1.1. Tenzij anders blijkt, wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan onder: "Algemene Voorwaarden": de onderhavige algemene voorwaarden;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. Tenzij anders blijkt, wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan onder: "Algemene Voorwaarden": de onderhavige algemene voorwaarden;"

Transcriptie

1 Artikel 1 Algemeen 1.1. Tenzij anders blijkt, wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan onder: "Algemene Voorwaarden": de onderhavige algemene voorwaarden; "NuNoa Verkoopstyling": de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer , gevestigd aan het adres Bremstraat 19, 6813 EK te Arnhem; "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon respectievelijk het samenwerkingsverband van twee of meer (natuurlijke- en/of rechtspersonen), die geacht wordt met NuNoa Verkoopstyling een Overeenkomst te hebben gesloten; "Overeenkomst": de overeenkomst van opdracht, gesloten tussen de Opdrachtgever en NuNoa Verkoopstyling; "schriftelijk": bij brief, telefax en/of , of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van NuNoa Verkoopstyling met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, aanbiedingen, offertes en/of Overeenkomsten; de toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Uitsluitend NuNoa Verkoopstyling geldt tegenover de Opdrachtgever als opdrachtnemer Eventuele afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en NuNoa Verkoopstyling Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, dan wel (in enig rechtsgebied) onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, heeft dat geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 2.1. Alle offertes en aanbiedingen van NuNoa Verkoopstyling zijn maximaal 14 dagen na de offertedatum geldig, tenzij in de offerte een andere is gesteld NuNoa Verkoopstyling kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte dan wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding ervan door de Opdrachtgever. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt

2 van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod door NuNoa Verkoopstyling, dan is NuNoa Verkoopstyling daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NuNoa Verkoopstyling anders aangeeft Een samengestelde offerte verplicht NuNoa Verkoopstyling niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes. Artikel 3 Uitvoeringstermijnen, uitvoering 3.1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn door NuNoa Verkoopstyling overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever NuNoa Verkoopstyling schriftelijk in gebreke te stellen De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van NuNoa Verkoopstyling een schriftelijke bevestiging van de opdracht heeft ontvangen NuNoa Verkoopstyling heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten De Opdrachtgever wordt geacht NuNoa Verkoopstyling volmacht te hebben verleend tot inschakeling van (een) derde(n) indien en zodra NuNoa Verkoopstyling van oordeel is dat inschakeling van (een) derde(n) nuttig, wenselijk of noodzakelijk is. NuNoa Verkoopstyling is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door (een) derde(n) Indien door NuNoa Verkoopstyling of door NuNoa Verkoopstyling ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals gas, water en elektra Levering geschiedt af bedrijf van NuNoa Verkoopstyling. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is NuNoa Verkoopstyling gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

3 4.1. Verzonden informatie en/of documenten door NuNoa Verkoopstyling is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde/opdrachtgever. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde/opdrachtgever is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van NuNoa Verkoopstyling Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van de (al dan niet schriftelijk) van NuNoa Verkoopstyling ontvangen informatie en/of documenten aan derden is niet toegestaan. Artikel 5 Prijs, wijziging overeenkomst 5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website van NuNoa Verkoopstyling en/of in reclame-uitingen) kunnen door NuNoa Verkoopstyling te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende Overeenkomsten geldt de prijs welke schriftelijk is overeengekomen NuNoa Verkoopstyling is gerechtigd de overeenkomst in fases uit te voeren en de aldus uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren Indien de overeenkomst in fases wordt uitgevoerd kan NuNoa Verkoopstyling de uitvoering van de volgende fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd Indien NuNoa Verkoopstyling met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is NuNoa Verkoopstyling niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren voor NuNoa Verkoopstyling Zonder daarmee in gebreke te komen, kan NuNoa Verkoopstyling een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit naar het oordeel van NuNoa Verkoopstyling in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten dienst of te leveren zaken. Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever 6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NuNoa Verkoopstyling op de factuur aan te geven wijze. In geval van meubel- en woonaccessoires verhuur dient 50% bij aanvang van de opdracht betaald te zijn en 50% binnen 14 dagen na factuurdatum Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur

4 tot aan de dag der algehele voldoening over het (de) nog openstaande bedrag(en) in gebreke en wettelijke rente verschuldigd De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan NuNoa Verkoopstyling verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens NuNoa Verkoopstyling gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van NuNoa Verkoopstyling daardoor direct of indirect ontstaan. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de Opdrachtgever Ongeacht of de Opdrachtgever besluit de te koop staande woning "uit de verkoop te halen", blijft de Overeenkomst onverkort van volle waarde en kracht. Artikel 7 Aansprakelijkheid 7.1. NuNoa Verkoopstyling staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van (al dan niet schriftelijk) geleverde informatie en/of documenten, of voor tijdige ontvangst ervan NuNoa Verkoopstyling is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en/of documenten. NuNoa Verkoopstyling biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen. NuNoa Verkoopstyling geeft stylingadvies en is nimmer aansprakelijk voor de bouwtechnische en bouwkundige aspecten van haar advies NuNoa Verkoopstyling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst NuNoa Verkoopstyling ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever niet alle informatie aanlevert die NuNoa Verkoopstyling heeft gevraagd of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs had moeten weten dat deze informatie voor NuNoa Verkoopstyling van belang was, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van NuNoa Verkoopstyling kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen Iedere aansprakelijkheid van NuNoa Verkoopstyling is beperkt tot ten hoogste de prijs van de Overeenkomst.

5 7.5. De aansprakelijkheid van NuNoa Verkoopstyling is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar om voorkomend geval. Artikel 8 Overmacht 8.1. NuNoa Verkoopstyling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt NuNoa Verkoopstyling kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij Voor zoveel NuNoa Verkoopstyling ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen is NuNoa Verkoopstyling gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Artikel 9 Klachtenregeling 9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na verzending van een factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan NuNoa Verkoopstyling kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen Indien een klacht gegrond is, zal NuNoa Verkoopstyling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Artikel 10 Diversen NuNoa Verkoopstyling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen Indien de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is NuNoa Verkoopstyling gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en NuNoa Verkoopstyling is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht Alleen de rechter te Arnhem zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de Opdrachtgever en NuNoa Verkoopstyling kennis te nemen. Artikel 11 Meubelverhuur De huurder zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van NuNoa Verkoopstyling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de Overeenkomst.

6 11.2. Ingeval door nalatigheid van de huurder de meubels en/of accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van huurder. De huurder is verantwoordelijk voor de inboedelverzekering op de locatie waar de gehuurde meubels en accessoires zich bevinden In geval van verhuur van meubels en woonaccessoires blijft NuNoa Verkoopstyling eigenaar van de geleverde meubels en woonaccessoires. NuNoa Verkoopstyling heeft altijd toegang tot hetgeen haar eigendom is, waar dit zich ook bevindt De eerste verhuurperiode van meubels en woonaccessoires is 3 maanden, ingaande op de dag van levering. De opzegtermijn voor de verhuurperiode is 10 werkdagen voor einde termijn. Opzegging geschiedt schriftelijk. Daarna wordt de verhuurperiode stilzwijgend verlengd met 3 maanden. Artikel 12 Intellectuele eigendom NuNoa Verkoopstyling behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. NuNoa Verkoopstyling heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn haar toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Artikel 13 Gebruik van beeldmateriaal NuNoa Verkoopstyling behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal van uitgevoerde opdrachten, geanonimiseerd te gebruiken ter promotie van haar diensten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGNUM SMART MARKETING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGNUM SMART MARKETING Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dignum Smart Marketing, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KV Hosting

Algemene voorwaarden KV Hosting KV Hosting Nieuwe Oostenburgerstraat 16-B 1018 MK Amsterdam T: +31 (0)61 798 01 02 T: +31 (0)64 152 59 53 E: info@kvhosting.nl I: www.kvhosting.nl Algemene voorwaarden KV Hosting Definities Tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF Artikel 1. Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen POP Trading Company VOF, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Eric Van Lieshout Auto s Alanenweg 12 5342PV Oss KVK nr 17212591 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 1 Inhoud Samenvatting...3 Artikel 1 Partijen...3 Artikel 2 - Toepassing...3

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Raymond Van Lieshout Auto s Rossinistraat 27 5344 AK Oss KVK nr 17172243 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 1 Inhoud Samenvatting...3 Artikel 1 Partijen...3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

info@besteleendakkapel.nl

info@besteleendakkapel.nl Algemene voorwaarden Jotim Artikel 1 Begripsbepaling in deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Jotim tevens handelend onder besteleendakkapel.nl ( hierna Jotim) De partij die de opdracht aanvaardt;

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie