Simulatiegame. Mark Keuss Arnout Schennink 28 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Simulatiegame. Mark Keuss Arnout Schennink 28 mei 2015"

Transcriptie

1 Simulatiegame Mark Keuss Arnout Schennink 28 mei 2015

2 Schema ontslagrecht

3 Opzegging Opzeggen niet zonder instemming van werknemer, tenzij: Toestemming UWV Proeftijd Ontslag op staande voet Huishoudelijk personeel Bestuurder AOW er Geestelijke Onderwijzend personeel

4 Opzegging Gronden voor opzegging: Bedrijfseconomische omstandigheden. Langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken). Duur van procedure bij UWV kan worden verrekend met opzegtermijn (altijd opzegtermijn van mimimaal 1 maand). Sancties op opzegging zonder toestemming UWV: Vernietiging door de rechter (geen buitengerechtelijke vernietiging meer mogelijk). Toekenning billijke vergoeding door rechter. Vervaltermijn van 2 maanden (geen stuiting mogelijk) in plaats van de huidige 6 maanden.

5 Ontbinding Ontbinding in de volgende gevallen: Ontslagen gelegen in de persoon van de werknemer Na weigering toestemming UWV Tijdelijk contract zonder opzegbeding Opzegverboden (met uitzondering van de tijdens-opzegverboden in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische reden) Procedure Ontbinding met inachtneming van de opzegtermijn minus duur van procedure bij kantonrechter (altijd opzegtermijn van mimimaal 1 maand).

6 Hoger beroep en cassatie UWV afwijzing UWV Kantonrechter Kantonrechter Hof Hof Hoge Raad

7 Vergoedingen Bij opzegging, ontbinding of beëindiging van rechtswege op initiatief van de werkgever dient werkgever aan werknemer een transitievergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst en minste 24 maanden heeft geduurd. Leeftijdsonafhankelijke opbouw: over de eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris voor elke periode van 6 maanden, daarna 1/4 maandsalaris per periode van 6 maanden, maximaal bruto of een jaarsalaris indien dat hoger is. Overgangstermijn tot 1 januari 2020: Voor werknemers van 50+ die minimaal 10 jaar in dienst zijn recht op vergoeding ½ maandsalaris per periode van 6 maanden die werknemer in dienst is na het bereiken van de leeftijd van 50. Overgangsregeling niet van toepassing indien werkgever in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst met de oudere werknemer eindigt of niet wordt voortgezet, die minder dan 25 werknemers in dienst had. Werkgever minder dan 25 werknemers in dienst? Dan berekening duur arbeidsovereenkomst vanaf 1 mei 2013 (regeling geldt tot 1 januari 2020).

8 Vergoedingen Uitzonderingen: Vrijwillige opzegging (tenzij werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld) Beëindigingregeling Ernstige verwijtbaarheid van de werknemer Minderjarige werknemer met een gemiddelde arbeidsomvang van maximaal 12 uur per week Ontslag wegens het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd Beëindiging van rechtswege waarna op initiatief van de werknemer niet wordt verlengd (tenzij werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld) Betaling van de volledige transitievergoeding zal ertoe leiden dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt matiging (tot nihil) Afwijking: gelijkwaardige regeling in CAO die is afgesloten met een vakbond die al 2 jaar bestaat Kosten in aftrek transitievergoeding: (1) gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer; of (2) verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt (dus geen kosten ten behoeve van inzetbaarheid voor de werkgever!).

9 Vergoedingen Werknemer heeft recht op een aanvullende billijke vergoeding indien werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of wanneer de opzegging wordt vernietigd. De billijke vergoeding is niet gemaximeerd. Duidelijke en uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig met goed werkgeverschap. Voorbeelden: Laakbaar gedrag werkgever, verstoorde arbeidsrelatie door niet willen in te gaan op avances, er rest geen andere optie dan ontslag Werkgever discrimineert, de werknemer maakt hiertegen bezwaar en er ontstaat een onwerkbare situatie en niets anders rest dan ontslag. Werkgever voert een valse grond voor ontslag aan met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren. Werknemer wordt arbeidsongeschikt als gevolg van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden en wordt vervolgens ontslagen.

10 Vergoedingen 1. Weet dat kosten voor outplacement en scholing in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding (wel schriftelijke instemming van werknemer of vakbonden nodig). 2. Onderzoek of afwijkingen bij CAO mogelijk en wenselijk zijn. 3. Wees erop alert dat ook bij (een reeks) tijdelijke contracten na 2 jaar aanspraak op de transitievergoeding bestaat als werkgever de samenwerking niet meer wil voortzetten (of wanneer de werknemer dat niet meer wil omdat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen).

11 Vergoedingen Het kan voordelig zijn met een ontslag te wachten tot 1 juli 2015 Voorbeeld Werknemer is 48 jaar en 19 jaar in dienst. Hij verdient per maand exclusief vakantietoeslag. Voldaan aan alle vereisten van ontslag wegens disfunctioneren. Geen van partijen kan een verwijt worden gemaakt. Bij een ontslag per 1 januari 2015 bedraagt de vergoeding op basis van de neutrale kantonrechtersformule Bij een ontslag per 1 juli 2015 bedraagt de transitievergoeding Besparing van 900 ( maanden loon inclusief vakantietoeslag). Indien werknemer 40 jaar in dienst zou zijn, dan bedraagt de neutrale. kantonrechtersformule en de transitievergoeding Besparing van ( maanden loon inclusief vakantietoeslag).

12 Afwijkingen bij CAO Ontslagcommissie Bij CAO kan een onafhankelijke en onpartijdige commissie worden ingesteld die (in plaats van het UWV) is belast met de behandeling van ontslagaanvragen van de werkgever. 3 voorwaarden aan vakbonden: leden die in de onderneming of bedrijfstak werkzaam zijn, relevant statutair doel en tenminste 2 jaar geleden opgericht. In de CAO dienen regels te worden opgenomen met betrekking tot: Hoor en wederhoor Vertrouwelijkheid Redelijke reactietermijnen Redelijke beslistermijnen Afspiegeling In geval van bedrijfseconomisch ontslag kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel als daarover bij CAO andere afspraken zijn gemaakt of als bij CAO een ontslagcommissie is ingesteld. Transitievergoeding De (wettelijke) transitievergoeding geldt niet indien in de CAO een gelijkwaardige voorziening is opgenomen die is gericht op het voorkomen of bekorten van werkloosheid.

13 Doe-opdracht 1: Maak een SWOT analyse van het nieuwe ontslagrecht voor uw organisatie.

14

15 Organigram Stakeholders RPZ Andere Zorgverzeke Gemeente IGZ Leverancier BNG Inwoners raars Ziekenhuize n Raad van Toezicht Raad van Bestuur CCR VMS OR Secretariaat Beleidsmed/ secretariaat VMS PR & Communicatie Liasonarts

16 Periode Voor ziekenhuizen was tot 1 januari 2008 het bouwregime van toepassing, dat zekerheid gaf over de vergoeding van nieuwbouwplannen. De kapitaallasten konden in dit regime volledig nagecalculeerd worden, waardoor een ziekenhuis per saldo geen financieel risico liep. Per 1 januari 2008 is het bouwregime afgeschaft, waardoor ziekenhuis risicodragend zijn geworden voor de omvang van de vergoeding van de kapitaalslasten. De stelselwijzigingen in combinatie met de in 2008 ontstane kredietcrisis hebben ertoe geleid dat vooral banken strenge eisen zijn gaan stellen aan kredietfinanciering en de mogelijkheden en kosten van financiering hierdoor in negatieve zin zijn beïnvloed. Het RPZ was het regionale ziekenhuis voor bewoners van de eilanden Voorne-Putten en Rozenburg en de gemeente Albrandswaard en Hoogvliet. In 2008 was de tendens dat er sprake was van een grotere zorgvraag (en de overigens daarbij behorende stijgende kosten), en dat het (mede gegeven de geografische situatie) het in de lijn der verwachtingen lag dat de omzet van het ziekenhuis zou stijgen. In de praktijk bleek de groei lager (dan in de regio), en de facto RPZ in de afgelopen jaren stelselmatig marktaandeel had verloren.

17 Vanaf 2010 verlies Tot en met 2009 een positief exploitatieresultaat, met een vergroting van het eigen vermogen van circa 15 miljoen euro. Vanaf 2010 ontstond een ommekeer. Tengevolge van de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden, de overcapaciteit in de regio, steeds kritischere zorgverzekeraars, de kredietcrisis en de financieringsdruk, personeelstekorten in de zorg, de stijgende kosten, maakte het RPZ verlies. RPZ besloot meer te investeren. Er werden investeringen gedaan in diverse medische apparatuur en er werd geïnvesteerd in personeel. De gevolgen van hogere kosten en een tegenvallende groei heeft geleid tot een negatief resultaat (in 2011) van 5 miljoen Euro. In 2012 is getracht via een kostenreductie-programma het verlies terug te brengen, maar medio september 2012 bedroeg het verlies bijna 7 miljoen Euro. Op 1 november 2012 is een nieuwe Raad van Bestuur benoemd. Eigen vermogen was verdampt tot nog geen 4 miljoen Euro. Door de Raad van Bestuur is een ombuigingsprogramma aan de Raad van Toezicht voorgesteld, bestaande uit een verlaging van de personeelslasten en overige kosten.

18 Rapport cardiologie De Raad van Bestuur ontving in november 2012 een rapport over afdeling cardiologie en overhandigt aan IGZ. IGZ heeft op basis van dit rapport per direct maatregelen genomen om de patiëntveiligheid op de afdeling cardiologie en de cardiologische zorg in het ziekenhuis te kunnen borgen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Ziekenhuis bevolen de cardiologen met onmiddellijke ingang geen zorg meer te laten verlenen. Dit besluit is voor alle cardiologen met ingang van 27 november 2012 door de minister van VWS voor onbepaalde tijd verlengd. De omzet en het resultaat van het ziekenhuis is als gevolg van de bevelen van IGZ ernstig teruggelopen.

19 Stopzetting zorgverlening cardiologen veroorzaakt directe financiele nood

20 20% minder vergoedbare handelingen

21 Bank trok zich terug..

22 Perioderesultaat februari 2013

23 Reductie De doorstart van de polikliniek (cardiologie) kon alleen geschieden in samenwerking met andere regionale ziekenhuizen, tegen extreem hoge kosten. Dit, gekoppeld aan negatieve publiciteit en een dalend patiëntvertrouwen, in combinatie met de overcapaciteit, zeer krappe liquide positie, een afkalvend eigen vermogen en zorgverzekeraars die onder deze omstandigheden additionele eisen gingen stellen aan de contractering, maakte dat het ziekenhuis zeer snel in bijzonder zwaar vaarwater terechtkwam. Het productieverlies bedroeg, 20%. In navolging hierop heeft de Raad van Bestuur van cliënte, mede in acht genomen de overcapaciteit in de regio, ingezet op een zeer stevige reductie van de overcapaciteit. RPZ begon met de afbouw van het personeelsbestand met 160 medewerkers (dat per 1 juni 2013 is geëffectueerd). Om tot een duurzaam levensvatbaar ziekenhuis te komen moest er een impairment plaatsvinden, afwaardering van gebouwen/sanering lening, een reductie met 150 fte, reductie specialisten/doktersbestand met circa 30% en bijdragen van zorgverzekeraars/banken/waarborgfonds met betrekking tot financiering van het reddingsplan.

24 Situatie mei/juni 2013 De huidige situatie was medio mei/juni 2013 als volgt: 1. RPZ had een door de zorgverzekeraars geaccepteerd short stay -ziekenhuis-model. 2. Zorgverzekeraars hadden toegezegd, onder condities, te willen contracteren met een nieuwe entiteit. 3. RPZ had diverse gesprekken gevoerd met head funds, die geen eigen kapitaal wilden inbrengen. 4. Liquiditeitspositie was, zeker nadat de ING de liquiditeitskraan had verlaagd, verslechterd. Een en ander had ook te maken met het feit dat zorgverzekeraars de zogenaamde overfinanciering versneld zijn gaan verrekenen. Het vorenstaande leidde tot de conclusie dat zonder schuldsanering geen positief resultaat mogelijk was. 5. Dit betekende o.a. onherroepelijk vermindering van het personeelsbestand.

25 Reorganiseren in drie stappen: voorbereiding, obstakels en uitvoering 2 Te nemen obstakels 3 Uitvoering 1 Voorbereiding

26 Doe-opdracht 2: Maak een overzicht van de onderwerpen waarop het ziekenhuis zich in het kader van de reorganisatie moet voorbereiden en zet deze in een chronologische volgorde.

27 Voorbereidingen dienen plaats te vinden op drie punten, te weten noodzaak, selectie en herplaatsing Noodzaak Waarom? Selectie Wie? Herplaatsing Passend?

28 Noodzaak: een business case dient logischerwijs te volgen uit een goed (cijfermatig) onderbouwd verhaal Beleidsvrijheid De ondernemer is vrij om de noodzaak in te kleden zoals hem dat goeddunkt. Zelf beslissen De OK/UWV gaat niet na of men het adviestraject zelf ook zo had aangepakt. Volle toets Er dient sprake te zijn van een consistente gedachtegang waarbij alle argumenten/documenten in het licht van het gevoerde debat op tafel komen. Marginale toets Er vindt dus een volle toets plaats op de redenering, procedure en de toelichting. De uiteindelijke keuze is marginaal.

29 Noodzaak: een business case wordt onderbouwd met cijfermateriaal en dient een logisch verhaal te vormen Orderportefeuille Cashflow statements Winst- & verliesrekeningen Marktsituatie Alternatieven

30 Selectie: boventalligen dienen op basis van het afspiegelingsbeginsel te worden geselecteerd Stap 1 Stel de peildatum vast Stap 2 Stel de bedrijfsvestiging vast Stap 3 Stel uitwisselbare functiegroepen vast Stap 4 Deel de werknemer in leeftijdsgroepen in Stap 5 Stel de krimp in de functie categorieën vast Stap 6 Pas de krimp toe op leeftijdsgroepen

31 Selectie: bedrijfsvestiging is een elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid operend, organisatorisch verband Externe kenmerken Interne kenmerken Eigen adres, bedrijfslocatie KvK registratie Eigen klantenkring Eigen naam Eigen website/logo/huisstijl Geografische afstand tussen de locaties Aparte rechtspersoon Zelfstandige rapportage Eigen management Eigen medezeggenschap Hire & Fire

32 Selectie: uitwisselbaarheid wordt opgehangen aan de objectiviteit van de functie en niet aan de subjectieve kenmerken van de werknemer Functie inhoud Wat moet de betreffende medewerker feitelijk doen en met welke output? Kennis en vaardigheden Competenties Omstandigheden Welk niveau is vereist voor een goede functievervulling (opleidingsniveau, diploma s, certificaten, techniek verkregen door systematisch oefenen, etc.)? Welk waarneembaar effectief gedrag is vereist (stresstolerantie, creativiteit, analytisch vermogen, conceptueel denken, leiderschap etc.)? Welke omstandigheden spelen bij de functie-inhoud, de kennis en de competenties een rol (overdag of s nachts, in koelcel of in tropische kas, in groepen of solitair, etc.)? Niveau/beloning Welk waarneembaar effectief gedrag is vereist? Uitwisselbare functies zijn (nagenoeg) vergelijkbaar en bij de toetsing wordt daarom gebruik gemaakt van een overdrachtsperiode.

33 Leeftijd Afspiegelen: hoe werkt het ook al weer? Kort Lengte dienstverband Lang Jonger Peildatum leeftijdsgroep 1 leeftijdsgroep 2 Bedrijfsvestiging Ouder leeftijdsgroep 3 Uitwisselbare functies Totaal: -12

34 Stoelendans als selectie voor boventalligen Oude organisatie Nieuwe organisatie Deel van functie vervalt Selectie!! Hele functie vervalt Geen selectie

35 Inhoud reorganisatieplan Doel Wat moet de reorganisatie opleveren? Business case Omschrijving van business case, inclusief cijfermateriaal Nieuwe organisatiestructuur Analyse Hoe kom je van de huidige organisatie naar de nieuwe organisatie? Selectie van boventalligen/ in kaart brengen mogelijke herplaatingen Financiële en personele gevolgen Maatregelen ter opvang van personele gevolgen Juridisch Breng juridische aspecten in kaart. Stappenplan Van start tot einde Juridisch / operationeel / communicatie met stakeholders

36 Reorganiseren in drie stappen: voorbereiding, obstakels en uitvoering 2 Te nemen obstakels 3 Uitvoering 1 Voorbereiding

37 Doe-opdracht 3: Welke juridische obstakels dient het ziekenhuis te nemen en welke stakeholders spelen daarbij een rol?

38 De werkgever dient drie juridische obstakels te nemen voordat tot uitvoering kan worden overgegaan Adviesprocedure met OR Melding WMCO in geval van collectief Overleg Sociaal Plan

39 Adviesprocedure met OR: zonder advies kan er geen formele beslissing worden genomen Ondernemer kan relevante informatie verschaffen inzake 1) beweegredenen 2) gevolgen 3) maatregelen Idee is uitgewerkt, advies moet worden verzocht Indien besluit = advies dan direct uitvoeren mogelijk Indien besluit advies, dan motivering van besluit en wachtmaand dus geen uitvoering Na wachtmaand wel uitvoering mogelijk Alleen over adviesplichtige besluiten Kennelijk onredelijkheid is de toetsgrond Marginale toetsing (inhoudelijk) Zorgvuldige toepassing regels (procedureel) Beleidsvoornemen Advies Wachtmaand Voorgenomen besluit Besluit Procedure OK Hersenspinsel Nog niet uitgewerkt idee Nog geen plicht tot vragen advies OR kan zich door interne/externe adviseurs laten bijstaan Algemene informatieplicht ex artikel 31 WOR Adviseurs worden betaald door ondernemer Tenminste 1 overlegvergadering Afwijkend advies = motiveren Om OR in gelegenheid te stellen met ondernemer afspraken te maken En om OR in gelegenheid te stellen om beroepsprocedure te starten OR kan afstand doen van (deel) wachtmaand

40 Medezeggenschapsrechten ook opgenomen buiten de WOR. bijvoorbeeld in de WMCZ

41 De Vereniging Medische staf en de verpleegkundige adviesraad hebben ook adviesrechten. en de RvT zelfs instemmingsrecht.. Het document medische staf maakt onderdeel uit van de toelatingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de medisch specialist; Artikel 3 van het document medische staf geeft de medische staf een adviesrecht als het gaat om het strategisch beleid van het ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten met andere ziekenhuizen, instellingen of samenwerkingsverbanden; Indien geschillen ontstaan dienen deze te worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht voor de gezondheidszorg; Indien er een Verpleegkundige adviesraad is ingesteld kan deze adviesrechten zijn toebedeeld. Een wettelijke plicht bestaat daartoe niet wel wordt in de cao de aanbeveling gedaan om deze in te stellen. Artikel 7 lid 5 van de statuten van het ziekenhuis bepalen dat 'voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist (is) voor besluiten van de Raad van Bestuur tot de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers ( ).

42 Melding WMCO: aangepast per 1 maart 2012 >19 3 maanden Werkgebied Opzegging ten minste 20 a.o. s Regelingen/ontbindingen tellen mee, disfunctioneringsontslagen niet. De beëindigingen dienen in een periode van 3 maanden plaats te vinden: het gaat om indieningen/ondertekenen. Ontslagen dienen werknemers te betreffen die werkzaam zijn in één van de 6 districten. UWV en v.o. s Wachtmaand Raadpleging v.o. s is zelfstandige eis Plicht CAO tot melding Start procedure UWV Administratieve handeling Niet naleving: stopzetten procedure Maar vooral: aantasting beëindiging (vernietigbaar binnen 6 maanden)!

43 Overleg met bonden gaat in de praktijk over een Sociaal Plan Algemeen Inhoud Juridisch Geen plicht om SP te sluiten Meestal met v.o. s Afwikkelingsafspraken Beperkte contractsvrijheid Wijze beëindiging Afvloeiingsvergoeding Herplaatsing Outplacement Ouderenregeling Hardheidsclausule Afwijken wet problematisch Met OR minder binding maar OR heeft laatste woord Voorkomen procedures achteraf Uitleg zoals een CAO Hoe bindt een SP?

44 Overzicht te nemen stappen inclusief relevante stakeholders RvT VMS CCR OR Bonden Instemming Advies Advies Advies WMCO Overleg

45 Reorganiseren in drie stappen: voorbereiding, obstakels en uitvoering 2 Te nemen obstakels 3 Uitvoering 1 Voorbereiding

46 Wachtgeld als vertrekregeling bij voorbaat opgenomen in Collectieve arbeidsovereenkomsten Wachtgeld? Aanvulling op inkomen/uitkering na ontslag Opgenomen in CAO/Regeling (Ambtenaren): Ziekenhuizen/GGZ/Gehandicaptenzorg/ VVT/Afval & Milieu Werking Duur regeling afhankelijk van leeftijd en dienstjaren, ouderen vaak overbrugging tot pensioen, WW-duur Hoogte wachtgeld: start meestal 100%, dalend naar meestal 70%. Afwijken? Risico: dubbel vangen, nl. én ontbindingsvergoeding én wachtgeld Oplossing In vaststellingsovereenkomst opnemen dat vergoeding moet worden terugbetaald indien aanvraag wachtgeld wordt gedaan; Rechter verzoeken in de beschikking de aanwezigheid van wachtgeld te betrekken bij bepalen hoogte vergoeding.

47 Doe-opdracht 4: Maak met gebruik van de gegevens uit de Excel-file (zie USBstick) de volgende opdracht. (1) Welke functies zijn onderling en wederzijds uitwisselbaar en waarom wel/niet? (2) Wie komen er voor ontslag in aanmerking als er een krimp van 8 Allround SEH Verpleegkundigen moet plaatsvinden? [zie tool op USB-Stick]

48

49 Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet verklaard 'Falende zorgbestuurder aansprakelijk stellen' Zorginstelling Zonnehuizen was gewaarschuwd voor faillissement

50 RVP in zwaar weer Faillissement: Gevolg: alleen de curator bepaalt wat er gebeurt Doel: te gelde maken van activa ten behoeve van schuldeisers Surseance van betaling: Gevolg: bewindvoerder naast het bestuur Doel: tijdelijk liquiditeitsprobleem overwinnen Pre-pack Gevolg: stille bewindvoerder zonder bevoegdheden Doel: voorbereiden doorstart in relatieve rust

51 Casus I Ziekenhuis vraagt pre-pack Bestelling van medicijnen Wat spreek je af over betaling van de leverancier?

52 3 soorten bestuurdersaansprakelijkheid Curator Derden (zorgverzekeraars, leveranciers, belastingdienst) Zorgorganisatie Aansprakelijkheid in faillissement Interne aansprakelijkheid tegenover zorgorganisatie Externe aansprakelijkheid tegenover derden Bestuurders

53 Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover derden Zorgorganisatie vaak stichting of besloten vennootschap Beginsel: zorgorganisatie is als rechtspersoon zèlf aansprakelijk, bestuurders niet Bij uitzondering bestuurder wèl aansprakelijk: Lichtvaardig contracteren Bewerkstelligen niet-nakoming wettelijke en contractuele verplichtingen/selectieve betaling Niet melden betalingsonmacht bij belastingdienst Criterium aansprakelijkheid: persoonlijk ernstig verwijt doordat je wist of behoorde te weten dat derden niet betaald zouden worden

54 Casus II: externe bestuurdersaansprakelijkheid Foutieve declaraties aan zorgverzekeraar Bestuurders waren niet op de hoogte van fouten in de declaraties Bestuurders aansprakelijk voor terugbetaling onjuiste declaraties?

55 Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders voor het gehele boedeltekort Criterium: kennelijk onbehoorlijk bestuur, dat een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement Weerlegbaar vermoeden bij niet voldoen aan boekhoudplicht of publicatieplicht Geldt nu alleen voor BV, NV en commerciële stichting (Vpb-plichtigheid) Nieuw wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen: ook voor alle andere rechtspersonen. Doel wetsvoorstel: drempel tot aansprakelijkstelling van semi-publieke bestuurders en toezichthouders verlagen

56 Interne bestuurdersaansprakelijkheid tegenover zorgorganisatie Behoorlijk vervulling van de opgedragen taak tegenover de zorgorganisatie Hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel, tenzij niet te verwijten en maatregelen genomen Criterium aansprakelijkheid: persoonlijk ernstig verwijt doordat geen redelijk handelend bestuurder, die opzijn taak is berekend, op een dergelijke wijze zou handelen

57 Interne bestuurdersaansprakelijkheid tegenover zorgorganisatie Voorbeelden onbehoorlijke taakvervulling: Aanwenden van middelen voor privé-doeleinden Doeloverschrijding Handelen in strijd met wet of statuten Betalingen zonder rechtsgrond Aangaan van verplichtingen met grote financiële consequenties zonder goede voorbereiding Verzuimen om zorgorganisatie adequaat te verzekeren

58 Specifieke risico s Winstmaximalisatie geen rechtvaardiging voor risicovolle projecten Veel verschillende stakeholders met eigen, tegenstrijdige, belangen Veranderende/complexe regelgeving

59 Aandachtspunten Nakoming statutaire bepalingen Administratie en deponering jaarrekening Interne controle op orde Financiering in overeenstemming met maatschappelijk doel (vgl. Vestia) Inachtneming regelgeving Zorgvuldige en vastgelegde besluitvorming Last but not least, neem tijdig maatregelen

60 Beperking risico bestuurdersaansprakelijkheid Beding tot beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Decharge

61 Vragen?

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #6 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 WWZ EN DE WIJZIGINGEN VOOR HET ONTSLAG OP STAANDE VOET

ARBEIDSRECHT WWZ #6 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 WWZ EN DE WIJZIGINGEN VOOR HET ONTSLAG OP STAANDE VOET MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #6 JANUARI 2015 WWZ EN DE WIJZIGINGEN VOOR HET ONTSLAG OP STAANDE VOET HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN DE DRUP? DE WET WERK EN ZEKERHEID

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

MEMO - Wet Werk en Zekerheid

MEMO - Wet Werk en Zekerheid MEMO - Wet Werk en Zekerheid Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wijzigingen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd... 2 Introductie van de aanzegplicht bij tijdelijke contracten... 2 Verbod op proeftijdbeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015

SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 SOCIAAL PLAN MGL 1-11-2013 tot en met 31-12-2015 Pagina 1 HOOFDSTUK 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2 DEFINITIES....3 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE BEPALINGEN....8 HOOFDSTUK 4 EERSTE TWEE WEKEN VAN BOVENTALLIGHEIDFASE....10

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

16 Reorganisatie en sociaal plan

16 Reorganisatie en sociaal plan Bijlage 1 Versie 23 mei 2013 16 Reorganisatie en sociaal plan 1 Reorganisatie Artikel 16.1 bevoegdheid tot reorganisatie 1. Het college neemt het besluit tot een ingrijpende reorganisatie. Het hoofd van

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking Het wetsvoorstel Werk en zekerheid dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking Vakgroep arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Universiteit van Amsterdam 1 Inleiding Een kleine drie

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

Arbeidsrechtspecialisten

Arbeidsrechtspecialisten Inleiding Op 18 februari 2014 is het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Tweede Kamer. Heel recent, namelijk op dinsdag 10 juni 2014, heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei Inleiding Het Nederlandse ontslagrecht wordt vaak als zeer gecompliceerd ervaren. Een veel gehoord geluid in werkgeverskringen is dat het onmogelijk is om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, en als dit

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO

Principe Akkoord. Sociaal Plan MCO Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie