School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk"

Transcriptie

1 School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk Zaandijk, 22 september

2 Inhoudsopgave 1. Het Saenredam College 1.1. Algemene organisatie Visie op onderwijs Onderwijsaanbod 4 2. Profielschets afdelingsleider 2.1. Context Werkzaamheden Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden Competenties Functie-eisen Contacten 8 3. Procedure werving & selectie 3.1. Begeleiding 3.2. Informatie Solliciteren Contactgegevens 9 2

3 1. Het Saenredam College 1.1. Algemene organisatie de school Het Saenredam College is een openbare school voor voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo) voor de leerwegen basis, kader, theoretisch en LWOO in Zaandijk. De school telt ca. 800 leerlingen en ± 90 medewerkers en heeft een uitstekende naam binnen het Zaanse. De school maakt samen met vijf andere scholen onderdeel uit van Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad. (OVO Zaanstad). De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Zaandam, Zaandijk, Koog aan de Zaan, Wormer, Wormerveer, Assendelft en Westzaan. Dit maakt het Saenredam College tot een echte Zaanse school. Naast de theoretische leerweg wordt er op basis en kader beroepsgerichte leerweg de intersectorale programma s Commercie & Dienstverlening en Technologie & Dienstverlening aangeboden. Aan de school is ook een internationale schakelklas verbonden (ISK). de schoolleiding Het Saenredam College wordt geleid door een directeur die leiding geeft aan drie afdelingsleiders en een coördinator. De school kent een organisatie waarbij de nadruk ligt op de afdelingen. De afdelingsteams zijn organisatorische eenheden die in samenhang met elkaar het onderwijs en de begeleiding voor leerlingen aan het Saenredam College verzorgen. In de onderbouw is er sprake van twee horizontaal georganiseerde afdelingen (leerjaar 1 en leerjaar 2), de bovenbouw is verticale georganiseerd (theoretische leerweg en beroepsgerichte leerweg). De onderwijskundige samenhang wordt geborgd door naast het overleg op afdelingsniveau het vakgroepoverleg door de afdelingen heen te organiseren. OVO Zaanstad OVO Zaanstad is een onderwijsorganisatie waartoe zeven scholen horen met een onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, nl. het Bertrand Russell College, Praktijkschool De Brug, Compaen VMBO, Saenredam College, Trias VMBO, Zaanlands Lyceum en het Zuiderzee College. OVO staat voor eigenheid van de scholen binnen het bestuurlijk construct. Dit betekent dat de bestuurlijke bemoeienis vooral gericht is op de instandhouding van het openbaar onderwijs in de Zaanstreek en op de facilitering van externe en interne processen. Als werkgever biedt OVO Zaanstad ruimte voor ontplooiing, een veilige en professionele cultuur, transparant leiderschap en uitstekende arbeidsvoorwaarden. 1.2 Visie op onderwijs Het Saenredam College is een openbare school en hanteert als uitgangspunt voor het onderwijs de onderlinge gelijkwaardigheid ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, geloof of seksuele geaardheid. De school streeft naar goede verhoudingen tussen leerlingen en medewerkers dat zich o.a. uit in wederzijdse belangstelling en respect. Het Saenredam College wil op deze manier een veilig en inspirerend schoolklimaat creëren dat gekenmerkt wordt door geborgenheid en een optimale leer- en werksfeer. De school ziet als hoofdopdracht het aanbieden van een optimale opleiding die elke leerling een kansrijk uitzicht biedt op het behalen van het diploma dat bij zijn of haar mogelijkheden past. 3

4 De school is gericht op het wegwerken van achterstandssituaties, deelt verantwoordelijkheden met leerlingen en ouders en biedt ouders de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij de school. 1.3 Onderwijsaanbod didactische uitgangspunten Een diploma halen op het hoogst passende niveau vinden we op het Saenredam College belangrijk. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij, is kennis en kunde alleen niet meer voldoende. In een steeds sneller veranderende wereld is het belangrijk dat leerlingen zelfbewust deze wereld tegemoet kunnen treden. Ter ondersteuning van de (beroeps-) keuzes wordt een portfolio opgebouwd met een grote verscheidenheid aan activiteiten in het kader van LOB. Op deze wijze leren de leerlingen sociale basisvaardigheden en worden op die manier ook voorwaarden geschapen voor een betere sfeer in de klas. Op het Saenredam College: Overheerst het besef: zonder relatie, geen prestatie ; Is er zorg voor onze leerlingen en medewerkers; Bieden wij een veilig leerklimaat; Halen wij het maximale uit wat onze leerlingen kunnen; Doen wij recht aan de interesses van onze leerlingen; Bereiden wij onze leerlingen voor op een vervolg in leren en/of beroep. Onderbouw Afhankelijk van het advies van de basisschool worden leerlingen in een basisberoepsgerichte brugklas of een kaderberoepsgerichte/theoretische brugklas geplaatst. Leerlingen met een advies waarin wordt getwijfeld tussen havo en vmbo-t krijgen extra aandacht (havo-traject) en worden indien mogelijk naar een vervolg op een havo-school geleid. Na het eerste leerjaar stromen leerlingen door naar een basisberoepsgerichte, een kaderberoepsgerichte, of een kader/theoretische tweede klas. In het tweede leerjaar krijgt LOB in toenemende mate aandacht. Leerlingen worden voorbereid op belangrijke keuzes: de leerweg, het vakkenpakket en de sector die leerlingen in de bovenbouw gaan volgen. bovenbouw Het Saenredam College biedt in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg de volgende intersectorale programma s aan: Technologie & Dienstverlening en Dienstverlening & Commercie. In deze programma s bereiden we leerlingen voor op het leren in het vervolgonderwijs (mbo) door veel aandacht te besteden aan het beheersen van vaardigheden, zoals samenwerken, ondernemen en organiseren. Daarnaast begeleiden we leerlingen bij het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding. We organiseren veel activiteiten waarmee we leerlingen bewust maken van waar ze goed in zijn, zo verkennen ze hun talenten in de Talentgroepen. Elke talentgroep staat in het teken van een beroepenveld: food, sport, ondernemen, events, media & vormgeving en product & design. Leerlingen leren in deze groepen zoveel mogelijk op locatie. Hierdoor maakt elke leerling op verschillende vakoverstijgende gebieden een persoonlijke groei door. 4

5 Internationale schakelklas (ISK) Binnen de organisatie van het Saenredam neemt de eerste opvang voor nieuwkomers in het vo, de internationale schakelklas, een bijzondere plaats in. De internationale schakelklas (ISK) stelt zich ten doel nieuwkomers afkomstig uit meer dan dertig landen in de leerplichtige leeftijd de Nederlandse taal te leren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan in het regulier Nederlandstalige voortgezet onderwijs of vervolgonderwijs. De ISK wil daarbij de leerling schakelen naar een plaats die aansluit bij zijn of haar capaciteiten dan wel schakelen naar plaats in een traject dat daartoe leidt. De afwijkende didactische werkvormen, de bijzondere pedagogische aanpak en de grote nadruk op de (Nederlandse) taalontwikkeling zijn beschreven in het werkplan ISK. De ISK streeft ernaar de leerling binnen de nominale tijd van twee jaar te schakelen. Het verzorgingsgebied van de ISK betreft de gemeenten Zaanstad en Oostzaan. Profiel Aansluitend op de visie op onderwijs, willen we leerlingen kennis laten maken met cultuur in de breedste zin van het woord. Vanuit traditie heeft het Saenredam College altijd al veel gedaan aan allerlei creatieve en kunstzinnige uitingen, niet alleen op basis van het curriculum maar ook middels activiteiten zoals museumbezoek, (studie-)reizen, Herfstconcert en SaenreJam. In 2013 hebben drieëntwintig spelers, docenten en leerlingen met elkaar het toneelstuk Icarus op de planken gezet. Dankzij de inzet en het enthousiasme van acteurs, decorbouwers, licht & geluid, fotografie, catering en de regie was Icarus volgens 160 toeschouwers een doorslaand succes én het begin van een mooie traditie. In 2014 werd het toneelstuk Romeo en Julia opgevoerd. Dit schooljaar staat King Arthur op het programma. 2. Profielschets afdelingsleider Saenredam College 2.1 Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Saenredam College, een school van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad en Stichting VO Compas. Het college van bestuur is het bevoegd gezag van het Zaanlands Lyceum, Compaen VMBO, het Bertrand Russell College, het Saenredam College, het Zuiderzee College, Trias VMBO en Praktijkschool De Brug. Het Saenredam College kent meerdere afdelingen. Een afdeling bestaat uit een afdelingsleider en docenten LB, LC en eventueel LD en OOP. De afdeling is belast met de organisatie, ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding. De afdelingsleider draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding- en uitvoering van de afdeling, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van het bestuur en de school, geeft leiding, is deels budgetverantwoordelijk en werkt aan de (eigen) professionalisering. De directie van de school bestaat uit de directeur. De schoolleiding van de school bestaat uit de directeur, de afdelingsleiders en de coördinator leerjaar 1. 5

6 2.2 Werkzaamheden Beleidsvoorbereiding- en uitvoering: Stelt een plan op voor de afdeling, voor één schooljaar, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen de afdeling beschreven staan; Draagt zorg voor de totstandkoming van leerplannen en programma s van toetsing en afsluiting (PTA s), zodanig dat de onderwijsopbrengst en onderwijskwaliteit voldoet aan de gestelde eisen op korte en lange termijn en stemt daarbij af op andere sectoren / afdelingen; Draagt zorg voor het uitvoeren van het beleid op het gebied van leerlingbegeleiding binnen de afdeling en evalueert dit; Neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs binnen het bestuur of de eigen school; Vertaalt de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor het onderwijs voor de afdeling; Vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de afdeling. Bijdragen aan de ontwikkeling van het bestuursbeleid van de stichting of de school: Draagt als lid van het managementteam bij aan de beleidsvorming binnen het bestuur of de school; Adviseert, na analyse, de directie over het onderwijsbeleid en algemene (meerjaren)beleidszaken; Draagt ideeën en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van één of enkele deelgebieden van het onderwijs en de onderwijsorganisatie; Is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, uitvoering en evaluatie op één of meerdere beleidsterreinen binnen de school. Leiding geven: Geeft leiding aan medewerkers binnen de eigen afdeling, voert gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus; Is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer; bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van het bestuur en de school. Budget: Is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten binnen de afdeling binnen het daarvoor vastgestelde budget; Is verantwoordelijk voor de werkverdeling binnen de eigen afdeling binnen het daarvoor vastgestelde formatiebudget. Draagt zorg voor de professionele ontwikkeling binnen het team door: werkt systematisch aan eigen professionele ontwikkeling en de professionele ontwikkeling van de medewerkers; neemt deel aan scholings- en professionaliseringsactiviteiten. 6

7 2.3 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist over/bij: het opstellen van uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (o.a. lessentabel) binnen de afdeling beschreven staan, het als lid van het managementteam bijdragen aan de ontwikkeling van het meerjarenbeleid op het niveau van het bestuur of de school en het leiding geven. Kader: het door het bestuur en/of de directeur/rector geformuleerde beleid. Verantwoording: aan de directeur/rector over de beleidsvoorbereiding enuitvoering, de bruikbaarheid van de bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de school en het leiding geven aan de afdeling. 2.4 Kennis en vaardigheden Brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijk ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de afdeling onderwijs wordt gegeven; Kennis en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van het bestuur en de school; Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; Inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie; Vaardigheid in het ontwikkelen van (onderwijskundig) beleid; Vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; Managementvaardigheden. 2.5 Competenties Sturen 10x Opbouwen en onderhouden van relaties 9x Organisatiebewustzijn 8x Besluitvaardigheid 7x Empoweren 7x Doelen stellen 6x Probleemanalyse 6x Stressbestendigheid 4x 2.6 Functie-eisen Aantoonbare ervaring hebben als vmbo-docent en het niet alleen plezierig vinden om te werken met basis- en kaderleerlingen maar daarnaast het ook een uitdaging vinden om hen een duidelijke structuur te bieden; Leidinggevende ervaring in een schoolorganisatie, bij voorkeur op het vmbo, is een pre; Bereid zijn om zich voor langere tijd aan het Saenredam College te verbinden; In staat zijn leiding te geven aan de uitvoering van het vastgestelde intersectorale programma binnen de mogelijkheden die het gebouw biedt; Kennis en ervaring hebben met betrekking tot de vernieuwing van het beroepsgerichte programma van het vmbo en beschikken over de kwaliteiten en (proces)vaardigheden om samen met de docenten de school voor te bereiden op de invoering hiervan in

8 2.7 Contacten Met de directie en collega-afdelingsleiders in het managementteam om het beleid en de belangen van de afdeling te behartigen en adviezen te verstrekken; Met de collega-afdelingsleiders om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en binnen de verschillende afdelingen en teams beleid op elkaar af te stemmen; met basisonderwijs, vervolgonderwijs of bedrijfsleven om elkaar te informeren en beleid op elkaar af te stemmen; met leerlingen en ouders wanneer het zaken betreft, die het niveau van de docent overstijgen; met werkgroepen binnen de stichting om te overleggen over (vernieuwings-) activiteiten. Arbeidsvoorwaarden Aanstelling Voor de functie geldt een betrekkingsomvang van 1,0 fte. Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar, die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een vaste aanstelling. Het betreft een functie met een waardering in schaal 12 (CAO VO). 3. Informatie en procedure 3.1. begeleiding In opdracht van mevrouw Marijke Hendriks, directeur Saenredam College, begeleidt Erik Versteege Search B.V. het wervings- en selectietraject. Rex Couzijn, adviseur bij Erik Versteege Search B.V., voert deze opdracht uit informatie Voor belangstellenden is er op een digitaal informatiepakket beschikbaar. In dit pakket is informatie over het Saenredam College en de benoemingsprocedure opgenomen. Dit pakket bestaat verder uit onder andere het tijdschema, een organogram en overige relevante documenten. Meer informatie over het Saenredam College is te vinden op Daarnaast is relevante informatie over het Saenredam College te vinden op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Vensters voor Verantwoording solliciteren? Heeft u interesse in een nieuwe stap in uw carrière, stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie en CV zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 10 oktober 2014 naar en gericht aan mevrouw M. Hendriks, MBA, directeur Saenredam College. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 23 oktober 2014, de tweede ronde is gepland op maandag 27 oktober Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 8

9 3.4. Contactgegevens Rex Couzijn, adviseur Erik Versteege Search B.V. Tel.: Mail: Erik Versteege Search B.V. Vijverlaan CC Hengelo Tel: Mail: Secretariaat: Annemarie Arends Tel: Mail: 9

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede School en functieprofiel Conrector / plv. Rector Pallas Athene College Ede Hengelo, 7 december 2013 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie 2 1.2. Missie en visie 3 1.3. Kernwaarden en

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)

School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o) School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw Lyceum De Grundel Hengelo (o) Erik Versteege Search B.V. Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel 3 1.2 Identiteit,

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR CHRISTELIJK COLLEGE ZEIST DIJNSELBURGSCHOOL Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november 2012 1 Inhoud Profielschets 3 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0. Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM

SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0. Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0 Schoolwerkplan 2015-2018 Jan van Egmond Lyceum Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM 1 Inleiding: Dit schoolwerkplan is tot

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden Functieprofiel Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille Onderwijsbureau Hollands Midden Leiden Hengelo (o), 23 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderwijsbureau Hollands Midden 1.1 De organisatie

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Meer perspectieven voor verschillen

Meer perspectieven voor verschillen Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. Meer perspectieven voor verschillen Strategisch beleidsplan 2014-2018 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Voorwoord Onderwijsbesturen zijn wettelijk niet

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits:

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie