207. De pre-pack vanuit contractenrechtelijk perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "207. De pre-pack vanuit contractenrechtelijk perspectief"

Transcriptie

1 207. De pre-pack vanuit contractenrechtelijk perspectief MR. M.P. VAN EEDEN-VAN HARSKAMP EN MR.DRS. J.H.M. SPANJAARD In de insolventiepraktijk was de opkomst van de uit de Angelsaksische rechtspraktijk overgewaaide prepackconstructie in 2013 hot. De belangstelling was zo groot dat het tijdschrift FIP een thema-uitgave aan het onderwerp wijdde. Ook op wetgevingsgebied is men met de pre-pack aan de slag gegaan. Op 22 oktober 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel over de pre-pack, de Wet continuïteit ondernemingen I, 1 gepresenteerd. De consultatiefase is op 21 januari 2014 afgerond. 2 Inleiding De pre-pack (verkorte weergave van pre-packaged deal ) is een proces waarbij de schuldenaar-ondernemer voorafgaand aan zijn faillissement in stilte gezamenlijk met een deskundige en de koper van zijn activa, de activatransactie die direct na het uitspreken van het faillissement moet plaatsvinden, voorbereidt, opdat direct na faillissement de zogeheten doorstart (via een activatransactie) kan plaatsvinden. Daartoe wordt voorafgaand aan een faillissement een deskundige (doorgaans een beroepscurator) door de rechtbank aangesteld als stille bewindvoerder, tevens toekomstig ( beoogd ) curator. Deze kan zich dan in het geheim, dus zonder dat dit naar buiten toe bekend wordt, verdiepen in de onderneming en een doorstart van op zichzelf gezonde bedrijfsonderdelen voorbereiden. De pre-pack is derhalve een stil bewind, waarbij in beginsel zowel het stille bewind als de persoon van de stille bewindvoerder niet publiek bekend dient te worden. Een doorstart kan dan onmiddellijk na het uitspreken van het faillissement worden gerealiseerd. De grondgedachte daarbij is dat een onderneming namelijk direct in een negatieve spiraal terechtkomt door/na een faillissement als dan nog geen doorstart bekend is: leveranciers weigeren nog te leveren, eigenaren eisen hun eigendommen op, klanten 1 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing van een eventueel faillissement of surseance van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), en kamerstukken/2013/10/22/ 2 Zie ondernemingen_i. lopen weg en werknemers gaan op zoek naar ander werk. Als direct na de faillietverklaring bekend wordt gemaakt dat een doorstart zal plaatsvinden, wordt het verlies van kapitaal en werkgelegenheid beperkt. De pre-pack heeft op dit moment nog geen wettelijke basis. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I, dat in dit artikel (mede) wordt besproken, brengt daar verandering in. In de thans bestaande praktijk wordt de door de rechtbank aangestelde deskundige stil bewindvoerder genoemd; het wetsvoorstel spreekt van beoogd curator. Beide termen zijn synoniemen. In dit artikel kiezen wij voor de term beoogd curator. In dit artikel worden de contractenrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel belicht: wie contracteert, wat is de rol van de beoogd curator, hoe moeten de verwachtingen van schuldenaren en derden worden gemanaged en hoe moet worden omgegaan met bestaande insolventieclausules? Afgesloten wordt met een conclusie, waarin ook nog wordt ingegaan op de (contractuele) positie van schuldeisers. De praktijk De pre-packconstructie wordt al enige tijd door de meeste rechtbanken in Nederland toegepast, 3 dit na een oproep/wens daartoe vanuit de praktijk. 4 Op verzoek 3 Rb. Oost-Brabant 10 december 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:7304, «JOR» 2014/115 m.nt. J.J. van Hees (Verum Software Technologies). 4 Zie N.W.A. Tollenaar, Faillissementsrechters van Nederland: geef ons de pre-pack!, TvI 2011/23; K. Beke & P. Wolterman, Verslag seminar De Nederlandse pre-pack ready for take off? 11 april te Amsterdam, TvI 2012/31; E. Loesberg, Heiligt het doel de middelen? Pre-pack in het Nederlandse faillissementsrecht, TOP 2013, 1, p ; J.L.A. Huydecoper, Pre pack liquidatie: wat vindt een betrekkelijk buitenstaander daar op het eerste gezicht van?, TvI 2013/5; H. Koster, Herstructureringen 34 SDU UITGEVERS / NUMMER 5, JULI 2014 TIJDSCHRIFT OVEREENKOMST IN DE RECHTSPRAKTIJK

2 DE PRE-PACK VANUIT CONTRACTENRECHTELIJK PERSPECTIEF van de schuldenaar (toekomstig gefailleerde) wordt door de rechtbank een zogenaamde stille bewindvoerder (toekomstig curator) benoemd. Tollenaar wijst erop dat de (figuur van) stille bewindvoering niet moet/kan worden vereenzelvigd met een pre-pack, maar ruimer is. Ook in gevallen waarin geen doorstart na faillietverklaring zal (kunnen) plaatsvinden, kan stille bewindvoering een nuttige functie vervullen, zoals bij een liquidatie buiten faillissement. De pre-pack is slechts een maatregel die met stille bewindvoering is te realiseren. 5 Waar het merendeel van de rechtbanken de figuur van stille bewindvoering toepast, weigeren de Rechtbanken Overijssel, Limburg en Midden-Nederland vooralsnog daarin mee te gaan. 6 Ook vanuit de praktijk zijn kanttekeningen geplaatst, 7 ook vanuit arbeidsrechtelijk perspectief. 8 Met het definitief worden van de wet zal vanaf dat moment wel bij alle rechtbanken om benoeming van een zogenaamde beoogd curator kunnen worden verzocht. Enkele bekende faillissementen waarbij van tevoren de pre-packconstructie is toegepast, zijn: Harense Smid, Bouwbedrijf Moes, Prime Champ, Marlies Dekker, De Schoenenreus en het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I De toelichting op de website van de overheid bij de consultatie aangaande het wetsvoorstel 9 geeft aan dat met de regeling de mogelijkheid tot het aanwijzen van een beoogd curator wordt ingevoerd om de afwikkeling van faillissementen te faciliteren en de doorstart van levensvatbare bedrijfsonderdelen na faillissement te bespoedigen, waarmee waarde en werkgelegenheid behouden kunnen blijven. De verwachte effecten van de regeling zijn dat faillissementen efficiënter kunnen worden afgewikkeld en de doorstart bij insolventie: naar de pre-pack plus!, TvI 2013/7; B. Kentie & A. Kloet, Structurele hervorming van het insolventierecht: hemelbestormend?, TvI 2013/29, M.R. van Zanten, Aan het werk met de pre-pack!, Arbeidsrecht 2013, N.W.A. Tollenaar, Van pre-pack naar stille bewindvoering: een nuttige rechtsfiguur in de maak, FIP 2013, nr. 6, p Rb. Maastricht 28 november 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:BY4595, RI 2013/22 (Sieswerda Taxi s). Vgl. ook M.H.F. van Vugt, De Nederlandse prepack: time-out, please!, FIP 2014, nr. 1, p Vgl. o.a. G.H. Gispen, De pre-pack is ondeugdelijk en niet goed voor de gezamenlijke schuldeisers, Liber Amicorum Mart Franken, december 2013; M.-J. Cools, En nu de praktijk. Een doorstart in voorverpakking, FIP 2013, nr. 8, p ; B.J. Tideman, Kritische kanttekeningen bij de pre-pack, FIP 2013, nr. 6, p ; en Reactie mr. B.J. Tideman: wetgever van Nederland, geef ons de pre-pack+, FIP 2013, nr. 7, p ; C.J.M. Weebers-Vrenken en O.G. Tacoma, The b(l)ackside van het pre-packfaillissement, Vastgoedrecht , p ; J.C. van Apeldoorn, Pre-packs, TvI 2012/17. 8 G.C. Boot, Rembrandt, de pre-pack en het faillissementsrecht als uitlaatklep, Arbeidsrecht 2013, 37; J. van der Pijl, Opvolgend werkgeverschap na een doorstart een nieuw begin of toch niet?, Arbeidsrecht 2013, 38; I. Zaal, Faillissement en doorstart: de positie van de OR en vakbonden, Arbeidsrecht 2013, van gezonde bedrijfsonderdelen sneller kan plaatsvinden, waarmee onnodig waardeverlies kan worden voorkomen, werkgelegenheid kan worden behouden en de opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers in het faillissement kan worden gemaximaliseerd. In de Memorie van Toelichting is aangegeven dat de regeling niet alleen beoogt een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor de pre-pack te bieden, maar in het algemeen ook de afwikkeling van faillissementen te bespoedigen en te faciliteren door te bewerkstelligen dat de curator en de rechter-commissaris op het moment van hun benoeming volledig op de hoogte kunnen zijn van de De pre-pack heeft op dit moment nog geen wettelijke basis. voor de afwikkeling van het faillissement van belang zijnde omstandigheden. 10 De doelstellingen van de regeling zijn ruimer dan die van de pre-pack, te weten (i) het faciliteren van een doelmatige en gestructureerde afwikkeling van het faillissement, (ii) het voorbereiden van een activatransactie vanuit faillissement, (iii) waarbij niet uitgesloten is het treffen van een oplossing buiten faillissement, bijvoorbeeld door middel van herfinanciering of dwangakkoord buiten faillissement. In het wetsvoorstel wordt steeds gesproken van een beoogd curator of beoogd bewindvoerder in plaats van de voorheen (in de praktijk) gehanteerde term stille bewindvoerder. Voor die laatste term is niet gekozen, omdat die zou impliceren dat de schuldenaar niet meer beheers- en beschikkingsbevoegd zou zijn, maar daarvan is geen sprake. 11 Aanwijzing beoogd curator De regeling geeft aan wanneer en hoe een schuldenaar om de aanwijzing van een beoogd curator kan verzoeken en onder welke voorwaarden de rechtbank dit verzoek zou kunnen toewijzen. 12 Het verzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend en mag/kan worden toegewezen als aannemelijk is (gemaakt) dat dit in het belang van de gezamenlijke schuldeisers is of als belangen van maatschappelijke aard daarmee gebaat zijn, waarmee 10 Memorie van Toelichting Wijziging van de Faillissementswet in verband van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), p. 8, nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/22/memorievan-toelichting.html. 11 Memorie van Toelichting Wijziging van de Faillissementswet in verband van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), p. 5, nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/22/memorievan-toelichting.html. 12 Artikel 363 Faillissementswet (nieuw). TIJDSCHRIFT OVEREENKOMST IN DE RECHTSPRAKTIJK NUMMER 5, JULI 2014 / SDU UITGEVERS 35

3 dan gedoeld wordt op de openbare orde en veiligheid, de continuïteit van de onderneming en het behoud van werkgelegenheid voor de in de onderneming werkzame personen. Het verzoek wordt in raadkamer dat wil zeggen achter gesloten deuren behandeld. De beslissing wordt genomen bij beschikking en wordt niet openbaar gemaakt. Aan de toewijzing van het verzoek en daarmee de aanwijzing van een beoogd curator kan de rechtbank een bepaalde termijn verbinden alsmede voorwaarden wanneer zij dit nodig acht voor de verwezenlijking van het met de aanwijzing beoogde doel. Het is op dit moment niet duidelijk, wanneer wel een beoogd curator wordt aangewezen en wanneer niet en hoe lang de beoogd curator aan het werk mag, voordat een omzetting in een daadwerkelijk faillissement moet volgen. De Wet continuïteit ondernemingen is een zogeheten kaderwet, waarbij de invulling van de wettelijke criteria aan de rechtspraak en rechtersregelingen wordt overgelaten. Jongepier en Hoogenboezem merken naar onze mening terecht op dat in ieder geval het criterium dat krachtens artikel 1 Fw geldt voor faillissement het verkeren in Veelal zal de financier (de bank) de schuldenaar opdragen een verzoek tot aanwijzing van een beoogd curator in te dienen in ruil voor continuering van de financiering. een toestand te hebben opgehouden te betalen moet worden gehaald. Ook geven zij aan dat de schuldenaar moet aangeven dat de beoogd curator niet langer dan twee weken actief moet zijn, omdat een langere periode volgens hen geen zoden aan de dijk zet. 13 Daarnaast moet naar onze mening (positief) worden aangetoond door de schuldenaar dat de aanwijzing van de beoogd curator noodzakelijk is om in het belang van de schuldeisers een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen en (negatief) worden weerlegd dat dat resultaat niet kan worden behaald door een surseance van betaling of faillissement. Veelal zal de financier (de bank) de schuldenaar opdragen een verzoek tot aanwijzing van een beoogd curator in te dienen in ruil voor continuering van de financiering. Daar is dus een direct belang voor de schuldenaar gelegen. Ook kan de beoogd curator orde in chaos scheppen en eventueel verstoorde verhoudingen normaliseren, zoals Jongepier en Hoogenboezem stellen. 14 In de praktijk blijkt echter dat de stille bewindvoering en/of pre-pack vooral dienen om de activatransactie zo kort mogelijk na de faillietverklaring te laten plaatsvinden, zodat zoveel mogelijk going 13 W.J.P. Jongepier en K.P. Hoogenboezem, Wie is de stille bewindvoerder?, FIP 2013, nr. 6, p W.J.P. Jongepier en K.P. Hoogenboezem, Wie is de stille bewindvoerder?, FIP 2013, nr. 6, p concern kan worden doorgestart en daarmee de bank zo min mogelijk op haar zekerheden hoeft in te leveren. Voor de schuldenaar is dit profijtelijk doordat daarmee de schuld van de bank lager wordt. 15 Einde aanwijzing Daarnaast is bepaald hoe en wanneer de beoogd curator van zijn taken wordt ontheven. 16 De ontheffing vindt plaats door de rechtbank bij het uitspreken van het faillissement of verlening van de surseance van betaling, op verzoek van de beoogd curator, de schuldenaar of op voordracht van de rechter-commissaris die toezicht houdt op de werkzaamheden van de beoogd curator. Belangrijk aspect daarvan is dat de beoogd curator verplicht is om, nadat hij ontheven is van zijn taken, onverwijld verslag uit te brengen over zijn bevindingen in de periode vanaf de aanwijzing. Dit verslag wordt echter pas openbaar (dat wil zeggen voor iedereen in te zien) nadat de schuldenaar failliet is verklaard of hem surseance van betaling is verleend. Als dat dus niet gebeurt, omdat bijvoorbeeld een oplossing is bereikt buiten faillissement, zal het eindverslag niet openbaar worden gemaakt. Hoe het verslag moet worden ingericht, moet nog worden ingevuld door de praktijk (Recofa). 17 Taken/bevoegdheden beoogd curator In de regeling zijn de taken en bevoegdheden van de beoogd curator uitgewerkt. 18 Uitgangspunt is dat de beoogd curator onafhankelijk is. Het bestuur van de onderneming blijft evenwel volledig bevoegd en verantwoordelijk voor het beleid. De beoogd curator is niet meer dan een fly on the wall. 19 De Memorie van Toelichting geeft aan dat de beoogd curator geen adviseur van de onderneming is en dat hij geen betrekking of bevoegdheden binnen de onderneming heeft; hij heeft louter als taak om mee te kijken, zich te (laten) informeren en zich een oordeel te vormen over de gang van zaken binnen de onderneming. 20 De beoogd curator moet zich evenals de curator die in een faillissement wordt benoemd in de uitoefening van zijn taak steeds laten leiden door de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Hij hoeft geen instructies van de 15 Vgl. N.W.A. Tollenaar, Van pre-pack naar stille bewindvoering: een nuttige rechtsfiguur in de maak, FIP 2013, nr. 6, p Artikel 364 Faillissementswet (nieuw). 17 Landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies. 18 Artikel 365 Faillissementswet (nieuw). 19 N.W.A. Tollenaar, Van pre-pack naar stille bewindvoering: een nuttige rechtsfiguur in de maak, FIP 2013, nr. 6, p Vgl. a contrario artikel 228 Faillissementswet voor surseance van betaling. 20 Memorie van Toelichting Wijziging van de Faillissementswet in verband van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), p. 4, nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/22/memorievan-toelichting.html. 36 SDU UITGEVERS / NUMMER 5, JULI 2014 TIJDSCHRIFT OVEREENKOMST IN DE RECHTSPRAKTIJK

4 DE PRE-PACK VANUIT CONTRACTENRECHTELIJK PERSPECTIEF schuldenaar of diens crediteuren op te volgen. De beoogd curator heeft recht op informatie van de schuldenaar en kan met toestemming van de schuldenaar inlichtingen bij derden inwinnen of deskundigen inschakelen. Echter, de beoogd curator kan die informatie niet afdwingen en (dus) de belangen van de schuldeisers niet op adequate wijze behartigen. 21 Indien de beoogd curator zich niet meer met de uitvoering van zijn taak kan verenigen, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar hem tegenwerkt, kan hij de rechtbank verzoeken hem van zijn taak te ontheffen. 22 Tevens indien de beoogd curator een overeenkomst heeft gesloten met de schuldenaar, wat zeker in het huidige tijdsgewricht geen overbodige luxe is, volgens Tollenaar 23 kan de beoogd curator de overeenkomst ontbinden (na de schuldenaar in gebreke te hebben gesteld) of opzeggen. Het verdient in dat geval de voorkeur de beëindigingsmogelijkheden in de overeenkomst tot stille bewindvoering op te nemen. Desgevraagd (dat wil zeggen door de schuldenaar) kan de beoogd curator verklaren over het al dan niet paulianeuze karakter van transacties, over de voorwaarden waaronder verwacht mag worden dat hij (als latere curator) meewerkt aan de activatransactie en welke voorbereidingen een spoedige afwikkeling van het faillissement kunnen bevorderen. Opmerkelijk is dat de Memorie van Toelichting daarbij aangeeft dat de verklaringen die door de beoogd curator voor de faillietverklaring worden afgelegd, in beginsel bindend zijn voor de curator in het faillissement en dat dit ook geldt als dat een ander is dan de beoogd curator. Dit lijkt zich niet te verhouden tot de aanvullende opmerking dat crediteuren op basis van artikel 69 Faillissementswet de rechter-commissaris zouden kunnen verzoeken de curator te bevelen voor de faillietverklaring verrichte transacties te vernietigen door middel van een actio pauliana of transacties die voor de faillietverklaring zijn voorbereid, niet uit te voeren. 24 Dan ontstaat er ook een tegenstrijdig 21 Vgl. reactie Adviescommissie Insolventierecht Nederlandse Orde van Advocaten met betrekking tot ambtelijk voorontwerp wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I ( pre-pack ) d.d. 21 januari 2014 onder 4.12, reactie/8409b0dc-df98-43be-828c-31e07336f Artikel 364 lid 1 Faillissementswet (nieuw). In dezelfde zin: Memorie van Toelichting Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing van een eventueel faillissement of surseance van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), p. 26, documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/22/memorie-vantoelichting.html. 23 N.W.A. Tollenaar, Van pre-pack naar stille bewindvoering: een nuttige rechtsfiguur in de maak, FIP 2013, nr. 6, p Memorie van Toelichting Wijziging van de Faillissementswet in verband van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), p. 22/23, belang tussen de curator, voorheen beoogd curator, en de betreffende crediteuren. 25 Dit overigens nog daargelaten het feit dat de crediteuren een informatieachterstand hebben en een doorstart, in een pre-packconstructie, vaak nog dezelfde dag (van de faillietverklaring) wordt uitgevoerd. De beoogd curator doet er dan ook goed aan om zo min mogelijk te verklaren vóór de faillietverklaring; hij moet nog altijd een eigen afwegingsmoment hebben tijdens het faillissement. Ook doemt een mogelijke (persoonlijke) aansprakelijkheid op als de beoogd curator bijvoorbeeld bevestigt dat bepaalde bestellingen kunnen worden gedaan en die later niet betaald (kunnen) worden. 26 Contractenrechtelijke aspecten De figuur van de beoogd curator in verhouding tot de schuldenaar is contractenrechtelijk een vreemde eend in de bijt. De beoogd curator heeft geen rechten en verplichtingen naar de schuldenaar toe, maar daarentegen betaalt de schuldenaar wel zijn honorarium en kosten. De contractrechtelijke verhouding zou in dat kader kunnen worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht. [NOOT: Vgl. E. Loesberg, Heiligt het doel de middelen? Pre-pack in het Nederlandse faillissementsrecht, TOP 2013, 1, p ] De schuldenaar is niet bevoegd tot het geven van instructies, waarmee wordt afgeweken van artikel 7:402 BW. Daarnaast lijkt de overeenkomst in de relatie tussen de schuldenaar en de stille bewindvoerder de oorzaak [NOOT: Hoewel het Nederlandse recht sinds 1992 niet langer het oorzaaksvereiste kent, wordt bij veel wederkerige overeenkomsten wel degelijk rekening gehouden met de voor wat hoort wat ( quid pro quo ) gedachte.] te missen: de bewindvoerder hoeft zich immers niet alles van de schuldenaar aan te trekken, hoewel hij wel door de schuldenaar wordt betaald. Daarentegen bevat de wettelijke regeling over opdracht wel degelijk bepalingen die ook voor de stille bewindvoering nuttig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de zorgplicht die op de opdrachtnemer rust op grond van artikel 7:401 BW, de mogelijkheid van de opdrachtnemer om de overeenkomst met de schuldenaar, zo daar sprake van is en niet van een aanwijzing ex artikel 363 Fw (nieuw), op te zeggen (artikel 7:408 BW) en de kostenverdeling bij opzegging vóór voltooiing van de opdracht (artikel 7:411 BW). Daarbij speelt de praktische overweging dat de stille bewindvoerder 25 Zie ook reactie van Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSO- LAD) op het wetsontwerp d.d. 29 januari 2014, cms/105928/website/concept-advies-stille-bewindvoering.pdf, p Memorie van Toelichting Wijziging van de Faillissementswet in verband van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), p. 23, TIJDSCHRIFT OVEREENKOMST IN DE RECHTSPRAKTIJK NUMMER 5, JULI 2014 / SDU UITGEVERS 37

5 in de regel een advocaat 27 is, die van huis uit gewend is op basis van overeenkomsten van opdracht te werken. De beoogd curator is niet meer dan een fly on the wall. Betoogd is dan ook in de literatuur om de overeenkomst als sui generis te beschouwen. 28 Ook volgens de Memorie van Toelichting is de beoogd curator onafhankelijk: de rechtbank stelt hem aan en houdt de regie daarin. Zij kan zo nodig de beoogd curator tussentijds van zijn taken ontheffen of bij de faillietverklaring alsnog een andere curator aanwijzen. 29 Ter voorkoming van financiële afhankelijkheid van de schuldenaar kan de beoogd curator buiten faillissement vragen om zekerheidstelling voor de betaling van zijn salaris en is, voor het geval dit onbetaald blijft, in het wetsvoorstel opgenomen dat het salaris van de beoogd curator wordt voldaan volgens de regels die gelden voor de curator in faillissement. 30 Toch blijft het risico bestaan dat de beoogd curator zijn onafhankelijkheid verliest, omdat hij zo betrokken raakt bij het voorbereiden van de doorstart dat hij later in faillissement zijn zegen daaraan geeft terwijl die niet het best haalbare resultaat voor de gezamenlijke crediteuren is. 31 Het is naar onze mening dan ook geen overbodige luxe dat in de overeenkomst die de stille bewindvoerder met de schuldenaar sluit, 32 wordt benadrukt dat de bewindvoerder onafhankelijk van de schuldenaar optreedt en niet gehouden is instructies van de schuldenaar te aanvaarden. Tevens zijn wij van mening, dat een prudent handelende stille bewindvoerder in alle overeenkomsten die hij met derden sluit, het voorbehoud opneemt dat hij altijd gerechtigd is eventuele betere voorstellen van derden 27 Hoewel niet valt uit te sluiten dat ook accountants tot stille bewindvoerder kunnen worden benoemd. 28 W.J.P. Jongepier en K.P. Hoogenboezem, Wie is de stille bewindvoerder?, FIP 2013, nr. 6, p Vlg. de Modelovereenkomst stille bewindvoering, FIP 2013, nr. 6, p Memorie van Toelichting Wijziging van de Faillissementswet in verband van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), p. 9/10, 30 Artikel 367 Faillissementswet (nieuw). 31 Vgl. reactie Adviescommissie Insolventierecht Nederlandse Orde van Advocaten met betrekking tot ambtelijk voorontwerp wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I ( pre-pack ) d.d. 21 januari 2014 onder 4.14, reactie/8409b0dc-df98-43be-828c-31e07336f Wat volgens Tollenaar zeker speelt voordat de Wet continuïteit ondernemingen I is aangenomen: N.W.A. Tollenaar, Van pre-pack naar stille bewindvoering: een nuttige rechtsfiguur in de maak, FIP 2013, nr. 6, p te accepteren. Daarmee wordt voorkomen, dat de stille bewindvoerder indien de spreekwoordelijke hakbijl valt en hij vanaf dat moment als curator door het leven gaat, gebonden raakt aan overeenkomsten die hij als stille bewindvoerder heeft gesloten. In de jurisprudentie over onderhandelingen met een voorbehoud komt het opnemen van een dergelijk voorbehoud ons als aanvaardbaar voor. Een tweede element dat goed voor ogen moet worden gehouden, is het tijdstip van het aangaan van de activatransactie met de doorstarter (koper). De activatransactie is een overeenkomst tot verkoop van de activa van de failliete onderneming door de curator aan een derde (de koper). In een pre-pack wordt de activatransactie uitonderhandeld, maar als het goed gaat niet al gesloten. De reden hiervoor is arbeidsrechtelijk van aard. In beginsel valt het faillissement niet onder het leerstuk van de overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 e.v. BW. Voor de surseance van betaling en mogelijk ook de pre-pack geldt dit anders. Deze figuren zijn niet uitgesloten van de werking van voornoemd leerstuk. Dit brengt met zich mee, dat de overname-overeenkomst formeel gezien pas rond mag komen op het moment dat het faillissement een feit is. Voordien mag de beoogd curator geen gebondenheid aanvaarden aan enigerlei vorm van overname. Het risico is immers dat de overnemende partij ( de doorstarter ) op grond van artikel 7:662 BW alle werknemers van de insolvente onderneming, inclusief hun volledige arbeidsverleden, voor zijn rekening krijgt. Weliswaar schrijft artikel 7:663 BW voor dat de vervreemdende onderneming gedurende een jaar na de datum van overdracht aansprakelijk blijft voor eventuele vorderingen van de werknemers, maar dit zal de overnemende partij weinig soelaas bieden; de insolvente onderneming biedt immers geen verhaal. Dat het vorenstaande niet uitsluitend een academische discussie is, blijkt uit het artikel van Cools in FIP over haar ervaringen met de pre-pack (onder meer in de onderneming van Marlies Dekkers). 33 Een van de opmerkelijke feiten die zij noemt, is dat zij op een niet nader genoemde website heeft gevonden dat door de overnemende partij is verkondigd dat de overname reeds voor het faillissement een feit was. Ook Cools achtte het risico dat werknemers zich op het leerstuk van de overgang van onderneming zouden beroepen, niet ondenkbeeldig. Gevolgen voor insolventieclausules De pre-pack zal ook gevolgen hebben voor de in veel overeenkomsten voorkomende insolventieclausules. Artikel 37 Fw bepaalt ten aanzien van wederkerige overeenkomsten namelijk dat de curator een redelijke termijn moet worden geboden waarin deze zich kan uitlaten of hij de overeenkomst die de failliet heeft gesloten, maar nog niet volledig is nagekomen, gestand wil doen. Indien de curator niet of negatief antwoordt, verliest 33 M.-J. Cools, Een doorstart in voorverpakking. En nu de praktijk, FIP 2013, nr. 8, p SDU UITGEVERS / NUMMER 5, JULI 2014 TIJDSCHRIFT OVEREENKOMST IN DE RECHTSPRAKTIJK

6 DE PRE-PACK VANUIT CONTRACTENRECHTELIJK PERSPECTIEF hij het recht zijnerzijds nakoming van de betreffende overeenkomst te vorderen en kan de wederpartij van de failliet eventueel de overeenkomst opzeggen of ontbinden. In veel overeenkomsten komen bepalingen voor dat de overeenkomst een automatisch einde neemt in geval van faillissement, surseance van betaling of toelating tot de wettelijke regeling over de schuldsanering van natuurlijke personen van een van de partijen bij het contract. De ratio van een dergelijke bepaling is dat men niet (langer) met contractspartijen te maken wil hebben die mogelijk hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Door een dergelijke clausule op te nemen kan de wederpartij van de gefailleerde partij snel een contract beëindigen, zonder eerst de curator een termijn te moeten stellen, waarbinnen deze zich kan uitlaten over de vraag of hij de overeenkomst gestand wil doen. De hiervoor genoemde insolventieclausule is aanvaard in de rechtspraak van de Hoge Raad. 34 Daar de pre-pack zeker in de Nederlandse praktijk in de regel wordt gevolgd door een faillissement, is het voor de crediteuren zaak, zo snel mogelijk een streep door de overeenkomst te kunnen zetten, om te voorkomen dat zij van een curator afhankelijk worden. Daarbij kan worden bedacht, dat het gebruik van een insolventieclausule die inhoudt dat de overeenkomst automatisch wordt ontbonden in geval van om het even welke insolventieomstandigheid, tenzij partijen alsnog overeenkomen dat de overeenkomst niet wordt beëindigd, de beoogd curator al snel zal aansporen om de crediteur in kwestie aan de onderhandelingstafel uit te nodigen. Dit geldt temeer indien de betreffende crediteur een belangrijke leverancier van de insolvente onderneming is. Kan dat op basis van de thans in Nederland gebruikelijke insolventieclausules? Het is onze ervaring dat de pre-pack in veel overeenkomsten nog niet voorkomt in het lijstje van triggering events die de opzegging rechtvaardigen; faillissement, surseance van betaling en het verlies van het beheer van het vermogen doen dat wel. Zoals hiervoor is toegelicht, kwalificeert de pre-pack evenwel niet als een van die evenementen. De reikwijdte en inhoud van de bepaling moeten door uitleg worden bepaald conform het Haviltex-criterium. Hoe specifieker deze bepaling wordt geschreven, des te minder makkelijk wordt er aan toe gekomen dat deze bepaling zich ook uitstrekt tot de pre-pack. Dat zal des te sterker gelden, indien de contractsluitende partijen grote, wellicht zelfs internationaal opererende ondernemingen zijn en de overeenkomst een specialistische, uitgebreid uitonderhandelde overeenkomst betreft, waarbij partijen zich van juridisch advies hebben voorzien. In dergelijke gevallen is de tendens in de rechtspraak dat de partijen dan al snel aan de tekst van de overeenkomst worden gehouden HR 13 mei 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT2650, NJ 2005, 406 (BabyXL). 35 Vgl. H.N. Schelhaas, Het Haviltex-criterium en de uitleg van commerciële contracten, ORP 2013, nr. 7, p Bedacht zij, dat ook met betrekking tot de objectieve uitleg van overeenkomsten acht moet worden geslagen op de kenbare strekking van het beding. De kenbare strekking van een clausule die getriggerd wordt door insolventie, is om het beding van kracht te laten zijn in iedere insolventiesituatie, zelfs als deze niet benoemd is. Echter, het verdient de voorkeur om geen enkele vorm van onduidelijkheid te laten bestaan en de pre-pack als zodanig in de overeenkomst op te nemen. Uit de jurisprudentie komt een beeld naar voren, dat insolventieclausules in beginsel standhouden, mits dit is vooral van belang bij insolventieclausules met een financiële werking de clausule in kwestie niet uitsluitend In veel Engelse modellen wordt immers al rekening gehouden met de aldaar bekende insolventiefiguren, waaronder de pre-pack. door faillissement wordt getriggerd. 36 Niet valt in te zien, waarom niet ook een clausule die wordt getriggerd door de pre-pack, zou kunnen standhouden. Indien de overeenkomst in het Engels is opgesteld en gebruik is gemaakt van Engelse voorbeelden, waaruit de gangbare boilerplates zijn overgenomen, speelt het risico dat de pre-pack tussen de mazen van de overeenkomst door glipt, minder. In veel Engelse modellen wordt immers al rekening gehouden met de aldaar bekende insolventiefiguren, waaronder de pre-pack. Afronding De verhouding tussen schuldenaar en beoogd curator, alsmede de (wijze van) taakuitoefening door de beoogd curator, moeten nog door de praktijk nader worden ingevuld. 37 Daarvoor ligt een taak voor Recofa, die volgens de Memorie van Toelichting al heeft aangegeven voornemens te zijn soortgelijke richtlijnen als de Recofa richtlijnen voor faillissementen en surseances van betalingen op te stellen voor (de aanwijzing van) een beoogd curator Vgl. o.a. M. Wallart, De contractuele beëindigingsbepaling, ORP 2010, nr. 1, p ; M.P. van Eeden-van Harskamp, Wederkerige overeenkomsten in faillissement: over insolventieclausules en boedelschulden, ORP 2014, nr. 1, p ; J.H.M. Spanjaard, Verhuurders van een gefailleerde huurder in de kou of toch niet helemaal?, ORP 2014, nr. 2, p Vgl. ook Ph.W. Schreurs, Hoe stil is de stille bewindvoerder nu eigenlijk?, FIP 2013, nr. 8, p en J.V. Maduro, Het wetsvoorstel Wet continuiteit ondernemingen I: de rechtszekerheid gediend?, FIP 2013, nr. 8, p Memorie van Toelichting Wijziging van de Faillissementswet in verband van betaling (Wet continuïteit ondernemingen I), pag. 5, TIJDSCHRIFT OVEREENKOMST IN DE RECHTSPRAKTIJK NUMMER 5, JULI 2014 / SDU UITGEVERS 39

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET ARTIKEL I. De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET?

WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? WIE BEPAALT DE FAILLISSEMENTSWET? Prof. mr. B.Wessels Hoogleraar Internationaal insolventierecht, Universiteit Leiden (b.wessels@law.leidenuniv.nl) Op 26 november 2012 jaar is door de Minister van Veiligheid

Nadere informatie

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack 26 maart 2015 mr. Hendrie Aarnink en mr. Mark Loef Corporate Programma Wat komt ter sprake? Praktijk vóór de pre-pack Pre-pack en stille bewindvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood?

Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood? Stille bewindvoering: oplossing voor ondernemingen in financiële nood? Student: Manon Kikkert Studentnummer: 6145566 Begeleider: Tweede lezer: mr. R.F. Groos mr. G.J.P. de Vries Juni 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pre-packs: theorie en praktijk. Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema

Pre-packs: theorie en praktijk. Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema Pre-packs: theorie en praktijk Nederlandse Orde van Advocaten 26 september 2014 Robert van Galen en Barbara Rumora-Scheltema Pre-packs De term Pre-pack heeft onder Amerikaans en Nederlands recht een geheel

Nadere informatie

Het recht op informatie voor schuldeisers na faillissement

Het recht op informatie voor schuldeisers na faillissement HOOFDSTUK 1 Inleiding Het doorstarten na faillissement wordt een stuk makkelijker nu de Tweede Kamer dinsdag de Wet continuïteit ondernemingen I heeft aangenomen. 1 Met deze zin opende Weissink zijn artikel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inhoud van het wetsvoorstel

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inhoud van het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de doelmatige afwikkeling dan wel toepassing

Nadere informatie

1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van

1 Stille bewindvoering is geen officiële insolventieprocedure zoals het faillissement en de surseance van 1. Inleiding Dit onderzoek wil inzicht bieden in de waarborgen en het toezicht dat relevant is bij stille bewindvoering. Sinds 2011 kan bij verscheidene rechtbanken een verzoek worden gedaan om een stille

Nadere informatie

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I N CW B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Briefnummer 14/10.037/Jla Den Haag 21 januari 2014 Onderwerp Telefoonnummer Reactie VNO-NCW

Nadere informatie

VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus EH DEN HAAG.

VOOR RECHTSPRAAK NEDERLANDSE VERENIGING. De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus EH DEN HAAG. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. l.w. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 28 januari 2014 Uw kenmerk 438067 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

Stille bewindvoering. Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam

Stille bewindvoering. Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam Stille bewindvoering Mr. drs. J.C.A.T. Frima Teamvoorzitter team insolventie Rechtbank Rotterdam Inleiding pre-pack stille bewindvoering Pre-pack stille bewindvoering Waarom stille bewindvoering De discussie

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/export.ashx?requestid=064df1002394494ca66ffea75...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/export.ashx?requestid=064df1002394494ca66ffea75... pagina 1 van 5 Jutd 2013/21 Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre pa... Jutd 2013/21 Herijking faillissementsrecht: wettelijke regeling voor de pre pack op komst Jutd 2013/21 d.d.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

Association for Corporate Growth Holland

Association for Corporate Growth Holland Association for Corporate Growth Holland Lunchmeeting 12March 2014 www.acg.org Stille bewindvoering De Rotterdamse werkwijze mr. drs. J.C.A.T. Frima Rechter-commissaris faillissementen Teamvoorzitter Insolventie

Nadere informatie

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap

Sl l. Commissie Bevordering Medezeggenschap Commissie Bevordering Medezeggenschap Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE BETREFT Reactie op uw brief

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN DEEL. 1. Inleiding Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op een

Nadere informatie

Betreft: Klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen

Betreft: Klachten over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen COMMISSIE INSOLVENTIERECHT Voorzitter: Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann Postbus 9049 6500 KK Nijmegen Aan Zijne Excellentie De Minister van Justitie Mr J.P.H. Donner Postbus 20301 2500 EH Den Haag Nijmegen,

Nadere informatie

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen van de leden van de VVD-fractie. Graag ga ik op de gestelde vragen in.

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen van de leden van de VVD-fractie. Graag ga ik op de gestelde vragen in. 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen

Nadere informatie

Wie is de stille bewindvoerder?

Wie is de stille bewindvoerder? Wie is de stille bewindvoerder? Mr. W.J.P. JongePier en Mr. drs. K.P. HoogenboezeM de figuur van de stille bewindvoerder, veelal in één adem genoemd met het begrip pre-pack, mag zich verheugen op toenemende

Nadere informatie

Algemene opmerkingen 90002702 P 2177179 / 6

Algemene opmerkingen 90002702 P 2177179 / 6 De Vereniging Insolventierecht Advocaten (hierna INSOLAD ) heeft het voorontwerp voor de Wet Continuïteit Ondernemingen I bestudeerd. Gaarne brengt zij daarover de volgende opmerkingen onder uw aandacht.

Nadere informatie

De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web

De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web Mr. M.R. van Zanten 1 Wetenschap De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web In dit artikel bespreekt de auteur de gevolgen van WCO I voor de huidige praktijk op basis van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004

No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 No.W03.04.0378/I 's-gravenhage, 10 september 2004 Bij Kabinetsmissive van 27 juli 2004, no.04.002990, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Do s & don ts bij zorginstelling in zwaar weer Presentatie voor HEAD 19 november 2015 mr. Maartje ter Horst Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid (NRC, 2 november 2015)

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadreskneuterdijk 1correspondentieadresPostbus 90613T (088) 36 10000F (088) 36 10022www.rechtspraak.nl 2509 LP Den Haag 2514 EM Den Haag De minister van Veiligheid

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten,

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten, De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 22 september 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5707928/11/6 onderwerp

Nadere informatie

Financiering, zekerheden en herstructurering

Financiering, zekerheden en herstructurering Maart 2012 BZ Financiering Financiering, zekerheden en herstructurering In deze BZ Financiering de volgende onderwerpen: Massaverpanding: de beslissing In de uitgave van BZ- Financiering van juli 2011

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acintya B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving Sectie Privaatrecht T.a.v. dhr. mr. E. Schmieman Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 30 januari 2014 Kenmerk: B14.07 Betreft: Consultatie voorontwerp

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Datum 16 december 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de positie van aandeelhouders bij faillissementen

Datum 16 december 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de positie van aandeelhouders bij faillissementen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector Privaatrecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Advies wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I

Advies wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I contactpersoon De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 5 februari 2014 Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016

Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016 Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016 Gegevens onderneming : Stichting Reakt Holding Faillissementsnummer : C/09/14/60F Datum uitspraak : 2 december 2013 (surseance van betaling). 21 januari

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acintya B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45 Inhoudsopgave Veelgebruikte afkortingen / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Inleiding en

Nadere informatie

269. De pre-pack, (aan)winst voor de insolventiepraktijk 1

269. De pre-pack, (aan)winst voor de insolventiepraktijk 1 269. De pre-pack, (aan)winst voor de insolventiepraktijk 1 Mr. M.R. van Zanten De auteur bespreekt in dit artikel de hoofdlijnen van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I), alsmede de

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 815 Vragen van de leden

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Silger B.V., statutair gevestigd te Almere en aldaar kantoorhoudende, aan de Kantjilstraat

Nadere informatie

PREPACK Hoe werkt het (wel)?

PREPACK Hoe werkt het (wel)? PREPACK Hoe werkt het (wel)? Job van der Pijl Vereniging voor Arbeidsrecht 26 november 2016 Insolventierecht vs Arbeidsrecht Dit zie ik ongeveer als ik spreek voor een zaal vol met collega s uit de insolventierechtpraktijk:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum : 10 maart 2016 Nummer : 1 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer : C/16/16/68 F Naam schuldenaar /schuldenaren : De heer Maarten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. ACHTSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PAYENZ B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAYENZ B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016

Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016 Faillissementsverslag nummer 7 datum: 12 april 2016 Gegevens onderneming : Reakt Den Haag B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/61F Datum uitspraak : 2 december 2013 (surseance van betaling). 21 januari

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN IN LIQUIDATIE Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten in liquidatie Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (ex art. 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 18 september 2012 Gegevens gefailleerde: de heer Marius van der Schaft Jhr. Van Sypesteynlaan 38 1231 XN Loosdrecht Faillissementsnummer

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014.

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014. 33695 Faillissementsrecht Nr. 9 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2015 Bijgaand bied ik u het onderzoek

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs commentaar

Bijlage: Artikelsgewijs commentaar Bijlage: Artikelsgewijs commentaar Artikel 68 lid 2 (nieuw) en artikel 69 lid 1 (gewijzigd) Ook nu doet een goede curator al aangifte bij onregelmatigheden, hetgeen in de praktijk wordt afgestemd met de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR

PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR CONCEPT Praktijkregels beoogd curator als vastgesteld door het bestuur van INSOLAD en gepubliceerd op 10 november 2014 op www.insolad.nl PRAKTIJKREGELS BEOOGD CURATOR 1 Achtergrond en totstandkoming van

Nadere informatie

Mijn klant is failliet... wat nu?

Mijn klant is failliet... wat nu? Mijn klant is failliet... wat nu? Mijn klant is failliet... wat nu? Je kunt zelf je bedrijf goed op orde hebben, maar wat doe je als je klant failliet gaat? Goed geïnformeerd zijn is het halve werk en

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Datum 30 november 2015 Betreft Antwoorden Kamervragen van de leden Kerstens en Van Dekken (PVDA)

Datum 30 november 2015 Betreft Antwoorden Kamervragen van de leden Kerstens en Van Dekken (PVDA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Directie Gezond en Veilig Werken Afdeling Veilig Werken

Nadere informatie

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V.

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V. INFORMATIEMEMORANDUM T EN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014 (1) Faillissement ShopVIP B.V. Bij vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de Okerstraat

Nadere informatie

Wederkerige overeenkomsten in faillissement: over insolventieclausules

Wederkerige overeenkomsten in faillissement: over insolventieclausules Wederkerige overeenkomsten in faillissement: over insolventieclausules en boedelschulden Mr. M.P. van EEdEn-van HarskaMP de Hoge raad heeft op 12 en 19 april 2013 twee belangrijke arresten gewezen op het

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31 Datum

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming (hierna: "CTW OG") Faillissements-/ surseancenummer,

Nadere informatie

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 3 Datum: 11-03-2016 inzake Faillissement van : Bij Ons BV Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer : C/05/15/680 F Datum faillietverklaring : 11 augustus

Nadere informatie

Leverancier failliet, wat nu?

Leverancier failliet, wat nu? Leverancier failliet, wat nu? door mr. G.L. van t Hoff 4 juni 2009 Faillissement Faillietverklaring schuldenaar is opgehouden te betalen bij rechterlijk vonnis - op eigen aangifte - op verzoek van één/meerdere

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

» Noot. JOR 2016/147 Kantonrechter Rechtbank Midden- Nederland zp Almere 24 februari 2016, /MC EXPL ; ECLI:NL:RBMNE:2016:954.

» Noot. JOR 2016/147 Kantonrechter Rechtbank Midden- Nederland zp Almere 24 februari 2016, /MC EXPL ; ECLI:NL:RBMNE:2016:954. JOR 2016/147 Kantonrechter Rechtbank Midden- Nederland zp Almere 24 februari 2016, 3821875/MC EXPL 15-951; ECLI:NL:RBMNE:2016:954.» Noot 1. Vindt na faillietverklaring een doorstart plaats, dan zijn op

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 1 oktober 2014 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG. in het faillissement van. Datum faillissement: 8 oktober faillissementsnummer: 557/2003

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG. in het faillissement van. Datum faillissement: 8 oktober faillissementsnummer: 557/2003 TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG in het faillissement van de besloten vennootschap AARDSE HITEC BV te Tiel Datum faillissement: 8 oktober 2003 faillissementsnummer: 557/2003 rechter-commissaris: mr. B.J. Engberts

Nadere informatie

tierecht wordt de pre-pack breder omarmd.4 Wellicht dat dit enthousiasme voortvloeit uit de aparte rol van de curator

tierecht wordt de pre-pack breder omarmd.4 Wellicht dat dit enthousiasme voortvloeit uit de aparte rol van de curator Mr. M.R. vøn Zanten' Artikelen Aan het werk met de pre-pack! 47 Tijdens het Nationaal ArbeidsRechf Diner 20132 is gesproken over de pre-pack, die in de praktijk inmiddels veel wordt gebruikt bij het realiseren

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 6 januari 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 6 januari 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 6 januari 2012 Gegevens onderneming : Promoblinds I B.V. Faillissementsnummer : F11/893 Datum uitspraak : 22 november 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

ZESDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1185 ZS)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: Datum: 17 augustus 2012 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sluijmers Holding B.V., gevestigd te Mijdrecht,

Nadere informatie

WCO II: Een doorbraak? Johan Jol

WCO II: Een doorbraak? Johan Jol WCO II: Een doorbraak? Johan Jol 1 programma Wat er aan voorafging FD 12 November 2012 het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementswet WCO I (pre-pack) en WCO II (akkoord) Specifieke bepalingen WCO

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 8. inzake de faillissementen van:

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 8. inzake de faillissementen van: GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 8 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C13/14/335F faillissementsnummer:

Nadere informatie

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Lezing LWV Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Casus 1: Een bestuurder van een BV beseft, dat het faillissement van de BV onvermijdelijk is. Hij laat de BV nog enkele

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STOREAGE B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STOREAGE B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN STOREAGE B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt Johan T. Jol Indeling Historie en toekomst van het Voorontwerp Principiële vraag: Noodzaak? Reactie op een aantal concrete voorstellen Historie

Nadere informatie

Faillissementsverslag

Faillissementsverslag Faillissementsverslag Faillissement...: Stichting Beheer Derdengelden LHV Declaratie Direct Statutair gevestigd...: Utrecht Adres...: Kobaltweg 58 KVK...: 30198973 Bestuurder:...: LHV Declaratie Direct

Nadere informatie

De beoogd curator: een spin in het web, maar aas voor de gieren.

De beoogd curator: een spin in het web, maar aas voor de gieren. De beoogd curator: een spin in het web, maar aas voor de gieren. Een onderzoek naar de aansprakelijkheid van de beoogd curator pro se en als (feitelijk) bestuurder op grond van de Maclou- en Beklamel norm.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:BY6108

ECLI:NL:HR:2013:BY6108 ECLI:NL:HR:2013:BY6108 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 19-04-2013 Datum publicatie 19-04-2013 Zaaknummer 12/00081 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BY6108,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/217 NL:TZ:0000013077:F001 09-05-2017 mr. L.L. ten Wolde mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Gegevens onderneming : Van der Hoorn Onroerend Goed B.V te Ter Aar Faillissementsnummer : F.11/70 Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013 Gegevens onderneming : Avalon Wholesale B.V. Faillissementsnummer : F2010/404 (Rechtbank Noord-Holland) Datum uitspraak : surseance

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 september 2013 t/m 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 23,50 uren Bestede uren Totaal : 71,50 uren

Verslagperiode : 26 september 2013 t/m 30 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 23,50 uren Bestede uren Totaal : 71,50 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten

mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten 34 LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN NADELIGE GEVOLGEN VAN DE WWZ VOOR OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP BIJ DOORSTART NA FAILLISSEMENT Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie