New Amsterdam Creative Academy Amsterdam Topstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "New Amsterdam Creative Academy Amsterdam Topstad"

Transcriptie

1 Keizersgracht 174 Postbus CZ Amsterdam t +31 (0) f +31 (0) NewAmsterdamCreativeAcademy AmsterdamTopstad Plaats :Amsterdam Auteurs :JoerivandenSteenhoven,MartijnArnoldus,JoannevandenEijnden Datum :15maart2009 MarktverkenninguitgevoerdinopdrachtvanAmsterdamTopstad StichtingNederlandKennisland

2 Ambitie Innovatieisvanlevensbelangvoorbedrijvenomconcurrerendtezijnenteblijven.Datgeldtzeker ookindezetijdenvancrisis.langwerdinnovatievooralgezienalsvernieuwingpuurgedrevendoor technologie.vandaagdedagdringtbijbedrijvensteedsmeerhetbesefdoordatcreativiteitvan evengrootbelangis.inspiratiedaarvoorkomtvanbedrijvenalsapple,amazon,bugabooof TomTom,diemeteensuccesvollecombinatievantechnologischevernieuwingencreatieve elementenalsdesign,contentenmarketingdemarktwetenteverslaan.resultaatiseengroeiende behoefteaankennisenvaardighedenoverhoecreativiteittevertalennaarnieuweproductenen diensten,maarookhoeinnovatieprocessentemanagenwaarincreativiteitentechnologieeen hoofdrolspelen. MetdeNewAmsterdamCreativeAcademy(NACA)wordteenuniekepostgraduateopleiding gecreëerdophetsnijvlakvanbusiness,creativiteitentechnologie.dezemoetuitgroeientoteen internationaletopopleidingdiewereldwijdstudenten,docentenenbedrijvenaanzichweette binden.eenopleidingdiemomenteelnietdoorbestaandekennisinstellingenenbusinessschools wordtaangeboden,nochinnederland,nochinhetbuitenland.nacaheefttotdoelcreatieve bedrijventehelpenhunondernemingteversterkendoorhetinzettenvancreatievestrategieënen nieuwetechnologieën.ondercreatievebedrijvenwordthiernietslechtsgedoeldopbedrijvenuit dezgn.creatievesectorenalsdesign,media,gamesenarchitectuur.hetgaatomallebedrijvendie metcreativiteitwaardecreëren.diemetbehulpvancreativiteitzakelijksucceswillenboeken.dat betekentdatbedrijvenuitbijvoorbeeldtechnologiesector,retailofzakelijkedienstverleningmee kunnendoen.juistdoortalentuitbeidegroepenbedrijvenininteractietelatenleren,worden nieuweinzichtenenkennisontwikkeldengedeeld.nacahelptopdezemanierhet innovatievermogenendeconcurrentiekrachtvancreatievebedrijventeversterken.datisdeeerste ambitievanditproject. DelocatievandezeopleidingzalAmsterdamzijn.AllereerstheeftAmsterdamseregiodegrootste concentratievancreatieveeninternationalebedrijven.zijkunnendaarmeegemakkelijkprofiteren vandezeopleiding,zoweldoormedewerkersernaartoetesturenalservanterekruteren.zowordt eenbijdragegeleverdaandeconcurrentiekrachtvandezebedrijven.maardeopleidingzal professionalsuitdegehelewereldaantrekken.amsterdamkanzichmetdezeopleiding internationaalprofilerenalsstadwaarcreatieftalentvandaagkomtennaartoegaat.daarlijkthet ookeenidealeplekvoor.eendeelvanditinternationaletalentzalhierblijvenombijeenhier gevestigdbedrijftegaanwerkenoferzelfeentebeginnen.amsterdamkanderhalvemetdeze internationaletopopleidinghetvestigingsklimaatvoorinternationale,creatievebedrijvenversterken enzichzelfwereldwijdzoopdekaartzetten.datisdetweedeambitievanditproject. Daaromisinoktoberjl.beslotenhetideevaneencreatievetopopleidingalsNACAteverkennen. AmsterdamTopstadheeftdaartoeStichtingNederlandKennislandgevraagddehaalbaarheidvan zo'nopleidingteverkennen.ditrapportishetverslagvandatonderzoek. 1

3 Reikwijdtevandehaalbaarheidsstudie Hetideeisbenoemd:latenweeeninternationaletopopleidingophetsnijvlakvanbusiness, creativiteitentechnologieopzetten.hieruitspreekteengroteambitie,endatvergthetookomdit ideetekunnenrealiseren.bijgroteambitiespastuiteraardeenuitgewerktplan.maaralvorenstot eengoeddoordachtplantekomenishetnoodzakelijkeerstdehaalbaarheidvandeambitiete toetsen.datisdekernopgavevanditonderzoekgeweest:eenmarktverkenning.dehaalbaarheid vanhetideevooreeninternationalecreatievetopopleidingisindemarktgetoetstop: De Vraagbijbedrijvendiepotentieelvaneentopopleidingkunnenprofiteren(hetzijdoor werknemerseropcursustelatengaan,hetzijdoornieuwtalentdatviadetopopleidingde arbeidsmarktbetreedt).behoefteisgepolstintermenvanaantallenstudenten, beschikbaaropleidingsbudgetenvorminhoudelijkebehoefte. Het Aanbodvanbestaandeopleidingenenopleidingsinstituten,metdaaraangekoppeldde vraagwelkepartij(en)detopopleidingmogelijkkunnengaanontwikkelenc.q.aanbieden. Het Draagvlakbijpotentiëlestakeholders(waarondermogelijkeinvesteerders,metname overheden). Dezedriepuntenvormensamendemarktanalysedievoordehaalbaarheidsstudieisuitgevoerd.In totaalwerden,ophogermanagement endirectieniveau,zo ndertiggesprekkengevoerdmet potentiëlevragers,aanbiedersenstakeholders.hetgaathierombedrijvendieinternationaalactief zijn,zowelintermenvanmarktenalswerknemers.uitdecreatievesectorisondermeergesproken metbugaboo,tomtom,droogdesign,unstudio,180amsterdam,mediarepublicenmediacatalyst. UitdeoverigesectorenisondermeergesprokenmetPhilips,Heineken,IBM,McKinseyen LogicaCMG.AanopleidingsaanbiedersisgesprokenmetdiversevertegenwoordigersvanUvA,VU, DeBaakenNyenrode.Verderzijnexpertsenstakeholdersgeraadpleegd.Daarnaastisgekekennaar initiatieveninbinnen enbuitenland.eenoverzichtvanallegesprokenpersonenisaanheteindvan hetdocumentopgenomenonderdekop Verantwoording. OpgemerktmoetwordendatdehaalbaarheidsstudieisbeperkttotNederlandseofinNederland gevestigdevragers,aanbiedersenstakeholders.datdoetvreemdaanvooreenambitiedieduidelijk eeninternationaleoriëntatieheeft.deredenervoorisenerzijdspraktisch,enanderzijdsstrategisch. Depraktischeredenisdathetbinnenhettijdsbestekvandezeverkenningonhaalbaarwasom uitgebreidinternationaalgesprekkentevoeren.destrategischeredenisdatdetopopleidingzich, zekerbijaanvangvandeverkenning,ineenzeerprilstadiumbevond.omdatduidelijkisdatde topopleidinginbeginselinamsterdamgevestigdwordt,iserbeslotenomineersteinstantiete sprekenmetpartijendiefysiekdichtbijzijn.alszijalnietgeïnteresseerdblijken,zalhetnagenoeg ondoenlijklijkenomvanuithetbuitenlandstudentenenbedrijvenaantetrekken,zowasde gedachte. Opbasisvandemarktanalyseeneeneersteuitwerkingvanhoehetinitiatiefvoordetopopleiding concreetvormzoukunnenkrijgen,isdehaalbaarheidvaneentopopleidingvoorcreativiteitverder getoetstaankansenenbedreigingen,economischeenmaatschappelijkeopbrengstenenspillover effecten.ookiseenbeknoptefinanciëleanalyseopgesteld.aangeziendeopleidingechternogop veelfrontenuitgewerktdientteworden,isgeenbegrotingofeenvolledigefinanciëleanalyse gedaan.datgeheelleidtinhetlaatstedeelvanditdocumenttoteenadviesoverdetenemen vervolgstappen. 2

4 Marktanalyse Nederlandstaatnegendeindetop10vanwereldwijdeexportlandenvancreatieveproductenen diensten.dezeexportwordtgeschatop7miljardeuro. 1 DebijdrageaanhetBNPwordtgeschatop 20miljardeuro,zo n3%vanhettotaal.afhankelijkvandedefinitiewerkenertussende en werknemersindecreatievesectoren.Datiszo n1tot2%vandetotalenederlandse werkgelegenheid. 2 DehoogsteconcentratieisechtertevindenindeAmsterdamseregio,zoalsook tezienisinfiguur1.decreatievesectorlevertvolgensdelaatstecijfers6,8%vande werkgelegenheiden3,9%vanhetbrpvanamsterdam. 3 Enhierinwordendusnietdebedrijven meegerekenddieniettotdecreatievesectorenbehorenmaardergelijkemedewerkerswelinhuis hebben,zoalsdedesignersvanphilipsofdemarketeersvanheineken.erlijkenhiermeeinderegio voldoendepotentiëlestudentenvooreencreatievetopopleidingaanwezig. Figuur1:Banenindecreatievesector,2007 Deafgelopenjarenheeftdecreatievesectoreensterkegroeilatenzien.Datisookzichtbaarin anderelandeneniseentrenddieindetoekomstnaarverwachtingzaldoorzetten.inhetverenigd Koninkrijkverwachtmendatdecreatievesectortweekeerzohardzalgroeienalsderestvande economie,ondankseenneergangindehuidigecrisis.rond2013verwachtmendaarzelfsdatde creatievesectormeerwerknemersheeftdandefinanciëlesector. 4 Ditbiedtnietalleenkansen, maarookeenuitdaging.wantdebehoefteaantalentzalhierdooralleenmaartoenemen.endat gaatbrederdandecreatievesector.ookbedrijvenwaarvoorcreativiteiteengroeiendebetekenis heeftinhetbedrijfsproceszullenmeerafhankelijkgaanwordenvankennisenvaardighedenhoe creativiteitentechnologiebijdraagtaandeontwikkelingenvermarktingvanproductenendiensten. Ookdaarziejeeentoenemendebehoefteaancreatieftalent.Datisdemarktdienaarverwachting groeitendenewamsterdamcreativeacademyzoumoetenbedienen. Amsterdam,enbrederdegeheleNoordvleugel,vormthethartvandecreatieveindustriein Nederland.Ookdemeesteinternationalebedrijvenzijnindezeregiogevestigd.Wereldwijdheeft Amsterdameensterkimagoenuitgangspositiealscreatievestad. VolgensO+Sishetmogelijkomviertypencreatieveclustersteonderscheiden:1.Heterogene 1 United Nations (2008) Creative Economy Report Source: CBS/LISA, POA, 2008, Pieken aan de Amstel, trendscan creatieve industrie. 4 Figures released by NESTA, 19th February

5 superclusters(londen,milaan),2.opkomendeclusters(barcelona,berlijn,hamburgen Antwerpen),3.Solideclusters(Stockholm,Kopenhagen,Helsinki,WenenenZürich)en4. Stagnerendeclusters(Frankfurt,München,ParijsenBrussel).DeNoordvleugelistezienalseen heterogenesuperclusterenondervindtvooralconcurrentievanlondenmaarookvanenkele opkomendeclustersalsbarcelonaenberlijn.indeheterogeneclusterszijngespecialiseerde onderaannemers,samenwerkingspartnersenvoldoendegekwalificeerdpersoneelaanwezig. DaaropzoudepositievanAmsterdamduszekerversterktmoetenworden.Nuisdiepositievooral gestoeldopgoedleefklimaat,aanzienlijkdeelvannationalewerkgelegenheidenbeleidgerichtop creërenvancultureleerfgoedplekken.maarhetrapportbenoemthetopzettenvanopleidingendie ondernemerschapencreativiteitcombinerenalskansombuitenlandstalentaantetrekken. 5 Datis watnewamsterdamcreativeacademybeoogttedoen. Eenpotentiëlegroeimarktvooreeninternationale,creatievetopopleidinglijktdaarmeeaanwezig, evenalsdenoodzaakomhierinteinvesterenteneindedeconcurrentiepositievanamsterdam,en denoordvleugel,teversterken.eenenanderisverderuitgewerktonderkansenenbedreigingen. Vervolgensisverkendhoebijcreatievebedrijvengekekenwordtnaartalentontwikkelingen opleiding.dezemarktanalyselevertdevolgendedrieconclusiesop: Erisbijgrotecreatievebedrijvenuitcreatieveindustrieendaarbuiteneenlatentevraag naargespecialiseerdepost graduateopleidingenophetsnijvlakvancreativiteit,business entechnologie. Dievraagwordtnietbedienddoorbestaandeaanbieders(hogescholen,universiteiten, businessschoolsetc).eris,metanderewoorden,ruimteindemarktvooreennieuw initiatief,dataanvullendisopbestaandeopleidingenenopleidingsinstituteninnederland enhetbuitenland. Erisvoldoendedraagvlakbijpotentiëlestakeholdersomeendergelijknieuwinitiatiefte ondersteunen.maardandienteerstdeinhoudenopzetvandeopleidingverderteworden uitgewerktineenbusinessplan.ookvoorzietmeneengroeiinfasenmeteentermijnvan vijfjaaromuittekunnengroeientoteeninternationaalgerenommeerdtopinstituut. Dezedrieconclusieszijnaantevullenmeteenaantalconstateringendienaarvorenzijngekomenin degevoerdeindividuelegesprekkenenhetlatergevoerdeambtswoninggesprek(zie Verantwoording).Metbetrekkingtotdevraagnaargespecialiseerdeopleidingen,enderuimtedie daarvoorindemarktbestaat,komenuitdegesprekkendevolgendepuntennaarvoren: Veelbedrijvendoenaantalentontwikkeling onthejob.doorhetwerkzelfenviainterne cursussenontwikkelenmedewerkerszich.voorsommigenisditgenoeg,maardemeeste bedrijvenervarenweleentekort.zijziendathetvoorzowelhunconcurrentiepositie(met nameprofessionaliseringenexcellentie)alsvoorhunaantrekkelijkheidalswerkgever interessantisalszijenhunwerknemersinverbandwordengebrachtmetexterne topopleidingen.vanuithetoogpuntvanreputatiegenietenexterneopleidingenderhalve devoorkeurboven onthejobtrainingen en hap snapcursussen. Veelvandetoeleverendeinitiëleopleidingenzijnslechtsopbachelorniveau(hbo).Wat ontbreekt(invergelijkingmethetbuitenland)zijngoedemasteropleidingenvoorcreatieve beroepen.erzijninnederlandcreatieveopleidingenopbachelorniveau,zowel kunstacademiesalsregulier.universitairbestaannogwelopleidingenopterreinvanmedia enmarketing.dedesignacademybiedtweleenmasteropleiding,maarvooralaan buitenlandsestudenten.demeestebedrijvenervarenhetmagereaanbodvan praktijkgerichtemasteropleidingenalseengemis. Zekeromdatbuitenlandsewerknemersvaakweldatniveauhebben.Bedrijvenzienhet aanbiedenvanmasteropleidingenalseentaakvoordebestaandekennisinstellingen 5 O+S,2008,ConcurrentiepositiecreatieveindustrieNoordvleugel 4

6 5 gefinancierddooroverheidenstudentenzelf.zijziengeenrolalsbedrijfmeetewerken aanhetopzettenenuitvoerenvandergelijkeopleidingen. Metnamevanuitdecreatieveentechnologischehoekiservraagnaarkorteopleidingen diespecialistischevakkennisaanbieden.deopleidinghoeftnietperseuniversitairtezijn, maariseerderhbo+.bedrijvenverzorgenditsoorttrainingennuhoofdzakelijkzelf,maar zienmogelijkhedenomdiedoorsamenwerkingbeterenefficiëntertekunnenorganiseren. Hetaanbodontbreektechter.Menstaatopenomhierinsamentewerkenmetbedrijven uitderegioenzowellichttekomentotbeterevraagarticulatie. ErzijninNederlandzeerweinigpostgraduateopleidingenomjealscreatieveprofessional verderteontwikkelen;enkelekleine,jongeinitiatievenalsdrooglabdaargelaten.dit betrefttopopleidingenvoorinternationaaltalentomzichverdertebekwamenals beroepsmatigdesigner/architectetc.ofhetkunnendoenvaneen PHDinthearts. Opvallenddaarbijisdatvaakgenoemdwordtdathoeweldanééndisciplinecentraalstaat (zoalsarchitectuur)ercross overswordtgezochtmetanderedisciplinesbinnenenbuiten decreatievesector.kanttekeningisdathetinabsolutetermenbeperktblijfttoteenklein aantalopleidingsplaatsenperjaar.ookhiergaathetweerombehoorlijkpraktijkgerichte opleidingen,waardoordemeestebedrijvendebestaandenederlandseaanbiedersvan postgraduateopleidingen(metnameuniversiteiten)nietalspotentiëleaanbiedersvande praktijkgerichtevraagzien. Watontbreektzijnpostgraduatemanagementopleidingenwaarcreatieveenandere professionalsdecombinatielerenofontdekkentemakentussencreativiteit,businessen technologie.hetgaathieromopleidingenvoorcreatieveprofessionalsdienaenkelejaren werkervaringleidinggevendepositieskrijgen(lidmt,hoofdafdeling,eventueelmetoogop hogerepositie).zijmoetencreatieveteamsenprocessengaanaansturen.maarhetgaat ookomprofessionalsbinnengrotebedrijvenmetdezelfdeverantwoordelijkheid.het wordtzowelbijbedrijvenuitdecreatievesectoralsdaarbuitenalseengemiservarendat opditvlakgeenaanbodbestaat.creatievebedrijvenzoudennietwetenwaardezemensen naartoetesturenendoendaaromvaaknogweinighieraan.anderebedrijvensturen mensennaartraditioneleopleidingen(mbaofgelijkestrekking),maarziendatcreativiteit eninnovatiedaarweinigaanbodkomen.deinteractietussentalentvanbedrijvenuit creatievesectorendaarbuitenwordtdaarbijalsmeerwaardegezien,bijvoorbeeldalshet gaatominnovatiestrategieën.ditpuntishetmeestgenoemd. Erzijnmaarzeerbeperktemogelijkhedenvoorseniorenadvancedmanagementopleidingen(en/ofcoaching)gerichtopleidenvaneencreatieveonderneming.Watzijn dandestrategischevragenmetbetrekkingtotleiderschap.denkbijvoorbeeldaaneen ontwerperdieinternationaalsuccesheeftmeteenbedrijfvaninmiddels75ofmeer medewerkersmaargeenervaringheeftmethetleidenervan.hetverloopvande managingdirectors vancreatievebedrijvenisvolgensgeïnterviewdenhoog.maarookhet seniormanagementvanbedrijvenuitanderesectorenkanvoordeelhebbenvanmeer kennisofinteractiemetcreativiteit.erisvraagnaarhoogwaardigemaatwerktrajecten. Kortgezegd,Nederlandkentweliswaargoedekunstopleidingenophbo niveau,maargeenopleiding diehettoptalentvancreatievebedrijvenverderhelptmethunontwikkeling.waarinternationaal talentwelleerthoeteondernemenenteinnoverenmetcreativiteit.daarbijvaltmetnamehet gebrekaanpostgraduateopleidingeninhetoog:opleidingenvoorprofessionalsdiestappenwillen makenrichtingleidinggevendeposities.datisookwaarbedrijveneventueelnogweleenrolvoor zichzelfzienalsmogelijkepartner.

7 Internationaallijkterdaarbijruimtevoorzo ntypeopleiding.erzijnweliswaarvergelijkbare initiatieveninhetbuitenlandgevonden,maarveelalookinhetbeginstadiumenbeperktervan opzet.meestinhetoogvallenberlinschoolforcreativeleadershipendeaaltouniversityin Helsinki.Zijkomenhetdichtstbijhetconceptzoalsdituithetonderzoeknaarvorenkomt,maarzijn hetnogniet.verderzijnerenkelebestaandeopleidingendiedelenvaneendergelijkeopleiding aanbieden,zoalsbestaandebusinessschools,maardezerichtenzichvaakopeendeelaspect(bijv. design)enhiervanwordtinmeerdereinterviewsaangegevendatdezeaanbiedersnietinstaat wordengeachtechtdecombinatietussenbusiness,creativiteitentechnologietekunnenmaken. 6

8 Concept:NewAmsterdamCreativeAcademy Deconstateringenleidenbijgeïnterviewdentotdevolgendeuitgangspuntenvooreeneventueel nieuwtestarteninitiatief: Deruimtevooreennieuwinitiatiefligtvooralophetvlakvanpostgraduateopleidingen. Hetgaatzowelombredeopleidingsprogramma salsommeermba achtigeopleidingenen specifieketrajectenvoorseniorenadvancedmanagement.hettekortaan masteropleidingenzoudoorbestaandeaanbiedersopdemarktkunnenenmoetenworden opgepakt. Depostgraduateopleidingdienteencombinatietebiedenvancreatievevaardigheden, businessvaardighedenentechnologie.tenaanzienvandecreatievevaardighedenziet meneenmixvandomeinenzoalsdesign,nieuwemediaenarchitectuur(ennieteenkeuze vooréénvandiedomeinen).tenaanzienvanbusinessvaardighedengaathetomhet kunnencombinerenvancreatieveprocessenmetdebedrijfsmatigekant(waaronder leidinggeven,zakelijkeaspecten,mba).tenaanzienvantechnologiewordtgewezenop hetbegriphebbenvandegevolgenvanallerleitechnologischeontwikkelingenop productenenbedrijfsprocessen. Bedrijvengevenaandathetomkortdurendeopleidingenmoetgaan.Willenzijde opleidingvoorhunmedewerkersfinancieren,dangaathetomstudieverlofinkorte periodesvanenkeledagen.hetvolgenvaneenmbaismaarzeerbeperktmogelijken wordtinmeestegevallendoorstudentenzelfbetaald.bedrijvenkopenkorterevarianten enin companytrajectenin. Inhetcurriculumzoudeopleidingvernieuwendvanopzetmoetenzijn.Daarmeeisde opleidingonderscheidendnaarenaanvullendopbestaande(internationale)opleidingen enpastdezebijamsterdam.concurrerenmetbinnenlandseonderwijsinstellingen(design Academye.d.)ofbuitenlandseinstellingen(Harvard,INSEAD)wordtonverstandigen onrealistischgeacht.voortbouwenopbestaandekwaliteitdieinternationaalerkendwordt, wordtaanbevolen.nederlandseiconendiewereldwijdbekendstaanomhunexpertise,en innederlandactievebuitenlandseiconenzoudenbijhetnieuweinitiatiefbetrokken moetenzijn. Deambitiezouabsoluutinternationaalmoetenzijn.Creatievebedrijvenzienweinigin huidigenederlandseaanbieders.mogelijkvergelijkbareinitiatieven(eninternationale concurrenten)zijn:berlinschoolofcreativeleadershipineuropa.indevskomenonder meerharvardgraduateschoolofdesign,stanfordschoolofdesignenparsonsacademyin debuurt,maardezeopleidingenkenneneensterkerefocusopdesign. Deopleidingvaltofstaatmetdereputatiediedeopleidingweetteverwerven.Voor dergelijkeopleidingenbetekentditopalleaspecteneenexcellentniveau.datbegintbijde docenten,maargeldtevenzeervoormedestudenten,bedrijven(ispotentieelnetwerk), locatieenniettevergeten:deboardvandeschool. Voorhetbouwenvaneeninternationalereputatieishetvanbelangvanafdestartookeen selectaantalinternationalepartners(bijvoorbeelduitopkomendazië)tebetrekken. Bedrijvenenwerknemersvragenomaccreditatie,naastcachetgeeftditverhoogde employability.hettrajectvanaccreditatievergtechterjaren,maarindejarendaarnaartoe kandeopleidingreputatieopbouwenmettopdocenten,locatieetc. Ontwikkelinginstappen.Laatsteuitgangspuntisdatdeopbouwvaneennieuw opleidingsinstituutinstappenzoumoetenverlopen.kleinbeginnenenvandaaruit opbouwenishetdevies.zokanbijvoorbeeldgestartwordenmetsummerschools,losse cursussenofeenaantalpilottrajecten. 7

9 DitleidttothetvolgendeconceptvoorNewAmsterdamCreativeAcademy: NewAmsterdamCreativeAcademy(NACA)zalgerichtzijnopdeontwikkelingvankennis envaardighedenvanhaarstudentenenhentotsuccesvollecreatieveondernemerste latengroeien.hiertoezalkennisvanuitonderzoekenpraktijkwordeningezet,maarzalook nieuwekennisontstaan.nacawordteenplekdiewereldwijdbekendstaatalscentrum waarkennisenvaardighedenophetvlakvancreativiteit,technologieenbusinesstehalen vallen.hetzaleencurriculumbiedendatnergensanderstevindenis. NACAheefttotdoelcreatieveclusters,envooraleersthetAmsterdamsecreatievecluster, teversterkendoorstudentenenbedrijvenmetelkaartelatenleren.doorhentoegangte biedentotkennis,vaardighedenennetwerkenkunnenzijbeterbegripkrijgenvanhet generenvaneconomischewaardemetcreativiteitentechnologie.viahaarprogramma s enactiviteitenontstaannieuweinzichtenennetwerkenwaarvandeelnemersenpartners kunnenprofiteren. Hetbeelddatuithetonderzoeknaarvorenkwamiseen shoppingmall vanopleidingenen eventsdiegezamenlijkeenuniekepropositiebiedenaaninternationaaltalentophet snijvlakvancreativiteit,businessentechnologie.diehelpenbedrijvenmeercreatiefen innovatiefteworden.eeninspirerendeeninternationaleontmoetingsplekwaarnieuwe inzichten,gerenommeerdedocentenuitbedrijfslevenenwetenschap,innovatieve onderwijsvormeneninteressantenetwerkentevindenzijn.eeninternationalemaar Amsterdamsecontextdietalentenbedrijvenvanoverdegehelewereldkanaantrekken. Mogelijkeactiviteiten: Programmes AtthecoreofitscurriculumwillbeanMBA track.besides,executive, expertandadvancedprogrammeswillbeoffered. Courses Shortexecutive,expertandadvancedcourses In company Pilots,innovationprojects(e.g.businesscasedesign) Research Practice basedresearch,collaborationincreativeresearchlabs,phds(in collaborationwithuniversitiesandresearchinstitutesliketopdesign Institute) Online Distanceonlineeducation,collaborativework,onlinecommunitiesof practice Events Seminars,masterclasses,conferences,guestlectures Publications Articles,Website,Books,Journal NACAheefttweemogelijkedoelgroepen.Teneerstecreatieveprofessionalsdieleidend willenwordenophunexpertisegebiedenhieropsuccesvolleproductenendiensteninde marktwillenzetten.tedenkenvaltaancreatieveondernemers,mt ledenvancreatieve bedrijven,hoofddesignafdeling,creatievedirecteurenetc.tentweede,professionalsdie binnenhunbedrijfverantwoordelijkzijnomcreativiteitintezettenbijdeontwikkelingen vermarktingvanproductenendiensten.denkaanhoofdbusinessdevelopmentofhoofd marketing.beidegroepenzullenininteractielerenendaarmeenieuweinzichtenen netwerkenvormen. Gegevendeambitieominternationaaltezijn,zalzeker50%vandestudentenuithet buitenlandkomen.ditishaalbaaralsnaarandereinstitutenwordtgekeken.design Academyheeft80%internationalemasterstudenten.DeRotterdamSchoolofManagement heeftmeerdan90%buitenlandsestudenten. 6 StudentenkomenmetnamevanuitEuropa, AziëenVS.Erzalweleenstrengeselectieplaatsvinden,aangezienwordtgerichtopdetop vandemarkt. 6 Source:DesignAcademyEindhoven,FinancialTimesGlobalMBARankings

10 Deprognosesvooraantallenstudentenzijnopbasisvanvergelijkendonderzoek:50MBA studenten,200studenteninexecutive,expertandadvancedprogrammes/courses,500+ deelnemersinevents(seminars,conferences)en10phdstudenten(i.s.m.nederlandseen buitenlandseuniversiteiten) Locatiezalvanessentieelbelangzijn.Delocatievandeopleidingreflecteertdekwaliteiten hetuniekekaraktervandeopleiding.daaromzaluitgekekenwordennaareen kenmerkendelocatieinamsterdam.echter,defocusbijdestartligtophetbouwenvan eengoedprogramma.erwordtnietopvoorhandsteviggeïnvesteerdininfrastructuur,is hetdevies.oplangetermijnzourondnacaeencampuskunnengroeien. 9

11 Kansenenbedreigingen Hetideevaneencreatievetopopleidingkanrekenenopenthousiasme.Erwordenkansengezien omopdezewijzeeenbijdrageteleverenaaneensterkereconcurrentiepositievanbedrijven,de groeienorganiserendvermogenvandecreatievesectorendepositievanamsterdamals internationalevestigingslocatie.danmoeternogveelgebeurenenliggenvelevragenopen.uithet onderzoekzijndevolgendekansenenbedreigingennaarvorengekomen: Kansen Eerderwerdalgeconstateerddaternaarverwachtingindekomendejareneengroeiende behoeftezalzijnaancreatieftalent,zowelbijbedrijvenindecreatievesectorals daarbuiten.hetgaatdanvooralomprofessionalsenmanagersdiecreativiteiten technologiekunneninzettenbijdeontwikkelingenvermarktingvanproductenen diensten.bedrijvenzullenopzoekgaannaardattalentenzichvestigenopplekkenwaar dittalentzichconcentreert.datbiedteenkansvooramsterdam,mitshiervoldoende redenenzijnvoordattalentomzichhiertevestigen.opleidingisdaarvoordebelangrijkste factor,zelfsbovenwerk. Deinternationalemobiliteitvanarbeidenstudentenneemttoe.Waargrenzenwegvallen wordthetsteedsgemakkelijkerominternationaaltekijkenwaardebesteplekisomte studerenentewerken.hetopzettenvaneeninternationaleopleidingvanhogekwaliteit kandaneengoedestrategiezijnomtalentaantetrekken.inanderelandengebeurtdital. TraditionelebusinessschoolsalsINSEAD,HarvardenLBSwervenalinternationaal,en daarmeezalhetlastigconcurrerenzijn.maarzijbiedenniethetcurriculumdatnaca beoogt.erlijktnaasthenruimtevooreennichemarktvooreennieuwtypeopleiding.dat wordtbevestigdmetdeopkomstvanvergelijkbareinitiatievenalsdeberlinschoolfor CreativeLeadershipofdeFinseAaltoUniversity.Maardergelijkeinitiatievenzijnnogjong, kleinenbiedeneenbeperktercurriculum(berlijn),ofrichtenzichopeenjongeredoelgroep (Finland).Kortom,hetveldligtnogopenenalsniettelangwordtgewachtkanAmsterdam hierdemarktnaarzichtoehalen.danmoetdeopleidingwelechtvernieuwenden onderscheidendzijn,maargerichtopeenheldergeformuleerdenichemarkt. Bedrijvenindecreatieveindustriekunnenprofiterenvandezeopleiding.Inhetbeleidging demeesteaandachttotnutoeuitnaarstartersenkleinebedrijven(gemiddeld1 5 werknemers).hierwordtaandachtgerichtopgroterebedrijvenvanafcirca40werknemers dieinternationaalopereren.hetgaateromhentehelpeninternationalemarktente betredenofdaarinverdertegroeien,enzichtotgloballeadersteontwikkelen.enopdie maniertegroeiennaarmediumsizedofgroterebedrijven.zijzijnvaakalwereldklasse, maarnoggeenwereldleiders.datkannacahenhelpenteworden. Bedrijvenbuitendecreatieveindustrieprofiterenvandezeopleidingomdatzelerenhoe innovatiefteworden.nederlandsebedrijvenscorenhieropaljarenlanglagerdanveel anderebedrijvenineuropa,zoblijktondermeeruitheteuropeaninnovationscoreboard. NACAkandezebedrijvenhelpencreatieverendusinnovatieverteworden. Amsterdamlijkteenzeergeschiktelocatievooreenopleidingalsdeze.Hetstaatal wereldwijdbekendalseenjonge,creatievestadmeteensterkcultureelleefklimaat.deze opleidingbouwthieropvoortenversterktditimago.engelsalsvoertaallijktookgeen probleemenerzijninternationaalgoedeverbindingenzodatstudentenendocenten,voor zoverzehiernietwonen,snelengemakkelijkhiernaartoekunnenkomen. 10

12 Deopleidingzoueenmultidisciplinairkaraktermoetenkrijgen.Erisgepleitvoorhetleggen vancross overstussendisciplinesbinnendecreatievesector(bijv.designofmedia)maar ookmetsectorendaarbuiten.deuitdagingiskennisovertedragenoverhetinrichtenen aansturenvancreatieveprocessen,onafhankelijkvaneenbepaaldediscipline. Mogelijkkanwelgefocustwordenopnichemarkten(bijv.cleantechofduurzaamheid)die inspelenopmarktbehoefteofbestaandekracht.verderisondernemerschapenopen innovatiegenoemd.zorgwelvooreenduidelijkerelatiemetdepraktijkvanbedrijven, wantandershakenzijaf.eenvandekernvragenishoegeldteverdienenmetcreativiteit eninnovatie.deopleidingkandaarvoorookbijdragenaankennisontwikkeling,bijv.viahet makenvancasesmetbedrijven. InNederlandisalveelkwaliteitaanwezigdieinternationaalerkendwordt.Ditkanzich uiteninbestaandeopleidingen,nederlandseiconendiewereldwijdbekendstaanomhun expertise,internationaleiconendieinnederlandactiefzijnofeenbandmetnederlandc.q. Amsterdamhebben.Hieropzoumoetenwordenvoortgebouwd.Ditvergteengoede inventarisatiewatenwietebetrekken.nederlandsecreatievebedrijvenhebbennualeen sterkeinternationalereputatie.dutchdesigniseenvermaardbegrip.creatievenalsmarcel Wanders,BenvanBerkel,RennyRamakersenRemKoolhaastrekkenwereldwijdvolle (college)zalen.medemetdiereputatiekunneninternationaalstudentengeworven worden,zekeralszijbijvoorbeeldalsdocentinprogramma sopzoudentreden.en waarschijnlijkkunnenviahunnetwerkenenmethunnaamookbuitenlandsetoppers gemakkelijkerwordenaangetrokken. Bedreigingen DevestigingsfactorenvoorcreatievebedrijveninAmsterdamwordtoverhetalgemeenals gunstigbeoordeeld.positievepuntendienaarvorenwordengebrachtzijnleefklimaaten internationaleverbindingen(schiphol).maaropdebelangrijkstevestigingsfactor,de beschikbaarheidvanvoldoendegekwalificeerdpersoneel,wordtamsterdammindergoed beoordeelddanheterogeneclustersalslondenenookinopkomendeclustersalsberlijn zijnvergelijkbareinitiatievengestart. ConcurrerenmetbestaandetopopleidingenalsHarvardofINSEADwordtnietverstandigen realistischgeacht.deuitdagingisjuistietsnieuwstecreërendatniettevergelijkenismet bestaandetopopleidingen.zoekderuimte,deopleidingzalzichechtmoeten onderscheiden.datzitindeinteractietussenbusiness creativiteit technologiewantdaar slagenandereopleidingennietin.ditvergtinhoudelijkverdereuitwerking.ookin werkvormenzoudeopleidingvernieuwendmoetenzijn. Hetbouwenvaneendergelijkeopleidingvergteenlangeademendussterkepartners,uit demarktzelfalsmedevanuitkennissectorenoverheid.voorhetbouwenvaneen internationalereputatieishetvanbelangvanafdestartookinternationaaltezijn.zoek daarominternationalepartners.maarookweernietteveel,wantditvergtveelorganisatie. VerderzoueenverbindingmetAziëgelegdmoetenworden,omdatdaareenmarktwordt gezien.totslotheefteeninitiatiefalsditeenofenkeletrekkersnodigdiedittothun levenswerkmaken. Ermoeteenplankomenwaarinopzet,organisatieenfinanciënnaderzijnuitgewerkt. Aangeradenwordtdeontwikkelingvanzo nopleidinginstappenterealiseren.niet meteeneengrootinstituutneerzettendatdeambitienietkanwaarmaken,maarklein beginnenenopbouwen.enmeteenhelderehorizonvanenkelejarenwaarmetbetrokken partijennaartoegewerktwordt.zokanwordtgestartmetbijv.eensummerschool,losse cursussen,pilotsetc.ditkaninaantaljarenuitgroeientoteenvolwaardigeopleidingof geheelvanopleidingen. 11

13 Aanpak Opbasisvandehierbovenbeschrevenbevindingeniseenschetstetekenenvandeaanpakhoehet initiatiefvoordetopopleidingconcreetvormtegeven.heteinddoelisdatnewamsterdamcreative Academynaeenaantaljareneenvolwaardigspectrumaanpostgraduateopleidingenaanbiedt. Voorderealisatiedaarvanwordteenstapsgewijstijdspadvoorgestaan: Deeersteopleidingsactiviteitenkunnenopzijnvroegstin2010wordenaangeboden. StrevenisdatNACAinvijfjaartijdinternationaalophetnetvliesstaatalsaanbiedervan excellenteopleidingenophetsnijvlakvanbusiness,creativiteitentechnologie.inhet eerstejaarzijndeopleidingsactiviteitenvannacabeperkttoteenaantalkortecursussen (SummerCourses,seminarse.d.).Waarmogelijkwordendiegelijktijdiggegevenmet relevante,bestaandeinternationaleeventsinderegioamsterdam(bijvoorbeeldpicnic). In2011wordendeopleidingsactiviteitenopgeschaaldmeteenaantallangere pilottrajecten.alleopleidingenmakengebruikvanbestaandelocatiesinamsterdam;eris inelkgevalindeeerstejaren geenontwikkelingvaneeneigengebouwofcampus voorzien. In2012wordteenmeergeïntegreerdprogrammavanopleidingenaangeboden.NACA organiseertvanafditjaarookeenaantalinternationaleconferenties. Vanaf2015isNACAfinancieelvolledigzelfstandigenishetpalletaanopleidingen compleet. NACAwordtontwikkeldinnauwesamenwerkingmetdemarkt.DaartoewordeneenStuurgroepen eenprojectgroepopgericht,enzullenookdocenteninhetbedrijfslevenwordengeworven. Destuurgroepzalbestaanuitpartnersuitdeprivatesector,kennisinstellingenen individueleexpertsuithetbedrijfslevenendeacademischewereld.hetgaatzowelom partnersuitdecreatieveindustriealsompartnersuitanderesectoren.deeerste verantwoordelijkheidvandestuurgroepisomeenvolwaardigbusinessmodelteschrijven. ZodraNACAdaadwerkelijkstartmethetaanbiedenvanopleidingenzaldestuurgroep wordenomgezetinhetbestuurvannaca.daartoezalelkepartneropdatmomenteen formelepartnerovereenkomstondertekenen.indatstadiumzullenookinternationale partnersvannaamwordenaangetrokken. Deprojectgroepondersteuntdestuurgroepbijvoorbereidendwerkvoorhetbusinessplan enbijdedagelijksebezighedendieinhetkadervandeoprichtingenontwikkelingvan NACAgevraagdzijn. Hooggekwalificeerd,docerendpersoneelzalhoofdzakelijkopfreelancebasisworden aangetrokkenuitandereonderwijs enonderzoeksinstellingenenvanuithetbedrijfsleven. Daarbijwordtgedachtaanwetenschappersmeteenstevigeinternationalereputatieen aansuccesvolleondernemersenmanagersuitbinnen enbuitenland. 12

WILLEM DE KOONING ACADEMIE. 010-794 4777 Blaak 10, 3011 TA Rotterdam

WILLEM DE KOONING ACADEMIE. 010-794 4777 Blaak 10, 3011 TA Rotterdam Samenvatting aanvraag doelmatigheidstoets Master Design Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuwe

Nadere informatie

Wordt Amsterdam de University Capital van Europa? Internationaal Hoger Onderwijs als Economische Motor

Wordt Amsterdam de University Capital van Europa? Internationaal Hoger Onderwijs als Economische Motor Wordt Amsterdam de University Capital van Europa? Internationaal Hoger Onderwijs als Economische Motor AANBEVELINGEN VAN THE CLASS OF 2020 CONFERENTIE AAN DE STAD AMSTERDAM FEBRUARI 2014 Wordt Amsterdam

Nadere informatie

Appelstraat 14, 3581 ER Utrecht Telefoonummer: 0610413917 esie@microkredietvoormoeders.org / esie@zininbedrijf http://www.microkredietvoormoeders.

Appelstraat 14, 3581 ER Utrecht Telefoonummer: 0610413917 esie@microkredietvoormoeders.org / esie@zininbedrijf http://www.microkredietvoormoeders. Curriculum Vitae van Erlijn Sie Personalia Roepnaam: Erlijn Achternaam: Sie Titel: Ir (Msc) Leeftijd: 36 Geslacht: Vrouw Adres: Appelstraat 14, 3581 ER Utrecht Telefoonummer: 0610413917 Emailadressen:

Nadere informatie

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Agenda Agenda Agenda Ontvangst & Welkom Wat is Social Media nu eigenlijk Waarom start ik met Social Media? Voorbeelden

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Kennisland

Jaarverslag 2006 Kennisland Keizersgracht 174 Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam t +31 (0)20 575 67 20 f +31 (0)20 575 67 21 www.kennisland.nl Jaarverslag 2006 Kennisland Concept, voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring op

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Wiegel,

Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Wiegel, Tilburg Provincie Noord-Brabant Dhr. H. Wiegel Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch ons kenmerk CvB-11-5155 contactpersoon R. Hoogenboom datum 17 maart 2011 telefoon (013) 595 8402 onderwerp Hoger Onderwijsplan

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.nl T: + 31 (0)20 522 2304 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Association for Corporate Growth Holland

Association for Corporate Growth Holland Association for Corporate Growth Holland Lunchmeeting 12March 2014 www.acg.org Stille bewindvoering De Rotterdamse werkwijze mr. drs. J.C.A.T. Frima Rechter-commissaris faillissementen Teamvoorzitter Insolventie

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Filip Declercq, KATHO Joke Dessin, KHBO Sille Vanlandschoot, KHBO Contactforum ZORG voor de TOEKOMST

Filip Declercq, KATHO Joke Dessin, KHBO Sille Vanlandschoot, KHBO Contactforum ZORG voor de TOEKOMST ICT en Technologie in de zorgsector Filip Declercq, KATHO Joke Dessin, KHBO Sille Vanlandschoot, KHBO Expertisecentrum Zorg & Technologie Onderzoeksgroep aan KATHO Docent-onderzoekers: ca. 4,5 VTE Studentenbetrokkenheid

Nadere informatie

Lancering van het Brussels Finance Institute Een nieuw financieel kenniscentrum in België

Lancering van het Brussels Finance Institute Een nieuw financieel kenniscentrum in België Persbericht Lancering van het Een nieuw financieel kenniscentrum in België Brussel, 26 mei 2009 Op 1 januari van dit jaar werd het (BFI) opgericht, een samenwerkingsplatform tussen de Belgische financiële

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De minister van Economische Zaken T.a.v.: De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Campus Connect IDEALE INHOUSEDAG EERST ZAAIEN. LATER OOGSTEN. 7 Jurjen van Rhee Ik zoek constant uitdagingen

Campus Connect IDEALE INHOUSEDAG EERST ZAAIEN. LATER OOGSTEN. 7 Jurjen van Rhee Ik zoek constant uitdagingen Campus Connect Surrounded by Talent IDEALE INHOUSEDAG EERST ZAAIEN. LATER OOGSTEN Anna van Zuuren Experienced Hire Recruiter BCG 4 IN DE SPOTLIGHT NIEUWSBRIEF VOOR CAMPUS PROFESSIONALS #1/2014 2 Qompas

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Vijfjarenplan thema Water en energie

Vijfjarenplan thema Water en energie Vijfjarenplan thema Water en energie BTO 2013.009 September 2012 Vijfjarenplan thema Water en Energie BTO 2013.009 September 2012 2012 KWR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU

Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU Samenvatting aanvraag Master Ontwerpen, Innoveren en Valoriseren HKU Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding x Nieuwe opleiding hbo master Nieuwe opleiding Joint Degree

Nadere informatie

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013 TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE een tussenbalans 2011 2013 4 Dit is een evaluatie van de topsector creatieve industrie 2011-2013 In opdracht van het topteam creatieve industrie Gemaakt door Design Innovation

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36 Inhoud Deel I Plan 19 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20 1.1 De strategische inzet van events 21 1.2 De opkomst van het event als strategisch marketinginstrument 22 1.3 Eventmarketing

Nadere informatie

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing Een betere focus op groei en verandering door marktinformatie van NIDAP NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen 2014-2015

Nadere informatie

s-hertogenbosch, stad voor het beroepsonderwijs

s-hertogenbosch, stad voor het beroepsonderwijs s-hertogenbosch, stad voor het beroepsonderwijs Inleiding De gemeente en het onderwijs slaan de handen in elkaar. De relaties die er van oudsher zijn, worden de komende jaren uitgebouwd tot een intensieve

Nadere informatie

Subsidie economie en cultuur. Stimulans van smaakmakers en spraakmakers

Subsidie economie en cultuur. Stimulans van smaakmakers en spraakmakers Subsidie economie en cultuur Stimulans van smaakmakers en spraakmakers inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 FabLab - Protospace 6 Co-design Pressure Cooker 8 Lumineus Amersfoort 2009, Muren Slechten 10 Game

Nadere informatie

2009 LogiXperience 1

2009 LogiXperience 1 1 2 Agenda Introductie Aanleiding Commissie Van Laarhoven Dinalog Supply Chain Campus LogiXperience LogiXperience concept op hoofdlijnen haalbaarheidsstudie concept meer gedetailleerd Vervolgstappen 3

Nadere informatie

Evaluatierapport OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Evaluatierapport OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS OVC-BUSINESSMODEL GEBRUIK EN GROEI STIMULEREN VAN WEBBASED EDUCATIEVE CONTENT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Evaluatierapport Auteur : De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl Datum : 17 december 2007 Evaluatierapport

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie