Tauw Nederland Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tauw Nederland Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Tauw Nederland Jaarverslag 2012 Tauw Nederland Jaarverslag

2 Inhoud Inleiding CEO Tauw Group 3 Financieel 4 Kerncijfers 4 Strategie 5 Doelen Balans 8 Winst- en versliesrekening 9 Duurzaam 10 Visie 10 Doelen 11 Medewerkers 13 Visie 13 Terugblik Doelen

3 Op 1 februari 2012 keerde ik terug bij Tauw. Het bedrijf waar ik in 1991 mijn loopbaan ben gesprekken medio 2013 met positief resultaat af te kunnen ronden. begonnen. Het bedrijf waar innovatie en ontwikkeling een tweede natuur is. Het bedrijf waar het werk om de talenten en ambities van mensen heen georganiseerd wordt. Het bedrijf dat veel van zijn mooie werk in bescheidenheid doet. Gericht op de klant en gericht op het project. We hebben ons met de ingrepen voorbereid op aanhoudend moeilijke omstandigheden in de markt. We zien het als onze belangrijkste uitdaging om onze prestaties verder te verbeteren. Nog meer klantgerichtheid en gedrevenheid om de uitdagingen van onze klanten 2012 was voor Tauw een moeilijk jaar. De organisatie moest inkrimpen om de capaciteit in balans te brengen met de afnemende vraag van onze overheidsopdrachtgevers. De organisatie werd aangepast en er werd een nieuw business systeem ingevoerd. De financiële goed aan te pakken. Beter projectmanagement, zodat we de tegenslagen in projecten tijdig signaleren, bespreekbaar maken én beheersen. Beter communiceren: intern, maar vooral ook met al onze samenwerkingspartners en klanten. resultaten halverwege 2012 maakten een verdergaande herbezinning op de toekomst van Tauw noodzakelijk. Een nieuwe strategie is uitgewerkt en onder de naam BeterTauw is een business review uitgevoerd. Met een stip op de horizon voor Tauw Group hebben we noodzakelijke ingrepen doorgevoerd in de De markt kunnen we nauwelijks beïnvloeden. We zullen onze energie vol inzetten om Tauw aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zodat onze klanten ons blijven herkennen en erkennen als een goed bureau met fijne mensen om mee te werken. Nederlandse organisatie. Hierbij hebben we afscheid genomen van meer dan 80 collega s, die allen hun bijdrage aan de ontwikkeling van Tauw hebben geleverd. Dat doet pijn. In ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA Algemeen directeur 2012 zijn we gesprekken gestart met onze financiers en een participatiemaatschappij om te komen tot een versterking van de financiële basis van Tauw. We verwachten deze Tauw Nederland Jaarverslag

4 FINANCIEEL Kerncijfers Het jaar 2012 heeft voor Tauw in Nederland een teleurstellend resultaat laten zien. De netto-omzet nam licht toe van 84,6 miljoen in 2011 tot 85,4 miljoen in Het resultaat na belastingen is uitgekomen op - 3,6 miljoen (2011: 0,7 miljoen). Het bedrijfsresultaat vertoonde een sterke daling van 1,0 miljoen naar - 4,3 miljoen. De sterke daling van het resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door de slechte marktomstandigheden en de voorziening die getroffen is ten behoeve van de reorganisatie. Naast kostenbesparende maatregelen en het niet verlengen van tijdelijke contracten is er in de tweede helft van het jaar een structureel verbetertraject gestart onder de naam BeterTauw. Er zijn strategische verbeterlijnen gedefinieerd die moeten resulteren in een duurzame winstgevendheid voor de toekomst. Deze verbeterlijnen hebben betrekking op het verbeteren van de financiële prestaties, het stroomlijnen van het commercieel proces, de vereenvoudiging van het besturingsmodel, het verbeteren van het samenspel tussen lijn en staf en de reductie van de overheadkosten en het verbeteren van het strategische personeelsbeleid (gericht op het verbeteren van de kwaliteit en diversiteit van management en medewerkers). Een groot aantal van deze verbeteringen is in 2012 vastgesteld en in gang gezet. Op 1 januari 2012 is tevens een nieuw business systeem geïntroduceerd. Kerncijfers (bedragen in miljoen EUR) Netto-omzet 85,4 84,6 Bedrijfsresultaat (EBIT) - 4,3 1,0 Nettoresultaat - 3,6 0,7 Cash flow (nettoresultaat + afschrijvingen) - 2,6 2,1 Eigen vermogen / Totaal vermogen 29% 40% Aantal FTE s Tauw Nederland Jaarverslag

5 FINANCIEEL Strategie In het voorjaar van 2012 is het Tauw Group Development Plan vastgesteld. Hierbij is de doelstelling gedefinieerd dat Tauw zich ontwikkelt als een financieel gezond en zelfstandig bedrijf, uitgaande van zijn huidige profiel en positie. We willen hierbij betekenis en waarde behouden voor onze klanten en de samenleving, en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever blijven voor medewerkers en de arbeidsmarkt. Om deze doelstellingen te bereiken zijn in 2012 de volgende strategische verbeterlijnen vastgesteld en in gang gezet: Financieel: het vergroten van onze duurzame winstgevendheid door een grotere financiële drive en resultaatgerichtheid van onze medewerkers Klant & Markt: scherpe focus op onze klantgroepen en markten en het verbeteren van ons commercieel proces naar klanten en markten Medewerkers: een goede balans bereiken in de veelzijdigheid van het medewerkersbestand en het ontwikkelen van talenten naar (toekomstige) key posities in de organisatie Interne Processen: het vergroten van onze interne efficiëntie door het verbeteren van onze processen Management & Organisatie: het vereen voudigen van het besturingsmodel en het versnellen van de besluitvorming Business Units Voor de komende jaren richten de vier business units van Tauw in Nederland zich op de volgende activiteiten: De Business Unit Industry richt zich op het groot- en middenbedrijf met een internationale focus op multinationale klanten, die in en vanuit landen waar Tauw is gevestigd actief zijn. BU Industry assisteert en begeleidt klanten met: - het oplossen van milieuproblemen uit het verleden - het voldoen aan de huidige regelgeving - het voorbereiden op de toekomst door het verduurzamen van bedrijven en het inpassen in de leefomgeving De business unit heeft in 2012 een omzetgroei gerealiseerd met gezond rendement. Voor de komende jaren wordt een verdere groei van de omzet verwacht. Tauw Nederland Jaarverslag

6 FINANCIEEL De Business Unit Meten, Inspectie en Advies (MIA) richt zich zowel op het bedrijfsleven als op gemeenten en andere overheden. De BU MIA is op 1 januari 2013 opgericht met als marktpropositie: het meten en inspecteren van alle essentiële aspecten van de omgevingskwaliteit en het adviseren over het gebruik van de resultaten om ruimtelijke plannen en uitvoering van projecten mogelijk te maken. De BU is flexibel en efficiënt georganiseerd, zodat een hoge kwaliteit geleverd kan worden tegen een redelijke prijs. De Business Unit Water is een belangrijke nichespeler op het gebied van waterbeheer en waterbehandeling. Reorganisatie van de BU Water en uitdagende marktomstandigheden hebben geleid tot een moeilijk jaar in De verwachting is dat in 2013 de omzet verder zal dalen, maar vanaf 2014 weer een groei zal laten zien met positieve resultaten. De Business Unit Ruimtelijke Kwaliteit (RK) richt zich op gemeenten, provincies, rijksoverheid en andere factoren in de ruimtelijke inrichting van het stedelijk en landelijk gebied. BU RK is actief in alle fasen van ruimtelijke ontwikkeling. De business unit biedt creatieve en duurzame oplossingen aan klanten, die werken aan een mooi, schoon en veilig Nederland. De business unit heeft in 2012 een moeilijk jaar gehad als gevolg van de terughoudendheid van investeringen bij de overheid. Mede als gevolg van het overgaan van de afdeling juridische dienstverlening (PurpleBlue) naar Van Heijst & Partners wordt in 2013 een verdere daling van de omzet verwacht. In de jaren daarna wordt uitgegaan van stabilisatie en uiteindelijk groei met verbetering van rendementen. Tauw Nederland Jaarverslag

7 FINANCIEEL Doelen 2013 De verwachtingen voor 2013 zijn positief. We hebben ons ten doel gesteld in 2013 een netto resultaat van 0,9 miljoen te behalen bij een lichte daling in de netto-omzet van 1,5 %. Het jaar 2013 zien we als een overgangsjaar. De eerste resultaten van de nieuwe strategie en het implementatieprogramma BeterTauw worden in Nederland zichtbaar. De verwachting is dat additionele financiering zal leiden tot een verbetering van de solvabiliteit en liquiditeit. De verbetering van de liquiditeitspositie is noodzakelijk om de benodigde investeringen te kunnen uitvoeren en de onzekerheden in de marktverwachtingen te kunnen opvangen. We blijven structureel bezig om de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden. We leggen nadruk op verdere professionalisering van het commerciële proces en de financiële projectbeheersing. Ook zal er continue aandacht zijn voor de ingezette reductie van overheadkosten. Betrouwbare en tijdige managementinformatie ondersteunt dit verbeterproces door te rapporteren over de ingezette verbeterlijnen van BeterTauw. Tauw Nederland Jaarverslag

8 FINANCIEEL Balans (x EUR) ACTIVA Immateriële vaste activa 43 Materiële vaste activa Financiële vaste activa 215 Vaste activa 31 Dec Dec Onderhanden projecten Vorderingen Liquide middelen Vlottende activa Totaal PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Tauw Nederland Jaarverslag

9 FINANCIEEL Winst- en verliesrekening (x EUR) 2012 Netto-omzet Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Salariskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 595 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 564 Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Tauw Nederland Jaarverslag

10 DUURZAAM Visie In de missie van Tauw is vastgelegd dat wij ons richten op het bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Dat vraagt van medewerkers dat zij oog hebben voor de diverse belangen en belanghebbenden in en rond projecten en dat zij daar zo goed mogelijk rekening mee houden in de uitvoering van projecten. In het verduurzamen van onze bedrijfsvoering volgen wij de volgende sporen: CO2-reductie (CO2 Prestatieladder) Huisvesting Mobiliteit Inkoop & IT Personeel Samenwerking Om de missie van Tauw op het punt van duurzame ontwikkeling van de samenleving concreet te maken, wordt van de medewerker verwacht dat hij binnen de mogelijkheden van zijn functie: Opdrachtgevers maximaal ondersteunt bij het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid Ernaar streeft bij de uitvoering van opdrachten, binnen de door de opdrachtgever gegeven ruimte, duurzaamheid zo veel mogelijk te bevorderen in zijn advisering en ontwerp Opdrachtgevers actief informeert over producten, diensten en oplossingen die Tauw kan leveren om duurzaamheid in de uitvoering van opdrachten te bevorderen Tauw Nederland Jaarverslag

11 DUURZAAM Doelen In investeringen in sponsoring en samenwerking met NGO s willen wij in 2013 tenminste vasthouden aan het niveau van De samenwerking met Urgenda zetten we ongewijzigd voort tot tenminste april Ook de investering in internationale pesticideprojecten zetten we voort in In drie jaar tijd willen wij 20% van onze CO2-uitstoot hebben gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar Wij hebben ons ten doel gesteld om 15 % reductie te bereiken in 2013 en 20% in 2014 (ten opzichte van 2010, per fte). We willen ook de CO2-uitstoot ten gevolge van het woon-werkverkeer en de afvalverwerking reduceren. We hebben ons ten doel gesteld om in 2015 een vermindering van 2% te bereiken van de CO2-uitstoot voor het woonwerkverkeer en 1 % voor de afvalverwerking (ten opzichte van 2010, per fte). Voor alle huisvesting van Tauw werken we toe naar energielabel A. Voor alle locaties zijn de acties om tot label A te komen inmiddels in gang gezet door de verhuurder of door Tauw. De locaties hebben nu energielabel C, vestiging Deventer deels G, vestiging Assen heeft geen label. Verder voeren we energiezuinige verlichting in Deventer, Assen en Amsterdam door. We hebben ons ten doel gesteld om in 2015 een vermindering van 1% van de CO2-uitstoot te bereiken ten gevolge van afvalverwerking (t.o.v. 2010, per fte). We hebben ons ook ten doel gesteld om in 2015 een vermindering van 2% te bereiken van de CO2-uitstoot voor het woon-werkverkeer. In het algemeen blijven we bij inkoop voortdurend alert op duurzaamheidsaspecten. Bij de inkoop van apparatuur wegen we het energieverbruik nadrukkelijk mee in de keuze. We investeren in faciliteiten voor video conferencing en vergaderen op afstand. In 2013 beslissen we over verdergaande integratie van digitale communicatie, Tauw Nederland Jaarverslag

12 DUURZAAM zoals één platform voor geïntegreerde (groeps)chat, audio-, video- en webconfe- rencing. Wij herzien ons sponsorbeleid in 2013 met als doel om meer focus aan te bren- gen in onze (maatschappelijke) sponso- ring. In het kader van Social return formuleert Tauw in 2013 haar beleid en doelstellingen op dit gebied. Social return heeft als doel om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De rijksoverheid hanteert social return bij inkopen en aanbestedingen vanaf EUR als contractvoorwaarde. Wij zijn voornemens om na 2013 een fonds op te richten, dat in alle landen waar Tauw gevestigd is investeert in maatschappelijke doelen. We willen tenminste 20% van onze medewerkers er actief bij betrekken. Het fonds zal zich richten op drie gebieden: - Samenwerking met NGO s - Investering in educatie en jongeren In 2013 brengen we de diversiteit van ons personeelsbestand in kaart werken we - Uitvoeren van high profile projecten op vrijwillige/pro bono basis een plan uit om de diversiteit binnen Tauw te bevorderen. Zie voor een uitgebreider verslag van onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Tauw Nederland Jaarverslag

13 MEDEWERKERS Visie Als onderdeel van de strategie, zoals verwoord in het Tauw Group Development Plan, is het personeelsbeleid voor Tauw in Nederland verder uitgewerkt. Een belangrijke opgave is om aantrekkelijk te blijven voor onze medewerkers en de arbeidsmarkt. De verwachting is dat er de komende jaren een enorme schaarste aan technisch geschoold personeel zal ontstaan in de disciplines waar Tauw behoefte aan heeft. Een andere belangrijke opgave is om het gedrag en de competenties van onze medewerkers aan te passen op de veranderende klanteisen. Willen we kunnen concurreren en onderscheidend zijn in de markt, dan vraagt dat van mensen een grote drive & commitment om te willen excelleren en de klant het beste van Tauw te geven. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan samenwerking in steeds wisselende verbanden en netwerken. Medewerkers moeten in staat zijn om makkelijk te kunnen schakelen en verbindingen te kunnen leggen. Dit zijn lastige opgaven in een jaar waarin gedwongen ontslagen zijn gevallen, er bezuinigd wordt op arbeidsvoorwaarden én op het opleidingsbudget. Toch proberen we met minder middelen en op inventieve wijze medewerkers uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en ze te betrekken bij het uitzetten van de koers van de organisatie. Het Tauw Young Potentials Program is daar een voorbeeld van. In 2013 is dit wederom van start gegaan. Doelstelling van het programma is om young potentials te stimuleren om via een leertraject het beste uit zichzelf te halen. Anderzijds profiteert de organisatie ook van hun frisse blik door ze in opdracht van de directie advies uit te laten brengen over een aantal belangrijke vraagstukken, zoals het verhogen van de klanttevredenheid, het vergroten van diversiteit in het personeelsbestand en het inbedden van de Generatie Y (de internetgeneratie, geboren tussen 1985 en 2000). Tauw Nederland Jaarverslag

14 MEDEWERKERS Terugblik 2012 Nieuwe organisatiestructuur Om het hoofd te bieden aan de economische crisis en beter in te spelen op de gewijzigde marktomstandigheden is begin 2012 een reorganisatie van Tauw in Nederland doorgevoerd. Er zijn drie Business Units gevormd: Ruimtelijke Kwaliteit: gericht op overheden Water: gericht op waterschappen Industry: gericht op bedrijven In de tweede helft van het jaar is de organisatie verder geoptimaliseerd en is besloten om de meet- en inspectieactiviteiten en het daaraan verbonden advies onder te brengen in een aparte Business Unit: Meten, Inspectie & Advies. Ook is besloten om de aansturing van de organisatie te vereenvoudigen. Er is een klein directieteam gevormd, waarin de CEO, twee Business Unit managers (die ieder twee Business Units aansturen) en de Business Controller zitting hebben. Ook is het aantal afdelingen binnen de organisatie sterk teruggebracht. Het aantal managers in de Business Units en van de afdelingen is met een kwart ingekrompen. Tauw Nederland Jaarverslag

15 MEDEWERKERS Personele krimp In de loop van het jaar werd duidelijk dat de omzet en het resultaat niet in balans waren. In juni zijn hiervoor de eerste maatregelen getroffen en is de flexibele schil van uitzendkrachten en tijdelijke contracten voor een belangrijk deel afgebouwd. In het najaar werd duidelijk dat dit niet voldoende was. Om financieel gezond te worden, bleek een personele krimp van 10% in Nederland noodzakelijk. Hiervoor is het traject Beter- Tauw opgestart en zijn aan het einde van het jaar de eerste reorganisatieplannen opgesteld. Vooral in het management en de staf vond een stevige reductie plaats. aan BeterTauw. Zo zijn de lonen met ingang van 1 januari 2013 bevroren en zal er over 2013 geen eindejaarsuitkering worden uitbetaald indien het resultaat onder begroting blijft. Ook het opleidingsbudget is gehalveerd. Verder hebben we besloten om de planeconomische en juridische activiteiten, die onder de merknaam PurpleBlue in de markt worden gezet, te verkopen. Eind 2012 is een intentieovereenkomst getekend met Van Heijst & Partners uit Zwolle. Op 1 april 2013 zijn 14 medewerkers van PurpleBlue overgegaan naar Van Heijst. Uiteindelijk vond de helft van de noodzakelijke krimp plaats via gedwongen ontslag. De andere helft door het niet vervangen van medewerkers die op eigen initiatief of door pensionering vertrokken, en door het nog verder afbouwen van de flexibele schil. In overleg met de Ondernemingsraad is een sociaal plan opgesteld dat de gevolgen voor medewerkers die ontslagen of herplaatst zijn zo goed mogelijk probeert op te vangen. Daarnaast is er een beroep gedaan op alle medewerkers om via ingrepen in de arbeidsvoorwaarden ook een bijdrage te leveren Tauw wil mensen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Dit kan alleen in een organisatie waar: Mensen zichzelf durven laten zien Aandacht is voor de kwaliteiten van ieder individu Mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen Mensen open en eerlijke feedback krijgen over hun bijdrage aan de organisatie Mensen hun persoonlijke groei kunnen verbinden aan de doelstellingen van de organisatie Tauw Nederland Jaarverslag

16 MEDEWERKERS Doelen 2013 Om dit te bereiken zijn de belangrijkste thema s in het HR-beleid: leiderschapsontwikkeling, talentenmanagement, diversiteit en performance management. oordeling geven medewerkers, collega s en de eigen leidinggevende via een vragenlijst aan hoe zij vinden dat de leidinggevende functioneert. Op basis van deze feedback Leiderschapsontwikkeling Willen we de doelstelling mensen uitdagen wordt per leidinggevende een ontwikkelplan opgesteld met als doel te groeien in zijn/haar leiderschapsvaardigheden. om het beste uit zichzelf te halen waarmaken, dan is de stijl van leidinggeven van doorslaggevend belang. We willen leidinggevenden die mensgericht zijn en er plezier in hebben om bij te dragen aan de groei van anderen. In 2013 zullen alle managers via een zogenaamde 360 graden beoordeling worden beoordeeld. In een 360 graden be- Talentmanagement We willen medewerkers waarvan we denken dat ze het ver zullen schoppen, uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Het ver zullen schoppen heeft niet alleen betrekking op een ontwikkeling richting lijnmanagement, maar ook richting projectmanagement of Tauw Nederland Jaarverslag

17 MEDEWERKERS consultancy. Eind 2012 zijn we gestart met een nieuwe leergang van het Tauw Young Potentials Program. Deze leergang wordt in 2013 afgerond. We zullen de resultaten evalueren en op basis hiervan besluiten tot een vervolg. Diversiteit We willen dat onze personeelssamenstelling een afspiegeling is van de samenleving waarin we actief zijn. Dit vanuit de overtuiging dat als er diversiteit is in de kwaliteiten van onze medewerkers en we in staat zijn om een ieder in zijn/haar kracht te zetten ( uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen ), dat we dan als Tauw buitengewoon succesvol zullen zijn. Onderzoek en ervaringen tonen aan dat diversiteit kan bedragen aan hogere productiviteit, meer creativiteit en een betere werksfeer. Op dit moment brengen we de diversiteit van ons personeelsbestand in kaart en is een groep jonge talenten bezig met het uitwerken van een voorstel om de diversiteit binnen Tauw te bevorderen. Performance management Om als organisatie succesvol te zijn, is het van cruciaal belang dat mensen hun persoonlijke groei kunnen verbinden aan de doelstellingen van Tauw. Dit gebeurt via performance management waar leidinggevende en medewerker in gesprek zijn over wederzijdse verwachtingen en de medewerker feedback krijgt over zijn functioneren. In de eerste helft van 2013 evalueren we onze huidige manier van werken, onder meer via een enquête onder de medewerkers. Op basis van deze evaluatie wordt een advies aan de directie opgesteld. Zie voor een uitgebreider verslag van onze visie, beleid en activiteiten op het gebied van Human Resources. Tauw Nederland Jaarverslag

18 De cijfers 2012 zijn ontleend aan de jaarrekening 2012 van Tauw bv, die door Deloitte Accountants B.V. is gecontroleerd en waarbij Deloitte Accountants B.V. op 9 april 2013 een goedkeurende controleverklaring heeft verstrekt. De jaarrekening is gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede. Tauw bv is gevestigd in: Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht Tauw Nederland Jaarverslag

19 tauw.nl/jaarverslag

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Tauw Nederland Jaarverslag 2013

Tauw Nederland Jaarverslag 2013 Tauw Nederland Jaarverslag 2013 Tauw Nederland Jaarverslag 2013-1 INHOUD Voorwoord algemeen directeur 3 Financieel 4 Kerncijfers 5 Jaarcijfers 5 Doelen 2014 6 Balans 8 Winst- en verliesrekening 9 Strategie

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1. ACCOUNTANTSRAPPORT Stichting IPSO Inloophuizen en Psycho-oncologische Ondersteuning Ter attentie van het bestuur P/a Rubenslaan 190 3582 JJ Utrecht Emmawijk 1 8011 CM Zwolle Telefoon 038 48 48 4 Fax

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2013 1 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2013/2014 Durf en Discipline

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Jaarcijfers 2014 Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring Financieel verslag algemeen 4 resultatenvergelijking 4 financiële positie 5 staat van herkomst en

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2013 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Foundation Adult Education The Gambia

Foundation Adult Education The Gambia Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Winst- en verliesrekening over het boekjaar 2013 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2013 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

ICT AUTOMATISERING N.V.

ICT AUTOMATISERING N.V. ICT AUTOMATISERING N.V. SOFTWARE DEVELOPMENT VERTICAL EXPERTISE HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS PROCESS AUTOMIZATION PRESENTATIE HALFJAARCIJFERS 2011 Agenda Kerncijfers eerste helft 2011 Operationele gang

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel De weg die u met uw bedrijf bent ingeslagen is duidelijk! Iedereen, van jongste medewerker tot het voltallige management, kent de doelen. Deze zijn zorgvuldig

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2014 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur 20 01 100016 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie