GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 21 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 21 oktober 2013"

Transcriptie

1 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 21 oktober 2013 Gegevens ondernemingen Insolventienummers Datum uitspraken Curator Rechter-commissaris : PlantDeco International Holding B.V. (HR nr ) Breure PlantDeco B.V. (HR nr ) : F.545/2013 en F.514/2013 : 17 september 2013 (Rb s-gravenhage) 4 september 2013 (Rb. Noord-Holland) : mr K.J. Willemse, (Willemse & van Poorten advocaten, Tempeliersstraat 19, 2012 EA Haarlem, Postbus 3045, 2001 DA Haarlem, telf fax: : mr A.J. Wolfs Activiteiten onderneming : holding activiteiten en het exploiteren van winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden, groothandel in bloemen en planten, en groot- en detailhandel in bloemen en planten. Omzetgegevens : zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 22 Verslagperiode : 4 september 2013 tot heden Algemeen Dit verslag dient ter informatie aan belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De verslagen worden gepubliceerd op de website van Willemse & van Poorten Advocaten (www.willemsevanpoorten.nl)

2 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Breure PlantDeco B.V. is opgericht op 30 mei 2001 door M.A. Breure Holding B.V. te Zwaanshoek. Op 1 april 2010 zijn de aandelen verkocht en overgedragen aan PlantDeco International Holding B.V. PlantDeco International Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Breure PlantDeco B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van PlantDeco International Holding B.V. is Eurelja B.V. te Alphen a/d Rijn. Enig aandeelhouder en bestuurder van Eurelja B.V. is mevrouw P.J. van Heteren, Aristotelislaan 29 A (2408 DS) Alphen a/d Rijn. 1.2 Winst en verlies 2013(voorl 8 mnd) Breure Plantdeco -/ Plantdeco intern. Holding -/ / / Balanstotaal 2013(voorl 8 mnd) Breure Plantdeco Balanstotaal Plantdeco intern. Holding Lopende procedures Er is niet gebleken van lopende procedures ten tijde van de faillissementen. 1.5 Verzekeringen De verzekeringen worden geïnventariseerd. Voorzover niet meer noodzakelijk voor de bedrijfsvoering zijn de verzekeringen opgezegd of wegens premieachterstand beëindigd. In het kader van de bedrijfsvoortzetting zijn de nodige verzekeringen gecontinueerd danwel opnieuw afgesloten.

3 1.6 Huur kantoor- en winkelruimten De (hoofd)vestiging van Breure PlantDeco B.V. was gelegen te Aalsmeer aan de Legmeerdijk 213. Het betrof kantoorruimten, showroom en bedrijfshallen. De huurovereenkomst is opgezegd en voortgezet door de doorstartende partij, waarover in het navolgende meer. 1.7 Oorzaak faillissementen De activiteiten van Breure PlantDeco B.V. bestaan uit het ontwerpen en produceren van plantenarrangementen. Onder plantenarrangementen wordt verstaan het totaalpakket van een plant, waarbij tevens een vaas/bak en eventueel decoratie worden geleverd. De onderneming levert voornamelijk aan grote retail organisaties en groothandels zoals supermarktketens en tuincentra. De markt van plantenarrangementen is door de economische crisis erg veranderd en in beweging gekomen. Het aanbod is sterk toegenomen waardoor de prijzen onder druk zijn komen te staan. Daarnaast is de omzet per klant gedaald en staan de marges sterk onder druk. Dit alles heeft ertoe geleid dat de bedrijfsresultaten over 2012 ten opzichte van 2011 aanzienlijk zijn verslechterd. Niet alleen heeft het geresulteerd in een omzetdaling maar ook in daling van de bruto marges die zijn doorgezet in Als gevolg daarvan was Breure PlantDeco B.V. niet meer in staat haar rente en aflossingsverplichtingen te voldoen alsmede ook niet in staat haar opeisbare schulden te voldoen. Omdat een voorgenomen en in gang gezette reorganisering op het laatste moment niet haalbaar bleek is besloten het faillissement van de vennootschappen aan te vragen. Overigens zal zonodig nader onderzoek naar de oorzaken nog plaatsvinden. Werkzaamheden: besprekingen, bestudering stukken, correspondentie, veelvuldig telefonisch overleg etc.

4 2. PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Op het tijdstip van faillietverklaring waren er bij de vennootschappen 22 werknemers in dienst, twee bij PlantDeco International B.V. en twintig bij Breure PlantDeco B.V. Daarnaast werd gebruik gemaakt van een groot aantal inpakkers en voorbereiders via gespecialiseerde Uitzendbureaus. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar vóór faillissement is eenzelfde aantal werknemers als hiervoor genoemd werkzaam geweest. 2.3 Datum ontslagaanzegging Bij brief van 5 september 2013 zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers met machtiging van de rechter-commissaris en met mededeling dat beroep bij de rechtbank mogelijk is, opgezegd met de geldende opzegtermijn althans met de wettelijke opzegtermijn. De bedrijfsvereniging (UWV) is van dit ontslag direct in kennis gesteld met het verzoek de loonaanspraken uit hoofde van de loongarantieregeling ex art. 61 NWW zo spoedig mogelijk over te nemen. Op 12 september 2013 heeft op het hoofdkantoor te Aalsmeer de centrale intake plaatsgevonden. Werkzaamheden: besprekingen personeel, correspondentie, divers telefonisch overleg, bijwonen centrale intake etc. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom. Zoals reeds eerder aangegeven werden de kantoren, showroom en bedrijfshallen gehuurd van derden

5 tegen een huurprijs van ,-- per jaar. Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving Aangetroffen zijn inventariszaken en voorraden. Deze activa zijn getaxeerd door 2 onafhankelijke taxatiebureaus, Van Beusekom en NTAB. 3.3 Verkoopopbrengst In een volgend verslag zullen de opbrengsten worden verantwoord. 3.4 Boedelbijdrage N.V.T. 3.5 Bodemvoorrecht fiscus Er s sprake van een bodemvoorrecht van de Fiscus voorzover het betreft de inventariszaken. Het bodemvoorrecht wordt door de curator ex art. 57 lid 3 Fw. uitgeoefend. Werkzaamheden: besprekingen, correspondentie, bestudering stukken, telefonisch overleg etc. Voorraden / onderhanden werk 3.6 Beschrijving Zie het hiervoor sub. 3.5 gestelde. 3.7 Verkoopopbrengst In een volgend verslag zullen de opbrengsten worden verantwoord. 3.8 Boedelbijdrage N.V.T.

6 Werkzaamheden: besprekingen, correspondentie, bestudering stukken, telefonisch overleg etc. Andere activa 3.9 Beschrijving Geen 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren ,24 De debiteuren zijn verpand aan Rabobank Rijnstreek. De bank zal zelf voor incasso zorgdragen. 4.2 Opbrengst N.V.T. 4.3 Boedelbijdrage N.V.T. Werkzaamheden: overleg Rabobank, correspondentie, telefoon etc. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Rijnstreek had per faillissementsdatum te vorderen ,62 Aan dit verslag wordt gehecht de indieningsbrief van de bank d.d. 17 oktober Leasecontracten Er zijn geen leaseovereenkomsten aangetroffen. 5.3 Beschrijving zekerheden Ter meerdere zekerheid van haar vordering zijn aan Rabobank Rijnstreek verpand ondermeer huidige en toekomstige inventariszaken, huidige en toekomstige voorraden,

7 bestaande rechten en vorderingen op derden. Voorts zijn borgstellingen afgegeven door de (indirect) bestuurder van de vennootschap B.J. van Heteren en is sprake van achterstelling van de vordering van de voormalig eigenaar van de vennootschappen, M.A. Breure Holding B.V. 5.4 Separatistenpositie Zie het hiervoor sub. 5.3 gestelde. 5.5 Eigendomsvoorbehoud Er zijn zaken aangetroffen waarop een eigendomsvoorbehoud van toepassing is. De eigenaren zijn in de gelegenheid gesteld de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Overigens heeft de doorstartende partij de verplichting op zich genomen de eigendomsvoorbehouden als zelfstandig verplichting na te komen. 5.6 Reclamerechten Niet bekend 5.7 Retentierechten Niet bekend Werkzaamheden: inventarisatie, besprekingen, correspondentie, bestudering stukken 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden De exploitatie is vanaf datum faillissement beëindigd. De activiteiten zijn verkocht en overgedragen aan een investeringsmaatschappij.

8 6.2 Financiële verslaglegging In een volgend verslag zal opgaaf worden verstrekt. 6.3 Doorstart Beschrijving Vanaf medio 2013 is getracht de onderneming te reorganiseren, ondermeer door het middels de accountant van de vennootschappen Grant Thornton benaderen van participatiemaatschappijen en investeringsmaatschappijen teneinde het voortbestaan van de ondernemingen te kunnen waarborgen. Al hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat de reorganisatie zou kunnen slagen en de benodigde kapitaalsinjecties zouden kunnen worden verkregen is dit op het laatste moment mislukt, met name omdat de huisbankier geen medewerking wenst te verlenen en in het kader van de reorganisatie niet bereid was een aanvankelijke kennelijk toegezegde (gedeeltelijke) kwijtschelding van haar vordering gestand te doen. Omdat vanaf dat moment een faillissement onafwendbaar was is gewerkt aan een doorstart scenario waarbij de mogelijkheden werden onderzocht om een snelle overgang te kunnen realiseren teneinde het afbreukrisico in de markt zoveel mogelijk te kunnen vermijden en de werkgelegenheid te kunnen waarborgen. Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 5 september 2013 is op eigen verzoek van de vennootschap het faillissement uitgesproken. Enkele dagen daarvoor is op verzoek van aandeelhouders en directie van de vennootschap door de rechtbank een beoogd curator aangesteld (pre pack). De beoogd curator heeft kennis genomen van de gevoerde onderhandelingen. Dit heeft ertoe geleid dat kort vóór datum faillissement door de investeringsmaatschappij als beoogd koper, Rabobank en (beoogd) curator overeenstemming kon worden bereikt omtrent een doorstart waarbij het afbreukrisico in de markt zoveel mogelijk kon worden vermeden en de werkgelegenheid kon worden gewaarborgd. Het

9 voorgelegde doorstartplan is op datum faillissement, na verkregen toestemming van de rechter- commissaris gerealiseerd. Op deze wijze kon een aanzienlijke meeropbrengst boven de executiewaarde worden verkregen en kon voor (nagenoeg) alle werknemers de werkgelegenheid behouden blijven. 6.4 Verantwoording In een volgend verslag zal opgaaf worden verstrekt. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek

10 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen 8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.3 Pref. vord. van het UWV 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Omtrent de wijze van afwikkeling is nog niets bekend. 9. OVERIG 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden bestaan uit: - nader onderzoek faillissementen

11 - onderzoek administraties - onderzoek eventueel bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen - verwerking schuldvorderingen - afwikkelingen faillissementen 9.3 Indiening volgend verslag Op termijn van 3 maanden Curator

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juni 2008 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich (mede) op aangeleverde

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Zorgpartners B.V. (hierna: de vennootschap ) Statutair adres: Hoofdweg 302 9681 AP Midwolda FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie