structurele samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "structurele samenwerking"

Transcriptie

1 dynamiek LWV

2 2 De LWV doet een serieus appèl op de Nederlandse regering om de ingezette Brainportlijn te ondersteunen. Jan Zuidam: Afgelopen jaar was voor Zuidoost-Nederland een cruciaal economisch jaar. Met de aanbieding van het rapport Brainport aan minister Verhagen is de weg definitief ingezet naar een structurele samenwerking op diverse niveaus binnen de regio. Niet alleen wenselijk doch vooral noodzakelijk tegen de achtergrond van een snel veranderend internationaal krachtenspel. Immers, deze regio is verantwoordelijk voor 35% van de nationale export en 45% van de private R&D en de top 5 van Nederlandse bedrijven met de grootste R&D wordt gevormd door uitsluitend Zuidoost-Nederlandse bedrijven. Voortvarend wordt in Limburg een triple helix structuur (ondernemers, onderwijs/kennis en overheid) van de grond getrokken. In Noord-, Zuid- en Midden-Limburg zijn serieuze aanzetten tot programma s en projecten gerealiseerd. Belangrijke aandachtspunten zijn wat mij betreft concrete actieprogramma s om de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor technische beroepen van laag tot hoog op te lossen, de infrastructuur te verbeteren, de campussen verder uit te bouwen en een betere samenwerking en verbinding te bevorderen tussen de vele hoogwaardige mkb-bedrijven in de maakindustrie zowel in Limburg als Euregionaal. De LWV doet een serieus appèl op de Nederlandse regering om vanuit het nationale topsectorenbeleid de ingezette Brainportlijn voor Limburg en Zuidoost- Nederland structureel te ondersteunen. structurele samenwerking Voorwoord: Jan Zuidam, voorzitter LWV 3

3 Voorwoord: Wim Weijnen, directeur LWV Met Jong LWV is in een brede basis gelegd voor de continuïteit naar de toekomst. Ondanks het moeilijke economisch tij was voor onze vereniging een uitermate succesvol jaar. Ons ledental bleef stijgen, maar belangrijker nog, met de voortvarende start van Jong LWV in is een brede basis gelegd voor de continuïteit naar de toekomst. Belangrijker dan de 190 bijeenkomsten die we in voor onze leden organiseerden, is het gegeven dat deze meetings gemiddeld met een 4 op een schaal van 5 beoordeeld zijn. Absolute uitschieter in de waardering was ons congres dat afgelopen november door 400 leden en gasten bezocht werd en met gemiddeld 4,5 (op een schaal van 5) gewaardeerd werd. Als team zijn we klaar om de kansen en uitdagingen die zich in 12 ongetwijfeld weer zullen voordoen, ten volle te benutten. 5

4 cijfers: 12% 12% 40% 40% 25% 25% % % 12% 12% Bouw Bouw 12% 12% Industrie Industrie 25% 25% Logistiek/groothandel 12% 12% Gezondheidszorg/onderwijs/ overige overige instellingen % % Zakelijke Zakelijke dienstverlening 40% 40% 10% 10% 4% 4% 6% 6% 12% 12% 8% 8% Zakelijke dienstverlening 40% 40% Economisch onderzoek/ PR PR en en Reklame Reklame 8% 8% Financiële instellingen 12% 12% Uitzendbureau s 6% 6% Rechtskundige dienstverlening 4% 4% Overige Overige zakelijke zakelijke dienstverlening 10% 10% leden Van de bij de potentiële doelgroepen van de LWV werkzame personen ( ) bestrijkt de LWV met haar 1388 leden een totaal aantal van werknemers ofwel een dekkingsgraad van 55%. 25% 25% 37% 37% 14% 14% 24% 24% % 12% 32% 32% 37% 37% 16% 16% Grootte Grootte bedrijf bedrijf in% in% % 37% % 24% % 14% >100 >100 25% 25% Leeftijd Leeftijd in% in% <30 <30 3% 3% % 32% % 16% % 37% >60 >60 12% 12% 7

5 8 wat heeft de LWV in voor u betekend? Verbreding A2 De LWV heeft samen met een delegatie van ondernemers en overheden de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu opgeroepen om de structurele verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een motie in de Tweede Kamer waarin de minister wordt opgeroepen om de verbreding toch te realiseren in overleg met de regio. Project Veilig Ondernemen Limburg Succesvolle afronding van het upgraden van 12 collectieve beveiligingsprojecten. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel en uitgevoerd door Parkmanagement BV. LWV Parkmanagement heeft daartoe samenwerking gezocht met de Service Science Factory van Maastricht University. Naar verwachting komt de scan begin 12 beschikbaar voor ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties. Warmtenet Maastricht - Roermond Via een uitgebreid leidingnet zullen in de toekomst nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen profiteren van een duurzame en betaalbare warmtevoorziening. Industrieterreinen vormen zo niet alleen het kloppende hart van onze lokale economie, maar dragen ook flink bij aan een duurzame toekomst. In oktober sloten SIM, industrieën, woningcorporaties en de gemeente een intentieverklaring. Onder coördinatie van de gemeente Maastricht en Agentschap NL werkt bureau Innoforte deze plannen voor ons uit. Ook in Roermond worden de mogelijkheden van een warmtenet op bedrijventerrein Heide-Roerstreek onderzocht. Deze projecten maken deel uit van het Interreg project Eco2Profit. Start bedrijvenschool Maastricht De SIM en Leeuwenborgh Opleidingen zijn gestart met een samenwerking op het gebied van opleiden van medewerkers. Door een collectieve aanpak kunnen opleidingen meer maatwerkgericht en goedkoper worden aangeboden aan bedrijven in Maastricht. Er werd succesvol gestart met VAPRO-opleidingen. Brainport In het kader van het Brainport - project heeft de LWV een medeinitiatiefrol vervuld bij het opzetten van de Triple Helix-structuur (samenwerking bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen) in Zuid-Limburg. Op dit moment wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor Noord- en Midden-Limburg is de LWV nauw bij de programmaopzet betrokken. Jong Ondernemen De LWV heeft zich ingezet voor de verdere professionalisering van Jong Ondernemen. Jong Ondernemen heeft als doelstelling het bevorderen van ondernemerskwaliteiten bij studenten (MBO-HBO-Universitair). Er waren in meer dan 80 studentbedrijven actief. Ontwikkeling kwaliteitsscan bedrijventerreinen In maart werd gestart met de ontwikkeling van een scan waarmee de integrale kwaliteit van bedrijventerreinen in kaart kan worden gebracht.

6 10 Arbeidsmarktonderzoek De LWV heeft een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de industrie in Zuid- Limburg. De komende jaren zal er een grote vervangingsvraag zijn die moeilijk kan worden ingevuld door schoolverlaters (te weinig). Er moet gezocht worden naar onorthodoxe methoden om meer jongeren voor een techniekopleiding te laten kiezen. Daarnaast moet ook gewerkt worden aan de sense of urgency bij werkgevers. N280 Om tot een krachtige Oost-Westverbinding te komen heeft de LWV in samenwerking met Ondernemend Limburg, Kamer van Koophandel Limburg, EVO en TLN een bidbook aan de bestuurders van Limburg aangeboden. A74 In april heeft de Raad van State alle bezwaren tegen de aanleg van de A74 ongegrond verklaard. Hiermee kwam een definitief einde aan alle juridische procedures. Een mooie bekroning op veel lobbywerk in de voorgaande periode. De verbinding gaat regionale wegen ontlasten en de verkeersoverlast rond Venlo verminderen. Ondertunneling A2 Maastricht Aan het einde van het jaar zijn het tracébesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht in juridische termen onherroepelijk geworden. Dit betekent dat er definitief groen licht is voor de uitvoering van het A2-project in Maastricht. Tevens werd bekend dat er een versnelde aansluiting komt van de A2/A79 met het bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht. Vanuit het A2-bedrijvenplatform is hard gewerkt voor deze resultaten. De LWV is samen met een groot aantal andere partijen vertegenwoordigd in het A2- Bedrijvenplatform. Visie Noord-Limburg In nauwe samenwerking met Ondernemend Venlo en een aantal LWVleden in Noord-Limburg is een start gemaakt met de opstelling van de regiovisie. MVZO Aandacht voor veiligheid blijft belangrijk. Landelijk is door VNO-NCW het actieplan Veiligheid Voorop ondertekend. De regionale masterclasses geven daadwerkelijk uitvoering aan het plan. De Masterclass Veiligheid Zuid-Oost is groeiende. Naast bijeenkomsten voor de masterclassleden organiseerde de MVZO ook twee workshops voor LWV-leden. Ook heeft de MVZO in haar website geactiveerd. Duurzaamheid In de LWV-visie -15 neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. Naast structureel overleg met de Provincie organiseerde de LWV twee maal een duurzaamheidscafé, waarbij een aantal toonaangevende bedrijven hun kennis en ervaring met elkaar heeft gedeeld. Vanaf 12 zal deze lijn verder uitgebouwd worden. Jong LWV In is Jong LWV van start gegaan. Voor de inmiddels 136 leden zijn dit jaar 18 bijeenkomsten georganiseerd. Jong LWV richt zich op de ondernemer en high potential jonger dan 40 jaar. Er is een speciaal programma opgesteld dat hen stimuleert om het beste uit henzelf en hun bedrijf te halen. DGA-groepen De DGA-groepen hebben als doelstelling om kennis en ervaring tussen directeur - grootaandeelhouders uit te wisselen. In heeft de laatste bijeenkomst van DGA-groep 3 plaatsgevonden. Ook is gestart met de samenstelling van weer een nieuwe groep. Strategiegroepen De LWV is in gestart met alweer de 7e strategiegroep. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de deelnemers met elkaar van gedachten met betrekking tot de strategie van hun bedrijf. Fast Growing Companies Groeiondernemers delen kennis en ervaring met elkaar. Eigen ervaring en praktijk worden getoetst aan theorie. Ondernemers krijgen inzicht in het managen van groei. In is de 3e groep van snelgroeiende bedrijven van start gegaan. Geen lastenverzwaring Per saldo zal er deze kabinetsperiode geen lastenverzwaring op het bedrijfsleven afkomen. Tegenover enkele bezuinigingen staat een pakket stimuleringsmaatregelen, afgedwongen door VNO-NCW. Green deal Limburg heeft een Green Deal afgesloten met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de financiering van verschillende energieprojecten.

7 bijeenkomsten 750 actieve leden Zorgsymposium/Bouwsymposium Op 1 december werd voor de tweede keer het LWV-Zorgsymposium georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld om actuele thema s in de zorg te bespreken. Het op 7 december gehouden bouwsymposium ging over ketenregie in de bouw. 12 Studiereis naar Cambridge Van 7 tot en met 9 november organiseerde de LWV een studiereis naar Cambridge. Onder de 35 deelnemers waren vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en kennisinstellingen (triple helix). Doel was om te bekijken hoe Cambridge van kennis en kunde kassa heeft gemaakt. Kringbijeenkomst en LWV-Preuve De kring Zuid-Limburg heeft twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste op Maastricht Aachen Airport om de economische betekenis van het vliegveld te benadrukken en nieuwe verbindingen te stimuleren. LWV-Preuve werd alweer voor de derde keer georganiseerd en was met 150 deelnemers totaal uitverkocht. Bezoek Mark Rutte Op 25 februari heeft minister-president Mark Rutte een bezoek gebracht aan Limburg. 0 LWV-leden luisterden geboeid naar zijn plannen voor het nieuwe kabinet. Strategiegroepen 6 afgerond/7 gestart in Fast Growing Company groep 4 opgestart in 1388 leden 21 studieclubs 190 bijeenkomsten DGA-groep 3 afgerond 13

8 Jong LWV jaarverslag: Succesvolle start Jong LWV! Jong LWV is een onderdeel van de LWV dat zich volledig richt op high potentials en ondernemers jonger dan 40 jaar. Er is een speciaal programma opgesteld met het doel om jong talent te stimuleren om het beste uit zichzelf en uit het bedrijf te halen onder de noemer: Boost your business. 4 pijlers: Leiderschap Persoonlijke ontwikkeling Netwerken Business TEFAF kick-off speeddate sessie Naast algemene maandelijkse activiteiten organiseert Jong LWV ook Acceleration Classes (vaste groepen van 25 personen die 6x per jaar bij elkaar komen), coachingstrajecten en opleidingen. Bedrijfsbezoek Smurfit Kappa Roermond Papier Maastrichts Mooiste 15 Bestuur : Toos Hofstede, Jos Meessen, Hans Heijnen, Paul Visschers, Ralf Jordan, Wim Bijnens, Raoul Bakkes, Freek Leppers, Sander Pommé, Janou Martens Fact list Jong LWV : In 10 maanden tijd heeft Jong LWV 136 leden verwelkomd Het jongste lid is 21 Het percentage vrouwelijke leden is 22% In heeft Jong LWV 18 activiteiten georganiseerd De Jong LWV meeting point paal is 2,5 meter hoog Het bestuur bestaat uit 8 enthousiaste leden 90 leden zijn actief in onze Acceleration Classes 32,5 jaar is de gemiddelde leeftijd van een Jong LWV lid 15 coachingstrajecten zijn gestart in Jong LWV heeft 143 volgers op Twitter 99 leden zijn actief in onze LinkedIn groep Jong LWV heeft 4 Acceleration Classes De gemiddelde score van een Jong LWV bijeenkomst is een 8

9 algemene ledenvergadering LWV-jaarcongres Datum: 25 mei Locatie: Theaterhotel de Oranjerie in Roermond Sprekers: Arjan Oude Kotte, directeur Small and Midmarket Solutions & partners Microsoft Nederland B.V. Dr. Paul Iske, bijzonder hoogleraar innovatie en business venturing Universiteit Maastricht Datum: 22 november Locatie: Parkstad Limburg Theaters in Heerlen Sprekers: Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur VNO-NCW Guy Verhofstadt, Belgisch premier van 1999 tot 08 Zonder briljante mislukkingen was Amerika nooit ontdekt. Failure is an option. It is better to aim too high and fail than to aim too low and succeed! (Sir Ken Robinson) Knowledge is everywhere Kennis heeft slechts toegevoegde waarde als ze wordt omgezet in creativiteit. NW + OO = DOO Nieuwe Werken + Oude Organisatie = Dure Oude Organisatie Via Europa Highway or byway? 16 We hebben geen nood aan 27 crisisplannen, maar aan één enkel Europees herstelplan Europa als probleemstelling of crisisbestendige oplossing? 17 Europese unie is het meest succesvolle politieke project uit De onze geschiedenis Europa is niet het probleem maar de oplossing

10 Dagelijks bestuur LWV voorzitter ir. J. (Jan) Zuidam, Maastricht vice-voorzitter J.P.G. (Jules) Coenen, Rabobank Weerterland en Cranendonck, Weert vice-voorzitter dr.ir. M.L.M. (Marcel) Pennings, Océ Technologies BV, Venlo vice-voorzitter ir. J.L.J.M. (Jos) Schneiders, DSM, Sittard (teruggetreden in ) mr.drs. A. (Atzo) Nicolaï, DSM Nederland B.V., Sittard (tijdelijk auditor tot benoeming ALV 12) penningmeester ing. M.H.A. (Marco) Zeekaf, Meldon Plastics B.V., Bergen algemeen secretaris drs. W.L.J. (Wim) Weijnen, LWV, Roermond Algemeen bestuur LWV 18 ir. A.H.M. (André) Bakermans, Fancom B.V., Panningen drs. R.M.P. (Raoul) Bakkes MBA, Proteion Thuis, Venray K. (Kor) Bonnema, Bonnema Stienstra makelaars en financiële diensten, Heerlen G.J.H. (Giel) Braun, ProfCore Beheer BV, Geleen R.J.H. (Ruud) Burlet MBA, Rubber Resources bv, Maastricht J.L.G.M. (Joost) Govaarts RA, NedCar, Sittard R.H.W.W.M. (Ruud) Hermans, Xella Kalkzandsteenfabriek de Hazelaar B.V., Koningsbosch drs. P.F.L.A. (Paul) Hermsen, Inther Logistics Engineering, Venray H.A.L. (Henk) van Hoof, Stichting LVO, Sittard mr. A.L.W.G. (Andries) Houtakkers, Boels Zanders NV, Maastricht-Airport J.A.M. (Jan) Houwen, Volantis B.V., Venlo drs. R.F.J.M. (Ron) Joosten, Sittard C.S.A.M. (Kees) Kuijken, KLG Europe bv, Venlo drs. A.C.H.I. (Archi) Leenaers, Anatech BV, Sittard ing. S.J. (Sirt) Mellema MBA, MMS, Heythuysen mw. R.M.C. (Renate) Rehaen, Limburgse Koelindustrie Liko B.V., Heerlen mw. M.S.J. (Marianne) Rijvers, Rijvers Weert B.V., Weert E.J.M. (Ed) Rohof, Marketing Communications, Maastricht H.K.J. (Harm) Wiertz, Wiertz Personeelsdiensten b.v., Kerkrade Auditor/Adviseur W. (Wim) van Meijgaarden s.s.s. Roermond Colofon Tekst & realisatie: Ludo Diels, Tekst et cetera 19 LWV Partners en sponsors Partners: Boels Zanders NV, Deloitte en ING Sponsors: Deutsche Bank Nederland NV, Essent, Van Gansewinkel, Leeuwenborgh Opleidingen, ProfCore, Maastricht University School of Business and Economics en Wiertz Personeelsdiensten B.V. Fotografie: Rob Oostwegel Frits Widdershoven Peter Wijnands

11 LWV is gelieerd aan VNO-NCW Limburgse Werkgevers Vereniging Godsweerdersingel 77 Postbus AL Roermond

Afspiegeling LWV2010

Afspiegeling LWV2010 Afspiegeling LWV20 Voorwoord: Jan Zuidam, voorzitter LWV Innovatie en duurzaamheid zijn onderwerpen die de komende jaren bepalend zullen zijn voor de economische structuur van Limburg. Versterking van

Nadere informatie

economische groeicijfers

economische groeicijfers perspectief LWV2012 voorwoord: Wim Weijnen / Jan Zuidam Jan Zuidam Tijdens ons jaarcongres eind 2009 voorspelde voormalig Robeco topman Jaap van Duijn het scenario van de W-curve oftewel de double dip.

Nadere informatie

Foto: Maarten Kuijpers winnaar Maastrichtse Fotoprijs 2009

Foto: Maarten Kuijpers winnaar Maastrichtse Fotoprijs 2009 Foto: Maarten Kuijpers winnaar Maastrichtse Fotoprijs 20 Henk Benjamins, voorzitter LWV Een belangrijke vraag is of we bereid zijn uit het hectische jaar 20 de lessen naar de toekomst te trekken. Voor

Nadere informatie

verbindt vertegenwoordigt versterkt

verbindt vertegenwoordigt versterkt LWV is gelieerd aan VNO-NCW Limburgse Werkgevers Vereniging VNO-NCW LWV Partners en sponsors: Partners: Boels Zanders NV, Koenen & Co, Rabobank en Stepco BV Sponsors: Advocasso, Essent, Leeuwenborgh Opleidingen,

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Brainport 2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 wordt Brainport Network Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Keyport 2020 breidt management team uit

Keyport 2020 breidt management team uit A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:39 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #79 Keyport 2020 breidt management team uit Succesvolle

Nadere informatie

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden PROJECT PRESENTATIE TIM-15 Project-B: Verbinden 1 INTRODUCTIE Team: Louis Derks zelfstandig consultant Toon Kleinhout Koninklijke Landmacht Hans Slotema DSM Resolve René Verhoeven KvK Limburg Opdracht:

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg en De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Venlo Partijen: Deze overeenkomst betreft een vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : De economische uitvoeringsagenda voor Midden-Limburg. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : De economische uitvoeringsagenda voor Midden-Limburg. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) Bijlage(n) ter inzage Consequenties : De economische uitvoeringsagenda voor Midden-Limburg : Het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina Nieuwe ICT exportmarkten kostenbesparing innovatie Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina 1. Missie naar Palestina Van 6 tot 8 december 2013 vond een economische missie naar Palestina

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in Midden Limburg

Arbeidsmarkttrends in Midden Limburg Arbeidsmarkttrends in Midden Limburg Acceleration Class Jong LWV Roermond, 16 mei 2012 Michel van Smoorenburg Michel.vansmoorenburg@uwv.nl Context Kleinere overheid, bezuinigingen, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Een nieuwe manier van denken, werken en doen

Een nieuwe manier van denken, werken en doen pagina 1 van 8 klik hier als deze nieuwsbrief niet goed getoond wordt. #29, 2015 Een nieuwe manier van denken, werken en doen Een nieuwe manier van denken en werken, een nieuwe manier van netwerken. Met

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

kwartaalbericht LWV december 2014

kwartaalbericht LWV december 2014 kwartaalbericht LWV december 2014 jaargang 3, nummer 4 foto: Ruewi / Photocase.com Economische groei; de raket met 2 stuwmotoren. Tijdens ons jaarlijkse congres op 18 november in het MECC in Maastricht

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE OMGEVINGSVRAAGSTUKKEN LIMBURG

PROVINCIALE COMMISSIE OMGEVINGSVRAAGSTUKKEN LIMBURG PROVINCIALE COMMISSIE OMGEVINGSVRAAGSTUKKEN LIMBURG JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld door de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg op 16 april 2015. Inhoud 1. Inleiding 2. Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Starters International Business

Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital A.van Beerendonk Van: Brainport Network Verzonden: woensdag 1 juni 2016 15:08 Aan: M Wolfs Onderwerp: Nieuwsbrief Brainport Network Mei Klik hier als u deze nieuwsbrief niet

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Maastricht Airport Aviation Valley

Maastricht Airport Aviation Valley FIRST CLASS BUSINESS Wat is Aviation Valley? In het zuiden van Nederland spreidt Aviation Valley zijn vleugels. Binnen een dynamisch werkgebied, waarin economische activiteiten volledig in balans zijn

Nadere informatie

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Rikkert de Kort Senior adviseur goederenvervoer 13 juni 2012 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379

Nadere informatie

High value businesspark

High value businesspark High value businesspark High value businesspark Gelegen op een strategische toplocatie, uitstekend bereikbaar en met flexibele kavels en eersteklas collectieve voorzieningen, biedt het moderne AviationValley

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Algemeen Eind 2013 is de Stichting Federatie Ondernemersverengingen Goeree-Overflakkee (FOGO) opgericht, met als doel de belangen van

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa. Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie

Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa. Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie Persbericht Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa Chemie- en materialencomplex Chemelot ontvouwt ambitieuze toekomstvisie Sittard-Geleen,11 mei 2016 - Chemelot, de chemie-

Nadere informatie

Jong. Professional. Nieuw in Venlo.

Jong. Professional. Nieuw in Venlo. Jong. Professional. Nieuw in Venlo. YOUNG PROFESSIONALS In Venlo werken veel hbo-ers en WO-ers die oorspronkelijk niet zijn geboren en getogen in de stad en over specifieke kennis beschikken. PRO77 brengt

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 13-08-2013

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 13-08-2013 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel RUIMTE EN ECONOMIE Reg.nr. B&W d.d. 13-08-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Intentieverklaring. " Borger-Odoorn: een ondernemende gemeente "

Intentieverklaring.  Borger-Odoorn: een ondernemende gemeente Versie 3, definitief Dinsdag 14 september 2005 Intentieverklaring " Borger-Odoorn: een ondernemende gemeente " Naar een constructieve en interactieve wisselwerking tussen de gemeente en de ondernemers

Nadere informatie

Customer Engagement 15. Datum: 11 juni a.s. Tijd: 08.30 17:30 uur Locatie: Theater Spant in Bussum

Customer Engagement 15. Datum: 11 juni a.s. Tijd: 08.30 17:30 uur Locatie: Theater Spant in Bussum Customer Engagement 15 Datum: 11 juni a.s. Tijd: 08.30 17:30 uur Locatie: Theater Spant in Bussum Hartelijk dank voor uw interesse in Customer Engagement 15. Hierbij ontvangt u meer informatie. Binnenkort

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Verslag elfde bijeenkomst NSI Denktank, 13 mei 2014 Gebouw van de Postgraduate Education, School of Business & Economics Universiteit Maastricht

Verslag elfde bijeenkomst NSI Denktank, 13 mei 2014 Gebouw van de Postgraduate Education, School of Business & Economics Universiteit Maastricht Verslag elfde bijeenkomst NSI Denktank, 13 mei 2014 Gebouw van de Postgraduate Education, School of Business & Economics Universiteit Maastricht Deelnemers Rob de Bie Nick Bos Frank Cörvers Math Jongen

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Programma Startersdag Groningen

Programma Startersdag Groningen Programma Startersdag Groningen Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800 Acaleph Opleiding, Training en Adviezen B.V. Hofkamp 4 6161 DC Geleen Tel.nr. 046-3241800 E-mail: mail@acaleph.nl A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.:

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE Academy 2013 ACADEMY 2013 is toonaangevend wanneer het gaat om het begeleiden van organisaties bij Projectmanagement, Product- & Procesontwikkeling en Reliability

Nadere informatie

StartersCentrum Limburg

StartersCentrum Limburg Voor jezelf beginnen? Doe het niet alleen! Het StartersCentrum Limburg is je graag van dienst met praktisch advies en nuttige tips. StartersCentrum Limburg Starterscentrum_A4_3.indd 1 01-09-2009 09:33:41

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing

B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009

Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING. CONFERENTIE 13 mei 2009 Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werk in Eigen Regio WORKSHOP STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING CONFERENTIE 13 mei 2009 PROGRAMMA Empower Limburg Pilot Strategische Personeelsplanning (Thijs

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 245 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 245 Agendapunt: - ONDERWERP Zontrop, Hugo PO S1 RAD: RAD130626 2013-06-26T00:00:00+02:00 BW: BW130528 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2013 Portefeuillehouder : H.W.J. Coolen Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Verslag Eerste Limburgse EV-Dag. 6 december 2012 Business Center Roerpoort Roermond

Verslag Eerste Limburgse EV-Dag. 6 december 2012 Business Center Roerpoort Roermond Verslag Eerste Limburgse EV-Dag 6 december 2012 Business Center Roerpoort Roermond 0 Donderdag 6 december heeft in Business Center Roerpoort in Roermond de Eerste Limburgse EV- Dag plaatsgevonden. Deze

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Onderwerp 1. Post Düsseldorf Informatie: S.M. Kupers cluster Strategie tel. (043) 389 73 68 sm.kupers@prvlimburg.nl 2. IBA Kader Informatie:

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Indeling presentatie Gent 12-02-2015 Achtergrond CLOK

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

kwartaalbericht LWV februari 2013

kwartaalbericht LWV februari 2013 kwartaalbericht LWV februari 2013 jaargang 2, nummer 1 Vertrouwen Wat betreft de economische vooruitzichten gaan we 2013 voorzichtig optimistisch in. De wereldeconomie toont weer eerste tekenen van herstel

Nadere informatie

Dienstverlening in de regio

Dienstverlening in de regio Dienstverlening in de regio Zorgbemiddelaars van SGL www.sgl-zorg.nl Regio Noord-Limburg Zorgbemiddelaar: Ans Coppus Bureau Ondersteuning Postbus 5036 6130 PA Sittard T 045-800 09 10 (algemeen zorgbemiddeling

Nadere informatie

1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.) en Hangzhou (15 e stad)

1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.) en Hangzhou (15 e stad) China Grootste land ter wereld 1 van de BRIC-landen 1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Shanghai Delta rijkste van China Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal Door Tony van der Meer Jos Kleiboer Directeur Beleid Koninklijke Metaalunie Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal STAAL IN BEELD MAART 2015 10 De industrie wordt steeds meer gezien, wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

kwartaalbericht LWV februari 2014

kwartaalbericht LWV februari 2014 kwartaalbericht LWV februari 2014 jaargang 3, nummer 1 De wijze lessen van Duitsland Op 27 en 28 januari heeft een delegatie van ruim 50 LWV-leden en bestuurders van Provincie en grote gemeenten een bezoek

Nadere informatie