SRO Kennemerland B.V. Verslag activiteiten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SRO Kennemerland B.V. Verslag activiteiten 2014"

Transcriptie

1 R150612PBO1641 SRO Kennemerland B.V. SRO Postbus LP Haarlem Minckelersweg EM Haarlem T F E KvK: I

2 Inhoudsopgave Kerncijfers... 8

3 1 Algemeen De regio Kennemerland heeft een bewogen jaar achter de rug. Dat jaar begon in mineur vanwege het slechte resultaat over In het eerste kwartaal van 2014 hield SRO daarom een interne audit om met de uitkomsten daarvan te komen tot structurele verbeteringen in bedrijfsvoering en resultaten. Deze audit leidde tot een aantal ingrijpende maatregelen. Zo is er drastisch gesneden in het management van de regio en zijn verschillende functies vervallen of na vertrek niet meer opgevuld. De audit maakte ook duidelijk dat in de afstemming tussen afdelingen onderling verbeteringen mogelijk waren. Maar ook de afstemming met de gemeente verdiende verbetering. Daarnaast is kritisch gekeken naar een aantal uitvoerende werkprocessen. Het feit dat we het jaar 2014 met zwarte cijfers schrijven illustreert dat we geslaagd zijn in onze missie tot verbetering. Overigens lopen verschillende acties nog in 2015 door. SRO en de gemeente onderhielden op verschillende niveaus intensieve relaties met elkaar. In de loop van het jaar brachten we al die losse structuren bij elkaar. Sinds enige tijd verloopt de afstemming hiermee niet alleen minder arbeidsintensief maar ook een stuk beter. In die verbeterde samenwerking is meer ruimte voor het aanscherpen van wederzijdse verwachtingen. Het is een goede zaak dat we scherper, zakelijker met elkaar omgaan in een overigens constructieve sfeer. Voor het komend jaar staat daarbij de dienstverlening rond vastgoed centraal. De regio is door haar relatief beperkte omvang kwetsbaar in de bedrijfsvoering. Om die reden zetten we het afgelopen jaar in op groei. Vanuit de gemeente Haarlem kwamen diverse investeringsprojecten beschikbaar. Projecten die niet alleen leiden tot verbetering van de sportinfrastructuur in de gemeente maar ook in positieve zin bijdragen aan de bedrijfsvoering van SRO. Los daarvan richtten wij ook onze focus op omliggende gemeenten. Met de gemeente Zandvoort was SRO al enige tijd in gesprek over het oprichten van een Joint Venture die het beheer en onderhoud van het Zandvoortse maatschappelijk vastgoed gaat uitvoeren. Op de valreep van 2015 gaf de gemeenteraad daarvoor groen licht. Ook de aandeelhouder van SRO stemde daarin mee, waarmee de wegen zijn gebaand om die Joint Venture in 2015 in te richten. De Honkbalweek en het WK softbal bleken prima momenten om een aantal contacten aan te halen en bij te dragen aan het vergroten van de bekendheid met SRO. Haarlem draagt de sport een warm hart toe. Het afgelopen jaar hebben we vanuit SRO een aantal lijnen richting verenigingen geïntensiveerd. De verschillende klankbordgroepen waarin gemeente, verenigingen en SRO samenwerken kwamen tot aansprekende resultaten en vooral goede afstemming. Met stichting Sportsupport - 3 -

4 onderhoudt SRO warme betrekkingen, in de loop van het jaar kwamen we in gesprek over de vraag of we daarin verdere stappen konden zetten. Ook dat traject loopt door in Mede op geleide van de verdere ontwikkeling van onze vastgoedpropositie hebben we eind 2014 met verschillende gemeenten in Noord Holland gesproken over een mogelijke dienstverlening van SRO. In de loop van 2015 ronden we deze gesprekken af, hopelijk met opdrachten als gevolg. Twee zichtbare wijzigingen deden zich het afgelopen jaar voor. Op de eerste plaats verhuisden we het regiokantoor van de Kleverlaan naar de Minckelersweg, alwaar we bij Spaarnelanden een vleugel konden huren. En aan het einde van 2014 verliet de regiomanager de organisatie. Exploitatie Helaas heeft er veel vandalisme plaatsgevonden op de buitensportaccommodaties. Een grote kostenpost is het verwijderen van zwerfafval. Dit is een gevolg van het openbare karakter van de accommodaties in Haarlem. In de werkgroep vandalisme hopen we hier een goede oplossing voor te kunnen vinden waardoor deze kosten verminderd kunnen worden. Vastgoed In 2014 zijn de meeste projecten van de verschillende investeringsplannen afgerond. Er zijn een aantal projecten die worden doorgeschoven naar We zien dat er goede resultaten worden behaald. Met name inkoopvoordelen hebben het rendement op deze projecten doen toenemen. De gemeente Haarlem wil meeprofiteren van eventuele inkoopvoordelen. Afspraken hierover worden in de eerste helft van 2015 gemaakt. De jaarplannen in O-prognose zijn inmiddels geactualiseerd en voor 2015 aangeboden aan gemeente Haarlem. We moeten helaas constateren dat de uitvoeringsperiode in 2014 niet toereikend is geweest om het totale jaarplan op de markt te zetten. Deze werkzaamheden schuiven door naar Medio 2013 is met de invoering van O-prognose een eerste stap gemaakt met het updaten van het vastgoedbeheersysteem. Nu alle meerjarenonderhoudsplannen in het systeem zijn geborgd, wordt gewerkt aan een volgende stap om alle aanwezige informatie de komende tijd digitaal te borgen. Het gaat hierbij om bouwkundige basisinformatie, maar ook financiële en juridische gegevens. Dit proces in inmiddels volop in ontwikkeling. Het is de planning om medio 2015 de eerste informatie via een zogenaamde vastgoedportal met de opdrachtgevers te kunnen delen. Met nieuwe kengetallen over de accommodaties, tekeningen, MJO, huurcontracten, gebruikersovereenkomsten, zal de kwaliteit van de sturingsinformatie worden verbeterd

5 Samen met de gemeente Haarlem besteedden we in 2014 veel energie aan het op orde maken brengen van de juridische afspraken tussen SRO en Gemeente Haarlem. Contracten zijn waar nodig herzien en onduidelijkheden in beeld gebracht. Deze operatie mag als afgerond worden beschouwd, wat rest is het bijhouden van mutaties. Veel aandacht is besteed aan de BTWcomponent en de juistheid van de in contracten omschreven accommodaties. Helaas bleek dat we een deel van de BTW moesten terugstorten aan de fiscus. De cijfers Tussen SRO en gemeente Haarlem gelden een aantal prestatieafspraken, waarover we tussentijds en ook aan het einde van het verslagjaar rapporteren. De voortgangrapportage bestaat uit een kort verslag, een toelichting op de voortgang van de prestaties, de uitvoering van het IP en SROI. Overigens gaan we ook deze prestaties in de loop van het jaar herijken. De indicatoren dienen ook door de accountant van SRO te worden getoetst. Bezoekersaantallen zwembaden per locatie Bezoekersaantallen zwembaden per groep recreatief % % % % doelgroepen % % % % schoolzwemmen % % % % verenigingen % % % % % % % % Bezettingspercentages binnensport per locatie Toelichting bij de cijfers In de zwembaden zijn we in het derde kwartaal gestart met nieuwe activiteiten in de zwemschool. Hierdoor zien we dat er aan de ene kant meer inzet van personeel is maar aan de andere kant een groter resultaat op de zwemlessen

6 De bezoekersaantallen zijn in Q4 weer iets beter geweest dan in het kwartaal hiervoor. Hierdoor is een en ander wel bijgetrokken maar zien we nog steeds een daling in het aantal bezoekers t.o.v. voorgaande jaren. Overigens lijkt dat een landelijke trend. De fitness van sportcentrum de Planeet blijft een onderwerp van grote aandacht. Tot op heden is het niet gelukt om hier een beter resultaat te draaien ondanks dat we hier geen personeel meer op in hebben gezet. Zoals bekend is de concurrentie in deze branche zeer groot. De bezoekersaantallen zijn dermate klein dat we hiermee de kosten niet kunnen dekken. In het eerste half jaar van 2015 zal er een besluit worden genomen of en wat we met de fitness zullen gaan doen. We sluiten niet uit dat we deze activiteit beëindigen. In zijn totaliteit hebben we aan de kostenkant van de zwembaden een grote afwijking ten opzichte van de begroting. In de begroting waren geen meeruren meegenomen en waren ook uitzenduren niet geheel meegenomen. Daarnaast hebben we nog een aantal grote niet begrote posten gehad op het gebied van onderhoud. Daarmee realiseren we een negatief resultaat ondanks dat de activiteiten qua deelname redelijk hebben gedraaid. De gymzalen zijn redelijk bezet. Op dit moment vindt er ook een schaalvergroting bij scholen plaats. Dit vergt enige creativiteit van de afdeling verhuur. De Sporthallen in Haarlem laten een redelijk standaard bezettingspatroon zien. Dit zien we ook terug in de realisatiecijfers. Vooruitzichten Het MJOP voor 2015 wordt begin januari ingediend. Wij verwachten in 2015 meer uit het lopende jaarplan te kunnen uitvoeren. Om invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities, maar ook om een maatschappelijk voorbeeld te stellen en de exploitatielasten te drukken zet SRO in op verlagen van het energieverbruik van de accommodaties. Een aantal voorbeelden van trajecten die SRO in gang heeft gezet om hiertoe te komen zijn: - Investeringen met korte terugverdientijd worden door SRO nu geïmplementeerd - Samenwering ESCO Service Center - Duurzaamheidstoepassingen in het investeringsplan Naast de maatregelen die SRO vanuit de eigen exploitatie zal doorvoeren zal er vanaf 2015 ook in het investeringsplan structureel met duurzaamheid rekening gehouden worden. Een voorbeeld is de toepassing van LED bij het plaatsen van nieuwe (sport)veldverlichting, maar ook het vrijmaken van bouwkundig budget voor duurzaamheidsinvesteringen gerelateerd aan het jaarplan

7 Begin 2015 wordt gestart met een interne verbouwing van het servicestation. Deze verbouwing hangt samen met de renovatie van het kantinegebouw bij de atletiekbaan. Het gebruik van het servicestation wordt daardoor geoptimaliseerd. Toelichting resultaat SRO Kennemerland B.V. laat in 2014 een positief resultaat van circa zien, waar in 2013 nog sprake van was van een negatief resultaat van In 2013 is het resultaat negatief beïnvloed door de extra kosten voor het opnieuw opnemen van het meerjarenonderhoud, deze kosten bedroegen circa Daarnaast is het resultaat in 2014 verbeterd door een lager niveau van de personeels- en exploitatiekosten. Amersfoort, 27 maart J. de Boer MBA Directeur/bestuurder - 7 -

8 2. Kerncijfers Onderstaand worden kerncijfers gepresenteerd van zowel SRO Kennemerland B.V. als van de gehele SRO-organisatie. Kengetallen SRO Kennemerland B.V. Bedragen x Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhandenwerk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk Solvabiliteit 29,23% 30,87% 41,37% 32,50% 50,12% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 1,16% -4,56% 11,18% -4,12% 6,42% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 3,96% -14,77% 27,03% -12,67% 12,81% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,77 2,78 2,42 1,49 2,21 Kengetallen NV SRO Bedragen x Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Eigen vermogen Totaal vermogen Vaste activa Voorzieningen inclusief onderhoudsvoorziening Resultaat voor en na belasting Langlopende schulden Vlottende activa inclusief onderhandenwerk Vlottende passiva inclusief termijn onderhandenwerk Solvabiliteit 35,69% 37,15% 36,99% 39,25% 38,77% Jaarresultaat t.o.v. totaal vermogen 1,87% 5,44% 6,66% 5,62% 6,38% Jaarresultaat t.o.v. eigen vermogen 5,24% 14,65% 17,99% 14,32% 16,44% Liquiditeit (vlottende activa t.o.v. vlottende passiva) 2,61 2,52 2,25 2,07 1,82-8 -

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014

Gerrit Rietveld Academie. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Amsterdam, 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave jaarverslag Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2014 2 Continuïteitsparagraaf 16 Verslag

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.

Jaarverslag 2014. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam. Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 1. Onderwijs en kwaliteit 4 2. Personeel

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 19 december 2014 Goedgekeurd door RvT op 19 december 2014 Begroting 2015 1 HOOFDLIJN... 3 1.1 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN...

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2012 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 9 3.1.

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie