Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden"

Transcriptie

1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang Wet van 24 juni 2015 tot wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) 0 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG, alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) noodzakelijk is de Wet op het financieel toezicht met die richtlijn in overeenstemming te brengen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: ARTIKEL I De Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: Staatsblad

2 1. In onderdeel A vervallen in subonderdeel 6 de definities van «financiële holding», «gemengde financiële holding», «gemengde holding», «intragroepsovereenkomsten en -posities», «richtlijngroep» en «richtlijngroepslid» en komen achtereenvolgens de definities van «verzekeraar met beperkte risico-omvang» en «verzekeringsrichtlijngroep» te luiden: verzekeraar met beperkte risico-omvang: een verzekeraar die ingevolge artikel 4, 7 of 10 van de richtlijn solvabiliteit II is uitgesloten van het toepassingsgebied van die richtlijn en geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van die richtlijn om een vergunning aan te vragen of te behouden; verzekeringsrichtlijngroep: een richtlijngroep als bedoeld in artikel 213, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van de richtlijn solvabiliteit II;. C 2. Onderdeel C komt te luiden: Artikel 1:10, onderdeel a, vervalt onder vernummering van de onderdelen b en c tot a en b. J 3. Onderdeel H vervalt. 4. Onderdeel J komt te luiden: Artikel 1:56 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «Indien het een bijkantoor van een bank of beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten betreft, kan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat tevens een onderzoek verrichten» vervangen door: Indien het een bijkantoor van een bank of beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten of een bijkantoor van een herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar in de zin van de richtlijn solvabiliteit II betreft, kan de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat tevens een onderzoek verrichten. 2. Onder vernummering van het vijfde, zesde en zevende lid tot zesde, zevende en achtste lid wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: 5. Indien een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat ten behoeve van het toezicht op een verzekeringsrichtlijngroep gegevens of inlichtingen wenst te verifiëren bij een onderneming met zetel in Nederland die deel uitmaakt van die verzekeringsrichtlijngroep, verricht de Nederlandsche Bank een door die toezichthoudende instantie verzochte verificatie of doet zij die verificatie verrichten binnen het kader van haar bevoegdheden of verleent zij toestemming aan die toezichthoudende instantie om de verificatie zelf te verrichten of te doen verrichten. De toezichthoudende instantie van de andere lidstaat kan aan de verificatie deelnemen indien zij die niet zelf verricht. De Nederlandsche Bank stelt de groepstoezichthouder in kennis van het gevolg dat aan het verzoek tot verificatie is gegeven. 3. In het achtste lid (nieuw) wordt «Het eerste, tweede en vijfde lid» vervangen door: Het eerste, tweede en zesde lid. 4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende: Staatsblad

3 9. Het eerste, tweede en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met zetel in een andere lidstaat die werkzaamheden hebben uitbesteed aan een persoon die in Nederland is gevestigd. 10. Indien twee of meer toezichthoudende instanties gezamenlijk bij een herverzekeraar, levensverzekeraar of schadeverzekeraar gegevens of inlichtingen verifiëren of een onderzoek verrichten als bedoeld in het eerste lid, kan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen deelnemen aan een inspectie ter plaatse. 5. Onderdeel K vervalt. 6. In onderdeel N, subonderdeel 2, wordt in het tweede lid «2:27, eerste lid, onderdeel a» vervangen door: 2:27, eerste lid. 7. Na onderdeel S worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: Sa Aan artikel 1:90 wordt een lid toegevoegd, luidende: 8. De toezichthouder verstrekt op verzoek, in afwijking van artikel 1:89, eerste lid, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de uitvoering van zijn taak op grond van deze wet, aan een tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement, bedoeld in artikel 226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Sb In artikel 1:93, eerste lid, onderdeel a, wordt «voorzover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taken en de uitoefening van toezicht op betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen en de waarborging van de stabiliteit van het financiële stelsel» vervangen door: voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taken, waaronder de monetaire taak en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling van liquide middelen, de uitoefening van toezicht op betalings- clearing- en afwikkelsystemen en de waarborging van de stabiliteit van het financiële stelsel, of voor de taakuitoefening van een andere buitenlandse instantie die is belast met het toezicht op betalingssystemen;. 8. Na onderdeel U worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: Ua Het opschrift van afdeling 1.6.1a komt te luiden: AFDELING 1.6.1A. VERKLARINGEN VAN GEEN BEZWAAR ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 3:95 TOT EN MET 3:97 Ub In artikel 1:106a wordt «de artikelen 3:95 en 3:96» vervangen door: de artikelen 3:95 tot en met 3: In onderdeel V komen de subonderdelen 1 en 2 te luiden: 1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt onder 13 na de puntkomma ingevoegd: en. 2. In het tweede lid, onderdeel a, vervalt onder 14 aan het slot «en» en vervalt onder 15. Staatsblad

4 10. Na onderdeel W worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: Wa Wb In artikel 2:26d, derde lid, vervalt de tweede volzin. Onder vernummering van paragraaf tot a. wordt in afdeling een paragraaf ingevoegd, luidende: Algemeen Artikel 2:26h Deze afdeling is uitsluitend van toepassing op levensverzekeraars en schadeverzekeraars die onder die onder het toepassingsbereik van de richtlijn solvabiliteit II vallen. 11. Onderdeel X wordt als volgt gewijzigd: a. Subonderdeel 1 vervalt. b. In subonderdeel 2 wordt in het vierde lid «vergunning als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,» vervangen door «vergunning als bedoeld in het eerste lid» en wordt «een vergunning als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b» vervangen door «een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid». c. In subonderdeel 2 wordt in het vijfde lid «vergunning als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,» vervangen door: vergunning als bedoeld in het eerste lid. Y 12. Onderdeel Y komt te luiden: In artikel 2:32, eerste lid, wordt «een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar» vervangen door: een vergunning als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar. AD 13. Onderdeel Z vervalt. 14. Onderdeel AB vervalt. 15. Onderdeel AD komt te luiden: Aan artikel 2:40 worden twee leden toegevoegd, luidende: 3. Een verleende vergunning als bedoeld in het eerste lid kan op aanvraag van de betreffende levensverzekeraar of schadeverzekeraar, indien hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, vierde lid, onderdelen a en b, van de richtlijn solvabiliteit II, door de Nederlandsche Bank worden omgezet in een vergunning als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, tenzij artikel 4, vierde lid, laatste volzin, van de richtlijn van toepassing is. Staatsblad

5 4. Op aanvraag kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid worden verleend, niettegenstaande dat artikel 4, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit II op de verzekeraar van toepassing is. 16. Na onderdeel AD worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: ADa Het opschrift van afdeling komt te luiden: AFDELING UITOEFENEN VAN BEDRIJF VAN VERZEKERAAR MET BEPERKTE RISICO-OMVANG ADb Artikel 2:48 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang. 2. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. De vergunning vermeldt de beperkingen die gelden voor een verzekeraar met beperkte risico-omvang. 3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden: 3. Het verbod van het eerste lid ten aanzien van het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar is niet van toepassing op financiële ondernemingen met zetel in Nederland die voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar een door de Nederlandsche Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben. 4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. Het bedrijf van levensverzekeraar en het bedrijf van schadeverzekeraar worden onderscheiden in de branches die zijn genoemd in de bij deze wet behorende Bijlage branches. ADc Na artikel 2:49 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2:49a De artikelen 2:28, eerste en tweede lid, 2:29, 2:30 en 2:33 zijn van overeenkomstige toepassing. AE 17. Onderdeel AE komt te luiden: Na artikel 2:49a wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: Staatsblad

6 A. Vrijstelling Artikel 2:49b Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van artikel 2:48, eerste lid. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden. 18. Na onderdeel AE worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: AEa Het opschrift van paragraaf komt te luiden: Vergunningplicht en -eisen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland AEb Artikel 2:50 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang. 2. In het tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door «levensverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars of schadeverzekeraars met beperkte risico-omvang» en wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar. 3. Het derde lid komt te luiden: 3. Het verbod van het eerste lid ten aanzien van het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar is niet van toepassing op levensverzekeraars die een vergunning als bedoeld in artikel 2:36, 2:40 of het eerste lid hebben voor de branche Levensverzekering algemeen. 4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. Het bedrijf van levensverzekeraar en het bedrijf van schadeverzekeraar worden onderscheiden in de branches die zijn genoemd in de bij deze wet behorende Bijlage branches. AEc In artikel 2:51, eerste lid, komt de zinsnede «alsmede dat de aanvrager» tot en met «een staat die geen lidstaat is».» te luiden: alsmede dat de aanvrager zal voldoen aan artikel 3:24 met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar en de uitoefening van die bevoegdheid, met dien verstande dat voor de toepassing van de onderdelen a tot en met d, f en g in de in die onderdelen genoemde artikelen de daarin gestelde eisen betrekking hebben op het in Nederland gelegen bijkantoor van een verzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland. AEd Na artikel 2:51 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Staatsblad

7 Artikel 2:51a De artikelen 2:28, eerste en tweede lid, 2:29, 2:30 en 2:33 zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland. AEe Artikel 2:52 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang. 2. In het tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang. AEf In artikel 2:53, tweede lid, wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang. AEg In artikel 2:54, eerste, tweede, derde en vierde lid, wordt telkens «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risicoomvang. AEh Na paragraaf wordt een paragraaf ingevoegd, luidende: A. Vrijstelling Artikel 2:54.0a Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van artikel 2:50. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden. 19. In onderdeel AF wordt onder vernummering van de subonderdelen 1 en 2 tot 2 en 3 een subonderdeel ingevoegd, luidende: 1. Het eerste lid komt te luiden: 1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:54a, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge artikel 211, tweede lid, van de richtlijn solvabiliteit II, voor zover nodig aangevuld met het bepaalde ingevolge: a. artikel 3:8 met betrekking tot de geschiktheid van de in dat artikel bedoelde personen; b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel genoemde personen; c. artikel 3:10, eerste en tweede lid, met betrekking tot het beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening; d. artikel 3:16, eerste en tweede lid, met betrekking tot de zeggenschapsstructuur; e. artikel 3:17, eerste en tweede lid, met betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering; Staatsblad

8 f. artikel 3:19, eerste lid, met betrekking tot het minimumaantal leden van de raad van commissarissen; en g. artikel 3:70, eerste lid, met betrekking tot het boekjaar. AG 20. Onderdeel AG komt te luiden: In artikel 2:115, eerste lid, wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risicoomvang, met zetel in Nederland. AI 21. Onderdeel AI komt te luiden: In artikel 2:117, eerste lid, wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risicoomvang, met zetel in Nederland. AJ 22. Onderdeel AJ komt te luiden: In artikel 2:118, eerste lid, wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. AL 23. Onderdeel AL komt te luiden: In artikel 2:120, eerste lid, wordt «Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risicoomvang, met zetel in Nederland. 24. Na onderdeel AL worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: ALa Het opschrift van afdeling komt te luiden: AFDELING UITOEFENEN VAN BEDRIJF VAN VERZEKERAAR MET BEPERKTE RISICO-OMVANG ALb In artikel 2:121, eerste lid, wordt «Een natura-uitvaartverzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door «Een levensverzekeraar, naturauitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in Nederland» en wordt «het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uit te oefenen» vervangen door «het bedrijf van levensverzekeraar, naturauitvaartverzekeraar onderscheidenlijk schadeverzekeraar uit te oefenen». 25. Onderdeel AP komt te luiden: Staatsblad

9 AP In artikel 3:12 wordt «Artikel 3:10 is» vervangen door «De artikelen 3:8, 3:9 en 3:10 zijn» en wordt «levensverzekeraars of schadeverzekeraars» vervangen door: levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang,. AQ 26. Onderdeel AQ komt te luiden: In artikel 3:14 wordt «Artikel 3:10 is» vervangen door «De artikelen 3:8, 3:9 en 3:10 zijn» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door «verzekeraars met beperkte risico-omvang». 27. Na onderdeel AQ worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: AQa In artikel 3:20b wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,. AQb Aan artikel 3:23, eerste lid, wordt «levensverzekeraars of schadeverzekeraars» vervangen door: levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang,. AR 28. Onderdeel AR komt te luiden: In artikel 3:24, aanhef, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door «levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,» en wordt in onderdeel c «vanuit een vestiging in die staat» vervangen door: vanuit de zetel in die staat. 29. Na onderdeel AR worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: ARa In de artikelen 3:26 en 3:28 wordt «natura-uitvaartverzekeraars» telkens vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang. ARb In de artikelen 3:29, eerste en tweede lid, en 3:30, eerste lid, wordt «verzekeraar» telkens vervangen door: verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,. ARc Artikel 3:40 komt te luiden: Staatsblad

10 Artikel 3:40 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld: a. indien een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een andere lidstaat in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II en het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uitoefent vanuit een bijkantoor in Nederland: met betrekking tot het adres van de door een levensverzekeraar of schadeverzekeraar aangestelde vertegenwoordiger waaraan rechtsgeldig mededelingen kunnen worden gedaan, en wordt geregeld onder welke omstandigheden de vertegenwoordiger ophoudt vertegenwoordiger te zijn; b. indien een levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een andere lidstaat die een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar heeft, welke geen vergunning is als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn solvabiliteit II en die het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar uitoefent vanuit een bijkantoor in Nederland: met betrekking tot de woonplaats, het adres van de door een levensverzekeraar of schadeverzekeraar aangestelde vertegenwoordiger waaraan rechtsgeldig mededelingen kunnen worden gedaan, en de eisen waaraan die vertegenwoordiger voldoet, en wordt geregeld onder welke omstandigheden de vertegenwoordiger ophoudt vertegenwoordiger te zijn. ARd In artikel 3:42 wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,. ARe Artikel 3:43 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «levensverzekeraar en schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar en schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,. 2. In het tweede lid wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,. ARf In de artikelen 3:44, eerste lid, en 3:47, eerste lid, 3:48, eerste en tweede lid, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» telkens vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,. ARg Artikel 3:49 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 3:49 wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang. ARh Artikel 3:50 wordt als volgt gewijzigd: Staatsblad

11 1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars, entiteiten voor risico-acceptatie en herverzekeraars» vervangen door: entiteiten voor risico-acceptatie, herverzekeraars en verzekeraars met beperkte risicoomvang. 2. In het tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars met zetel buiten Nederland» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland. ARi Artikel 3:51 komt te luiden: Artikel 3:51 Het is een verzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat verboden vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor een ander bedrijf dan het bedrijf waarvoor die verzekeraar een vergunning heeft verkregen uit te oefenen. ARj In artikel 3:52 wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang. AT 30. Onderdeel AT komt te luiden: Artikel 3:54 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste en tweede lid wordt telkens «levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. 2. In het derde lid, wordt «het minimumbedrag van het garantiefonds» vervangen door «het minimumkapitaalvereiste» en wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door: het solvabiliteitskapitaalvereiste. AU 31. Onderdeel AU komt te luiden: Artikel 3:55 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «natura-uitvaartverzekeraars met zetel in een niet-aangewezen staat» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat. 2. In het tweede lid wordt «het minimumbedrag van het garantiefonds» vervangen door «het minimumkapitaalvereiste», wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door «het solvabiliteitskapitaalvereiste» en wordt «natura-uitvaartverzekeraar» telkens vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang. 32. Na onderdeel AV wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Staatsblad

12 AVa In artikel 3:56 wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang. AYa 33. In onderdeel AX vervallen subonderdelen 1 en Na onderdeel AY wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Artikel 3:58 wordt als volgt gewijzigd: Het eerste lid komt te luiden: 1. Artikel 3:57 is van overeenkomstige toepassing op: a. beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is die beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten in Nederland; b. banken met zetel in een staat die geen lidstaat is die hun bedrijf uitoefenen vanuit in Nederland gelegen bijkantoren; c. levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is die hun bedrijf uitoefenen vanuit in Nederland gelegen bijkantoren. 2. In het tweede lid wordt «levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. AZ 35. Onderdeel AZ komt te luiden: Artikel 3:59 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «levensverzekeraars of schadeverzekeraars» vervangen door: levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang,. 2. In het tweede lid wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door «het solvabiliteitskapitaalvereiste» en wordt «het garantiefonds» vervangen door: het minimumkapitaalvereiste. 36. In onderdeel BA wordt in de tekst van artikel 3:60, eerste lid, «levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. BB 37. Onderdeel BB komt te luiden: In artikel 3:61 vervalt in het eerste en tweede lid telkens «entiteiten voor risico-acceptatie,» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» telkens vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang. 38. Onderdeel BC komt te luiden: Staatsblad

13 BC Artikel 3:62 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid vervalt «entiteiten voor risico-acceptatie,» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang. 2. In het tweede lid wordt «de solvabiliteitsmarge» vervangen door «het solvabiliteitskapitaalvereiste» en wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang. BF 39. Onderdeel BE vervalt. 40. Onderdeel BF komt te luiden: Artikel 3:68 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risicoomvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. 2. In het tweede lid wordt «Artikel 3:67, tweede lid» vervangen door: Artikel 3:67, tweede en derde lid. 3. In het vierde lid wordt «Artikel 3:67, vierde en vijfde lid» vervangen door: Artikel 3:67, vijfde en zesde lid. 41. In onderdeel BG wordt in de tekst van artikel 3:68a, eerste lid, «Een entiteit voor risico-acceptatie of herverzekeraar» vervangen door: Een herverzekeraar. BH 42. Onderdeel BH komt te luiden: Het opschrift van paragraaf komt te luiden: Herverzekeraars en verzekeraars met beperkte risico-omvang met zetel in een niet-aangewezen staat BI 43. Onderdeel BI komt te luiden: Artikel 3:69 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste en tweede lid wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door: verzekeraar met beperkte risico-omvang. 2. In het derde lid, wordt «Artikel 3:67, vierde en vijfde lid» vervangen door «Artikel 3:67, vijfde en zesde lid» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang. 44. In onderdeel BK wordt in de tekst van artikel 3:69a, eerste lid, «verzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: verzekeraar, niet Staatsblad

14 zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland. 45. In onderdeel BO wordt «Artikel 3:73b» vernummerd tot «Artikel 3:73c» en wordt in de tekst van artikel 3:73c, eerste lid (nieuw), «verzekeraar met zetel in Nederland» vervangen door: verzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, met zetel in Nederland. 46. Na onderdeel BQ wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: BQa In artikel 3:78, eerste lid, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in een andere lidstaat» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risicoomvang, met zetel in een andere lidstaat. BR 47. Onderdeel BR komt te luiden: Artikel 3:79 komt te luiden: Artikel 3:79 De artikelen 3:69a en 3:70 zijn van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is, die hun bedrijf uitoefenen vanuit in Nederland gelegen bijkantoren. BS 48. Onderdeel BS komt te luiden: In artikel 3:80 wordt «levensverzekeraars en schadeverzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is» vervangen door «levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risicoomvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is» en wordt de punt aan het slot van de tekst vervangen door:, met dien verstande dat levensverzekeraars en schadeverzekeraars de bedoelde boekhouding ter plaatse van het bijkantoor bewaren. BSa 49. Na onderdeel BS wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: In artikel 3:81, eerste lid, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,. 50. In onderdeel BT komt subonderdeel 2 te luiden: 2. Het tweede lid komt te luiden: 2. Artikel 3:72, derde en vijfde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen bijkantoren van levensverzekeraars of schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. Artikel 3:72, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen Staatsblad

15 bijkantoren van levensverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. BU 51. Onderdeel BU komt te luiden: Na artikel 3:82 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3:82a Artikel 3:73c is van overeenkomstige toepassing op in Nederland gelegen bijkantoren van levensverzekeraars en schadeverzekeraars, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang, met zetel in een staat die geen lidstaat is. 52. Na onderdeel BU wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: BUa In artikel 3:83, eerste lid, wordt «levensverzekeraar of schadeverzekeraar» vervangen door: levensverzekeraar of schadeverzekeraar, niet zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang,. BV 53. Onderdeel BV komt te luiden: In artikel 3:84 wordt «Artikel 3:70 is» vervangen door «De artikelen 3:69a en 3:70 zijn» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door «verzekeraars met beperkte risico-omvang». BVa 54. Na onderdeel BV wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: In artikel 3:85 wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door: verzekeraars met beperkte risico-omvang. 55. In onderdeel BW wordt in de tekst van artikel 3:86, tweede lid, «natura-uitvaartverzekeraars» telkens vervangen door «verzekeraars met beperkte risico-omvang» en wordt «Artikel 3:73» vervangen door: Artikel 3:73c. 56. In onderdeel BX wordt in de tekst van artikel 3:86a «Artikel 3:73b» vervangen door «Artikel 3:73c» en wordt «natura-uitvaartverzekeraars» vervangen door «verzekeraars met beperkte risico-omvang». BXa 57. Na onderdeel BX wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: In artikel 3:87, eerste lid, wordt «natura-uitvaartverzekeraar» vervangen door «verzekeraar met beperkte risico-omvang» en wordt «gesloten natura-uitvaartverzekeringen» vervangen door: gesloten levensverzekeringen, natura-uitvaartverzekeringen dan wel schadeverzekeringen. 58. Na onderdeel BY worden de volgende onderdelen ingevoegd, luidende: Staatsblad

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 50 Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 523 Besluit van 26 november 2013 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000, het Besluit Voertuigen en het Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 537 Besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en het Uitvoeringsbesluit accijns Wij

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 382 Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 695 Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van (datum) houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring, alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18.

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 494 Wet van 3 december 2014, houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 520 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit Gedragstoezicht

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 676 Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 78 Wet van 9 februari 2012 tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie