Verzekerd van toezicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekerd van toezicht"

Transcriptie

1 Verzekerd van toezicht Regelgeving voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht Mr. dr. G.R. Boshuizen Drs. B.H. Jager RA Kluwer - Deventer

2 VOORWOORD V HOOFDSTUK 1 INLEIDING Aanleiding Verantwoording Structuur 2 HOOFDSTUK 2 DE TOEZICHTGESCHIEDENIS VAN VERZEKERINGEN IN NEDERLAND IN VOGELVLUCHT Het Bourgondische tijdperk Toezicht op lijfrenten Opkomst van het verzekeringswezen Toezicht op schadeverzekeraars De Napoleontische periode: toezicht op tontines Algemeen toezicht op levensverzekeringen Wettelijk toezicht voor levensverzekeraars (WOL) Pensioenfondsen onder toezicht Wettelijk toezicht voor schadeverzekeraars (WOS) De Europese dimensie (Wtv) Wettelijk toezicht op natura-uitvaartverzekeraars (Wtn) Convergentie van toezichtwetgeving (Wft) 12 HOOFDSTUK 3 WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Werkingssfeer van de Wet op het financieel toezicht Systematiek van de Wet op het financieel toezicht Bevoegde toezichthouder vóór en na de Wet op het financieel toezicht Uitvoeringsregelingen op grond van de Wet op het financieel toezicht 18 HOOFDSTUK 4 ROL EN POSITIE VAN DE TOEZICHTHOUDERS Het Nederlandse toezichtmodel De toezichthouders 22

3 VIII Inhoudsopgave (Pensioen-&) Verzekeringskamer De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten Geheimhoudingsplicht Relatie tot Wet openbaarheid van bestuur Relatie tot verschoningsrecht Toezicht op toezicht Samenwerking tussen nationale toezichthouders Korte historie Huidige situatie Samenwerking in internationaal verband Samenwerking met buitenlandse toezichthouders Internationale overlegstructuren Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors International Association of Insurance Supervisors Joint Forum Kosten van het toezicht Aansprakelijkheid van toezichthouders Geen garantie tegen deconfitures Aansprakelijkheidsmaatstaf Optimale taakuitoefening Beslistermijnen van toezichthouders Bezwaar en beroep tegen besluiten van toezichthouders 51 HOOFDSTUK 5 TOEZICHTSYSTEMEN Doel van toezicht Toezicht als begrip Uitgestelde prestatieplicht Normatief versus materieel toezicht Prudentieel versus gedragstoezicht Geconsolideerd versus solo (plus) toezicht Single license en home country control Eenmalig versus doorlopend toezicht Toezichthouden en faciliteren 58 HOOFDSTUK 6 REIKWIJDTE VERZEKERINGSBEDRIJF Inleiding Bevoegd vaststellingsorgaan Bedrijfsmatig karakter Verzekeringsovereenkomst Levensverzekering Schadeverzekering Verzekeringsovereenkomst volgens IFRS 70

4 IX Combinatie- of compositieverbod Permanent health insurance Compositieverbod bij verzekeraars derde landen Bijkomende risico's Dread-disease en andere risico's Natura-uitvaartverzekering Pensioenfondsen en de Wft Verbod op nevenbedrij f Wettelijk kader Jurisprudentie nevenbedrijf Beleid inzake nevenbedrijf HOOFDSTUK 7 MARKTTOEGANG VOOR VERZEKERAARS Inleiding Vergunningplicht Branche-indeling Keuze van regime voor narura-uirvaartverzekeraars Vergunningeisen Programma van werkzaamheden Bijkantoren Vestiging of bijkantoor in een lidstaat Vestiging of bijkantoor in of vanuit een niet-lidstaat Bijzondere positie Zwitserse schadeverzekeraars Vestiging of bijkantoor in of vanuit een door de Minister aangewezen staat Criteria voor het onderscheid vestiging versus bijkantoor Wettelijk vertegenwoordiger Bepalingen van algemeen belang Vrije dienstverrichting HOOFDSTUK 8 INRICHTING ORGANISATIE Inleiding Rechtsvorm Deskundigheid Betrouwbaarheid Tweehoofdige leiding Verplicht commissariaat Zeggenschapsstructuur Integere bedrijfsuitoefening Algemeen Modaliteiten integere bedrijfsuitoefening Beheerste bedrijfsuitoefening Algemene aspecten van de bedrijfsvoering Risicomanagement

5 8.10 Uitbesteding van werkzaamheden Kettingbeding Verboden uitbesteding Groepsvrijstelling Jurisprudentie 117 HOOFDSTUK 9 FINANCIËLE VOORSCHRIFTEN Inleiding Technische voorzieningen Uitgestelde prestatieplicht Technische voorzieningen in de civielrechtelijke context Technische voorzieningen voor levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars Technische voorzieningen voor schadeverzekeraars Bijzondere bepalingen voor kredietverzekeraars Toereikendheidstoets Premievaststelling levensverzekeraars Beleggingsvoorschriften Algemene beleggingseisen Bijzondere beleggingseisen Ontheffing van de beleggingsvoorschriften (Minimum-)garantiefonds Eigen vermogen versus garantiefonds Administratiekosten Minimumgarantiefonds Interventieladder Samenstelling minimumbedrag garantiefonds Activa tot dekking garantiefonds Uitzonderingssituaties Solvabiliteitsmarge Europese achtergrond Solvabiliteitsratio Vereiste solvabiliteit Aanwezige solvabiliteit Prudentiële filters Vergelijking toetsingsvermogen banken en solvabiliteitsmarge verzekeraars Lokalisatie-eisen Naar een risicogebaseerde solvabiliteit (Solvency II) Eigen vermogen onder Solvency II Solvabiliteitskapitaalvereiste Minimumkapitaalvereiste Rapportageverplichtingen Boekjaar is gelijk aan kalenderjaar Indiening jaarstukken 153

6 XI Indiening verslagstaten Actuarieel verslag 155 HOOFDSTUK 10 INFORMATIEVERPLICHTINGEN Inleiding Informatieverplichtingen tussen verzekeraar en cliënt Wet en AMvB Begrippenkader en algemene eisen bij informatieverstrekking Eisen bij reclame-uitingen Verplichte basisinformatie aan verzekeringnemers Informatieverstrekking aan verzekeringnemers van een levensverzekering Informatieverstrekking aan verzekeringnemers van een naturauitvaartverzekering Informatieverstrekking aan verzekeringnemers van een schadeverzekering Financiële bijsluiter Informatie tijdens de looptijd van de verzekering Gevolmachtigd agent Levensverzekeraar Natura-uitvaartverzekeraar Schadeverzekeraar Informatieverstrekking bij overeenkomsten op afstand Algemeen vereiste informatieverstrekking Ongevraagde telefoonaanbiedingen Gedurende de looptijd van de overeenkomst op afstand te ontvangen bescheiden 174 HOOFDSTUK 1 1 VOORSCHRIFTEN MET PRIVAATRECHTELIJKE INHOUD Inleiding Aantastbaarheid van privaatrechtelijke handelingen Afkoelingsperiode bij levensverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen Verplichte uitsluiting van molestrisico's Vrijwillige regeling terrorismerisico Vrije advocaatkeus en verplichte geschillenregeling bij rechtsbijstandverzekering 182 HOOFDSTUK 12 OVERDRACHT EN OVERGANG VAN PORTEFEUILLES Inleiding Toestemming DNB ter vervanging van instemming verzekeringnemers Historie 186

7 XII Inhoudsopgave 12.4 Bijzondere positie bij onderlinge waarborgmaatschappijen Te beoordelen bescheiden bij portefeuilleoverdracht, fusie of splitsing Portefeuilleoverdracht levensverzekering Individuele opzegging door polishouder bij levensverzekering Verzetrecht en publicatie Historie van het verzetrecht Portefeuilleoverdracht van Nederlands bijkantoor van niet-eer-levensverzekeraar Portefeuilleoverdracht natura-uitvaartverzekering Individuele opzegging door polishouder bij natura-uitvaartverzekering Verzetrecht en publicatie Portefeuilleoverdracht van Nederlands bijkantoor van een natura-uitvaartverzekeraar met zetel in een niet-aangewezen staat Portefeuilleoverdracht schadeverzekering Opzeggingsrecht van polishouder bij schadeverzekering Procedurele aspecten Historie van het opzegrecht Portefeuilleoverdracht van Nederlands bijkantoor van niet-eer-schadeverzekeraar Fusie en splitsing Civielrechtelijke gevolgen van fusie en splitsing versus portefeuilleoverdracht Hoofdelijke aansprakelijkheid van splitsende partijen Portefeuilleoverdracht en co-assurantie Omzetting van rechtsvorm en overboeking 206 HOOFDSTUK 13 GEKWALIFICEERDE DEELNEMINGEN Inleiding Soorten van fusies Achtergronden Het begrip gekwalificeerde deelneming Vereiste van een verklaring van geen bezwaar Periodieke kennisgevingen Regeling grote verzekeraars Toetsingscriteria voor verlening van een verklaring van geen bezwaar Vereenvoudiging verklaring van geen bezwaar-stelsel Bandbreedtes Groepsverklaring van geen bezwaar Parapluverklaring van geen bezwaar Beperkingen en voorwaarden De 'Antonveneta'-richtlijn 216

8 XIII HOOFDSTUK 14 CONCERNGERELATEERD TOEZICHT Inleiding Toezichttypen Verzekeringsgroepen Reikwijdte Intragroepstransacties en-overeenkomsten Aangepaste solvabiliteit Doublé gearing Informatieverstrekking en samenwerking met andere Europese toezichthouders Financiële conglomeraten 225 HOOFDSTUK 15 GEHEEL OF GEDEELTELIJK VRIJGESTELDE VERZEKERAARS Inleiding Groot molestrisico op onderlinge grondslag Hulpverlening op reis Waarborg-en garantiefondsen Uitzonderingen op de vergunningplicht Ministeriële vrijstellingsmogelijkheid Ontheffingsmogelijkheid DNB Vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen Exportkredietverzekeraars Vrijgestelde kleine uitvaartverenigingen Overige vrijgestelde instellingen 238 HOOFDSTUK 16 SPECIFIEKE VERZEKERAARS Inleiding Zorgverzekeraars Financiering Zorgverzekeringswet Het vereveningssysteem Solvabiliteitsregime voor zorgverzekeraars Garantieregeling voor polishouders Toezicht en toezichthouders Motorrijtuigverzekeraars Rechtsbijstandverzekeraars Europese oorsprong Rechtsbijstand in de praktijk Hoofdwaarborgen Verplichte bedingen Krediet-en borgtochtverzekeraars Verschil tussen kredietverzekering, borgtocht, bancair krediet en bankgarantie Verschil russen directe en indirecte borgtocht 254

9 XIV Inhoudsopgave HOOFDSTUK Richtlijn krediet en borgtocht Exportkrediet onder staatsgarantie Lloyd's of London Herverzekeraars Inleiding Direct toezicht op herverzekeraars Vergunning- en lopend toezichteisen voor nieuwe herverzekeraars Vergunning- en lopend toezichteisen voor bestaande herverzekeraars Bijkantoren en vrije dienstverrichting Entiteit voor risicoacceptatie 17 TOEZICHTINSTRUMENTEN EN MAATREGELEN Inleiding Van principle-based naar rule-based en weer terug Inlichtingenrecht Oproepingsrecht Inzagerecht Aan wij zingsrecht Gronden voor aanwijzing Aantasting privaatrechtelijke overeenkomsten Vervolgacties Aanwijzing en acquisitieverbod andere EU-verzekeraar Aanstelling stille curator Redenen tot aanstelling Terminologie Positie van de stille curator Vereisten benoemingsbesluit Gevolgen van het benoemingsbesluit Intrekking van het benoemingsbesluit Kosten en beloning van de curator Hogere frequentie of kortere termijn indiening staten Bezwaar accountant en actuaris Last onder dwangsom Reparatoire sanctie Hoogte van de dwangsom Opbrengst van de dwangsom Bestuurlijke boete Punitief karakter; lex certa Hoogte en aanwending boete Onschuldpresumptie Una via beginsel Ne bis in idem Cautie

10 XV YI.Y Zwijgrecht Publicatiebevoegdheid Rechtskarakter openbare waarschuwing Beoordelings- en beleidsvrijheid Verdere procedure openbare waarschuwing Verplichte publicatie Opvragen herstelplan Oorsprong van het herstelplan Bestuursrechtelijke aspecten Opleggen hogere minimum solvabiliteitsmarge Inhoud van het herstelplan Conservatoire maatregelen Beperking beschikkingsbevoegdheid inzake technische voorzieningen Beperking beschikkingsbevoegdheid inzake solvabiliteitsmarge Overeenkomstige maatregelen in andere lidstaten Het saneringsplan Bestuursrechtelijke aspecten Inhoud van het saneringsplan Beëindiging maatregel Het financieringsplan Bestuursrechtelijke aspecten Overige aspecten Intrekken vergunning, verklaring van geen bezwaar en notificatie Opvanginstrument bij levensverzekering Fenomeen opvangregeling Historie opvangregeling Opvanginstelling Vertrouwenscommissie Toepassingsvoorwaarden Opvangplan Procedurele aspecten Financiering van de opvang Einde opvangregeling Insolventieregeling Begrip insolventie Aanvragen noodregeling Aanvragen faillissement Positie van de bewindvoerder in de noodregeling Bijzondere machtigingen van de bewindvoerder Preferentieregeling Internationale erkenning van insolventieprocedures

11 XVI Inhoudsopgave BIJLAGEN 317 A. Literatuuroverzicht 319 B. Begrippen en afkortingen 323 C. Relevante adressen 337 D. Trefwoorden 341

1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 Vrijstellingsregeling Wfd

1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 Vrijstellingsregeling Wfd Bijlage I Transponeringstabel Wet financieel toezicht - Wet financiële dienstverlening Wft Wfd 1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 aanbieden,

Nadere informatie

Regeling in verband met de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II

Regeling in verband met de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II Regeling in verband met de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II Regeling van de Minister van Financiën van (datum) FM 2015/0000 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 1 juni 2009.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met 1 juni 2009. Disclaimer De onderhavige lijst van bepalingen van algemeen belang voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars is niet volledig en evenmin uitputtend. Verzekeraars met zetel in een andere lidstaat van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 2 Transponeringstabellen 1 2 3 Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het financieel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT VERZEKERINGSBEDRIJF 1993

PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT VERZEKERINGSBEDRIJF 1993 PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT VERZEKERINGSBEDRIJF 1993 Januari 2002 Informatie over de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 1 Inleiding Verzekeraars die hun statutaire zetel in Nederland

Nadere informatie

Wft voor de verzekeringsbranche

Wft voor de verzekeringsbranche Wft voor de verzekeringsbranche Wft voor de verzekeringsbranche A QUICK REFERENCE GUIDE Ester Nederlof-Wouters van den Oudenweijer (tevens redactie) Sjoerd van den Ende Frits van der Woude (redactie)

Nadere informatie

Markttoegang financiëledienstverleners Wft

Markttoegang financiëledienstverleners Wft Markttoegang financiëledienstverleners Wft Over markttoetredingsverboden en vergunningverlening door de AFM van den Ing Kluwer - Deventer - VOORWOORD VOORWOORD VAN DE AUTEUR AFKORTINGEN V VII XXI HOOFDSTUK

Nadere informatie

PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT NATURA-UITVAARTVERZEKERINGSBEDRIJF

PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT NATURA-UITVAARTVERZEKERINGSBEDRIJF PVK INFORMATIE INFORMATIE OVER DE WET TOEZICHT NATURA-UITVAARTVERZEKERINGSBEDRIJF Januari 2002 Informatie over de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf 1 Inleiding Verzekeraars die het naturauitvaartverzekeringsbedrijf

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

De opvangregeling: toekomstperspectief voor schadeverzekeraars in financiële problemen?

De opvangregeling: toekomstperspectief voor schadeverzekeraars in financiële problemen? De opvangregeling: toekomstperspectief voor schadeverzekeraars in financiële problemen? Naam: Marjolein Timmermans Afstudeerrichting: Recht & Management, accent Handel Rechtsgeleerdheid, accent Privaat

Nadere informatie

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen Compliance in het financieel toezichtrecht INHOUDSOPGAVE Woord vooraf De bijdrage van de compliancefunctie aan verandering 1. Inleiding/11 2. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 679 Wet van 13 december 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

208. De drie toezichtrechtelijke regimes voor Nederlandse verzekeraars

208. De drie toezichtrechtelijke regimes voor Nederlandse verzekeraars De Drie toezichtrechtelijke regimes voor NeDerlaNDse verzekeraars 208. De drie toezichtrechtelijke regimes voor Nederlandse verzekeraars Mr. P. KercKhaert Met de inwerkingtreding van Solvency II per 1

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 301 28 838 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het actualiseren van de solvabiliteitseisen voor het verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 17

Hoofdstuk 1 Inleiding 17 PRAKTIJKGIDS Wft INHOUDSOPGAV E Hoofdstuk 1 Inleiding 17 Hoofdstuk 2 Primaire bronnen van het financieel recht en organogram wet op het financieel toezicht 21 2.1 Primaire bronnen 21 2.2 Inhoud Wft-delen

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming door de Nederlandsche Bank (dnb) met een voorgenomen portefeuilleoverdracht. Aanvraagformulier portefeuilleoverdracht (Aanvraag ter verkrijging van instemming als bedoeld in afdeling 3.5.1a van de Wet op het financieel toezicht) Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor instemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

Bescherming van pensioenbelangen bij een pensioenverzekeraar

Bescherming van pensioenbelangen bij een pensioenverzekeraar Door Aloys Bart, pensioenjurist Bescherming van pensioenbelangen bij een pensioenverzekeraar NNet als iedere andere onderneming deelnemers heeft ook een pensioenverzekeraar last van de economische malaise.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 1 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 278 Wet van 24 juni 2015 tot wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht deel 3 Prudentieel toezicht DUFAS, januari 2015 Prudentieel deel Wft 1 Copyright DUFAS 2015 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1432 18 nuari 2016 Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 7 nuari 2016 houdende regels met betrekking tot het prudentieel

Nadere informatie

Wet. financieel toezicht. deel 4 Gedragstoezicht financiële ondernemingen. DUFAS, januari 2015 Gedragstoezicht financiële ondernemingen 1

Wet. financieel toezicht. deel 4 Gedragstoezicht financiële ondernemingen. DUFAS, januari 2015 Gedragstoezicht financiële ondernemingen 1 Wet financieel toezicht deel 4 Gedragstoezicht financiële ondernemingen DUFAS, januari 2015 Gedragstoezicht financiële ondernemingen 1 Copyright DUFAS 2015 In geval van distributie of reproductie van informatie

Nadere informatie

Wet. financieel toezicht. deel 4 Gedragstoezicht financiële ondernemingen. DUFAS, december 2015 Gedragstoezicht financiële ondernemingen 1

Wet. financieel toezicht. deel 4 Gedragstoezicht financiële ondernemingen. DUFAS, december 2015 Gedragstoezicht financiële ondernemingen 1 Wet financieel toezicht deel 4 Gedragstoezicht financiële ondernemingen DUFAS, december 2015 Gedragstoezicht financiële ondernemingen 1 Inhoud Titel p. 4. Gedragstoezicht financiële ondernemingen 3 4.1

Nadere informatie

Aanhef. De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Aanhef. De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; Aanhef De Nederlandsche Bank N.V., Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; Gelet op de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en artikel 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit

Nadere informatie

Wet. financieel toezicht. deel 2 Markttoegang. DUFAS, januari 2015 Deel Markttoegang Wft 1

Wet. financieel toezicht. deel 2 Markttoegang. DUFAS, januari 2015 Deel Markttoegang Wft 1 Wet financieel toezicht deel 2 Markttoegang DUFAS, januari 2015 Deel Markttoegang Wft 1 Copyright DUFAS 2015 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23688 Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0217),

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0217), P7_TA-PROV(2012)0267 Verzekering en herverzekering (Solvabiliteit II) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Toetreding tot de zorgverzekeringsmarkt in juridisch perspectief

Toetreding tot de zorgverzekeringsmarkt in juridisch perspectief Toetreding tot de zorgverzekeringsmarkt in juridisch perspectief mr. G.R.J. de Groot Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 16 maart 2012 2/54 Inhoudsopgave Management samenvatting... 4 1. Inleiding

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 12 september 2012 (OR. en) 2012/0110 (COD) LEX 1288 PE-CO S 34/1/12 REV 1 EF 140 ECOFI 569 SURE 7 CODEC 1642 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T

Nadere informatie

Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars. Augustus 2008

Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars. Augustus 2008 Toelichting bij het invullen van de Wft verzekeringsstaten voor herverzekeraars Augustus 2008 1. INLEIDING De Richtlijn herverzekeren 1 wordt in Nederland geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

Tilburg University. Sanering en liquidatie van verzekeraars Lavrijssen, Noortje. Published in: Tijdschrift voor Financieel Recht

Tilburg University. Sanering en liquidatie van verzekeraars Lavrijssen, Noortje. Published in: Tijdschrift voor Financieel Recht Tilburg University Sanering en liquidatie van verzekeraars Lavrijssen, Noortje Published in: Tijdschrift voor Financieel Recht Document version: Author final version (often known as postprint) Publication

Nadere informatie

[Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.]

[Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.] Besluit van (datum), houdende regels met betrekking tot aanvullend prudentieel toezicht op kredietinstellingen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars en beleggingsondernemingen die tot een financiële

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In het verleden werd aangenomen dat banken en verzekeraars nooit in staat van faillissement zouden geraken. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze aanname niet juist

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht)

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht) Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht) Nota van wijziging A Het Algemeen deel komt als volgt te luiden: ALGEMEEN

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 518 Besluit van 12 oktober 2006, houdende bepalingen ter uitvoering van de artikelen 1:10, 1:11, 3:5, 3:36 en 3:110 van de Wet op het financieel

Nadere informatie

399. Verzekering verzekerd?

399. Verzekering verzekerd? Verzekering verzekerd? 399. Verzekering verzekerd? Mw. mr. dr. N. Lavrijssen Om een eventueel faillissement van een verzekeraar te voorkomen, zijn in Nederland vier saneringsregelingen in het leven geroepen:

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 73 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een

Nadere informatie

2014 no. 6 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 6 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 6 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 29 januari 2014 ter uitvoering van artikel 27a, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 17 26 075 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Algemeen deel

Memorie van toelichting. Algemeen deel 1 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering van een daarop gebaseerd regime voor bepaalde kleinere verzekeraars

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

PVK STUDIES10 RAPPORT VAN DE WERKGROEP OPVANGREGELING

PVK STUDIES10 RAPPORT VAN DE WERKGROEP OPVANGREGELING PVK STUDIES10 RAPPORT VAN DE WERKGROEP OPVANGREGELING pvk studies Rapport van de Werkgroep opvangregeling december 1996 10 Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Premiepensioeninstellingen (PPI s)

Premiepensioeninstellingen (PPI s) 1 Premiepensioeninstellingen (PPI s) Wat vindt u in dit register? Sinds 1 januari 2011 bestaat er naast de al bestaande pensioenfondsen en de pensioenverzekeraars een nieuwe pensioenuitvoerder: de premiepensioeninstelling

Nadere informatie

Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen definities

Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen definities Transponeringstabel van Pensioenwet naar Pensioen en spaarfondsenwet Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen

Nadere informatie

van Onze Minister van Financiën van (...), FM/2014/0000 U,

van Onze Minister van Financiën van (...), FM/2014/0000 U, Besluit van tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 007 008 31 131 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen

Nadere informatie

Regeling staten financiële ondernemingen Wft met wijzigingen ten behoeve van de DGS-rapportageplicht

Regeling staten financiële ondernemingen Wft met wijzigingen ten behoeve van de DGS-rapportageplicht Regeling staten financiële ondernemingen Wft met wijzigingen ten behoeve van de DGS-rapportageplicht Regeling van de Nederlandsche Bank N.V. van 12 december 2006, nr. Juza/2006/02470/IH, houdende uitvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 708 Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht) Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Handhaving pensioenrecht

Handhaving pensioenrecht Handhaving pensioenrecht Vereniging voor Pensioenrecht, 18 juni 2014 Saskia Nuyten Rechter: toezicht op handelen DNB DNB: toezicht op naleving wettelijke eisen Uitvoerder: uitvoering met als minimum wettelijk

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 472 Beschikking van de Minister van Justitie van 22 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 484 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit bijzondere vergunningen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met het introduceren van toezicht op het beheren van beleggingsobjecten en het beheren inzake beleggingsobligaties

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 238 Besluit van 22 mei 2012 houdende nadere regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 273 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en invoering

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 5, tweede en derde lid, 6, derde lid, en artikel 21, tweede lid, van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft;

Gelet op de artikelen 5, tweede en derde lid, 6, derde lid, en artikel 21, tweede lid, van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft; Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van [datum] houdende regels met betrekking tot het prudentieel toezicht op verzekeraars met beperkte risico-omvang (Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met

Nadere informatie

Praktijkhandleiding Wft, PW en WvB

Praktijkhandleiding Wft, PW en WvB Praktijkhandleiding Wft, PW en WvB De wettelijke verplichtingen van de actuaris die het actuarieel verslag van een verzekeraar of (beroeps)pensioenfonds certificeert. Deze Praktijkleidraad is uitgevaardigd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 949 Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 537 Besluit van 6 december 2013 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 507 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot verscheidene bijzondere prudentiële maatregelen, het beleggerscompensatie-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 525 Besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 197 Besluit van 26 april 2000, houdende uitvoering van de artikelen 69d, 69j en 69k van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Besluit aanvullend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 475 Wet van 28 september 2006, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht)

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie BESLUITEN

Publicatieblad van de Europese Unie BESLUITEN L 58/50 BESLUITEN GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2016/309 VAN DE COMMISSIE van 26 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het toezichtstelsel voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING

PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar (i) de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van de verplichting om de jaarrekening op te maken, over

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd: 34 198 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van

Nadere informatie

Ondernemings- & effectenrecht 2014/2015

Ondernemings- & effectenrecht 2014/2015 Ondernemings- & effectenrecht 2014/2015 Ondernemings- & effectenrecht 2014/2015 Redactie: Prof.Mr. G.T.M.J. Raaijmakers & Prof.Mr. E.P.M. Vermeulen Ars Aequi Libri Nijmegen 2014 ISBN: 978-90-6916-501-1

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 287 Besluit van 7 juli 2010 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met het tijdelijk buiten beschouwing

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 036 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN

Nadere informatie

1 Inleiding en kernbegrippen

1 Inleiding en kernbegrippen 1 Inleiding en kernbegrippen 1.1 Algemeen We zijn allen afhankelijk van de financiële markten. We lenen, sparen, betalen, beleggen, sluiten verzekeringen af en bouwen een pensioen op. Deze afhankelijkheid

Nadere informatie

DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD)

DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD) DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD) Hoofdstuk I: Geschiedenis en doelstellingen A. Kort historisch overzicht 1. Voor Controlewet (1975) regeling voor bepaalde takken: arbeidsongevallen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop.

Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop. Aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop. VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Solvency II. Vanaf 1 januari 2016 is Solvency II van kracht. Waarom wordt Solvency I vervangen? Voor welke verzekeraars geldt het nieuwe kader?

Solvency II. Vanaf 1 januari 2016 is Solvency II van kracht. Waarom wordt Solvency I vervangen? Voor welke verzekeraars geldt het nieuwe kader? Solvency II Een nieuw raamwerk voor prudentieel toezicht op verzekeraars 1 Vanaf 1 januari 2016 is Solvency II van kracht. Solvency II is een nieuw raamwerk voor prudentieel toezicht op verzekeraars. Dit

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS

MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS MEEST GESTELDE VRAGEN AAN VERBOND VAN VERZEKERAARS 1. ING en AEGON hebben een kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid ontvangen. Waarom is dat gebeurd? De belangrijkste reden voor deze kapitaalinjecties

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht deel 4 Gedragstoezicht financiële ondernemingen september 2016 Gedragstoezicht financiële ondernemingen 1 Inhoud Titel p. 4. Gedragstoezicht financiële ondernemingen 3 4.1 Inleidende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23688 Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave Blz. A. Algemeen 2 1. Inleiding

Nadere informatie