Gegevens onderneming Leo de Bruijn Transporten B.V. (KvK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens onderneming Leo de Bruijn Transporten B.V. (KvK 27217922"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 6 november 2013 Gegevens onderneming Leo de Bruijn Transporten B.V. (KvK Faillissementsnummer F.02/13/885 Datum uitspraak 11 oktober 2013 door rechtbank Den Haag Curator Mr. L.B.A. van Logtestijn Rechter-Commissaris Mevrouw mr. I.C. Prenger-de Kwant (rechtbank Zeeland- West-Brabant) Secretaris: Dhr. P.G.M. Ligtenberg (rechtbank Zeeland-West- Brabant Activiteiten onderneming Transportonderneming. Omzetgegevens 2010: ,= 2011: ,= 2012: ,= Personeel gemiddeld aantal 68 Verslagperiode 11 oktober tot en met 5 november Bestede uren in verslagperiode 125,50 uur (tot en met 4 november 2013) Bestede uren Totaal 125,50 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Bestuurder: de heer L.H. de Bruijn Enig aandeelhouder: L.H. de Bruijn B.V. 1.2 Winst en verlies 2010: ,= 2011: ,= 2012: ,= 1.3 Balanstotaal 2010: ,= 2011: ,= 2012: ,= 1.4 Lopende procedures Één procedure waarin Leo de Bruijn Transporten B.V. zowel eisers als gedaagde is. Deze procedure bestaande uit een conventionele en een reconventionele procedure zal worden geschorst c.q. niet worden

2 overgenomen. 1.5 Verzekeringen Opgezegd direct na activatransactie (zie voor activatransactie hierna onder 6.3). 1.6 Huur Met wederzijds goedvinden beëindigd per datum activatransactie (zie wederom 6.3). 1.7 Oorzaak faillissement Leo de Bruijn Transporten B.V. is sinds 2006 verlieslatend. Ondanks een tweetal kapitaalinjecties van de moedermaatschappij bleef Leo de Bruijn Transporten B.V. met een zwaar negatief eigen vermogen kampen, een negatief werkkapitaal en waren de marges gezien de branche waarin Leo de Bruijn Transporten B.V. actief is te gering om de onderneming winstgevend te (gaan) laten draaien. Leo de Bruijn Transporten B.V. was in het huidige economische klimaat (relatief gezien) te gering van omvang om winstgevend te kunnen draaien en daarmee (nog langer) bestaansrecht te hebben. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging Toestemming rechter-commissaris 11 oktober 2013, mondeling en schriftelijk ontslag op 13 oktober Afgerond. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving N.v.t.; bedrijfspand in Gilze werd van de 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage zustervennootschap Leo de Bruijn Naaldwijk B.V. gehuurd. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Kantoorinventaris, rollend materieel (trucks en opleggers) + enige personenauto s

3 3.6 Verkoopopbrengst Koopsom kantoorinventaris (BTW verlegd) 3.000,=; thans in afwachting van ontvangst koopsom. Koopsom rollend materieel ,= (NB: verkoop in het kader van activatransactie: zie 6.3). Koopsom enige personenauto s nog onbekend, verkoop nog gaande. 3.7 Boedelbijdrage N.v.t. qua kantoorinventaris, boedelbijdrage rollend materieel 5.594, Bodemvoorrecht fiscus Ja. Ontvangst koopsom kantoorinventaris + nog verkoop van enige (oude) personenauto s met geringe waarde, verder afgerond (NB: koopsom rollend materieel verdeeld onder de 2 gerechtigden). Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving N.v.t Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Software 3.12 Beschrijving N.v.t licentienummers: 3.14 Verkoopopbrengst Andere activa 3.15 Beschrijving Goodwill Verkoopopbrengst Goodwill ,= (zie in dit verband ook onder 6.3) en saldo derdengeldrekening per datum faillissement ad 6.097,60 (incl. BTW). Afgerond. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Openstaande facturen per datum faillissement (11 oktober 2013) ongeveer ,=; deze vorderingen verpand aan Rabobank Westland (zie in dit verband

4 onder 5.3) en (opbrengst) facturen over 11 en 12 oktober 2013 (boedelperiode) van in totaal ,43 exclusief BTW ( ,27 inclusief BTW); zijn voor de boedel. 4.2 Opbrengst De aandeelhouder van Leo de Bruijn Transporten B.V. zal samen met haar advocaat de incasso van de gehele debiteurenportefeuille ter hand nemen. Daarbij is afgesproken dat Rabobank Westland debiteurenbetalingen die zien op 11 en 12 oktober 2013 waarvan de opbrengst aan de boedel toekomt na ontvangst zal doorstorten. Opbrengst is op dit moment nog onbekend. 4.3 Boedelbijdrage De boedel is aan de aandeelhouder / Rabobank Westland geen boedelbijdrage verschuldigd voor de onder 4.2 vermelde incassowerkzaamheden. Afwikkeling debiteurenportefeuille. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Huisbankier was Rabobank Westland. Er was sprake van een paraplukrediet waarbij meerdere vennootschappen hoofdelijk verbonden waren voor de verstrekte onroerend goed financiering aan Leo de Bruijn Naaldwijk B.V. voor een bedrag van ongeveer 1 mio en voor de vordering van Rabobank Westland per datum faillissement van ongeveer ,=vanwege verstrekt rekening-courantkrediet (NB: exacte bedragen volgen nog; dit mede nu bij vordering(en) Rabobank Westland nog geen rekening is gehouden met nog in mindering strekkende verkoopopbrengst van een eerdere voor faillissement plaatsgevonden hebbende verkoop van rollend materieel). 5.2 Leasecontracten Ja, vooral ter zake trucks en opleggers; al deze leasecontracten zijn inmiddels afgewikkeld (inclusief het ophalen van de desbetreffende leaseobjecten). 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank Westland had onder meer een pandrecht op de debiteuren en op het rollend materieel in eigendom

5 toebehorend aan Leo de Bruijn Transporten B.V.. De desbetreffende leasemaatschappijen hadden ieder hier niet nader te noemen zekerheden, waaronder bijvoorbeeld een pandrecht op in financial lease gegeven objecten. 5.4 Separatistenpositie Ja. 5.5 Boedelbijdragen Ja, van de Rabobank Westland vanwege de verkoop van rollend materieel in totaal een boedelbijdrage ontvangen van 5.594, Eigendomsvoorbehoud N.v.t. 5.7 Reclamerechten N.v.t. 5.8 Retentierechten Ja, inmiddels ook afgewikkeld. Check (te zijner tijd) of er een vordering van de Rabobank Westland resteert in onderhavig faillissement en samenstelling van deze vordering. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Voortzetting bedrijfsactiviteiten op 11 en 12 oktober Financiële verslaglegging Zie voor de mogelijke opbrengst hierboven onder 4.1 en 4.2. Inning debiteurenportefeuille; zie onder 4 van dit verslag. Doorstart 6.3 Beschrijving Activatransactie met Post Kogeko Distributie B.V. op dag faillissement (NB: onderhandelingen aangevangen in pre-pack periode). Post Kogeko Distributie B.V. heeft aan 39 van de 68 werknemers van Leo de Bruijn Transporten B.V. per 14 oktober 2013 een arbeidsovereenkomst aangeboden en aan één werknemer een payrollconstructie. Post Kogeko Distributie B.V. heeft het rollend materieel als nader omschreven onder 3.5 gekocht voor een koopsom van ,= (excl. BTW) en voorts aan de boedel onder meer nog een goodwillvergoeding betaald (zie in dit verband onder 3.15 en 3.16) van ,=.

6 6.4 Verantwoording Toestemming rechter-commissaris voor deze activatransactie / doorstart met Post Kogeko Distributie B.V Opbrengst Zie hierboven. 6.6 Boedelbijdrage Zie hierboven. Afgerond. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Lijkt aan te zijn voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen 2010: : : Goedkeuring verklaring accountant Gezien omvang van onderneming n.v.t.; er was sprake van een samenstellingsverklaring. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Gezien datum oprichting van Leo de Bruijn Transporten B.V. 30 december 1996 is een eventuele vordering verjaard zodat er geen onderzoek zal worden verricht of de aandelen van Leo de Bruijn Transporten B.V. ten tijde van haar oprichting zijn volgestort; dit tenzij er alsnog aanleiding zou zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid (zie hierna onder 7.5). 7.5 Onbehoorlijk bestuur Lijkt n.v.t Paulianeus handelen Lijkt n.v.t.. Waarschijnlijk afgerond. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator, vordering UWV p.m. vanwege inwerkingtreding loongarantieregeling, mogelijk een huurboedelvordering en één of meerdere claims van werknemers die de reikwijdte van de loongarantieregeling, te buiten gaat c.q. gaan. 8.2 Preferente vordering. van de fiscus , Preferente vordering. van het UWV volgt

7 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens failliet Ingediend: 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Volgens failliet: Ingediend: 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Waarschijnlijk opheffing. Inventariseren vorderingen , ,53 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog onbekend. 9.2 Plan van aanpak Zie hierboven (zoals het er nu naar uitziet de facto vrijwel alleen nog inning debiteurenportefeuille, meer in het bijzonder inning van de facturen over de periode 11 tot en met 12 oktober 2013, en verkoop personenauto s). 9.3 Indiening volgend verslag 6 februari 2014 Zie hierboven. Disclaimer Het openbare verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien sprake is van een vervolgverslag, is in dit verslag de tekst van dit verslag opgenomen in een vetgedrukt lettertype.

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kramer Kasverwarming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie