Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER IMADIEN GEWIJZIGD 1 WIJZIGINGEN IN HET WETSVOORSTEL Artikel 6 In het vierde lid is de zinsnede «artikel 18, eerste lid» vervangen door «artikel 18, eerste en derde lid» en is de zinsnede «artikel 18, tweede lid» vervangen door «artikel 18, tweedeen vierde lid». Artikel 16 ij de aanvraag van een vergunning legt de aanvrager tevens aan de Verzekeringskamer over gegevens over de identiteit van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de onder neming van de aanvrager alsmede over de omvang van die deelneming. Artikel 17 In het vierde lid zijn de woorden «geheel of gedeeltelijk» vervallen. Een vijfde lid is toegevoegd, luidende: 5. Een verzekeraar behoort niet tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in 1 Redactionele aanpassingen en wijzigingen in voetnoten zijn niet in dit overzicht opgenomen. Voorts moet rekening worden gehouden met een vernummering van de artikelen. zodanige mate ondoorzichtig is dat deze, naar het oordeel van de Verzekeringskamer, een belemmering vormt voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de verzekeraar. Aan artikel 18 zijn twee leden 3. Het eerste lid is van overeen komstige toepassing op de personen die het dagelijks beleid bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort, voor zover zij tevens uit dien hoofde het dagelijks beleid van de verzekeraar mede bepalen. 4. Het tweede lid is van overeen komstige toepassing op de personen die het beleid bepalen of mede bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort en tevens uit dien hoofde het beleid van de verzekeraar mede bepalen. Artikel 23 In het vierde lid zijn de woorden «geheel of gedeeltelijk» vervallen. In het zevende lid is «artikel 18» vervangen door «artikel 18, eerste en tweede lid,. Artikel 25 De zinsnede «ij mmisteriele regeling worden regels gesteld» is vervangen door: ij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld. Aan artikel 31 is een tweede lid toegevoegd (oorspronkelijke tekst is eerste lid geworden), luidende: 2. De Verzekeringskamer kan verzekeraars aanbevelingen en algemene richtlijnen voor hun bedrijfsvoering geven met betrekkmg tot de administratieve organisatie - met inbegrip van de financiële administratie - en de interne controle alsmede met het oog op het voorkomen van belangenconflicten. Artikel Een verzekeraar legt een authentiek afschrift van elke wijziging in zijn statuten aan de Verzekerings kamer over en brengt elke wijziging in de akte van aanstelling van zijn vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 23, eerste lid, en in de samenstelling van zijn bestuur en raad van commissarissen ter kennis van de Verzekeringskamer, een en ander binnen twee weken na de totstand koming van de desbetreffende wijziging. Dezelfde verplichting rust op de vertegenwoordiger die rechtspersoon is met betrekking tot elke wijziging in zijn statuten en in de akte van aanstelling van de door hem overeenkomstig artikel 23, vijfde lid, aangewezen natuurlijke persoon. 2. Een verzekeraar doet binnen twee weken aan de Verzekerings kamer opgave van de wijzigingen in de technische grondslagen voor de berekening van zijn tarieven F ISSN Sdu Uitgevenj Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

2 Artikei 38, tweede lid, 2. De technische voorzieningen worden volledig door waarden gedekt, ten aanzien waarvan is voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. De Verzekeringskamer kan tegen de aard en de waardering van deze waarden bedenkingen naar voren brengen, aan welke beden kingen de verzekeraar dient tegemoet te komen. Artikel 45, tweede lid, 2. De technische voorzieningen worden volledig door waarden gedekt, ten aanzien waarvan is voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuurte stellen regels. De Verzekeringskamer kan tegen de aard en de waardering van deze waarden bedenkingen naar voren brengen, aan welke beden kingen de verzekeraar dient tegemoet te komen. Artikel 61, eerste lid, 1. De werking van het besluit tot intrekking van een vergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Artikel 82 In hettweede lid is een nieuw onderdeel b ingevoegd: b. de Verzekeringskamer van oordeel is dat de handeling ertoe zou leiden of zou kunnen leiden dat de betrokken verzekeraar behoort of zou gaan behoren tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze een belemmering zou vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de verzekeraar; In het derde lid is de zinsnede «onderdelen a en b, onderschei denlijk het tweede lid, onderdeel c» vervangen door: onderdelen a tot en met c, onderscheidenlijk het tweede lid, onderdeel d. Artikel 83 (nieuw) Na artikel 82 is een nieuw artikel 83 ingevoegd, luidende: 1. Voor het geval van een houder van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 82, eerste lid, die aan het hoofd staat van een groep waartoe een of meer verzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, en een of meer kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 behoren en waartoe ten minste één verzekeraar met zetel in Nederland behoort die een vergunning als bedoeld in artikel 11 heeft verkregen, kan de Verzekeringskamer, in overeen stemming met de autoriteit die ingevolge de Wet toezicht krediet wezen 1992 belast is met het toezicht op kredietinstellingen, op grond van de overwegingen als bedoeld in artikel 82, tweede lid, onderdelen a en b, voorschriften formuleren. 2. De voorschriften worden overeenkomstig artikel 82, derde lid, door Onze Minister aan een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 82, eerste lid, verbonden. 3. Indien de voorschriften worden gewijzigd, kan Onze Minister, de Verzekeringskamer gehoord, dan wel in door Onze Minister bepaalde gevallen vanwege Onze Minister de Verzekeringskamer, de gewijzigde voorschriften verbinden aan de verklaring van geen bezwaar die aan een houder als bedoeld in het eerste lid is verleend. 4. De voorschriften worden bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant. Artikel 84 (oorspronkelijk 83) In het zevende lid is na onderdeel a een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende: b. naar het oordeel van de Verzekeringskamer ertoe leiden of zouden kunnen leiden dat de betrokken verzekeraar zou gaan behoren tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschaps structuur in zodanige mate ondoor zichtig is dat deze een belemmering zou vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de verzekeraar; of Artikel 92, tweede lid, (oorspronkelijk 91, tweede lid) 2. Koninklijke besluiten ter uitvoering van deze wet worden niet vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken dan nadat daarover het advies van de Verzekeringskamer is ingewonnen. Indien deze besluiten algemeen verbindende voorschriften behelzen, wordt daarover tevens het advies ingewonnen van de representatieve organisaties van verzekeraars, die met betrekking tot de uitvoering van deze wet door Onze Minister, de Verzekeringskamer gehoord, als zodanig zijn aangewezen. Artikel 93, tweede lid, (oorspronkelijk 92, tweede lid) 2. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het beroep tegen een besluit tot intrekking van een vergunning ingesteld binnen acht dagen na de dag waarop het besluit aan de verzekeraar is bekend gemaakt. Ten aanzien van zulk een besluit blijft artikel 7:1 van die wet buiten toepassing. Artikel 95 (oorspronkelijk 94) In het eerste en tweede lid zijn de zinsneden «zes maanden» gewijzigd in: twaalf maanden. In het tweede lid is de volzin «De omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.» geschrapt. Artikel 99 onderdeel ingevoegd, luidende: In artikel 11, vierde lid, wordt de zinsnede «artikel 29, eerste lid,» vervangen door «artikel 29, eerste en derde lid,» en wordt de zinsnede «artikel 29, tweede lid,» vervangen door «artikel 29, tweede en vierde lid,». Na onderdeel G is een nieuw onderdeel H ingevoegd, luidende: H In artikel 165, vijfde lid, wordt de zinsnede «129, eerste tot en met derde, vijfde en zesde lid» vervangen door: 129, eerste tot en met derde, vijfde tot en met zevende lid. Een nieuw onderdeel is toege voegd, luidende:

3 In artikel 197 wordt de zinsnede «86, vijfde lid,» vervangen door: 86, 86a, 86b. Artikel 102 onderdeel ingevoegd, luidende: In artikel 25a, eerste lid, wordt na de zinsnede «artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993» ingevoegd: «of artikel 1, onderdeel c, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekerings bedrijf» en wordt na de zinsnede «die ingevolge de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993» ingevoegd «en de Wet toezicht natura uitvaartverzekeringsbedrijf». Onderdeel C (oorspronkelijk ) In artikel 68, eerste lid, wordt na «de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,» ingevoegd: de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf,. In artikel 106 is de zinsnede «artikel 1001, zesde lid, eerste volzin,» vervangen door: artikel 1001, zesde lid,. Artikel 107 Deze wet treedt in werking met ingang van [...]. Wijzigingen in de memorie van toelichting 6.1, derde alinea, voorlaatste volzin, De complexiteit van een dergelijk wetgevingsproject zou bovendien de tijdige implementatie van de derde generatie richtlijnen (deze regel geving moet per 31 december 1993 in de WTV verwerkt zijn, zie het desbetreffende wetsvoorstel Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, Kamerstukken II 1992/93,...) ernstig in gevaar hebben gebracht , tweede alinea, Op grond van artikel 56, eerste lid, van oek 2 van het W kan een onderlinge waarborgmaatschappij in haar statuten iedere verplichting van haar leden of oud-leden om in een tekort bij te dragen, uitsluiten of tot een maximum beperken. In geval van uitsluiting moet zij de letters U.A. aan het slot van haar naam plaatsen en in geval van beperkte aansprakelijkheid de letters.a. Een onderlinge die geen uitsluiting om bij te dragen kent, moet de letters W.A. aan het slot van haar naam plaatsen. In verhouding tot de ingevolge dit wetsvoorstel verplicht te stellen omslag of kortingsregeling betekent dit het volgende. Kiest de onderlinge voor «U.A.» of «.A.», dan is zij verplicht statutair te voorzien in de kortings regeling. Kiest zij voor «W.A.», dan heeft zij de mogelijkheid om in de statuten de omslag of kortingregeling op te nemen (of beide). ij een keuze voor de omslagregeling betekent dit voor de «W.A.-onderlinge» dat eveneens uitdrukkelijk in de statuten dient te zijn vastgelegd dat de leden tijdens de bedrijfsuitoefening verplicht zijn of kunnen worden volledig bij te dragen in de tekorten. Een onderlinge die verzekeringsovereenkomsten wil sluiten met niet-leden mag echter slechts als «U.A.» opereren (zie artikel 53, derde lid, van oek 2 van het W). Een dergelijke onderlinge natura uitvaartverzekeraar kan dan ook slechts opteren voor de kortings regeling. Na «. Artikelsgewijs» is een alinea Een aantal artikelen van de WTN is gelijk, naar strekking gelijk, of analoog aan corresponderende bepalingen in de WTV Tenzij daartoe voor het juiste begrip van de artikelen bijzondere aanleiding bestaat, vindt in deze gevallen geen nadere toelichting plaats. In bijlage II is een transponeringstabel opgenomen van de bepalingen van de WTN naar die van de WTV Artikel 1 De algemene toelichting op artikel 1 is vervallen. Aan artikel 1, onderdeel a, is een alinea Een overeenkomst van natura uitvaartverzekering is een bijzondere vorm van de overeenkomst van verzekering in het algemeen. Van natura-uitvaartverzekering is sprake indien een garantie tot een prestatie in natura wordt gegeven, verband houdend met het toekomstige overlijden van een persoon, waar tegenover een premiebetaling (hoe ook genaamd) door de verzekering nemer staat. Niet ter zake doet het al of niet aanwezig zijn van een polis of van polisvoorwaarden of het hanteren van afwijkende termino logie. De bevoegdheid natura uitvaartprodukten te beoordelen op hun verzekeringskarakter, berust bij de Verzekeringskamer (zie artikel 8). Een ieder die overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering bedrijfs matig aanbiedt, valt onder de werking van de WTN. Artikel 1, onderdeel c De zinsnede «artikel 99, onderdeel» is vervangen door «artikel 99, onderdeel C». De toelichting op artikel 4 is Dit artikel is analoog aan artikel 9 van de WTV Naast de in artike! 4 bedoelde lijst zal de Verzekerings kamer op grond van de algemene maatregel van bestuur waarin het verlichte regime zal worden geregeld (zie bijlage III, artikel 1, zevende lid) tevens een lijst bijhouden van onderlinge waarborgmaatschappijen waaraan een verklaring is afgegeven dan wel van de dienstverrichtende onderlingen met zetel buiten Nederland die zijn vrijgesteld van de bepalingen inzake de solvabiliteit. Door het openbare karakter van deze lijsten kan een aspirantverzekering nemer nagaan of een natura uitvaartverzekeraar onder het verlichte regime valt dan wel of op hem het toezichtsregime van toepassing is. Dit gegeven kan hij in zijn besluitvorming laten meewegen. De toelichting op artikel 16 is Dit artikel is analoog aan artikel 26, eerste lid, onderdelen b, c en d, van de WTV Voor een goed begrip wordt er op gewezen dat het in de onderdelen a en b gaat om die personen binnen een groep die feitelijk (mede-)beleidsbepalend zijn voor de betrokken verzekeraar, maar die zelf geen bestuurder van die verzekeraar zijn. Omdat een en ander sterk afhangt van de concrete situatie, moet de Verzekeringskamer van geval tot geval een oordeel geven. Zo is het van de ene kant niet per definitie zo dat bestuurders van de top-holding van een groep worden getoetst.

4 Naarmate een verzekeraar een kleiner radertje is in de groep of verder van de topholding afstaat, is het minder aannemelijk dat de bedoelde bestuurders (mede-)beleidsbepalend zijn. Van de andere kant is het ook denkbaar dat ook bestuurders van een of meer tussen-holdings worden getoetst, omdat zij (ook) (mede-)- beleidsbepalend zijn. Onder «formele zeggenschaps structuur» (onderdeel d) wordt verstaan de zeggenschapsstructuur van een groep, zoals die ingevolge wettelijke en statutaire bepalingen luidt. Met name gaat het om de binnen een groep bestaande «moeder/dochter»-, «verticale deelneming»- en «horizontale deelneming»-verhoudingen. Onder «feitelijke zeggenschapsstructuur» wordt verstaan de besluitvormings structuur van een groep zoals die in de dagelijkse praktijk wordt gehan teerd. Het gaat met name om vragen als waar zich binnen een groep het daadwerkelijke beleids / beslissingscentrum bevindt, hoe van daaruit de besluitvormingslijnen lopen en welke besluiten waar en door wie genomen (kunnen) worden. De toelichting op artikel 17 is Dit artikel is analoog aan artikel 28 van de WTV Ingevolge het vijfde lid kan een vergunning worden geweigerd indien de Verzekerings kamer van oordeel is dat een ondoorzichtige formele of feitelijke zeggenschapsstructuur binnen de groep haar belemmert de toezichts taak adequaat uit te oefenen. De genoemde omstandigheid kan eveneens een grond zijn voor intrekking van de vergunning op grond van artikel 60, onderdeel b. De toelichting op artikel 18 is Dit artikel is analoog aan artikel 29 vandewtv De deskundigheidstoets en de antecedententoets strekken zich ingevolge de leden 3 en 4 mede uit tot de bestuurders binnen de groep die (mede-)beleidsbepalers zijn voor de betrokken verzekeraar. De Verzekeringskamer zal in de praktijk niet alleen kijken naar de specifieke kwaliteiten van een persoon, maar ook naar bijvoorbeeld de omgeving waarbinnen die persoon gaat opereren en de specifieke taken en verantwoordelijkheden welke die persoon krijgt toebedeeld. Mochten de op grond van artikel 18 getoetste personen niet langer deskundig en/of betrouwbaar worden geacht, dan kan, als ultimum remedium, de vergunning op grond van artikel 60, onderdeel b, worden ingetrokken. De toelichtmg op artikel 25 is Dit artikel is naar strekking gelijk aan artikel 51 van de WTV 1993, dat op zijn beurt is gebaseerd op, onder andere, artikel 31 van de derde richtlijn levensverzekering. Aangezien er voor natura-uitvaartverzekeraars geen dwingende richtlijn-verplichting is te voorzien in een informatie regeling, is deze bepaling in de WTN als een «kan-bepaling» geformuleerd. Het ligt echter voor de hand te bezien of en in hoeverre voor natura uitvaartverzekeraars in een minis teriële regeling aangesloten kan worden bij de voorschriften voor levensverzekeraars. Daarbij moet gedacht worden aan informatie betreffende: - naam, rechtsvorm en plaats van vestiging van de verzekeraar; - de looptijd van de verzekering; - de wijze en duur van de premiebetaling; - de toepasselijke klachten regelingen; en - de (eventuele) afkoop en premievrije waarde. De toelichting op artikel 31 is Dit artikel is analoog aan de artikelen 70 en 98 van de WTV Op grond van het tweede lid kan de Verzekeringskamer eisen stellen aan de administratieve organisatie van een verzekeraar. Dergelijke eisen zouden er onder meer op gericht kunnen zijn dat voor de Verzekerings kamer altijd ondubbelzinnig vaststaat welke financiële risico's waar worden gelopen. Met name in geval van groepen waartoe banken en verzekeraars behoren, is dit belangnjk voor een adequate uitoefening van het bedrijfseconomische toezicht. Artikel 38 «artikel 65» vervangen door «artikel 66». Na de eerste volzin is een regel ij gebreke van een richtlijn verplichting is in het tweede lid voorzien in een «kan-bepaling» voor wat betreft het stellen van nadere regels bij algemene maatregel van bestuur. Artikel 40 «artikel 67» vervangen door «artikel 68». Artikel 41 «artikel 88» vervangen door «artikel 89». Artikel 45 «artikel 92» vervangen door «artikel 94». Na de tweede volzin is een volzin Evenals in artikel 38, tweede lid, is in het onderhavige tweede lid, bij gebreke van een richtlijnverplichting, voorzien in een «kan-bepaling» voor wat betreft het stellen van nadere regels bij algemene maatregel van bestuur. Artikel 46 De zinsnede «artikel 93» is vervangen door «artikel 95». Artikel 47 «artikel 94» vervangen door «artikel 96». In de tweede volzin is de zinsnede «artikel 94» vervangen door «artikel 96». Artikel 52 «artikel 127» vervangen door «artikel 129». In de vierde volzin is de zinsnede «(zie artikel 99, onderdeel E)» vervangen door «(zie artikel 99, onderdeel F)».

5 Artikel 59 In de eerste volzin zijn de zinsnedes «138» en «144» vervangen door «140» en «146». De toelichting op artikel 74 is Dit artikel is analoog aan artikel 165 van de WTV Verkorting van de duur van overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan bijvoorbeeld als volgt uitwerken. Indien, in het kader van een noodregeling, blijkt dat een natura uitvaartverzekeraar over onvoldoende middelen beschikt om aan alle verplichtingen te voldoen, zou overwogen kunnen worden de verzekeringnemers, naar rato van de aanwezige waarden, nog slechts dekking te verlenen tot een bepaalde datum. De toelichting op de artikelen 81, 82, 84 en 85 is vervangen door een nieuwe Deze artikelen zijn analoog aan de artikelen 174, 175, 176 en 177 van de WTV Deze artikelen bevatten de grondslag voor het structuurtoezicht, dat zich na het in werking treden van de WTN zal uitstrekken tot natura uitvaartverzekeraars. De belangrijkste elementen van het structuurtoezicht worden hierna kort aangegeven. Voor elke deelneming in een natura-uitvaartverzekeraar is een verklaring van geen bezwaar vereist indien deze deelneming meer bedraagt dan 10 procent van het kapitaal van de betrokken verze keraar. Voor deelnemingen van natura uitvaartverzekeraars in krediet instellingen is een verklaring van geen bezwaar vereist indien de deelneming meer bedraagt dan 5 procent van het kapitaal van de kredietinstelling. De Verzekeringskamer toetst aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar aan het bedrijfsecono mische criterium «het belang van degenen die als verzekerïngnemers of verzekerden betrokken zijn of zullen worden bij overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering, gesloten of te sluiten door een rechtstreeks of middellijk bij de handeling betrokken verzekeraar» en aan het criterium «ongewenste ontwikkeling van het verzekeringswezen». Zowel voor het verwerven of vergroten als voor het houden van een gekwalificeerde deelneming in een natura-uitvaartverzekeraar of door een natura-uitvaartverzekeraar in een kredietinstelling is een verklaring van geen bezwaar vereist. Het structuurtoezicht wordt derhalve op continue basis uitgeoefend. Dat wil zeggen dat niet alleen de verkrijging maar ook de vervolgens ontstane deelnemingsverhouding blijvend zal moeten voldoen aan de toetsingscriteria. De toelichting op artikel 83 is toelichting, iuidende: Dit artikel is analoog aan artikel 175a van de WTV Op grond van dit artikel kan de Verzekeringskamer, in overeenstemming met de Nederlandsche ank, voorschriften formuleren die kunnen worden gehanteerd in geval van «bank/ verzekeraar»-groepen. Indien deze voorschriften worden gewijzigd, dan kunnen de gewijzigde voorschriften ingevolge het derde lid eveneens worden verbonden aan reeds verleende verklaringen van geen bezwaar. De toelichting op de artikelen 87 tot en met 90 is vervangen door een nieuwe Deze artikelen, die de geheimhoudingsplicht betreffen, zijn analoog aan de artikelen 182 tot en met 185 van de WTV De geheimhoudingsplicht is nodig om te bereiken dat de onder toezicht staande verzekeraars aan de Verzekeringskamer volledige openheid betreffende hun bedrijfs voering kunnen geven zonder dat bedrijfsgegevens in de openbaarheid komen. Voor een adequaat toezicht is de vertrouwelijkheid van gegevens van zeer groot belang. Artikel 91 «artikel 184» vervangen door «artikel 186». Artikel 95 «zes maanden» vervangen door «twaalf maanden». Artikel 99 onderdeel Artikel 11 van de WTV 1993 Middels deze wijziging wordt een omissie rechtgezet in de WTV In onderdeel G is in de eerste volzin de zinsnede «artikel 150» vervangen door «artikel 152». Na onderdeel G zijn twee nieuwe onderdelen toegelicht, luidende: H Artikel 165, vijfde lid Voor de toelichting op deze bepaling wordt verwezen naar artikel 52. Anikel 197 De verwijzing naar artikel 86, vijfde lid, oek 2 W wordt geschrapt, aangezien de betrokken bepaling inmiddels is vervallen. Daarvoor in de plaats wordt verwezen naar de artikelen 86, 86a en 86b van oek 2 W.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23688 Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 17 26 075 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 949 Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 007 008 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 658 Wet toezicht accountantsorganisaties Nr. 30 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2005 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 660 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 150 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT NATURA-UITVAARTVERZEKERINGSBEDRIJF

PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT NATURA-UITVAARTVERZEKERINGSBEDRIJF PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT NATURA-UITVAARTVERZEKERINGSBEDRIJF Januari 2002 Informatie over de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf 1 Inleiding Verzekeraars die het naturauitvaartverzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 559 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 212 Wijziging van de Wet op het notarisambt (Reparatiewet Wet op het notarisambt) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 maart 2004 Ea Het voorstel

Nadere informatie

HOOFSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 1

HOOFSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 1 WET van 21 juni 1968 houdende algemene regelen betreffende het Toezicht op het Bank- en Kredietwezen (G.B. 1968 no. 63), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1986 no. 82. HOOFSTUK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 661 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs ES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 455 Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Nadere informatie

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête

32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 887 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 553 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet

Nadere informatie

De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 wordt als volgt gewijzigd:

De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 wordt als volgt gewijzigd: 2 Artikel I De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel a komt te luiden: a. Bank: de Centrale Bank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 940 Opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek naar de toestand van de praktijk van een advocaat en wijziging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 235 26 823 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 11 mei 2000 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 679 Wet van 13 december 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 646 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 851 Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23688 Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave Blz. A. Algemeen 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 509 Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 1998 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Besluit van *****, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst

Besluit van *****, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst Besluit van *****, houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg in het kader van een verzekeringsovereenkomst NOTA VAN TOELICHTING Algemeen In dit besluit worden ter uitvoering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994.

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en enkele verbeteringen) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Besluit van O N T W E R P tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 985 Wet houdende regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 991 Wijziging van oek 5 van het urgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars Nr.

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 440 Wet van 13 juli 2002 tot aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 430 Wet van 5 november 2014 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 77a 24 222 Regels met betrekking tot de oprichting van de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (Wet

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Datum 14 december 2009 Betreft Aanbiedingsbrief Wijzigingen voorgesteld door de regering wetsvoorstel dieren

Datum 14 december 2009 Betreft Aanbiedingsbrief Wijzigingen voorgesteld door de regering wetsvoorstel dieren > Retouradres Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie juridische Zaken Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG www.minlnv.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 278 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht Expertisecentrum Markttoetreding Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Doorkiesnummer 020 524 Bijlage(n) Onderwerp MODEL financieringsmaatschappijen; invoering Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 13 Besluit van 14 januari 2011 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met herverzekerde fondsen 0

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 537 Besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en het Uitvoeringsbesluit accijns Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie