Verzekerd van toezicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekerd van toezicht"

Transcriptie

1 Verzekerd van toezicht Regelgeving voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en herverzekeraars op grond van de Wet op het financieel toezicht Mr. dr. G.R. Boshuizen Drs. B.H. Jager RA Kluwer - Deventer

2 VOORWOORD V HOOFDSTUK 1 INLEIDING Aanleiding Verantwoording Structuur 2 HOOFDSTUK 2 DE TOEZICHTGESCHIEDENIS VAN VERZEKERINGEN IN NEDERLAND IN VOGELVLUCHT Het Bourgondische tijdperk Toezicht op lijfrenten Opkomst van het verzekeringswezen Toezicht op schadeverzekeraars De Napoleontische periode: toezicht op tontines Algemeen toezicht op levensverzekeringen Wettelijk toezicht voor levensverzekeraars (WOL) Pensioenfondsen onder toezicht Wettelijk toezicht voor schadeverzekeraars (WOS) De Europese dimensie (Wtv) Wettelijk toezicht op natura-uitvaartverzekeraars (Wtn) Convergentie van toezichtwetgeving (Wft) 12 HOOFDSTUK 3 WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Werkingssfeer van de Wet op het financieel toezicht Systematiek van de Wet op het financieel toezicht Bevoegde toezichthouder vóór en na de Wet op het financieel toezicht Uitvoeringsregelingen op grond van de Wet op het financieel toezicht 18 HOOFDSTUK 4 ROL EN POSITIE VAN DE TOEZICHTHOUDERS Het Nederlandse toezichtmodel De toezichthouders 22

3 VIII Inhoudsopgave (Pensioen-&) Verzekeringskamer De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten Geheimhoudingsplicht Relatie tot Wet openbaarheid van bestuur Relatie tot verschoningsrecht Toezicht op toezicht Samenwerking tussen nationale toezichthouders Korte historie Huidige situatie Samenwerking in internationaal verband Samenwerking met buitenlandse toezichthouders Internationale overlegstructuren Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors International Association of Insurance Supervisors Joint Forum Kosten van het toezicht Aansprakelijkheid van toezichthouders Geen garantie tegen deconfitures Aansprakelijkheidsmaatstaf Optimale taakuitoefening Beslistermijnen van toezichthouders Bezwaar en beroep tegen besluiten van toezichthouders 51 HOOFDSTUK 5 TOEZICHTSYSTEMEN Doel van toezicht Toezicht als begrip Uitgestelde prestatieplicht Normatief versus materieel toezicht Prudentieel versus gedragstoezicht Geconsolideerd versus solo (plus) toezicht Single license en home country control Eenmalig versus doorlopend toezicht Toezichthouden en faciliteren 58 HOOFDSTUK 6 REIKWIJDTE VERZEKERINGSBEDRIJF Inleiding Bevoegd vaststellingsorgaan Bedrijfsmatig karakter Verzekeringsovereenkomst Levensverzekering Schadeverzekering Verzekeringsovereenkomst volgens IFRS 70

4 IX Combinatie- of compositieverbod Permanent health insurance Compositieverbod bij verzekeraars derde landen Bijkomende risico's Dread-disease en andere risico's Natura-uitvaartverzekering Pensioenfondsen en de Wft Verbod op nevenbedrij f Wettelijk kader Jurisprudentie nevenbedrijf Beleid inzake nevenbedrijf HOOFDSTUK 7 MARKTTOEGANG VOOR VERZEKERAARS Inleiding Vergunningplicht Branche-indeling Keuze van regime voor narura-uirvaartverzekeraars Vergunningeisen Programma van werkzaamheden Bijkantoren Vestiging of bijkantoor in een lidstaat Vestiging of bijkantoor in of vanuit een niet-lidstaat Bijzondere positie Zwitserse schadeverzekeraars Vestiging of bijkantoor in of vanuit een door de Minister aangewezen staat Criteria voor het onderscheid vestiging versus bijkantoor Wettelijk vertegenwoordiger Bepalingen van algemeen belang Vrije dienstverrichting HOOFDSTUK 8 INRICHTING ORGANISATIE Inleiding Rechtsvorm Deskundigheid Betrouwbaarheid Tweehoofdige leiding Verplicht commissariaat Zeggenschapsstructuur Integere bedrijfsuitoefening Algemeen Modaliteiten integere bedrijfsuitoefening Beheerste bedrijfsuitoefening Algemene aspecten van de bedrijfsvoering Risicomanagement

5 8.10 Uitbesteding van werkzaamheden Kettingbeding Verboden uitbesteding Groepsvrijstelling Jurisprudentie 117 HOOFDSTUK 9 FINANCIËLE VOORSCHRIFTEN Inleiding Technische voorzieningen Uitgestelde prestatieplicht Technische voorzieningen in de civielrechtelijke context Technische voorzieningen voor levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars Technische voorzieningen voor schadeverzekeraars Bijzondere bepalingen voor kredietverzekeraars Toereikendheidstoets Premievaststelling levensverzekeraars Beleggingsvoorschriften Algemene beleggingseisen Bijzondere beleggingseisen Ontheffing van de beleggingsvoorschriften (Minimum-)garantiefonds Eigen vermogen versus garantiefonds Administratiekosten Minimumgarantiefonds Interventieladder Samenstelling minimumbedrag garantiefonds Activa tot dekking garantiefonds Uitzonderingssituaties Solvabiliteitsmarge Europese achtergrond Solvabiliteitsratio Vereiste solvabiliteit Aanwezige solvabiliteit Prudentiële filters Vergelijking toetsingsvermogen banken en solvabiliteitsmarge verzekeraars Lokalisatie-eisen Naar een risicogebaseerde solvabiliteit (Solvency II) Eigen vermogen onder Solvency II Solvabiliteitskapitaalvereiste Minimumkapitaalvereiste Rapportageverplichtingen Boekjaar is gelijk aan kalenderjaar Indiening jaarstukken 153

6 XI Indiening verslagstaten Actuarieel verslag 155 HOOFDSTUK 10 INFORMATIEVERPLICHTINGEN Inleiding Informatieverplichtingen tussen verzekeraar en cliënt Wet en AMvB Begrippenkader en algemene eisen bij informatieverstrekking Eisen bij reclame-uitingen Verplichte basisinformatie aan verzekeringnemers Informatieverstrekking aan verzekeringnemers van een levensverzekering Informatieverstrekking aan verzekeringnemers van een naturauitvaartverzekering Informatieverstrekking aan verzekeringnemers van een schadeverzekering Financiële bijsluiter Informatie tijdens de looptijd van de verzekering Gevolmachtigd agent Levensverzekeraar Natura-uitvaartverzekeraar Schadeverzekeraar Informatieverstrekking bij overeenkomsten op afstand Algemeen vereiste informatieverstrekking Ongevraagde telefoonaanbiedingen Gedurende de looptijd van de overeenkomst op afstand te ontvangen bescheiden 174 HOOFDSTUK 1 1 VOORSCHRIFTEN MET PRIVAATRECHTELIJKE INHOUD Inleiding Aantastbaarheid van privaatrechtelijke handelingen Afkoelingsperiode bij levensverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen Verplichte uitsluiting van molestrisico's Vrijwillige regeling terrorismerisico Vrije advocaatkeus en verplichte geschillenregeling bij rechtsbijstandverzekering 182 HOOFDSTUK 12 OVERDRACHT EN OVERGANG VAN PORTEFEUILLES Inleiding Toestemming DNB ter vervanging van instemming verzekeringnemers Historie 186

7 XII Inhoudsopgave 12.4 Bijzondere positie bij onderlinge waarborgmaatschappijen Te beoordelen bescheiden bij portefeuilleoverdracht, fusie of splitsing Portefeuilleoverdracht levensverzekering Individuele opzegging door polishouder bij levensverzekering Verzetrecht en publicatie Historie van het verzetrecht Portefeuilleoverdracht van Nederlands bijkantoor van niet-eer-levensverzekeraar Portefeuilleoverdracht natura-uitvaartverzekering Individuele opzegging door polishouder bij natura-uitvaartverzekering Verzetrecht en publicatie Portefeuilleoverdracht van Nederlands bijkantoor van een natura-uitvaartverzekeraar met zetel in een niet-aangewezen staat Portefeuilleoverdracht schadeverzekering Opzeggingsrecht van polishouder bij schadeverzekering Procedurele aspecten Historie van het opzegrecht Portefeuilleoverdracht van Nederlands bijkantoor van niet-eer-schadeverzekeraar Fusie en splitsing Civielrechtelijke gevolgen van fusie en splitsing versus portefeuilleoverdracht Hoofdelijke aansprakelijkheid van splitsende partijen Portefeuilleoverdracht en co-assurantie Omzetting van rechtsvorm en overboeking 206 HOOFDSTUK 13 GEKWALIFICEERDE DEELNEMINGEN Inleiding Soorten van fusies Achtergronden Het begrip gekwalificeerde deelneming Vereiste van een verklaring van geen bezwaar Periodieke kennisgevingen Regeling grote verzekeraars Toetsingscriteria voor verlening van een verklaring van geen bezwaar Vereenvoudiging verklaring van geen bezwaar-stelsel Bandbreedtes Groepsverklaring van geen bezwaar Parapluverklaring van geen bezwaar Beperkingen en voorwaarden De 'Antonveneta'-richtlijn 216

8 XIII HOOFDSTUK 14 CONCERNGERELATEERD TOEZICHT Inleiding Toezichttypen Verzekeringsgroepen Reikwijdte Intragroepstransacties en-overeenkomsten Aangepaste solvabiliteit Doublé gearing Informatieverstrekking en samenwerking met andere Europese toezichthouders Financiële conglomeraten 225 HOOFDSTUK 15 GEHEEL OF GEDEELTELIJK VRIJGESTELDE VERZEKERAARS Inleiding Groot molestrisico op onderlinge grondslag Hulpverlening op reis Waarborg-en garantiefondsen Uitzonderingen op de vergunningplicht Ministeriële vrijstellingsmogelijkheid Ontheffingsmogelijkheid DNB Vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen Exportkredietverzekeraars Vrijgestelde kleine uitvaartverenigingen Overige vrijgestelde instellingen 238 HOOFDSTUK 16 SPECIFIEKE VERZEKERAARS Inleiding Zorgverzekeraars Financiering Zorgverzekeringswet Het vereveningssysteem Solvabiliteitsregime voor zorgverzekeraars Garantieregeling voor polishouders Toezicht en toezichthouders Motorrijtuigverzekeraars Rechtsbijstandverzekeraars Europese oorsprong Rechtsbijstand in de praktijk Hoofdwaarborgen Verplichte bedingen Krediet-en borgtochtverzekeraars Verschil tussen kredietverzekering, borgtocht, bancair krediet en bankgarantie Verschil russen directe en indirecte borgtocht 254

9 XIV Inhoudsopgave HOOFDSTUK Richtlijn krediet en borgtocht Exportkrediet onder staatsgarantie Lloyd's of London Herverzekeraars Inleiding Direct toezicht op herverzekeraars Vergunning- en lopend toezichteisen voor nieuwe herverzekeraars Vergunning- en lopend toezichteisen voor bestaande herverzekeraars Bijkantoren en vrije dienstverrichting Entiteit voor risicoacceptatie 17 TOEZICHTINSTRUMENTEN EN MAATREGELEN Inleiding Van principle-based naar rule-based en weer terug Inlichtingenrecht Oproepingsrecht Inzagerecht Aan wij zingsrecht Gronden voor aanwijzing Aantasting privaatrechtelijke overeenkomsten Vervolgacties Aanwijzing en acquisitieverbod andere EU-verzekeraar Aanstelling stille curator Redenen tot aanstelling Terminologie Positie van de stille curator Vereisten benoemingsbesluit Gevolgen van het benoemingsbesluit Intrekking van het benoemingsbesluit Kosten en beloning van de curator Hogere frequentie of kortere termijn indiening staten Bezwaar accountant en actuaris Last onder dwangsom Reparatoire sanctie Hoogte van de dwangsom Opbrengst van de dwangsom Bestuurlijke boete Punitief karakter; lex certa Hoogte en aanwending boete Onschuldpresumptie Una via beginsel Ne bis in idem Cautie

10 XV YI.Y Zwijgrecht Publicatiebevoegdheid Rechtskarakter openbare waarschuwing Beoordelings- en beleidsvrijheid Verdere procedure openbare waarschuwing Verplichte publicatie Opvragen herstelplan Oorsprong van het herstelplan Bestuursrechtelijke aspecten Opleggen hogere minimum solvabiliteitsmarge Inhoud van het herstelplan Conservatoire maatregelen Beperking beschikkingsbevoegdheid inzake technische voorzieningen Beperking beschikkingsbevoegdheid inzake solvabiliteitsmarge Overeenkomstige maatregelen in andere lidstaten Het saneringsplan Bestuursrechtelijke aspecten Inhoud van het saneringsplan Beëindiging maatregel Het financieringsplan Bestuursrechtelijke aspecten Overige aspecten Intrekken vergunning, verklaring van geen bezwaar en notificatie Opvanginstrument bij levensverzekering Fenomeen opvangregeling Historie opvangregeling Opvanginstelling Vertrouwenscommissie Toepassingsvoorwaarden Opvangplan Procedurele aspecten Financiering van de opvang Einde opvangregeling Insolventieregeling Begrip insolventie Aanvragen noodregeling Aanvragen faillissement Positie van de bewindvoerder in de noodregeling Bijzondere machtigingen van de bewindvoerder Preferentieregeling Internationale erkenning van insolventieprocedures

11 XVI Inhoudsopgave BIJLAGEN 317 A. Literatuuroverzicht 319 B. Begrippen en afkortingen 323 C. Relevante adressen 337 D. Trefwoorden 341

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK Bij de gelegenheid van de inwerkingtreding van de nieuwe titel 17 van Boek 7 BW per 1 januari 2006 is een apart deel in de serie Tekst & Commentaar over de overeenkomst van

Nadere informatie

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken

22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22 Waar de ondernemingsrechtpraktijk en het financiële recht elkaar raken 22.1 Inleiding Het financiële recht kan een belangrijke rol spelen in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Het zal bijvoorbeeld

Nadere informatie

Risicobeheersing en vrijheid van ondernemen

Risicobeheersing en vrijheid van ondernemen Risicobeheersing en vrijheid van ondernemen Een onderzoek naar het beperken van het risico op het faillissement van de verzekeringsonderneming als gevolg van het faillissement van de in concernverhouding

Nadere informatie

Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel. Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars

Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel. Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars Uitbesteding door verzekeraars in een zuiver marktmodel Raamwerk voor uitbesteden door verzekeraars Amsterdam, 12 november 2010 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 5 3. Huidige wettelijke

Nadere informatie

Oefenexamen Gevolmachtigd Agent

Oefenexamen Gevolmachtigd Agent Oefenexamen Gevolmachtigd Agent 1. Welke van de onderstaande combinaties van functies met betrekking tot een bepaalde verzekering kunnen worden vervuld door een gevolmachtigd agent? a. Acceptant, adviseur,

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit

de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Nederlandsche Bank N.V. en de inzake samenwerking en coordinatie op het gebied van toezicht, regelgeving, beleid, (inter)nationaal overleg en andere taken met een gemeenschappelijk belang

Nadere informatie

PVK STUDIES8 TOEZICHT OP HET BELEGGINGSBELEID VAN PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS: DE ROL VAN DE PENSIOEN- & VERZEKERINGSKAMER

PVK STUDIES8 TOEZICHT OP HET BELEGGINGSBELEID VAN PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS: DE ROL VAN DE PENSIOEN- & VERZEKERINGSKAMER PVK STUDIES8 TOEZICHT OP HET BELEGGINGSBELEID VAN PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS: DE ROL VAN DE PENSIOEN- & VERZEKERINGSKAMER G.R. Boshuizen J.R. Pijpers pvk studies Toezicht op het beleggingsbeleid

Nadere informatie

271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm

271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm 271. De ontwikkeling van de Nederlandse kredietunie als alternatieve financieringsvorm MR. M.H.P. CLAASSEN EN MR. J.L. SNIJDERS Als alternatief voor klassieke bankfinancieringen is een tendens waarneembaar

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. 1 INDEX 1 INLEIDING...4 1.1 Onderwerpen...4 1.2 Uitgangspunten...5 1.3...5 2 WETTELIJK KADER EN VOORWAARDEN VOOR FINANCIERINGSCONSTRUCTIES...6

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 676 Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17541 27 augustus 2012 Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 Beleidsregel van de Stichting

Nadere informatie

BIJLAGE A INZAKE DE BEREKENING VAN DE THEORETISCHE LOOPTIJD VAN DOORLOPEND KREDIET, BEDOELD IN ARTIKEL 1:1, ONDERDEEL BB

BIJLAGE A INZAKE DE BEREKENING VAN DE THEORETISCHE LOOPTIJD VAN DOORLOPEND KREDIET, BEDOELD IN ARTIKEL 1:1, ONDERDEEL BB IJLAGE A INZAKE DE EREKENING VAN DE THEORETISCHE LOOPTIJD VAN DOORLOPEND KREDIET, EDOELD IN ARTIKEL 1:1, ONDERDEEL 1. ij de berekening van de theoretische looptijd van doorlopend krediet wordt er van uit

Nadere informatie

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen Compliance in het financieel toezichtrecht INHOUDSOPGAVE Woord vooraf De bijdrage van de compliancefunctie aan verandering 1. Inleiding/11 2. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Consultatiedocument SOLVENCY II BASIC. Nieuw toezichtkader voor natura-uitvaart verzekeraars en kleine schade- en levensverzekeraars. Reacties t.a.v.

Consultatiedocument SOLVENCY II BASIC. Nieuw toezichtkader voor natura-uitvaart verzekeraars en kleine schade- en levensverzekeraars. Reacties t.a.v. Consultatiedocument SOLVENCY II BASIC Nieuw toezichtkader voor natura-uitvaart verzekeraars en kleine schade- en levensverzekeraars Reacties t.a.v.: Mw. H.M. Stijnen en Dhr. P.J. Hoekstra Mailadres: Solvency2@dnb.nl

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1

HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN. 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 HOOFDSTUK 13 BELEGGINGSINSTELLINGEN C.J. Groffen, N.B. Spoor en J.W.P.M. van der Velden 1 13.1 Wat is een beleggingsinstelling? 13.1.1 Collectief versus individueel beheer Als beleggers ervoor kiezen om

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico Aanvraagformulier voor het gebruik van een geavanceerde benadering (AMA) voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het operationeel risico De Nederlandsche Bank Juni 2009 1. HET AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde.

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde. 1 Q&A Volmachten Q Onder welke voorwaarden staat het een verzekeraar vrij om een volmacht te verlenen aan een gevolmachtigde agent (GA) voor het namens en voor rekening van de verzekeraar sluiten van verzekeringen?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 520 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit Gedragstoezicht

Nadere informatie

Aan de directies van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, en de besturen van de pensioenfondsen

Aan de directies van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, en de besturen van de pensioenfondsen Aan de directies van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, en de besturen van de pensioenfondsen Datum: 12 juli 1999 Kenmerk: 1999/07;WTV 1999/12 en WTN 1999/04 Betreft: rekenrente en actuariële

Nadere informatie

Financial Services december 2007. EYe Finance. on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen

Financial Services december 2007. EYe Finance. on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen Financial Services december 2007 EYe Finance on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen Solvency II, operationele risico s en IT Herverzekeraars onder toezicht AO/IC-verklaring beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Naar meer transparantie in het toezichtproces op verzekeraars door DNB. Naam student: Gerton Sluis. Collegekaartnummer: 5201918

Naar meer transparantie in het toezichtproces op verzekeraars door DNB. Naam student: Gerton Sluis. Collegekaartnummer: 5201918 Naar meer transparantie in het toezichtproces op verzekeraars door DNB Naam student: Gerton Sluis Collegekaartnummer: 5201918 Scriptie Master of Science Verzekeringskunde December 2012 Prof. Dr. J. Koelewijn

Nadere informatie

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h

AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ----------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Volmacht Overig. Bijlage B10 ---------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Volmacht Overig Bijlage B10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 11 december 2012, Den Haag 1 In het onderstaande figuur is de taakstructuur van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector 24 juli 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening

Wet financiële dienstverlening Wet financiële dienstverlening Memorie van Toelichting Algemeen 1. Inleiding Financiële producten verzekeringen, krediet, beleggingsproducten, betaalmiddelen vervullen een belangrijke rol in het leven

Nadere informatie

De implementatie van de AIFM Richtlijn

De implementatie van de AIFM Richtlijn De implementatie van de AIFM Richtlijn De implementatie van de AIFM Richtlijn Mr. N.B. Spoor Mr. M. Tausk Prof. mr. J.B. Huizink Prof. mr. R.P. Raas Kluwer Deventer 2012 Ontwerp omslag: H2R-vormgeving

Nadere informatie