Tauw Nederland Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tauw Nederland Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Tauw Nederland Jaarverslag 2012 Tauw Nederland Jaarverslag

2 Inhoud Inleiding CEO Tauw Group 3 Financieel 4 Kerncijfers 4 Strategie 5 Doelen Balans 8 Winst- en versliesrekening 9 Duurzaam 10 Visie 10 Doelen 11 Medewerkers 13 Visie 13 Terugblik Doelen

3 Op 1 februari 2012 keerde ik terug bij Tauw. Het bedrijf waar ik in 1991 mijn loopbaan ben gesprekken medio 2013 met positief resultaat af te kunnen ronden. begonnen. Het bedrijf waar innovatie en ontwikkeling een tweede natuur is. Het bedrijf waar het werk om de talenten en ambities van mensen heen georganiseerd wordt. Het bedrijf dat veel van zijn mooie werk in bescheidenheid doet. Gericht op de klant en gericht op het project. We hebben ons met de ingrepen voorbereid op aanhoudend moeilijke omstandigheden in de markt. We zien het als onze belangrijkste uitdaging om onze prestaties verder te verbeteren. Nog meer klantgerichtheid en gedrevenheid om de uitdagingen van onze klanten 2012 was voor Tauw een moeilijk jaar. De organisatie moest inkrimpen om de capaciteit in balans te brengen met de afnemende vraag van onze overheidsopdrachtgevers. De organisatie werd aangepast en er werd een nieuw business systeem ingevoerd. De financiële goed aan te pakken. Beter projectmanagement, zodat we de tegenslagen in projecten tijdig signaleren, bespreekbaar maken én beheersen. Beter communiceren: intern, maar vooral ook met al onze samenwerkingspartners en klanten. resultaten halverwege 2012 maakten een verdergaande herbezinning op de toekomst van Tauw noodzakelijk. Een nieuwe strategie is uitgewerkt en onder de naam BeterTauw is een business review uitgevoerd. Met een stip op de horizon voor Tauw Group hebben we noodzakelijke ingrepen doorgevoerd in de De markt kunnen we nauwelijks beïnvloeden. We zullen onze energie vol inzetten om Tauw aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zodat onze klanten ons blijven herkennen en erkennen als een goed bureau met fijne mensen om mee te werken. Nederlandse organisatie. Hierbij hebben we afscheid genomen van meer dan 80 collega s, die allen hun bijdrage aan de ontwikkeling van Tauw hebben geleverd. Dat doet pijn. In ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA Algemeen directeur 2012 zijn we gesprekken gestart met onze financiers en een participatiemaatschappij om te komen tot een versterking van de financiële basis van Tauw. We verwachten deze Tauw Nederland Jaarverslag

4 FINANCIEEL Kerncijfers Het jaar 2012 heeft voor Tauw in Nederland een teleurstellend resultaat laten zien. De netto-omzet nam licht toe van 84,6 miljoen in 2011 tot 85,4 miljoen in Het resultaat na belastingen is uitgekomen op - 3,6 miljoen (2011: 0,7 miljoen). Het bedrijfsresultaat vertoonde een sterke daling van 1,0 miljoen naar - 4,3 miljoen. De sterke daling van het resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door de slechte marktomstandigheden en de voorziening die getroffen is ten behoeve van de reorganisatie. Naast kostenbesparende maatregelen en het niet verlengen van tijdelijke contracten is er in de tweede helft van het jaar een structureel verbetertraject gestart onder de naam BeterTauw. Er zijn strategische verbeterlijnen gedefinieerd die moeten resulteren in een duurzame winstgevendheid voor de toekomst. Deze verbeterlijnen hebben betrekking op het verbeteren van de financiële prestaties, het stroomlijnen van het commercieel proces, de vereenvoudiging van het besturingsmodel, het verbeteren van het samenspel tussen lijn en staf en de reductie van de overheadkosten en het verbeteren van het strategische personeelsbeleid (gericht op het verbeteren van de kwaliteit en diversiteit van management en medewerkers). Een groot aantal van deze verbeteringen is in 2012 vastgesteld en in gang gezet. Op 1 januari 2012 is tevens een nieuw business systeem geïntroduceerd. Kerncijfers (bedragen in miljoen EUR) Netto-omzet 85,4 84,6 Bedrijfsresultaat (EBIT) - 4,3 1,0 Nettoresultaat - 3,6 0,7 Cash flow (nettoresultaat + afschrijvingen) - 2,6 2,1 Eigen vermogen / Totaal vermogen 29% 40% Aantal FTE s Tauw Nederland Jaarverslag

5 FINANCIEEL Strategie In het voorjaar van 2012 is het Tauw Group Development Plan vastgesteld. Hierbij is de doelstelling gedefinieerd dat Tauw zich ontwikkelt als een financieel gezond en zelfstandig bedrijf, uitgaande van zijn huidige profiel en positie. We willen hierbij betekenis en waarde behouden voor onze klanten en de samenleving, en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever blijven voor medewerkers en de arbeidsmarkt. Om deze doelstellingen te bereiken zijn in 2012 de volgende strategische verbeterlijnen vastgesteld en in gang gezet: Financieel: het vergroten van onze duurzame winstgevendheid door een grotere financiële drive en resultaatgerichtheid van onze medewerkers Klant & Markt: scherpe focus op onze klantgroepen en markten en het verbeteren van ons commercieel proces naar klanten en markten Medewerkers: een goede balans bereiken in de veelzijdigheid van het medewerkersbestand en het ontwikkelen van talenten naar (toekomstige) key posities in de organisatie Interne Processen: het vergroten van onze interne efficiëntie door het verbeteren van onze processen Management & Organisatie: het vereen voudigen van het besturingsmodel en het versnellen van de besluitvorming Business Units Voor de komende jaren richten de vier business units van Tauw in Nederland zich op de volgende activiteiten: De Business Unit Industry richt zich op het groot- en middenbedrijf met een internationale focus op multinationale klanten, die in en vanuit landen waar Tauw is gevestigd actief zijn. BU Industry assisteert en begeleidt klanten met: - het oplossen van milieuproblemen uit het verleden - het voldoen aan de huidige regelgeving - het voorbereiden op de toekomst door het verduurzamen van bedrijven en het inpassen in de leefomgeving De business unit heeft in 2012 een omzetgroei gerealiseerd met gezond rendement. Voor de komende jaren wordt een verdere groei van de omzet verwacht. Tauw Nederland Jaarverslag

6 FINANCIEEL De Business Unit Meten, Inspectie en Advies (MIA) richt zich zowel op het bedrijfsleven als op gemeenten en andere overheden. De BU MIA is op 1 januari 2013 opgericht met als marktpropositie: het meten en inspecteren van alle essentiële aspecten van de omgevingskwaliteit en het adviseren over het gebruik van de resultaten om ruimtelijke plannen en uitvoering van projecten mogelijk te maken. De BU is flexibel en efficiënt georganiseerd, zodat een hoge kwaliteit geleverd kan worden tegen een redelijke prijs. De Business Unit Water is een belangrijke nichespeler op het gebied van waterbeheer en waterbehandeling. Reorganisatie van de BU Water en uitdagende marktomstandigheden hebben geleid tot een moeilijk jaar in De verwachting is dat in 2013 de omzet verder zal dalen, maar vanaf 2014 weer een groei zal laten zien met positieve resultaten. De Business Unit Ruimtelijke Kwaliteit (RK) richt zich op gemeenten, provincies, rijksoverheid en andere factoren in de ruimtelijke inrichting van het stedelijk en landelijk gebied. BU RK is actief in alle fasen van ruimtelijke ontwikkeling. De business unit biedt creatieve en duurzame oplossingen aan klanten, die werken aan een mooi, schoon en veilig Nederland. De business unit heeft in 2012 een moeilijk jaar gehad als gevolg van de terughoudendheid van investeringen bij de overheid. Mede als gevolg van het overgaan van de afdeling juridische dienstverlening (PurpleBlue) naar Van Heijst & Partners wordt in 2013 een verdere daling van de omzet verwacht. In de jaren daarna wordt uitgegaan van stabilisatie en uiteindelijk groei met verbetering van rendementen. Tauw Nederland Jaarverslag

7 FINANCIEEL Doelen 2013 De verwachtingen voor 2013 zijn positief. We hebben ons ten doel gesteld in 2013 een netto resultaat van 0,9 miljoen te behalen bij een lichte daling in de netto-omzet van 1,5 %. Het jaar 2013 zien we als een overgangsjaar. De eerste resultaten van de nieuwe strategie en het implementatieprogramma BeterTauw worden in Nederland zichtbaar. De verwachting is dat additionele financiering zal leiden tot een verbetering van de solvabiliteit en liquiditeit. De verbetering van de liquiditeitspositie is noodzakelijk om de benodigde investeringen te kunnen uitvoeren en de onzekerheden in de marktverwachtingen te kunnen opvangen. We blijven structureel bezig om de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden. We leggen nadruk op verdere professionalisering van het commerciële proces en de financiële projectbeheersing. Ook zal er continue aandacht zijn voor de ingezette reductie van overheadkosten. Betrouwbare en tijdige managementinformatie ondersteunt dit verbeterproces door te rapporteren over de ingezette verbeterlijnen van BeterTauw. Tauw Nederland Jaarverslag

8 FINANCIEEL Balans (x EUR) ACTIVA Immateriële vaste activa 43 Materiële vaste activa Financiële vaste activa 215 Vaste activa 31 Dec Dec Onderhanden projecten Vorderingen Liquide middelen Vlottende activa Totaal PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Tauw Nederland Jaarverslag

9 FINANCIEEL Winst- en verliesrekening (x EUR) 2012 Netto-omzet Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Salariskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 595 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 564 Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Tauw Nederland Jaarverslag

10 DUURZAAM Visie In de missie van Tauw is vastgelegd dat wij ons richten op het bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Dat vraagt van medewerkers dat zij oog hebben voor de diverse belangen en belanghebbenden in en rond projecten en dat zij daar zo goed mogelijk rekening mee houden in de uitvoering van projecten. In het verduurzamen van onze bedrijfsvoering volgen wij de volgende sporen: CO2-reductie (CO2 Prestatieladder) Huisvesting Mobiliteit Inkoop & IT Personeel Samenwerking Om de missie van Tauw op het punt van duurzame ontwikkeling van de samenleving concreet te maken, wordt van de medewerker verwacht dat hij binnen de mogelijkheden van zijn functie: Opdrachtgevers maximaal ondersteunt bij het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid Ernaar streeft bij de uitvoering van opdrachten, binnen de door de opdrachtgever gegeven ruimte, duurzaamheid zo veel mogelijk te bevorderen in zijn advisering en ontwerp Opdrachtgevers actief informeert over producten, diensten en oplossingen die Tauw kan leveren om duurzaamheid in de uitvoering van opdrachten te bevorderen Tauw Nederland Jaarverslag

11 DUURZAAM Doelen In investeringen in sponsoring en samenwerking met NGO s willen wij in 2013 tenminste vasthouden aan het niveau van De samenwerking met Urgenda zetten we ongewijzigd voort tot tenminste april Ook de investering in internationale pesticideprojecten zetten we voort in In drie jaar tijd willen wij 20% van onze CO2-uitstoot hebben gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar Wij hebben ons ten doel gesteld om 15 % reductie te bereiken in 2013 en 20% in 2014 (ten opzichte van 2010, per fte). We willen ook de CO2-uitstoot ten gevolge van het woon-werkverkeer en de afvalverwerking reduceren. We hebben ons ten doel gesteld om in 2015 een vermindering van 2% te bereiken van de CO2-uitstoot voor het woonwerkverkeer en 1 % voor de afvalverwerking (ten opzichte van 2010, per fte). Voor alle huisvesting van Tauw werken we toe naar energielabel A. Voor alle locaties zijn de acties om tot label A te komen inmiddels in gang gezet door de verhuurder of door Tauw. De locaties hebben nu energielabel C, vestiging Deventer deels G, vestiging Assen heeft geen label. Verder voeren we energiezuinige verlichting in Deventer, Assen en Amsterdam door. We hebben ons ten doel gesteld om in 2015 een vermindering van 1% van de CO2-uitstoot te bereiken ten gevolge van afvalverwerking (t.o.v. 2010, per fte). We hebben ons ook ten doel gesteld om in 2015 een vermindering van 2% te bereiken van de CO2-uitstoot voor het woon-werkverkeer. In het algemeen blijven we bij inkoop voortdurend alert op duurzaamheidsaspecten. Bij de inkoop van apparatuur wegen we het energieverbruik nadrukkelijk mee in de keuze. We investeren in faciliteiten voor video conferencing en vergaderen op afstand. In 2013 beslissen we over verdergaande integratie van digitale communicatie, Tauw Nederland Jaarverslag

12 DUURZAAM zoals één platform voor geïntegreerde (groeps)chat, audio-, video- en webconfe- rencing. Wij herzien ons sponsorbeleid in 2013 met als doel om meer focus aan te bren- gen in onze (maatschappelijke) sponso- ring. In het kader van Social return formuleert Tauw in 2013 haar beleid en doelstellingen op dit gebied. Social return heeft als doel om mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De rijksoverheid hanteert social return bij inkopen en aanbestedingen vanaf EUR als contractvoorwaarde. Wij zijn voornemens om na 2013 een fonds op te richten, dat in alle landen waar Tauw gevestigd is investeert in maatschappelijke doelen. We willen tenminste 20% van onze medewerkers er actief bij betrekken. Het fonds zal zich richten op drie gebieden: - Samenwerking met NGO s - Investering in educatie en jongeren In 2013 brengen we de diversiteit van ons personeelsbestand in kaart werken we - Uitvoeren van high profile projecten op vrijwillige/pro bono basis een plan uit om de diversiteit binnen Tauw te bevorderen. Zie voor een uitgebreider verslag van onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Tauw Nederland Jaarverslag

13 MEDEWERKERS Visie Als onderdeel van de strategie, zoals verwoord in het Tauw Group Development Plan, is het personeelsbeleid voor Tauw in Nederland verder uitgewerkt. Een belangrijke opgave is om aantrekkelijk te blijven voor onze medewerkers en de arbeidsmarkt. De verwachting is dat er de komende jaren een enorme schaarste aan technisch geschoold personeel zal ontstaan in de disciplines waar Tauw behoefte aan heeft. Een andere belangrijke opgave is om het gedrag en de competenties van onze medewerkers aan te passen op de veranderende klanteisen. Willen we kunnen concurreren en onderscheidend zijn in de markt, dan vraagt dat van mensen een grote drive & commitment om te willen excelleren en de klant het beste van Tauw te geven. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan samenwerking in steeds wisselende verbanden en netwerken. Medewerkers moeten in staat zijn om makkelijk te kunnen schakelen en verbindingen te kunnen leggen. Dit zijn lastige opgaven in een jaar waarin gedwongen ontslagen zijn gevallen, er bezuinigd wordt op arbeidsvoorwaarden én op het opleidingsbudget. Toch proberen we met minder middelen en op inventieve wijze medewerkers uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en ze te betrekken bij het uitzetten van de koers van de organisatie. Het Tauw Young Potentials Program is daar een voorbeeld van. In 2013 is dit wederom van start gegaan. Doelstelling van het programma is om young potentials te stimuleren om via een leertraject het beste uit zichzelf te halen. Anderzijds profiteert de organisatie ook van hun frisse blik door ze in opdracht van de directie advies uit te laten brengen over een aantal belangrijke vraagstukken, zoals het verhogen van de klanttevredenheid, het vergroten van diversiteit in het personeelsbestand en het inbedden van de Generatie Y (de internetgeneratie, geboren tussen 1985 en 2000). Tauw Nederland Jaarverslag

14 MEDEWERKERS Terugblik 2012 Nieuwe organisatiestructuur Om het hoofd te bieden aan de economische crisis en beter in te spelen op de gewijzigde marktomstandigheden is begin 2012 een reorganisatie van Tauw in Nederland doorgevoerd. Er zijn drie Business Units gevormd: Ruimtelijke Kwaliteit: gericht op overheden Water: gericht op waterschappen Industry: gericht op bedrijven In de tweede helft van het jaar is de organisatie verder geoptimaliseerd en is besloten om de meet- en inspectieactiviteiten en het daaraan verbonden advies onder te brengen in een aparte Business Unit: Meten, Inspectie & Advies. Ook is besloten om de aansturing van de organisatie te vereenvoudigen. Er is een klein directieteam gevormd, waarin de CEO, twee Business Unit managers (die ieder twee Business Units aansturen) en de Business Controller zitting hebben. Ook is het aantal afdelingen binnen de organisatie sterk teruggebracht. Het aantal managers in de Business Units en van de afdelingen is met een kwart ingekrompen. Tauw Nederland Jaarverslag

15 MEDEWERKERS Personele krimp In de loop van het jaar werd duidelijk dat de omzet en het resultaat niet in balans waren. In juni zijn hiervoor de eerste maatregelen getroffen en is de flexibele schil van uitzendkrachten en tijdelijke contracten voor een belangrijk deel afgebouwd. In het najaar werd duidelijk dat dit niet voldoende was. Om financieel gezond te worden, bleek een personele krimp van 10% in Nederland noodzakelijk. Hiervoor is het traject Beter- Tauw opgestart en zijn aan het einde van het jaar de eerste reorganisatieplannen opgesteld. Vooral in het management en de staf vond een stevige reductie plaats. aan BeterTauw. Zo zijn de lonen met ingang van 1 januari 2013 bevroren en zal er over 2013 geen eindejaarsuitkering worden uitbetaald indien het resultaat onder begroting blijft. Ook het opleidingsbudget is gehalveerd. Verder hebben we besloten om de planeconomische en juridische activiteiten, die onder de merknaam PurpleBlue in de markt worden gezet, te verkopen. Eind 2012 is een intentieovereenkomst getekend met Van Heijst & Partners uit Zwolle. Op 1 april 2013 zijn 14 medewerkers van PurpleBlue overgegaan naar Van Heijst. Uiteindelijk vond de helft van de noodzakelijke krimp plaats via gedwongen ontslag. De andere helft door het niet vervangen van medewerkers die op eigen initiatief of door pensionering vertrokken, en door het nog verder afbouwen van de flexibele schil. In overleg met de Ondernemingsraad is een sociaal plan opgesteld dat de gevolgen voor medewerkers die ontslagen of herplaatst zijn zo goed mogelijk probeert op te vangen. Daarnaast is er een beroep gedaan op alle medewerkers om via ingrepen in de arbeidsvoorwaarden ook een bijdrage te leveren Tauw wil mensen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Dit kan alleen in een organisatie waar: Mensen zichzelf durven laten zien Aandacht is voor de kwaliteiten van ieder individu Mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen Mensen open en eerlijke feedback krijgen over hun bijdrage aan de organisatie Mensen hun persoonlijke groei kunnen verbinden aan de doelstellingen van de organisatie Tauw Nederland Jaarverslag

16 MEDEWERKERS Doelen 2013 Om dit te bereiken zijn de belangrijkste thema s in het HR-beleid: leiderschapsontwikkeling, talentenmanagement, diversiteit en performance management. oordeling geven medewerkers, collega s en de eigen leidinggevende via een vragenlijst aan hoe zij vinden dat de leidinggevende functioneert. Op basis van deze feedback Leiderschapsontwikkeling Willen we de doelstelling mensen uitdagen wordt per leidinggevende een ontwikkelplan opgesteld met als doel te groeien in zijn/haar leiderschapsvaardigheden. om het beste uit zichzelf te halen waarmaken, dan is de stijl van leidinggeven van doorslaggevend belang. We willen leidinggevenden die mensgericht zijn en er plezier in hebben om bij te dragen aan de groei van anderen. In 2013 zullen alle managers via een zogenaamde 360 graden beoordeling worden beoordeeld. In een 360 graden be- Talentmanagement We willen medewerkers waarvan we denken dat ze het ver zullen schoppen, uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Het ver zullen schoppen heeft niet alleen betrekking op een ontwikkeling richting lijnmanagement, maar ook richting projectmanagement of Tauw Nederland Jaarverslag

17 MEDEWERKERS consultancy. Eind 2012 zijn we gestart met een nieuwe leergang van het Tauw Young Potentials Program. Deze leergang wordt in 2013 afgerond. We zullen de resultaten evalueren en op basis hiervan besluiten tot een vervolg. Diversiteit We willen dat onze personeelssamenstelling een afspiegeling is van de samenleving waarin we actief zijn. Dit vanuit de overtuiging dat als er diversiteit is in de kwaliteiten van onze medewerkers en we in staat zijn om een ieder in zijn/haar kracht te zetten ( uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen ), dat we dan als Tauw buitengewoon succesvol zullen zijn. Onderzoek en ervaringen tonen aan dat diversiteit kan bedragen aan hogere productiviteit, meer creativiteit en een betere werksfeer. Op dit moment brengen we de diversiteit van ons personeelsbestand in kaart en is een groep jonge talenten bezig met het uitwerken van een voorstel om de diversiteit binnen Tauw te bevorderen. Performance management Om als organisatie succesvol te zijn, is het van cruciaal belang dat mensen hun persoonlijke groei kunnen verbinden aan de doelstellingen van Tauw. Dit gebeurt via performance management waar leidinggevende en medewerker in gesprek zijn over wederzijdse verwachtingen en de medewerker feedback krijgt over zijn functioneren. In de eerste helft van 2013 evalueren we onze huidige manier van werken, onder meer via een enquête onder de medewerkers. Op basis van deze evaluatie wordt een advies aan de directie opgesteld. Zie voor een uitgebreider verslag van onze visie, beleid en activiteiten op het gebied van Human Resources. Tauw Nederland Jaarverslag

18 De cijfers 2012 zijn ontleend aan de jaarrekening 2012 van Tauw bv, die door Deloitte Accountants B.V. is gecontroleerd en waarbij Deloitte Accountants B.V. op 9 april 2013 een goedkeurende controleverklaring heeft verstrekt. De jaarrekening is gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede. Tauw bv is gevestigd in: Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht Tauw Nederland Jaarverslag

19 tauw.nl/jaarverslag

jaarverslag April 2013

jaarverslag April 2013 jaarverslag April 2013 In 2012 bezochten 1.172.661 individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2012 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 9 3.1.

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS 11 HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG INHOUD 3 4 5 8 10 10 13 13 13 13 14 17 17 17 19 22 25 25 26 29 31 33 75 75 79 80 PROFIEL

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011 Goudappel Groep Experts in mobiliteit jaarverslag 2011 Organogram Stichting Goudappel Coffeng Beheer Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng MINT NV (

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia 17 Verslag Hoofddirectie 18 Governance 20 Organisatieonwikkelingen in 2013 22 De mensen van MN 25 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum.

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum. Jaarverslag 2009 1 Ameland Amsterdam Stadsdoelen Amsterdam Vondelpark Amsterdam Zeeburg Apeldoorn Arnhem Bakkum Bergen op Zoom Den Haag Domburg Doorwerth Dordrecht Egmond Elst Gorssel Grou Haarlem Heeg

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag Bouwen aan vertrouwen Profiel ASR Nederland is met bijna 4.500 medewerkers en een omzet van 4,7 miljard in 2010 in omvang de derde verzekeraar van Nederland. ASR Nederland biedt particuliere en zakelijke

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord 3 Missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 8 Kerncijfers 13 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Werken aan de kerntaak

Werken aan de kerntaak Werken aan de kerntaak Woonbron jaarplan 2015 6 januari 2015 Raad van Commissarissen Inhoud Voorwoord... 3 1. Strategie en governance... 4 2. Service en dienstverlening... 7 3. Betaalbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

APG Groep NV Jaarverslag

APG Groep NV Jaarverslag APG Groep NV Jaarverslag b c APG Groep NV Jaarverslag APG GROEP NV JAARVERSLAG INHOUD JAARVERSLAG g APG IN DE NETWERKSAMENLEVING 5 PROFIEL APG 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 15 BERICHT

Nadere informatie

Voorwoord. De winst van flexibiliteit

Voorwoord. De winst van flexibiliteit De winst van flexibiliteit Het is altijd zo. Achteraf weten we hoe het allemaal zat. Achteraf lijkt alles logisch en zelfs voorspelbaar. Maar regeren is wat anders dan achteraf verklaren hoe het ging.

Nadere informatie

Werken aan de energie van morgen

Werken aan de energie van morgen Halfjaarbericht 2015 Werken aan de energie van morgen Met goed resultaat en lagere tarieven Inhoudsopgave Over Enexis 3 Profiel Enexis 3 Kerncijfers 6 Verslag over het eerste halfjaar 2015 7 Goede resultaten

Nadere informatie