structurele samenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "structurele samenwerking"

Transcriptie

1 dynamiek LWV

2 2 De LWV doet een serieus appèl op de Nederlandse regering om de ingezette Brainportlijn te ondersteunen. Jan Zuidam: Afgelopen jaar was voor Zuidoost-Nederland een cruciaal economisch jaar. Met de aanbieding van het rapport Brainport aan minister Verhagen is de weg definitief ingezet naar een structurele samenwerking op diverse niveaus binnen de regio. Niet alleen wenselijk doch vooral noodzakelijk tegen de achtergrond van een snel veranderend internationaal krachtenspel. Immers, deze regio is verantwoordelijk voor 35% van de nationale export en 45% van de private R&D en de top 5 van Nederlandse bedrijven met de grootste R&D wordt gevormd door uitsluitend Zuidoost-Nederlandse bedrijven. Voortvarend wordt in Limburg een triple helix structuur (ondernemers, onderwijs/kennis en overheid) van de grond getrokken. In Noord-, Zuid- en Midden-Limburg zijn serieuze aanzetten tot programma s en projecten gerealiseerd. Belangrijke aandachtspunten zijn wat mij betreft concrete actieprogramma s om de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor technische beroepen van laag tot hoog op te lossen, de infrastructuur te verbeteren, de campussen verder uit te bouwen en een betere samenwerking en verbinding te bevorderen tussen de vele hoogwaardige mkb-bedrijven in de maakindustrie zowel in Limburg als Euregionaal. De LWV doet een serieus appèl op de Nederlandse regering om vanuit het nationale topsectorenbeleid de ingezette Brainportlijn voor Limburg en Zuidoost- Nederland structureel te ondersteunen. structurele samenwerking Voorwoord: Jan Zuidam, voorzitter LWV 3

3 Voorwoord: Wim Weijnen, directeur LWV Met Jong LWV is in een brede basis gelegd voor de continuïteit naar de toekomst. Ondanks het moeilijke economisch tij was voor onze vereniging een uitermate succesvol jaar. Ons ledental bleef stijgen, maar belangrijker nog, met de voortvarende start van Jong LWV in is een brede basis gelegd voor de continuïteit naar de toekomst. Belangrijker dan de 190 bijeenkomsten die we in voor onze leden organiseerden, is het gegeven dat deze meetings gemiddeld met een 4 op een schaal van 5 beoordeeld zijn. Absolute uitschieter in de waardering was ons congres dat afgelopen november door 400 leden en gasten bezocht werd en met gemiddeld 4,5 (op een schaal van 5) gewaardeerd werd. Als team zijn we klaar om de kansen en uitdagingen die zich in 12 ongetwijfeld weer zullen voordoen, ten volle te benutten. 5

4 cijfers: 12% 12% 40% 40% 25% 25% % % 12% 12% Bouw Bouw 12% 12% Industrie Industrie 25% 25% Logistiek/groothandel 12% 12% Gezondheidszorg/onderwijs/ overige overige instellingen % % Zakelijke Zakelijke dienstverlening 40% 40% 10% 10% 4% 4% 6% 6% 12% 12% 8% 8% Zakelijke dienstverlening 40% 40% Economisch onderzoek/ PR PR en en Reklame Reklame 8% 8% Financiële instellingen 12% 12% Uitzendbureau s 6% 6% Rechtskundige dienstverlening 4% 4% Overige Overige zakelijke zakelijke dienstverlening 10% 10% leden Van de bij de potentiële doelgroepen van de LWV werkzame personen ( ) bestrijkt de LWV met haar 1388 leden een totaal aantal van werknemers ofwel een dekkingsgraad van 55%. 25% 25% 37% 37% 14% 14% 24% 24% % 12% 32% 32% 37% 37% 16% 16% Grootte Grootte bedrijf bedrijf in% in% % 37% % 24% % 14% >100 >100 25% 25% Leeftijd Leeftijd in% in% <30 <30 3% 3% % 32% % 16% % 37% >60 >60 12% 12% 7

5 8 wat heeft de LWV in voor u betekend? Verbreding A2 De LWV heeft samen met een delegatie van ondernemers en overheden de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu opgeroepen om de structurele verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in een motie in de Tweede Kamer waarin de minister wordt opgeroepen om de verbreding toch te realiseren in overleg met de regio. Project Veilig Ondernemen Limburg Succesvolle afronding van het upgraden van 12 collectieve beveiligingsprojecten. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel en uitgevoerd door Parkmanagement BV. LWV Parkmanagement heeft daartoe samenwerking gezocht met de Service Science Factory van Maastricht University. Naar verwachting komt de scan begin 12 beschikbaar voor ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties. Warmtenet Maastricht - Roermond Via een uitgebreid leidingnet zullen in de toekomst nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen profiteren van een duurzame en betaalbare warmtevoorziening. Industrieterreinen vormen zo niet alleen het kloppende hart van onze lokale economie, maar dragen ook flink bij aan een duurzame toekomst. In oktober sloten SIM, industrieën, woningcorporaties en de gemeente een intentieverklaring. Onder coördinatie van de gemeente Maastricht en Agentschap NL werkt bureau Innoforte deze plannen voor ons uit. Ook in Roermond worden de mogelijkheden van een warmtenet op bedrijventerrein Heide-Roerstreek onderzocht. Deze projecten maken deel uit van het Interreg project Eco2Profit. Start bedrijvenschool Maastricht De SIM en Leeuwenborgh Opleidingen zijn gestart met een samenwerking op het gebied van opleiden van medewerkers. Door een collectieve aanpak kunnen opleidingen meer maatwerkgericht en goedkoper worden aangeboden aan bedrijven in Maastricht. Er werd succesvol gestart met VAPRO-opleidingen. Brainport In het kader van het Brainport - project heeft de LWV een medeinitiatiefrol vervuld bij het opzetten van de Triple Helix-structuur (samenwerking bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen) in Zuid-Limburg. Op dit moment wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor Noord- en Midden-Limburg is de LWV nauw bij de programmaopzet betrokken. Jong Ondernemen De LWV heeft zich ingezet voor de verdere professionalisering van Jong Ondernemen. Jong Ondernemen heeft als doelstelling het bevorderen van ondernemerskwaliteiten bij studenten (MBO-HBO-Universitair). Er waren in meer dan 80 studentbedrijven actief. Ontwikkeling kwaliteitsscan bedrijventerreinen In maart werd gestart met de ontwikkeling van een scan waarmee de integrale kwaliteit van bedrijventerreinen in kaart kan worden gebracht.

6 10 Arbeidsmarktonderzoek De LWV heeft een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de industrie in Zuid- Limburg. De komende jaren zal er een grote vervangingsvraag zijn die moeilijk kan worden ingevuld door schoolverlaters (te weinig). Er moet gezocht worden naar onorthodoxe methoden om meer jongeren voor een techniekopleiding te laten kiezen. Daarnaast moet ook gewerkt worden aan de sense of urgency bij werkgevers. N280 Om tot een krachtige Oost-Westverbinding te komen heeft de LWV in samenwerking met Ondernemend Limburg, Kamer van Koophandel Limburg, EVO en TLN een bidbook aan de bestuurders van Limburg aangeboden. A74 In april heeft de Raad van State alle bezwaren tegen de aanleg van de A74 ongegrond verklaard. Hiermee kwam een definitief einde aan alle juridische procedures. Een mooie bekroning op veel lobbywerk in de voorgaande periode. De verbinding gaat regionale wegen ontlasten en de verkeersoverlast rond Venlo verminderen. Ondertunneling A2 Maastricht Aan het einde van het jaar zijn het tracébesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht in juridische termen onherroepelijk geworden. Dit betekent dat er definitief groen licht is voor de uitvoering van het A2-project in Maastricht. Tevens werd bekend dat er een versnelde aansluiting komt van de A2/A79 met het bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht. Vanuit het A2-bedrijvenplatform is hard gewerkt voor deze resultaten. De LWV is samen met een groot aantal andere partijen vertegenwoordigd in het A2- Bedrijvenplatform. Visie Noord-Limburg In nauwe samenwerking met Ondernemend Venlo en een aantal LWVleden in Noord-Limburg is een start gemaakt met de opstelling van de regiovisie. MVZO Aandacht voor veiligheid blijft belangrijk. Landelijk is door VNO-NCW het actieplan Veiligheid Voorop ondertekend. De regionale masterclasses geven daadwerkelijk uitvoering aan het plan. De Masterclass Veiligheid Zuid-Oost is groeiende. Naast bijeenkomsten voor de masterclassleden organiseerde de MVZO ook twee workshops voor LWV-leden. Ook heeft de MVZO in haar website geactiveerd. Duurzaamheid In de LWV-visie -15 neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. Naast structureel overleg met de Provincie organiseerde de LWV twee maal een duurzaamheidscafé, waarbij een aantal toonaangevende bedrijven hun kennis en ervaring met elkaar heeft gedeeld. Vanaf 12 zal deze lijn verder uitgebouwd worden. Jong LWV In is Jong LWV van start gegaan. Voor de inmiddels 136 leden zijn dit jaar 18 bijeenkomsten georganiseerd. Jong LWV richt zich op de ondernemer en high potential jonger dan 40 jaar. Er is een speciaal programma opgesteld dat hen stimuleert om het beste uit henzelf en hun bedrijf te halen. DGA-groepen De DGA-groepen hebben als doelstelling om kennis en ervaring tussen directeur - grootaandeelhouders uit te wisselen. In heeft de laatste bijeenkomst van DGA-groep 3 plaatsgevonden. Ook is gestart met de samenstelling van weer een nieuwe groep. Strategiegroepen De LWV is in gestart met alweer de 7e strategiegroep. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de deelnemers met elkaar van gedachten met betrekking tot de strategie van hun bedrijf. Fast Growing Companies Groeiondernemers delen kennis en ervaring met elkaar. Eigen ervaring en praktijk worden getoetst aan theorie. Ondernemers krijgen inzicht in het managen van groei. In is de 3e groep van snelgroeiende bedrijven van start gegaan. Geen lastenverzwaring Per saldo zal er deze kabinetsperiode geen lastenverzwaring op het bedrijfsleven afkomen. Tegenover enkele bezuinigingen staat een pakket stimuleringsmaatregelen, afgedwongen door VNO-NCW. Green deal Limburg heeft een Green Deal afgesloten met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de financiering van verschillende energieprojecten.

7 bijeenkomsten 750 actieve leden Zorgsymposium/Bouwsymposium Op 1 december werd voor de tweede keer het LWV-Zorgsymposium georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld om actuele thema s in de zorg te bespreken. Het op 7 december gehouden bouwsymposium ging over ketenregie in de bouw. 12 Studiereis naar Cambridge Van 7 tot en met 9 november organiseerde de LWV een studiereis naar Cambridge. Onder de 35 deelnemers waren vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en kennisinstellingen (triple helix). Doel was om te bekijken hoe Cambridge van kennis en kunde kassa heeft gemaakt. Kringbijeenkomst en LWV-Preuve De kring Zuid-Limburg heeft twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste op Maastricht Aachen Airport om de economische betekenis van het vliegveld te benadrukken en nieuwe verbindingen te stimuleren. LWV-Preuve werd alweer voor de derde keer georganiseerd en was met 150 deelnemers totaal uitverkocht. Bezoek Mark Rutte Op 25 februari heeft minister-president Mark Rutte een bezoek gebracht aan Limburg. 0 LWV-leden luisterden geboeid naar zijn plannen voor het nieuwe kabinet. Strategiegroepen 6 afgerond/7 gestart in Fast Growing Company groep 4 opgestart in 1388 leden 21 studieclubs 190 bijeenkomsten DGA-groep 3 afgerond 13

8 Jong LWV jaarverslag: Succesvolle start Jong LWV! Jong LWV is een onderdeel van de LWV dat zich volledig richt op high potentials en ondernemers jonger dan 40 jaar. Er is een speciaal programma opgesteld met het doel om jong talent te stimuleren om het beste uit zichzelf en uit het bedrijf te halen onder de noemer: Boost your business. 4 pijlers: Leiderschap Persoonlijke ontwikkeling Netwerken Business TEFAF kick-off speeddate sessie Naast algemene maandelijkse activiteiten organiseert Jong LWV ook Acceleration Classes (vaste groepen van 25 personen die 6x per jaar bij elkaar komen), coachingstrajecten en opleidingen. Bedrijfsbezoek Smurfit Kappa Roermond Papier Maastrichts Mooiste 15 Bestuur : Toos Hofstede, Jos Meessen, Hans Heijnen, Paul Visschers, Ralf Jordan, Wim Bijnens, Raoul Bakkes, Freek Leppers, Sander Pommé, Janou Martens Fact list Jong LWV : In 10 maanden tijd heeft Jong LWV 136 leden verwelkomd Het jongste lid is 21 Het percentage vrouwelijke leden is 22% In heeft Jong LWV 18 activiteiten georganiseerd De Jong LWV meeting point paal is 2,5 meter hoog Het bestuur bestaat uit 8 enthousiaste leden 90 leden zijn actief in onze Acceleration Classes 32,5 jaar is de gemiddelde leeftijd van een Jong LWV lid 15 coachingstrajecten zijn gestart in Jong LWV heeft 143 volgers op Twitter 99 leden zijn actief in onze LinkedIn groep Jong LWV heeft 4 Acceleration Classes De gemiddelde score van een Jong LWV bijeenkomst is een 8

9 algemene ledenvergadering LWV-jaarcongres Datum: 25 mei Locatie: Theaterhotel de Oranjerie in Roermond Sprekers: Arjan Oude Kotte, directeur Small and Midmarket Solutions & partners Microsoft Nederland B.V. Dr. Paul Iske, bijzonder hoogleraar innovatie en business venturing Universiteit Maastricht Datum: 22 november Locatie: Parkstad Limburg Theaters in Heerlen Sprekers: Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur VNO-NCW Guy Verhofstadt, Belgisch premier van 1999 tot 08 Zonder briljante mislukkingen was Amerika nooit ontdekt. Failure is an option. It is better to aim too high and fail than to aim too low and succeed! (Sir Ken Robinson) Knowledge is everywhere Kennis heeft slechts toegevoegde waarde als ze wordt omgezet in creativiteit. NW + OO = DOO Nieuwe Werken + Oude Organisatie = Dure Oude Organisatie Via Europa Highway or byway? 16 We hebben geen nood aan 27 crisisplannen, maar aan één enkel Europees herstelplan Europa als probleemstelling of crisisbestendige oplossing? 17 Europese unie is het meest succesvolle politieke project uit De onze geschiedenis Europa is niet het probleem maar de oplossing

10 Dagelijks bestuur LWV voorzitter ir. J. (Jan) Zuidam, Maastricht vice-voorzitter J.P.G. (Jules) Coenen, Rabobank Weerterland en Cranendonck, Weert vice-voorzitter dr.ir. M.L.M. (Marcel) Pennings, Océ Technologies BV, Venlo vice-voorzitter ir. J.L.J.M. (Jos) Schneiders, DSM, Sittard (teruggetreden in ) mr.drs. A. (Atzo) Nicolaï, DSM Nederland B.V., Sittard (tijdelijk auditor tot benoeming ALV 12) penningmeester ing. M.H.A. (Marco) Zeekaf, Meldon Plastics B.V., Bergen algemeen secretaris drs. W.L.J. (Wim) Weijnen, LWV, Roermond Algemeen bestuur LWV 18 ir. A.H.M. (André) Bakermans, Fancom B.V., Panningen drs. R.M.P. (Raoul) Bakkes MBA, Proteion Thuis, Venray K. (Kor) Bonnema, Bonnema Stienstra makelaars en financiële diensten, Heerlen G.J.H. (Giel) Braun, ProfCore Beheer BV, Geleen R.J.H. (Ruud) Burlet MBA, Rubber Resources bv, Maastricht J.L.G.M. (Joost) Govaarts RA, NedCar, Sittard R.H.W.W.M. (Ruud) Hermans, Xella Kalkzandsteenfabriek de Hazelaar B.V., Koningsbosch drs. P.F.L.A. (Paul) Hermsen, Inther Logistics Engineering, Venray H.A.L. (Henk) van Hoof, Stichting LVO, Sittard mr. A.L.W.G. (Andries) Houtakkers, Boels Zanders NV, Maastricht-Airport J.A.M. (Jan) Houwen, Volantis B.V., Venlo drs. R.F.J.M. (Ron) Joosten, Sittard C.S.A.M. (Kees) Kuijken, KLG Europe bv, Venlo drs. A.C.H.I. (Archi) Leenaers, Anatech BV, Sittard ing. S.J. (Sirt) Mellema MBA, MMS, Heythuysen mw. R.M.C. (Renate) Rehaen, Limburgse Koelindustrie Liko B.V., Heerlen mw. M.S.J. (Marianne) Rijvers, Rijvers Weert B.V., Weert E.J.M. (Ed) Rohof, Marketing Communications, Maastricht H.K.J. (Harm) Wiertz, Wiertz Personeelsdiensten b.v., Kerkrade Auditor/Adviseur W. (Wim) van Meijgaarden s.s.s. Roermond Colofon Tekst & realisatie: Ludo Diels, Tekst et cetera 19 LWV Partners en sponsors Partners: Boels Zanders NV, Deloitte en ING Sponsors: Deutsche Bank Nederland NV, Essent, Van Gansewinkel, Leeuwenborgh Opleidingen, ProfCore, Maastricht University School of Business and Economics en Wiertz Personeelsdiensten B.V. Fotografie: Rob Oostwegel Frits Widdershoven Peter Wijnands

11 LWV is gelieerd aan VNO-NCW Limburgse Werkgevers Vereniging Godsweerdersingel 77 Postbus AL Roermond

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Middelpunt. Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald

Middelpunt. Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald Middelpunt LEDENMAGAZINE VNO-NCW MIDDEN december 2014 #3 Wethouder Turgay Tankir: Als de quotumplicht komt, hebben we met z n allen gefaald In gesprek met Chris Buijink en Michaël van Straalen Samen vooruit

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Kennisland

Jaarverslag 2006 Kennisland Keizersgracht 174 Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam t +31 (0)20 575 67 20 f +31 (0)20 575 67 21 www.kennisland.nl Jaarverslag 2006 Kennisland Concept, voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring op

Nadere informatie

Polymer Science Park gaat zeldzame expertise samenbrengen

Polymer Science Park gaat zeldzame expertise samenbrengen maart 2013 Robert Holtkamp en Ed Kooijman: Polymer Science Park gaat zeldzame expertise samenbrengen Ledenmagazine van Hoe gaat het met de DGA s in Nederland? Jolande Combee-Paulus: De kleinste positieve

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 5-2011

LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 5-2011 LEDENMAGAZINE - JAARGANG 9 nummer 5-2011 Laatste Frank Sweens-lezing door Balkenende BZW-leden trekken lessen uit Prinsjesdag Brand Chemie-Pack zet imago industrie onder druk De regionale dimensie van

Nadere informatie

KAMER KRANT UITGAVE 2 maart 2012

KAMER KRANT UITGAVE 2 maart 2012 Kamer vankoophandel Limburg KAMER KRANT UITGAVE 2 maart 2012 Een uitgave van de Weijmans Media Groep Editie Noord- en Midden-Limburg Maar arbeidsongeschiktheid slechtafgedekt Zzp er kan tegen een stootje

Nadere informatie

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 1 VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 FOTOGRAFIE Aron Nijs Fotografie, Frans Senden EINDREDACTIE Meyke Houben, Milou van Merwijk

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Lach. U vindt ons in: Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bel 013-460 90 90 of mail info@cardan.com

Lach. U vindt ons in: Tilburg, Eindhoven, Amsterdam, Bergen op Zoom en Roosendaal. Bel 013-460 90 90 of mail info@cardan.com Lach. Werken is leuk, werken is plezier, het inspireert en zorgt voor waardering. Wij brengen mensen en werk succesvol met elkaar in contact. Ongeacht of het om een tijdelijke of een vaste aanstelling

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011

Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 Jaarverslag 2010 Jaarplan 2011 met financiële onderbouwing met STICHTING REGIOBRANDING ZUID-LIMBURG 6 DECEMBER 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Corporate Identity 4 2. Campagne Nederland

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Betrouwbaar en betrokken

Betrouwbaar en betrokken Betrouwbaar en betrokken Jaarverslag 2012 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 2 Inhoud Kerncijfers 2012 4 Mission statement 6 Woord vooraf 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Human Capital Agenda Logistiek

Human Capital Agenda Logistiek Human Capital Agenda Logistiek Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

improve Zorgmarketing te lang onderbelicht " Er was méér nodig dan regulier interimwerk" Fagro magazine, nummer 2, december 2012 www.fagro.

improve Zorgmarketing te lang onderbelicht  Er was méér nodig dan regulier interimwerk Fagro magazine, nummer 2, december 2012 www.fagro. improve Projecten: Fagro helpt Orbis bij professionaliseringsslag Project Control Damen Shipyards naar een hoger plan De Dag van de Limburgse Financial: Woelige tijden Rondetafel bijeenkomst Shared Service

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Banken moeten weer krediet gaan verstrekken

Banken moeten weer krediet gaan verstrekken Tineke Bakker-van Ingen: Banken moeten weer krediet gaan verstrekken maart 2009 Ledenmagazine van Nieuwjaarsbijeenkomsten in teken van recessie De overdrachtsbelasting in Nederland is absurd Een succesvol

Nadere informatie

Bouwen aan groei Jaarverslag 2014

Bouwen aan groei Jaarverslag 2014 Bouwen aan groei Jaarverslag 2014 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. 1 BOM jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Voorwoord bestuur 2 2.0 Kerncijfers 4 3.0 Verslag Raad

Nadere informatie

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen

A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen juni 2012 Adriaan Vis: A-ware Food Group wil niet groeien om de groei alleen Ledenmagazine van Topsporters zijn van toegevoegde waarde voor ieder bedrijf Wim van Baal werkt op een eiland Ondernemend aanbesteden

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie