Simulatiegame. Mark Keuss Arnout Schennink 28 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Simulatiegame. Mark Keuss Arnout Schennink 28 mei 2015"

Transcriptie

1 Simulatiegame Mark Keuss Arnout Schennink 28 mei 2015

2 Schema ontslagrecht

3 Opzegging Opzeggen niet zonder instemming van werknemer, tenzij: Toestemming UWV Proeftijd Ontslag op staande voet Huishoudelijk personeel Bestuurder AOW er Geestelijke Onderwijzend personeel

4 Opzegging Gronden voor opzegging: Bedrijfseconomische omstandigheden. Langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken). Duur van procedure bij UWV kan worden verrekend met opzegtermijn (altijd opzegtermijn van mimimaal 1 maand). Sancties op opzegging zonder toestemming UWV: Vernietiging door de rechter (geen buitengerechtelijke vernietiging meer mogelijk). Toekenning billijke vergoeding door rechter. Vervaltermijn van 2 maanden (geen stuiting mogelijk) in plaats van de huidige 6 maanden.

5 Ontbinding Ontbinding in de volgende gevallen: Ontslagen gelegen in de persoon van de werknemer Na weigering toestemming UWV Tijdelijk contract zonder opzegbeding Opzegverboden (met uitzondering van de tijdens-opzegverboden in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische reden) Procedure Ontbinding met inachtneming van de opzegtermijn minus duur van procedure bij kantonrechter (altijd opzegtermijn van mimimaal 1 maand).

6 Hoger beroep en cassatie UWV afwijzing UWV Kantonrechter Kantonrechter Hof Hof Hoge Raad

7 Vergoedingen Bij opzegging, ontbinding of beëindiging van rechtswege op initiatief van de werkgever dient werkgever aan werknemer een transitievergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst en minste 24 maanden heeft geduurd. Leeftijdsonafhankelijke opbouw: over de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris voor elke periode van 6 maanden, daarna 1/4 maandsalaris per periode van 6 maanden, maximaal bruto of een jaarsalaris indien dat hoger is. Overgangstermijn tot 1 januari 2020: Voor werknemers van 50+ die minimaal 10 jaar in dienst zijn recht op vergoeding ½ maandsalaris per periode van 6 maanden die werknemer in dienst is na het bereiken van de leeftijd van 50. Overgangsregeling niet van toepassing indien werkgever in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst met de oudere werknemer eindigt of niet wordt voortgezet, die minder dan 25 werknemers in dienst had. Werkgever minder dan 25 werknemers in dienst? Dan berekening duur arbeidsovereenkomst vanaf 1 mei 2013 (regeling geldt tot 1 januari 2020).

8 Vergoedingen Uitzonderingen: Vrijwillige opzegging (tenzij werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld) Beëindigingregeling Ernstige verwijtbaarheid van de werknemer Minderjarige werknemer met een gemiddelde arbeidsomvang van maximaal 12 uur per week Ontslag wegens het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd Beëindiging van rechtswege waarna op initiatief van de werknemer niet wordt verlengd (tenzij werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld) Betaling van de volledige transitievergoeding zal ertoe leiden dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt matiging (tot nihil) Afwijking: gelijkwaardige regeling in CAO die is afgesloten met een vakbond die al 2 jaar bestaat Kosten in aftrek transitievergoeding: (1) gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer; of (2) verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt (dus geen kosten ten behoeve van inzetbaarheid voor de werkgever!).

9 Vergoedingen Werknemer heeft recht op een aanvullende billijke vergoeding indien werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of wanneer de opzegging wordt vernietigd. De billijke vergoeding is niet gemaximeerd. Duidelijke en uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig met goed werkgeverschap. Voorbeelden: Laakbaar gedrag werkgever, verstoorde arbeidsrelatie door niet willen in te gaan op avances, er rest geen andere optie dan ontslag Werkgever discrimineert, de werknemer maakt hiertegen bezwaar en er ontstaat een onwerkbare situatie en niets anders rest dan ontslag. Werkgever voert een valse grond voor ontslag aan met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren. Werknemer wordt arbeidsongeschikt als gevolg van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden en wordt vervolgens ontslagen.

10 Vergoedingen 1. Weet dat kosten voor outplacement en scholing in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding (wel schriftelijke instemming van werknemer of vakbonden nodig). 2. Onderzoek of afwijkingen bij CAO mogelijk en wenselijk zijn. 3. Wees erop alert dat ook bij (een reeks) tijdelijke contracten na 2 jaar aanspraak op de transitievergoeding bestaat als werkgever de samenwerking niet meer wil voortzetten (of wanneer de werknemer dat niet meer wil omdat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen).

11 Vergoedingen Het kan voordelig zijn met een ontslag te wachten tot 1 juli 2015 Voorbeeld Werknemer is 48 jaar en 19 jaar in dienst. Hij verdient per maand exclusief vakantietoeslag. Voldaan aan alle vereisten van ontslag wegens disfunctioneren. Geen van partijen kan een verwijt worden gemaakt. Bij een ontslag per 1 januari 2015 bedraagt de vergoeding op basis van de neutrale kantonrechtersformule Bij een ontslag per 1 juli 2015 bedraagt de transitievergoeding Besparing van 900 ( maanden loon inclusief vakantietoeslag). Indien werknemer 40 jaar in dienst zou zijn, dan bedraagt de neutrale. kantonrechtersformule en de transitievergoeding Besparing van ( maanden loon inclusief vakantietoeslag).

12 Afwijkingen bij CAO Ontslagcommissie Bij CAO kan een onafhankelijke en onpartijdige commissie worden ingesteld die (in plaats van het UWV) is belast met de behandeling van ontslagaanvragen van de werkgever. 3 voorwaarden aan vakbonden: leden die in de onderneming of bedrijfstak werkzaam zijn, relevant statutair doel en tenminste 2 jaar geleden opgericht. In de CAO dienen regels te worden opgenomen met betrekking tot: Hoor en wederhoor Vertrouwelijkheid Redelijke reactietermijnen Redelijke beslistermijnen Afspiegeling In geval van bedrijfseconomisch ontslag kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel als daarover bij CAO andere afspraken zijn gemaakt of als bij CAO een ontslagcommissie is ingesteld. Transitievergoeding De (wettelijke) transitievergoeding geldt niet indien in de CAO een gelijkwaardige voorziening is opgenomen die is gericht op het voorkomen of bekorten van werkloosheid.

13 Doe-opdracht 1: Maak een SWOT analyse van het nieuwe ontslagrecht voor uw organisatie.

14

15 Organigram Stakeholders RPZ Andere Zorgverzeke Gemeente IGZ Leverancier BNG Inwoners raars Ziekenhuize n Raad van Toezicht Raad van Bestuur CCR VMS OR Secretariaat Beleidsmed/ secretariaat VMS PR & Communicatie Liasonarts

16 Periode Voor ziekenhuizen was tot 1 januari 2008 het bouwregime van toepassing, dat zekerheid gaf over de vergoeding van nieuwbouwplannen. De kapitaallasten konden in dit regime volledig nagecalculeerd worden, waardoor een ziekenhuis per saldo geen financieel risico liep. Per 1 januari 2008 is het bouwregime afgeschaft, waardoor ziekenhuis risicodragend zijn geworden voor de omvang van de vergoeding van de kapitaalslasten. De stelselwijzigingen in combinatie met de in 2008 ontstane kredietcrisis hebben ertoe geleid dat vooral banken strenge eisen zijn gaan stellen aan kredietfinanciering en de mogelijkheden en kosten van financiering hierdoor in negatieve zin zijn beïnvloed. Het RPZ was het regionale ziekenhuis voor bewoners van de eilanden Voorne-Putten en Rozenburg en de gemeente Albrandswaard en Hoogvliet. In 2008 was de tendens dat er sprake was van een grotere zorgvraag (en de overigens daarbij behorende stijgende kosten), en dat het (mede gegeven de geografische situatie) het in de lijn der verwachtingen lag dat de omzet van het ziekenhuis zou stijgen. In de praktijk bleek de groei lager (dan in de regio), en de facto RPZ in de afgelopen jaren stelselmatig marktaandeel had verloren.

17 Vanaf 2010 verlies Tot en met 2009 een positief exploitatieresultaat, met een vergroting van het eigen vermogen van circa 15 miljoen euro. Vanaf 2010 ontstond een ommekeer. Tengevolge van de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden, de overcapaciteit in de regio, steeds kritischere zorgverzekeraars, de kredietcrisis en de financieringsdruk, personeelstekorten in de zorg, de stijgende kosten, maakte het RPZ verlies. RPZ besloot meer te investeren. Er werden investeringen gedaan in diverse medische apparatuur en er werd geïnvesteerd in personeel. De gevolgen van hogere kosten en een tegenvallende groei heeft geleid tot een negatief resultaat (in 2011) van 5 miljoen Euro. In 2012 is getracht via een kostenreductie-programma het verlies terug te brengen, maar medio september 2012 bedroeg het verlies bijna 7 miljoen Euro. Op 1 november 2012 is een nieuwe Raad van Bestuur benoemd. Eigen vermogen was verdampt tot nog geen 4 miljoen Euro. Door de Raad van Bestuur is een ombuigingsprogramma aan de Raad van Toezicht voorgesteld, bestaande uit een verlaging van de personeelslasten en overige kosten.

18 Rapport cardiologie De Raad van Bestuur ontving in november 2012 een rapport over afdeling cardiologie en overhandigt aan IGZ. IGZ heeft op basis van dit rapport per direct maatregelen genomen om de patiëntveiligheid op de afdeling cardiologie en de cardiologische zorg in het ziekenhuis te kunnen borgen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Ziekenhuis bevolen de cardiologen met onmiddellijke ingang geen zorg meer te laten verlenen. Dit besluit is voor alle cardiologen met ingang van 27 november 2012 door de minister van VWS voor onbepaalde tijd verlengd. De omzet en het resultaat van het ziekenhuis is als gevolg van de bevelen van IGZ ernstig teruggelopen.

19 Stopzetting zorgverlening cardiologen veroorzaakt directe financiele nood

20 20% minder vergoedbare handelingen

21 Bank trok zich terug..

22 Perioderesultaat februari 2013

23 Reductie De doorstart van de polikliniek (cardiologie) kon alleen geschieden in samenwerking met andere regionale ziekenhuizen, tegen extreem hoge kosten. Dit, gekoppeld aan negatieve publiciteit en een dalend patiëntvertrouwen, in combinatie met de overcapaciteit, zeer krappe liquide positie, een afkalvend eigen vermogen en zorgverzekeraars die onder deze omstandigheden additionele eisen gingen stellen aan de contractering, maakte dat het ziekenhuis zeer snel in bijzonder zwaar vaarwater terechtkwam. Het productieverlies bedroeg, 20%. In navolging hierop heeft de Raad van Bestuur van cliënte, mede in acht genomen de overcapaciteit in de regio, ingezet op een zeer stevige reductie van de overcapaciteit. RPZ begon met de afbouw van het personeelsbestand met 160 medewerkers (dat per 1 juni 2013 is geëffectueerd). Om tot een duurzaam levensvatbaar ziekenhuis te komen moest er een impairment plaatsvinden, afwaardering van gebouwen/sanering lening, een reductie met 150 fte, reductie specialisten/doktersbestand met circa 30% en bijdragen van zorgverzekeraars/banken/waarborgfonds met betrekking tot financiering van het reddingsplan.

24 Situatie mei/juni 2013 De huidige situatie was medio mei/juni 2013 als volgt: 1. RPZ had een door de zorgverzekeraars geaccepteerd short stay -ziekenhuis-model. 2. Zorgverzekeraars hadden toegezegd, onder condities, te willen contracteren met een nieuwe entiteit. 3. RPZ had diverse gesprekken gevoerd met head funds, die geen eigen kapitaal wilden inbrengen. 4. Liquiditeitspositie was, zeker nadat de ING de liquiditeitskraan had verlaagd, verslechterd. Een en ander had ook te maken met het feit dat zorgverzekeraars de zogenaamde overfinanciering versneld zijn gaan verrekenen. Het vorenstaande leidde tot de conclusie dat zonder schuldsanering geen positief resultaat mogelijk was. 5. Dit betekende o.a. onherroepelijk vermindering van het personeelsbestand.

25 Reorganiseren in drie stappen: voorbereiding, obstakels en uitvoering 2 Te nemen obstakels 3 Uitvoering 1 Voorbereiding

26 Doe-opdracht 2: Maak een overzicht van de onderwerpen waarop het ziekenhuis zich in het kader van de reorganisatie moet voorbereiden en zet deze in een chronologische volgorde.

27 Voorbereidingen dienen plaats te vinden op drie punten, te weten noodzaak, selectie en herplaatsing Noodzaak Waarom? Selectie Wie? Herplaatsing Passend?

28 Noodzaak: een business case dient logischerwijs te volgen uit een goed (cijfermatig) onderbouwd verhaal Beleidsvrijheid De ondernemer is vrij om de noodzaak in te kleden zoals hem dat goeddunkt. Zelf beslissen De OK/UWV gaat niet na of men het adviestraject zelf ook zo had aangepakt. Volle toets Er dient sprake te zijn van een consistente gedachtegang waarbij alle argumenten/documenten in het licht van het gevoerde debat op tafel komen. Marginale toets Er vindt dus een volle toets plaats op de redenering, procedure en de toelichting. De uiteindelijke keuze is marginaal.

29 Noodzaak: een business case wordt onderbouwd met cijfermateriaal en dient een logisch verhaal te vormen Orderportefeuille Cashflow statements Winst- & verliesrekeningen Marktsituatie Alternatieven

30 Selectie: boventalligen dienen op basis van het afspiegelingsbeginsel te worden geselecteerd Stap 1 Stel de peildatum vast Stap 2 Stel de bedrijfsvestiging vast Stap 3 Stel uitwisselbare functiegroepen vast Stap 4 Deel de werknemer in leeftijdsgroepen in Stap 5 Stel de krimp in de functie categorieën vast Stap 6 Pas de krimp toe op leeftijdsgroepen

31 Selectie: bedrijfsvestiging is een elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid operend, organisatorisch verband Externe kenmerken Interne kenmerken Eigen adres, bedrijfslocatie KvK registratie Eigen klantenkring Eigen naam Eigen website/logo/huisstijl Geografische afstand tussen de locaties Aparte rechtspersoon Zelfstandige rapportage Eigen management Eigen medezeggenschap Hire & Fire

32 Selectie: uitwisselbaarheid wordt opgehangen aan de objectiviteit van de functie en niet aan de subjectieve kenmerken van de werknemer Functie inhoud Wat moet de betreffende medewerker feitelijk doen en met welke output? Kennis en vaardigheden Competenties Omstandigheden Welk niveau is vereist voor een goede functievervulling (opleidingsniveau, diploma s, certificaten, techniek verkregen door systematisch oefenen, etc.)? Welk waarneembaar effectief gedrag is vereist (stresstolerantie, creativiteit, analytisch vermogen, conceptueel denken, leiderschap etc.)? Welke omstandigheden spelen bij de functie-inhoud, de kennis en de competenties een rol (overdag of s nachts, in koelcel of in tropische kas, in groepen of solitair, etc.)? Niveau/beloning Welk waarneembaar effectief gedrag is vereist? Uitwisselbare functies zijn (nagenoeg) vergelijkbaar en bij de toetsing wordt daarom gebruik gemaakt van een overdrachtsperiode.

33 Leeftijd Afspiegelen: hoe werkt het ook al weer? Kort Lengte dienstverband Lang Jonger Peildatum leeftijdsgroep 1 leeftijdsgroep 2 Bedrijfsvestiging Ouder leeftijdsgroep 3 Uitwisselbare functies Totaal: -12

34 Stoelendans als selectie voor boventalligen Oude organisatie Nieuwe organisatie Deel van functie vervalt Selectie!! Hele functie vervalt Geen selectie

35 Inhoud reorganisatieplan Doel Wat moet de reorganisatie opleveren? Business case Omschrijving van business case, inclusief cijfermateriaal Nieuwe organisatiestructuur Analyse Hoe kom je van de huidige organisatie naar de nieuwe organisatie? Selectie van boventalligen/ in kaart brengen mogelijke herplaatingen Financiële en personele gevolgen Maatregelen ter opvang van personele gevolgen Juridisch Breng juridische aspecten in kaart. Stappenplan Van start tot einde Juridisch / operationeel / communicatie met stakeholders

36 Reorganiseren in drie stappen: voorbereiding, obstakels en uitvoering 2 Te nemen obstakels 3 Uitvoering 1 Voorbereiding

37 Doe-opdracht 3: Welke juridische obstakels dient het ziekenhuis te nemen en welke stakeholders spelen daarbij een rol?

38 De werkgever dient drie juridische obstakels te nemen voordat tot uitvoering kan worden overgegaan Adviesprocedure met OR Melding WMCO in geval van collectief Overleg Sociaal Plan

39 Adviesprocedure met OR: zonder advies kan er geen formele beslissing worden genomen Ondernemer kan relevante informatie verschaffen inzake 1) beweegredenen 2) gevolgen 3) maatregelen Idee is uitgewerkt, advies moet worden verzocht Indien besluit = advies dan direct uitvoeren mogelijk Indien besluit advies, dan motivering van besluit en wachtmaand dus geen uitvoering Na wachtmaand wel uitvoering mogelijk Alleen over adviesplichtige besluiten Kennelijk onredelijkheid is de toetsgrond Marginale toetsing (inhoudelijk) Zorgvuldige toepassing regels (procedureel) Beleidsvoornemen Advies Wachtmaand Voorgenomen besluit Besluit Procedure OK Hersenspinsel Nog niet uitgewerkt idee Nog geen plicht tot vragen advies OR kan zich door interne/externe adviseurs laten bijstaan Algemene informatieplicht ex artikel 31 WOR Adviseurs worden betaald door ondernemer Tenminste 1 overlegvergadering Afwijkend advies = motiveren Om OR in gelegenheid te stellen met ondernemer afspraken te maken En om OR in gelegenheid te stellen om beroepsprocedure te starten OR kan afstand doen van (deel) wachtmaand

40 Medezeggenschapsrechten ook opgenomen buiten de WOR. bijvoorbeeld in de WMCZ

41 De Vereniging Medische staf en de verpleegkundige adviesraad hebben ook adviesrechten. en de RvT zelfs instemmingsrecht.. Het document medische staf maakt onderdeel uit van de toelatingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de medisch specialist; Artikel 3 van het document medische staf geeft de medische staf een adviesrecht als het gaat om het strategisch beleid van het ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten met andere ziekenhuizen, instellingen of samenwerkingsverbanden; Indien geschillen ontstaan dienen deze te worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht voor de gezondheidszorg; Indien er een Verpleegkundige adviesraad is ingesteld kan deze adviesrechten zijn toebedeeld. Een wettelijke plicht bestaat daartoe niet wel wordt in de cao de aanbeveling gedaan om deze in te stellen. Artikel 7 lid 5 van de statuten van het ziekenhuis bepalen dat 'voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist (is) voor besluiten van de Raad van Bestuur tot de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers ( ).

42 Melding WMCO: aangepast per 1 maart 2012 >19 3 maanden Werkgebied Opzegging ten minste 20 a.o. s Regelingen/ontbindingen tellen mee, disfunctioneringsontslagen niet. De beëindigingen dienen in een periode van 3 maanden plaats te vinden: het gaat om indieningen/ondertekenen. Ontslagen dienen werknemers te betreffen die werkzaam zijn in één van de 6 districten. UWV en v.o. s Wachtmaand Raadpleging v.o. s is zelfstandige eis Plicht CAO tot melding Start procedure UWV Administratieve handeling Niet naleving: stopzetten procedure Maar vooral: aantasting beëindiging (vernietigbaar binnen 6 maanden)!

43 Overleg met bonden gaat in de praktijk over een Sociaal Plan Algemeen Inhoud Juridisch Geen plicht om SP te sluiten Meestal met v.o. s Afwikkelingsafspraken Beperkte contractsvrijheid Wijze beëindiging Afvloeiingsvergoeding Herplaatsing Outplacement Ouderenregeling Hardheidsclausule Afwijken wet problematisch Met OR minder binding maar OR heeft laatste woord Voorkomen procedures achteraf Uitleg zoals een CAO Hoe bindt een SP?

44 Overzicht te nemen stappen inclusief relevante stakeholders RvT VMS CCR OR Bonden Instemming Advies Advies Advies WMCO Overleg

45 Reorganiseren in drie stappen: voorbereiding, obstakels en uitvoering 2 Te nemen obstakels 3 Uitvoering 1 Voorbereiding

46 Wachtgeld als vertrekregeling bij voorbaat opgenomen in Collectieve arbeidsovereenkomsten Wachtgeld? Aanvulling op inkomen/uitkering na ontslag Opgenomen in CAO/Regeling (Ambtenaren): Ziekenhuizen/GGZ/Gehandicaptenzorg/ VVT/Afval & Milieu Werking Duur regeling afhankelijk van leeftijd en dienstjaren, ouderen vaak overbrugging tot pensioen, WW-duur Hoogte wachtgeld: start meestal 100%, dalend naar meestal 70%. Afwijken? Risico: dubbel vangen, nl. én ontbindingsvergoeding én wachtgeld Oplossing In vaststellingsovereenkomst opnemen dat vergoeding moet worden terugbetaald indien aanvraag wachtgeld wordt gedaan; Rechter verzoeken in de beschikking de aanwezigheid van wachtgeld te betrekken bij bepalen hoogte vergoeding.

47 Doe-opdracht 4: Maak met gebruik van de gegevens uit de Excel-file (zie USBstick) de volgende opdracht. (1) Welke functies zijn onderling en wederzijds uitwisselbaar en waarom wel/niet? (2) Wie komen er voor ontslag in aanmerking als er een krimp van 8 Allround SEH Verpleegkundigen moet plaatsvinden? [zie tool op USB-Stick]

48

49 Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet verklaard 'Falende zorgbestuurder aansprakelijk stellen' Zorginstelling Zonnehuizen was gewaarschuwd voor faillissement

50 RVP in zwaar weer Faillissement: Gevolg: alleen de curator bepaalt wat er gebeurt Doel: te gelde maken van activa ten behoeve van schuldeisers Surseance van betaling: Gevolg: bewindvoerder naast het bestuur Doel: tijdelijk liquiditeitsprobleem overwinnen Pre-pack Gevolg: stille bewindvoerder zonder bevoegdheden Doel: voorbereiden doorstart in relatieve rust

51 Casus I Ziekenhuis vraagt pre-pack Bestelling van medicijnen Wat spreek je af over betaling van de leverancier?

52 3 soorten bestuurdersaansprakelijkheid Curator Derden (zorgverzekeraars, leveranciers, belastingdienst) Zorgorganisatie Aansprakelijkheid in faillissement Interne aansprakelijkheid tegenover zorgorganisatie Externe aansprakelijkheid tegenover derden Bestuurders

53 Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover derden Zorgorganisatie vaak stichting of besloten vennootschap Beginsel: zorgorganisatie is als rechtspersoon zèlf aansprakelijk, bestuurders niet Bij uitzondering bestuurder wèl aansprakelijk: Lichtvaardig contracteren Bewerkstelligen niet-nakoming wettelijke en contractuele verplichtingen/selectieve betaling Niet melden betalingsonmacht bij belastingdienst Criterium aansprakelijkheid: persoonlijk ernstig verwijt doordat je wist of behoorde te weten dat derden niet betaald zouden worden

54 Casus II: externe bestuurdersaansprakelijkheid Foutieve declaraties aan zorgverzekeraar Bestuurders waren niet op de hoogte van fouten in de declaraties Bestuurders aansprakelijk voor terugbetaling onjuiste declaraties?

55 Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders voor het gehele boedeltekort Criterium: kennelijk onbehoorlijk bestuur, dat een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement Weerlegbaar vermoeden bij niet voldoen aan boekhoudplicht of publicatieplicht Geldt nu alleen voor BV, NV en commerciële stichting (Vpb-plichtigheid) Nieuw wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen: ook voor alle andere rechtspersonen. Doel wetsvoorstel: drempel tot aansprakelijkstelling van semi-publieke bestuurders en toezichthouders verlagen

56 Interne bestuurdersaansprakelijkheid tegenover zorgorganisatie Behoorlijk vervulling van de opgedragen taak tegenover de zorgorganisatie Hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel, tenzij niet te verwijten en maatregelen genomen Criterium aansprakelijkheid: persoonlijk ernstig verwijt doordat geen redelijk handelend bestuurder, die opzijn taak is berekend, op een dergelijke wijze zou handelen

57 Interne bestuurdersaansprakelijkheid tegenover zorgorganisatie Voorbeelden onbehoorlijke taakvervulling: Aanwenden van middelen voor privé-doeleinden Doeloverschrijding Handelen in strijd met wet of statuten Betalingen zonder rechtsgrond Aangaan van verplichtingen met grote financiële consequenties zonder goede voorbereiding Verzuimen om zorgorganisatie adequaat te verzekeren

58 Specifieke risico s Winstmaximalisatie geen rechtvaardiging voor risicovolle projecten Veel verschillende stakeholders met eigen, tegenstrijdige, belangen Veranderende/complexe regelgeving

59 Aandachtspunten Nakoming statutaire bepalingen Administratie en deponering jaarrekening Interne controle op orde Financiering in overeenstemming met maatschappelijk doel (vgl. Vestia) Inachtneming regelgeving Zorgvuldige en vastgelegde besluitvorming Last but not least, neem tijdig maatregelen

60 Beperking risico bestuurdersaansprakelijkheid Beding tot beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Decharge

61 Vragen?

Simulatiegame. Mark Keuss & Arnout Schennink 17 november 2015

Simulatiegame. Mark Keuss & Arnout Schennink 17 november 2015 Simulatiegame Mark Keuss & Arnout Schennink 17 november 2015 Schema ontslagrecht Ontslag Ontslag Ontslagreden Economisch Persoonlijk Economisch & langdurig arbeidsonge schikt Persoonlijk (disfunctioneren,

Nadere informatie

Business Case Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Mark Keuss & Arnout Schennink 2 november 2016

Business Case Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Mark Keuss & Arnout Schennink 2 november 2016 Business Case Ruwaard van Putten Ziekenhuis Mark Keuss & Arnout Schennink 2 november 2016 Opzet programma 1. Reorganisatie 2. Financiële analyse 3. Het faillissement Schema ontslagrecht Ontslag Ontslagreden

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 Actualiteiten Arbeidsrecht mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 1 Actualiteiten arbeidsrecht Onderwerpen Wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO) Stand van zaken kennelijk onredelijk

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Transitievergoeding. Transitievergoeding

Transitievergoeding. Transitievergoeding Transitievergoeding Waar heeft de werknemer aanspraak op? Wat kan de werkgever doen? Henriëtte van Baalen Transitievergoeding Hoeishetnugeregeld? Hoewordthetvanaf1julia.s.? Wanneer recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status december 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid heeft tot doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

29-6-2015. Wet Werk en Zekerheid. Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl

29-6-2015. Wet Werk en Zekerheid. Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl Wet Werk en Zekerheid Mr. M.W.J. (Maurice) van der Horst 0344-677149 / horst@bierman.nl 1 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. 4 Waarom het ontslagrecht wijzigen? 2 5

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015

Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Tijdelijke contracten ingang 1-1-2015 Proeftijd niet toegestaan bij contracten van 6 maanden of korter. Oud: proeftijd in tijdelijke contracten toegestaan ongeacht looptijd. Aanzegplicht bij contracten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg INHOUDSOPGAVE Woord vooraf /V Lijst van afkortingen / XIII Inleiding /1 L.G. Verburg en R.M. Beltzer HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud

Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3. Inhoud Ontslagrecht 19-08-2008 17:17 Pagina 3 Inhoud Ten geleide 9 Hoofdstuk 1. Inleiding 11 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 12 1.2 Abstract ontslagrecht in 1907 12 1.3 Causaal ontslagrecht na de oorlog

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma Reorganisaties 28 oktober 2014 Joost van Ruiven Johan Hobma Inhoud 1. Cao s wet- en regelgeving 2. Reorganisatieplan 3. Overleg OR/CR/Vakbond 4. WMCO 5. Sociaal Plan 6. UWV Ontslagprocedure 7. Overige

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Het Nieuwe ontslagrecht. Per

Het Nieuwe ontslagrecht. Per Sociaal Akkoord Het Nieuwe ontslagrecht Per 1 januari 2016 Prof. mr. A.R. Houweling Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger door één ontslagroute voor te schrijven voor alle werknemers. Echt per

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate

Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht. Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Alumnidag 1 april 2016 Actualiteiten ontslagprocesrecht Mr.dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate Overzicht Hoofdlijnen WWZ-ontslag(proces)recht Mogelijke verzoeken werknemer na opzegging of tijdens/na ontbinding

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Fruytier Academy 1: Wijzigingen in het arbeidsrecht donderdag 8 mei 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. HR Seminar van 17 juni 2014

Wet Werk en Zekerheid. HR Seminar van 17 juni 2014 Wet Werk en Zekerheid HR Seminar van 17 juni 2014 Inhoudsopgave I. Doel II. Flexibele arbeid III. Ontslagrecht IV. WW-rechten I. Wet Werk en Zekerheid Doelen Wet Werk en Zekerheid 1 Vereenvoudigen ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts UW ZAAK ONZE FOCUS Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts PAO Heyendaal 9 oktober 2015 Onderwerpen 1. Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op hoofdlijnen 2. Opzegverbod bij ziekte 3. STECR Werkwijzer 4. Deskundigenoordeel

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist EVEN VOORSTELLEN Rianne Hillenaar-Cöp: 1993-2003: Procesjurist Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht bij FNV 2003-2011: Advocaat Arbeidsrecht

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012 Workshop Actualiteiten Ontslagrecht Karen Beijerman, 4 september 2012 Misvattingen over ontslag Bij ontslag krijg je altijd veel geld mee Een opzegtermijn in contract betekent dat de werkgever altijd kan

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 Ontslagrecht tot 1 juli 2015 Duaal stelsel, namelijk twee mogelijke ontslagprocedures: opzegging met toestemming van UWV of ontbinding door de

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie