral Finances 19 JANVIER Arrêté ministériel en exécution de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique et des arrêtés d exécution du 9 janvier 2004, p Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 13 NOVEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, bl Service public fédéral Intérieur 13 NOVEMBRE Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de dispositions réglementaires modifiant l arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, p bladzijden/pages

2 4834 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 14 JANUARI Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, bl Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 17 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die coaxkabels vervaardigen voor de teledistributie en de overzending van gegevens, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (P.C. 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl DECEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF, bl DECEMBER Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding (P.S.C ) betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2004, 15 augustus 2004 en 25 december 2004, bl DECEMBER Koninklijk besluit tot indexering van de loonplafonds voor de vergoeding, toegekend aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders, om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt die zich voordeden voor de invoering van de euro en tot vaststelling van de wisselkoerstoeslag in euro, bl JANUARI Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen van gereedschapsmachines voor de schroefdraad van buizen en moffen voor de petroleumindustrie, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (P.C. 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst, bl JANUARI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1988 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en tot vaststelling van het aantal leden ervan, bl DECEMBER Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, bl JANVIER Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de diverses dispositions de la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, p Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 17 DECEMBRE Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de câbles coaxiaux pour la télédistribution et transmission de données, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p DECEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF, p DECEMBRE Arrêté royal rendant obligatoire la décision de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin (S.C.P ) relative au remplacement des jours fériés du1 er mai 2004, 15 août 2004 et 25 décembre 2004, p DECEMBRE Arrêté royal portant indexation des plafonds de rémunération pour l indemnité accordée aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française qui se sont produites avant l entrée en vigueur de l euro et portant fixation de cette indemnité de taux de change en euro, p JANVIER Arrêté royal fixant, pour les entreprises de conception et de fabrication de machines-outils pour le filetage de tubes et de manchons destinés à l industrie pétrolière, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier, p JANVIER Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, p DECEMBRE Arrêté ministériel dérogeant à l obligation d occuper des conventions premier emploi pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l industrie alimentaire, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 5 DECEMBER Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van Bijlage II gevoegd bij het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Ministère de la Communauté flamande 5 DECEMBRE Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l Annexe II au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, p Andere besluiten Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 12 JANUARI Koninklijk besluit houdende ontslag en aanstelling van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, bl DECEMBER Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, bl Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. Nationale Orden. Benoemingen. Bevorderingen, bl Autres arrêtés Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 12 JANVIER Arrêté royal portant démission et désignation d un membre du Conseil supérieur des professions économiques, p DECEMBRE Arrêté ministériel n 113 portant agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, p Institut national d assurances sociales pour travailleurs indépendants. Ordres nationaux. Nominations. Promotions, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4835 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 9 JANUARI Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003, bl Federale Overheidsdienst Justitie 9 JANUARI Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken, bl Rechterlijke Orde, bl Rechterlijke Orde, bl Centraal Bestuur. Benoeming, bl Centraal Bestuur. Benoeming, bl Centraal Bestuur. Benoeming, bl Centraal Bestuur. Benoeming, bl Centraal Bestuur. Benoeming, bl Centraal Bestuur. Benoeming, bl Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen. Personeel, bl Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 8 JULI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie - medisch aanbod, bl DECEMBER Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers van Namen, bl Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. Personeel. Eervol ontslag, bl Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Personeel. Benoeming van een stagedoend sociaal-inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle, bl Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. Beheerscomité. Ontslag. Benoeming, bl Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 13 JANUARI Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2003 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria, bl Personeel. Benoeming in vast dienstverband, bl Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 8 JANUARI Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Programmeringscommissie voor de brandweeropleiding, bl JANUARI Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding, bl Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie Overplaatsing, bl Service public fédéral Mobilité et Transports 9 JANVIER Arrêté ministériel portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2003, p Service public fédéral Justice 9 JANVIER Arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission des frais de justice répressive, p Ordre judiciaire, p Ordre judiciaire, p Administration centrale. Nomination, p Administration centrale. Nomination, p Administration centrale. Nomination, p Administration centrale. Nomination, p Administration centrale. Nomination, p Administration centrale. Nomination, p Direction générale Exécution des Peines et Mesures. Personnel, p Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 8 JUILLET Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 20 août 1996 portant nomination des membres de la Commission de planification - offre médicale, p DECEMBRE Arrêté royal portant nomination d un magistrat-assesseur suppléant auprès du Conseil de l Ordre des Pharmaciens de la Province de Namur, p Service public fédéral Sécurité sociale Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés. Personnel. Démission honorable, p Institut national d assurance maladie-invalidité. Personnel. Nomination d un inspecteur social stagiaire au Service du contrôle administratif, p Office national des vacances annuelles. Comité de gestion. Démission. Nomination, p Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 13 JANVIER Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 11 février 2003 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés, p Personnel. Nomination à titre définitif, p Service public fédéral Intérieur 8 JANVIER Arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission de programmation pour la formation des services d incendie, p JANVIER Arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission des équivalences et des dispenses en matière de formation des services d incendie, p Service public fédéral Technologie de l Information et de la Communication Transfert, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 5 DECEMBER Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques, bl Gouvernements de Communauté et de Région Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest VLA- REA - Individuele afwijking op de verbodsbepalingen van artikel , bl Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Erkenning van de regionale dienst voor gezinszorg Welzijnskoepel West-Brabant, bl Erkenning van een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging, bl Verlenging van de erkenning van een samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging, bl Verlenging van de erkenning van een samenwerkingsvorm palliatieve zorg, bl Welzijnszorg, bl Welzijnszorg, bl

4 4836 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw Binnenlandse aangelegenheden provincie Oost-Vlaanderen. Personeel. Eervol ontslag. Pensioen, bl Departement Leefmilieu en Infrastructuur Aanstelling van de gewestelijke ambtenaren Ruimtelijke Ordening, bl Eervol ontslag. Pensioen, bl Waals Gewest Région wallonne Ministère de la Région wallonne 8 DECEMBRE Arrêté ministériel relatif à l expropriation pour travaux de pose du collecteur du Ry de Corbais Lot3C Mont-Saint-Guibert et Walhain, p DECEMBRE Arrêté ministériel relatif à l expropriation pour travaux de pose du collecteur de Tamines - rive gauche - Sambreville, p DECEMBRE Arrêté ministériel relatif à l expropriation pour travaux de construction de la station d épuration de la vallée du Hain - Braine-le-Château, p DECEMBRE Arrêté ministériel relatif à l expropriation pour travaux de construction de la station de pompage de Creppe - Spa, p Ministère wallon de l Equipement et des Transports 16 DECEMBRE Arrêté ministériel relatif à l expropriation de biens immeubles à Tournai, p DECEMBRE Arrêté ministériel relatif à l expropriation de biens immeubles à Bouvignies (Ath), p Officiële berichten Avis officiels SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen (algemene functie) (m/v) (niveau A) voor de DAB Loodswezen, administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Ref : ANV04001), bl Vergelijkende selectie van Nederlandstalige chef loodsen (m/v) (niveau A) voor de DAB Loodswezen, administratie Waterwegen en Zeewezen, departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Ref : ANV04002), bl SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Sélection comparative de pilotes (fonction générale) (m/f) (niveau A), d expression néerlandaise, pour le «DAB Loodswezen» de l administration des Voies hydrauliques et de la Marine, département de l Environnement et de l Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande (Réf : ANV04001), p Sélection comparative de chef pilotes (m/f) (niveau A), d expression néerlandaise, pour le «DAB Loodswezen» de l administration des Voies hydrauliques et de la Marine, département de l Environnement et de l Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande (Réf : ANV04002), p Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten Aanwerving van een administratief agent (m/v), bl Comité permanent de Contrôle des Services de Police Recrutement d un agent administratif (h/f), p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Fusie door overneming tussen ondernemingen gevestigd in een lid-staat van de Europese Economische Ruimte andere dan België, bl Raad voor de Mededinging. Kennisgeving. Voorafgaande aanmelding van een concentratie. Zaak nr. MEDE C/C 04/0004 : Katoen Natie NV, Kallo Industries N.V. en Sonja N.V./ C.V.B.A. Riga Hold en B.V.B.A. Riga Logistics, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Commission bancaire, financière et des Assurances. Fusion par absorption entre des entreprises établies dans un Etat membre de l Espace économique européen, autre que la Belgique, p Conseil de la Concurrence. Avis. Notification préalable d une opération de concentration. Affaire n MEDE C/C 04/0004 : Katoen Natie N.V., Kallo Industries N.V. et Sonja N.V./ C.V.B.A. Riga Hold et B.V.B.A. Riga Logistics, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land, bl Service public fédéral Mobilité et Transports Direction générale Transport terrestre, p Federale Overheidsdienst Justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmaking, bl Service public fédéral Justice Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. Publication, p

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4837 Federale Overheidsdienst Financiën Bericht, bl Administratie der thesaurie. Maandelijkse schatkisttoestand. Toestand op 31 oktober 2003, bl Service public fédéral Finances Avis, p Administration de la trésorerie. Situation mensuelle du Trésor. Situation au 31 octobre 2003, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Dépôt de conventions collectives de travail, p Agenda s Brusselse Hoofdstedelijke Raad, bl Ordres du jour Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, p De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 4964 à 5010.

6 4838 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N [C 2004/11023] 9 JANUARI Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert belast zijn ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert, inzonderheid op artikel 12; Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. De ambtenaren van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie zijn bevoegd tot het opsporen en het vaststellen van de inbreuken bepaald in artikel 10 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 3. Onze Minister van Economie en Onze Minister belast met Middenstand zijn belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 januari ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Mevr. F. MOERMAN De Minister belast met Middenstand, Mevr. S. LARUELLE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F [C 2004/11023] 9 JANVIER Arrêté royal désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre expert ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre expert, notamment l article 12; Sur la proposition de Notre Ministre de l Economie et Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Les agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues à l article 10 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre de l Economie et Notre Ministre chargée des Classes moyennes sont chargées de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 9 janvier ALBERT Par le Roi : La Ministre de l Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre chargée des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE * FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N [C 2004/14015] 13 JANUARI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2002, houdende goedkeuring van het derde beheerscontract van De Post; Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2003, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004; Gelet op het voorstel van de beheersorganen van De Post; Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In het koninklijk besluit van 19 maart 2003, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004 worden de artikelen 1bis, 1ter en 1quater ingevoegd, luidende : «Art. 1bis. Er wordt een speciaal blaadje Belgica 2006, ter waarde van S 5, met vijf speciale postzegels over de belangrijkste verzamelthema s van de jeugd uitgegeven. De netto-opbrengst van de toeslag van dit blaadje is bestemd voor de V.Z.W. Pro-Post, vereniging ter bevordering van de Filatelie. SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F [C 2004/14015] 13 JANVIER Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 19 mars 2003 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2004 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; Vu l arrêté royal du 4 septembre 2002, portant approbation du troisième contrat de gestion de La Poste; Vu l arrêté royal du 19 mars 2003, portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2004; Vu la proposition des organes de gestion de La Poste; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Les articles 1bis, 1ter et 1quater, rédigés comme suit, sont insérés dans l arrêté royal du 19 mars 2003, portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l année 2004 : «Art. 1bis. Ilestémis un feuillet spécial, à la valeur de S 5, avec cinq timbres spéciaux, constituant l émission Belgica 2006 consacrée aux plus importants thèmes de collections chez les jeunes. Le produit net de la surtaxe grevant ce feuillet sera affecté à l A.S.B.L. Pro-Post, association pour la promotion de la philatélie.

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4839 De frankeerwaarde van de zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland bedragen. Art. 1ter. Er wordt een speciaal blaadje van vier speciale postzegels over de Europese Unie uitgegeven. De frankeerwaarden van de zegels zijn als volgt samengesteld : twee zegels met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland. twee zegels met het tarief voor een genormaliseerde, niet prioritaire zending voor het buitenland (Europa). Art. 1quater. Er worden in de reeks Belgian World Champions elf speciale postzegels over de Belgische wereldkampioenen motorcross uitgegeven De frankeerwaarde van deze zegels zal het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland bedragen.» Art. 2. Artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 9. Er worden een speciaal blaadje en een speciale postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de 70 e verjaardag van Koning Albert II. De frankeerwaarden van de zegels zijn als volgt samengesteld : de zegel met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het binnenland; het blaadje met het tarief voor een genormaliseerde, prioritaire zending voor het buitenland (rest van de wereld).» Art. 3. Onze Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 13 januari ALBERT La valeur d affranchissement des timbres correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service intérieur. Art. 1ter. Il est émis un feuillet spécial de quatre timbres-poste spéciaux consacré àl Union européenne. Les valeurs d affranchissement des timbres sont établies comme suit : deux timbres correspondront au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service intérieur. deux timbres correspondront au tarif d un envoi non prioritaire normalisé en service international (Europe). Art. 1quater. Ilestémis, dans la série Belgian World Champions, onze timbres-poste spéciaux consacrés aux champions du monde belges de motocross. La valeur d affranchissement des timbres correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service intérieur.» Art. 2. L article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «Art. 9. Il est émis un feuillet et un timbre-poste spécial à l occasion du 70 e anniversaire du Roi Albert II. Les valeurs d affranchissement des timbres sont établies comme suit : le timbre correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service intérieur; le feuillet correspondra au tarif d un envoi prioritaire normalisé en service international (reste du monde).» Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget et des Entreprises publiques, est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 13 janvier ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE * Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDEN- STAND EN ENERGIE EN PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST CONSUMENTENZAKEN N [2004/11022] 9 JANUARI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYEN- NES ET ENERGIE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAM- MATION PROTECTION DES CONSOMMATEURS F [2004/11022] 9 JANVIER Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d exploitation des centres de bronzage ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 4 april 2001 en 18 december 2002; Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, notamment l article 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002; Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra; Vu l arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d exploitation des centres de bronzage; Gelet op het advies van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, gegeven op 23 juni 2003; Vu l avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 23 juin 2003; Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door het feit dat er onduidelijke interpretaties bestaan op het vlak van de juiste toepassing van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra, en het feit dat de hulpdiensten overbelast zijn en niet onnodig moeten opgebeld worden; Vu l urgence motivée par le fait qu il existe des interprétations peu claires quant à la bonne application de l arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d exploitation des centres de bronzage et le fait que les services de secours soient surchargés et ne doivent pas être appelés inutilement; Gelet op het advies nr /1 van de Raad van State, gegeven op 22 april 2003 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Vu l avis n /1 du Conseil d Etat, donné le 22 avril 2003 en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,2 des lois coordonnées sur le Conseil d Etat;

8 4840 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Overwegende dat werd voldaan aan de formaliteiten bepaald in de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, gewijzigd bij de Richtlijn 98/48/EG van 20 juli 1998; Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 3, 1, van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra, worden de woorden «de cellen waarin de zonnebanken geplaatst zijn, zijn ruim, goed verlucht en voorzien van niet naar binnen draaiende deuren» vervangen door de woorden «de cabines waarin de zonnebanken zich bevinden, zijn ruim, goed verlucht en maken een snelle evacuatie in geval van nood mogelijk». Art. 2. In artikel 4, 5, van hetzelfde besluit worden de woorden «de hulpdiensten kan oproepen» vervangen door de woorden «onmiddellijk hulp kan vragen». Art. 3. In artikel 4, 6, b), van hetzelfde besluit worden de woorden «de uren en dagen van zijn aanwezigheid in het zonnecentrum» vervangen door de woorden «de dagen en uren waarop de onthaalverantwoordelijke in het zonnecentrum aanwezig is». Art. 4. Onze Minister bevoegd voor Consumentenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 januari ALBERT Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 3, 1,de l arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d exploitation des centres de bronzage, l expression l expression «les cabines dans lesquelles se trouvent les bancs solaires sont spacieuses, bien aérées et disposent de portes qui ne s ouvrent pas vers l intérieur» est remplacée par l expression «les cabines dans lesquelles se trouvent les bancs solaires sont spacieuses, bien aérées et permettant une évacuation rapide en cas d urgence». Art. 2. Dans l article 4, 5 du même arrêté les mots «appeler les services d aide» sont remplacés par les mots «demander immédiatement des secours». Art. 3. Dans l article 4, 6, b) du même arrêté l expression «les jours et heures de sa présence dans le centre de bronzage» est remplacée par l expression «les jours et heures de la présence du responsable d accueil dans le centre de bronzage». Art. 4. Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, est chargée del exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 9 janvier ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, F. VAN DEN BOSSCHE * Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, F. VAN DEN BOSSCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N [C 2004/03031] 19 JANUARI Ministerieel besluit in uitvoering van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte en van de uitvoeringsbesluiten van 9 januari 2004 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F [C 2004/03031] 19 JANVIER Arrêté ministériel en exécution de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique et des arrêtés d exécution du 9 janvier 2004 De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, inzonderheid op de artikelen 2, 1, vierde lid, en 6, 3; Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, 1, zevende lid, 4, 2, 6, 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, inzonderheid op de artikelen 3 en 4; Besluit : Artikel 1. De Minister van Financiën duidt de Administratie van de Thesaurie - Dienst van de algemene boekhouding, Cel EBA, thans gevestigd Wetstraat 71 te 1040 Brussel, aan om : - de aangiften die zijn bedoeld in artikel 2, 1, vierde lid, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, in ontvangst te nemen; - overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, 1, zevende lid, 4, 2, 6, 3, tweede lid, en 10 van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, de eenmalige bijdragen en de bijkomende bijdragen te ontvangen. Art. 2. De in artikel 1, tweede streepje, bedoelde eenmalige en de bijkomende bijdragen moeten worden doorgestort of rechtstreeks gestort op postrekening van de Thesaurie Eenmalige bevrijdende aangifte. Brussel, 19 januari D. REYNDERS Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, notamment les articles 2, 1 er, alinéa 4,et6, 3; Vu l arrêté royal du 9 janvier 2004 portant exécution des articles 2, 1 er, alinéa 7,4, 2, 6, 3, alinéa 2,et10delaloidu31décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, notamment les articles 3 et 4; Arrête : Article 1 er. Le Ministre des Finances désigne l Administration de la Trésorerie - Service de la comptabilité générale, Cellule DLU, actuellement établi rue de la Loi 71, à 1040 Bruxelles, pour : - recevoir les déclarations visées à l article 2, 1 er, alinéa4delaloidu 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique; - percevoir les contributions uniques et les contributions complémentaires conformément à l article 4 de l arrêté royal du 9 janvier 2004 portant exécution des articles 2, 1 er, alinéa 7,4, 2, 6, 3, alinéa 2, et 10 de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique. Art. 2. Les contributions uniques et les contributions complémentaires visées à l article 1 er, tiret 2, doivent être reversées ou versées directement sur le compte postal de la Trésorerie Déclaration libératoire unique. Bruxelles, le 19 janvier D. REYNDERS

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4841 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2003/00833] 13 NOVEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, 1, 1, en 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990; Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de preventieadviseurs van die diensten, en wat betreft de erkenning van die diensten, en tot wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen, van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy; Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. De bij dit besluit respectievelijk in bijlagen 1 en 2 gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling : van het koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de preventieadviseurs van die diensten, en wat betreft de erkenning van die diensten, en tot wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen; van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 13 november SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2003/00833] 13 NOVEMBRE Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de dispositions réglementaires modifiant l arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l article 76, 1 er,1, et 3, remplacé par la loi du 18 juillet 1990; Vu les projets de traduction officielle en langue allemande de l arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne les cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention de ces services et en ce qui concerne l agrément de ces services, et modifiant diverses dispositions réglementaires, de l arrêté royal du 31 mars 2003 modifiant l arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, établis par le Service central de traduction allemande auprès du Commissariat d arrondissement adjoint à Malmedy; Sur la proposition de Notre Ministre de l Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Les textes figurant respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande : de l arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne les cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention de ces services et en ce qui concerne l agrément de ces services, et modifiant diverses dispositions réglementaires; de l arrêté royal du 31 mars 2003 modifiant l arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Art. 2. Notre Ministre de l Intérieur est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 13 novembre ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL Bijlage 1 Annexe 1 MINISTERIUM DER BESCHA} FTIGUNG UND DER ARBEIT 20. FEBRUAR Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über die Externen Dienste für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz hinsichtlich der pauschalen Pflichtmindestbeiträge für Leistungen der Gefahrenverhütungsberater dieser Dienste und hinsichtlich der Zulassung dieser Dienste und zur Abänderung verschiedener Verordnungsbestimmungen ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Aufgrund des Gesetzes vom 4. August 1996 über das Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit, insbesondere der Artikel 4 1, abgeändert durch das Gesetz vom 7. April 1999, 33 3, 39, 40 3 und 41; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. August 1993 über die Arbeit an Bildschirmgeräten, insbesondere des Artikels 7;

10 4842 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über die Externen Dienste für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über den Internen Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz, insbesondere des Artikels 4; Aufgrund der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung, gebilligt durch die Erlasse des Regenten vom 11. Februar 1946 und 27. September 1947, insbesondere des Artikels 110, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 16. April 1965 und abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 27. August 1993 und 27. März 1998, und des Artikels 120bis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 15. Dezember 1976 und abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 17. Mai 1978, 26. September 1991 und 27. März 1998; Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 20. September 1977 zur Anwendung von Artikel 120bis der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung und seiner Anlage, abgeändert durch die Ministeriellen Erlasse vom 18. Mai 1978 und 28. Juli 1995; Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Rates für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz vom 28. Februar 2001; Aufgrund der Gutachten Nr /1und /1 des Staatsrates vom 6. Dezember 2001; Auf Vorschlag Unseres Ministers der Beschäftigung Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: KAPITEL I - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über die Externen Dienste für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitpslatz Artikel 1 - Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über die Externen Dienste für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz wird wie folgt ergänzt: «7. Königlichem Erlass über den Internen Dienst: den Königlichen Erlass vom 27. März 1998 über den Internen Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz». Art.2-Artikel 2 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art. 2 - Jedesmal, wenn der Arbeitgeber einen Externen Dienst in Anspruch nimmt oder nehmen muss, damit er die in Abschnitt 2 des Königlichen Erlasses über den Internen Dienst erwähnten Aufträge ausführt, nimmt er einen einzigen Externen Dienst in Anspruch. Der Externe Dienst führt die in Absatz 1 erwähnten Aufträge aus, arbeitet zusammen mit dem Internen Dienst und steht dem Arbeitgeber, den Führungskräften und den Arbeitnehmern zur Verfügung, insbesondere indem er ihnen alle zweckdienlichen Informationen und Stellungnahmen erteilt. In Abweichung von Absatz 1 muss der Arbeitgeber einen zweiten Externen Dienst in Anspruch nehmen, wenn eine technische Betriebseinheit auf dem Gebiet einer Gemeinschaft liegt, für die der erste Dienst nicht über die in Artikel 40 3 Absatz 3 des Gesetzes erwähnte Zulassung verfügt. In Abweichung von Absatz 1 und unbeschadet der Möglichkeit, die Artikel 4 Absatz 4 des Königlichen Erlasses über den Internen Dienst dem Arbeitgeber bietet, kann dieser einen zweiten Externen Dienst in Anspruch nehmen, wenn für die technische Betriebseinheit fortwährend besondere Fachkenntnisse und technische Mittel benötigt werden, die für die Ausführung der erwähnten Aufträge erforderlich sind und im ersten Externen Dienst nicht vorhanden sind.» Art.3-In Artikel 4 Absatz 3 desselben Erlasses werden die Wörter Artikel 40 3 durch die Wörter Artikel 40 3 Absatz 1 ersetzt. Art.4-In Artikel 5 Absatz 2 desselben Erlasses wird das Wort günstiger gestrichen. Art.5-In Artikel 10 desselben Erlasses werden die Absätze 3 und 4 durch folgenden Absatz ersetzt: «In diesem Tarif werden die in Abschnitt IIbis festgelegten pauschalen Pflichtmindestbeiträge für Leistungen der Gefahrenverhütungsberater mit berücksichtigt.» Art.6-Artikel 11 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Dem Externen Dienst ist es verboten, jegliche Form von Ermäßigung, Rabatt oder Rückerstattung oder eine andere Handelspraktik, mit der eine Verringerung der in Abschnitt IIbis erwähnten pauschalen Pflichtmindestbeiträge bezweckt oder bewirkt wird, anzuwenden oder dem Arbeitgeber dergleichen vorzuschlagen, und dem Arbeitgeber ist es verboten, dergleichen zu erbitten oder anzunehmen, auch wenn der Vertrag infolge eines öffentlichen Auftrags abgeschlossen worden ist.» Art.7-In denselben Erlass wird ein Abschnitt IIbis mit folgendem Wortlaut eingefügt: Abschnitt Ilbis - Pauschale Pflichtmindestbeiträge für Leistungen der Gefahrenverhütungsberater der Externen Dienste Art. 13bis - Vorliegender Abschnitt findet Anwendung auf Arbeitgeber und ihnen gleichgestellte Personen, die in Artikel 2 des Gesetzes erwähnt sind, und auf die Externen Dienste, die sie in Anwendung der Artikel 8 und 11 des Königlichen Erlasses über den Internen Dienst in Anspruch nehmen.

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4843 Art. 13ter - Der Arbeitgeber schuldet dem Dienst einen Pauschalbeitrag zur Deckung der allgemeinen Mindestleistungen für: 1. die Ausführung der in den Artikeln 5 bis 7 des Königlichen Erlasses über den Internen Dienst erwähnten Aufträge und Aufgaben, die in Anwendung der Artikel 8 und 11 desselben Erlasses vom Externen Dienst ausgeführt werden und in Anwendung von Artikel 13 Absatz 1 Nr. 1 und 2 im Vertrag beschrieben sind, 2. die Abgabe der in Artikel 31bis des Königlichen Erlasses vom 3. Mai 1999 über die Aufträge und die Arbeitsweise der Ausschüsse für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz erwähnten Stellungnahmen. Art. 13quater Der in Artikel 13ter erwähnte Pauschalbeitrag ist ein jährlicher Mindestbeitrag; er beläuft sich auf: 1. 13,58 Euro pro Arbeitnehmer, für den die Risikoanalyse bewiesen hat, dass sich die Gesundheitsaufsicht erübrigt, 2. 95,09 Euro pro Arbeitnehmer, der der obligatorischen Gesundheitsaufsicht unterliegt. 2 - Der gesamte Pauschalbeitrag umfasst nicht die eventuellen Fahrtkosten der Gefahrenverhütungsberater und der ihnen beistehenden Personen. Art. 13quinquies - Die anderen Leistungen, die ein Arbeitgeber einem Externen Dienst anvertraut, insbesondere Studien, Untersuchungen, Messungen und Kontrollen, die im Rahmen der Aufträge der Risikoverwaltung durchgeführt werden und zu den Analyse- oder Expertisemethoden gehören, werden als ergänzende Leistungen zu den allgemeinen Leistungen betrachtet und getrennt zu mindestens 81,51 Euro pro Stunde berechnet. Art. 13sexies - Die Kosten der Analysen, Röntgenuntersuchungen, funktionellen oder anderen orientierten Tests, die im Rahmen der Aufträge der Gesundheitsaufsicht durchgeführt werden, werden gemäß den Honoraren festgelegt, die im Verzeichnis der Gesundheitsleistungen aufgenommen sind, das in Ausführung von Artikel 35 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung festgelegt ist. Art. 13septies - In Abweichung von Artikel 13quater 1 Nr. 1 schulden Arbeitgeber, die insgesamt weniger als zwanzig Arbeitnehmer beschäftigen und für die die Risikoanalyse bewiesen hat, dass sich die Gesundheitsaufsicht erübrigt, dem Dienst einen einmaligen pauschalen Mindestbeitrag in Höhe von: 1. 81,51 Euro für das gesamte Unternehmen, wenn die Anzahl beschäftigter Arbeitnehmer bei höchstens neun liegt, ,02 Euro für das gesamte Unternehmen, wenn die Anzahl beschäftigter Arbeitnehmer über neun liegt. Art. 13octies Die Anzahl Arbeitnehmer, die für die Berechnung der in Artikel 13quater 1 Nr. 1 und in Artikel 13septies erwähnten pauschalen Mindestbeiträge zu berücksichtigen ist, entspricht dem Durchschnitt der Anzahl Arbeitnehmer, die auf den vier vierteljährlichen Erklärungen beim LASS für das vorangehende Kalenderjahr angegeben ist. 2 - Die Anzahl Arbeitnehmer, die für die Berechnung des in Artikel 13quater 1 Nr. 2 erwähnten pauschalen Mindestbeitrags zu berücksichtigen ist, entspricht der Zahl der Arbeitnehmer, die auf den in Artikel und 5 der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung erwähnten namentlichen Arbeitnehmerlisten eingetragen sind. Art. 13nonies - Wenn für einen Arbeitnehmer die periodische Beurteilung des Gesundheitszustands aufgrund der Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes nicht jährlich vorzunehmen ist, schuldet der Arbeitgeber dem Dienst einen jährlichen Pauschalbeitrag in Höhe von 95,09 Euro, geteilt durch die Anzahl Jahre zwischen den periodischen ärztlichen Untersuchungen. Art. 13decies - Die pauschalen Mindestbeiträge sind gemäß den durch die Artikel 2, 4, 5 und 6 Nr. 1 des Gesetzes vom 1. März 1977 zur Einführung einer Regelung zur Kopplung gewisser Ausgaben im öffentlichen Sektor an den Verbraucherpreisindex des Königreiches vorgesehenen Grundsätzen an den Verbraucherpreisindex gebunden. Artikel 4 desselben Gesetzes, ergänzt durch Artikel 18 2 des Königlichen Erlasses vom 24. Dezember 1993 zur Ausführung des Gesetzes vom 6. Januar 1989 zur Wahrung der Konkurrenzfähigkeit des Landes, sieht vor, dass für soziale Leistungen nur der geglättete Gesundheitsindex berücksichtigt werden darf. Der Grundschwellenindex liegt bei 107,30. Art. 13undecies - Die Dienste erhalten die Beiträge entsprechend dem mit dem Arbeitgeber abgeschlossenen Vertrag, sofern die nachstehend festgelegten Zahlungsfristen nicht überschritten werden: 1. Der Betrag des in Artikel 13septies erwähnten einmaligen pauschalen Mindestbeitrags wird spätestens innerhalb dreißig Tagen nach dem Datum des mit dem Arbeitgeber abgeschlossenen Vertrags beziehungsweise - für einen bereits durch einen Vertrag gebundenen Arbeitgeber - spätestens am 31. Januar des laufenden Jahres gezahlt. 2. Die in Artikel 13quater erwähnten pauschalen Mindestbeiträge werden je zu einem Viertel als Vorschuss spätestens innerhalb dreißig Tagen nach Ablauf jedes Kalenderquartals gezahlt; der erste im Laufe des Jahres gezahlte Betrag darf jedoch nicht unter dem in Artikel 13septies erwähnten einmaligen pauschalen Mindestbeitrag liegen. 3. Die Rechnungen mit Bezug auf die für ein Kalenderjahr global geschuldeten Beträge werden spätestens Ende Februar nach diesem Jahr beglichen.

12 4844 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 13duodecies - Alle Streitfälle, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts ergeben können, müssen der Ärztlichen Arbeitsinspektion unterbreitet werden.» Art.8-Artikel 14 desselben Erlasses wird durch folgenden Absatz ergänzt: «Der Begutachtungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, in der zumindest die Modalitäten in Bezug auf das Anwesenheitsquorum, das erforderlich ist, damit der Ausschuss rechtsgültig zusammentreten kann, und das Verfahren zur Feststellung, ob eine Einigung erzielt worden ist, festgelegt werden.» Art.9-Artikel 15 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert: 1. In Absatz 1 Nr. 10 wird das Wort Verlängerung durch das Wort Erneuerung ersetzt. 2. Die Absätze 4 und 5 werden durch folgende Absätze ersetzt: «Bei Uneinigkeit holt der Verwaltungsrat die Stellungnahme des mit der Überwachung beauftragten Beamten ein. Dieser Beamte hört die betroffenen Parteien an und versucht, ihre Standpunkte miteinander in Einklang zu bringen. Gelingt dies nicht, gibt der mit der Überwachung beauftragte Beamte eine Stellungnahme ab, die dem Verwaltungsrat per Einschreiben notifiziert wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Notifizierung am dritten Werktag nach Aufgabe des Briefes bei der Post erhalten worden ist. Der Verwaltungsrat informiert den Begutachtungsausschuss innerhalb einer Frist von dreißig Tagen ab Erhalt der Notifizierung über die Stellungnahme des mit der Überwachung beauftragten Beamten, bevor er eine Entscheidung trifft.» Art Artikel 17 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert: l. Absatz 2 Nr. 1 wird durch folgenden Text ersetzt: «1. ihre Fachkenntnis in einem der in Artikel 21 erwähnten Bereiche nachweisen, indem sie die in Artikel 22 erwähnten Bedingungen erfüllt,». 2. Der Artikel wird durch folgenden Absatz ergänzt: «Die in Absatz 2 Nr. 1 erwähnte Bedingung findet keine Anwendung auf die mit der Leitung oder Verwaltung des Dienstes beauftragte Person, die diese Funktion am 1. Januar 2002 seit drei Jahren ausübt, unter Vorbehalt des vorherigen Einverständnisses des Begutachtungsausschusses, das spätestens am 1. Januar 2003 erhalten sein muss. Diese Person muss Inhaber eines Universitätsdiploms oder eines Diploms des Hochschulunterrichts mit universitärem Charakter sein.» Art Artikel 19 2 Absatz 3 und 4 desselben Erlasses wird durch folgende Absätze ersetzt: «In Anwendung von Artikel 18 Nr. 5 Buchstabe a) wird bei allen Arbeitgebern ein erster Besuch der Arbeitsstätten von einem in Artikel 22 erwähnten Gefahrenverhütungsberater vorgenommen. Bei Arbeitgebern, bei denen kein Arbeitnehmer der obligatorischen Gesundheitsaufsicht unterliegt, und bei Arbeitgebern, bei denen die Arbeitnehmer einer nicht jährlichen Gesundheitsaufsicht unterliegen, werden die folgenden Besuche der Arbeitsstätten alle drei Jahre von einer Person vorgenommen, die dem Gefahrenverhütungsberater beisteht und mit Erfolg einen zugelassenen Kursus für zusätzliche Ausbildung mindestens der zweiten Stufe abgeschlossen hat. Bei Arbeitgebern, bei denen Arbeitnehmer einen Sicherheitsposten bekleiden oder einer körperlichen, geistigen oder psychosozialen Belastung ausgesetzt sind, wird jährlich ein Besuch der Arbeitsstätten von einer im vorhergehenden Absatz erwähnten Person, die dem Gefahrenverhütungsberater beisteht, vorgenommen, oder aber die folgenden Besuche werden alle zwei Jahre von einem in Artikel 22 erwähnten Gefahrenverhütungsberater im Rahmen der ständigen Risikoanalyse vorgenommen. Bei Arbeitgebern, bei denen Arbeitnehmer physikalischen, chemischen oder biologischen Agenzien ausgesetzt sind, die Berufskrankheiten oder Leiden, deren Ursprung mit dem Beruf zusammenhängt, verursachen, wird jährlich ein Besuch der Arbeitsstätten von einem im vorhergehenden Absatz erwähnten Gefahrenverhütungsberater vorgenommen.» Art Artikel 20 Absatz 2 desselben Erlasses wird durch folgenden Absatz ersetzt: «Der mit der Verwaltung dieser Abteilung beauftragte Gefahrenverhütungsberater ist für seine Tätigkeiten mit Bezug auf Leitung, Verwaltung und Organisation der Abteilung ausschließlich der mit der Leitung des Dienstes beauftragten Person gegenüber verantwortlich.» Art Artikel 24 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Die mit der medizinischen Überwachung beauftragte Abteilung wird von einem Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt geleitet, der die in Artikel 22 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Bedingungen erfüllt. Dieser Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt ist für seine Tätigkeiten mit Bezug auf Leitung, Verwaltung und Organisation der Abteilung ausschließlich der mit der Leitung des Dienstes beauftragten Person gegenüber verantwortlich.

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4845 Die in den Artikeln 115, 117, 118 und 148quater der AASO bestimmten besonderen Regeln finden auf diesen Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt Anwendung.» Art Artikel 25 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Die mit der medizinischen Überwachung beauftragte Abteilung setzt sich aus Gefahrenverhütungsberater- Arbeitsärzten zusammen, denen Krankenpflege- und Verwaltungspersonal beisteht. Die Personen, die diese Abteilung bilden, üben ihre Funktionen unter der Verantwortung des in Artikel 24 Absatz 1 erwähnten Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarztes aus. Die in den Artikeln 115, 117, 118 und 148quater der AASO bestimmten besonderen Regeln finden auf die Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsärzte Anwendung. Während der Aufträge, die im Rahmen der medizinischen Überwachung bei Arbeitgebern ausgeübt werden, steht dem Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt ausschließlich Personal zur Verfügung, das zu der mit der medizinischen Überwachung beauftragten Abteilung gehört. Für durch das Gesetz und seine Ausführungserlasse festgelegte spezifische Leistungen medizinischer Art muss der Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt Personal in Anspruch nehmen, das spezifische Qualifikationen besitzt, so wie sie in diesen Erlassen bestimmt sind. Dieses Personal gehört zu der mit der medizinischen Überwachung beauftragten Abteilung oder auch nicht.» Art In Artikel 26 desselben Erlasses, dessen gegenwärtiger Text 1 bilden wird, werden folgende Paragraphen mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: «2 - Die Mindestanzahl Gefahrenverhütungsberater wird nach folgender Leistungsverteilung berechnet: 1. für die Leistungen eines Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarztes, durchschnittlich: a) eine Stunde pro Arbeitnehmer, der obligatorisch der Gesundheitsaufsicht unterliegt, b) zwanzig Minuten pro in Artikel 12 des Königlichen Erlasses vom 3. Mai 1999 über den Jugendarbeitsschutz erwähnten Jugendlichen bei der Arbeit, c) zwanzig Minuten pro Arbeitnehmer, der arbeitsbedingten Belastungen ausgesetzt ist, gemäß den Bestimmungen von Titel VIII des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit; 2. für die Leistungen der mit der Risikoverwaltung beauftragten Gefahrenverhütungsberater, durchschnittlich zehn Minuten für jeden zu den Personalmitgliedern gezählten Arbeitnehmer. 3 - Die Stunden, die Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsärzte für die der Gesundheitsaufsicht unterliegenden Arbeitnehmer leisten, werden wie folgt gegliedert: 1. Pro Arbeitnehmer werden fünfundvierzig Minuten den in Artikel 6 des Königlichen Erlasses über den Internen Dienst erwähnten Aufträgen gewidmet. 2. Pro Arbeitnehmer werden fünfzehn Minuten der Ausführung der in Artikel 5 des Königlichen Erlasses über den Internen Dienst erwähnten Aufträge gewidmet, wobei mit den Gefahrenverhütungsberatern anderer Fachbereiche, die zu der Abteilung Risikoverwaltung gehören, zusammengearbeitet wird.» 2 - In Artikel 26 desselben Erlasses werden die Wörter heilhilfsberuflichen Personals durch das Wort Krankenpflegepersonals ersetzt. Art In Artikel 31 Absatz 2 desselben Erlasses werden die Wörter der Überwachungskommission durch die Wörter der Verwaltung der Betriebshygiene und der Arbeitsmedizin ersetzt. Art Artikel 32 desselben Erlasses wird durch folgende Absätze ergänzt: «Bei Uneinigkeit holt der Verwaltungsrat die Stellungnahme des mit der Überwachung beauftragten Beamten ein. Das in Artikel 15 Absatz 5 bis 8 erwähnte Verfahren findet Anwendung.» Art Artikel 33 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art In Anwendung von Artikel 43 des Gesetzes erfüllen die Gefahrenverhütungsberater ihre Aufträge in voller Unabhängigkeit von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, bei denen sie ihre Aufträge erfüllen, sowie von dem Verwaltungsrat. Meinungsverschiedenheiten über das reelle Vorhandensein dieser Unabhängigkeit und über die Fachkenntnisse der Gefahrenverhütungsberater werden auf Antrag einer der betroffenen Parteien von dem mit der Überwachung beauftragten Beamten untersucht. Dieser Beamte hört die betroffenen Parteien an und versucht, ihre Standpunkte miteinander in Einklang zu bringen. Gelingt dies nicht, gibt er eine Stellungnahme ab, die den betroffenen Parteien, dem Verwaltungsrat und dem Begutachtungsausschuss per Einschreiben notifiziert wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Notifizierung am dritten Werktag nach Aufgabe des Briefes bei der Post erhalten worden ist.» Art Artikel 34 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Besitzt ein Gefahrenverhütungsberater, der gemäß Artikel 28 Aufträge bei einem Arbeitgeber ausführt, nicht mehr das Vertrauen der Arbeitnehmer und wird seine Ersetzung von der Gesamtheit der Mitglieder, die die Arbeitnehmer im Ausschuss vertreten, beantragt, bittet der Arbeitgeber den Verwaltungsrat darum, diesen Gefahrenverhütungsberater zu ersetzen.

14 4846 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Der Verwaltungsrat ersetzt den Gefahrenverhütungsberater und setzt den Begutachtungsausschuss und den Arbeitgeber davon in Kenntnis.» Art Artikel 36 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert: 1. In Absatz 2 werden die Wörter Unterlagen und Auskünfte beigefügt, aus denen hervorgeht, dass der Externe Dienst die durch die Artikel 4 bis 31 auferlegten Bedingungen erfüllt, nämlich: durch die Wörter folgende Unterlagen und Auskünfte beigefügt:. 2. Absatz 3 wird durch folgenden Absatz ersetzt: «Der Minister oder der mit der Überwachung beauftragte Beamte kann jede weitere Auskunft oder jede weitere Unterlage, die er für erforderlich hält, beantragen.» Art Artikel 37 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Der Zulassungsantrag wird von dem mit der Überwachung beauftragten Beamten auf Basis der Bestandteile der Akte, die gegebenenfalls durch die in Anwendung von Artikel 36 Absatz 3 gegebenen Auskünfte und Unterlagen ergänzt worden ist, geprüft. Sobald die Akte vollständig ist, nimmt er eine Untersuchung vor Ort vor und erstellt einen Bericht. Akte und Bericht werden der Überwachungskommission unterbreitet; diese gibt dem Minister binnen drei Monaten ab der Übermittlung dieser Unterlagen eine Stellungnahme ab.» Art Artikel 38 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Der Minister beschließt, ob die Zulassung gewährt wird oder nicht. Der Beschluss wird dem Antragsteller per Einschreiben mitgeteilt. Die Überwachungskommission wird vom Beschluss des Ministers in Kenntnis gesetzt.» Art Artikel 39 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Die erste Zulassung eines Externen Dienstes wird für eine Periode von fünf Jahren gewährt. Spätestens ein Jahr vor Ablauf dieser Periode beantragt der Externe Dienst beim Minister die Erneuerung der Zulassung. Dem Antrag werden folgende Unterlagen und Auskünfte beigefügt: 1. die Änderungen an den in Artikel 36 Absatz 2 erwähnten Unterlagen und Auskünften, 2. ein Finanzbericht über die ersten drei Betriebsjahre des Dienstes, 3. ein Bericht über Organisation und Arbeitsweise des Dienstes und über die im Laufe der ersten drei Jahre verrichteten Aufträge, 4. ein Qualitätshandbuch. 2 - Der Antrag wird von dem mit der Überwachung beauftragten Beamten auf Basis der Bestandteile der Akte, die gegebenenfalls durch die in Anwendung von Artikel 36 Absatz 3 gegebenen Auskünfte und Unterlagen ergänzt worden ist, geprüft. Wenn der Dienst die gemäß Artikel 36 Absatz 3 vom vorerwähnten Beamten beantragten Auskünfte und Unterlagen nicht binnen zwei Monaten ab diesem Antrag liefert, wird die Erneuerung der Zulassung von Amts wegen verweigert. Die Verwaltung der Betriebshygiene und der Arbeitsmedizin teilt dem Externen Dienst diesen Beschluss per Einschreiben mit. Sobald die Akte vollständig ist, nimmt der mit der Überwachung beauftragte Beamte eine Untersuchung vor Ort vor und erstellt einen Bericht. 3 - Akte und Bericht werden der Überwachungskommission unterbreitet; diese gibt dem Minister binnen drei Monaten ab der Übermittlung dieser Unterlagen eine Stellungnahme ab. Der Minister beschließt, ob die Erneuerung der Zulassung gewährt wird oder nicht. Der Beschluss wird dem Externen Dienst per Einschreiben mitgeteilt. Die Erneuerung der Zulassung wird für eine Periode von fünf Jahren gewährt. Die Überwachungskommission wird vom Beschluss des Ministers in Kenntnis gesetzt.» Art Artikel 40 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Die durch die Ministeriellen Erlasse vom 5. Januar 2000 und 1. Februar 2000 zugelassenen Externen Dienste müssen vor dem 31. Dezember 2001 einen Antrag auf Erneuerung der Zulassung einreichen. Dem Antrag werden folgende Unterlagen und Auskünfte beigefügt: 1. die Änderungen an den in Artikel 36 Absatz 2 erwähnten Unterlagen und Auskünften, 2. die Unterlagen zum Nachweis dafür, dass der Externe Dienst die ihm durch den ihn betreffenden Ministeriellen Zulassungserlass auferlegten spezifischen Bedingungen erfüllt, 3. ein Finanzbericht über das erste Betriebsjahr des Dienstes, 4. ein Bericht über Organisation und Arbeitsweise des Dienstes und über die im Laufe des ersten Jahres verrichteten Aufträge.

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Der Antrag wird von dem mit der Überwachung beauftragten Beamten auf Basis der Bestandteile der Akte, die gegebenenfalls durch die in Anwendung von Artikel 36 Absatz 3 gegebenen Auskünfte und Unterlagen ergänzt worden ist, geprüft. Wenn der Dienst die gemäß Artikel 36 Absatz 3 vom vorerwähnten Beamten beantragten Auskünfte und Unterlagen nicht binnen zwei Monaten ab diesem Antrag liefert, wird die Erneuerung der Zulassung von Amts wegen verweigert. Die Verwaltung der Betriebshygiene und der Arbeitsmedizin teilt dem Externen Dienst diesen Beschluss per Einschreiben mit. Sobald die Akte vollständig ist, nimmt der mit der Überwachung beauftragte Beamte eine Untersuchung vor Ort vor und erstellt einen Bericht. Gegebenenfalls ergänzt er den Bericht mit der beziehungsweise den Stellungnahmen, die im Rahmen der in Anwendung der Artikel 15 Absatz 4 und 33 vorgenommenen Einigungsversuche abgegeben werden. 3 - Akte und Bericht werden der Überwachungskommission unterbreitet; diese gibt dem Minister binnen drei Monaten ab der Übermittlung dieser Unterlagen eine Stellungnahme ab. Der Minister beschließt, ob die Erneuerung der Zulassung gewährt wird oder nicht. Der Beschluss wird dem Externen Dienst per Einschreiben mitgeteilt. Die Erneuerung der Zulassung wird für eine Periode von fünf Jahren gewährt. Die Überwachungskommission wird vom Beschluss des Ministers in Kenntnis gesetzt.» Art Artikel 41 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Für jeden weiteren Antrag auf Erneuerung einer Zulassung gelten hinsichtlich der Prüfung und der Gewährung die Bestimmungen von Artikel 39, wobei in diesem Fall der Finanzbericht und der Bericht über Organisation und Arbeitsweise des Dienstes und über die vom Dienst verrichteten Aufträge, wie sie in Artikel 39 1 Absatz 3 Nr. 2 und 3 erwähnt sind, sich auf die letzten fünf Jahre beziehen. Bei allen in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts erfolgten Notifikationen wird davon ausgegangen, dass sie am dritten Werktag ab der Aufgabe des Einschreibens bei der Post erhalten worden sind.» Art Artikel 42 wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Die zugelassenen Externen Dienste sind verpflichtet, der Verwaltung der Betriebshygiene und der Arbeitsmedizin aus eigener Initiative folgende Auskünfte und Unterlagen zu übermitteln: 1. jede Änderung ihrer Satzung, 2. jede Änderung bezüglich der Organisation, der verfügbaren Mittel und des Qualitätsmanagements, die so geartet ist, dass dadurch die Einhaltung der Bedingungen des vorliegenden Erlasses beeinflusst wird, 3. jede Einstellung oder Ersetzung eines Gefahrenverhütungsberaters, ob er mit der Leitung eines Dienstes oder einer Abteilung beauftragt ist oder nicht, 4. den in Artikel 10 erwähnten Tarif, 5. den in Artikel 31 erwähnten Jahresbericht, 6. den Haushaltsplan und den in Artikel 16 Absatz 5 erwähnten Jahresabschluss. Die in Absatz 1 Nr. 5 und 6 erwähnten Unterlagen müssen spätestens am 30. Juni des darauffolgenden Jahres übermittelt werden. Diese Unterlagen werden der Überwachungskommission zur Verfügung gehalten.» Art Artikel 43 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Die zugelassenen Externen Dienste sind verpflichtet, auf Ersuchen des mit der Überwachung beauftragten Beamten alle Unterlagen oder Auskünfte zu liefern, die sich auf ihre Tätigkeiten oder ihre Arbeitsweise beziehen oder für die Überwachung der Einhaltung des vorliegenden Erlasses erforderlich sind.» Art Artikel 44 Absatz 2 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert: a) Nr. 1 wird durch folgenden Text ersetzt: «1. eine Stellungnahme über die Zulassungsanträge, die Anträge auf Erneuerung der Zulassung, die Anträge auf Erweiterung des Zuständigkeitsgebiets und die Anträge auf Erweiterung des Zuständigkeitssektors abzugeben,». b) Nr. 3 wird aufgehoben. c) Nr.4wirdNr.3. d) Nr. 5 wird aufgehoben. Art Artikel 45 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert: 1. Absatz 1 Nr. 4 wird durch folgenden Text ersetzt: «4. zwölf Mitgliedern, die vom Minister bestellt werden und als Sachverständige in der Kommission sitzen.» 2. Der Artikel wird durch folgenden Absatz ergänzt: «Das Mandat der in Absatz 1 Nr. 2, 3 und 4 erwähnten Mitglieder dauert vier Jahre, kann aber erneuert werden.»

16 4848 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art Artikel 46 1 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt: «Art Der Präsident und die ordentlichen Mitglieder, die die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer vertreten, sind stimmberechtigt. Die anderen Mitglieder haben beratende Stimme. Ein Ersatzmitglied ist nur stimmberechtigt, wenn es ein abwesendes ordentliches Mitglied ersetzt. Der Vizepräsident ist nur stimmberechtigt, wenn er den abwesenden Präsidenten ersetzt. Eine Sitzung der Kommission ist nur gültig, wenn die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder, die die Arbeitnehmer vertreten, und die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder, die die Arbeitgeber vertreten, anwesend ist. Eine Stellungnahme ist gültig, wenn sie eine Meinung wiedergibt, die die einfache Mehrheit der Stimmen der an der Beratung teilnehmenden Mitglieder auf sich vereinigt hat. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag.» Art Die Artikel 48 bis 50 desselben Erlasses werden aufgehoben. KAPITEL II - Abänderung verschiedener anderer Erlasse Art Artikel 4 des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über den Internen Dienst für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz wird durch folgende Absätze ergänzt: «Der Arbeitgeber nimmt die in Absatz 4 erwähnten Dienste oder Einrichtungen unter Mitwirkung des Internen oder Externen Dienstes und nach Stellungnahme des Ausschusses in Anspruch. Die Möglichkeit, vorerwähnte Dienste oder Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, muss in dem jährlichen Aktionsprogramm beschrieben sein, das in Artikel 11 des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über die Politik des Wohlbefindens der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit erwähnt ist.» Art Artikel 7 Nr. 1 Absatz 1 und 2 des Königlichen Erlasses vom 27. August 1993 über die Arbeit an Bildschirmgeräten wird durch folgende Absätze ersetzt: «1. Jeder betroffene Arbeitnehmer wird einer ärztlichen Untersuchung unterzogen, bevor ihm eine Arbeit an einem Bildschirm zugewiesen wird. Diese ärztliche Untersuchung wird durch eine angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens und durch eine Untersuchung des Muskel-Skelett-Systems ergänzt. Der betroffene Arbeitnehmer wird mindestens alle fünf Jahre einer periodischen ärztlichen Untersuchung unterzogen, solange ihm eine Arbeit an einem Bildschirm zugeteilt ist. Für Arbeitnehmer, die mindestens fünfzig Jahre alt sind, wird diese periodische ärztliche Untersuchung alle drei Jahre durchgeführt. Diese periodische ärztliche Untersuchung wird durch eine angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens und durch eine Untersuchung des Muskel-Skelett-Systems ergänzt.» 2 - In Artikel 7 Nr. 2 desselben Erlasses werden die Wörter wenn die Ergebnisse der in Nummer 1 vorgesehenen Beurteilung durch die Wörter wenn die Ergebnisse der augenärztlichen Untersuchung ersetzt. KAPITEL III - Aufhebungsbestimmungen Art In Titel 11 Kapitel III Abschnitt I der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung, gebilligt durch den Erlass des Regenten vom 11. Februar 1946, werden aufgehoben: 1. Artikel 110, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 16. April 1965 und abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 27. August 1993 und 27. März 1998, 2. Artikel 120bis, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 15. Dezember 1976 und abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 17. Mai 1978, 26. September 1991 und 27. März Art Der Ministerielle Erlass vom 20. September 1977 zur Anwendung von Artikel 120bis der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung nebst Anlage, abgeändert durch die Ministeriellen Erlasse vom 18. Mai 1978 und 28. Juli 1995, wird aufgehoben. KAPITEL IV - Schlussbestimmungen Art Vorliegender Erlass wird wirksam mit 31. Dezember Art Unser Minister der Beschäftigung ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. Gegeben zu Brüssel, den 20. Februar 2002 ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin der Beschäftigung Frau L. ONKELINX Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 november Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 novembre ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4849 Bijlage 2 Annexe 2 FO} DERALER O} FFENTLICHER DIENST BESCHA} FTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG 31. MÄRZ Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über die Externen Dienste für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Aufgrund des Gesetzes vom 4. August 1996 über das Wohlbefinden der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit, insbesondere des Artikels 40 3 Absatz 1; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über die Externen Dienste für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz, insbesondere der Artikel 7, 8 und 18 und der Artikel 15, 36, 39, 42 und 43, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Februar 2002; Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Rates für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz vom 25. Oktober 2002, abgeändert am 18. November 2002; Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 19. November 2002; Aufgrund des Beschlusses des Ministerrates vom 20. November 2002 in Bezug auf den Antrag auf Begutachtung seitens des Staatsrates innerhalb einer Frist von höchstens einem Monat; Aufgrund des Gutachtens Nr /1 des Staatsrates vom 30. Januar 2003, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat; Auf Vorschlag Unseres Ministers der Beschäftigung Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Artikel 7 des Königlichen Erlasses vom 27. März 1998 über die Externen Dienste für Gefahrenverhütung und Schutz am Arbeitsplatz wird wie folgt abgeändert: 1. Absatz 1 wird 1 bilden. 2. Die Absätze 2 und 3 werden in einem Paragraphen 2 mit folgendem Wortlaut aufgenommen: «2 - Der Externe Dienst erfüllt folgende Bedingungen: 1. Der Externe Dienst erfüllt seine Aufträge gemäß den Grundsätzen eines totalen Qualitätsmanagements. 2. Ab Beginn seiner Tätigkeiten muss er über eine Erklärung zur Politik in Sachen totales Qualitätsmanagement verfügen.» 3. Ein 3 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt: «3 - Der Externe Dienst wendet ein Qualitätssystem an, das nach der Norm NBN EN ISO 9001 zertifiziert ist, und erbringt den Nachweis dafür. Der Externe Dienst, der am 31. Dezember 2002 zugelassen war und dessen Zulassung danach erneuert wird, muss den im vorhergehenden Absatz erwähnten Nachweis spätestens am 31. Dezember 2006 vorlegen können und muss bis dahin, nach einer Frist von vier Tätigkeitsjahren, ein Dokument vorlegen können, aus dem hervorgeht, dass er die Grundsätze eines totalen Qualitätsmanagements anwendet. Der Externe Dienst, dessen erste Zulassung nach dem 1. Januar 2003 zu laufen beginnt, muss den in Absatz 1 erwähnten Nachweis spätestens innerhalb einer Frist von zwei Tätigkeitsjahren vorlegen können. Der in Absatz 1 erwähnte Nachweis wird durch ein Zertifikat für die Ausführung der in Abschnitt 2 des Königlichen Erlasses über den Internen Dienst erwähnten Aufträge erbracht, das von einer Bescheinigungsstelle ausgestellt wird, die speziell für die Zertifizierung dieser Qualitätssysteme akkreditiert ist vom belgischen Akkreditierungssystem gemäß dem Gesetz vom 20. Juli 1990 über die Akkreditierung der Bescheinigungs- und Prüfstellen sowie der Versuchslaboratorien oder von einer gleichwertigen, im Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Akkreditierungsstelle. Der Externe Dienst darf nicht auf die durch die Norm NBN EN ISO 9001 vorgesehene eventuelle Möglichkeit zurückgreifen, manche ihrer Anforderungen nicht anzuwenden.» Art.2-In Artikel 8 Absatz 2 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern der in Artikel 7 erwähnten Grundsätze eines totalen Qualitätsmanagements und dem Wort bestimmt die Wörter oder des dort erwähnten Qualitätssystems eingefügt. Art.3-Artikel 15 Absatz 1 Nr. 2 desselben Erlasses wird wie folgt ergänzt: und des Qualitätssystems, das in Artikel 7 3 Absatz 1 erwähnt ist,. Art.4-In Artikel 18 Absatz 1 Nr. 3 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern der Grundsätze eines totalen Qualitätsmanagements und den Wörtern, die im Externen Dienst Anwendung finden die Wörter oder des Qualitätssystems eingefügt. Art.5-Artikel 36 Absatz 2 Nr. 8 desselben Erlasses wird wie folgt ergänzt: oder beglaubigte Abschrift des in Artikel 7 3 Absatz 4 erwähnten Zertifikats. Art.6-Artikel 39 1 Absatz 3 Nr. 4 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Februar 2002, wird wie folgt ergänzt: oder eine beglaubigte Abschrift des in Artikel 7 3 Absatz 4 erwähnten Zertifikats. Art.7-Artikel 42 Absatz 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Februar 2002, wird wie folgt ergänzt: «7. jeden Entzug oder Verfall des in Artikel 7 3 Absatz 4 erwähnten Zertifikats.»

18 4850 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art.8-Artikel 43 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 20. Februar 2002, wird durch folgende Absätze ergänzt: «Stellen die mit der Überwachung beauftragten Beamten fest, dass der Externe Dienst den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses nicht mehr genügt, können sie eine Frist festlegen, innerhalb deren der Externe Dienst seine Lage in Ordnung bringen muss. Wenn der Externe Dienst Inhaber des in Artikel 7 3 Absatz 4 erwähnten Zertifikats ist, teilt die Verwaltung der Betriebshygiene und der Arbeitsmedizin der Bescheinigungsstelle, die das Qualitätssystem des Externen Dienstes zertifiziert hat, alle für die Zertifizierung relevanten Feststellungen mit. Hat der Externe Dienst bei Ablauf der im vorhergehenden Absatz erwähnten Frist seine Lage noch nicht in Ordnung gebracht oder stellt die Verwaltung der Betriebshygiene und der Arbeitsmedizin fest, dass die Bescheinigungsstelle dem Externen Dienst das in Artikel 7 3 Absatz 4 erwähnte Zertifikat entzogen hat oder nicht erneuert beziehungsweise nicht ausgestellt hat, kann der Minister auf Vorschlag dieser Verwaltung die Zulassung aussetzen oder entziehen. Die in Ausführung der Absätze 2 und 3 gefassten Beschlüsse werden dem betreffenden Externen Dienst unter Angabe der Gründe per Einschreiben notifiziert. Die Überwachungskommission wird ebenfalls von diesen Beschlüssen in Kenntnis gesetzt. Die Bescheinigungsstelle des betreffenden Externen Dienstes wird von den in Ausführung von Absatz 3 gefassten Beschlüssen in Kenntnis gesetzt.» Art.9-Unser Minister der Beschäftigung ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. Gegeben zu Brüssel, den 31. März 2003 ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin der Beschäftigung Frau L. ONKELINX Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 november ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 novembre ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL * FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2003/00917] 14 JANUARI Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, 1, 1, en 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990; Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van de artikelen 1, 118, 121, 125 en 128 van de wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy; Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van de artikelen 1, 118, 121, 125 en 128 van de wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen. Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 14 januari ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2003/00917] 14 JANVIER Arrêté royal établissant la traduction officielle en langue allemande de diverses dispositions de la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l article 76, 1 er,1, et 3, remplacé par la loi du 18 juillet 1990; Vu le projet de traduction officielle en langue allemande des articles 1 er, 118, 121, 125 et 128 de la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, établi par le Service central de traduction allemande auprès du Commissariat d arrondissement adjoint à Malmedy; Sur la proposition de Notre Ministre de l Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction officielle en langue allemande des articles 1 er, 118, 121, 125 et 128 de la loi du 23 janvier 2003 relative à la mise en concordance des dispositions légales en vigueur avec la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles. Art. 2. Notre Ministre de l Intérieur est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 14 janvier ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4851 Bijlage Annexe FO} DERALER O} FFENTLICHER DIENST JUSTIZ2004/ JANUAR 2003 Gesetz zur Anpassung der gültigen Gesetzesbestimmungen an das Gesetz vom 10. Juli 1996 zur Aufhebung der Todesstrafe und zur Abänderung der Kriminalstrafen ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es: KAPITEL I Allgemeine Bestimmung Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit. (...) KAPITEL XVII Bestimmung zur Abänderung des Gesetzes vom 28. Mai 1956 über explosions- und zündfähige Stoffe und Gemische und damit geladene Geräte Art In Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Mai 1956 über explosions- und zündfähige Stoffe und Gemische und damit geladene Geräte wird das Wort «Einschließung» durch die Wörter «Einschließung von fünf Jahren bis zehn Jahren» ersetzt. (...) KAPITEL XX Bestimmung zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern Art Artikel 77bis des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, eingefügt durch das Gesetz vom 13. April 1995 und abgeändert durch die Gesetze vom 28. November 2000 und 2. Januar 2001, wird wie folgt abgeändert: 1. In 2 wird das Wort «Einschließung» durch die Wörter «Einschließung von fünf Jahren bis zehn Jahren» ersetzt. 2. In 3 wird das Wort «Zwangsarbeit» durch das Wort «Einschließung» ersetzt. (...) KAPITEL XXIII - Bestimmung zur Abänderung des Gesellschaftsgesetzbuches Art In Artikel 127 des Gesellschaftsgesetzbuches wird das Wort «Einschließung» durch die Wörter «Einschließung von fünf Jahren bis zu zehn Jahren» ersetzt. (...) KAPITEL XXV - Schlussbestimmung Art Vorliegendes Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft. Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird. Gegeben zu Brüssel, den 23. Januar 2003 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister der Justiz M. VERWILGHEN Mit dem Staatssiegel versehen: Der Minister der Justiz M. VERWILGHEN Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 januari ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 janvier ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Intérieur, P. DEWAEL

20 4852 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2003/202148] 17 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die coaxkabels vervaardigen voor de teledistributie en de overzending van gegevens, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (P.C. 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2003/202148] 17 DECEMBRE Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de câbles coaxiaux pour la télédistribution et transmission de données, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l exécution du contrat de travail d ouvrier (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid op artikel 51, 1, gewijzigd bij de wetten van 26 juni 1992, 26 maart 1999 en 30 december 2001 en bij het koninklijk besluit nr. 254 van 31 december 1983 en vervangen bij de wet van 30 december 2001; Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l article 51, 1 er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et du 26 mars 1999, par l arrêté royal n 254 du 31 décembre 1983 et remplacé par la loi du 30 décembre 2001; Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw; Vu l avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Vu l urgence; Overwegende dat de huidige economische toestand het spoedig invoeren van een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden rechtvaardigt voor de ondernemingen die coaxkabels vervaardigen voor de teledistributie en de overzending van gegevens, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren; Considérant que la situation économique actuelle justifie l instauration de toute urgence d un régime de suspension de l exécution du contrat de travail d ouvrier pour les entreprises de fabrication de câbles coaxiaux pour la télédistribution et transmission de données, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die coaxkabels vervaardigen voor de teledistributie en de overzending van gegevens, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine en elektrische bouw ressorteren. Art. 2. Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst, mits er kennisgeving wordt gedaan door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, minstens zeven dagen op voorhand, de dag van de aanplakking niet inbegrepen. De aanplakking kan worden vervangen door een geschreven kennisgeving aan iedere werkloos gestelde werkman, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de kennisgeving niet inbegrepen. Art. 3. De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag achttien weken niet overschrijden. Art. 4. De bij artikel 2 bedoelde kennisgeving moet de datum vermelden waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst zal ingaan en de datum waarop die schorsing een einde zal nemen alsook de data waarop de werklieden werkloos gesteld worden. Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2003 en treedt buiten werking op 1 juni Sur la proposition de Notre Ministre de l Emploi, Arrête : Article 1 er. Le présent arrêté s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de câbles coaxiaux pour la télédistribution et transmission de données, situées dans la région du Centre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l exécution du contrat de travail d ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l avance, le jour de l affichage non compris. L affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l avance, le jour de la notification non compris. Art. 3. La durée de la suspension totale de l exécution du contrat de travail d ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Art. 4. La notification visée à l article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er décembre 2003 et cessera d être en vigueur le 1 er juin 2005.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 7439 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2009 343 [C 2009/11018] 9 DECEMBRE 2008. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Arrêté royal moclifiant l 'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur Ie marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire

Arrêté royal moclifiant l 'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur Ie marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ONTWERP KONINKRIJK BELGIE PROJET ROY AUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 67543 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11391] 13 SEPTEMBER 2016. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du BELAC 0-04 Rev 1-2014 Désignation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales concernant l accréditation ( article XV.2 du Code de Droit économique ) Extraits

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 5739 Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird ein Artikel 19/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt: Art. 19/1 - Dem Generaldirektor

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Op 3 juli 2017 werden de volgende decreten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie