OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 13 november 2013 Gegevens onderneming : a. Nokik B.V. b. Kinderopvang De Riddertjes B.V. c. Nokik Leidsche Rijn B.V. allen kantoorhoudende te 2035 BK Haarlem aan de Robert Kochlaan 318. Faillissementsnummer : C/15/13/ F Datum uitspraak : 29 oktober 2013 Curator : Mr. A.G. Moeijes Rechtercommissaris : Mr. H.J.M. Burg Activiteiten onderneming : Kinderopvang Omzetgegevens : , (2012, geconsolideerd) Personeel gemiddeld aantal : 90 en 50 oproepkrachten Verslagperiode : 22 oktober 2013 (i.v.m. prepack) tot 13 november 2013 Kas Bank rekeningnummer : Saldo einde verslagperiode : Bestede uren verslagperiode : , ,16 derdenrekening 165 uur en 18 minuten Bestede uren totaal : 165 uur en 18 minuten 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie De onderneming biedt vanaf 2000 kinderdagopvang aan (KDV). Aanvankelijk alleen kinderdagopvang, later ook Buitenschoolse Opvang (BSO) en Voorschoolse Opvang (VSO). In de periode van 2000 tot 2013 is Nokik gegroeid van 1 vestiging naar een organisatie met 19 vestigingen in Haarlem, Beverwijk, Wijk aan Zee, Hoevelaken, Utrecht, Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Ridderkerk en Breda. 15 vestigingen werden geëxploiteerd door Nokik B.V. Deze vennootschap is opgericht in Enig aandeelhouder is Nokik Groep B.V. 1

2 Bestuurder en indirect grootaandeelhouder van Nokik Groep B.V. is de heer B.N.O. Huysman. De vestiging te Ridderkerk werd geëxploiteerd door Kinderopvang De Riddertjes B.V. Deze vennootschap is opgericht in Enig aandeelhouder is Nokik Groep B.V. Bestuurder en indirect grootaandeelhouder van Nokik Groep B.V. is de heer B.N.O. Huijsman. De vestigingen rond Utrecht werden geëxploiteerd door Nokik Leidsche Rijn B.V. Deze vennootschap is opgericht in Enig aandeelhouder is Nokik Groep B.V. Bestuurder en indirect grootaandeelhouder van Nokik Groep B.V. is de heer B.N.O. Huijsman. Nokik Groep B.V. is niet failliet. Nokik Groep B.V. was ook aandeelhouder van Nokik OOPO B.V., ook deze vennootschap is niet gefailleerd. In deze vennootschap werd de TSO activiteiten geëxploiteerd. 1.2 Winst en verlies Nokik B.V. Omzet Resultaat Eigen vermogen (72.544) * ( ) (68.566) Kinderopvang De Riddertjes B.V (35.673) (17.673) ( ) ( ) 2013* (49.204) ( ) Nokik Leidsche Rijn B.V * (33.691) * Interne cijfers 1.3 Balanstotaal , geconsolideerd per ultimo

3 1.4 Lopende procedures Geen. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens nietbetaling. De overige gebruikelijke verzekeringen zijn voortgezet hangende het doordraaien van de onderneming en zullen daarna worden opgezegd. 21 locaties alsmede het hoofdkantoor werden gehuurd van verschillende verhuurders. De huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd. 1.7 Oorzaken faillissement In de periode heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de kinderopvang toegankelijker en goedkoper te maken. Afhankelijk van de regeling was de bijdrage van de ouders 10 à 50% van de kosten, de rest werd door de overheid gedragen. Door deze stimuleringsmaatregelen is de markt voor kinderopvang snel gegroeid. Nokik heeft op deze trend ingespeeld en tal van nieuwe locaties geopend. Er zijn ook huurcontracten gesloten voor nieuw te bouwen locaties. Als gevolg van de economische crisis en de jarenlange overschrijdingen van het kinderopvangbudget is door de overheid de bijdrage vanaf 2011 aanzienlijk verminderd. Tegelijk zijn de kwaliteitseisen en dus ook de kosten de laatste jaren toegenomen. Deze combinatie van factoren heeft er toe geleid dat met name vanaf medio 2012 de omzet is teruggelopen, maar de kosten juist zijn toegenomen. Dit is een landelijke trend. Nokik heeft geprobeerd kosten te verminderen, maar was gebonden aan een minimale personele bezetting van de locaties en langlopende huurcontracten. De directie heeft een overnamekandidaat gezocht en nadat bleek dat een overname alleen mogelijk zou zijn na een faillissement, is de rechtbank gevraagd een beoogd curator te benoemen (zie hierna onder 6.3 e.v.) Naar eventuele andere oorzaken wordt onderzoek ingesteld. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 90 Oproepkrachten : Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : +/ Datum ontslagaanzegging :

4 Op 29 oktober 2009 zijn de vakbonden op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag geïnformeerd over het voorgenomen ontslag. Nadat duidelijk was dat de vakbonden geen gebruik maakten van de geboden mogelijkheid om gehoord te worden, zijn op 30 oktober 2013 alle arbeidsovereenkomsten opgezegd, omdat er geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de financiële verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten na te komen. De collectieve intake door het UWV op verschillende locaties heeft inmiddels plaatsgevonden. 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. n.v.t. Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage Inventaris vestigingen zie 6.3 e.v. n.v.t. Inventaris kantoor p.m. n.v.t. Voertuigen p.m. p.m. De inventaris van de vestigingen is grotendeels verkocht in het kader van de diverse doorstarten. De kantoorinventaris en de inventaris van enkele al gesloten vestigingen moet nog worden verkocht. Over het wagenpark wordt nog onderhandeld. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De fiscus heeft een vordering van circa ,. 4

5 Deze vordering is ten aanzien van de inventaris bevoorrecht boven het stil pandrecht van de bank. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Zeer beperkte voorraad verzorgingsmiddelen etc Verkoopopbrengst : Verdisconteerd in de koopsom inventaris 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. Op een aantal vestigingen is gecontroleerd en vastgesteld dat de voorraad bestond uit een zeer kleine hoeveelheid luiers en andere verzorgingsmiddelen, alsmede teken en verfspullen. Deze voorraad vertegenwoordigde nauwelijks waarde. Onderhanden werk is er nauwelijks. De door de ouders verschuldigde bijdragen werd aan het begin van de maand per automatische incasso geïncasseerd. Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Goodwill Zie 6.3 e.v. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : Handelsdebiteuren ca , Doordraaidebiteuren ,49 Vordering op Huysman Beheersmij B.V , 4.2 Opbrengst : p.m. 4.3 Boedelbijdrage : p.m. De debiteuren worden tot betaling aangeschreven. Terzake de vordering op Huysman Beheersmij B.V. heeft inmiddels overleg met de bestuurder plaatsgevonden. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank 5

6 De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend groot ,65 deels bestaande uit bankgarantiefaciliteiten. In het kader van de doorstart is bedongen dat bankgaranties van overgenomen locaties door de doorstarter worden vervangen door eigen garanties zodat de betreffende bankgaranties verstrekt door Nokik vrijvallen. 5.2 Leasecontracten Een klein aantal zaken is gehuurd. 5.3 Beschrijving zekerheden De bank heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden: Pandrecht inventaris Pandrecht voertuigen Pandrecht vorderingen 5.4 Separatistenpositie N.v.t. 5.5 Boedelbijdragen P.m. Naar het zich laat aanzien zal de bank volledig uit de opbrengst van verpande zaken kunnen worden voldaan. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. 5.7 Reclamerechten Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend. 5.8 Retentierecht Er zijn geen retentierechten uitgeoefend. Diversen. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden Een deel van de locaties is verkocht in het kader van de prepack doorstart (zie hierna onder 6.3 e.v.). Voor de overige locaties is vanaf datum faillissement een koper gezocht. 6

7 Op één na zijn de operationele locaties inmiddels verkocht waarbij de overdracht plaatsvindt per 1 december 2013 zodat de maand november wordt doorgedraaid door de boedel. 6.2 Financiële verslaglegging Volgt bij verslag 2. Coördinatie en controle. Doorstart: 6.3 Beschrijving De directie heeft de rechtbank op 22 oktober 2013 verzocht een beoogd curator aan te wijzen. Door de directie is op 23 oktober 2013 een plan gepresenteerd voor een doorstart van 13 vestigingen door een vennootschap verbonden aan Brood & Spelen B.V., een vergelijkbare organisatie. De transactie met Brood & Spelen betrof niet alleen de doorstart van deze vestigingen, maar ook een aandelentransactie waarmee de niet gefailleerde vennootschap Nokik OOPO B.V. werd overgedragen. Omdat de informatie aanvankelijk ontoereikend was heeft in de dagen daarna nader onderzoek en taxatie plaatsgevonden. De curator heeft informatie ingewonnen over te realiseren opbrengsten bij een doorstart na faillissement. 13 vestigingen zijn na onderhandeling uiteindelijk op 29 oktober 2013 verkocht voor ,. Het feit dat de koper zich heeft verbonden om aan ca 60 van de 90 personeelsleden een arbeidsovereenkomst aan te bieden, heeft daarbij een rol gespeeld. Over verkoop van het wagenpark kon binnen de gegeven periode geen overeenstemming worden bereikt, mede omdat niet duidelijk was welke voertuigen er precies zijn en wat deze waard zijn. Over de voertuigen wordt nog onderhandeld. Na het faillissement is contact gezocht met gegadigden voor de overige 6 vestigingen. 5 vestigingen zijn inmiddels aan verschillende partijen verkocht voor totaal ,. 1 vestiging kon niet worden verkocht, omdat de verhuurder weigert mee te werken. Al voor het faillissement was door de directie besloten dat deze vestiging per 1 december 2013 zou sluiten. 6.4 Verantwoording Zie

8 6.5 Opbrengst , Inventariseren en analyseren diverse gegevens, onderzoek, onderhandelingen, overeenkomsten, overleg belanghebbenden etc. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Het onderzoek naar de administratie is inmiddels aangevangen. 7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Aangezien de vennootschap binnen de door artikel 2:396 BW gestelde grenzen valt, hoeft aan de jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid daarvan te worden toegevoegd. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. CREDITEUREN Omdat de vennootschappen nauw met elkaar zijn verweven, worden de crediteurencijfers geconsolideerd weergegeven. 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. c. Verhuurder : p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus : ca , 8.3 Preferente vordering UWV : p.m. 8

9 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca , 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) N.v.t. 9.2 Aard procedure N.v.t. 9.3 Stand procedure N.v.t. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: * Coördineren doordraaiperiode tot 1 december * Verkoop resterende inventaris. * Verkoop voertuigen. * Onderzoek oorzaken faillissement. * Onderzoek administratie. * Incasso (doordraai)debiteuren. * Incasso vordering Huysman Beheersmij B.V. * Oplevering niet verkochte locaties Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal omstreeks 29 februari 2014 worden ingediend. VelsenZuid, 13 november 2013 Mr. A.G. Moeijes, curator 9

10 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 27 november 2013 in het faillissement van: Nokik B.V., Nokik Leidsche Rijn B.V. en De Riddertjes B.V. faillissementsnummer C. 15 / 13 / F. datum uitspraak rechtercommissaris mr. H.J.M. Burg curator mr. A.G. Moeijes betrekking hebbend op verslag nrs. A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank giro 2. opbrengsten verkopen doorstart/verkoop vestigingen aan Brood en Spelen , ,00 doorstart/verkoop overige vestigingen , ,00 kosten ivm verkoop 3. debiteuren debiteuren ivm voortzetten deel activiteiten , ,81 minus kosten doordraaien/explotatie (voorschot tot op heden) 1.500, ,00 4. overige baten notaris restitutie rente 5. totaal , ,81 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator portokosten 1.238, ,45 214,94 gas / water / electra verzekeringen 4.288, ,22 fiscus UWV 6. totaal 5.526, ,67 214,94 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , ,81 totaal B 5.526, ,67

11 7. saldo boedelrekening , ,14

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 5 Datum : 12 september 2014 Gegevens ondernemingen : 1. SPORTLAGUNE B.V.; Faillissementsnummers : 1. F.14/13/381 2. F.14/13/382 2. SPORTLAGUNE

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap OKAY INDUSTRIAL SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Hillegom en zaakdoende

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie