New Amsterdam Creative Academy Amsterdam Topstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "New Amsterdam Creative Academy Amsterdam Topstad"

Transcriptie

1 Keizersgracht 174 Postbus CZ Amsterdam t +31 (0) f +31 (0) NewAmsterdamCreativeAcademy AmsterdamTopstad Plaats :Amsterdam Auteurs :JoerivandenSteenhoven,MartijnArnoldus,JoannevandenEijnden Datum :15maart2009 MarktverkenninguitgevoerdinopdrachtvanAmsterdamTopstad StichtingNederlandKennisland

2 Ambitie Innovatieisvanlevensbelangvoorbedrijvenomconcurrerendtezijnenteblijven.Datgeldtzeker ookindezetijdenvancrisis.langwerdinnovatievooralgezienalsvernieuwingpuurgedrevendoor technologie.vandaagdedagdringtbijbedrijvensteedsmeerhetbesefdoordatcreativiteitvan evengrootbelangis.inspiratiedaarvoorkomtvanbedrijvenalsapple,amazon,bugabooof TomTom,diemeteensuccesvollecombinatievantechnologischevernieuwingencreatieve elementenalsdesign,contentenmarketingdemarktwetenteverslaan.resultaatiseengroeiende behoefteaankennisenvaardighedenoverhoecreativiteittevertalennaarnieuweproductenen diensten,maarookhoeinnovatieprocessentemanagenwaarincreativiteitentechnologieeen hoofdrolspelen. MetdeNewAmsterdamCreativeAcademy(NACA)wordteenuniekepostgraduateopleiding gecreëerdophetsnijvlakvanbusiness,creativiteitentechnologie.dezemoetuitgroeientoteen internationaletopopleidingdiewereldwijdstudenten,docentenenbedrijvenaanzichweette binden.eenopleidingdiemomenteelnietdoorbestaandekennisinstellingenenbusinessschools wordtaangeboden,nochinnederland,nochinhetbuitenland.nacaheefttotdoelcreatieve bedrijventehelpenhunondernemingteversterkendoorhetinzettenvancreatievestrategieënen nieuwetechnologieën.ondercreatievebedrijvenwordthiernietslechtsgedoeldopbedrijvenuit dezgn.creatievesectorenalsdesign,media,gamesenarchitectuur.hetgaatomallebedrijvendie metcreativiteitwaardecreëren.diemetbehulpvancreativiteitzakelijksucceswillenboeken.dat betekentdatbedrijvenuitbijvoorbeeldtechnologiesector,retailofzakelijkedienstverleningmee kunnendoen.juistdoortalentuitbeidegroepenbedrijvenininteractietelatenleren,worden nieuweinzichtenenkennisontwikkeldengedeeld.nacahelptopdezemanierhet innovatievermogenendeconcurrentiekrachtvancreatievebedrijventeversterken.datisdeeerste ambitievanditproject. DelocatievandezeopleidingzalAmsterdamzijn.AllereerstheeftAmsterdamseregiodegrootste concentratievancreatieveeninternationalebedrijven.zijkunnendaarmeegemakkelijkprofiteren vandezeopleiding,zoweldoormedewerkersernaartoetesturenalservanterekruteren.zowordt eenbijdragegeleverdaandeconcurrentiekrachtvandezebedrijven.maardeopleidingzal professionalsuitdegehelewereldaantrekken.amsterdamkanzichmetdezeopleiding internationaalprofilerenalsstadwaarcreatieftalentvandaagkomtennaartoegaat.daarlijkthet ookeenidealeplekvoor.eendeelvanditinternationaletalentzalhierblijvenombijeenhier gevestigdbedrijftegaanwerkenoferzelfeentebeginnen.amsterdamkanderhalvemetdeze internationaletopopleidinghetvestigingsklimaatvoorinternationale,creatievebedrijvenversterken enzichzelfwereldwijdzoopdekaartzetten.datisdetweedeambitievanditproject. Daaromisinoktoberjl.beslotenhetideevaneencreatievetopopleidingalsNACAteverkennen. AmsterdamTopstadheeftdaartoeStichtingNederlandKennislandgevraagddehaalbaarheidvan zo'nopleidingteverkennen.ditrapportishetverslagvandatonderzoek. 1

3 Reikwijdtevandehaalbaarheidsstudie Hetideeisbenoemd:latenweeeninternationaletopopleidingophetsnijvlakvanbusiness, creativiteitentechnologieopzetten.hieruitspreekteengroteambitie,endatvergthetookomdit ideetekunnenrealiseren.bijgroteambitiespastuiteraardeenuitgewerktplan.maaralvorenstot eengoeddoordachtplantekomenishetnoodzakelijkeerstdehaalbaarheidvandeambitiete toetsen.datisdekernopgavevanditonderzoekgeweest:eenmarktverkenning.dehaalbaarheid vanhetideevooreeninternationalecreatievetopopleidingisindemarktgetoetstop: De Vraagbijbedrijvendiepotentieelvaneentopopleidingkunnenprofiteren(hetzijdoor werknemerseropcursustelatengaan,hetzijdoornieuwtalentdatviadetopopleidingde arbeidsmarktbetreedt).behoefteisgepolstintermenvanaantallenstudenten, beschikbaaropleidingsbudgetenvorminhoudelijkebehoefte. Het Aanbodvanbestaandeopleidingenenopleidingsinstituten,metdaaraangekoppeldde vraagwelkepartij(en)detopopleidingmogelijkkunnengaanontwikkelenc.q.aanbieden. Het Draagvlakbijpotentiëlestakeholders(waarondermogelijkeinvesteerders,metname overheden). Dezedriepuntenvormensamendemarktanalysedievoordehaalbaarheidsstudieisuitgevoerd.In totaalwerden,ophogermanagement endirectieniveau,zo ndertiggesprekkengevoerdmet potentiëlevragers,aanbiedersenstakeholders.hetgaathierombedrijvendieinternationaalactief zijn,zowelintermenvanmarktenalswerknemers.uitdecreatievesectorisondermeergesproken metbugaboo,tomtom,droogdesign,unstudio,180amsterdam,mediarepublicenmediacatalyst. UitdeoverigesectorenisondermeergesprokenmetPhilips,Heineken,IBM,McKinseyen LogicaCMG.AanopleidingsaanbiedersisgesprokenmetdiversevertegenwoordigersvanUvA,VU, DeBaakenNyenrode.Verderzijnexpertsenstakeholdersgeraadpleegd.Daarnaastisgekekennaar initiatieveninbinnen enbuitenland.eenoverzichtvanallegesprokenpersonenisaanheteindvan hetdocumentopgenomenonderdekop Verantwoording. OpgemerktmoetwordendatdehaalbaarheidsstudieisbeperkttotNederlandseofinNederland gevestigdevragers,aanbiedersenstakeholders.datdoetvreemdaanvooreenambitiedieduidelijk eeninternationaleoriëntatieheeft.deredenervoorisenerzijdspraktisch,enanderzijdsstrategisch. Depraktischeredenisdathetbinnenhettijdsbestekvandezeverkenningonhaalbaarwasom uitgebreidinternationaalgesprekkentevoeren.destrategischeredenisdatdetopopleidingzich, zekerbijaanvangvandeverkenning,ineenzeerprilstadiumbevond.omdatduidelijkisdatde topopleidinginbeginselinamsterdamgevestigdwordt,iserbeslotenomineersteinstantiete sprekenmetpartijendiefysiekdichtbijzijn.alszijalnietgeïnteresseerdblijken,zalhetnagenoeg ondoenlijklijkenomvanuithetbuitenlandstudentenenbedrijvenaantetrekken,zowasde gedachte. Opbasisvandemarktanalyseeneeneersteuitwerkingvanhoehetinitiatiefvoordetopopleiding concreetvormzoukunnenkrijgen,isdehaalbaarheidvaneentopopleidingvoorcreativiteitverder getoetstaankansenenbedreigingen,economischeenmaatschappelijkeopbrengstenenspillover effecten.ookiseenbeknoptefinanciëleanalyseopgesteld.aangeziendeopleidingechternogop veelfrontenuitgewerktdientteworden,isgeenbegrotingofeenvolledigefinanciëleanalyse gedaan.datgeheelleidtinhetlaatstedeelvanditdocumenttoteenadviesoverdetenemen vervolgstappen. 2

4 Marktanalyse Nederlandstaatnegendeindetop10vanwereldwijdeexportlandenvancreatieveproductenen diensten.dezeexportwordtgeschatop7miljardeuro. 1 DebijdrageaanhetBNPwordtgeschatop 20miljardeuro,zo n3%vanhettotaal.afhankelijkvandedefinitiewerkenertussende en werknemersindecreatievesectoren.Datiszo n1tot2%vandetotalenederlandse werkgelegenheid. 2 DehoogsteconcentratieisechtertevindenindeAmsterdamseregio,zoalsook tezienisinfiguur1.decreatievesectorlevertvolgensdelaatstecijfers6,8%vande werkgelegenheiden3,9%vanhetbrpvanamsterdam. 3 Enhierinwordendusnietdebedrijven meegerekenddieniettotdecreatievesectorenbehorenmaardergelijkemedewerkerswelinhuis hebben,zoalsdedesignersvanphilipsofdemarketeersvanheineken.erlijkenhiermeeinderegio voldoendepotentiëlestudentenvooreencreatievetopopleidingaanwezig. Figuur1:Banenindecreatievesector,2007 Deafgelopenjarenheeftdecreatievesectoreensterkegroeilatenzien.Datisookzichtbaarin anderelandeneniseentrenddieindetoekomstnaarverwachtingzaldoorzetten.inhetverenigd Koninkrijkverwachtmendatdecreatievesectortweekeerzohardzalgroeienalsderestvande economie,ondankseenneergangindehuidigecrisis.rond2013verwachtmendaarzelfsdatde creatievesectormeerwerknemersheeftdandefinanciëlesector. 4 Ditbiedtnietalleenkansen, maarookeenuitdaging.wantdebehoefteaantalentzalhierdooralleenmaartoenemen.endat gaatbrederdandecreatievesector.ookbedrijvenwaarvoorcreativiteiteengroeiendebetekenis heeftinhetbedrijfsproceszullenmeerafhankelijkgaanwordenvankennisenvaardighedenhoe creativiteitentechnologiebijdraagtaandeontwikkelingenvermarktingvanproductenendiensten. Ookdaarziejeeentoenemendebehoefteaancreatieftalent.Datisdemarktdienaarverwachting groeitendenewamsterdamcreativeacademyzoumoetenbedienen. Amsterdam,enbrederdegeheleNoordvleugel,vormthethartvandecreatieveindustriein Nederland.Ookdemeesteinternationalebedrijvenzijnindezeregiogevestigd.Wereldwijdheeft Amsterdameensterkimagoenuitgangspositiealscreatievestad. VolgensO+Sishetmogelijkomviertypencreatieveclustersteonderscheiden:1.Heterogene 1 United Nations (2008) Creative Economy Report Source: CBS/LISA, POA, 2008, Pieken aan de Amstel, trendscan creatieve industrie. 4 Figures released by NESTA, 19th February

5 superclusters(londen,milaan),2.opkomendeclusters(barcelona,berlijn,hamburgen Antwerpen),3.Solideclusters(Stockholm,Kopenhagen,Helsinki,WenenenZürich)en4. Stagnerendeclusters(Frankfurt,München,ParijsenBrussel).DeNoordvleugelistezienalseen heterogenesuperclusterenondervindtvooralconcurrentievanlondenmaarookvanenkele opkomendeclustersalsbarcelonaenberlijn.indeheterogeneclusterszijngespecialiseerde onderaannemers,samenwerkingspartnersenvoldoendegekwalificeerdpersoneelaanwezig. DaaropzoudepositievanAmsterdamduszekerversterktmoetenworden.Nuisdiepositievooral gestoeldopgoedleefklimaat,aanzienlijkdeelvannationalewerkgelegenheidenbeleidgerichtop creërenvancultureleerfgoedplekken.maarhetrapportbenoemthetopzettenvanopleidingendie ondernemerschapencreativiteitcombinerenalskansombuitenlandstalentaantetrekken. 5 Datis watnewamsterdamcreativeacademybeoogttedoen. Eenpotentiëlegroeimarktvooreeninternationale,creatievetopopleidinglijktdaarmeeaanwezig, evenalsdenoodzaakomhierinteinvesterenteneindedeconcurrentiepositievanamsterdam,en denoordvleugel,teversterken.eenenanderisverderuitgewerktonderkansenenbedreigingen. Vervolgensisverkendhoebijcreatievebedrijvengekekenwordtnaartalentontwikkelingen opleiding.dezemarktanalyselevertdevolgendedrieconclusiesop: Erisbijgrotecreatievebedrijvenuitcreatieveindustrieendaarbuiteneenlatentevraag naargespecialiseerdepost graduateopleidingenophetsnijvlakvancreativiteit,business entechnologie. Dievraagwordtnietbedienddoorbestaandeaanbieders(hogescholen,universiteiten, businessschoolsetc).eris,metanderewoorden,ruimteindemarktvooreennieuw initiatief,dataanvullendisopbestaandeopleidingenenopleidingsinstituteninnederland enhetbuitenland. Erisvoldoendedraagvlakbijpotentiëlestakeholdersomeendergelijknieuwinitiatiefte ondersteunen.maardandienteerstdeinhoudenopzetvandeopleidingverderteworden uitgewerktineenbusinessplan.ookvoorzietmeneengroeiinfasenmeteentermijnvan vijfjaaromuittekunnengroeientoteeninternationaalgerenommeerdtopinstituut. Dezedrieconclusieszijnaantevullenmeteenaantalconstateringendienaarvorenzijngekomenin degevoerdeindividuelegesprekkenenhetlatergevoerdeambtswoninggesprek(zie Verantwoording).Metbetrekkingtotdevraagnaargespecialiseerdeopleidingen,enderuimtedie daarvoorindemarktbestaat,komenuitdegesprekkendevolgendepuntennaarvoren: Veelbedrijvendoenaantalentontwikkeling onthejob.doorhetwerkzelfenviainterne cursussenontwikkelenmedewerkerszich.voorsommigenisditgenoeg,maardemeeste bedrijvenervarenweleentekort.zijziendathetvoorzowelhunconcurrentiepositie(met nameprofessionaliseringenexcellentie)alsvoorhunaantrekkelijkheidalswerkgever interessantisalszijenhunwerknemersinverbandwordengebrachtmetexterne topopleidingen.vanuithetoogpuntvanreputatiegenietenexterneopleidingenderhalve devoorkeurboven onthejobtrainingen en hap snapcursussen. Veelvandetoeleverendeinitiëleopleidingenzijnslechtsopbachelorniveau(hbo).Wat ontbreekt(invergelijkingmethetbuitenland)zijngoedemasteropleidingenvoorcreatieve beroepen.erzijninnederlandcreatieveopleidingenopbachelorniveau,zowel kunstacademiesalsregulier.universitairbestaannogwelopleidingenopterreinvanmedia enmarketing.dedesignacademybiedtweleenmasteropleiding,maarvooralaan buitenlandsestudenten.demeestebedrijvenervarenhetmagereaanbodvan praktijkgerichtemasteropleidingenalseengemis. Zekeromdatbuitenlandsewerknemersvaakweldatniveauhebben.Bedrijvenzienhet aanbiedenvanmasteropleidingenalseentaakvoordebestaandekennisinstellingen 5 O+S,2008,ConcurrentiepositiecreatieveindustrieNoordvleugel 4

6 5 gefinancierddooroverheidenstudentenzelf.zijziengeenrolalsbedrijfmeetewerken aanhetopzettenenuitvoerenvandergelijkeopleidingen. Metnamevanuitdecreatieveentechnologischehoekiservraagnaarkorteopleidingen diespecialistischevakkennisaanbieden.deopleidinghoeftnietperseuniversitairtezijn, maariseerderhbo+.bedrijvenverzorgenditsoorttrainingennuhoofdzakelijkzelf,maar zienmogelijkhedenomdiedoorsamenwerkingbeterenefficiëntertekunnenorganiseren. Hetaanbodontbreektechter.Menstaatopenomhierinsamentewerkenmetbedrijven uitderegioenzowellichttekomentotbeterevraagarticulatie. ErzijninNederlandzeerweinigpostgraduateopleidingenomjealscreatieveprofessional verderteontwikkelen;enkelekleine,jongeinitiatievenalsdrooglabdaargelaten.dit betrefttopopleidingenvoorinternationaaltalentomzichverdertebekwamenals beroepsmatigdesigner/architectetc.ofhetkunnendoenvaneen PHDinthearts. Opvallenddaarbijisdatvaakgenoemdwordtdathoeweldanééndisciplinecentraalstaat (zoalsarchitectuur)ercross overswordtgezochtmetanderedisciplinesbinnenenbuiten decreatievesector.kanttekeningisdathetinabsolutetermenbeperktblijfttoteenklein aantalopleidingsplaatsenperjaar.ookhiergaathetweerombehoorlijkpraktijkgerichte opleidingen,waardoordemeestebedrijvendebestaandenederlandseaanbiedersvan postgraduateopleidingen(metnameuniversiteiten)nietalspotentiëleaanbiedersvande praktijkgerichtevraagzien. Watontbreektzijnpostgraduatemanagementopleidingenwaarcreatieveenandere professionalsdecombinatielerenofontdekkentemakentussencreativiteit,businessen technologie.hetgaathieromopleidingenvoorcreatieveprofessionalsdienaenkelejaren werkervaringleidinggevendepositieskrijgen(lidmt,hoofdafdeling,eventueelmetoogop hogerepositie).zijmoetencreatieveteamsenprocessengaanaansturen.maarhetgaat ookomprofessionalsbinnengrotebedrijvenmetdezelfdeverantwoordelijkheid.het wordtzowelbijbedrijvenuitdecreatievesectoralsdaarbuitenalseengemiservarendat opditvlakgeenaanbodbestaat.creatievebedrijvenzoudennietwetenwaardezemensen naartoetesturenendoendaaromvaaknogweinighieraan.anderebedrijvensturen mensennaartraditioneleopleidingen(mbaofgelijkestrekking),maarziendatcreativiteit eninnovatiedaarweinigaanbodkomen.deinteractietussentalentvanbedrijvenuit creatievesectorendaarbuitenwordtdaarbijalsmeerwaardegezien,bijvoorbeeldalshet gaatominnovatiestrategieën.ditpuntishetmeestgenoemd. Erzijnmaarzeerbeperktemogelijkhedenvoorseniorenadvancedmanagementopleidingen(en/ofcoaching)gerichtopleidenvaneencreatieveonderneming.Watzijn dandestrategischevragenmetbetrekkingtotleiderschap.denkbijvoorbeeldaaneen ontwerperdieinternationaalsuccesheeftmeteenbedrijfvaninmiddels75ofmeer medewerkersmaargeenervaringheeftmethetleidenervan.hetverloopvande managingdirectors vancreatievebedrijvenisvolgensgeïnterviewdenhoog.maarookhet seniormanagementvanbedrijvenuitanderesectorenkanvoordeelhebbenvanmeer kennisofinteractiemetcreativiteit.erisvraagnaarhoogwaardigemaatwerktrajecten. Kortgezegd,Nederlandkentweliswaargoedekunstopleidingenophbo niveau,maargeenopleiding diehettoptalentvancreatievebedrijvenverderhelptmethunontwikkeling.waarinternationaal talentwelleerthoeteondernemenenteinnoverenmetcreativiteit.daarbijvaltmetnamehet gebrekaanpostgraduateopleidingeninhetoog:opleidingenvoorprofessionalsdiestappenwillen makenrichtingleidinggevendeposities.datisookwaarbedrijveneventueelnogweleenrolvoor zichzelfzienalsmogelijkepartner.

7 Internationaallijkterdaarbijruimtevoorzo ntypeopleiding.erzijnweliswaarvergelijkbare initiatieveninhetbuitenlandgevonden,maarveelalookinhetbeginstadiumenbeperktervan opzet.meestinhetoogvallenberlinschoolforcreativeleadershipendeaaltouniversityin Helsinki.Zijkomenhetdichtstbijhetconceptzoalsdituithetonderzoeknaarvorenkomt,maarzijn hetnogniet.verderzijnerenkelebestaandeopleidingendiedelenvaneendergelijkeopleiding aanbieden,zoalsbestaandebusinessschools,maardezerichtenzichvaakopeendeelaspect(bijv. design)enhiervanwordtinmeerdereinterviewsaangegevendatdezeaanbiedersnietinstaat wordengeachtechtdecombinatietussenbusiness,creativiteitentechnologietekunnenmaken. 6

8 Concept:NewAmsterdamCreativeAcademy Deconstateringenleidenbijgeïnterviewdentotdevolgendeuitgangspuntenvooreeneventueel nieuwtestarteninitiatief: Deruimtevooreennieuwinitiatiefligtvooralophetvlakvanpostgraduateopleidingen. Hetgaatzowelombredeopleidingsprogramma salsommeermba achtigeopleidingenen specifieketrajectenvoorseniorenadvancedmanagement.hettekortaan masteropleidingenzoudoorbestaandeaanbiedersopdemarktkunnenenmoetenworden opgepakt. Depostgraduateopleidingdienteencombinatietebiedenvancreatievevaardigheden, businessvaardighedenentechnologie.tenaanzienvandecreatievevaardighedenziet meneenmixvandomeinenzoalsdesign,nieuwemediaenarchitectuur(ennieteenkeuze vooréénvandiedomeinen).tenaanzienvanbusinessvaardighedengaathetomhet kunnencombinerenvancreatieveprocessenmetdebedrijfsmatigekant(waaronder leidinggeven,zakelijkeaspecten,mba).tenaanzienvantechnologiewordtgewezenop hetbegriphebbenvandegevolgenvanallerleitechnologischeontwikkelingenop productenenbedrijfsprocessen. Bedrijvengevenaandathetomkortdurendeopleidingenmoetgaan.Willenzijde opleidingvoorhunmedewerkersfinancieren,dangaathetomstudieverlofinkorte periodesvanenkeledagen.hetvolgenvaneenmbaismaarzeerbeperktmogelijken wordtinmeestegevallendoorstudentenzelfbetaald.bedrijvenkopenkorterevarianten enin companytrajectenin. Inhetcurriculumzoudeopleidingvernieuwendvanopzetmoetenzijn.Daarmeeisde opleidingonderscheidendnaarenaanvullendopbestaande(internationale)opleidingen enpastdezebijamsterdam.concurrerenmetbinnenlandseonderwijsinstellingen(design Academye.d.)ofbuitenlandseinstellingen(Harvard,INSEAD)wordtonverstandigen onrealistischgeacht.voortbouwenopbestaandekwaliteitdieinternationaalerkendwordt, wordtaanbevolen.nederlandseiconendiewereldwijdbekendstaanomhunexpertise,en innederlandactievebuitenlandseiconenzoudenbijhetnieuweinitiatiefbetrokken moetenzijn. Deambitiezouabsoluutinternationaalmoetenzijn.Creatievebedrijvenzienweinigin huidigenederlandseaanbieders.mogelijkvergelijkbareinitiatieven(eninternationale concurrenten)zijn:berlinschoolofcreativeleadershipineuropa.indevskomenonder meerharvardgraduateschoolofdesign,stanfordschoolofdesignenparsonsacademyin debuurt,maardezeopleidingenkenneneensterkerefocusopdesign. Deopleidingvaltofstaatmetdereputatiediedeopleidingweetteverwerven.Voor dergelijkeopleidingenbetekentditopalleaspecteneenexcellentniveau.datbegintbijde docenten,maargeldtevenzeervoormedestudenten,bedrijven(ispotentieelnetwerk), locatieenniettevergeten:deboardvandeschool. Voorhetbouwenvaneeninternationalereputatieishetvanbelangvanafdestartookeen selectaantalinternationalepartners(bijvoorbeelduitopkomendazië)tebetrekken. Bedrijvenenwerknemersvragenomaccreditatie,naastcachetgeeftditverhoogde employability.hettrajectvanaccreditatievergtechterjaren,maarindejarendaarnaartoe kandeopleidingreputatieopbouwenmettopdocenten,locatieetc. Ontwikkelinginstappen.Laatsteuitgangspuntisdatdeopbouwvaneennieuw opleidingsinstituutinstappenzoumoetenverlopen.kleinbeginnenenvandaaruit opbouwenishetdevies.zokanbijvoorbeeldgestartwordenmetsummerschools,losse cursussenofeenaantalpilottrajecten. 7

9 DitleidttothetvolgendeconceptvoorNewAmsterdamCreativeAcademy: NewAmsterdamCreativeAcademy(NACA)zalgerichtzijnopdeontwikkelingvankennis envaardighedenvanhaarstudentenenhentotsuccesvollecreatieveondernemerste latengroeien.hiertoezalkennisvanuitonderzoekenpraktijkwordeningezet,maarzalook nieuwekennisontstaan.nacawordteenplekdiewereldwijdbekendstaatalscentrum waarkennisenvaardighedenophetvlakvancreativiteit,technologieenbusinesstehalen vallen.hetzaleencurriculumbiedendatnergensanderstevindenis. NACAheefttotdoelcreatieveclusters,envooraleersthetAmsterdamsecreatievecluster, teversterkendoorstudentenenbedrijvenmetelkaartelatenleren.doorhentoegangte biedentotkennis,vaardighedenennetwerkenkunnenzijbeterbegripkrijgenvanhet generenvaneconomischewaardemetcreativiteitentechnologie.viahaarprogramma s enactiviteitenontstaannieuweinzichtenennetwerkenwaarvandeelnemersenpartners kunnenprofiteren. Hetbeelddatuithetonderzoeknaarvorenkwamiseen shoppingmall vanopleidingenen eventsdiegezamenlijkeenuniekepropositiebiedenaaninternationaaltalentophet snijvlakvancreativiteit,businessentechnologie.diehelpenbedrijvenmeercreatiefen innovatiefteworden.eeninspirerendeeninternationaleontmoetingsplekwaarnieuwe inzichten,gerenommeerdedocentenuitbedrijfslevenenwetenschap,innovatieve onderwijsvormeneninteressantenetwerkentevindenzijn.eeninternationalemaar Amsterdamsecontextdietalentenbedrijvenvanoverdegehelewereldkanaantrekken. Mogelijkeactiviteiten: Programmes AtthecoreofitscurriculumwillbeanMBA track.besides,executive, expertandadvancedprogrammeswillbeoffered. Courses Shortexecutive,expertandadvancedcourses In company Pilots,innovationprojects(e.g.businesscasedesign) Research Practice basedresearch,collaborationincreativeresearchlabs,phds(in collaborationwithuniversitiesandresearchinstitutesliketopdesign Institute) Online Distanceonlineeducation,collaborativework,onlinecommunitiesof practice Events Seminars,masterclasses,conferences,guestlectures Publications Articles,Website,Books,Journal NACAheefttweemogelijkedoelgroepen.Teneerstecreatieveprofessionalsdieleidend willenwordenophunexpertisegebiedenhieropsuccesvolleproductenendiensteninde marktwillenzetten.tedenkenvaltaancreatieveondernemers,mt ledenvancreatieve bedrijven,hoofddesignafdeling,creatievedirecteurenetc.tentweede,professionalsdie binnenhunbedrijfverantwoordelijkzijnomcreativiteitintezettenbijdeontwikkelingen vermarktingvanproductenendiensten.denkaanhoofdbusinessdevelopmentofhoofd marketing.beidegroepenzullenininteractielerenendaarmeenieuweinzichtenen netwerkenvormen. Gegevendeambitieominternationaaltezijn,zalzeker50%vandestudentenuithet buitenlandkomen.ditishaalbaaralsnaarandereinstitutenwordtgekeken.design Academyheeft80%internationalemasterstudenten.DeRotterdamSchoolofManagement heeftmeerdan90%buitenlandsestudenten. 6 StudentenkomenmetnamevanuitEuropa, AziëenVS.Erzalweleenstrengeselectieplaatsvinden,aangezienwordtgerichtopdetop vandemarkt. 6 Source:DesignAcademyEindhoven,FinancialTimesGlobalMBARankings

10 Deprognosesvooraantallenstudentenzijnopbasisvanvergelijkendonderzoek:50MBA studenten,200studenteninexecutive,expertandadvancedprogrammes/courses,500+ deelnemersinevents(seminars,conferences)en10phdstudenten(i.s.m.nederlandseen buitenlandseuniversiteiten) Locatiezalvanessentieelbelangzijn.Delocatievandeopleidingreflecteertdekwaliteiten hetuniekekaraktervandeopleiding.daaromzaluitgekekenwordennaareen kenmerkendelocatieinamsterdam.echter,defocusbijdestartligtophetbouwenvan eengoedprogramma.erwordtnietopvoorhandsteviggeïnvesteerdininfrastructuur,is hetdevies.oplangetermijnzourondnacaeencampuskunnengroeien. 9

11 Kansenenbedreigingen Hetideevaneencreatievetopopleidingkanrekenenopenthousiasme.Erwordenkansengezien omopdezewijzeeenbijdrageteleverenaaneensterkereconcurrentiepositievanbedrijven,de groeienorganiserendvermogenvandecreatievesectorendepositievanamsterdamals internationalevestigingslocatie.danmoeternogveelgebeurenenliggenvelevragenopen.uithet onderzoekzijndevolgendekansenenbedreigingennaarvorengekomen: Kansen Eerderwerdalgeconstateerddaternaarverwachtingindekomendejareneengroeiende behoeftezalzijnaancreatieftalent,zowelbijbedrijvenindecreatievesectorals daarbuiten.hetgaatdanvooralomprofessionalsenmanagersdiecreativiteiten technologiekunneninzettenbijdeontwikkelingenvermarktingvanproductenen diensten.bedrijvenzullenopzoekgaannaardattalentenzichvestigenopplekkenwaar dittalentzichconcentreert.datbiedteenkansvooramsterdam,mitshiervoldoende redenenzijnvoordattalentomzichhiertevestigen.opleidingisdaarvoordebelangrijkste factor,zelfsbovenwerk. Deinternationalemobiliteitvanarbeidenstudentenneemttoe.Waargrenzenwegvallen wordthetsteedsgemakkelijkerominternationaaltekijkenwaardebesteplekisomte studerenentewerken.hetopzettenvaneeninternationaleopleidingvanhogekwaliteit kandaneengoedestrategiezijnomtalentaantetrekken.inanderelandengebeurtdital. TraditionelebusinessschoolsalsINSEAD,HarvardenLBSwervenalinternationaal,en daarmeezalhetlastigconcurrerenzijn.maarzijbiedenniethetcurriculumdatnaca beoogt.erlijktnaasthenruimtevooreennichemarktvooreennieuwtypeopleiding.dat wordtbevestigdmetdeopkomstvanvergelijkbareinitiatievenalsdeberlinschoolfor CreativeLeadershipofdeFinseAaltoUniversity.Maardergelijkeinitiatievenzijnnogjong, kleinenbiedeneenbeperktercurriculum(berlijn),ofrichtenzichopeenjongeredoelgroep (Finland).Kortom,hetveldligtnogopenenalsniettelangwordtgewachtkanAmsterdam hierdemarktnaarzichtoehalen.danmoetdeopleidingwelechtvernieuwenden onderscheidendzijn,maargerichtopeenheldergeformuleerdenichemarkt. Bedrijvenindecreatieveindustriekunnenprofiterenvandezeopleiding.Inhetbeleidging demeesteaandachttotnutoeuitnaarstartersenkleinebedrijven(gemiddeld1 5 werknemers).hierwordtaandachtgerichtopgroterebedrijvenvanafcirca40werknemers dieinternationaalopereren.hetgaateromhentehelpeninternationalemarktente betredenofdaarinverdertegroeien,enzichtotgloballeadersteontwikkelen.enopdie maniertegroeiennaarmediumsizedofgroterebedrijven.zijzijnvaakalwereldklasse, maarnoggeenwereldleiders.datkannacahenhelpenteworden. Bedrijvenbuitendecreatieveindustrieprofiterenvandezeopleidingomdatzelerenhoe innovatiefteworden.nederlandsebedrijvenscorenhieropaljarenlanglagerdanveel anderebedrijvenineuropa,zoblijktondermeeruitheteuropeaninnovationscoreboard. NACAkandezebedrijvenhelpencreatieverendusinnovatieverteworden. Amsterdamlijkteenzeergeschiktelocatievooreenopleidingalsdeze.Hetstaatal wereldwijdbekendalseenjonge,creatievestadmeteensterkcultureelleefklimaat.deze opleidingbouwthieropvoortenversterktditimago.engelsalsvoertaallijktookgeen probleemenerzijninternationaalgoedeverbindingenzodatstudentenendocenten,voor zoverzehiernietwonen,snelengemakkelijkhiernaartoekunnenkomen. 10

12 Deopleidingzoueenmultidisciplinairkaraktermoetenkrijgen.Erisgepleitvoorhetleggen vancross overstussendisciplinesbinnendecreatievesector(bijv.designofmedia)maar ookmetsectorendaarbuiten.deuitdagingiskennisovertedragenoverhetinrichtenen aansturenvancreatieveprocessen,onafhankelijkvaneenbepaaldediscipline. Mogelijkkanwelgefocustwordenopnichemarkten(bijv.cleantechofduurzaamheid)die inspelenopmarktbehoefteofbestaandekracht.verderisondernemerschapenopen innovatiegenoemd.zorgwelvooreenduidelijkerelatiemetdepraktijkvanbedrijven, wantandershakenzijaf.eenvandekernvragenishoegeldteverdienenmetcreativiteit eninnovatie.deopleidingkandaarvoorookbijdragenaankennisontwikkeling,bijv.viahet makenvancasesmetbedrijven. InNederlandisalveelkwaliteitaanwezigdieinternationaalerkendwordt.Ditkanzich uiteninbestaandeopleidingen,nederlandseiconendiewereldwijdbekendstaanomhun expertise,internationaleiconendieinnederlandactiefzijnofeenbandmetnederlandc.q. Amsterdamhebben.Hieropzoumoetenwordenvoortgebouwd.Ditvergteengoede inventarisatiewatenwietebetrekken.nederlandsecreatievebedrijvenhebbennualeen sterkeinternationalereputatie.dutchdesigniseenvermaardbegrip.creatievenalsmarcel Wanders,BenvanBerkel,RennyRamakersenRemKoolhaastrekkenwereldwijdvolle (college)zalen.medemetdiereputatiekunneninternationaalstudentengeworven worden,zekeralszijbijvoorbeeldalsdocentinprogramma sopzoudentreden.en waarschijnlijkkunnenviahunnetwerkenenmethunnaamookbuitenlandsetoppers gemakkelijkerwordenaangetrokken. Bedreigingen DevestigingsfactorenvoorcreatievebedrijveninAmsterdamwordtoverhetalgemeenals gunstigbeoordeeld.positievepuntendienaarvorenwordengebrachtzijnleefklimaaten internationaleverbindingen(schiphol).maaropdebelangrijkstevestigingsfactor,de beschikbaarheidvanvoldoendegekwalificeerdpersoneel,wordtamsterdammindergoed beoordeelddanheterogeneclustersalslondenenookinopkomendeclustersalsberlijn zijnvergelijkbareinitiatievengestart. ConcurrerenmetbestaandetopopleidingenalsHarvardofINSEADwordtnietverstandigen realistischgeacht.deuitdagingisjuistietsnieuwstecreërendatniettevergelijkenismet bestaandetopopleidingen.zoekderuimte,deopleidingzalzichechtmoeten onderscheiden.datzitindeinteractietussenbusiness creativiteit technologiewantdaar slagenandereopleidingennietin.ditvergtinhoudelijkverdereuitwerking.ookin werkvormenzoudeopleidingvernieuwendmoetenzijn. Hetbouwenvaneendergelijkeopleidingvergteenlangeademendussterkepartners,uit demarktzelfalsmedevanuitkennissectorenoverheid.voorhetbouwenvaneen internationalereputatieishetvanbelangvanafdestartookinternationaaltezijn.zoek daarominternationalepartners.maarookweernietteveel,wantditvergtveelorganisatie. VerderzoueenverbindingmetAziëgelegdmoetenworden,omdatdaareenmarktwordt gezien.totslotheefteeninitiatiefalsditeenofenkeletrekkersnodigdiedittothun levenswerkmaken. Ermoeteenplankomenwaarinopzet,organisatieenfinanciënnaderzijnuitgewerkt. Aangeradenwordtdeontwikkelingvanzo nopleidinginstappenterealiseren.niet meteeneengrootinstituutneerzettendatdeambitienietkanwaarmaken,maarklein beginnenenopbouwen.enmeteenhelderehorizonvanenkelejarenwaarmetbetrokken partijennaartoegewerktwordt.zokanwordtgestartmetbijv.eensummerschool,losse cursussen,pilotsetc.ditkaninaantaljarenuitgroeientoteenvolwaardigeopleidingof geheelvanopleidingen. 11

13 Aanpak Opbasisvandehierbovenbeschrevenbevindingeniseenschetstetekenenvandeaanpakhoehet initiatiefvoordetopopleidingconcreetvormtegeven.heteinddoelisdatnewamsterdamcreative Academynaeenaantaljareneenvolwaardigspectrumaanpostgraduateopleidingenaanbiedt. Voorderealisatiedaarvanwordteenstapsgewijstijdspadvoorgestaan: Deeersteopleidingsactiviteitenkunnenopzijnvroegstin2010wordenaangeboden. StrevenisdatNACAinvijfjaartijdinternationaalophetnetvliesstaatalsaanbiedervan excellenteopleidingenophetsnijvlakvanbusiness,creativiteitentechnologie.inhet eerstejaarzijndeopleidingsactiviteitenvannacabeperkttoteenaantalkortecursussen (SummerCourses,seminarse.d.).Waarmogelijkwordendiegelijktijdiggegevenmet relevante,bestaandeinternationaleeventsinderegioamsterdam(bijvoorbeeldpicnic). In2011wordendeopleidingsactiviteitenopgeschaaldmeteenaantallangere pilottrajecten.alleopleidingenmakengebruikvanbestaandelocatiesinamsterdam;eris inelkgevalindeeerstejaren geenontwikkelingvaneeneigengebouwofcampus voorzien. In2012wordteenmeergeïntegreerdprogrammavanopleidingenaangeboden.NACA organiseertvanafditjaarookeenaantalinternationaleconferenties. Vanaf2015isNACAfinancieelvolledigzelfstandigenishetpalletaanopleidingen compleet. NACAwordtontwikkeldinnauwesamenwerkingmetdemarkt.DaartoewordeneenStuurgroepen eenprojectgroepopgericht,enzullenookdocenteninhetbedrijfslevenwordengeworven. Destuurgroepzalbestaanuitpartnersuitdeprivatesector,kennisinstellingenen individueleexpertsuithetbedrijfslevenendeacademischewereld.hetgaatzowelom partnersuitdecreatieveindustriealsompartnersuitanderesectoren.deeerste verantwoordelijkheidvandestuurgroepisomeenvolwaardigbusinessmodelteschrijven. ZodraNACAdaadwerkelijkstartmethetaanbiedenvanopleidingenzaldestuurgroep wordenomgezetinhetbestuurvannaca.daartoezalelkepartneropdatmomenteen formelepartnerovereenkomstondertekenen.indatstadiumzullenookinternationale partnersvannaamwordenaangetrokken. Deprojectgroepondersteuntdestuurgroepbijvoorbereidendwerkvoorhetbusinessplan enbijdedagelijksebezighedendieinhetkadervandeoprichtingenontwikkelingvan NACAgevraagdzijn. Hooggekwalificeerd,docerendpersoneelzalhoofdzakelijkopfreelancebasisworden aangetrokkenuitandereonderwijs enonderzoeksinstellingenenvanuithetbedrijfsleven. Daarbijwordtgedachtaanwetenschappersmeteenstevigeinternationalereputatieen aansuccesvolleondernemersenmanagersuitbinnen enbuitenland. 12

14 FinanciëleAnalyse Vooreendergelijkeambitiedientookdefinanciëlehaalbaarheidtewordengetoetst.Hetvoertte veromopditmomentaleenvolledigebegrotingoptestellenenderhalveishetonmogelijkeen volwaardigefinanciëleanalysetekunnenmaken.datzalindeplanfasemoetengebeuren.welis hiergetrachtopbasisvaninterviewsendeskresearchenkeleuitsprakentedoenoverdefinanciële haalbaarheidvanhetidee. Alsgekekenwordtnaarvergelijkbareinitiatievenliggenerzekerkansenomeendergelijke opleidingoptermijngeheeluitdemarkttefinancieren.ditvergteencombinatievan studentfees,partnershipsmetbedrijven,grantsenoverigeinkomsten. Kostendiebijcursisteninrekeninggebrachtkunnenwordenvariëren.Eenbedragvan700 tot1000europerdaglijktvolgensgeïnterviewdenacceptabel.bedrijvenhebbeninhet onderzoekaangegevengemiddeld europerwerknemerbeschikbaarte hebbenvoorscholingentrainingdatdoorhetbedrijfwordtgefinancierd.ineenbeperkt aantalgevallenkaneventuuelwathogerwordengegaan.ookwordtvermelddatdoor werknemerszelfwordtgeïnvesteerdendaterinsommigebedrijvenookmogelijkheden zijnomkostentedelenofgeldtelenenbijdeeigenwerkgeverdatinlaterejarenwordt terugbetaald(bijv.doorcontractverlenging,inleverenbonussenofgeensalarisverhoging). VoorMBA trajectenkunnencollegegeldengevraagdwordenwelkeliggenrondde europerjaar.DaarbijwordtopgemerktdatMBA sdeparadepaardjeszijn,envaak nietkostendekkendzijn.deprijzenvoorexecutiveopleidingstrajecten(4 6modulesper jaar)kunnentussende europerjaarbedragen. Eenredenwaaromdeambitieinternationaalmoetzijn,isdatNederlandsemarkttekleinis vooreenopleidingvanditniveau.deopleidingmoetbuitenlandsestudentenaantrekken. Hetkandaarbijgaanom(creatieve)professionalsuitEuropa,VSenAzië. Metnameindecreatieveindustriebestaatnogwatkoudwatervreestenopzichtevan opleidingskosten,maarwordtwelhetbelangvanopleidinggezien.hierzaldusooknog aanbewustwordingenvraagarticulatiemoetenwordengedaan.maarzijverwachtenwel meertegaaninvesteren.erishiersprakevaneengroeimarkt. Deontwikkelingvandergelijkeopleidingen(bijv.vergelijkbaarmetbusinessschools)gaat gepaardmethogeontwikkelingskostenenrisico s.ditgevenbestaandepostgraduate opleidingenaan.omdeontwikkelkostengeheeluitdemarktfinancierenlijktonhaalbaar, zekerindehuidigetijdwaarinbedrijvenweiniginopleidinginvesteren.sterker,demeeste bedrijvenzullenwaarschijnlijkslechtsbeperktkunnenenwillendeleninde ontwikkelingskosten.tedenkenvaltaaninkind financiering,deelnameaanstuurgroep, leverenvandocentenenuitvoeren/medefinancierenvanpilots.overheidssteunlijkt onontbeerlijkindeontwikkel enopbouwfase.hetkostcircavijfjaaromdeopleidingopte bouwenmeteendusdanigereputatiedathetgeheelopeigenbenenkanstaan. Omfinancieelquittetekunnendraaienzijnnaasteenflagship opleidingvanéénoftwee jaar(mba),kortecursussenoptopniveau,masterclasses,summerschoolsetc.nodig.deze biedenvakinhoudelijkekruisbestuivingenleverenvoldoendemiddelenomeenopleiding tekunnenexploiteren.opdekernopleiding(mba)wordtzelfsmeestalverliesgedraaid ondankshogefees,maardiehebjenodigomnaamtemaken.ditbetekentdusdat meerdereopleidingenmoetenwordenontwikkeld.ookkanwordengekekennaar inkomstenuitpublicaties,seminarsofzelfsverhuurvanruimtes. Opbasisvanvergelijkingenmetanderebusinessschoolskanwordenuitgegaanvaneen begrotingtussen1,5en5miljoeneuroperjaar.eengroeienddeelhiervankanuitdemarkt wordengefinancierd.totaalmoetvooreenperiodevanvijfjaaropvoorhandrekening gehoudenmeteenbedragvannaarschatting15tot20miljoeneuro. 13

15 Inhetbeginzalditgrotendeelsvandeoverheidmoetenkomen,terwijlaanheteindvande periodediebijdragekanzijnteruggeschroefd. OpditmomentloopteenFES trajectwaarinvanuitdecreatieveindustrieeenclaimwordt gelegdomeenopentendertemakenvoorprojectendiedecreatieveindustrieverder helpenopterreinvankennis,kundeenondernemerschap.lucashendrickszitnamens AmsterdamTopstadinhetkernteam,evenalsMarleenStikker.DeNewAmsterdam CreativeAcademygeldthieralsmogelijkinitiatiefdathieruitgefinancierdkanworden.Het wordtmomenteelalseenvanmeestkansrijkeinitiatievengezienvande24 tendervoorstellendievoorafalwareningediend.ditwordtookzoinhetfes voorstel gepositioneerdenerwordtgekekenhoedecriteriazokunnenwordengestelddatdit initiatiefmeestekansmaaktophonorering.hetvoorstelzalinmaartwordeningediend.bij succeszaltenderwaarschijnlijkinseptember2009opengaan.maximaal50%vanalle kostenkunnendanvanuitfeswordengefinancierd. DeGemeenteAmsterdamdientinditproceseentrekkersroltevervullen.Datdoethetal doorditonderzoektelatenverrichten,maarhetzalzekerooknodigzijnvoorontwikkel enopbouwfase.hetadviesishiervooreenbedragtereserverenenanderepartijen (bedrijven,rijksoverheid)ookkenbaartemakendatamsterdamditdoetomzo vertrouwentewekken.hetgaathieromeenreserveringdieperstadiumkanworden vrijgegevenopbasisvanvoorstellen,overeenkomstenofietsdergelijks.gedachtkan wordenaaneentotaalbedragvan2miljoeneurovoordegeheleperiodevanontwikkeling enopbouw(5jaar)maarmetfocusopbeginjaren.ditisdus10tot12%vanbenodigde middelenenmaaktmeteenduidelijkdatditslechtseenincentiveisvooranderenommee teinvesteren.steunvanrijksoverheidisdeeerstejarendanookonontbeerlijk. 14

16 Opbrengsten NACAvoorzietnietalleenineendirectebehoeftevanbedrijven,maarzalookeenreeksdirecteen indirecteeconomischeenmaatschappelijkeeffectenhebben.dieeffectenzijnechterbuitengewoon lastigtekwantificeren,zolangergeenmeergedetailleerdbusinessplanisvastgesteld.indeze haalbaarheidsstudievolstaanwedaarommeteeneersteopsommingvanteverwachteneffecten. BijhetopstellenvaneenbusinessplanvoorNACAkunnendeeffectenduidelijkerincijfersworden uitgedrukt. Economische effecten Werkgelegenheidincreatieveindustrieenanderesectoren.NACAleidtidealitertot: o vestigingvanbedrijvigheidvanelders,dooreenaantrekkelijkervestigingsklimaat; o vestigingvannieuwebedrijvenvanstudentenenalumnivannaca. Groeiindetoegevoegdewaardediecreatieveindustrieweettegenereren.NACAleert studentenimmersmeertehalenuitdedriehoek creativiteit business technologie. Kostenreductievoorbedrijvenvoorwervingvaninternationaaltalent.VeelNederlandseof inamsterdamgevestigdeinternationalecreatievebedrijvenhebbeneenaanmerkelijk aantalbuitenlandsewerknemers.wervingskostenkunnenhoogzijnvoordiebedrijven, maarookvoorde(lokale)overheid.nacawordtinternationaalgepositioneerdenzal daarmeeinternationaaltalentnaaramsterdamtrekken. Kruisbestuivingtussencreatieveindustrieenanderesectoren,alsgevolgvandenieuwe multidisciplinaireopleidingen. (Creatieve)MKBkrijgeneengroteregroeipotentiedoordatzijtoegangkrijgentotbeteren bredergeschooldtalentenmanagement. Vestigingvannieuwebedrijveneninstroomvanbuitenlandsestudenten(diezelfhun opleidingbetalen)betekenteentoenamevanbuitenlandseinvesteringeninde AmsterdamseenNederlandseeconomie. ToenamevandeinnovatiekrachtvandeAmsterdamseenNederlandseeconomie. Toenamevandeprofessionaliseringendegroeipotentievandecreatieveindustrie. Nieuweinternationalezakelijkecontactentussenbedrijven,metalsteverwachtengevolg nieuwezakelijkeondernemingenalsresultaat. Maatschappelijke effecten VersterkingvandeAmsterdamseenNederlandsereputatietenaanzienvancreativiteiten innovatieopmondialeschaal.belangrijkeonderwijsinstitutenhebbenoverhetalgemeen eensterkpositiefeffectopdereputatievanstad,regioenlandwaarzijgevestigdzijn. VersterkingvandeaantrekkelijkheidvanAmsterdamenNederlandalsplekomtestuderen voorinternationaaltalent. Groeivanhetbewustzijnonderbedrijven(indecreatieveindustrie)vanhetbelangvan creativiteitentechnologiealsmotorenvoorinnovatie. VerrijkingvandescholingsmogelijkhedeninAmsterdamenNederland.NACAzorgtervoor datnederlandstalentmeermogelijkhedenkrijgtomaaneensuccesvolleprofessionele carrièretebouwen. Nieuwemogelijkhedenvoorkennisuitwisselingenhetbouwenenonderhoudenvan netwerken.nacazal,voorkorteoflangeretijd,buitenlandseexpertsuitbedrijfslevenen academischewereldnaarnederlandhalen.daardoorontstaanooknieuwemogelijkheden voornederlandseondernemersenwetenschappersomexpertsteontmoetenenkennis samentebrengen. 15

17 Advies Opbasisvandezemarktverkenningkunnenweadviserenverderestappentezettenomeen internationalecreatievetopopleidingopterichten.erbestaatvraagenerwordentekorteninhet aanbodgeconstateerd.deopzetenorganisatievandeopleidingligtechternogopen.ditzalin interactiemetbedrijven,expertsenkennisinstellingenverdervormmoetenkrijgen.maarvelenzien dathiereenkansligtendatamsterdameenuitgelezenplekbiedtvoorzo nopleiding.deze opleidingkanbijdragenaan: VersterkinginternationaleconcurrentiepositieNederlandsebedrijven Versterkengroeivermogenenprofessionaliseringcreatievesector Internationalenetwerkvorming VersterkenvestigingsklimaatAmsterdam/Nederlanddooraantrekkeninternationaaltalent Hetinitiatiefvergtweleenstevigeambitie.Hetzaleenopleidingvaninternationaaltopniveau moetenzijndieinternationaalstudentenenbedrijvenweetaantespreken.bovendienmoeteen vernieuwend,onderscheidendcurriculumwordenontwikkelddatcreativiteit,businessen technologiecombineert.waarstudentenenbedrijvenvoorwillenbetalen.debevindingenvandeze verkenninggevenvoldoendegrondhiervoornueenvolgendestaptezetten.maarindetweede fasezaldezeambitiemoetenwordenuitgewerkttotconcreteplannenomcommitmenttekunnen krijgenvanverschillendepartijen.erwordtvoorgesteldindezefasetewerkenaan: Ontwerp van de opleiding Metbetrokkenenzalgewerktwordenaanhetontwerpvandeopleiding.Ditkanindividueel maarbijvoorbeeldookingezamenlijkontwerpsessies.doelistoteeneersteuitwerkingvan deinhoudenopzetvandeopleidingofcursussentekomen.hetgaatdaarbijzowelom thema s,alsopzetcurriculumenwerkvormen. Profielen doelgroep Bijhetontwerpmoetwelhelderwordengedefinieerdvoorwelkedoelgroepdeopleiding wordtontwikkeld:hettalentvaninternationalecreatievebedrijven.erwordenprofielen opgesteldvanpotentiëlestudentenvandezeopleiding.voorwieontwerpenweeigenlijk? Tegelijkwordenprofielenvandocentengemaakt. Inventarisatie bestaande kracht Erwordtgekekenwelkbestaandaanbodaanopleidingen,kennisenmenseninNederland aanwezigiswaaropkanwordenvoortgebouwd.ditishet schatgraven waaroverinderonde tafelbijeenkomstvan19februarijl.isgesproken. Partners Adviesisspoedigtestartenmetpartnervorming.Metenkelepartijenwordtbekekenwelke partners,ookinternationaal,mogelijkaantetrekkenzijn.hetkangaanombedrijven, kennisinstellingen,potentiëleboardmembers,mogelijkefinanciersetc.inoverlegworden dezepartijenbenaderd.bovendiendienteentrekkervanformaatgevondenteworden. Planvorming Eenenanderwordtverwerktineenplanvoordekomendevijfjaar.Uitgangspuntdaarbijis datvanaf2010begonnenwordt.ditzaleerstkleinschaligzijn(bijv.lossecursussen,summer schools,events,pilots)omvervolgenstegroeiennaareenvolwaardigeopleiding.ditplan kanookwordeningediendbijdefes CallCreativeClusters(indientoegekend).Ookalwordt kleinergestart,heteinddoelopdelangeretermijnmoetwelhelderwordengedefinieerd. 16

18 Verantwoording Voordezehaalbaarheidsstudiezijnmeerdandertigverkennendegesprekkengevoerdmet potentiëlestakeholders(zowelaandevraag alsdeaanbodzijde)voornaca.deresultatenvandie gesprekkenzijn,onderleidingvanverantwoordelijkwethoudercaroliengehrels,op19februari 2009meteengrootaantalvandegeïnterviewdevertegenwoordigersbesprokentijdenseenronde tafelbijeenkomstopdeambtswoningvandeburgemeester.indeonderstaandelijstis,in alfabetischevolgorde,weergegevenmetwieinterviewszijngehouden. Naam Functie,bedrijf/organisatie 1 GijsBakker Directeur,DroogDesign 2 BenvanBerkel Principalarchitect,medeoprichterUNStudio 3 IrisBoelhouwer Executivedirectorcreativesupportunit,Endemol 4 WimBoiton Vicepresident,HRSpringer 5 MennovanDijk Seniorpartner,McKinsey 6 RobbertDijkgraaf President,KNAW 7 WiebeDraijer DirecteurNederland,McKinsey 8 RuudFrambach HoogleraarMarketing,VrijeUniversiteit 9 HanGerrits HoogleraareBusiness&IT industry,vrijeuniversiteit 10 VictorHalberstadt HoogleraarEconomie,UniversiteitLeiden 11 GuyHayward Director&founder,180Amsterdam 12 LucasHendricks Adviseurcreatieveindustrie,TopstadAmsterdam 13 BartHofstede Seniorbeleidsadviseur,MinisterievanOCW/lector media&entertainment,hogeschoolinholland 14 KeesHogenbirk Organizationdevelopmentmanager,IBM 15 JoHouben Directeur,Kunstenaars&CO 16 PatrickJanssen Initiatiefnemer,SchroferInstituut 17 MichielJanson Seniorbeleidsmedewerker,SenterNovem 18 MarkdeJong HoogleraarEconomicsoftheServiceSector, UniversiteitvanAmsterdam 19 MadeleenKlaassen Internationalmarketingdirector,Bugaboo 20 RoelKlaassen Programmamanager,Premsela 21 HarryvanderKraats DirectorHR,TomTom 22 JasperKraaijeveld Seniorbeleidsadviseur,MinisterievanEZ 23 MarjolijnMallant Directorexecutiveeducationoffice,NyenrodeBusiness University 24 DorineManson DirecteurEZ,GemeenteAmsterdam 25 GeleynMeijer Directorinnovation,LogicaCMG 26 LoekMensink ManagerHeinekenUniversity,Heineken 27 JanPost KennisambassadeurUvA,Clubvan12 28 RennyRamakers Director&founder,DroogDesign 29 RobertStompff Founder,SchroferInstituut 30 HarryStarren Directeur,DeBaak,managementcentrumVNO NCW 31 HansdeSonnaville Directeur,AmsterdamBrightCollege/VUZuidas 32 MarleenStikker Directeur,WaagSociety 33 JeroendenUyl Adviseur,TwynstraGudde/InstituteSustainable FashionandFabrics 34 Marie JoséVelenturf SeniorVPTalent&StaffingCorporateHRM,Philips 35 BasVerhart CEOMediaRepublic 36 AgnesWillenborg Managingdirector,MediaCatalyst 17

Your Future, our boost!

Your Future, our boost! Your Future, our boost! www.e-boost.be 1 E-BOOST: WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? e-boost, da s een groep van 4 jonge wolven en ervaren rotten in het vak die Drupal ademen, denken, dromen... Altijd op zoek naar

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Company Profile 2AIM4* Internationaal label: 1000 CD Amsterdam t. +31 (0)20 638 99 55 The Netherlands f. +31 (0)84 835 85 55

Company Profile 2AIM4* Internationaal label: 1000 CD Amsterdam t. +31 (0)20 638 99 55 The Netherlands f. +31 (0)84 835 85 55 Company Profile 2AIM4* Internationaal label: Over 2aim4* 2aim4* 2aim4 B.V. is een marketing/communicatiebureau gevestigd in Amsterdam. Wij leveren een full service dienstenpakket op het gebied van marketing,

Nadere informatie

Eerste stap naar eenduidige informatie. Onderzoek SNOMED CT in het preoperatieve proces

Eerste stap naar eenduidige informatie. Onderzoek SNOMED CT in het preoperatieve proces 1CreativeCommonsNaamsvermelding Gelijkdelen3.0NederlandLicentieisvantoepassingopditwerk http://creativecommons.org Eerstestapnaareenduidigeinformatie. OnderzoekSNOMEDCTinhetpreoperatieveproces EENHEIDVANTAALSNOMEDCT

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda COSPA Dag De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda Olaf Ernst, Organisatie stages/beleidsverantwoordelijke Praktijkleren Angelique Grippeling, Internationale

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Association for Corporate Growth Holland

Association for Corporate Growth Holland Association for Corporate Growth Holland Lunchmeeting 12March 2014 www.acg.org Stille bewindvoering De Rotterdamse werkwijze mr. drs. J.C.A.T. Frima Rechter-commissaris faillissementen Teamvoorzitter Insolventie

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Verover Europa via Amazon

Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Zonder investeringen en taalbarrières verkopen over de grens. Het handboek dat precies vertelt hoe. Marco Coninx Verover Europa via Amazon Copyright

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Resultaten zijn te plannen

Resultaten zijn te plannen Hartelijk gefeliciteerd met de stap die u gezet hebt om als zelfstandige uw beroep uit te gaan oefenen. Met een zorgvuldige voorbereiding kunt u grip krijgen op een groot aantal invloedrijke en beslissende

Nadere informatie

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen.

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Navigeer met de pijltjestoetsen. Sluit met de esc-toest. esc humm&c 2015» www.hummandc.nl Lanceer je

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 9 april 2015, Amsterdam Geachte leden van de Vaste commissie voor

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

ZOEKEN IN PROQUEST BUSINESS COLLECTION

ZOEKEN IN PROQUEST BUSINESS COLLECTION ZOEKEN IN PROQUEST BUSINESS COLLECTION EENVOUDIG ZOEKEN UITGEBREID ZOEKEN (ADVANCED SEARCH) DATA & REPORTS ZOEKEN ZOEKGESCHIEDENIS (RECENT SEARCHES) BLADEREN (BROWSE) TIPS & TRUCS EENVOUDIG ZOEKEN Als

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet

Syntens. emarketing Internationaal zakendoen via internet Syntens emarketing Internationaal zakendoen via internet Dennis van den Broek Creative Director @ Creactiv inhoud Creactiv, wat is dat? De Creactiv visie E-mail Marketing Marketplaces (Social) Networking

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

byb@skynet.be Opleidingen in Management

byb@skynet.be Opleidingen in Management byb@skynet.be Opleidingen in Management April 2007 Inleiding s Elke module heeft één bepaald leerobjectief. Elke module kan afzonderlijk gegeven worden, of kan deel uitmaken van een track. Lego Verscheidene

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment voor Recruiters United June 30th, 2015 De agenda Introductie Beeld van de markt en de spelers RPO Services in Nederland. Wat drijft de klant en wat wil de supplier?

Nadere informatie

Creativity COST SAVING INNOVATION

Creativity COST SAVING INNOVATION Creativity COST SAVING INNOVATION 2015 DONDerDAG 4 juni 2015 van 14u tot 23u BENELUX event WORKSHOPS Flanders expo meeting CEnTEr Maaltekouter 1 be-9051 Gent networking INSPIRATIE exclusieve promoties

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

1 De drie hoofdlijnen: muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen.

1 De drie hoofdlijnen: muziekdocenten, leerkrachten en leerlingen. IKEI, MIK en het Leerorkest hebben bij elkaar opgeteld jaren ervaring met het geven van instrumentaal muziekonderwijs op de basisschool. Vanuit de overtuiging dat deze vorm van muziek educatie alleen verder

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you)

Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you) Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you) Auteurs: Mattijs Eggermont, Brent Alleweireldt, Cedric Cornelis, Nick Cornelis, Jasper Deblieck en Jordy

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Retail Maatwerk in detail

Retail Maatwerk in detail Retail Maatwerk in detail Convotherm uw productspecialist De wortels van Convotherm gaan terug tot in de vorige eeuw. Eind jaren 60 werd door Convotherm de eerste stoomoven (Combi-Steamer) op de markt

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

if INTERNATIONAL FORUM DESIGN EN DE if WORLD DESIGN GUIDE DE KRACHT VAN CREATIVITEIT

if INTERNATIONAL FORUM DESIGN EN DE if WORLD DESIGN GUIDE DE KRACHT VAN CREATIVITEIT if INTERNATIONAL FORUM DESIGN EN DE if WORLD DESIGN GUIDE DE KRACHT VAN CREATIVITEIT ONS NIEUWE PLATFORM VOOR ECELLENT DESIGN De if WORLD DESIGN GUIDE Met een geschiedenis van meer dan zestig jaar is if

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

Werkbeleving Verder door vragen

Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen INK / Flycatcher, 2014-2015 Wat we eigenlijk zouden moeten doen Wordt in uw organisatie wel eens verzucht: Weet je wat we eigenlijk zouden

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

Verslag Deelname innovatiemarkt jaarevenement Pioneering

Verslag Deelname innovatiemarkt jaarevenement Pioneering Verslag Deelname innovatiemarkt jaarevenement Pioneering 10 november 2010 Saxion, Kenniscentrum Leefomgeving Bouwsteen 4.4 Datum: 3 augustus 2011 Auteur: Evelien Klasens Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Jaarevenement

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Aggiornamento. Bedreigingen en uitdagingen voor de. industrie VWEC. Een perspectief voor Vlaanderen. Een perspectief voor Vlaanderen

Aggiornamento. Bedreigingen en uitdagingen voor de. industrie VWEC. Een perspectief voor Vlaanderen. Een perspectief voor Vlaanderen Een perspectief voor Vlaanderen Bedreigingen en uitdagingen voor de Aggiornamento industrie Een perspectief voor Vlaanderen VWEC auteur functie datum Marc Van den Bosch Sr. Adviseur energie en milieu VOKA

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Op weg naar loyale klanten: Hoe ontwerp je een onderscheidende, multi-channel klantbeleving?

Op weg naar loyale klanten: Hoe ontwerp je een onderscheidende, multi-channel klantbeleving? Op weg naar loyale klanten: Hoe ontwerp je een onderscheidende, multi-channel klantbeleving? Via welke touchpoints iemand uw merk ook beleeft. Service via het contactcenter Een gesprek met een accountmanager

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Contactgegevens: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Versterking Europa-aanpak in Haarlem Oplegvel Collegebesluit Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Catherine Konijnenbelt Telefoon 0235113064 E-mail: ckonijnenbelt@haarlem.nl CS/ Reg.nr. CS/SB 2012/435176

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

B!NK goes. Marokko. Stichting B!NK bedankt allen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes van het B!NK- Benefiet -2011

B!NK goes. Marokko. Stichting B!NK bedankt allen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes van het B!NK- Benefiet -2011 Stichting B!NK bedankt allen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes van het B!NK- Benefiet -2011 B!NK goes celebrate life by helping others Marokko To: Sent: Subject: ;

Nadere informatie

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden Onderwijs voor de 21 ste eeuw Kris Van den Branden Is ons onderwijs nog mee met de tijd? Met de deur in huis De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy CREATIVE THINKING & INNOVATION Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

PEX Life. Way foreward in Patient Experience. Arjen Huizinga. Voordelen voor patiënten. Persoonlijke begeleiding

PEX Life. Way foreward in Patient Experience. Arjen Huizinga. Voordelen voor patiënten. Persoonlijke begeleiding PEX Life Voordelen voor patiënten Persoonlijke begeleiding Way foreward in Patient Experience Informatie op maat 24/7 een betrouwbare vraagbaak Arjen Huizinga Berichten en stimulering op juist medicatie

Nadere informatie

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean.

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean. Even voorstellen De Week van Kwaliteitsmanagement Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Barry Derksen Business & IT Trends Institute Barry Derksen, Directeur BITTI B.V., Bedrijf met

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Instrument: de Actorenanalyse. 1. Wat is een Actorenanalyse. 2. Doel van een Actorenanalyse. Instrumenten Actorenanalyse

Instrument: de Actorenanalyse. 1. Wat is een Actorenanalyse. 2. Doel van een Actorenanalyse. Instrumenten Actorenanalyse Instrument: de Actorenanalyse Instrument: de Actorenanalyse 1 1. Wat is een Actorenanalyse 1 2. Doel van een Actorenanalyse 1 3. Het opstellen van een Actorenanalyse 2 4. Eisen aan een goede Actorenanalyse

Nadere informatie

Speurders.nl. 12 februari. Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl. VEDIS, 12 februari

Speurders.nl. 12 februari. Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl. VEDIS, 12 februari Speurders.nl 12 februari Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl Agenda! Telegraaf Media Nederland! Introductie van Speurders.nl! De werking van Speurders.nl! Resultaat! Kansen voor webwinkels Telegraaf

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Vastlegging Co-Creatie ABN AMRO-VFI. 1-juli 2015

Vastlegging Co-Creatie ABN AMRO-VFI. 1-juli 2015 Vastlegging Co-Creatie ABN AMRO-VFI 1-juli 2015 Inhoud Vastlegging Business Model Canvas Discussie Next steps 2 Business model canvas Aan de hand van het business model canvas hebben we de scenario s van

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Green IT en de rol van supercomputers bij duurzaamheid

Green IT en de rol van supercomputers bij duurzaamheid Green IT en de rol van supercomputers bij duurzaamheid IT is deel van het CO2 probleem... maar vooral ook van de oplossing dr. ir. A. Osseyran Directeur SARA en Vancis Waarom Green IT? 50% meer energie

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: (Stads)regio gemeenten: Limburg Profiel gemeente: Maastricht Zuid-Limburg: Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen Regio: 35 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders

Ouders leren kinderen voor zichzelf opkomen Zelfbeheersing is nog belangrijker. De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl - Factsheet opinieonderzoek

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Concurreren op klantwaarde

Concurreren op klantwaarde Concurreren op klantwaarde Trendseminar 14 februari Albert Noppen Ontwikkeling grafische sector 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010* 2011* Ontwikkeling productievolume in % -4-6 Ontwikkeling omzet in % -8-10

Nadere informatie

HNW drie jaar na de invoering (case HP)

HNW drie jaar na de invoering (case HP) HNW drie jaar na de invoering (case HP) 1 17 Workshop / Plenaire lezing Titel Naam Spreker SOEPEL VERANDEREN NAAR EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN HNW drie jaar na de invoering (case Hewlett Packard) Het nieuwe

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

WEER & VERKEER. Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek

WEER & VERKEER. Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek WEER & VERKEER Het Semilo Channel Weer & Verkeer De weg naar een groot mobiel publiek Websites: 13 Uniek bereik: 2.765.000 Impressies: 109.155.000 Automotive Eten & Drinken Familie & Gezin Fotografie Health

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud powered by Cisco Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Alex Struik Partner Accountmanager Parentix Cloud introductie Cisco Parentix Cloud

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games Bram Kranendonk Creative Europe Desk NL ClickNL Games, 20/11/2014 Creative Europe in een notendop Een stimuleringsprogramma voor de culturele en creatieve

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

ENTERPRISE LINKED DATA WORKSHOP

ENTERPRISE LINKED DATA WORKSHOP Vandaag te gast bij PLDN Werksessie 12 februari 2015 ENTERPRISE LINKED DATA WORKSHOP Joep Creusen, Pieter van Everdingen, Richard Nagelmaeker Workshop agenda (60 min) Dieper ingaan op: Business vraagstukken

Nadere informatie

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in:

De unieke steekproef van 3000 opleidingszoekende of volgende professionals geeft onder inzicht in: Research design NIDAP B2C onderzoek Het NIDAP B2C onderzoek biedt u een zeer volledig beeld van de opleidings- en trainingsbehoefte bij professionals/consumenten met interesse in het volgen van een opleiding

Nadere informatie