Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Geregeld in de Zorg Ofte Pagina 1 Jaargang 9, no. 7 juli 2015

2 Voorwoord Ondanks de vakantieperiode zijn er weer ruim voldoende relevante ontwikkelingen en nieuwsfeiten waar wij u graag van op de hoogte brengen via Geregeld in de Zorg. In de rubriek Uitgelicht gaan we kort in op enkele ontwikkelingen in de bekostiging van de zorg en een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving. Aan de orde komt onder andere de verruiming van enkele financiële kaders, het besluit van VWS tot behoud van het VPT voor mensen met een laag ZZP, het besluit tot handhaving van de zorgkantoorregio s en de ontwikkeling van het macrobudget gehandicaptensector. Tot slot van deze nieuwsbrief een vrij uitgebreid hoofdstuk Juridische Zaken met enkele relevante berichten van Ten Holter/Noordam advocaten. In dit nummer: Voorwoord 2 Uitgelicht 3 Actuele ontwikkelingen in de zorg 7 Wet- en Regelgeving 12 Vastgoed en financiering 16 Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 19 Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 22 Arbeidsaangelegenheden 23 Diversen/Overige nieuwsfeiten 23 Juridische Zaken 25 Geregeld in de Zorg is een uitgave van Verstegen accountants en adviseurs, bestemd voor relaties in de gezondheidszorg. Voor logistieke vragen: Voor inhoudelijke vragen: Redactie: Met medewerking van: Juridische bijdragen van: drs. F. (Frans) van der Plaat RA, L.G.J. (Bert) Mostert RA, drs. W.A.P. (Wim) Niemans van Niemans Consultancy B.V. Ten Holter/Noordam advocaten: - mr. L.R.T. (Leon) Peeters - mr. H.A.H.W. (Hugo) Meijer Bij het samenstellen van deze uitgave is uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste of onvolledige informatie of voor schade die als gevolg hiervan ontstaat. Gezien het algemene karakter van de uitgave kunnen wij niet instaan voor toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties. Alle rechten voorbehouden Pagina 2

3 Uitgelicht 1. Verruiming financiële middelen Op 14 juli 2015 heeft VWS de toezegging gedaan de subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015 te verhogen met maximaal 67 mln. Dat op basis van signalen dat de financiële kaders van bedoelde regeling niet toereikend zijn. Om die reden hebben de zorgkantoren in juni een aanvullende subsidieaanvraag bij het Zorginstituut gedaan op grond van de gerealiseerde zorgproductie t/m april en een prognose voor de benodigde middelen tot en met december. Over het kader 2016 is nog geen besluit genomen. Besluitvorming daarover zal plaatsvinden bij de VWS begroting Ook is in juli door VWS besloten een extra bedrag van 65 mln. voor 2015 ter beschikking te stellen voor de wijkverpleging om een overschrijding van budgetplafonds te vermijden. Gelet op het feit dat 35 mln. voor de wijkverpleging 2015 nog niet was gecontracteerd leidt dat alles ertoe dat er voor 2015 nog ruim 100 mln. beschikbaar is. En ten slotte heeft VWS op 1 juli 2015 laten weten dat de bekostiging van e-health in 2016 op dezelfde wijze zal plaatsvinden als in Daarmee is geborgd dat de infrastructurele voorzieningen voor e-health behouden blijven. De uiteindelijke financiering van e-health zal in de nabije toekomst integraal onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe bekostigingsmodel. 2. Wetenswaardigheden wet- en regelgeving In de maand juli zijn er voor de zorgsector enkele relevante wijzigingen in wet- en regelgeving bekend geworden, dan wel voornemens bekend gemaakt tot wijziging daarvan. Hierna noemen we kort de belangrijkste wijzigingen. Allereerst enkele wijzigingen in de zorg-gerelateerde regelgeving en vervolgens lichten we enkele ontwikkelen toe die relevant zijn bij de realisatie van zorgvastgoed. In een op 15 juli aan de Tweede Kamer verzonden brief heeft de staatssecretaris laten weten dat hij voornemens is de thans geldende WTZi eis bij logeeropvang in de Wlz te wijzigen. Hij zegt de Kamer toe een voorstel daartoe in procedure te brengen en de wijziging dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 te laten ingaan. Op die wijze komen meer logeerinstellingen in aanmerking voor logeeropvang en kan meer respijtzorg geboden gaan worden. Wel zullen, ten einde misbruik en onwenselijke situaties tegen te gaan, nadere voorschriften voor logeeropvang worden aangescherpt en die logeeropvang nader worden afgebakend. Er zal helder omschreven moeten worden waaraan die logeeropvang moet voldoen (geen vakantiepark, niet het reguliere wonen bij familie e.d.) om te voorkomen dat een oneigenlijk beroep op het pgb wordt gedaan. Als het gaat om het logeren voor Wlz indiceerbaren in de gehandicaptensector, met name kinderen/jongeren die in het overgangsrecht vallen, heeft de VGN in juli 2015 een zogenaamde factsheet gepubliceerd, waarin de mogelijkheden van logeren binnen de Wlz worden uiteengezet (zie website van VGN). Pagina 3

4 Noodzaak WTZi-Toelating voor zorgaanbieders, die enkel in onderaanneming werken: Het blijkt dat de zorgkantoren begin juli documenten hebben gepubliceerd over de Wlz-inkoop Daarin wordt onder andere vermeld dat elke onderneming, waaraan zorg wordt uitbesteed, een zogenaamde Toegelaten instelling behoort te zijn. Dat is niet bedacht door de individuele zorgkantoren, maar landelijk overeengekomen met Zorgverzekeraars Nederland en dus op basis daarvan in de Overeenkomst Wlz 2016 vastgelegd (zie Overeenkomst 2016 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz; Artikel 9: Onderaanneming). In meer formele zin moet helder zijn dat de WTZi niet de verplichting oplegt aan onderaannemers dat zij over een WTZi-Toelating dienen te beschikken! Natuurlijk mag wel een Toelating aangevraagd worden. Het staat zorgkantoren vrij om ter zake van het afsluiten van een overeenkomst met een Wlz-zorgaanbieder aanvullende eisen te stellen. En dat mag dus ook de eis zijn dat onderaannemers over bedoelde Toelating beschikken! Indien een zorgaanbieder concreet te maken heeft met onderaannemers is het raadzaam snel (gelet op de wettelijke behandeltermijn bij het CIBG) bedoelde Toelatingsaanvraag te doen. Herindicatie Wlz-indiceerbaren vanwege verlenging overgangsrecht: De staatssecretaris heeft in zijn voortgangsrapportage HLZ aangekondigd dat het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren met een jaar wordt verlengd tot 1 januari Dit betekent dat cliënten uit deze groep hun huidige indicatie tot die datum behouden. Wel gaat de herbeoordeling van deze cliënten in de komende periode van start. Voor de kinderen, die zorg op school nodig hebben, wordt aanvullende zorg vóór 1 september geïndiceerd. De informatie over zorg op school is op 13 juli aangevuld. De overige cliënten uit de groep Wlz-indiceerbaren krijgen op korte termijn een brief. Daarin wordt aangegeven, dat het overgangsrecht is uitgesteld tot 1 januari 2017 en dat zij dit jaar meer horen over de herindicatie. Deze groep wordt gefaseerd geherindiceerd. Ook deze cliënten krijgen een nieuw indicatiebesluit voor hun huidige indicatie met de einddatum 31 december Rondom de (realisatie van) zorgvastgoed zijn de navolgende zaken vermeldenswaard: Omgevingswet: Op 1 juli heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet, die een eind moet maken aan de tot op heden bestaande complexe, tijdrovende en versnipperde regelgeving. De nieuwe wetgeving moet gaan leiden tot meer vrijheid voor ondernemers, minder regels, kortere procedures en uiteindelijk meer kwaliteit voor de omgeving. In de nieuwe Omgevingswet gaan de bestaande 26 sectorale wetten op en is er vanaf 2018 sprake van slechts één loket en ook maar één vergunning. Het aantal in het geding zijnde wetsartikelen gaat terug van naar ongeveer 350 en we gaan van ongeveer 120 ministeriële regelen terug naar 10 en ten slotte van 120 AMvB s nu naar 4 AMvB s. Op grond van de nieuwe Omgevingsvergunning wordt het eenvoudiger een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen en zijn bewoners en bedrijven wat ruimer in staat, zonder een vergunning, te komen tot een aan- of uitbouw. Als het expliciet gaat om het belang voor de zorgsector kan bijvoorbeeld gewezen worden op de mogelijkheid een bestaande woning door een aanbouw/ uitbouw geschikt te maken voor langer zelfstandig wonen. Vanaf september 2015 zal nog verdere politieke behandeling in de Eerste Kamer moeten gaan plaatsvinden. Pagina 4

5 Bouwbesluit: Per 1 juli 2015 is het Bouwbesluit op enkele onderdelen aangepast. Voor de zorgsector is het daarbij van belang dat de hulpverlening bij brand nu is toegevoegd aan het Bouwbesluit voor gebouwen met een gezondheidszorgfunctie en gebouwen met een woonfunctie met zorg waar een brandmeldinstallatie verplicht is. Maar indien slechts sprake is van een woonfunctie en zorg op afroep of op afspraak, is er geen verplichting voldoende personeel aanwezig te hebben om de ontruiming bij brand snel te doen verlopen. Herziening gemeentelijk grondbeleid noodzakelijk: De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft in een recent uitgebracht advies Grond, geld en gemeenten, aanbevolen dat gemeenten hun grondbeleid dienen te herzien op basis van realistische gegevens. Ook al zou dat dan leiden tot een negatieve vermogenspositie. Gemeenten zouden zich meer moeten beperken tot hun publieke taak en zich niet moeten gedragen als projectontwikkelaars. In de rubriek Vastgoed en financiering wordt wat nader ingegaan op het advies van de Rfv. Verhuur van kleine ruimten in zorgcentra: Het College Sanering heeft in mei van dit jaar een beleidslijn vastgesteld voor de verhuur van ruimten tot 100 m2, die na goedkeuring van de verhuur tot vijf jaar vrijheid van handelen kan geven. Het gaat daarbij in de praktijk om de verhuur door zorgorganisaties aan een derde van kleine commerciële ruimten zoals kapsalons, winkeltjes, ruimten voor het bieden van medische/verpleegkundige zorg en/of behandeling e.d. Het College heeft besloten dat, indien sprake is van ruimten tot en met 100 m2 volstaan mag worden met een taxatie op basis van de zogenaamde Discounted Cash Flow methode. Daarna kan dan goedkeuring worden afgegeven in meer algemene zin voor een termijn van maximaal 5 jaar. Wel behoudt het College zich het recht voor de overeenkomst ter controle op te vragen. Wat bijzonder is in het thans genomen besluit is het feit dat een zorgaanbieder kan besluiten tot verhuur aan een derde over te gaan, zonder dat er sprake is van concurrerende aanbiedingen. 3. Behoud VPT voor mensen met een laag ZZP In juli is er een eind gekomen aan de, geheel haaks op de doelstellingen van het Rijksoverheidsbeleid staande situatie, waarbij ouderen, die thans met intensieve zorg en ondersteuning zelfstandig kunnen wonen in bijvoorbeeld een aanleunwoning, min of meer gedwongen waren te verhuizen naar een intramurale voorziening. Door de wijzigingen in het VWS beleid zou er een groep van ongeveer ouderen eind van dit jaar een keuze moeten maken tussen het zelfstandig blijven wonen of het verhuizen naar een verzorgingshuis. Bij de keuze zelfstandig te blijven wonen zou men dan het recht verliezen op intensieve zorg/volledig Pakket Thuis (VPT) en vanaf dat moment dus afhankelijk worden van gemeentelijke besluitvorming als het gaat om de benodigde zorgverlening. De andere keuze zou zijn toch maar te verhuizen naar het verzorgingshuis, terwijl meer zelfstandig wonen nog wel tot de mogelijkheden behoort. Op 13 juli heeft de staatssecretaris van VWS de Tweede Kamer een brief doen toekomen met waarborgen voor cliënten met een VPT, die beschikken over een indicatie voor een laag ZZP, dat zij ook na 2015 in hun woning het huidige zorgarrangement via de Wlz kunnen blijven ontvangen. In de rubriek Actuele ontwikkelingen in de zorg worden van zowel ActiZ als de VGN de in juli gepubliceerde nieuwsberichten ter zake vermeld. Pagina 5

6 4. Handhaven zorgkantoorregio s Staatsecretaris Van Rijn heeft in juli de Tweede Kamer laten weten dat de zorgkantoorregio s vooralsnog gehandhaafd blijven en niet regionaal zullen worden opgeschaald. DSW zal daarentegen wel worden toegestaan hun beide zorgkantoorregio s samen te voegen. Het besluit van de staatssecretaris is genomen op basis van een verricht onderzoek naar de voor- en nadelen van een dergelijke opschaling. Het risico van het verstoren van de voorgenomen hervormingen en het doorbreken van bestaande regionale samenwerkingsverbanden zijn de voornaamste redenen. Zolang het zorgkantoor nog belast is met de zorginkoop zullen fundamentele wijzigingen in de uitvoeringspraktijk achterwege blijven. 5. Macro Budgetontwikkelingen Gehandicaptensector Vanuit de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is in juli een nieuwe financiële factsheet beschikbaar gekomen, waarin duidelijkheid wordt gegeven over de macrobudgetten. De factsheet is gebaseerd op de inmiddels verschenen meicirculaire voor het gemeentefonds en de zogenaamde Kaderbrief contracteerruimte Wlz In bedoelde factsheet, die door VWS akkoord is bevonden, zijn alle relevante overhevelingen van budgetten tussen gemeenten en de Wlz verwerkt. Per domein is erin aangegeven welke macro ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en van welke kortingen, extra middelen en groeimiddelen voor dit jaar en de komende jaren sprake is. De belangrijkste mutaties in het macrobudget zijn daarbij de verlaging van het kortingspercentage op de Wlz van 5% naar 3%. Als gevolg van het feit dat meer zorg in de Wlz is gebleven dan aanvankelijk bij de opstelling van het regeerakkoord was begroot. De grondslag waarop de korting van toepassing is, ligt aanmerkelijk hoger omdat de ZZP s VG 4 en voor een deel ZZP VG 3 binnen de bekostiging op grond van de Wlz zijn gebleven. Daarnaast is sprake van een verzachting van de extramuralisering doordat er geen vermindering van de instroom VG 3 plaatsvindt en voor wat betreft de Wmo en de Jeugdwet er een vaststelling van groeimiddelen heeft plaatsgevonden. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de VGN factsheet Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector. Pagina 6

7 Actuele ontwikkelingen in de zorg Extra middelen beschikbaar voor subsidieregeling eerstelijns verblijf (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 16 juli 2015) ActiZ en ook zorgkantoren ontvangen diverse signalen dat de financiële kaders van de subsidieregeling eerstelijns verblijf op dit moment ontoereikend zijn. De staatssecretaris van VWS heeft over deze signalen ook geschreven in de voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg van 25 juni VWS heeft op 14 juli de toezegging gedaan de subsidieregeling eerstelijns verblijf in 2015 te verhogen met maximaal 67 miljoen extra. ActiZ is blij met dit besluit, want zij geeft al geruime tijd signalen af bij VWS dat er opnamestops dreigen te ontstaan binnen het eerstelijns verblijf. Maximaal 67 miljoen extra beschikbaar voor 2015: Zorgkantoren hebben in juni een aanvullende subsidieaanvraag gedaan bij het Zorginstituut. Dit hebben zij gedaan op basis van gerealiseerde productie van zorgaanbieders tot en met april en op basis van de prognose van de benodigde middelen voor het resterende jaar De subsidieregeling eerstelijns verblijf bedraagt op dit moment 96 miljoen, waarvan 10 miljoen was achtergehouden. VWS heeft op basis van de aanvragen besloten om in twee tranches aanvullende middelen beschikbaar te stellen tot maximaal 67 miljoen. De eerste tranche bedraagt 36 miljoen en de tweede tranche bedraagt maximaal 31 miljoen. VWS heeft hiervoor een opdracht gegeven aan het Zorginstituut. De verhogingen in twee tranches zullen leiden tot aanpassingen in de subsidieregeling eerstelijns verblijf Over het kader 2016 is nog geen besluit genomen, dit volgt bij de VWS-begroting van Toekenning bedrag aan zorgaanbieders: ActiZ heeft er bij VWS steeds op aangedrongen dat er voor de zomer helderheid moet zijn ten aanzien van de benodigde middelen, dit omdat zij al vroeg in 2015 diverse signalen over dreigende opnamestops heeft ontvangen. Het is de verwachting dat nog deze maand aanvullende subsidie wordt verleend door Zorginstituut aan de zorgkantoren voor de achtergehouden 10 miljoen en de eerste tranche van 36 miljoen. De eerste tranche van 36 miljoen wordt verdeeld op dezelfde wijze als nu al in de subsidieregeling is opgenomen voor de aanvankelijke achtergehouden 10 miljoen. Over de verdeling van de tweede tranche van maximaal 31 miljoen volgt in september meer duidelijkheid. Zorgkantoorregio s vooralsnog gehandhaafd (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 13 juli 2015) De zorgkantoorregio s blijven vooralsnog gehandhaafd en niet regionaal opgeschaald, zo heeft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer geschreven. De voordelen van regionale opschaling wegen niet op tegen de nadelen. Wel is hij voornemens zorgkantoor DSW toestemming te geven om hun beide zorgkantoorregio s samen te voegen. Geen opschaling: Tijdens de plenaire behandeling van de Wlz heeft de staatssecretaris toegezegd de voor- en nadelen van opschaling van zorgkantoren te verkennen. Immers, onder de Wlz vallen veel minder verzekerden dan onder de AWBZ. Op grond van deze verkenning, waarvoor ActiZ ook is gehoord, heeft de staatssecretaris besloten de huidige zorgkantoorregio s te handhaven en vooralsnog niet regionaal op te schalen. Pagina 7

8 De belangrijkste reden is dat de voordelen, vermindering van de administratieve lasten en de beheerskosten, niet opwegen tegen het nadeel van het risico van het verstoren van de hervormingen en het doorbreken van de regionale samenwerkingsverbanden. De staatssecretaris geeft daarbij aan dat pas indien de Wlz of de invulling daarvan fundamenteel zou wijzigen, opnieuw afgewogen zou moeten worden of de huidige uitvoeringsstructuur met 32 regio s nog past. ActiZ heeft in de consultatie hierover door het ministerie gewezen op het belang om eerst te kijken naar de inhoud van de Wlz en daarna naar de vorm. Zo is er in de Wlz het streven om te komen tot persoonsvolgende bekostiging. Als dat is ingevoerd en cliënten zelf hun zorg kunnen inkopen, kunnen zorgkantoren in principe worden afgeschaft. Daarbij heeft ActiZ aangegeven dat zolang het zorgkantoor nog de opdracht heeft om de Wlz-zorg in te kopen, het van belang is dat zorgaanbieder afspraken op maat met het zorgkantoor kunnen maken die recht doen aan de lokale en regionale ontwikkelingen. DSW pilot: Eerder is zorgkantoor DSW in opdracht van VWS met een pilot gestart voor het voorbereiden van een samenvoeging van de zorgkantoorregio s. Van Rijn is nu voornemens zorgkantoor DSW toestemming te geven om hun zorgkantoorregio s samen te voegen. Van deze bundeling kan lering worden getrokken voor eventueel toekomstige opschaling van de zorgkantoorregio s. De brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer vindt u op de website van ActiZ. Wlz- inkoopbeleid 2016 definitief (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 13 juli 2015) Zorgkantoren hebben rond 3 juli jl. hun Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Hiermee is het Wlz-inkoopbeleid 2016 definitief. ActiZ constateert dat wederom geen enkele zorgaanbieder het NZa-maximumtarief kan behalen. [...] Processtappen: Zorgaanbieders konden tot en met 21 juni jl. vragen indienen bij het zorgkantoor over onduidelijkheden, onjuistheden en onwenselijkheden in het Wlzinkoopbeleid. ActiZ heeft ter ondersteuning van de leden een voorzet van vragen geformuleerd, zie het bericht op ledennet. Zorgkantoren hebben de vragen die zorgaanbieders hadden ingediend beantwoord in de Nota van Inlichtingen. Deze antwoorden maken deel uit van het Wlz-inkoopbestek. Daarmee is het Wlz-inkoopbeleid 2016 definitief bepaald. De volgende stap is dat zorgaanbieders de inschrijving voorbereiden en de zelfanalyse met een of meer voorstellen voor ontwikkelplan aanleveren aan het zorgkantoor. Dat kan tot uiterlijk 31 juli a.s uur (de precieze datum en tijdstip staat in het inkoopbeleid van het zorgkantoor). Vervolgens vindt een dialoog plaats tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder over de ontwikkelingsplannen en wordt de opslag(en) op het basistarief bepaald. Geen NZa-maximumtarief haalbaar: Zorgkantoren hebben bij publicatie van het inkoopbeleid hun basistarief bepaald voor de Wlz-inkoop. Deze loopt uiteen van 92 94% van het NZa-maximumtarief. Uniform is afgesproken dat daar maximaal 3% bovenop kan komen: dat wordt bepaald in het gesprek over de ontwikkelplannen. Pagina 8

9 ActiZ vindt het een slechte zaak dat wederom geen enkele zorgaanbieder het maximum NZa-tarief kan halen. Het maximum NZa-tarief is al gebaseerd op een gemiddelde kostprijs en dat zou haalbaar moeten zijn. Zorgaanbieders hebben over de tariefkortingen vragen gesteld aan de zorgkantoren. Uit de antwoorden in de Nota van Inlichtingen volgt dat zorgkantoren zich door de begrensde regionale contracteerruimte genoodzaakt zien, een generieke korting op te leggen aan de zorgaanbieders. ActiZ heeft het punt van de tariefkortingen ook ingebracht bij ZN en die verwijst naar de zorgkantoren. ActiZ vindt dat het maximale tarief haalbaar moet zijn en neemt dit punt verder mee in het overleg met het Ministerie van VWS en ZN. Juist nu de branche zich volop richt op een vernieuwingsbeweging zijn er adequate tarieven nodig. Daarbij pleit ActiZ er ook voor dat de tarieven worden geijkt en er een landelijk onderbouwd en fair basistarief komt. Juist door het verdwijnen van de lage ZZP-en staan de tarieven erg onder druk. Wlz-behandeling: In de Wlz is beschreven dat de specifieke verpleegbehandeling (specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke en/of specifiek paramedische behandeling) onderdeel is van het verzekerd pakket. Dat betekent dat cliënten in meer of mindere mate, tijdelijk of langdurig naar gelang de behoefte toegang tot Wlzbehandeling hebben. Echter, het Wlz budgettair kader 2016 is daarvoor niet aangepast. In de NZa beleidsregel (CA-BR-1607) Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (ZZP) worden, zoals voorgaande jaren, ZZP-tarieven inclusief en exclusief behandeling beschreven. In par. 5.4 staat dat de ZZP-tarieven met behandeling alleen in rekening kunnen worden gebracht indien de zorgaanbieder beschikt over een WTZitoelating voor behandeling. Opvallend is dat er een kan-bepaling staat en de zinsnede voor de toegelaten plaatsen, die er afgelopen jaren in stond, niet meer is vermeld. Verder staat er expliciet dat het mogelijk is om een tarief ZZP-exclusief behandeling in combinatie met een behandelprestatie uit de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg (CA-BR-1610) in rekening te brengen. Deze prestaties (ZZPexclusief behandeling + uitgaven afzonderlijke behandelprestaties) kunnen worden toegekend voor zover de totale kosten daarvan niet de maximale beleidsregelwaarde voor een ZZP inclusief behandeling overschrijdt. Kortom: zorgkantoren hebben meer vrijheid in het afspreken van tarieven ZZP met en zonder behandeling. Daarbij kan op basis van de NZa-beleidsregel een losse behandelprestatie gestapeld worden op een ZZP zonder behandeling. Echter, zorgkantoren blokkeren deze combinatiemogelijkheid in hun inkoopbeleid. Het is voor de offerte richting voor het zorgkantoor van belang goed na te gaan welke behandeling nodig wordt geacht om de cliënt de benodigde zorg te kunnen bieden. De aankomende tijd moet uitwijzen hoe zorgkantoren budgetneutraal behandeling gaan contracteren. Vanuit ActiZ gaan we dat monitoren bij de evaluatie van de Wlz zorgcontractering 2016 (november 2015). Eenzijdige indiening van productieafspraken: Als zorgaanbieders en zorgkantoren tot overeenstemming komen over de productieafspraken moeten zij vóór 1 november 2015 de afspraken bij de NZa indienen. De NZa-beleidsregel Budgettair kader Wlz 2016 (CA-BR-1602), die op 1 juli jl. is gepubliceerd, voorziet net als voorgaande jaren in de mogelijkheid van een eenzijdig budgetverzoek. In het geval dat zorgkantoor en zorgaanbieder niet tot overeenstemming kunnen komen over de productieafspraak (prijs en volume) kan een zorgaanbieder en een zorgkantoor een eenzijdig verzoek indienen bij de NZa. De NZa volgt de voor de prestatie hoogste aangevraagde prijs. Dat kan dus het NZa-maximumtarief zijn als de zorgaanbieder deze aanvraagt. Pagina 9

10 Voor wat betreft het volume van zorg dat met die prijs geleverd mag worden, volgt de NZa de opvatting van het zorgkantoor, tenzij de zorgaanbieder minder volume heeft aangevraagd (dan volgt de NZa het volume van de zorgaanbieder). Als een van de partijen geen volume aanvraagt, gaat de NZa uit van het feit dat de q nul is. De eenzijdige indiening van de productieafspraken is een mogelijkheid voor de zorgaanbieder om tot een beter tarief te komen, maar de toekenning van volume is dus erg kwetsbaar, omdat de NZa het laagste aangevraagde volume volgt. Opgemerkt zij ook dat Menzis in haar Wlz-inkoopvoorwaarden restricties heeft bepaald ten aanzien van een eenzijdige indiening. ActiZ is van mening dat hiermee een belangrijk instrument wordt uitgehold, dat van belang is voor meer balans in de zorgverkoop en -inkoop. ActiZ heeft hierover met Menzis contact gehad, maar het beleid is niet aangepast, zo blijkt uit hun Nota van Inlichtingen. Cliënten met laag ZZP kunnen VPT behouden (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 14 juli 2015) Cliënten die met een laag zorgzwaartepakket (ZZP) zelfstandig wonen met een volledig pakket thuis (VPT) kunnen deze zorg in de Wlz blijven ontvangen, zo meldt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. ActiZ en diverse zorgaanbieders hebben zich hiervoor intensief ingezet en zijn erg blij dat het beleid is aangepast. Als gevolg van het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg (Wlz) moesten cliënten VV met een ZZP 1, 2 en 3 die een VPT ontvangen uiterlijk aan het einde van dit jaar kiezen: òf zelfstandig blijven wonen met minder zorg van de gemeenten en de zorgverzekeraar òf (weer) verhuizen naar een zorginstelling. Sommigen van deze mensen waren juist eerder vanuit de zorgorganisatie weer op zichzelf gaan wonen in lijn met het overheidsbeleid dat mensen langer zelfstandig blijven. ActiZ heeft zich van begin af aan verzet tegen dit overgangsrecht en gepleit voor behoud van het VPT voor deze groep. Samen met onder meer diverse zorgaanbieders hebben we deze bizarre situatie onder de aandacht gebracht in de media, gedeeld met de politieke partijen en ingebracht bij het ministerie. Ook Mona Keijzer (CDA) heeft zich hier sterk voor gemaakt. Nu heeft de staatssecretaris het beleid gewijzigd. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat cliënten met een laag ZZP en met een VPT deze zorg onder de Wlz kunnen blijven ontvangen. ActiZ is erg blij met deze uitkomst, omdat het een hoop ellende voorkomt voor cliënten en hun naasten en voor zorgaanbieders/medewerkers. Pagina 10

11 Cliënten met laag ZZP mogen met VPT toch in Wlz blijven (Bron: VGN - nieuwsbericht 13 juli 2015) Cliënten die een indicatie hebben voor een laag zorgzwaartepakket (ZZP) en op 31 december 2014 zorg ontvingen op basis van een volledig pakket thuis (VPT) mogen hun zorgpakket in hun eigen woning via de Wlz blijven ontvangen. Dit heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Na lang aandringen van veel partijen, waaronder de VGN, is het eindelijk gelukt deze cliënten in de Wlz te houden zonder dat zij voor verblijf moeten kiezen. In de Wlz is vastgelegd dat cliënten met een AWBZ-indicatie ZZP VG 1 en 2, LG 1 en 3 en ZGaud 1 en ZGvis 1 alleen worden toegelaten tot de Wlz als ze verblijf afnemen. Voor thuiswonende cliënten en cliënten met een VPT is via overgangsrecht geregeld dat zij tot 31 december 2015 of eerder als hun indicatie afloopt, een keuze moeten maken voor verblijf om in de Wlz te kunnen blijven. Bij een keuze om thuis of in VPT de zorg af te nemen, zouden zij een beroep op de gemeente of zorgverzekeraar moeten doen. In de lobby rondom de wetsbehandeling Wlz en in aanloop naar debatten over de decentralisatie heeft de VGN, evenals ActiZ, er steeds voor gepleit dat deze cliënten in de Wlz mochten blijven, om te voorkomen dat mensen vanwege de zekerheid in de Wlz voor verblijf zouden kiezen. Wij vinden dit ongewenst en strijdig met het beleid van zolang mogelijk thuis wonen. Daarnaast zijn cliënten vaak onder druk van zorgkantoor beleid in een VPT-setting gaan wonen. VPT toch in Wlz: Op basis van concrete casuïstiek van cliënten met een laag ZZP die zouden moeten verhuizen uit hun VPT locatie, heeft de staatssecretaris alsnog toegezegd dat het mogelijk wordt dat cliënten die op 31 december 2014 met een laag ZZP hun zorg via een VPT ontvingen, hun zorgpakket in hun eigen woning via de Wlz kunnen blijven ontvangen. Dit voornemen wordt nader uitgewerkt in de wet- en regelgeving en ook de praktische aspecten worden nog uitgewerkt. De zorgkantoren zijn verzocht betreffende cliënten en aanbieders te informeren. Ruim 100 mln. meer voor wijkverpleging in 2015 (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 9 juli 2015) VWS heeft haar begroting voor 2015 bijgesteld op basis van wat er in 2014 werkelijk is uitgegeven. Voor de wijkverpleging betekent dit dat er een extra bedrag van 85 miljoen beschikbaar is. Vrees voor wachtlijsten: De zorgorganisaties die zorg en ondersteuning in de wijk verlenen, ervaren veel druk op de budgetten. ActiZ krijgt al langere tijd signalen van haar leden dat zij hun budgetplafond dreigen te overschrijden en dat zorgorganisaties vrezen dat er als gevolg daarvan wachtlijsten ontstaan. De budgetplafonds zijn het gevolg van de bezuinigingen van het kabinet en de afspraken die hier landelijk over gemaakt zijn. In sommige gevallen betekent dit voor zorgorganisaties dat zij geconfronteerd worden met 20% minder budget dan in Pagina 11

12 Blij met meevaller: Omdat er ongeveer 35 miljoen voor wijkverpleging 2015 nog niet gecontracteerd is, betekent dit dat er nu in totaal nog ruim 100 miljoen beschikbaar is. ActiZ is blij met deze financiële meevaller. Wij verwachten dat verzekeraars snel aan de slag gaan om aanvullende afspraken met zorgorganisaties te maken over deze extra middelen. Wet- en Regelgeving Welk domein verpleging: Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw)? (Bron: VGN - nieuwsbericht 14 juli 2015) De VGN heeft het Zorginstituut Nederland gevraagd onder welk domein de verpleegkundige zorg valt, die een cliënt met een Wlz-indicatie (ZZP 4VG) nodig had na een ziekenhuisopname. Het Zorginstituut heeft na meer vragen uit het veld hierover een standpunt ingenomen. De Wlz is voorliggend op de Zvw. Er is in de Wlz sprake van een samenhangend pakket aan zorg. De Wlz-aanspraak omvat in principe alle verpleging, die noodzakelijk is. Ook de verpleging die noodzakelijk is vanwege een medisch specialistische behandeling. De leveringsvorm en het profiel spelen geen rol. Alleen als de medisch specialist de verpleegkundige zorg direct aanstuurt (nierdialyse) kan de verpleegkundige zorg uit de Zvw komen. Oude situatie: AWBZ: Onder de werking van de AWBZ was de Zvw voorliggend. In het Besluit zorgaanspraken AWBZ was geregeld dat er geen aanspraak op de AWBZ was als de zorg kon worden bekostigd ten laste van de Zvw. Daarom was de Zvw voorliggend op de AWBZ. Nieuwe situatie: Wlz: De verhouding tussen de Zvw en de Wlz is anders. In het Besluit zorgverzekering (artikel 2.1.) is bepaald dat vormen van zorg of diensten die voor de verzekerden kunnen worden bekostigd op grond van een wettelijk voorschrift niet ten laste van de Zvw kunnen komen. De Wlz en het daarop gebaseerde Besluit langdurige zorg (Blz) kent zo'n bepaling niet, met uitzondering voor terminale zorg, intensieve kindzorg en Jeugdzorg. Verder is de Wlz voorliggend. De Wlz-aanspraak is niet afhankelijk van de gekozen leveringsvorm of zorgprofiel. Ook de plaats waar de Wlzcliënt zit, speelt geen rol. Aanvullende informatie omtrent subsidieregeling eerstelijns verblijf (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 21 juli 2015) Pagina 12 Vorige week heeft ActiZ aan haar leden laten weten dat er extra middelen beschikbaar komen in het eerstelijns verblijf. Deze extra middelen bedragen maximaal 67 miljoen voor Naast deze uitkomsten zijn er nog een aantal andere ontwikkelingen waar we u graag over informeren. Extra peilmoment september ten behoeve van verdeling extra middelen: VWS heeft op 14 juli de toezegging gedaan de subsidieregeling eerstelijns verblijf in 2015 te verhogen met maximaal 67 miljoen extra. Het is de verwachting dat nog deze maand aanvullende subsidie wordt verleend door Zorginstituut aan de zorgkantoren voor de achtergehouden 10 miljoen en de eerste tranche van 36 miljoen.

13 De eerste tranche van 36 miljoen wordt verdeeld op dezelfde wijze als nu al in de subsidieregeling is opgenomen voor de aanvankelijke achtergehouden 10 miljoen. Voor de verdeling van de tweede tranche van maximaal 31 miljoen volgt in september een tweede monitor, die gebaseerd wordt op de declaraties tot en met de maand augustus. Palliatieve zorg past niet binnen eerstelijns verblijf: ActiZ heeft diverse malen aangegeven dat de palliatieve zorg niet past binnen de inhoud en doelgroepen van het eerstelijns verblijf. ActiZ ontvangt hierover diverse zorgen vanuit haar achterban. Ook de huidige wijze van bekostiging, waarbij vooral knelpunten optreden in de boven budgettaire financiering (hulpmiddelen, geneesmiddelen), past niet. VWS onderkent inmiddels dat de palliatieve zorg niet past binnen het eerstelijns verblijf. Op ons verzoek vindt er een apart overleg met VWS plaats over specifiek de palliatieve zorg, voor 2017 en verder. Verder tijdspad onderbrengen eerstelijns verblijf in Zvw: Zoals eerder gecommuniceerd is de subsidieregeling voor het eerstelijns verblijf met een jaar verlengd en is deze ook in 2016 nog van kracht. In het najaar van 2015 betekent dit dat er een aantal stappen gezet zullen worden: Afwegingskader Eerstelijns verblijf (najaar 2015) : In de besluitvorming om de subsidieregeling met een jaar te verlengen, is de onduidelijkheid over de doelgroep een belangrijk argument geweest. Wanneer deze zorg wordt ondergebracht in de Zvw betekent dit dat er geen CIZ-indicatie meer plaatsvindt, maar dat de toegang op basis van verwijzing huisarts/medisch specialist plaatsvindt. Om te komen tot een goede afweging voor toeleiding naar het eerstelijns verblijf, stelt Verenso op dit moment een afwegingsinstrument op (zoals zij dit ook eerder met de triage voor de GRZ hebben gedaan). Ook ActiZ en de beroepsverenigingen LHV (huisartsen) en V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) zijn hierbij betrokken. Duiding Zorginstituut van eerstelijns verblijf (2015/begin 2016) : Op basis van het afwegingskader wat vormgegeven zal gaan worden door Verenso, kan het Zorginstituut haar nadere duiding vormgeven. Dit zal duidelijkheid gaan geven over de rol van de Specialist Ouderengeneeskunde in het eerstelijns verblijf en de basis zijn voor de wettelijke verankering van deze zorg in de Zvw (aanspraak). Voorstel Bekostiging vanuit de NZa: De verwachting is dat de NZa begin juli 2016 de nieuwe wijze van bekostiging voor het eerstelijns verblijf vaststelt. De verdere voorbereidingen hiervoor zullen in het najaar van start gaan. Een eerste verkenning hierop is gedaan en eerder naar de Tweede Kamer verzonden. Beleidsregels en Nadere Regels Wijkverpleging 2016 gepubliceerd (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 22 juli 2015) Op dinsdag 21 juli heeft de NZa de beleidsregels die betrekking hebben op de Wijkverpleging gepubliceerd. Op hoofdlijnen worden de bestaande prestaties in 2016 gecontinueerd. Het merendeel van de wijkverpleegkundige zorg wordt geleverd met behulp van de prestaties: persoonlijke verzorging, oproepbare verzorging, verpleging, oproepbare verpleging, gespecialiseerde verpleging en AIV. Inhoudelijk zijn deze prestaties niet gewijzigd. Een kleine wijziging betreft het vervallen van de bepaling bij de oproepbare persoonlijke verzorging en de oproepbare verpleging dat deze zorg binnen een redelijke termijn geleverd moet kunnen worden. Pagina 13

14 De argumentatie is dat het aan de verpleegkundige beroepsgroep is om te definiëren wat een redelijke termijn is ; dit is niet aan de NZa. Om onduidelijkheden op dit punt te voorkomen, is deze bepaling uit de tekst gehaald. Ook (inhoudelijk) ongewijzigd blijft de prestatie wijkgericht werken, alsmede de beleidsregels, die betrekking hebben op: de regiefunctie complexe wondzorg, het experiment regelarme instellingen, de MSVT en de ketenzorg dementie. Deze worden gecontinueerd in Declaratiebepaling beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg: Doordat de staatssecretaris in het debat op 1 juli jl. aan de Tweede Kamer heeft toegezegd dat de bekostiging van de beeldschermcommunicatie en de farmaceutische telezorg in 2015 op dezelfde wijze plaatsvindt als in 2016 is ook hier niets veranderd. Wat wel gewijzigd is, is dat in de Nadere Regel verpleging en verzorging een declaratiebepaling is opgenomen. De uren ter vergoeding van beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg dienen vanaf 2016 apart inzichtelijk te zijn in de declaratie. Betekenisvolle stappen zetten in 2016: Omdat de staatssecretaris in 2016 betekenisvolle stappen wil zetten op weg naar een nieuwe bekostigingssystematiek per 2017 is een aantal nieuwe prestaties geformuleerd. Om te beginnen is dat een prestatie met behulp waarvan lokale partijen de afspraak kunnen maken dat een vast bedrag per cliënt kan worden gedeclareerd op basis van de samenstelling van de populatie (in plaats van op basis van de werkelijk gerealiseerde uren verpleging en verzorging). Conform toezeggingen aan de Kamer wordt deze prestatie in de vorm van een experiment mogelijk gemaakt. Om het experiment zo regelarm mogelijk te maken is gekozen voor de vorm van een algemene beschikking. Dit betekent dat partijen (aanbieders en verzekeraars) geen aanvraag hoeven in te dienen bij de NZa om gebruik te maken van deze prestatie. De declaratie van de prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging vindt plaats op patiëntniveau; ook is er sprake van een contractvereiste. In de tweede plaats is er een prestatie ontwikkeld met behulp waarvan tussen zorgaanbieders en verzekeraars afspraken kunnen worden gemaakt over beloning van uitkomsten van zorg met als doel de kwaliteit van de geleverde verpleging en verzorging te verhogen of de kosten te verlagen. Ook de declaratie van deze prestatie vindt op patiëntniveau plaats. Tot slot is er een prestatie ontwikkeld voor de regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg. Dit betreft een prestatie voor de infrastructurele en personele voorzieningen die nodig zijn om te kunnen beantwoorden aan een ongeplande zorgtaak in de regio. De declaratie van deze prestatie vindt plaats op prestatieniveau. De prestaties beloning op maat en regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg vindt u in de beleidsregel verpleging en verzorging. Voor de prestatie experiment bekostiging verpleging en verzorging is een aparte beleidsregel ontwikkeld. Pagina 14

15 Herindicatie Wlz-indiceerbaren i.v.m. verlenging overgangsrecht (Bron: VGN - nieuwsbericht 6 juli 2015) Pagina 15 De staatssecretaris heeft in zijn voortgangsrapportage HLZ aangekondigd dat het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren met een jaar wordt verlengd tot 1 januari Dit betekent dat cliënten uit deze groep hun huidige indicatie tot die datum behouden. Wel gaat de herbeoordeling van deze cliënten in de komende periode van start. Voor de kinderen die zorg op school nodig hebben wordt aanvullende zorg vóór 1 september geïndiceerd. De informatie over zorg op school is op 13 juli aangevuld. Een eerste groep cliënten van zo n cliënten heeft in juni een brief gekregen over de herindicatie. Deze cliënten hadden 2 weken de tijd om gegevens aan te leveren. De herindicatie gaat wel door, maar er is meer tijd. Deze cliënten hebben afgelopen week een nieuwe brief gekregen. Zij worden binnen 4 weken ook telefonisch benaderd door het CIZ. Dan wordt besproken wanneer de herindicatie plaatsvindt en welke aanvullende gegevens mogelijk nodig zijn. Deze cliënten krijgen een nieuw indicatiebesluit voor hun huidige indicatie met de einddatum 31 december Herindicatie overige cliënten: De overige cliënten uit de groep Wlz-indiceerbaren krijgen op korte termijn een brief waarin wordt aangegeven dat het overgangsrecht is uitgesteld tot 1 januari 2017 en dat zij dit jaar meer horen over de herindicatie. Deze groep wordt gefaseerd geherindiceerd. Ook deze cliënten krijgen een nieuw indicatiebesluit voor hun huidige indicatie met de einddatum 31 december Benodigde gegevens voor herindicatie: Het CIZ beoordeelt of de zorgvraag voldoet aan de criteria van de Wlz. Daarvoor zijn actuele (medische) gegevens nodig. Het CIZ kan vragen om nieuwe gegevens aan te leveren. Bij (jongere) kinderen gaat dat om medische informatie waaruit blijkt hoe het kind zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld en welke ontwikkelingsmogelijkheden het kind voor de toekomst heeft. Bij volwassenen kan het CIZ bijvoorbeeld gegevens opvragen over de precieze zorg die zij nu krijgen, hoe veel zorg dat is en hoe vaak die gegeven wordt. Door de verlenging van het overgangsrecht is de periode van aanlevering van deze gegevens verlengd tot 4 weken. Na de herindicatie wordt een indicatiebesluit afgegeven. Daarin staat of de cliënt een indicatie krijgt voor de Wet langdurige zorg. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt. Een definitieve indicatie voor de Wlz: Krijgt de cliënt een definitieve indicatie voor de Wlz, dan gaat die indicatie in op 1 januari Hij blijft levenslang geldig. In de nieuwe indicatie staat welk zorgprofiel de cliënt heeft. Ook het zorgprofiel gaat op 1 januari 2017 in. Tot 1 januari 2017 blijft de huidige indicatie in functies en klassen geldig. Past het nieuwe zorgprofiel beter bij de zorgvraag dan de huidige indicatie in functies en klassen? Dan is het mogelijk de indicatie met het zorgprofiel ook direct in te laten gaan. In dat geval moet contact opgenomen worden met het CIZ. Geen indicatie voor de Wlz?: Het is ook mogelijk dat de cliënt géén indicatie krijgt voor de Wlz. In dat geval is de cliënt vanaf 1 januari 2017 aangewezen op zorg van de zorgverzekeraar en/of ondersteuning van de gemeente. Ook dan blijft de huidige indicatie in functies en klassen geldig tot 1 januari 2017 en blijft de zorg tot die datum binnen de Wlz.

16 Aanvullende indicatie voor zorg op school: Cliënten die mogelijk zorg op school nodig hebben worden in de brief gevraagd een bij de brief gevoegd formulier in te vullen en terug te sturen. Het gaat om een groep van ruim leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, bij wie in de AWBZ onderwijsaftrek is toegepast. Deze leerlingen krijgen een nieuw indicatiebesluit waarin de onderwijsaftrek ongedaan is gemaakt. Dat betekent dat de huidige indicatie voor persoonlijke verzorging en in sommige gevallen ook voor verpleging met 1 klasse wordt opgehoogd. Het gaat om: leerlingen van 4 jaar tot 20 jaar; met een ernstige verstandelijke beperking in combinatie met lichamelijke problemen, zoals spasticiteit. Het gaat om leerlingen met een grondslag VG in combinatie met of een grondslag lichamelijke beperking (LG) of een grondslag somatische aandoening of beperking; die op 1 september 2015 een of meer dagdelen (weer) naar school gaan of in het schooljaar 2015/2016 instromen. De extra zorg die nodig is tijdens het onderwijs wordt aanvullend geïndiceerd bovenop de al bestaande indicatie. Het CIZ heeft toegezegd dit voor 1 september 2015 af te geven. Deze aanvulling heeft geen invloed op de indicatie die onder het overgangsrecht valt. Cliënten voor wie dat van toepassing is, maar die hierover geen bericht ontvangen van het CIZ, kunnen zelf contact opnemen met het CIZ ( ). Veranderde zorgvraag: Als de zorgvraag verandert, kan er tijdens de overgangsperiode een nieuwe indicatie aangevraagd worden volgens de beleidsregels indicatie AWBZ Er wordt dan een indicatie afgegeven in functies en klassen tot 1 januari Vastgoed en financiering Herziening gemeentelijk grondbeleid noodzakelijk (Bron: Redactie Vastgoedmarkt - nieuwsbericht 10 juli 2015) Gemeenten moeten hun grondbeleid herzien op basis van realistische gegevens, ook als dat tot een negatieve vermogenspositie leidt, zich niet als projectontwikkelaars gedragen en zich beperken tot hun publieke taak. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in het advies Grond, geld en gemeenten (.pdf, 52 pagina's). Met dit advies volgt de raad de aanbevelingen van de Neprom. De gemeenten hebben zich in het verleden te gemakkelijk rijk gerekend met grondexploitaties en hebben daarbij te veel risico genomen. De verliezen op de grondexploitatie hebben niet alleen te maken met te risicovolle grondaankopen van gemeenten. De economische crisis zorgde voor vraaguitval en Rijk en provincie hebben in veel gevallen gemeenten teveel gestimuleerd om plannen te ontwikkelen. Provincies hebben deze plannen te weinig afgestemd op de regionale behoefte. In verschillende regio s is daardoor een overschot ontstaan aan bouwlocaties voor woningen, winkels, kantoren en bedrijfspanden. Pagina 16

17 Tussen 2010 en 2013 hebben gemeenten al voor 3 miljard aan verliezen en niet gerealiseerde winsten moeten nemen, bleek eerder uit een Deloitte-rapport. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 6,1 miljard tot eind De negatieve resultaten werken door op de gemeentelijke begroting en dat in een periode waarin de gemeentefinanciën al onder druk staan door onder meer bezuinigingen van het Rijk. Gemeenten hebben voor eigen rekening grond gekocht om die bouwrijp te maken en met winst te verkopen De Rfv stelt dat gemeenten met dit actieve grondbeleid moeten stoppen. Ze spelen namelijk een dubbele rol: ze zijn marktmeester door het ruimtelijkeordeningbeleid en marktpartij door het actief opereren op de grondmarkt. Daardoor ontstaat spanning. Wat goed is voor de markt hoeft niet goed te zijn voor de investeringen van de gemeente als marktpartij en andersom. De Raad stelt daarom voor dat gemeenten de ontwikkeling van grond bij voorkeur overlaat aan private partijen. De gemeente moet haar kosten dan via een overeenkomst met de private ontwikkelaars verhalen. Gemeenten zouden slechts moeten overgaan tot actief grondbeleid als de markt het laat afweten en de gemeente de ontwikkeling toch voor het publieke belang noodzakelijk acht. De gemeente dient daarbij een zuiver bedrijfsmatige benadering te kiezen en te zorgen voor de nodige buffers om de risico s te kunnen opvangen. Grondexploitatie is niet bedoeld voor het vergaren van inkomsten. Tegelijkertijd is het van belang dat gemeenten lopende exploitaties aanpassen en in overeenstemming brengen met de reële vraag. Met het uitstellen van pijnlijke keuzes lopen de gemeenten het risico uiteindelijk slechter af te zijn. Gemeenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Provinciale toezichthouders dienen erop toe te zien dat de grondexploitaties in overeenstemming zijn met de kaders voor het ruimtelijk beleid en dat de risico s realistisch worden ingeschat. Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer (Bron: Cobouw - nieuwsbericht 2 juli 2015) De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele voordelen van de wet. Minister Schultz van Haegen: Ik ben zeer verheugd dat de Omgevingswet is aangenomen door de Tweede Kamer. De wet is tot stand gekomen in samenwerking met de koepels, overheden, het bedrijfsleven en vele anderen betrokken partijen. Dankzij de Omgevingswet hebben we straks 1 loket en 1 vergunning, doordat 26 sectorale wetten opgaan in deze wet. De wet gaat niet uit van verboden, maar nodigt juist uit tot ontwikkeling. Pagina 17

18 Wat levert de Omgevingswet de Nederlander concreet op? Een aantal feiten op een rij: Van 26 wetten naar 1 wet. We brengen 5000 wetsartikelen terug naar 350 wetsartikelen. We brengen 120 ministeriële regelingen terug naar 10. We brengen 120 algemene maatregelen van bestuur terug naar 4. We hebben één wet voor de hele leefomgeving. De wet maakt het mogelijk om lokale vraagstukken ook lokaal op te lossen. Van meerdere bestemmingsplannen naar slechts één omgevingsplan. Tijdelijk wijzigen bestemmingsplan: Dankzij de Omgevingswet wordt het eenvoudiger om een bestemmingsplan tijdelijk te wijzigen. De procedure voor bijvoorbeeld het tijdelijk verplaatsen van winkels gedurende een verbouwing duurde voorheen 26 weken. Dat biedt weinig flexibiliteit. Zo n bestemmingsplanwijziging moet straks in 8 weken afgerond kunnen zijn. Vergunningvrij bouwen: Tevens kunnen bewoners en bedrijven eenvoudiger aan- of uitbouwen en bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt toegestaan om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Bouwbesluit per 1 juli 2015 aangepast (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 2 juli 2015) Het Bouwbesluit is per 1 juli 2015 op enkele onderdelen aangepast. Belangrijk is dat de hulpverlening bij brand nu is toegevoegd aan het Bouwbesluit voor gebouwen met een gezondheidszorgfunctie en gebouwen met een woonfunctie met zorg waar een brandmeldinstallatie verplicht is. Wonen met zorg op afroep en zorg op afspraak zijn hiervan uitgezonderd door inzet van ActiZ. Voor de meeste gebouwen zal er daarom niets veranderen. In 2008 besloot het toenmalige kabinet om naar aanleiding van de café-brand in Volendam en de Schipholbrand de mogelijkheid te onderzoeken van een brede verankering van de bedrijfshulpverlening (BHV) voor niet-werknemers in de wet. Weliswaar is formeel in de Arbeidsomstandighedenwet de BHV ook voor nietwerknemers geregeld, maar dat is volgens onderzoek niet altijd een garantie voor een veilige evacuatie van personen. Aparte regeling is voorkomen: ActiZ is in 2008 al met de beleidsmakers van de betrokken ministeries om de tafel gegaan om na te gaan wat een aparte regeling zou impliceren voor zorgorganisaties. In 2010 verscheen een eerste concept van een Besluit Basishulpverlening. De vergaande eisen die daarin aan de BHV in de zorg werden gesteld waren voor ActiZ en collega branches in de care onacceptabel. Ook bij andere sectoren was kritiek op het besluit. Het is ons gelukt dit concept van tafel te krijgen. Ook een tweede conceptbesluit heeft het niet gehaald. Pagina 18

19 Verankering in Bouwbesluit: De betrokken ministeries besloten af te zien van een brede verankering van BHV in een apart Besluit basishulpverlening. Naast de bepalingen over BHV in de Arbowet, die onverkort van toepassing blijven voor werkgevers, is uiteindelijk per 1 juli 2015 in een nieuw artikel 7.11a van het Bouwbesluit de hulpverlening bij brand geregeld voor iedereen die zich in een bouwwerk of een gebruiksfunctie bevindt. Hoofdregel (artikel 7.11a lid 1): In een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie (bmi) als bedoeld in artikel 6.20, in een bouwwerk met een vergunning voor brandveilig gebruik en in een bouwwerk waarvoor een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18 is gedaan zijn voldoende personen aanwezig om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Wat betekent deze bepaling voor zorggebouwen in de VVT?: Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie en met een woonfunctie voor zorg waar een bmi verplicht is, vallen onder deze bepaling. Maar, voor de woonfunctie voor zorg zijn, door een geslaagde lobby van ActiZ, twee belangrijke uitzonderingen opgenomen in lid 2 van de nieuwe bepaling: de woonfunctie voor zorg op afroep en de woonfunctie voor zorg op afspraak zijn uitgezonderd van de verplichting om voldoende personen aanwezig te hebben om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Wat verandert er nu feitelijk voor zorgorganisaties?: Zoals ook in de memorie van toelichting bij de wetswijziging wordt aangegeven, zal er voor de meeste organisaties niets veranderen. De BHV-organisatie en het brandveiligheidsbeleid in zorggebouwen is al afgestemd op cliënten en bewoners. Ook stelt het Bouwbesluit geen nadere eisen hoe invulling gegeven moet worden aan de hulpverlening en wanneer voldaan is aan het criterium voldoende mensen aanwezig om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Wel geeft de toelichting aan dat door extra technische maatregelen, zoals sprinklers, het aantal personen dat nodig is voor hulpverlening kan worden beperkt. In de praktijk kan zo n criterium tot discussie leiden met de brandweer/- toezichthouder. Dit laatste is een blijvend aandachtspunt voor ActiZ. In het kader van de samenwerkingsafspraken met Brandweer Nederland wil ActiZ bewerkstelligen dat er eenheid van opvatting komt over het toezicht op deze nieuwe bepaling. Ook wil ActiZ dat het toezicht op de BHV bij één inspecterende instantie is ondergebracht. Dit aspect is nog onduidelijk. De Inspectie SZW handhaaft de Arbowet en dus ook de BHV-bepalingen uit die wet, terwijl de bouwregelgeving wordt gehandhaafd door gemeenten. Wij komen hierop terug. Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg Bekostiging wijkverpleging 2016: Meer ruimte voor beloning op maat (Bron: NZa - nieuwsbericht 21 juli 2015) Pagina 19 In de regels voor de bekostiging van de wijkverpleging in 2016 is meer ruimte voor zorgaanbieders om samen met zorgverzekeraars afspraken op maat te maken. Bijvoorbeeld voor het belonen van extra kwaliteit, innovatieve vormen van zorg of de organisatie daarvan. Vandaag publiceert de NZa de beleidsregels die gelden in 2016 voor de Verpleging en Verzorging aan huis (wijkverpleging) vanuit de Zorgverzekeringswet.

20 Beloning op maat: Per 2016 kunnen zorgaanbieders met zorgverzekeraars aanvullend afspraken maken over het belonen van innovatie, kwaliteit en uitkomsten van deze zorg. Dit kan door middel van de nieuwe prestatie 'beloning op maat'. Experiment bekostiging verpleging en verzorging: In 2016 kunnen zorgaanbieders bovendien als experiment afwijken van de reguliere bekostiging voor verpleging en verzorging. Hiervoor spreken zij met de zorgverzekeraar af hoe de prestatie wordt vormgegeven en tegen welk tarief. Er kan een vast bedrag per patiënt afgesproken worden op basis van de samenstelling van de doelgroep. Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg: Daarnaast komt er een nieuwe betaaltitel: 'Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg'. Hiermee kunnen zorgaanbieders bij de zorgverzekeraar declaraties indienen voor de regionale beschikbaarheid en bereikbaarheid voor ongeplande zorgvragen. Ook hiervoor geldt als voorwaarde dat er een contract moet zijn tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar over wat er gedaan wordt voor die regionale beschikbaarheidsvoorziening en welk tarief gedeclareerd mag worden. Extra uren voor e-health apart op de nota: Zorgaanbieders kunnen ook in 2016 uren in rekening brengen voor het leveren van beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg. Deze extra uren moeten dan wel apart inzichtelijk gemaakt worden op de factuur. Toezegging Martin van Rijn: Bekostiging e-health 2015=2016 (Bron: ActiZ - nieuwsbericht 2 juli 2015) Op 1 juli jl. heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen voor de bekostiging van de wijkverpleging in Meerdere onderwerpen zijn tijdens het debat over het voetlicht gebracht. Hoofdlijnen debat bekostiging wijkverpleging 1 juli 2015: E-health: In de aanloop naar dit debat heeft ActiZ nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het behoud van de infrastructurele voorzieningen voor e-health. ActiZ is blij met de toezegging van Martin van Rijn dat de bekostiging van e-health in 2016 op dezelfde manier plaatsvindt als in Hiermee is een streep getrokken door de plannen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de bekostiging van de hulpmiddelen, die nodig zijn om e-health te kunnen leveren, los te koppelen van de uren verpleging en verzorging. Voor de wijkverpleging wordt momenteel een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de financiering van e-health straks op een integrale manier onderdeel wordt van dit nieuwe bekostigingsmodel. ActiZ kan zich hier in vinden. Vast bedrag per cliënt op basis van populatie: Een belangrijk onderdeel uit de Voorhangbrief bekostiging wijkverpleging is dat in 2016 mogelijk wordt gemaakt dat lokale partijen de afspraak kunnen maken dat een vast bedrag per cliënt wordt gedeclareerd op basis van de populatie, in plaats van bekostiging op basis van werkelijk gerealiseerde uren. Het voorstel van de NZa is om deze prestatie uitsluitend via experimenten mogelijk te maken. ActiZ heeft benadrukt dat de eisen die als gevolg van dit experiment aan partijen worden opgelegd niet uitnodigend zijn en onnodige bureaucratie opwerpen. Het voorstel van ActiZ is om op dit onderdeel een vrije prestatie te ontwikkelen. Pagina 20

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Inleiding In deze factsheet staan de macro budgetontwikkelingen voor de gehandicaptensector beschreven. Per domein wordt aangegeven

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde,

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Zorgkantoren Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 85 55 0620. Contactpersoon J. Knollema T +31 (0)20

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 578 Eerstelijnszorg Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 158 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Experiment bekostiging verpleging en verzorging

Experiment bekostiging verpleging en verzorging BELEIDSREGEL Experiment bekostiging verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk beleidsregels 2013 en juni 2013

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk beleidsregels 2013 en juni 2013 Memo Aan brancheorganisaties Van Telefoonnummer E-mailadres 030 296 89 12 hhendriks@nza.nl Onderwerp Datum beleidsregels 2013 en 2014 26 juni 2013 Geachte mevrouw, mijnheer, De directie Care heeft een

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 668514-126471-LZ

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

23 OKT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus AK Utrecht

23 OKT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus AK Utrecht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland t.a.v. J. Schirmbeck Postbus 413 3500 AK Utrecht Bezoekadres Rijnstraat

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Contracteerruimte Bijlage 22 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA Contracteerruimte Bijlage 22 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 22 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Contracteerruimte 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

1. Overgangsrecht per wet

1. Overgangsrecht per wet Bijlage: In deze bijlage worden achtereenvolgens beschreven: 1. Het overgangsrecht per wet 2. Het financieel kader en veronderstellingen hierbij 3. Het actieplan voorkom onnodige ontslagen 1. Overgangsrecht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 104 Langdurige zorg Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie