Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015"

Transcriptie

1 Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Achtergrond negatief eigen vermogen 4 3. Prognose Kernactiviteiten Organisatorische aanpassingen 9 6. Budget Cashflow Financieel Herstelplan Waarom geen faillissement Planning Samenvatting 14 Bijlagen 1. Prognose Balans Budget en cashflow 2015, 2016 en Balans ultimo 2015, 2016 en 2017 Bestuur NRB Amsterdam, 10 december

2 1.Inleiding De Nederlandse Rugby Bond (NRB) is de laatste jaren sterk in aantal leden gegroeid. Met name het aantal jeugdleden en jeugdteams is, in tegenstelling tot andere teamsporten in Nederland, sterk gestegen. Het succes van de Dames VII en hun NOC*NSF-status, alsmede de goede internationale resultaten van de Heren XV en Dames XV en de jeugdselecties in de afgelopen jaren, hebben hieraan zeker bijgedragen. Feitelijk maakt de NRB dus wat betreft groei en internationale prestaties één van de beste periodes in haar 82 jarig bestaan door. Maar helaas kent deze succesvolle groei van het rugby in Nederland ook een grote financiële keerzijde! Met de sterke groei in de breedtesport is veel geïnvesteerd in opleiding en begeleiding van de clubs, spelers, trainers, coaches en scheidsrechters. De internationale prestaties en ambities van de Dames-, Heren- en jeugdselecties hebben geleid tot een sterke toename van de kosten voor training, begeleiding en reizen/vervoer. Tegelijkertijd is een aantal ambitieuze toernooien, zoals de World Series, georganiseerd zonder dat daarvoor een sluitende begroting aanwezig was. Dit alles heeft de laatste jaren geresulteerd in een (onverantwoord) sterke kostenstijging van de NRB, zonder dat daar dekkende inkomsten tegenover stonden. De afgelopen jaren blijkt er door het NRB bestuur en het Bondsbureau geen adequate aansturing van en controle op de afdelingsbudgetten, de kosten van selecties, toernooien, projecten, salarissen, representatie en andere verplichtingen te zijn geweest. Dit heeft in de laatste jaren tot grote oplopende verliezen geleid, die inmiddels resulteren in een negatief eigen vermogen van de NRB van per ultimo (hoofdstuk 3) De interne financiële administratie en verslaglegging blijken de afgelopen jaren niet adequaat te zijn geweest. Geconcludeerd moet worden dat de in de ALV gepresenteerde resultaten vaak niet betrouwbaar waren. In de ALV van 1 november jl. is besloten per direct een nieuwe interim voorzitter en vervolgens een interim penningmeester aan te stellen met de opdracht om, samen met de nog zittende bestuursleden, de financiële positie van de NRB in kaart te brengen en een reddingsplan op te stellen. In dit rapport vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de huidige financiële status van de NRB, het budget voor 2015, de planning , de cashflow 2015, de noodzakelijke organisatorische aanpassingen, de activiteiten in 2015, het voorstel voor herstel van het negatief eigen vermogen en financiering cashflow

3 Voor 2015 is een budget opgesteld dat resulteert in een operationele winst van ,- inclusief de kosten van een reorganisatie. Geschoond voor deze eenmalige kosten is de winst (hoofdstuk 6) Om aan de structurele vermogenseisen van NOC*NSF en World Rugby (voorheen IRB ) te voldoen, moet de NRB een lange termijn positief eigen vermogen hebben. Voor de komende jaren wordt dan ook gestreefd naar een positief resultaat boven 10% van de omzet dat de basis moet vormen voor een gezonde financiële en daardoor ook sportieve toekomst van de NRB en haar leden. Het gecumuleerde verlies (negatief eigen vermogen) is gefinancierd door grote en kleine schuldeisers en oneigenlijk gebruik van gelden van de Provincie Noord Holland voor de nieuwbouw. Veel crediteuren accepteren geen verder uitstel van betaling. De totale financiering hiervoor zal praktisch gelijk zijn aan het negatieve eigen vermogen van De vaste inkomstenstromen van de NRB in de maanden januari t/m juli 2015 zijn per definitie zeer gering. Door de vaste en niet te vermijden kosten zal er in de eerste helft van 2015 een additionele cashflowbehoefte zijn van bijna Dit bedrag zal tot de zomer van 2015 moeten worden gefinancierd. Kortom: Op korte termijn zal in totaal een bedrag van rond de moeten worden gefinancierd om de continuïteit van de NRB veilig te stellen. Met een betalingsregeling voor de achterstallige huur aan het NRCA van ruim betekent het een beroep op de leden van de NRB van Daarin zit wat ons betreft de kern van dit reddingsplan. Een voorstel voor deze redding heffing wordt in hoofdstuk 8 verder uitgewerkt. Zoals verderop is toegelicht in hoofdstuk 9, is een overweging tot faillissement van de NRB om een aantal dwingende redenen nadrukkelijk niet aan te bevelen. Om tot een positief resultaat in 2015 te komen zullen ingrijpende kostenmaatregelen moeten worden genomen in met name de bezetting van het Bondsbureau, de organisatie van de NRB en het Topsportbeleid. (hoofdstuk 4 en 5) Het is feitelijk een halve minuut voor 12! Daarom richten wij ons in dit rapport op de hoofdlijnen van de te nemen maatregelen tot redding van de NRB. Wij hebben ons in dit stadium niet verder willen verdiepen in alle details van de ontstane verliezen, maar geven wel een korte samenvatting van de belangrijkste oorzaken. (hoofdstuk 2) 3

4 De sportieve resultaten en de voortdurende groei van het Nederlandse Rugby zijn te mooi om door de huidige financiële malaise te laten verdampen. Wij moeten nu met alle leden van de NRB de ontstane financiële problemen onderkennen, aanpakken én oplossen en tegelijkertijd een solide NRB-organisatie neerzetten die de sportieve en financiële toekomst voor het Nederlandse rugby waarborgt. 2. Achtergrond negatief eigen vermogen NRB ultimo 2014 Vanaf 2010 boekt de NRB jaarlijks negatieve resultaten. Ondanks het kleine verlies in 2011 was er per ultimo 2011 nog een positief eigen vermogen van In 2012 werd een verlies geboekt van en in 2013 een verlies van Per saldo had de NRB per ultimo 2013 een negatief eigen vermogen van Volgens de huidige stand van zaken zal het verlies over bedragen. Per saldo bedraagt het negatief eigen vermogen van de NRB per 31 december De NRB heeft geen langlopende leningen of bankkredieten. Het negatief eigen vermogen is dan ook gefinancierd met direct opeisbare schulden van enkele grote en vele kleine crediteuren, waaronder ook leden van de Rugby Bond. Een toenemend aantal schuldeisers accepteert geen verder uitstel van betaling meer en er lopen inmiddels rechtszaken en incassoprocedures tegen de NRB. De continuïteit van de NRB staat hiermee direct ter discussie! Er heeft geen gedetailleerd onderzoek naar de oorzaak van de verliezen plaats gevonden. Een korte analyse geeft de volgende globale verklaring: - De jaarlijkse inkomsten van de NRB bestaan uit contributie leden, teambijdrage clubs, bijdrage NOC*NSF en World Rugby en enkele kleine sponsoren. - Bovengenoemde inkomsten zijn primair bestemd voor de breedtesport. - Voor topsport, nationale selecties, toernooien en evenementen moeten apart inkomsten worden gegenereerd. Dit is in de laatste jaren lang niet altijd adequaat gebeurd. 4

5 - De ambitieuze plannen van het bestuur in de afgelopen jaren en de slechte budgettering en controle van de uitgaven heeft tot grote financiële risico s voor de NRB geleid. - Op de toernooien Dames Amsterdam 2012, EK Dames Ameland 2012, World series 2013 en 2014 zijn ondanks sponsoring grote verliezen geleden. - Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre de kosten van het Dames VII programma in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op de resultaten van de NRB. - De groei van het aantal leden en de successen van de nationale selecties hebben geleid tot hoge kosten voor ondersteuning alsmede organisatie en reis- en verblijfkosten. Tegenover deze kosten stonden geen dekkende inkomsten. Budgetten werden slecht afgestemd, niet gecontroleerd en vaak overschreden. - Door ondersteuning van toernooien, opleidingen en selecties, maar ook door onvoldoende onderlinge samenwerking en aansturing zijn met de jaren de kosten van het Bondsbureau sterk gestegen. Het totale personeelsbestand van vast en tijdelijk personeel en ZZP ers is in 2013 en 2014 fors toegenomen. - Administratief bestond niet of nauwelijks controle op budgetten. Operationele en financiële afspraken met derden werden niet goed vastgelegd en/of nagekomen. Kosten en ontvangen facturen werden onnauwkeurig en vaak pas later geboekt. - Bovenstaande heeft geleid tot onverantwoorde uitgaven en verhulde verliezen. De in een periode gerapporteerde resultaten bevatten vaak niet alle in die periode gemaakte kosten. Hiermee waren ook de gepresenteerde jaarresultaten niet volledig. In de laatste weken zijn vele niet correct geboekte verplichtingen en afspraken, niet geadministreerde facturen, creditnota s en ten onrecht geboekte nog te ontvangen bedragen, gecorrigeerd. Per saldo leidt dit tot een aanzienlijk verlies over 2014 en een groot negatief eigen vermogen per 31 december

6 3. Prognose 2014 Bij de prognose is uitgegaan van de cijfers van november Na een grondige controle van de boekhouding is een groot aantal correcties doorgevoerd, waarmee de voorliggende cijfers een zo actueel mogelijk beeld van de huidige situatie geven. Helemaal afgesloten is deze boekhoudkundige controle nog niet. Er moeten nog reconciliaties van de omzetbelastingen plaatsvinden en er zullen nog de nodige correcties moeten plaatsvinden in het debiteurenbestand. Echter de cijfers over november geven een redelijk betrouwbaar beeld van de financiële positie van de NRB. Een inschatting is gemaakt van de kosten van de maand december. Als inkomsten hebben wij de toegezegde betaling door de NOC*NSF geboekt. Deze wordt in januari 2015 ontvangen, na goedkeuring van het Reddingsplan. Bijlage 1 toont de prognose van de resultatenrekening Deze sluit met een verlies van De resultatenrekening geeft een specificatie van de Algemene kosten. Deze is redelijk vergelijkbaar met de kostenbudgetten voor in bijlage 3. De kosten van de programma s zijn niet gespecificeerd naar Breedtesport Wedstrijden & Competitie, Topsport en Toernooien. Aangezien vele boekingen door elkaar heen lopen en halverwege het jaar de boekhouding anders is ingesteld, is een verdeling moeilijk te maken. Verder is het financieel management van de Dames VII overgebracht naar de CTO en heeft er een afrekening per 1 september plaatsgevonden. In bijlage 2 is de balans per 31 december 2014 opgenomen. Het eigen vermogen is afgenomen tot negatief. Er zijn maar weinig assets per die datum. Van de omzetbelasting van is een bedrag van circa uit 2013 geaccepteerd door de fiscus. Dit bedrag wordt niet uitbetaald maar verrekend in april en mei 2015 met de achterstallige schulden. De vordering op de NOC*NSF wordt pas betaald nadat het Herstelplan is geaccepteerd. De passiva zijde van de balans geeft een duidelijk beeld van de financiering van het negatieve vermogen. Verreweg het grootste deel wordt gefinancierd door crediteuren. Voor de schuld aan de fiscus is een betalingsregeling getroffen, die stipt moet worden opgevolgd. Voor de huurschuld aan NRCA is een betalingsregeling overeengekomen. De schuld aan het stadsgewest Amsterdam is het gevolg van door de NRB ten onrechte gebruikte gelden van De Provincie Noord Holland voor de nieuwbouw. 6

7 4. Kernactiviteiten 2015 Gezien de huidige financiële positie van de NRB en de te verwachten inkomsten voor 2015, zullen er keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. de organisatorische en financiële bijdrage van de NRB aan de sportieve rugby activiteiten en evenementen in de komende jaren. Hoewel de sterke groei van de breedtesport en het succes van de topsport programma s nauw met elkaar verbonden zijn zullen hierin prioriteiten moeten worden gesteld. De gebudgetteerde inkomsten van de NRB in 2015 bestaan voor 76% uit leden contributie en teambijdragen en voor 24% uit subsidies van het NOC*NSF en World Rugby. Voor de duidelijkheid moet gesteld worden dat het Dames VII programma per 1 september 2014 is overgedragen aan het CTO. Het organisatorische en financiële management ligt bij het CTO en de NRB loopt voor dit programma tot eind 2016 geen financiële risico s. Breedtesport De prioriteit van de NRB zal in 2015 op de ondersteuning en uitbouw van de breedtesport liggen. - Goede ondersteuning en organisatie van de competitie - Kostenbesparing en efficiencyverbetering door uitrollen digitale ondersteuning van de competitieadministratie. - Get into Rugby : Internationaal programma voor ledengroei. - Power Plan : NRB-specifiek 3-jaren plan gericht op groei en versterking van ledenbestand, technisch kader en accommodatie van verenigingen. - Unity Project : Samenwerkingsproject NRB-RFU gericht op werving en behoud jeugdleden, technisch kader en vormgeven Veilig Sport Klimaat - Voor bovenstaande programma s zijn beperkte budgetten beschikbaar. - Voor de breedtesport en de administratieve ondersteuning zijn op het bondsbureau FTE 3 gebudgetteerd. - De opleiders zullen door de NRB worden aangestuurd en ontvangen een bescheiden vergoeding. 7

8 Topsport Topsport heeft met de prestaties van de selecties en de opzet van de academies en het NTC/Pathway programma de laatste jaren een grote vlucht voorwaarts gemaakt. Hiermee is een goede basis gelegd voor versterking van de internationale positie van het Nederlandse Rugby in de komende jaren. De NRB zal in 2015 hoofdzakelijk bijdragen aan de organisatorische ondersteuning van de topsport programma s. Slechts zeer beperkte financiële middelen zijn beschikbaar. - Heren XV zal organisatorisch en financieel worden ondersteund met een beperkt reisbudget. (1 uitwedstrijd in 2015) - Voor de Dames XV en de andere senioren en jeugdselecties zal geen NRB budget beschikbaar zijn voor deelname aan toernooien en internationale competities. - Er zal door de selecties, trainers en begeleiders zelf moeten worden gezocht naar eigen sponsoren voor deelname aan bovengenoemde activiteiten. - De NRB zal wel organisatorische ondersteuning verlenen aan de selecties en waar mogelijk aan de coördinatie van sponsoren. - Trainers en begeleiders van selecties zullen op vrijwilligersbasis moeten werken met een bescheiden vergoeding voor gemaakte reiskosten. - De rugby academies draaien veelal zelfstandig en zullen waar nodig organisatorische ondersteuning krijgen van de NRB. - Gezien de sociaal/sportieve verplichtingen en het potentieel van het NTC programma zal ernaar worden gestreefd om de centrale trainingen en ondersteuning op een adequaat niveau te kunnen blijven laten plaatsvinden. Personele kosten zijn in het budget van 2015 opgenomen. Andere kosten zullen door de deelnemers of verbonden clubs zelf moeten worden gedragen. - Voor de topsport ondersteuning zijn op het bondsbureau FTE 1.4 gebudgetteerd. 8

9 5. Organisatorische aanpassingen De bezetting van het bondsbureau wordt teruggebracht tot FTE 5. Hiermee wordt t.o.v een besparing gerealiseerd van Een deel van de besparing wordt gerealiseerd door het beëindigen van tijdelijke contracten. De afvloeiingskosten van vast personeel zijn in het budget 2015 als bijzondere lasten meegenomen. Naast FTE 3 voor breedtesport en administratie en FTE 1.4 voor topsport zal een manager voor FTE 0,6 worden aangesteld, waarmee de sterkte op totaal FTE 5 uitkomt. De manager zal verantwoordelijk zijn voor een goede coördinatie van de activiteiten, een strakke aansturing van budget en kostenbewaking, proactief en professioneel contact met de clubs, subsidiegevers en operationele partners als World Rugby, Rugby Europe (voorheen FIRA- AER ), NRCA, SRPA, Gemeente Amsterdam en CTO. De manager van het Bondsbureau rapporteert aan de voorzitter van het NRB bestuur en zal in principe aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. De medewerkers van het Bondsbureau rapporteren aan de manager en hebben slecht een functionele rapportagelijn met de leden van het bestuur. Het bestuur van de NRB zal deels worden aangepast. Vier leden zullen terugtreden en 2 nieuwe leden worden benoemd. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit 5 personen: voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinator breedtesport en coördinator topsport. Andere functies zoals communicatie, marketing, sponsoring, zullen buiten het bestuur worden ingevuld en rapporteren aan de voorzitter of secretaris. Over de invoering van een ledenraad zal nog verder worden gesproken en uiteindelijk moeten worden beslist door de ALV. 9

10 6. Budget 2015 In bijlage 3 is de resultatenrekening van het budget 2015 weergegeven. Het budget is opgebouwd per kwartaal zodat ook een goed beeld ontstaat van de cashflow ontwikkeling. Bij de opbrengsten uit contributies is uitgegaan van een ledengroei van 4% en een contributie verhoging van 4%. Voor de interlands zal een entreeprijs gevraagd worden van 10 voor senioren en 5 voor junioren. Er wordt uitgegaan van 4 interlands met gemiddeld 1000 bezoekers, maar voorzichtigheidshalve is slechts per wedstrijd meegenomen. De subsidie van NOC*NSF is conform de aanvraag die in november 2014 is ingediend en de subsidie van de World Rugby is gelijk gehouden aan De kosten van de FTE 5 zijn verantwoord onder de personeelskosten. De afvloeiingskosten van het vast personeel dat onder de reorganisatie valt zijn berekend op De huurkosten aan het NRCA, zijn exclusief de kosten van de Dames VII. Deze worden vanaf januari 2015 door het NRCA rechtstreeks aan het CTO gefactureerd. In de financiële kosten zijn de rentelasten van de obligatielening opgenomen die een onderdeel vormt van het Financieel Herstelplan. De budgetten voor Topsport, Breedtesport (waaronder opleidingen) en Wedstrijdzaken & Competitie zijn door de budgetverantwoordelijke opgesteld. De budgethouders krijgen de uitdrukkelijke taak om het budget per kwartaal te bewaken. Het gebudgetteerde resultaat 2015 sluit positief op Zonder de afvloeiingskosten geeft dit een genormaliseerd resultaat van

11 7. Cashflow ontwikkeling 2015 Het budget is per kwartaal opgebouwd. Uit het resultaat van het eerste en tweede kwartaal is duidelijk dat er een cash behoefte is van totaal in de eerste helft van De positieve cashflow volgt in het derde kwartaal na het factureren en innen van de contributies voor het seizoen Het jaar 2014 sluit af met een negatief vermogen van Bij de NRB staat het negatief vermogen gelijk aan het tekort aan liquiditeit om aan de verplichtingen te voldoen. Samen met de financiering van de activiteit in de eerste helft van 2015 is de totale kredietbehoefte derhalve circa 1,2 miljoen. 8. Financieel Herstelplan Zoals in de eerdere hoofdstukken aangegeven heeft de NRB per ultimo 2014 een negatief eigen vermogen van Voor de NRB is dit het tekort aan liquiditeit om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Een groot deel van de verplichtingen bestaat uit direct opeisbare bedragen, die de continuïteit van de NRB acuut in gevaar kunnen brengen. Met de belastingdienst en het pensioenfonds is een betalingsregeling getroffen. Andere crediteuren waaronder Provincie en Gemeente eisen echter een directe betaling. Om aan bovenstaande verplichtingen te kunnen voldoen en de salarissen voor de komende maanden te kunnen betalen, moet er per direct een financiering gevonden worden van Naast deze oude schuld heeft de NRB een cash probleem van gedurende de eerste helft van Hiervoor is een tijdelijke financiering nodig, die vanaf augustus middels de binnenkomende contributies kan worden afgelost. Vooralsnog kan niet uitgegaan worden van een financiële steun van World Rugby, NOC*NSF of sponsoren voor de verliezen uit het verleden. Gegeven het negatief eigen vermogen kan een banklening worden uitgesloten. Hiernaast is het zaak dat niet alleen de cash positie wordt opgelost, maar ook het eigen vermogen binnen een periode van 1 à 2 jaar positief moet zijn om aan de structurele vermogenseisen van NOC*NSF en World Rugby te voldoen. 11

12 Om aan de gestelde vermogenseisen te voldoen wordt er naar gestreefd om per ultimo 2017 een positief eigen vermogen te hebben. Dit zal tot stand worden gebracht door eenmalige bijdrage van de leden ad en de NRB resultaten van de jaren 2015, 2016 en De ander bedragen zijn leningen voor bepaalde tijd om aan de korte termijn cash behoeft van de NRB te kunnen voldoen. Aan de ALV worden de volgende drie financiële maatregelen voorgelegd, die noodzakelijk zijn om een faillissement van de NRB te voorkomen. 1. Bijdrage leden ( + zie 2) - De leden van de NRB betalen gezamenlijk eenmalig De senior leden (> 19 jaar) betalen 80 per persoon en de junior leden 40 per persoon. - De verantwoordelijkheid voor het innen van de bedragen ligt bij de clubs waar de leden lid zijn. - De bedragen moeten voor 1 februari op de rekening van de NRB zijn gestort om de korte termijn liquiditeitsproblemen te kunnen oplossen. 2. Lange termijn lening Er wordt een obligatielening uitgeschreven van met een obligatie waarde van Looptijd 5 jaar met een coupon van 3%. Eerste aflossing van in 2017 en daarna 3 jaar per jaar. De obligatielening wordt uitgegeven per 1 april 2015 en de inschrijving vindt plaats in het eerste kwartaal. - In samenwerking met De Witte Raven zal gekeken worden naar een individuele hogere lening met een lange looptijd. - ter ondersteuning van de obligatielening zal ook overleg plaatsvinden met NOC*NSF, World Rugby en Gemeente Amsterdam over het verstrekken van een langlopende lening. NB: Indien per 31 mei 2015 het bedrag van deze lange termijn lening niet is opgehaald zal voor het verschil alsnog een beroep moeten worden gedaan op een extra bijdrage van de leden. 12

13 3. Tijdelijke lening Het NRCA is bereid de uitstaande schuld om te zetten om een tijdelijke lening van met een rente van 3%. De lening zal worden afgelost in 24 maandelijkse termijnen vanaf 1 oktober De Ecotax 2013 ( ) zal naar verwachting in januari 2015 door de NRB worden ontvangen. Het ontvangen bedrag wordt met de verenigingen verrekend middels de 2 e contributiebetaling 2015/2016 in het 4 e kwartaal De Ecotax 2014, die eind 2015 zal worden ontvangen, zal in het 4 e kwartaal 2016 worden verrekend met de 2 e contributieronde voor seizoen 2016/2017. Vanaf 2017 zal de doorstorting van de Ecotax direct plaatsvinden. 9. Waarom geen faillissement Een faillissement maar ook andere insolventiescenario's is absoluut onwenselijk. In geval van een faillissement raakt de NRB direct aansluiting bij NOC*NSF, World Rugby en Rugby Europe kwijt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Olympische weg van de Ladies 7's formeel afgesloten zal worden. Van een doorstart (dat wil zeggen: Het van de curator kopen van de activa om via een nieuwe entiteit de activiteiten te continueren) zal geen sprake kunnen zijn. De activiteiten van de NRB zijn namelijk primair via aansluiting bij NOC*NSF, World Rugby en Rugby Europe te organiseren. Navraag bij NOC*NSF heeft geleerd dat aansluiting van een nieuwe bond geruime tijd kan duren, gerekend moet worden op een periode van circa drie jaar. Voor wat betreft het verloop van de competitie zal er een enorme krater in de continuïteit komen, als de competitie al kan worden voortgezet. Continuering van de competitie via een zogenaamde wilde bond (dat wil zeggen een bond die niet is aangesloten bij NOC*NSF en internationale organen) valt om meerdere redenen niet aan te bevelen. Naast bovenstaande argumenten speelt mee dat de imagoschade enorm zal zijn, wellicht onherstelbaar. Een ander argument is dat bij een faillissement de regie volledig in handen wordt gegeven van de curator. De curator zal direct op zoek gaan naar zondebokken, dit zal doorwerken naar het bestuur (alle personen die in de periode dat de tekorten zijn ontstaan formeel bestuurder waren). Betrokkenen moeten rekening houden met claims vanwege 13

14 bestuurdersaansprakelijkheid, die niet onder een verzekering vallen. De vraag die de leden zich moeten stellen is of dit gewenst is en uiteindelijk de gewenste oplossing biedt. Daarnaast zal het faillissement tot het duperen van schuldeisers leiden omdat de ervaring leert dat de gewone (concurrente) schuldeisers volledig achter het net vissen. Dit betekent dat, nu een deel van de schuldeisers uit de rugbywereld afkomstig is, het financiële debacle feitelijk wordt verplaatst. Het bovenstaande geldt in zekere zin ook voor een formele surseance van betaling en voor een informele stille surseance (pre-pack). Aangezien de lopende inkomsten dusdanig gering zijn dat hiermee niet of nauwelijks aan de periodieke verplichtingen voldaan kan worden, is de verwachting dat in geval van een surseance de bewindvoerder vrij snel tot omzetting naar een faillissement zal overgaan. 10. Planning Bijlage 4 geeft de Balans per 31 december 2015 weer na de verwerking van het Reddingsplan en de resultatenrekening De liquiditeit eind 2015 is krap voldoende voor de cashflow behoefte van de eerste helft Ditzelfde geldt voor eind 2016 en in minder mate voor De balansen van 2016 en 2017 geven aan dat de NRB eind 2017 een positief eigen vermogen heeft en de liquiditeit voldoende is voor de financiering van de negatieve cash flow van de eerste 7 maanden van Hiermee kan dan de periode van herstel afgesloten worden. 11. Samenvatting Te ambitieuze plannen voor topsport en evenement, alsmede slechte controle op uitgaven en forse kosten overschrijdingen hebben geleid tot een negatief eigen vermogen van per eind NOC*NSF en World Rugby eisen van de aangesloten bonden een structureel positief eigen vermogen. Zelfs met een gedegen budgettering zal de NRB niet is staat zijn het eigen vermogen, middels de resultaten in de komende jaren, aan te zuiveren. 14

15 Om tot een positief eigen vermogen te komen zal dan ook een beroep op alle leden van de NRB worden gedaan van in totaal Dit is 80 per senior en 40 per junior lid, te collecteren door de clubs en te betalen aan de NRB voor 1 februari Het ontbrekende bedrag van voor een positief eigen vermogen, zal in de komende 3 jaar uit de resultaten van de NRB moeten komen. Om de huidige crediteuren te kunnen betalen en de cashflow 2015 te financieren is naast de bijdrage van de leden een langlopende lening van nodig. Hiervoor zal een obligatielening worden uitgeschreven, een lening worden aangegaan met het NRCA en gesprekken worden gevoerd met NOC*NSF en World Rugby voor het verstrekken van een langlopende lening. Mochten deze leningen niet het bovengenoemde bedrag opleveren, zal in mei 2015 alsnog een beroep op de leden moeten worden gedaan voor een aanvullende bijdrage. Om tot positieve resultaten in 2015 en de daaropvolgende jaren te komen zullen drastische kostenbesparingen worden doorgevoerd op het Bondsbureau en de kosten van de selecties sterk worden beperkt. Het accent van de NRB zal het komend jaar liggen op de verdere uitbouw en ondersteuning van de breedtesport. Projecten als Dames VII en World Series zijn organisatorisch en financieel tijdelijk overgedragen aan CTO en SRPA. Waar mogelijk zal de NRB de clubs en selecties organisatorisch blijven ondersteunen en helpen bij het coördineren van individuele fondsenwerving. De interne organisatie van het Bondsbureau zal efficiënter en doelmatiger moeten worden en het toezicht van het bestuur zal verder worden verstevigd. Uitgangspunt is een goede, sportieve en succesvolle rugbybond met een strakke aansturing op het gebied van budget, uitgaven en controle. 15

16 Eind 2017 zal het eigen vermogen van de NRB weer op een structureel positief niveau liggen, waarmee dit herstelplan kan worden afgesloten. 16

JAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1

JAARREKENING 2013 - VOORLOPIGE VERSIE. Nederlandse Rugby Bond. Amsterdam. Jaarrekening 2013. Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Nederlandse Rugby Bond Amsterdam Jaarrekening 2013 Nederlandse Rugby Bond, Amsterdam Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 6 1.3 Algemene

Nadere informatie

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum:

Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: Toelichting begroting Topbadminton 2017 Datum: 21-2-2017 0. Samenvatting In de bondsvergadering van 12 november jl. is het masterplan Topbadminton toegelicht en besproken. Het masterplan resulteerde op

Nadere informatie

STICHTING SIGNAALHOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013

STICHTING SIGNAALHOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013 STICHTING SIGNAALHOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2013 Inhoud: *balans per 31 december 2013 *exploitatierekening over het jaar 2013 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017

Ondertitel. Toelichting op de begroting Begroting 2017 Begroting 2017 Nieuwegein, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begroot Resultaat 2017... 5 3.1 Nevobo Totaal... 5 3.2 Herkomst van de Opbrengsten... 6 3.3

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2012

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2012 STICHTING SIGNAAL HOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2012 Inhoud: *balans per 31 december 2012 *exploitatierekening over het jaar 2012 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Tweede kwartaalverslag Webcall Services B.V. Datum: 29 juni 2009. Webcall Services B.V., statutair gevestigd te Grave, Hardwareweg 4.

Tweede kwartaalverslag Webcall Services B.V. Datum: 29 juni 2009. Webcall Services B.V., statutair gevestigd te Grave, Hardwareweg 4. Tweede kwartaalverslag Webcall Services B.V. Datum: 29 juni 2009 Gegevens Webcall Services B.V., statutair gevestigd te Grave, kantoorhoudende te (3821 BM) Amersfoort aan de Hardwareweg 4. Faillissementsno.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014

STICHTING SIGNAAL HOND. Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 STICHTING SIGNAAL HOND Achter de Brinken 6 B 9462 RH Gasselte JAARREKENING 2014 Inhoud: *balans per 31 december 2014 *exploitatierekening over het jaar 2014 *staat van cash flows *staat van herkomst-en

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept)

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept) TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 KNBSB (concept) Balans per 31 december 2015 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2015 zijn ipads voor de accountmanagers (Breedtesport) aangeschaft

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-11 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

STICHTING SIGNAAL HOND. Looweg TK Gasselte JAARREKENING 2015

STICHTING SIGNAAL HOND. Looweg TK Gasselte JAARREKENING 2015 STICHTING SIGNAAL HOND Looweg 5 9462 TK Gasselte JAARREKENING 2015 Inhoud: *balans per 31 december 2015 *exploitatierekening over het jaar 2015 *staat van cash flows *staat van herkomst-en besteding der

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond

Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Jaarrekening 2015 Nederlandse Floorball en Unihockey Bond Nieuwegein Juni 2016 Voor vragen of opmerkingen: Schriftelijk: NeFUB Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein E-mail: info@nefub.nl BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier. gevestigd te Grootegast. Jaarrekening 2013

Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier. gevestigd te Grootegast. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 53312120 Datum: Opgesteld door: 19 juni 2014 H. Vlietstra Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 NOAB-Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Eerste Faillissementsverslag Webcall Services B.V. Datum: 28 april 2009. Webcall Services B.V., statutair gevestigd te Grave, Hardwareweg 4.

Eerste Faillissementsverslag Webcall Services B.V. Datum: 28 april 2009. Webcall Services B.V., statutair gevestigd te Grave, Hardwareweg 4. Eerste Faillissementsverslag Webcall Services B.V. Datum: 28 april 2009 Gegevens Webcall Services B.V., statutair gevestigd te Grave, kantoorhoudende te (3821 BM) Amersfoort aan de Hardwareweg 4. Faillissementsno.

Nadere informatie

Financieel Statuut Nederlandse Go Bond (NGoB)

Financieel Statuut Nederlandse Go Bond (NGoB) Financieel Statuut Nederlandse Go Bond (NGoB) Vastgesteld op 8 april 2014 door bestuur NGoB Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 2 1.1 Doel van het statuut... 2 1.2 Verantwoordelijkheid... 2 2 Algemeen financieel

Nadere informatie

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 7 januari 2014 Faillissement : Etics Beheer BV Faillissementsnummer : F.05/13/1259 Datum uitspraak : 19 november 2013 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 7. Datum: 14 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG 7. Datum: 14 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG 7. Datum: 14 juni 2016 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W.

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

periode van surséance)

periode van surséance) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 5 juli 2011 Gegevens onderneming : STICHTING 59th FIABCI WORLD CONGRES AMSTERDAM, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk gevestigd te 3431 HZ Nieuwegein, Fakkelstede

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 juli 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 juli 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 juli 2009 Gegevens onderneming : STICHTING 59th FIABCI WORLD CONGRES AMSTERDAM, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk gevestigd te 3431 HZ Nieuwegein, Fakkelstede

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 6. Datum: 28 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 6. Datum: 28 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 6. Datum: 28 december 2015 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W.

Nadere informatie

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst.

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst. www.jooplengkeek.nl Externe financiële verslaglegging Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Interne verslaglegging voor eigen organisatie (management)

Nadere informatie

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Voorwoord Het jaar 2016 was een roerig jaar. Enerzijds is de basis uit 2015 verder verstevigd door groei van het aantal leden, levering van

Nadere informatie

periode van surséance)

periode van surséance) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 november 2010 Gegevens onderneming : STICHTING 59th FIABCI WORLD CONGRES AMSTERDAM, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk gevestigd te 3431 HZ Nieuwegein,

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014 Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat 7-08 5017 EC Tilburg Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009 Financieel verslag 2008 Hieronder een samenvatting van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2008. Als eerste zoals gebruikelijk het exploitatie overzicht (cash flow) over 2008: Saldo 01-01-2008

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept)

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept) TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 KNBSB (concept) Balans per 31 december 2014 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 20 maart 2014. Gegevens onderneming: Voetbalvereniging Dijkse Boys Faillissementsnummer: C/01/13/879 F Datum uitspraak: 17

Nadere informatie

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht Financieel verslag 2008 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen Utrecht Jaarrekening Balans per 31 december 2008 Activa 31 december 2008 31 december 2007 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

SURSÉANCE VERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2008

SURSÉANCE VERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2008 SURSÉANCE VERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2008 Gegevens onderneming : STICHTING 59th FIABCI WORLD CONGRES AMSTERDAM, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk gevestigd te 3431 HZ Nieuwegein, Fakkelstede

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

HBV The Jumpers JAARRAPPORT t/m

HBV The Jumpers JAARRAPPORT t/m 01-07-2014 t/m 30-06-2015 Den Haag, 24 november 2015 Jaarrapport 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Blad Balans 3 Resultatenrekening 4 Resultaat Jump-Inn 5 Begroting 2015-2016 6 Toelichting op de cijfers 2014-2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 Gegevens onderneming : Essor Automatiserings Consultancy B.V. Faillissementsnummer : C. 09/14/152 F Datum uitspraak : 18 februari 2014 Curator : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010

Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Financiën op orde! Sportcongres 25 november 2010 Inhoud -Formele aspecten / wettelijk kader -Taken penningmeester en doel -Financiële administratie -Inrichting -Inkomsten en uitgaven -De begroting -Overige

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Verslagperiode : 16 september 2011 t/m 5 december 2011 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 16 september 2011 t/m 5 december 2011 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten

workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten workshop financiën Vergroot de grip op inkomsten Inhoud Financieel Opzet organisatie (rondom penningmeester) Inkomsten Reguliere inkomsten Beheersbaar maken Subsidies Waar gaan we zoeken Hoe pak je dat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/16/428 NL:TZ:0000009543:F001 29-11-2016 Mr. A.G. Moeijes mr. J.J. Dijk Algemeen Gegevens onderneming KEV B.V., handelend onder

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief Financieel Jaarverslag 2012 Versie 27 augustus 2013, definitief Inhoud VOORWOORD BALANS TOELICHTING OP DE BALANS RESULTATEN TOELICHTING RESULTATEN BESTUURSVERKLARING 3 4 5 6 7 8 Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Per 30 juni 2015 geschreven door PPM Oost datum 26 augustus 2015 documentnaam 2015 PPM Oost bestemd voor Regio Twente Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam

Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Transparency International Nederland Statutair gevestigd te Amsterdam Jaarrekening 2014 Goedgekeurd tijdens de ALV van 28 januari 2015 Inhoudsopgave Rapport Bladnummer I Algemeen 2 II Resultaat 2014 2

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/435 NL:TZ:0000015304:F001 05-09-2017 Mr. G.W.M. Janssen mr. E Boerwinkel Algemeen Gegevens onderneming Het betreft het faillissement

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie