Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER IMADIEN GEWIJZIGD 1 WIJZIGINGEN IN HET WETSVOORSTEL Artikel 6 In het vierde lid is de zinsnede «artikel 18, eerste lid» vervangen door «artikel 18, eerste en derde lid» en is de zinsnede «artikel 18, tweede lid» vervangen door «artikel 18, tweedeen vierde lid». Artikel 16 ij de aanvraag van een vergunning legt de aanvrager tevens aan de Verzekeringskamer over gegevens over de identiteit van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de onder neming van de aanvrager alsmede over de omvang van die deelneming. Artikel 17 In het vierde lid zijn de woorden «geheel of gedeeltelijk» vervallen. Een vijfde lid is toegevoegd, luidende: 5. Een verzekeraar behoort niet tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in 1 Redactionele aanpassingen en wijzigingen in voetnoten zijn niet in dit overzicht opgenomen. Voorts moet rekening worden gehouden met een vernummering van de artikelen. zodanige mate ondoorzichtig is dat deze, naar het oordeel van de Verzekeringskamer, een belemmering vormt voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de verzekeraar. Aan artikel 18 zijn twee leden 3. Het eerste lid is van overeen komstige toepassing op de personen die het dagelijks beleid bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort, voor zover zij tevens uit dien hoofde het dagelijks beleid van de verzekeraar mede bepalen. 4. Het tweede lid is van overeen komstige toepassing op de personen die het beleid bepalen of mede bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort en tevens uit dien hoofde het beleid van de verzekeraar mede bepalen. Artikel 23 In het vierde lid zijn de woorden «geheel of gedeeltelijk» vervallen. In het zevende lid is «artikel 18» vervangen door «artikel 18, eerste en tweede lid,. Artikel 25 De zinsnede «ij mmisteriele regeling worden regels gesteld» is vervangen door: ij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld. Aan artikel 31 is een tweede lid toegevoegd (oorspronkelijke tekst is eerste lid geworden), luidende: 2. De Verzekeringskamer kan verzekeraars aanbevelingen en algemene richtlijnen voor hun bedrijfsvoering geven met betrekkmg tot de administratieve organisatie - met inbegrip van de financiële administratie - en de interne controle alsmede met het oog op het voorkomen van belangenconflicten. Artikel Een verzekeraar legt een authentiek afschrift van elke wijziging in zijn statuten aan de Verzekerings kamer over en brengt elke wijziging in de akte van aanstelling van zijn vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 23, eerste lid, en in de samenstelling van zijn bestuur en raad van commissarissen ter kennis van de Verzekeringskamer, een en ander binnen twee weken na de totstand koming van de desbetreffende wijziging. Dezelfde verplichting rust op de vertegenwoordiger die rechtspersoon is met betrekking tot elke wijziging in zijn statuten en in de akte van aanstelling van de door hem overeenkomstig artikel 23, vijfde lid, aangewezen natuurlijke persoon. 2. Een verzekeraar doet binnen twee weken aan de Verzekerings kamer opgave van de wijzigingen in de technische grondslagen voor de berekening van zijn tarieven F ISSN Sdu Uitgevenj Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

2 Artikei 38, tweede lid, 2. De technische voorzieningen worden volledig door waarden gedekt, ten aanzien waarvan is voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. De Verzekeringskamer kan tegen de aard en de waardering van deze waarden bedenkingen naar voren brengen, aan welke beden kingen de verzekeraar dient tegemoet te komen. Artikel 45, tweede lid, 2. De technische voorzieningen worden volledig door waarden gedekt, ten aanzien waarvan is voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuurte stellen regels. De Verzekeringskamer kan tegen de aard en de waardering van deze waarden bedenkingen naar voren brengen, aan welke beden kingen de verzekeraar dient tegemoet te komen. Artikel 61, eerste lid, 1. De werking van het besluit tot intrekking van een vergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Artikel 82 In hettweede lid is een nieuw onderdeel b ingevoegd: b. de Verzekeringskamer van oordeel is dat de handeling ertoe zou leiden of zou kunnen leiden dat de betrokken verzekeraar behoort of zou gaan behoren tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze een belemmering zou vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de verzekeraar; In het derde lid is de zinsnede «onderdelen a en b, onderschei denlijk het tweede lid, onderdeel c» vervangen door: onderdelen a tot en met c, onderscheidenlijk het tweede lid, onderdeel d. Artikel 83 (nieuw) Na artikel 82 is een nieuw artikel 83 ingevoegd, luidende: 1. Voor het geval van een houder van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 82, eerste lid, die aan het hoofd staat van een groep waartoe een of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, en een of meer kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 behoren en waartoe ten minste één verzekeraar met zetel in Nederland behoort die een vergunning als bedoeld in artikel 11 heeft verkregen, kan de Verzekeringskamer, in overeen stemming met de autoriteit die ingevolge de Wet toezicht krediet wezen 1992 belast is met het toezicht op kredietinstellingen, op grond van de overwegingen als bedoeld in artikel 82, tweede lid, onderdelen a en b, voorschriften formuleren. 2. De voorschriften worden overeenkomstig artikel 82, derde lid, door Onze Minister aan een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 82, eerste lid, verbonden. 3. Indien de voorschriften worden gewijzigd, kan Onze Minister, de Verzekeringskamer gehoord, dan wel in door Onze Minister bepaalde gevallen vanwege Onze Minister de Verzekeringskamer, de gewijzigde voorschriften verbinden aan de verklaring van geen bezwaar die aan een houder als bedoeld in het eerste lid is verleend. 4. De voorschriften worden bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Artikel 84 (oorspronkelijk 83) In het zevende lid is na onderdeel a een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende: b. naar het oordeel van de Verzekeringskamer ertoe leiden of zouden kunnen leiden dat de betrokken verzekeraar zou gaan behoren tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschaps structuur in zodanige mate ondoor zichtig is dat deze een belemmering zou vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de verzekeraar; of Artikel 92, tweede lid, (oorspronkelijk 91, tweede lid) 2. Koninklijke besluiten ter uitvoering van deze wet worden niet vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken dan nadat daarover het advies van de Verzekeringskamer is ingewonnen. Indien deze besluiten algemeen verbindende voorschriften behelzen, wordt daarover tevens het advies ingewonnen van de representatieve organisaties van verzekeraars, die met betrekking tot de uitvoering van deze wet door Onze Minister, de Verzekeringskamer gehoord, als zodanig zijn aangewezen. Artikel 93, tweede lid, (oorspronkelijk 92, tweede lid) 2. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het beroep tegen een besluit tot intrekking van een vergunning ingesteld binnen acht dagen na de dag waarop het besluit aan de verzekeraar is bekend gemaakt. Ten aanzien van zulk een besluit blijft artikel 7:1 van die wet buiten toepassing. Artikel 95 (oorspronkelijk 94) In het eerste en tweede lid zijn de zinsneden «zes maanden» gewijzigd in: twaalf maanden. In het tweede lid is de volzin «De omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.» geschrapt. Artikel 99 onderdeel ingevoegd, luidende: In artikel 11, vierde lid, wordt de zinsnede «artikel 29, eerste lid,» vervangen door «artikel 29, eerste en derde lid,» en wordt de zinsnede «artikel 29, tweede lid,» vervangen door «artikel 29, tweede en vierde lid,». Na onderdeel G is een nieuw onderdeel H ingevoegd, luidende: H In artikel 165, vijfde lid, wordt de zinsnede «129, eerste tot en met derde, vijfde en zesde lid» vervangen door: 129, eerste tot en met derde, vijfde tot en met zevende lid. Een nieuw onderdeel is toege voegd, luidende:

3 In artikel 197 wordt de zinsnede «86, vijfde lid,» vervangen door: 86, 86a, 86b. Artikel 102 onderdeel ingevoegd, luidende: In artikel 25a, eerste lid, wordt na de zinsnede «artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993» ingevoegd: «of artikel 1, onderdeel c, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekerings bedrijf» en wordt na de zinsnede «die ingevolge de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993» ingevoegd «en de Wet toezicht natura uitvaartverzekeringsbedrijf». Onderdeel C (oorspronkelijk ) In artikel 68, eerste lid, wordt na «de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,» ingevoegd: de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf,. In artikel 106 is de zinsnede «artikel 1001, zesde lid, eerste volzin,» vervangen door: artikel 1001, zesde lid,. Artikel 107 Deze wet treedt in werking met ingang van [...]. Wijzigingen in de memorie van toelichting 6.1, derde alinea, voorlaatste volzin, De complexiteit van een dergelijk wetgevingsproject zou bovendien de tijdige implementatie van de derde generatie richtlijnen (deze regel geving moet per 31 december 1993 in de WTV verwerkt zijn, zie het desbetreffende wetsvoorstel Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, Kamerstukken II 1992/93,...) ernstig in gevaar hebben gebracht , tweede alinea, Op grond van artikel 56, eerste lid, van oek 2 van het W kan een onderlinge waarborgmaatschappij in haar statuten iedere verplichting van haar leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen, uitsluiten of tot een maximum beperken. In geval van uitsluiting moet zij de letters U.A. aan het slot van haar naam plaatsen en in geval van beperkte aansprakelijkheid de letters.a. Een onderlinge die geen uitsluiting om bij te dragen kent, moet de letters W.A. aan het slot van haar naam plaatsen. In verhouding tot de ingevolge dit wetsvoorstel verplicht te stellen omslag of kortingsregeling betekent dit het volgende. Kiest de onderlinge voor «U.A.» of «.A.», dan is zij verplicht statutair te voorzien in de kortings regeling. Kiest zij voor «W.A.», dan heeft zij de mogelijkheid om in de statuten de omslag of kortingregeling op te nemen (of beide). ij een keuze voor de omslagregeling betekent dit voor de «W.A.-onderlinge» dat eveneens uitdrukkelijk in de statuten dient te zijn vastgelegd dat de leden tijdens de bedrijfsuitoefening verplicht zijn of kunnen worden volledig bij te dragen in de tekorten. Een onderlinge die verzekeringsovereenkomsten wil sluiten met niet-leden mag echter slechts als «U.A.» opereren (zie artikel 53, derde lid, van oek 2 van het W). Een dergelijke onderlinge natura uitvaartverzekeraar kan dan ook slechts opteren voor de kortings regeling. Na «. Artikelsgewijs» is een alinea Een aantal artikelen van de WTN is gelijk, naar strekking gelijk, of analoog aan corresponderende bepalingen in de WTV Tenzij daartoe voor het juiste begrip van de artikelen bijzondere aanleiding bestaat, vindt in deze gevallen geen nadere toelichting plaats. In bijlage II is een transponeringstabel opgenomen van de bepalingen van de WTN naar die van de WTV Artikel 1 De algemene toelichting op artikel 1 is vervallen. Aan artikel 1, onderdeel a, is een alinea Een overeenkomst van natura uitvaartverzekering is een bijzondere vorm van de overeenkomst van verzekering in het algemeen. Van natura-uitvaartverzekering is sprake indien een garantie tot een prestatie in natura wordt gegeven, verband houdend met het toekomstige overlijden van een persoon, waar tegenover een premiebetaling (hoe ook genaamd) door de verzekering nemer staat. Niet ter zake doet het al of niet aanwezig zijn van een polis of van polisvoorwaarden of het hanteren van afwijkende termino logie. De bevoegdheid natura uitvaartprodukten te beoordelen op hun verzekeringskarakter, berust bij de Verzekeringskamer (zie artikel 8). Een ieder die overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering bedrijfs matig aanbiedt, valt onder de werking van de WTN. Artikel 1, onderdeel c De zinsnede «artikel 99, onderdeel» is vervangen door «artikel 99, onderdeel C». De toelichting op artikel 4 is Dit artikel is analoog aan artikel 9 van de WTV Naast de in artike! 4 bedoelde lijst zal de Verzekerings kamer op grond van de algemene maatregel van bestuur waarin het verlichte regime zal worden geregeld (zie bijlage III, artikel 1, zevende lid) tevens een lijst bijhouden van onderlinge waarborgmaatschappijen waaraan een verklaring is afgegeven dan wel van de dienstverrichtende onderlingen met zetel buiten Nederland die zijn vrijgesteld van de bepalingen inzake de solvabiliteit. Door het openbare karakter van deze lijsten kan een aspirantverzekering nemer nagaan of een natura uitvaartverzekeraar onder het verlichte regime valt dan wel of op hem het toezichtsregime van toepassing is. Dit gegeven kan hij in zijn besluitvorming laten meewegen. De toelichting op artikel 16 is Dit artikel is analoog aan artikel 26, eerste lid, onderdelen b, c en d, van de WTV Voor een goed begrip wordt er op gewezen dat het in de onderdelen a en b gaat om die personen binnen een groep die feitelijk (mede-)beleidsbepalend zijn voor de betrokken verzekeraar, maar die zelf geen bestuurder van die verzekeraar zijn. Omdat een en ander sterk afhangt van de concrete situatie, moet de Verzekeringskamer van geval tot geval een oordeel geven. Zo is het van de ene kant niet per definitie zo dat bestuurders van de top-holding van een groep worden getoetst.

4 Naarmate een verzekeraar een kleiner radertje is in de groep of verder van de topholding afstaat, is het minder aannemelijk dat de bedoelde bestuurders (mede-)beleidsbepalend zijn. Van de andere kant is het ook denkbaar dat ook bestuurders van een of meer tussen-holdings worden getoetst, omdat zij (ook) (mede-)- beleidsbepalend zijn. Onder «formele zeggenschaps structuur» (onderdeel d) wordt verstaan de zeggenschapsstructuur van een groep, zoals die ingevolge wettelijke en statutaire bepalingen luidt. Met name gaat het om de binnen een groep bestaande «moeder/dochter»-, «verticale deelneming»- en «horizontale deelneming»-verhoudingen. Onder «feitelijke zeggenschapsstructuur» wordt verstaan de besluitvormings structuur van een groep zoals die in de dagelijkse praktijk wordt gehan teerd. Het gaat met name om vragen als waar zich binnen een groep het daadwerkelijke beleids / beslissingscentrum bevindt, hoe van daaruit de besluitvormingslijnen lopen en welke besluiten waar en door wie genomen (kunnen) worden. De toelichting op artikel 17 is Dit artikel is analoog aan artikel 28 van de WTV Ingevolge het vijfde lid kan een vergunning worden geweigerd indien de Verzekerings kamer van oordeel is dat een ondoorzichtige formele of feitelijke zeggenschapsstructuur binnen de groep haar belemmert de toezichts taak adequaat uit te oefenen. De genoemde omstandigheid kan eveneens een grond zijn voor intrekking van de vergunning op grond van artikel 60, onderdeel b. De toelichting op artikel 18 is Dit artikel is analoog aan artikel 29 vandewtv De deskundigheidstoets en de antecedententoets strekken zich ingevolge de leden 3 en 4 mede uit tot de bestuurders binnen de groep die (mede-)beleidsbepalers zijn voor de betrokken verzekeraar. De Verzekeringskamer zal in de praktijk niet alleen kijken naar de specifieke kwaliteiten van een persoon, maar ook naar bijvoorbeeld de omgeving waarbinnen die persoon gaat opereren en de specifieke taken en verantwoordelijkheden welke die persoon krijgt toebedeeld. Mochten de op grond van artikel 18 getoetste personen niet langer deskundig en/of betrouwbaar worden geacht, dan kan, als ultimum remedium, de vergunning op grond van artikel 60, onderdeel b, worden ingetrokken. De toelichtmg op artikel 25 is Dit artikel is naar strekking gelijk aan artikel 51 van de WTV 1993, dat op zijn beurt is gebaseerd op, onder andere, artikel 31 van de derde richtlijn levensverzekering. Aangezien er voor natura-uitvaartverzekeraars geen dwingende richtlijn-verplichting is te voorzien in een informatie regeling, is deze bepaling in de WTN als een «kan-bepaling» geformuleerd. Het ligt echter voor de hand te bezien of en in hoeverre voor natura uitvaartverzekeraars in een minis teriële regeling aangesloten kan worden bij de voorschriften voor levensverzekeraars. Daarbij moet gedacht worden aan informatie betreffende: - naam, rechtsvorm en plaats van vestiging van de verzekeraar; - de looptijd van de verzekering; - de wijze en duur van de premiebetaling; - de toepasselijke klachten regelingen; en - de (eventuele) afkoop en premievrije waarde. De toelichting op artikel 31 is Dit artikel is analoog aan de artikelen 70 en 98 van de WTV Op grond van het tweede lid kan de Verzekeringskamer eisen stellen aan de administratieve organisatie van een verzekeraar. Dergelijke eisen zouden er onder meer op gericht kunnen zijn dat voor de Verzekerings kamer altijd ondubbelzinnig vaststaat welke financiële risico's waar worden gelopen. Met name in geval van groepen waartoe banken en verzekeraars behoren, is dit belangnjk voor een adequate uitoefening van het bedrijfseconomische toezicht. Artikel 38 «artikel 65» vervangen door «artikel 66». Na de eerste volzin is een regel ij gebreke van een richtlijn verplichting is in het tweede lid voorzien in een «kan-bepaling» voor wat betreft het stellen van nadere regels bij algemene maatregel van bestuur. Artikel 40 «artikel 67» vervangen door «artikel 68». Artikel 41 «artikel 88» vervangen door «artikel 89». Artikel 45 «artikel 92» vervangen door «artikel 94». Na de tweede volzin is een volzin Evenals in artikel 38, tweede lid, is in het onderhavige tweede lid, bij gebreke van een richtlijnverplichting, voorzien in een «kan-bepaling» voor wat betreft het stellen van nadere regels bij algemene maatregel van bestuur. Artikel 46 De zinsnede «artikel 93» is vervangen door «artikel 95». Artikel 47 «artikel 94» vervangen door «artikel 96». In de tweede volzin is de zinsnede «artikel 94» vervangen door «artikel 96». Artikel 52 «artikel 127» vervangen door «artikel 129». In de vierde volzin is de zinsnede «(zie artikel 99, onderdeel E)» vervangen door «(zie artikel 99, onderdeel F)».

5 Artikel 59 In de eerste volzin zijn de zinsnedes «138» en «144» vervangen door «140» en «146». De toelichting op artikel 74 is Dit artikel is analoog aan artikel 165 van de WTV Verkorting van de duur van overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan bijvoorbeeld als volgt uitwerken. Indien, in het kader van een noodregeling, blijkt dat een natura uitvaartverzekeraar over onvoldoende middelen beschikt om aan alle verplichtingen te voldoen, zou overwogen kunnen worden de verzekeringnemers, naar rato van de aanwezige waarden, nog slechts dekking te verlenen tot een bepaalde datum. De toelichting op de artikelen 81, 82, 84 en 85 is vervangen door een nieuwe Deze artikelen zijn analoog aan de artikelen 174, 175, 176 en 177 van de WTV Deze artikelen bevatten de grondslag voor het structuurtoezicht, dat zich na het in werking treden van de WTN zal uitstrekken tot natura uitvaartverzekeraars. De belangrijkste elementen van het structuurtoezicht worden hierna kort aangegeven. Voor elke deelneming in een natura-uitvaartverzekeraar is een verklaring van geen bezwaar vereist indien deze deelneming meer bedraagt dan 10 procent van het kapitaal van de betrokken verze keraar. Voor deelnemingen van natura uitvaartverzekeraars in krediet instellingen is een verklaring van geen bezwaar vereist indien de deelneming meer bedraagt dan 5 procent van het kapitaal van de kredietinstelling. De Verzekeringskamer toetst aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar aan het bedrijfsecono mische criterium «het belang van degenen die als verzekerïngnemers of verzekerden betrokken zijn of zullen worden bij overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering, gesloten of te sluiten door een rechtstreeks of middellijk bij de handeling betrokken verzekeraar» en aan het criterium «ongewenste ontwikkeling van het verzekeringswezen». Zowel voor het verwerven of vergroten als voor het houden van een gekwalificeerde deelneming in een natura-uitvaartverzekeraar of door een natura-uitvaartverzekeraar in een kredietinstelling is een verklaring van geen bezwaar vereist. Het structuurtoezicht wordt derhalve op continue basis uitgeoefend. Dat wil zeggen dat niet alleen de verkrijging maar ook de vervolgens ontstane deelnemingsverhouding blijvend zal moeten voldoen aan de toetsingscriteria. De toelichting op artikel 83 is toelichting, iuidende: Dit artikel is analoog aan artikel 175a van de WTV Op grond van dit artikel kan de Verzekeringskamer, in overeenstemming met de Nederlandsche ank, voorschriften formuleren die kunnen worden gehanteerd in geval van «bank/ verzekeraar»-groepen. Indien deze voorschriften worden gewijzigd, dan kunnen de gewijzigde voorschriften ingevolge het derde lid eveneens worden verbonden aan reeds verleende verklaringen van geen bezwaar. De toelichting op de artikelen 87 tot en met 90 is vervangen door een nieuwe Deze artikelen, die de geheimhoudingsplicht betreffen, zijn analoog aan de artikelen 182 tot en met 185 van de WTV De geheimhoudingsplicht is nodig om te bereiken dat de onder toezicht staande verzekeraars aan de Verzekeringskamer volledige openheid betreffende hun bedrijfs voering kunnen geven zonder dat bedrijfsgegevens in de openbaarheid komen. Voor een adequaat toezicht is de vertrouwelijkheid van gegevens van zeer groot belang. Artikel 91 «artikel 184» vervangen door «artikel 186». Artikel 95 «zes maanden» vervangen door «twaalf maanden». Artikel 99 onderdeel Artikel 11 van de WTV 1993 Middels deze wijziging wordt een omissie rechtgezet in de WTV In onderdeel G is in de eerste volzin de zinsnede «artikel 150» vervangen door «artikel 152». Na onderdeel G zijn twee nieuwe onderdelen toegelicht, luidende: H Artikel 165, vijfde lid Voor de toelichting op deze bepaling wordt verwezen naar artikel 52. Anikel 197 De verwijzing naar artikel 86, vijfde lid, oek 2 W wordt geschrapt, aangezien de betrokken bepaling inmiddels is vervallen. Daarvoor in de plaats wordt verwezen naar de artikelen 86, 86a en 86b van oek 2 W.

Aan de directies van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, en de besturen van de pensioenfondsen

Aan de directies van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, en de besturen van de pensioenfondsen Aan de directies van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, en de besturen van de pensioenfondsen Datum: 12 juli 1999 Kenmerk: 1999/07;WTV 1999/12 en WTN 1999/04 Betreft: rekenrente en actuariële

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 676 Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36125 17 december 2014 Regeling van de Minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1900 M, directie Financiële

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm

271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm 271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm MR. M.H.P. CLAASSEN EN MR. J.L. SNIJDERS Als alternatief voor klassieke bankfinancieringen is een tendens waarneembaar

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 695 Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

A 2013 N 3 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 3 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 3 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste januari 2013 houdende een wettelijke voorziening ter verzekering van kosten ingeval van ziekte (Landsverordening basisverzekering ziektekosten).

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 520 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit Gedragstoezicht

Nadere informatie

Artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt als volgt gewijzigd: Ontwerpbesluit van nr. houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft en het Besluit prudentiële

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, en de Minister van Financiën; Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2005 Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan, en de Minister van Financiën van 12 oktober 2004,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6328 8 maart 2013 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 maart 2013, nr. WJZ/13025564, tot vaststelling

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. 1 INDEX 1 INLEIDING...4 1.1 Onderwerpen...4 1.2 Uitgangspunten...5 1.3...5 2 WETTELIJK KADER EN VOORWAARDEN VOOR FINANCIERINGSCONSTRUCTIES...6

Nadere informatie

Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen

Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest hoofdspoorwegen NOTA VAN TOELICHTING Algemeen In deze algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld ten aanzien van de bedrijfsvergunning en

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

3. In onderdeel Ba wordt 9aa, eerste en derde lid vervangen door: 9aa, eerste lid.

3. In onderdeel Ba wordt 9aa, eerste en derde lid vervangen door: 9aa, eerste lid. Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) DERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17541 27 augustus 2012 Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 Beleidsregel van de Stichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 1998 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector, de reikwijdte en de Betrokkenen...4 3.1 De sector...4 3.2 Reikwijdte...4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) ADL-woning: begeleiding: burgerservicenummer: CAK: regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Voorstel van wet Wij Willem-Alexander bij

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie