Verslag 3 februari 2011, Kenniskring Duurzaamheid Samen zorgen voor minder CO 2 in de Nederlandse spoorketen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 3 februari 2011, Kenniskring Duurzaamheid Samen zorgen voor minder CO 2 in de Nederlandse spoorketen"

Transcriptie

1 Verslag 3 februari 2011, Kenniskring Duurzaamheid Samen zorgen voor minder CO 2 in de Nederlandse spoorketen Een jaar lang verzamelden ruim 15 leden van Railforum in de kenniskring Duurzaamheid gegevens om de CO 2 -voetafdruk van de Nederlandse spoorketen inzichtelijk te maken. In alle openheid wisselden aannemers, vervoerders, materieelfabrikanten, spoorbeheerder en adviseurs hun kennis uit. Vandaag verwelkomt Léon Linders de aanwezigen bij de presentatie van de voetafdruk in het Trefpunt. Waar moeten we ons als spoorsector op richten om de CO 2 -uitstoot per reizigerskilometer tot een minimum te beperken? Na de presentatie van de voetafdruk gaat men in een interactieve setting op zoek naar manieren om deze uitdaging succesvol aan te gaan. Léon Linders kondigt alvast aan dat men na afloop van de bijeenkomst een rapportage kan downloaden van waarin de deelnemers alles uitgebreid kunt nalezen. Presentatie van de voetafdruk door Wim Oosterwijk en Ingeborg Brouwer Aanleiding en doel Vaststellen meest effectieve CO 2 -reductiemogelijkheden Bij vrijwel alle partijen in de spoorsector staat CO 2 -reductie hoog op de agenda. Iedereen neemt binnen haar eigen werkveld diverse CO 2 -reducerende maatregelen, maar waar kunnen we als sector nu echt grote klappen maken? Wat is het effect van een maatregel in de ene schakel op andere schakels van de spoorketen? De benenwagen en de fiets zal het spoor nooit verslaan, maar met meer inzicht in de CO 2 -effecten ervan kan de sector gerichter aan de slag om in ieder geval in de buurt van CO 2 -neutraal te komen. Bij benadering vaststellen klimaatvriendelijkheid spoorvervoer Vergelijking van de klimaatbelasting van verschillende vervoerswijzen beperkt zich tot nu toe alleen tot het energieverbruik van het vervoermiddel per reizigerskilometer, in het geval van de trein de tractie-energie. Diverse rapporten (bijv. STREAM Studie naar TRansport Emissies van Alle Modaliteiten, CE Delft, 2008) veronderstellen dat als men ook de bouw van de infrastructuur e.d. in de cijfers mee zou nemen het spoor er in verhouding met andere modaliteiten wel eens minder gunstig uit kan komen. De kenniskring wilde graag weten of dit ook daadwerkelijk het geval is. Hoe is de footprint tot stand gekomen? De gebruikte methode is pragmatisch. Het ging de kenniskring om een eerste stap en niet om de cijfers achter de komma. De werkgroep splitste zich op in een werkgroep infra en een werkgroep materieel. Beide werkgroepen verzamelden zoveel mogelijk gegevens over CO 2 -effecten in de verschillende levensfase van spoorinfrastructuur en materieel: engineering, bouw, gebruik, onderhoud en sloop. Vervolgens rekende men de cijfers om naar gram CO 2 per reizigerskilometer (rkm). Uitgangspunten Men heeft het jaar 2009 als uitgangspunt genomen. Ook voor de omrekening naar rkm gebruikten de werkgroepen het aantal reizigerskilometers uit 2009: 1,7 miljard. Scope Op basis van beschikbare gegevens, complexiteit en relevantie voor het doel van het onderzoek kozen de werkgroepen ervoor bepaalde zaken wel en niet mee te nemen in de expertanalyse. Men richtte zich op personenvervoer, zowel het hoofdrailnet als de regionale lijnen zijn meegenomen. Ook het energieverbruik van de stations is in de cijfers verwerkt. Wat niet meegenomen is zijn bepaalde specifieke lijnen zoals de Hanzelijn en de HSL-Zuid. Het goederenvervoer en effecten van voor- en natransport zijn ook buiten de scope gelaten. Aannames Omdat de werkgroepen besloten de regionale lijnen wel en het goederenvervoer juist niet mee te nemen zijn er een aantal aannames gedaan.

2 - De verhouding goederen/personenvervoer op het spoor is 20/80. De infracijfers zijn met 20% verlaagd. - CO2-effecten van het NS-materieel zijn ongeveer gelijk aan die van het materieel van de regionale vervoerders. Na bovenstaande algemene toelichting vertelden Wim Oosterwijk voor de werkgroep materieel en Ingeborg Brouwer voor de werkgroep infra welke berekening per post is gemaakt. Conclusies, doelstellingen en uitdaging door Michiel Deerenberg Conclusies De CO 2 -uitstoot van infra is met 22% wel significant, maar niet dominant. Inclusief de infrastructuur e.d. komt dit onderzoek uit op een CO 2 - voetafdruk van 54 gram CO 2 per reizigerskilometer. Zelfs als dit getal het dubbele blijkt dan is het spoor nog schoner dan de auto. Het vervoer per spoor is echt een schoon en zuinig alternatief. Het energieverbruik van de trein en het materiaal voor bouw en onderhoud infra zijn twee grootverbruikers, daar is nog veel winst te halen. Interessant is welk effect ingrepen in andere schakels hebben op deze grote posten. Doelstellingen spoorbedrijven en uitdaging In 2009 was de CO 2 -uitstoot per reizigerskilometer volgens dit onderzoek 54 gram. In 2020 moet dat volgens Europese doelstellingen 48 gram zijn. In de MJA NS en ProRail staat dat een verbetering van 2% per jaar gehaald moet worden. Dat betekent dat je in 2020 die verbetering kunt halen. In 2050 moeten we verder zakken naar 12 gram en liefst natuurlijk nog verder. Wat kunnen we doen om ook deze doelstelling te halen? Vragen en opmerkingen Tijdens de presentatie kwamen er diverse vragen/opmerkingen uit het publiek. Hieronder vind u de antwoorden die men kreeg. - Bij het verzamelen van gegevens om te komen tot een CO 2 footprint is uitgegaan van Er is gekozen voor 2009 om een goede vergelijking te kunnen maken. - Materieel, bouw en onderhoud van materieel en de sloop is allemaal meegenomen bij de berekening. - Van stations is alleen het energieverbruik meegenomen. De bouw dus niet. Er is geen rekening gehouden met de commerciële ruimten op het station. - Ook is het gebruik van groene stroom meegenomen. Er wordt 10% groene stroom ingekocht. - Het hergebruik van ballast zit ook in de cijfers alhoewel dat nog dieper uitgewerkt zou kunnen worden. - Bij de berekening is alleen nieuwbouw meegenomen. Dit is vergeleken met ProRail cijfers voor wat er al aan infra lag en dat klopte heel goed met de huidige berekening. - Het zou inderdaad goed zijn voor- en natransport mee te nemen. Deze cijfers kunnen significant zijn. - De bezettingsgraad van het materieel is belangrijk voor de berekening van CO 2 -uitstoot per reizigerskilometers. Een goedgevulde dubbeldekker geeft een beter gemiddelde dan een gewone trein. - Kosten zijn een prikkel in het systeem om minder energie te gebruiken. - Voor een correcte berekening is er uitgegaan van 20% goederen en 80% reizigers. De 20% goederen is er van afgetrokken. Ook is er bij de berekening rekening gehouden met ruwe grondstoffen. - De oplossing ligt volgens de kenniskring niet bij energieproducenten. Een uitstoot van 0% is onmogelijk. Voor een deel ligt reductie van CO 2 wel buiten de sector.

3 - Ieder goed onderzoek roept vragen op, zo ook dit onderzoek maar de kenniskring krijgt een compliment uit de zaal voor het zetten van deze eerste stap en de breedte en diepte van het onderzoek. - Van de grootste post energieverbruik trein is 10% toe te wijzen aan energieverliezen. Als je die los bekijkt is het gelijk de op een na grootste post van de hele voetafdruk. Overhandiging rapportage Na het vragenrondje overhandigt Léon de rapportage aan Corina de Jongh. Corina bedankt hem en zegt dat zij trots is op het resultaat. Dit leek twee jaar geleden nog onmogelijk. Met respect met elkaar gegevens omgaan heeft tot dit resultaat geleid. Het is nu belangrijk om door te pakken. Zij vraagt de aanwezigen dan ook om inbreng, zodat dit onderwerp verder uitgewerkt kan worden. Wellicht is het goed het stadsvervoer en het voor- en natransport er bij te betrekken. Zij wenst iedereen veel succes bij de interactieve sessie en is benieuwd wat Railforum tijdens het jaarcongres op 10 november kan laten zien aan de leden omtrent dit onderwerp. De rapportage kunt u downloaden van Tafelgesprekken In vijf groepen bogen de deelnemers zich over twee vragen: 1. Hoe kunnen we de 54 gram CO2 per reizigerskilometer verder terug brengen naar maximaal 12 gram in 2050? Concrete maatregelen e.d. 2. Kan Railforum hier in nog een rol spelen? Zo ja, op welke manier? Is een vervolg van de kenniskring gewenst? De tafelheren- en dame koppelden na afloop twee punten per vraag plenair terug. tafel 1 o.l.v. Michiel Deerenberg Oplossingen - Optimalisering van de levensduur van zowel materieel als infra. - Spoorgronden gebruiken om energie op te wekken. Rol Railforum Railforum kan fungeren als een klankbord waar bedrijven in een veillige setting kunnen praten over Quick wins, leerpunten, onderzoeken wat stad- en streekvervoer en goederenvervoer kunnen bijdragen. Verder kan Railforum het belang van het reduceren van CO 2 door de railsector uitdragen. Tafel 2 o.l.v. Wim Oosterwijk Oplossingen - Bezettingsgraad verhogen d.m.v. optimale (dynamische) inzet materieel op basis van informatie. - Energieopslag in materieel en infra. Die energie kan ook terug geleverd worden aan het elektriciteitsnetwerk. Rol Railforum Railforum kan de werkgroepen faciliteren bij het selecteren van onderwerpen, wie heb je daarvoor nodig, wat kan het potentiële effect zijn en hoe haalbaar is het. Er wordt gedacht aan drie werkgroepen: aanleg, exploitatie en hergebruik. Het is goed ook te kijken naar belemmeringen die het tot stand komen in de weg staan (gedragsverandering).

4 Tafel 3 o.l.v. Ingeborg Brouwer Oplossingen - CO2-reductie koppelen aan bonussen directie - Continue blijven rijden, andere oplossing voor uitstappen Rol Railforum Railforum kan groepen zoals de bestaande DIA-groep (Duurzaam ondernemen en Innovaties Aannemers) verder uitbreiden. Deze groepen moeten dan wel dynamisch zijn van samenstelling. Railforum kan draagvlak creëren voor innovaties. Tafel 4 o.l.v. Johan van Dalen Oplossingen - Aandacht voor interactie materieel en infra is zeer belangrijk! - Oplossing zoeken voor probleem dat de baten van een maatregel voor een andere schakel zijn, dan de schakel waarin een maatregel genomen wordt en geld kost. Incentives op de goede plek aanbrengen. - Levensduur materieel en infra optimaliseren. Rol Railforum Railforum zou stuwende kracht moeten zijn om bedrijven op deze manier aan tafel te houden om 1. wat meer inzicht te creëren hoe de samenhang infra trein bij de oplossingen ongeveer in elkaar zit, en vervolgens 2. de kosten per vermeden ton CO2 te bepalen 3. daaruit samen een lijst kiezen met prioriteit en 4. er vervolgens aan gaan werken. Niet streven naar een top zoveel om tijdrovende discussie over criteria te vermijden. Belangrijkste is dát je samen een lijstje maakt en er aan gaat werken. Help de sector om te leren van het buitenland. Voorbeeld: RET, RATP etc werken samen aan het EU project tickettokyoto.eu Maak meer verbindingen tussen de bedrijven en universiteiten waar al veel onderzoek gebeurt op gebied van duurzaamheid. Roep de directeuren bij elkaar voor een intentieovereenkomst om voorgaande ideeën aan te pakken. Je ziet dat er veel samenhang is in de keten. Bevorder dat bedrijven bij elkaar gaan kijken wat er mogelijk is. Tafel 5 o.l.v. Marc de Vos Oplossingen - Er gebeurt al heel veel, maar afstemming tussen bedrijven kan beter. - CO2-effecten meenemen in ontwerpcriteria en aanbestedingscriteria. Rol Railforum Railforum biedt een goed platform voor het fijnslijpen van de analyse: zeker doorgaan. Zie ook antwoorden vorige tafels. Vervolg en afsluiting Léon Linders dankt de aanwezigen voor hun veelheid aan ideeën. Het bestuur van Railforum bespreekt dit 18 maart tijdens hun bestuursvergadering. Hij verwacht dat Railforum bij het vervolg zeker een faciliterende rol zal krijgen. Alle ideeën van vanmiddag worden verzameld en hierover wordt per mail gecommuniceerd. Het is zinvol bij het vervolg van de kenniskring Duurzaamheid te kijken waar duurzaamheid en innovatie kunnen worden gecombineerd. Eind maart ontvangt iedereen die 3 februari aanwezig was meer informatie over het vervolg van de kenniskring en een uitnodiging deel te nemen.

5 Uitwerking flappen gesprekstafels Tafel 1 o.l.v. Michiel Deerenberg Materieel Gemiddelde snelheid van treinen omlaag Voertuigcapaciteit beter aanpassen aan de vraag Terugleveren energie aan openbaar elektriciteitsnet Restwarmte remmen gebruiken voor verwarming Bij modernisering materiaal recyclen voor trein of juist heel andere sector Aanpassen spanning bovenleiding Zonnecellen op stationsdaken Levering energie aan net of in diesel geproduceerd met minder CO2-uitstoot Lage treinen Lichte treinen Energieverbruik trein naar beneden Trein lichter (conflict met veiligheid) Regelgeving (CO2 tax) Investeren in de Nederlandse krachten, wind en water (zoet/zout) Voeden van bovenleiding met windenergie op bovenleiding Effectief wegzetten van treinen ( s nachts) Magneettrein (Zeitgeist docu) Bezettingsgraad 27% verhogen (Picken opvragen) Energie opwekken in trein (zonnepanelen, windenergie, wrijvingsenergie) 25KV inzetten bij vervanging Windmolens plaatsen over bovenleiding voor energie trein (idee Movares of Arcadis) Levensduur materieel verlengen en daadwerkelijk realiseren Statrein Geluidschermen met windvangers die draaien op wind van passerende trein Inkoop groene stroom Windmolens op spoorgrond Infra De infra gebruiken voor besparing buiten het spoor Hergebruik Participeren in buitenland, bijvoorbeeld 2 e hands naar landen met minder eisen Duurzame materialen i.p.v. traditioneel (beton dwarsligger/staal), stalen bovenleidingmast (hout en bvl-mast) Stations verhoogd aanleggen (zie Denemarken zwaartekracht afremmen/versnellen) Onderscheid maken tussen maatregelen voor de Randstad en daar buiten Meer personen verlaagt CO2 per reizigerskilometer Verlies aan net minimaliseren Japan treinsysteem, minder stoppen, minder? Klimaatbeheersing treinen optimaliseren Treinafval omzetten in energie + vergisten toiletafval Trias energetica meenemen Wissels reduceren, meer doorgaande trajecten Dynamisch optimaliseren rijgedrag machinisten Fitnesstoestellen met eigen energieopwekking in de trein Combineer reizen en werken beter, 1 uur werken is 1 uur zonder kantoor Tafel 2 o.l.v. Wim Oosterwijk Materieel Besparend rijden Terugwinnen (rem)energie Meer reizigers per voertuig Verbeteren bezettingsgraad (spits-dal-migratie) Materieel eerder afschrijven Verminderen weerstand materieel met infra Zuinig opstellen (-/-10%)

6 Wiel rail wrijvingsefficiëntie controleren Massa reductie materieel Netverliezen aanpakken Doorstroming op emplacementen verbeteren Minder leeg materieel In energieverbruik trein verborgen interactie (nu CO2 materieel en infra gescheiden geïnventariseerd) Grootste post infra: vervanging, ook deze direct gerelateerd aan materieel Het nieuwe rijden (-/- 10%) Infra Gewicht en transportverlies. Verhogen bovenleiding spanning (minder verlies) Duurzame opwekking energie dicht bij de infra Verruiming regelgeving om innovaties mogelijk te maken Slim schakelen Innovatie van treinstellen: 40 jaar levensduur? Wat doet dat met innovatie Duurzame energieopwekking op sporen/treinen Concurrentiepositie deur tot deur andere modaliteiten Versimpelen infra Bewust aken levert besparing op (ca. 5%) Hoe: top 10 kiezen en verdeling opbrengsten/kosten Tafel 3 o.l.v. Ingeborg Brouwer Materieel Bonussen koppelen aan duurzaamheidsprestaties Werkgroep Vervoer over het nieuwe reizen Overzicht van op de plank liggende voorstellen Leaseketen mobiliteit plannen Gezamenlijk invoeren van het nieuwe rijden Leisure en mobiliteit (spinnen in de trein) Snelheid treinen verlagen Trein niet meer stilstaan middels shuttle constructie Duurzame energie energiebedrijf Aanpassen materieel Veolia (8%) Aanpassen rijgedrag Veolia (8%) Remenergie Warmte pomp Supercaps i.p.v. elektra en diesel Infra Benchmarking CO2 prestaties Werkzaamheden beter afstemmen en combineren (per locatie) Spoorballast recyclen tot spoorse producten (dwarsliggers, vlinderblokken e.d.) Voorschriften t.b.v. herprofileren spoorstaven, wisselen van spoorstaven (rijkant) Alleen dat doen wat noodzakelijk is Lichtere rijtuigen Aantal reizigerskilometers moet omhoog (bezettingsgraad 28%) Tafel 4 o.l.v. Johan van Dalen Materieel Dynamische inzet materieel (vraaggestuurd daardoor hogere bezettingsgraad) 50 gr CO2/rkm 12,5 jaar 2050, reizigers + 26% 100%. Totale CO2 blijft helaas gelijk in de spoorsector, maar die win je terug op minder automobilsten Smart Srid ontwikkeling voor spoor Van info plus schermen naar SMS service voor reizigers CO2 reductie koppelen met normen, voorschriften en vrijgegeven producten. Prikkel invoeren om energiezuinige producten ook vrij te geven Trein beter aero dynamisch Samenwerken met buitenlandse vervoermaatschappijen Groot inkopen, lagere prijzen Hogere eisen treinen Materieel inzet op basis van planning De ProRail prijsvraag ideeën opnieuw bekijken

7 100% windenergie Nu 100% groene energie kan simpelweg niet, wel met Noorse waterturbines of zelfs NS windmolenpark Energie zuinig rijden in optima forma, incl. een energie zuinige dienstregeling Flexibel perron toewijzen Bezettingsgraad verhogen Geef reisadvies met CO2 footprint Buffer teruggewonnen energie in de trein, buffer stationair op stations Zo veel mogelijk energiezuinig materieel inzetten Railenergie kennis als input gebruiken Betere capaciteitsverdeling VL om tussentijds stoppen van treinen te voorkomen Materieel eerder afschrijven Materieel inzet afstemmen op reizigersaantallen Reductie facilitaire energie van kantoren, gebouwen Deuren automatisch sluiten Tariefacties NS verhogen bezettingsgraad Treinkilometers zijn duurzame vervoerskilometers Lagere treinsnelheid, langer doorrijden op tempo bij knooppunt Adviessnelheid waarbij je door mag rijden Infra Regeneratie remenergie Vrijwillige CO2 compensatie per rkm laten betalen voor opwekking groene energie Een beetje meer de DB aanpak Slim hergebruik van staven, dwarsliggers en ballast Toepassen Dubocalc in ontwerpfase 25KV Wiel rail conditionering, verdubbeling levensduur spoorstaaf door smeren Alleen CO2 vriendelijk staal en beton ProRail voor infra standaard voorschriften aanbestedingsbeleid Bij lage bezettingsgraad, tijd gebruiken voor onderhoud i.p.v. nacht Ingenieurs bureaus bereiken over standaard life-cycle berekening ProRail als energieleverancier Alternatieve energie mogelijk maken Bijplaatsen onderstations, daardoor minder netverlies, windenergie daar opslaan Slim schakelen, met notes 30% minder door dwarskoppelen bovenleiding t.v.15 jaar Terugleveren energie aan elektriciteitsnet Alternatieve energievoorziening, bijv. schakelen aan net Verlagen gewicht trein Alternatieven voor beton Minder wissels, vastere treinpaden Koppeling facilitaire energie vervoerder infrabeheerder. Op kosten een collectieve prikkel inbrengen Lager bogen en wissels, ongelijkvloerse kruisingen Lagere spanning 3000 volt bestaand net Nieuwe sporen op 25KV Windmolens aan het spoor (België) Terugleveren via reversable substations Energieverbruik infra Hoogwaardig materiaal gebruik infra Waardering voor optimalisatie voor Total life-cycle infra Wisselverwarming op aardwarmte Wisselverwarming via slimme technologie Op hogere spanning rijden maakt PHS mogelijk, minder verliezen Bufferen langs het spoor Scheiden verkeersstromen Eigen groene stroom productie op zee bekijken Stations bouwen met standaard herbruikbare modules Opheffen klein haltes Dimbare LED-verlichting in trein en op stations Gebruik/beloon innovaties Co-modality/modal shift

8 Tafel 5 o.l.v. Marc de Vos Materieel (incl. algemeen) Alternatieve energiebronnen: zon / wind CO2 als aanbestedingscriterium Ontwerpcriteria voor CO2 voor nieuwbouw (infra en treinen) Inkoop van meer groene stroom Benchmark met chemische industrie Energie opslaan in de trein Laat zien dat het kan: project de groene trein laten rijden als proto Energie zuinig opstellen van materieel Het nieuwe rijden voor de machinist Neem een prikkel in de gebruiksvergoeding op voor energie Aanbesteden op lifecycle niveau van het systeem Zonnecel op het dak van materieel NS op de CO2 prestatieladder (!) Regelgeving / veiligheidseisen flexibiliseren voor nieuwe innovaties Meer herstellen van componenten dan vervangen (geen wegwerp economie) Reizigerstromen beter verdelen Strengere eisen aan duurzaamheid van nieuw materieel Zorg voor een betere kwaliteit van het spoorsysteem (reizigersinfo) opdat de forens de auto laat staan Gewichtsreductie bij nieuwbouw Hybride treinen Duurzaam reviseren MKBA voor 40 jaar ipv 10 jaar Peak shaving door toepassing van energieopslag in de trein Kernenergie gebruiken Handel in CO2 rechten binnen de branche Infra Geen prikkel tot CO2 reductie voor spoorvervoer Meer sturen op bezettingsgraad Aannemer: We kunnen we minder CO2 uitstoten, maar dat is duurder Ontwerp kunstwerken: alternatieven voor beton? Verhoging aantal passagiers per trein Aanpassen dienstregeling, sturing, machinisten gedrag Zelf energie opwekken op ProRail areaal Hogere netspanning Aanwezigen Bedrijfsnaam Deelnemer Functie ASSET Rail BV Ing. P.A. Ahsman Directeur TU Delft Dhr. B.J.J. Bennebroek Student Grontmij Nederland B.V. Mevr. ir. I. van Beuzekom Adviseur Duurzaamheid voestalpine Railpro BV Ing. E. Brink Teamleider kwaliteitsborging producten KWA Bedrijfsadviseurs BV Dhr. E. van den Brink Adviseur BAM Rail bv Mevr. ir. I.J.C. Brouwer Consultant Business Development De Meteoor Ing. K. Cornelissen Salesmanager Railcon ROVER Dhr. A. Couwenberg Secr. Afd. Brabant Agentschap-NL Dhr. H.M.M. Cox Programma adviseur NedTrain B.V. Mevr. drs. M.W.C. Daamen Coördinator programma Duurzamer Ondernemen ProRail b.v. Ir. L.J. van Dalen Adviseur externe kwaliteit Grontmij Nederland B.V. Ir. N.J.M. van Dalen Adviseur Spoor en Civiele Techniek

9 ProRail b.v. Dhr. M. Deerenberg Programmamanager Duurzaamheid Railinfra Solutions Mevr. ir. S.F. Delrue Projectleider Movinnio Ir. J.A.H. Dickhaut Directeur CQM B.V. Dr.ir. J. van Doremalen CIRM Partner/senior consultant Dhr. A. Douma Douma Public Affairs BAM Rail bv Ing. S.M. Freijsen Adviseur KAM/SV Lloyd's Register Rail Europe B.V. Dhr. P-P. Frielink Sr. Projectleider Agentschap-NL Dhr. F. Gerritse Beleidsadviseur mobiliteit en ruimte VOITH Railservices B.V. Dhr. B. Gerritsen Locatie Manager KEMA N.V. Dhr. R. van Gerwen Sr. Consultant Volker Wessels Dhr. R.J. de Groot Project Manager Corporate Responsibility Strukton Rail bv Dhr. E. Helmink Werkpakketcoördinator/Coörd. HanzaRailTeam AT Osborne B.V. Mevr. ir. L. van Hilten Adviseur Gebiedsontwikkeling NedTrain B.V. Drs. J.C. Hoetmer Manager Creatieve Bedrijfsvoering Railforum Mevr. V.M. Jansen Communicatiemanager Railforum Mevr. drs. C.A. de Jongh Directeur TNO Drs. J.L. Joppe R&D manager railinfra monitoring systems NedTrain B.V. Mevr. M. Klaversma MSc. Management Trainee RET N.V. Dhr. T. Konijnendijk Coördinator innovatie en productontwikkeling Imtech Traffic & Infra Dhr. A. Landzaat Bedrijfsleider Bonder Recycling en Overslag BV Dhr. M. de Langen Bedrijfsleider ALSTOM Transport B.V. Ir. L.E. Linders MBA Algemeen directeur NS Ir. R. Luijt Manager Energie & Milieu NSR Arcadis Ir. D.J. Manné Trainee PwC Dhr. R. Mathlener Sustainability Strukton Rail bv Dhr. R. Mooren Afstudeerder Movares Drs. R.J. Morsch Businessmanager duurzaam Strukton Rail bv Ing. R. van Oeveren BSc Business Development ProRail b.v. Ir. G.H.M. Olde Monnikhof Teamleider Milieu (Operatie/AM - afd. VMJB) NS Drs. W. Oosterwijk Adviseur Communicatie Duurzaamheid NedTrain B.V. Dhr. R. Oudshoorn Finance Management Trainee GVB Ing. A. Plieger Hoofd Ingenieursbureau Railforum Mevr. C.C. Pronk-Smorenburg Projectassistente NPC Dr.ir. H.J. van Ree Sr. Consultant Sustainability VeoliaTransport Nederland BV Dhr. P. Rossou Fleetmanager Rail TriOpSys B.V. Dhr. H. Schuringa Account manager Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. D.J. Sloot Senior beleidsmedewerker DGmo TU Delft Dr.ir. M.J..M.M. Steenbergen Railway Engineering KEMA N.V. Ir. G.J. Stienstra Sr. Consultant DHV Groep Dhr. V. Swinkels Sr. Adviseur Energie en Klimaat NS Mevr. ir. P.M. Temme Programmamanager Duurzaamheid en Innovatie Dura Vermeer Railnfra BV Ing. H. Tigchelaar Bedrijfsleider Ministerie van Infrastructuur en Milieu Dhr. T. van Tilborg Directie Spoorvervoer, DGMo Koninklijk Nederlands Vervoer Ir. A.J. Toet Directeur DHV Groep Ing. X.G.M. Utberg MBA Directeur Rail

10 VolkerRail Nederland bv Dhr. C. van Veen Projectleider Optimalisatie & Innovatie Movares Ir. J.A. van der Velde Strategisch adviseur Movares Ir. D.J. Verheul BSc Manager Innovatie Dura Vermeer Railnfra BV Ing. A. Vermeer Divisiedirecteur BAM Rail bv Ir. K.J. Visser Consultant Business Development ProRail b.v. Dhr. P. van der Voort Programmamanager CO2 Innovaties ALSTOM Transport B.V. Dhr. M. de Vos Sales director Rail Cargo information Netherlands Mevr. S. van Waardenburg Communicatie Manager Arcadis Mevr. H. Warmoeskerken Projectleider Energie & Duurzaamheid ProRail b.v. Dhr. P. van Waveren Medewerker Capaciteitsmanagement De Meteoor Dhr. J.J. Wensing Salesmanager inno-v Dhr. D. Westervaarder Managing partner bedrijfsvoering en spoor Vialis bv Dhr. P.J.G. Wisman Directeur openbaar vervoer

RAILFORUM 023-5624131 INFO@RAILFORUM.NL WWW.RAILFORUM.NL

RAILFORUM 023-5624131 INFO@RAILFORUM.NL WWW.RAILFORUM.NL JANUARI 2014 # 86 3 JAARPROGRAMMA 2014 6 TOEKOMSTBEELDEN 8 3000 VOLT LOONT DE MOEITE Railforum presenteerde op de ledenvergadering het nieuwe jaarprogramma. Onder regie van Maurits Schaafsma stelden de

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

Nr.80. 3 Railforum maakt reputatie waar Al 20 jaar hèt kennisnetwerk van de brede spoorsector. januari 2012. 15 Vera Jansen start met nieuwe uitdaging

Nr.80. 3 Railforum maakt reputatie waar Al 20 jaar hèt kennisnetwerk van de brede spoorsector. januari 2012. 15 Vera Jansen start met nieuwe uitdaging Nr.80 januari 2012 3 Railforum maakt reputatie waar Al 20 jaar hèt kennisnetwerk van de brede spoorsector 7 Filmpremière: De magie van het spoor 15 Vera Jansen start met nieuwe uitdaging 4 Minister Schultz

Nadere informatie

KETENANALYSE RAIL ARCADIS NEDERLAND BV. 27 augustus 2015 078604550:0.3 - Gecontroleerd

KETENANALYSE RAIL ARCADIS NEDERLAND BV. 27 augustus 2015 078604550:0.3 - Gecontroleerd KETENANALYSE RAIL ARCADIS NEDERLAND BV 27 augustus 2015 078604550:0.3 - Gecontroleerd Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Activiteiten rail... 4 2.1 Initiatie... 4 2.2 Realisatie... 4 2.3 Exploitatie... 5 2.4 Sloop...

Nadere informatie

Aangezien er echter nog meer interessante en inspirerende uitspraken werden gedaan, leest u op op deze pagina s het volledige verslag.

Aangezien er echter nog meer interessante en inspirerende uitspraken werden gedaan, leest u op op deze pagina s het volledige verslag. Koninklijke Saan is sinds eind 2012 gecertifeerd op nivieau 3 van de CO2- Prestatieladder, een meetinstrument op het gebied van duurzaamheid, dat momenteel veel aandacht geniet. Omdat het delen van kennis

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Duurzaam en betrokken 2012

Duurzaam en betrokken 2012 Duurzaam en betrokken 2012 Wij voelen ons als maatschappelijk bedrijf nauw verbonden met de samenleving. De bijdrage aan de samenleving is vervat in onze missie en in ons dagelijks werk. JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementsamenvatting 4. 2 Strategie ProRail 6. 3 Prestaties ProRail 2013 9. Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9

Inhoudsopgave. 1 Managementsamenvatting 4. 2 Strategie ProRail 6. 3 Prestaties ProRail 2013 9. Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9 Beheerplan 2013 Beheerplan 2013 ProRail Beheerplan 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Strategie ProRail 6 3 Prestaties ProRail 2013 9 Inleiding 9 Overzicht Prestaties 9 4 Waarmaken van de

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

43 XXX JAARVERSLAG 2013 WIJ ZIJN ZUINIG OP ONZE OMGEVING

43 XXX JAARVERSLAG 2013 WIJ ZIJN ZUINIG OP ONZE OMGEVING 43 XXX JAARVERSLAG 2013 WIJ ZIJN ZUINIG OP ONZE OMGEVING JAARVERSLAG 2013 WIJ ZIJN ZUINIG OP ONZE OMGEVING 44 -uitstoot per reiziger in Nederland Met de trein 75% minder dan met de auto 25% 100% Klanten

Nadere informatie

Nota Duurzame Mobiliteit

Nota Duurzame Mobiliteit Nota Duurzame Mobiliteit Definitief (25 maart 2014) 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Wat is Duurzame Mobiliteit? 3 Urgentie Duurzame Mobiliteit 3 Wat is de visie van de provincie

Nadere informatie

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040 Tussenrapport - Maart 2012 werkgroep Nieuwe Energie Voorstel van de werkgroep Nieuwe Energie Leden van de werkgroep (op persoonlijke titel; alfabetisch) Michiel van Bokhorst (GroenLinks) vanaf 12-2-2012

Nadere informatie

Symposium Green Office 2015

Symposium Green Office 2015 Symposium Green Office 2015 Green Office 2015, project - proces - innovatie Roald Vandepoel, innovatie TNO Integraal ontwerpproces Green Office 2015 Wim Kleingeld, adjunct directeur Climat Green / R&D

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011/2012 Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam. Projectdirecteur Henk van Raan: Wat hier gebeurt, is uniek in de stadionwereld Ajax-trainer Frank de Boer: Fantastisch dat de ArenA

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

10 Noten. Vraag: In hoeverre is de minister van EL&I betrokken bij de lokale Klimaatagenda? Noot 1 (zie item 8) Vragen van het lid Van der Werf (CDA)

10 Noten. Vraag: In hoeverre is de minister van EL&I betrokken bij de lokale Klimaatagenda? Noot 1 (zie item 8) Vragen van het lid Van der Werf (CDA) 10 Noten Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van het ministerie van

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep E I N D R A P P O R T S TA K E h O l D E R D I A l O O G 2 0 1 4 Koninklijke BAM Groep E I N D R A P P O R T V A N S T A K E h O l D E R D I A l O O G 2 0 1 4 K o n i n K l i j K e B A M G r o e p BAM

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Zie ns.nl/jaarverslag voor de online versie

JAARVERSLAG 2013. Zie ns.nl/jaarverslag voor de online versie JAARVERSLAG 2013 Zie ns.nl/jaarverslag voor de online versie JAARVERSLAG 2013 xxx 2 IN HEt KoRt KLANT IS KONING Punctualiteit van de treinen reed op tijd 94,2% in 2012 75% 50% 25% Algemeen klantoordeel

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

DELFT SMART CITY 2050

DELFT SMART CITY 2050 KENNISECONOMIE ENERGIENEUTRL KLIMTBESTENIG ELFT SMRT CITY 2050 1 ELFT SMRT CITY Inhoud 1 Inleiding 4 2 Smart Cities 6 2.1 Wat is een Smart City? 6 2.2 Smart City in Europa en Nederland 6 2.3 Een elftse

Nadere informatie

Groningen geeft energie!

Groningen geeft energie! Groningen geeft energie! Rapportage Expertmeeting duurzame energie opwekking Groningen 28 januari 2010 1 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 1. Inleiding 2. De opgave 3. Resultaten verkenning en Expertmeeting

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail

CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail qr CO2-emissie reductieprogramma Strukton Rail 2014-2015 CO 2 -team Strukton Rail 8 april 2014 Goedgekeurd: Directeuren Coördinatie-overleg, d.d. 17 februari 2014 Inhoud 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding en doel

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie