School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk"

Transcriptie

1 School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk Zaandijk, 22 september

2 Inhoudsopgave 1. Het Saenredam College 1.1. Algemene organisatie Visie op onderwijs Onderwijsaanbod 4 2. Profielschets afdelingsleider 2.1. Context Werkzaamheden Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden Competenties Functie-eisen Contacten 8 3. Procedure werving & selectie 3.1. Begeleiding 3.2. Informatie Solliciteren Contactgegevens 9 2

3 1. Het Saenredam College 1.1. Algemene organisatie de school Het Saenredam College is een openbare school voor voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo) voor de leerwegen basis, kader, theoretisch en LWOO in Zaandijk. De school telt ca. 800 leerlingen en ± 90 medewerkers en heeft een uitstekende naam binnen het Zaanse. De school maakt samen met vijf andere scholen onderdeel uit van Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad. (OVO Zaanstad). De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Zaandam, Zaandijk, Koog aan de Zaan, Wormer, Wormerveer, Assendelft en Westzaan. Dit maakt het Saenredam College tot een echte Zaanse school. Naast de theoretische leerweg wordt er op basis en kader beroepsgerichte leerweg de intersectorale programma s Commercie & Dienstverlening en Technologie & Dienstverlening aangeboden. Aan de school is ook een internationale schakelklas verbonden (ISK). de schoolleiding Het Saenredam College wordt geleid door een directeur die leiding geeft aan drie afdelingsleiders en een coördinator. De school kent een organisatie waarbij de nadruk ligt op de afdelingen. De afdelingsteams zijn organisatorische eenheden die in samenhang met elkaar het onderwijs en de begeleiding voor leerlingen aan het Saenredam College verzorgen. In de onderbouw is er sprake van twee horizontaal georganiseerde afdelingen (leerjaar 1 en leerjaar 2), de bovenbouw is verticale georganiseerd (theoretische leerweg en beroepsgerichte leerweg). De onderwijskundige samenhang wordt geborgd door naast het overleg op afdelingsniveau het vakgroepoverleg door de afdelingen heen te organiseren. OVO Zaanstad OVO Zaanstad is een onderwijsorganisatie waartoe zeven scholen horen met een onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, nl. het Bertrand Russell College, Praktijkschool De Brug, Compaen VMBO, Saenredam College, Trias VMBO, Zaanlands Lyceum en het Zuiderzee College. OVO staat voor eigenheid van de scholen binnen het bestuurlijk construct. Dit betekent dat de bestuurlijke bemoeienis vooral gericht is op de instandhouding van het openbaar onderwijs in de Zaanstreek en op de facilitering van externe en interne processen. Als werkgever biedt OVO Zaanstad ruimte voor ontplooiing, een veilige en professionele cultuur, transparant leiderschap en uitstekende arbeidsvoorwaarden. 1.2 Visie op onderwijs Het Saenredam College is een openbare school en hanteert als uitgangspunt voor het onderwijs de onderlinge gelijkwaardigheid ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, geloof of seksuele geaardheid. De school streeft naar goede verhoudingen tussen leerlingen en medewerkers dat zich o.a. uit in wederzijdse belangstelling en respect. Het Saenredam College wil op deze manier een veilig en inspirerend schoolklimaat creëren dat gekenmerkt wordt door geborgenheid en een optimale leer- en werksfeer. De school ziet als hoofdopdracht het aanbieden van een optimale opleiding die elke leerling een kansrijk uitzicht biedt op het behalen van het diploma dat bij zijn of haar mogelijkheden past. 3

4 De school is gericht op het wegwerken van achterstandssituaties, deelt verantwoordelijkheden met leerlingen en ouders en biedt ouders de mogelijkheid actief betrokken te zijn bij de school. 1.3 Onderwijsaanbod didactische uitgangspunten Een diploma halen op het hoogst passende niveau vinden we op het Saenredam College belangrijk. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij, is kennis en kunde alleen niet meer voldoende. In een steeds sneller veranderende wereld is het belangrijk dat leerlingen zelfbewust deze wereld tegemoet kunnen treden. Ter ondersteuning van de (beroeps-) keuzes wordt een portfolio opgebouwd met een grote verscheidenheid aan activiteiten in het kader van LOB. Op deze wijze leren de leerlingen sociale basisvaardigheden en worden op die manier ook voorwaarden geschapen voor een betere sfeer in de klas. Op het Saenredam College: Overheerst het besef: zonder relatie, geen prestatie ; Is er zorg voor onze leerlingen en medewerkers; Bieden wij een veilig leerklimaat; Halen wij het maximale uit wat onze leerlingen kunnen; Doen wij recht aan de interesses van onze leerlingen; Bereiden wij onze leerlingen voor op een vervolg in leren en/of beroep. Onderbouw Afhankelijk van het advies van de basisschool worden leerlingen in een basisberoepsgerichte brugklas of een kaderberoepsgerichte/theoretische brugklas geplaatst. Leerlingen met een advies waarin wordt getwijfeld tussen havo en vmbo-t krijgen extra aandacht (havo-traject) en worden indien mogelijk naar een vervolg op een havo-school geleid. Na het eerste leerjaar stromen leerlingen door naar een basisberoepsgerichte, een kaderberoepsgerichte, of een kader/theoretische tweede klas. In het tweede leerjaar krijgt LOB in toenemende mate aandacht. Leerlingen worden voorbereid op belangrijke keuzes: de leerweg, het vakkenpakket en de sector die leerlingen in de bovenbouw gaan volgen. bovenbouw Het Saenredam College biedt in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg de volgende intersectorale programma s aan: Technologie & Dienstverlening en Dienstverlening & Commercie. In deze programma s bereiden we leerlingen voor op het leren in het vervolgonderwijs (mbo) door veel aandacht te besteden aan het beheersen van vaardigheden, zoals samenwerken, ondernemen en organiseren. Daarnaast begeleiden we leerlingen bij het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding. We organiseren veel activiteiten waarmee we leerlingen bewust maken van waar ze goed in zijn, zo verkennen ze hun talenten in de Talentgroepen. Elke talentgroep staat in het teken van een beroepenveld: food, sport, ondernemen, events, media & vormgeving en product & design. Leerlingen leren in deze groepen zoveel mogelijk op locatie. Hierdoor maakt elke leerling op verschillende vakoverstijgende gebieden een persoonlijke groei door. 4

5 Internationale schakelklas (ISK) Binnen de organisatie van het Saenredam neemt de eerste opvang voor nieuwkomers in het vo, de internationale schakelklas, een bijzondere plaats in. De internationale schakelklas (ISK) stelt zich ten doel nieuwkomers afkomstig uit meer dan dertig landen in de leerplichtige leeftijd de Nederlandse taal te leren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan in het regulier Nederlandstalige voortgezet onderwijs of vervolgonderwijs. De ISK wil daarbij de leerling schakelen naar een plaats die aansluit bij zijn of haar capaciteiten dan wel schakelen naar plaats in een traject dat daartoe leidt. De afwijkende didactische werkvormen, de bijzondere pedagogische aanpak en de grote nadruk op de (Nederlandse) taalontwikkeling zijn beschreven in het werkplan ISK. De ISK streeft ernaar de leerling binnen de nominale tijd van twee jaar te schakelen. Het verzorgingsgebied van de ISK betreft de gemeenten Zaanstad en Oostzaan. Profiel Aansluitend op de visie op onderwijs, willen we leerlingen kennis laten maken met cultuur in de breedste zin van het woord. Vanuit traditie heeft het Saenredam College altijd al veel gedaan aan allerlei creatieve en kunstzinnige uitingen, niet alleen op basis van het curriculum maar ook middels activiteiten zoals museumbezoek, (studie-)reizen, Herfstconcert en SaenreJam. In 2013 hebben drieëntwintig spelers, docenten en leerlingen met elkaar het toneelstuk Icarus op de planken gezet. Dankzij de inzet en het enthousiasme van acteurs, decorbouwers, licht & geluid, fotografie, catering en de regie was Icarus volgens 160 toeschouwers een doorslaand succes én het begin van een mooie traditie. In 2014 werd het toneelstuk Romeo en Julia opgevoerd. Dit schooljaar staat King Arthur op het programma. 2. Profielschets afdelingsleider Saenredam College 2.1 Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Saenredam College, een school van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad en Stichting VO Compas. Het college van bestuur is het bevoegd gezag van het Zaanlands Lyceum, Compaen VMBO, het Bertrand Russell College, het Saenredam College, het Zuiderzee College, Trias VMBO en Praktijkschool De Brug. Het Saenredam College kent meerdere afdelingen. Een afdeling bestaat uit een afdelingsleider en docenten LB, LC en eventueel LD en OOP. De afdeling is belast met de organisatie, ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding. De afdelingsleider draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding- en uitvoering van de afdeling, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van het bestuur en de school, geeft leiding, is deels budgetverantwoordelijk en werkt aan de (eigen) professionalisering. De directie van de school bestaat uit de directeur. De schoolleiding van de school bestaat uit de directeur, de afdelingsleiders en de coördinator leerjaar 1. 5

6 2.2 Werkzaamheden Beleidsvoorbereiding- en uitvoering: Stelt een plan op voor de afdeling, voor één schooljaar, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen de afdeling beschreven staan; Draagt zorg voor de totstandkoming van leerplannen en programma s van toetsing en afsluiting (PTA s), zodanig dat de onderwijsopbrengst en onderwijskwaliteit voldoet aan de gestelde eisen op korte en lange termijn en stemt daarbij af op andere sectoren / afdelingen; Draagt zorg voor het uitvoeren van het beleid op het gebied van leerlingbegeleiding binnen de afdeling en evalueert dit; Neemt deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs binnen het bestuur of de eigen school; Vertaalt de centrale beleidsplanning naar een meerjaren onderwijsprogrammering voor het onderwijs voor de afdeling; Vertaalt de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de afdeling. Bijdragen aan de ontwikkeling van het bestuursbeleid van de stichting of de school: Draagt als lid van het managementteam bij aan de beleidsvorming binnen het bestuur of de school; Adviseert, na analyse, de directie over het onderwijsbeleid en algemene (meerjaren)beleidszaken; Draagt ideeën en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van één of enkele deelgebieden van het onderwijs en de onderwijsorganisatie; Is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, uitvoering en evaluatie op één of meerdere beleidsterreinen binnen de school. Leiding geven: Geeft leiding aan medewerkers binnen de eigen afdeling, voert gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus; Is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer; bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van het bestuur en de school. Budget: Is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten binnen de afdeling binnen het daarvoor vastgestelde budget; Is verantwoordelijk voor de werkverdeling binnen de eigen afdeling binnen het daarvoor vastgestelde formatiebudget. Draagt zorg voor de professionele ontwikkeling binnen het team door: werkt systematisch aan eigen professionele ontwikkeling en de professionele ontwikkeling van de medewerkers; neemt deel aan scholings- en professionaliseringsactiviteiten. 6

7 2.3 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist over/bij: het opstellen van uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (o.a. lessentabel) binnen de afdeling beschreven staan, het als lid van het managementteam bijdragen aan de ontwikkeling van het meerjarenbeleid op het niveau van het bestuur of de school en het leiding geven. Kader: het door het bestuur en/of de directeur/rector geformuleerde beleid. Verantwoording: aan de directeur/rector over de beleidsvoorbereiding enuitvoering, de bruikbaarheid van de bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de school en het leiding geven aan de afdeling. 2.4 Kennis en vaardigheden Brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijk ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de afdeling onderwijs wordt gegeven; Kennis en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van het bestuur en de school; Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen; Inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie; Vaardigheid in het ontwikkelen van (onderwijskundig) beleid; Vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen; Managementvaardigheden. 2.5 Competenties Sturen 10x Opbouwen en onderhouden van relaties 9x Organisatiebewustzijn 8x Besluitvaardigheid 7x Empoweren 7x Doelen stellen 6x Probleemanalyse 6x Stressbestendigheid 4x 2.6 Functie-eisen Aantoonbare ervaring hebben als vmbo-docent en het niet alleen plezierig vinden om te werken met basis- en kaderleerlingen maar daarnaast het ook een uitdaging vinden om hen een duidelijke structuur te bieden; Leidinggevende ervaring in een schoolorganisatie, bij voorkeur op het vmbo, is een pre; Bereid zijn om zich voor langere tijd aan het Saenredam College te verbinden; In staat zijn leiding te geven aan de uitvoering van het vastgestelde intersectorale programma binnen de mogelijkheden die het gebouw biedt; Kennis en ervaring hebben met betrekking tot de vernieuwing van het beroepsgerichte programma van het vmbo en beschikken over de kwaliteiten en (proces)vaardigheden om samen met de docenten de school voor te bereiden op de invoering hiervan in

8 2.7 Contacten Met de directie en collega-afdelingsleiders in het managementteam om het beleid en de belangen van de afdeling te behartigen en adviezen te verstrekken; Met de collega-afdelingsleiders om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en binnen de verschillende afdelingen en teams beleid op elkaar af te stemmen; met basisonderwijs, vervolgonderwijs of bedrijfsleven om elkaar te informeren en beleid op elkaar af te stemmen; met leerlingen en ouders wanneer het zaken betreft, die het niveau van de docent overstijgen; met werkgroepen binnen de stichting om te overleggen over (vernieuwings-) activiteiten. Arbeidsvoorwaarden Aanstelling Voor de functie geldt een betrekkingsomvang van 1,0 fte. Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar, die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een vaste aanstelling. Het betreft een functie met een waardering in schaal 12 (CAO VO). 3. Informatie en procedure 3.1. begeleiding In opdracht van mevrouw Marijke Hendriks, directeur Saenredam College, begeleidt Erik Versteege Search B.V. het wervings- en selectietraject. Rex Couzijn, adviseur bij Erik Versteege Search B.V., voert deze opdracht uit informatie Voor belangstellenden is er op een digitaal informatiepakket beschikbaar. In dit pakket is informatie over het Saenredam College en de benoemingsprocedure opgenomen. Dit pakket bestaat verder uit onder andere het tijdschema, een organogram en overige relevante documenten. Meer informatie over het Saenredam College is te vinden op Daarnaast is relevante informatie over het Saenredam College te vinden op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Vensters voor Verantwoording solliciteren? Heeft u interesse in een nieuwe stap in uw carrière, stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie en CV zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vrijdag 10 oktober 2014 naar en gericht aan mevrouw M. Hendriks, MBA, directeur Saenredam College. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 23 oktober 2014, de tweede ronde is gepland op maandag 27 oktober Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 8

9 3.4. Contactgegevens Rex Couzijn, adviseur Erik Versteege Search B.V. Tel.: Mail: Erik Versteege Search B.V. Vijverlaan CC Hengelo Tel: Mail: Secretariaat: Annemarie Arends Tel: Mail: 9

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider vwo. Antoniuscollege. Gouda

School en functieprofiel. Teamleider vwo. Antoniuscollege. Gouda School en functieprofiel Teamleider vwo Antoniuscollege Gouda Gouda, 14 juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Het Antoniuscollege 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs 3 1.3. Organisatie Antoniuscollege

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden Functieprofiel Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille Onderwijsbureau Hollands Midden Leiden Hengelo (o), 23 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderwijsbureau Hollands Midden 1.1 De organisatie

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider bovenbouw VWO. Het Stedelijk Lyceum Zuid. Enschede

School en functieprofiel. Teamleider bovenbouw VWO. Het Stedelijk Lyceum Zuid. Enschede School en functieprofiel Teamleider bovenbouw VWO Het Stedelijk Lyceum Zuid Enschede Hengelo, 10 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Het Stedelijk Lyceum 1.1. Organisatie 3 1.2. Onderwijsprofielen 3 1.3.

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader. Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn. OBC Huissen

School en functieprofiel. Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader. Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn. OBC Huissen School en functieprofiel Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn OBC Huissen Hengelo, Augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1. OBC Huissen De organisatie 3 Visie

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede School en functieprofiel Conrector / plv. Rector Pallas Athene College Ede Hengelo, 7 december 2013 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie 2 1.2. Missie en visie 3 1.3. Kernwaarden en

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

School en functieprofiel onderwijsteamleider Focus Beroepsacademie Calvijn Barendrecht

School en functieprofiel onderwijsteamleider Focus Beroepsacademie Calvijn Barendrecht School en functieprofiel onderwijsteamleider Focus Beroepsacademie Calvijn Barendrecht Barendrecht, 7 oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Focus Beroepsacademie 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs

Nadere informatie

OVO Zaanstad Rector Bertrand Russell College

OVO Zaanstad Rector Bertrand Russell College School- en functieprofiel OVO Zaanstad Rector Bertrand Russell College (S14 CAO-VO) Versie 20/2/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam

School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam Inhoud 1. Profiel Erasmiaans Gymnasium 1.1 Erasmus en humanitas 2 1.2 De school 2 1.3 De organisatiestructuur 2 1.4 Aandachtspunten komende

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede School en functieprofiel Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg Ede Hengelo (o), 2 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over Het Streek 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3.1 Missie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector Ludger College. Doetinchem

School en functieprofiel. Conrector Ludger College. Doetinchem School en functieprofiel Conrector Ludger College Doetinchem Hengelo (o), 11 augustus 2014 0 Inhoudsopgave 1. Over Ludger College 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Organisatiestructuur 3 1.3. Missie, onderwijsconcept

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

School en functieprofiel Directeur t Genseler OSSG Hengelo

School en functieprofiel Directeur t Genseler OSSG Hengelo School en functieprofiel Directeur t Genseler OSG Hengelo Hengelo (o), 8 oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over t Genseler 2 2. Functie informatie 8 3. Informatie over de procedure 12 2 1. Informatie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector. Havo-Vwo OBC Bemmel

School en functieprofiel. Rector. Havo-Vwo OBC Bemmel School en functieprofiel Rector Havo-Vwo OBC Bemmel Hengelo (o), April 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over OBC Bemmel 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4 1.3. Missie en visie 4 1.4. Kwaliteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015. voor de Toekomst!

SCHOOLGIDS 2014/2015. voor de Toekomst! SCHOOLGIDS 2014/2015 Talent voor de Toekomst! PIETER SAENREDAM SCHOOLGIDS 2014/2015 De schoolgids 2014-2015 geeft een beknopt overzicht van wat het Saenredam College te bieden heeft. Wij hebben geprobeerd

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector. Markenhage. Breda

School en functieprofiel. Conrector. Markenhage. Breda School en functieprofiel Conrector Markenhage Breda Hengelo, 16 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Markenhage 1.1. Organisatie 3 1.2. Visie en waarden 4 1.3. Daltononderwijs 5 1.4. Cultuurprofielschool

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

School en functieprofiel Rector/bestuurder. Lyceum Sancta Maria Haarlem

School en functieprofiel Rector/bestuurder. Lyceum Sancta Maria Haarlem School en functieprofiel Rector/bestuurder Lyceum Sancta Maria Haarlem Haarlem, 5 februari 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Lyceum Sancta Maria 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs 4 1.3. Onderwijskundige

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht -

School- en functieprofiel. Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht - School- en functieprofiel Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht - S15 CAO-VO Versie 30/03/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met mevrouw

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda School en functieprofiel Rector Markenhage Breda Hengelo, 21 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Markenhage 1.1. Organisatie 3 1.2. Visie en waarden 4 1.3. Daltononderwijs 5 1.4. Cultuurprofielschool 5 1.5.

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Teamleider onderwijs VMBO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 26 februari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vacaturetekst. Directeur Bedrijfsvoering. OSG Hengelo

Vacaturetekst. Directeur Bedrijfsvoering. OSG Hengelo Vacaturetekst Directeur Bedrijfsvoering OSG Hengelo Hengelo (o), 18 augustus 2012 1 Inhoudsopgave 1. Bestuursbureau 3 2. Functie-informatie 4 3. Functie-eisen 7 4. Informatie over OSG Hengelo 8 5. Over

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider bovenbouw vwo. Kandinsky College Nijmegen

School- en functieprofiel. Afdelingsleider bovenbouw vwo. Kandinsky College Nijmegen School- en functieprofiel Afdelingsleider bovenbouw vwo Kandinsky College Nijmegen Hengelo (o), Juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over Kandinsky College 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een dynamische stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs?

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda School en functieprofiel Rector Markenhage Breda Hengelo, 16 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Markenhage 1.1. Organisatie 3 1.2. Visie en waarden 3 1.3. Daltononderwijs 3 1.4. Cultuurprofielschool 4 1.5.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Overgangsnormen Bovenbouw

Overgangsnormen Bovenbouw Overgangsnormen Bovenbouw Bevorderingsreglement Hilfertsheem-Beatrix schooljaar 2011-2012 Algemene uitgangspunten (bovenbouw) De overgangsnormen geven weer waaraan leerlingen moeten voldoen om over te

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Directeur Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 24 april 2013 1 Inhoudsopgave 1. Profiel van het Montessori College Twente 3 2. Functie-informatie 5 3. Functie-eisen

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting IJsselgraaf. Zelhem

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting IJsselgraaf. Zelhem Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting IJsselgraaf Zelhem Hengelo (o), Juni 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting IJsselgraaf De organisatie 3 Visie 6 Missie 4 Kernwaarden 4 Bestuursmodel

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur Globe College. Utrecht

School en functieprofiel. Directeur Globe College. Utrecht School en functieprofiel Directeur Globe College Utrecht Hengelo (o), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Globe College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Missie, visie

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur. Visser t Hooft Lyceum. Leiden

School- en functieprofiel. Directeur. Visser t Hooft Lyceum. Leiden School- en functieprofiel Directeur Visser t Hooft Lyceum Leiden Hengelo (o), 25 januari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over Visser t Hooft Lyceum 3 2. Informatie over de functie 7 3. Informatie over

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Niftarlake College. Maarssen

School en functieprofiel. Rector Niftarlake College. Maarssen School en functieprofiel Rector Niftarlake College Maarssen Hengelo (O), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Niftarlake College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Onderwijsvisie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsmanager Havo / Vwo. Gemini College Ridderkerk

School- en functieprofiel. Afdelingsmanager Havo / Vwo. Gemini College Ridderkerk School- en functieprofiel Afdelingsmanager Havo / Vwo Gemini College Ridderkerk Hengelo (O), 26 september 2015 1 Inhoudsopgave 1.0 Informatie over het Gemini College 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Directeur Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 22 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Functie-informatie 7 3. Informatie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur HAVO/VWO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Directeur HAVO/VWO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Directeur HAVO/VWO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 21 november 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Profielschets lid College van Bestuur. Gearhing Primair Onderwijs. Bolsward

Profielschets lid College van Bestuur. Gearhing Primair Onderwijs. Bolsward Profielschets lid College van Bestuur Gearhing Primair Onderwijs Bolsward Hengelo (o), 7 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over Gearhing Primair Onderwijs Algemene informatie 3 Missie 3 Strategische

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL TEAMLEIDER BORNEGO JOURE

FUNCTIEPROFIEL TEAMLEIDER BORNEGO JOURE FUNCTIEPROFIEL TEAMLEIDER BORNEGO JOURE Inhoud 1. Schoolprofiel... 2 1.1.Schoolorganisatie... 2 Profiel Bornego Joure... 2 Management Team... 2 1.2 Geografische ligging en marktpositie... 2 1.3 Visie en

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

School - en functieprofiel. Adjunct-directeur MAVO-VMBO. Merletcollege Mill

School - en functieprofiel. Adjunct-directeur MAVO-VMBO. Merletcollege Mill School - en functieprofiel Adjunct-directeur MAVO-VMBO Merletcollege Mill Inhoudsopgave 1. Over Merletcollege Mill 1.1. Algemene informatie 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Missie van de school 1.4. Kwaliteit

Nadere informatie

School en functieprofiel Onderwijsteamleider. CSG Calvijn, vestiging Vreewijk

School en functieprofiel Onderwijsteamleider. CSG Calvijn, vestiging Vreewijk School en functieprofiel Onderwijsteamleider CSG Calvijn, vestiging Vreewijk Rotterdam, 28 augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. CSG Calvijn, vestiging Vreewijk 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Conrector / plv. rector. Kandinsky College Nijmegen

School- en functieprofiel. Conrector / plv. rector. Kandinsky College Nijmegen School- en functieprofiel Conrector / plv. rector Kandinsky College Nijmegen Hengelo (o), 8 oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over Kandinsky College 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 5

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector St-Gregorius College. Utrecht

School en functieprofiel. Rector St-Gregorius College. Utrecht School en functieprofiel Rector St-Gregorius College Utrecht Hengelo (O), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het St-Gregorius College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur AOC Oost. Enschede

School en functieprofiel. Directeur AOC Oost. Enschede School en functieprofiel Directeur AOC Oost Enschede Hengelo (o), 11 augustus 2014 0 Inhoudsopgave 1. Over AOC Oost 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Organisatiestructuur 3 1.3. Missie en visie 4 1.4. Kwaliteit

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Oosterlicht College. Nieuwegein - Vianen

School en functieprofiel. Rector Oosterlicht College. Nieuwegein - Vianen School en functieprofiel Rector Oosterlicht College Nieuwegein - Vianen Hengelo (O), 31 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Oosterlicht College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Identiteit 3

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Versie 22/01/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl, of

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Inhoud. Beste ouders/verzorgers, pag. 1. Overzicht voortgezet onderwijs 4. 2. Zaanse scholen en onderwijssoorten 5. 3. Adviezen voortgezet onderwijs 8

Inhoud. Beste ouders/verzorgers, pag. 1. Overzicht voortgezet onderwijs 4. 2. Zaanse scholen en onderwijssoorten 5. 3. Adviezen voortgezet onderwijs 8 Beste ouders/verzorgers, Inhoud U hebt de Zaanse keuzegids De Overstap 2010 in handen. Deze gids heeft alles te maken met de overstap van uw zoon en/of dochter naar het voortgezet onderwijs. pag. Die overstap

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Bestuurder. Anna van Rijn College

Bestuurder. Anna van Rijn College Organisatie- en Functieprofiel Bestuurder (0,5 fte; schaal B2 CAO-VO bestuurders) Anna van Rijn College Nieuwegein Versie 25-03-2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers,

Nadere informatie

Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool

Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool PROFIEL Vacature: Directeur bestuurder Dockinga College Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool Het Algemeen Bestuur van de Vereniging

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Cuijk

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Cuijk Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Cuijk Een verbindende en inspirerende leider Hengelo (o), 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Invitare

Nadere informatie

School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo

School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo School- en functieprofiel hoofd financiën en control Stichting OSG Hengelo Hengelo (o), 27 augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Stichting OSG Hengelo 3 2. Informatie over de functie hoofd

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector vwo tto. Tabor College Werenfridus Hoorn

School en functieprofiel. Conrector vwo tto. Tabor College Werenfridus Hoorn School en functieprofiel Conrector vwo tto Tabor College Werenfridus Hoorn Hengelo (o), Mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over Tabor College Werenfridus 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider onderwijs vwo 4 t/m 6. CSG Het Steek. Ede

School en functieprofiel. Teamleider onderwijs vwo 4 t/m 6. CSG Het Steek. Ede School en functieprofiel Teamleider onderwijs vwo 4 t/m 6 CSG Het Steek Ede Hengelo (o), 18 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. CSG Het Streek 1.1. Organisatie 3 1.2 Missie 3 1.3 Onderwijsvisie 3 1.4 Inrichting

Nadere informatie

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2015. voor OUDERS van leerlingen groep 8 primair onderwijs

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2015. voor OUDERS van leerlingen groep 8 primair onderwijs Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2015 voor OUDERS van leerlingen groep 8 primair onderwijs Definitieve versie 26 november 2014 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Het gezamenlijke

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2014. voor OUDERS van leerlingen groep 8 primair onderwijs

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2014. voor OUDERS van leerlingen groep 8 primair onderwijs Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2014 voor OUDERS van leerlingen groep 8 primair onderwijs Definitieve versie 19 december 2013 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Het gezamenlijke

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur-Bestuurder. Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG)

School en functieprofiel. Directeur-Bestuurder. Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG) School en functieprofiel Directeur-Bestuurder Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG) Hengelo, 11 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Christelijke Scholengemeenschap Groningen

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder. PCO Noord Twente Almelo

Profielschets Bestuurder. PCO Noord Twente Almelo Profielschets Bestuurder PCO Noord Twente Almelo Almelo, Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Stichting PCO Noord Twente De organisatie 3 De huidige situatie 4 Aandachtpunten en opdracht 5 2. Vacature Bestuurder

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet Onderwijs. De school waar je samen leert en je thuis voelt!

Informatieavond Voortgezet Onderwijs. De school waar je samen leert en je thuis voelt! Informatieavond Voortgezet Onderwijs De school waar je samen leert en je thuis voelt! schoolverlaterprocedure okt./nov. oktober november maart informatie over de procedure voorlichtingsavond over - opbouw

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk tot 3juni a.s. mailen aan Bestuur@procollege.nl

U kunt uw sollicitatie en CV tot uiterlijk tot 3juni a.s. mailen aan Bestuur@procollege.nl 1 Voor het Kernteam Werk (KTW) van de Stichting Pro College regio Nijmegen zijn we per 1-9- 2015 op zoek naar trajectcoaches/recruiters. In totaal gaat het om 2,8 fte waarvan 0,7 fte ter vervanging van

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Saenredam College

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Saenredam College VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Saenredam College Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 20FC Onderzoeksnummer : 150777 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 18 april 2013 Pagina 2 van 11 INLEIDING De Inspectie

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

1. Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de sector.

1. Is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de sector. Functieprofiel Directeur sector havo en vwo Salarisschaal 14 Werkterrein Management > Overig management Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie