Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden"

Transcriptie

1 Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden (Bewerking van een foto van G.J.Visser: Mariëndal, Helderse Duinen) Door: Nicolaas Spaan Functie: Stagiair Communicatie bij Datum: Landschap Noord-Holland

2 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 3 Aanpak... 3 Resultaten Resultaten... 6 Representativiteit Samenvatting Conclusie Aanbevelingen Aanbevelingen Naschrift Bronnen... 34

3 Inleiding Inleiding Landschap Noord-Holland beschikt over een beschermerpanel. Dit is een panel van ruim 500 beschermers die hun mening willen geven over de organisatie en de organisatie daarmee verder helpen. In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de enquête Beschermers en Natuurgebieden. Landschap Noord-Holland heeft een warme band met haar achterban. Alleen al het feit dat zoveel mensen bereid zijn onze enquêtes in te vullen, laat zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij deze stichting. Tel daar alle vrijwilligers, beschermers en bedrijfsvrienden bij op en je ziet dat we over een groot maatschappelijk draagvlak beschikken. Onze gebieden zijn daarbij een essentieel deel van onze activiteiten. Om de waarde van deze gebieden te verhogen verder te verbeteren zijn de uitslagen van deze enquête van belang. Het onderzoek bestaat uit grotendeels kwantitatieve vragen met hier en daar een open vraag als toelichting of aparte vraag. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het gebruik van onze gebieden door onze beschermers en hun mening over deze gebieden. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het programma SurveyMonkey, dat we gebruiken voor al onze panelonderzoeken. Het gehele onderzoek is hierdoor ook online te vinden via de SurveyMonkey-account. Er is vooral gebruik gemaakt van de grafiekfunctie in dit programma om de resultaten weer te geven. De intentie van dit verslag is om de resultaten zo objectief mogelijk weer te geven en waar aannames worden gemaakt dit ook aan te geven. Het beschermerpanel is representatief voor onze beschermers zolang ze met de profielvragen (op het eind van de enquête) binnen de normen vallen. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat in sommige gevallen het vermoeden er is dat onze panelleden een relatief grote betrokkenheid hebben bij het werk van Landschap Noord-Holland. Dit is moeilijk aan te tonen, maar zal bij de desbetreffende vragen worden aangegeven, indien hier een vermoeden van is. Aanpak De tijd voor het invullen van de vragen bedroeg één maand waarin onze beschermers konden reageren. Na 2 weken is er een remindermail gestuurd. Dit onderzoek is verstuurd naar panelleden, in totaal vulden 408 beschermers hem in. Hiervan hebben uiteindelijk 394 de enquête tot het eind ingevuld. De respondenten moesten 21 vragen invullen. Dit waren 15 kwantitatieve vragen, 2 kwalitatieve vragen en 4 profielvragen. Per vraag staat het aantal mensen die de vraag hebben overgeslagen eronder. Sommige kwantitatieve vragen hebben ook nog een extra open kwalitatieve vraag voor meer input. Deze extra vraag is wel kwantitatief mee te nemen door gebruik te maken van anders, namelijk: als optie. 3

4 Organisatie: PROJECTGROEP Naam Rol Verantwoordelijkheid Johan Stuart Opdrachtgever Nicolaas Spaan Projectleider Overall project Ronald van Wijk Projectmedewerker Uitleg over het gebruik van het panel Beheerders Projectmedewerker Meedenken over de vragen Uitloop: Door het opnieuw moeten opstellen van de vragen, na goed overleg met de leden van de projectgroep is besloten het onderzoek enige weken uit te stellen. Hierdoor is de originele planning niet gehaald. Om deze reden is er nog een tabel gemaakt met de herziene planning. Herziene planning: Overzicht planning: 8 oktober oktober inventariseren benodigde informatie en opstellen vragen 4 november start enquête 18 november reminder mail 3 december sluiting enquête en verwerking 19 December uitgave rapport resultaten enquête beschermers en natuurgebieden Verwerking kwantitatieve vragen: In het algemeen waren deze vragen makkelijk om te zetten in cijfers. Er is hier vooral gekozen percentages toe te voegen en absolute getallen weg te laten. De reden hiervoor is dat dit onderzoek per vraag verschillende aantallen beschermers heeft die de vraag beantwoorden. Sommige vragen worden overgeslagen. Het is met percentages een stuk gemakkelijker vergelijken tussen de kwantitatieve vragen. Verwerking kwalitatieve vragen: Kwalitatieve (open) vragen zijn lastiger te verwerken. Afhankelijk van de vraag is er gebruik gemaakt van een wordcloud, zijn er categorieën aangemaakt of zijn er antwoorden uitgelicht. Een wordcloud laat de meest genoemde begrippen zien en maakt deze groter afhankelijk van hoe vaak het woord bij de beantwoording wordt gebruikt. Bij het uitlichten van antwoorden bij kwalitatieve vragen moet opgepast worden. Dit is afhankelijk van de inschatting van de onderzoeker op relevantie en dit is daarom subjectief. Dit komt o.a. voor bij vraag 17. 4

5 Doelstelling: We streefden naar een respons van 400 beschermers. Dit was ongeveer 80% van ons actief beschermerpanel bestand. Deze doelstelling is gehaald aangezien er 408 beschermers hebben meegedaan. Dit maakt ook dat dit onderzoek representatief is voor ons beschermerbestand. Dit zal verder worden toegelegd onder het kopje representativiteit. Vragen waarop dit onderzoek is gebaseerd: Centrale vraag: Welke wensen/behoeften hebben beschermers bij bezoek aan een natuurgebied? Deelvragen: Hoe maakt men gebruik van natuurgebieden? Wat is de positie van de gebieden van Landschap Noord-Holland t.o.v. concurrenten? Welke boodschap kan Landschap Noord-Holland uitstralen om bezoek te verhogen? 5

6 Resultaten Resultaten Per vraag zijn hier de antwoorden gezet, en er is direct gezocht naar een interpretatie van de data. 1. Hoe vaak bezocht u de afgelopen 12 maanden een natuurgebied in Noord-Holland? (Eén optie mogelijk.) -1 op de 7 bezoekt een natuurgebied 1 keer per week of vaker. -Ruim een kwart bezoekt natuurgebieden minstens 1 keer per maand. -Bijna alle beschermers (93,4%) bezoeken natuurgebieden tenminste 1 keer per jaar. -63% van de beschermers bezoekt natuurgebieden 4 keer per jaar of vaker. Aanname aan de hand van deze data: Onze beschermers bezoeken vaak natuurgebieden, een mogelijkheid is dat deze frequentie van bezoek erop wijst dat ze ook in hoge mate betrokken zijn bij natuur in het algemeen 6

7 2. Op welke momenten bezocht u een natuurgebied? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoordt door 387 panelleden. Onze beschermers bezoeken het meest in het weekend natuurgebieden (67%). Maar het verschil tussen doordeweeks (61%) en in het weekend is klein. De beschermers hebben niet hun vakantiedagen nodig om een gebied te bezoeken (16%). Aanname: Het geringe aantal respondenten dat aangeeft op vakantiedagen te bezoeken kan ook met gepensioneerden te maken hebben, zie de profielvragen op het eind van dit onderzoek, aangezien de gemiddelde leeftijd van onze beschermers tussen de 50 en 60 ligt. 7

8 3. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om de natuur in te gaan? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoordt door 398 panelleden. Interpretatie antwoorden: Waarom bezoeken beschermers onze gebieden? De resultaten laten zien dat: -Vooral genieten van het landschap, de natuur, ontspanning/rust en buiten belangrijk zijn voor onze beschermers. -De helft gaat de natuur in om dieren en/of planten waar te nemen. -Een kwart geeft aan de natuur in te gaan om te sporten. -De natuur ingaan als sociale bezigheid word niet erg belangrijk gevonden. -Educatie en cultuurhistorie worden ook minder belangrijk gevonden. Bij Anders, namelijk zijn vooral fotografie en vogels genoemd. Zie bovenstaande wordcloud. 8

9 4. Welk natuurgebied bezoekt u het meest in Noord-Holland? 216 keer duinen/duingebied/noord-hollands duinreservaat 28 keer Zwanenwater (waarvan 5 keer zonder n ingevuld) 24 keer Ilperveld * 22 keer Twiske 15 keer Leyduin * 13 keer Bergen 9 keer Waterland 8 keer Wildrijk * 7 keer Eilandspolder * 6 keer Texel 6 keer Helder * 6 keer Kennemerland 6 keer Woestduin * 5 keer Amsterdamse bos 4 keer Wormer en Jisperveld 4 keer Balgzand * Er is een duidelijke winnaar, in Noord-Holland zijn de duinen onomstreden. Veel lager komen pas Zwanenwater, Ilperveld en Twiske. Daarna, de rest van de gebieden waarbij Leyduin en Bergen ook nog redelijk scoren. Met een * zijn de terreinen van Landschap Noord-Holland aangeduid. 9

10 5. Welke aspecten zijn voor u het belangrijkst bij een bezoek aan een natuurgebied? Per element de grootste groepen gerangschikt naar order van belangrijkheid waarbij het eerste kenmerk het zwaarst word gewogen: Kwaliteit van de natuur: 30,3% vind dit zeer belangrijk en nog een 56,8% vind dit belangrijk. Kwaliteit Natuur/Landschap/Cultuurhistorie: 26,3% vind het zeer belangrijk en nog eens 54,5% vind het belangrijk. Dit betekent dat de kwaliteit van deze elementen hoog in het vaandel staat bij onze beschermers 80,8% ziet hier het belang van. Wat belangrijk is, want het is waar onze organisatie voor staat. Oftewel 4/5 van onze achterban deelt onze visie. Nog eens 16,2% vind het gemiddeld belangrijk. Hoewel informatief en handig voor overzicht laat de grafiek te weinig data zien om een analyse te doen. Vandaar dat ik de gegevens van de tabel ook nog weergeef. Bereikbaarheid: 52,8% geeft aan dit belangrijk te vinden, en nog eens 16,9% zeer belangrijk. Beheer: 17,4% vind het zeer belangrijk en nog eens 49,7% vind het belangrijk en 27,3% vindt het gemiddeld belangrijk Informatievoorziening: de meeste mensen vullen met betrekking tot dit onderwerp belangrijk en gemiddeld in (78,8%). Aantal paden: het aantal paden het grootste gedeelte van onze beschermers vind dit belangrijk of gemiddeld belangrijk (75,8%) De grootte: ruim een derde vind dit belangrijk (33,1% + 4,1%) en ruim een kwart vind het belang hiervan gemiddeld. Recreatiemogelijkheden: Een derde vindt dit gemiddeld belangrijk en nog een 38,4% vind dit onbelangrijk met 14,9% zeer onbelangrijk. Ruim 50% vind het onbelangrijk of zeer onbelangrijk, 10

11 recreatiemogelijkheden zijn duidelijk niet prioriteit bij onze beschermers. Slechts 13,2% vind het belangrijk tot zeer belangrijk. 11

12 6. Met wie gaat u de gebieden in? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoordt door 396 panelleden. Omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk zijn komen de percentages over de 100%. -ruim 40% van onze beschermers gaat weleens alleen onze gebieden in -68,4% gaat weleens met partner onze gebieden in -36,4% gaat weleens met vrienden en/of kennissen Bij Anders, namelijk: werd het meest ingevuld: Hond 3 keer Wandelclub 2 keer Aanname: De meeste beschermers gaan met partner de gebieden in. Opvallend ook dat meer beschermers aangeven alleen te gaan dan met vrienden of kennissen. Rust is een belangrijke overweging. Dit kan verklaren waarom bezoek met familie met (19,7%) en kinderen (12,1%) een stuk minder scoort. 12

13 7. Hoe ervaart u de volgende zaken tijdens uw bezoek? 1 tot 3 Niet storend Storend Zeer storend Beantwoordt door 395 panelleden. Aanname: Onze beschermers die meewerken aan het panel zijn een speciale, extra betrokken groep. Zij geven veel om natuurbeleving en weten vaak wat de effecten van verstoring kunnen zijn op de ecologie van een gebied. Het is daarom de vraag in hoeverre antwoorden op deze vraag representatief zijn voor al onze beschermers. 13

14 De bovengenoemde aanname is mogelijk een verklaring voor het hoge aantal beschermers dat loslopende honden zeer storend vind (41,0%.). Toch staat dit slechts op 5 na 1. Zwerfvuil (71,1%) 2. Mountainbikers/fietser op voetpad (55,4%) 3. Snel varende boten (51,1%) 4. Auto s (44,8%). 14

15 8. Heeft u wel eens betaald voor een bezoek aan een natuurgebied? Beantwoord door 395 panelleden. Bijna twee derde van de respondenten geeft aan weleens te hebben betaald voor het bezoek aan een natuurgebied. Bij Ja, hoeveel? zijn er veel verschillende antwoorden, deze zijn echter lastig overzichtelijk weer te geven. Veel mensen vullen in weet niet of bedragen tussen de 2 en 3 euro. Een enkeling een grote bedrag oplopend tot 10 euro. Een aantal noemen de jaarkaart van PWN. Gemiddeld genoemd bedrag: 4,20 (dit is inclusief bedragen voor maand- of jaarkaarten) 15

16 9. Welke gebieden van LNH kent u? (Meerdere opties mogelijk.) Welke heeft u bezocht? (Meerdere opties mogelijk.) Antwoordopties Aantal bk. Aantal bz. Bekend Bezocht Bek=>Bez Helderse Duinen % 32% 78% Nollen van Abbestede % 9% 58% Nollen van Den Helder % 20% 73% Mariëndal % 16% 63% Balgzand % 25% 63% Eendenkooi 't Zand % 17% 48% Kruiszwin % 8% 56% Wildrijk % 20% 73% Gebieden in de Gouw West-Friesland % 11% 77% Zeerijdtsdijkje % 5% 67% Oosterbos % 4% 83% Eilandspolder % 39% 72% Alkmaardermeer met o.a. Hempolder % 35% 67% Fort bij Krommeniedijk % 33% 73% Ilperveld % 50% 72% Weideveld % 4% 76% Lange Bretten % 11% 71% Naaldenveld % 11% 71% Leyduin % 29% 68% Overplaats % 15% 91% Bennebroekbos % 14% 72% Middelpolder % 7% 85% Ronde Hoep % 38% 85% Natuurgebied Uithoorn % 10% 79% Totaal 390 Overgeslagen 18 De vijfde categorie van de tabel is het percentage dat het gebied heeft bezocht van de mensen die het gebied kennen, dit staat aangeduid als bek => bez. -het bekendst is Ilperveld met 69%, gevolgd door Eilandspolder 55%, Alkmaardermeer met o.a. Hempolder staat met 52% op drie, daarna een gedeelde vierde plaats voor de Ronde Hoep en het Fort bij krommeniedijk met elk 45%. -Sommige gebieden kent men vooral van een bezoek: Overplaats met (91%) gevolgd door Ronde Hoep (85%) en Middelpolder (85%) -Het best bezocht is Ilperveld (50 %). Gevolgd door Eilandspolder (39%), Ronde Hoep (38%) en Alkmaardermeer met o.a. Hempolder (35%). Het minst bezocht is Oosterbos (4%), Weideveld (4 %) en Zeerijdtsdijkje (5%). (deze percentages zijn zelf berekend en staan niet in de tabel) 16

17 Onze natuurgebieden zijn zelfs onder onze beschermers niet heel bekend. Het Ilperveld scoort het best, maar 12 van de 24 gebieden scoort onder de 20%. Wat ook opvallend is, er zijn grote verschillen tussen de gebieden. Een paar scoren heel sterk en een paar heel zwak, er is sprake van grote verschillen in bezoekersaantallen. 10. Welke andere natuurgebieden van Landschap Noord-Holland heeft u bezocht? Wederom lastig te categoriseren in technische data. Meest genoemd is Duinen (41), Zwanenwater (6), Twiske (6), Castricum (4) en Texel (4), de meeste mensen vullen in geen of n.v.t. Lang niet alle gebieden die hier zijn ingevuld zijn ook echt van LNH. Beschermers weten dus lang niet altijd bij welk gebied welke natuurbeschermingsorganisatie hoort. 17

18 11. Hoe kent u de gebieden van Landschap Noord-Holland? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoord door 394 panelleden. De volgende zaken in de wordcloud geven aan wat 60 respondenten bij anders, namelijk invulden: Ons kwartaalblad doet veel voor de bekendheid van onze gebieden 83,8% geeft aan dat dit de manier is waarop ze onze gebieden kennen. Verder scoren wandelkaarten (30,7%) en de natuurgids goed (36%), onze website scoort met 24,6% onder gemiddeld. 18

19 12. Sommige gebieden van Landschap Noord-Holland zijn ontoegankelijk voor publiek, wat vindt u daarvan? (Enkel 1 optie mogelijk.) Interpretatie van antwoorden: Onze beschermers laten begrip zien voor het feit dat sommige gebieden niet toegankelijk zijn voor publiek. Slechts 1,5% wil alles open stellen. Meer dan de helft wil kwetsbare gebieden gesloten houden en 43,7% wil openstellen indien het de natuur niet schaadt. Dit laat duidelijk zien dat het belang van rust voor de natuur goed bij onze beschermers is doorgedrongen. 19

20 13. Wat zijn uw activiteiten in onze gebieden? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoordt door 394 panelleden Bij andere activiteiten, namelijk: waren deze zaken populair: Een zeer groot deel wandelt in onze gebieden (95,9%) Gevolgd door fotografie (48,5%) Fietsen/Mountainbiken (41,9%) Onder onze beschermers zitten geen mensen die paardrijden in onze gebieden. Onze excursies: zo n 17,5% van onze beschermers doet mee aan excursies in onze gebieden. Bij landschap Noord-Holland was dit grote aantal beschermers die aan fotografie doet nog niet bekend. Dit is opvallend hoog en dus een nieuwe trend onder onze beschermers! 20

21 14. Hoe lang bent u bereid te reizen voor een bezoek aan een natuurgebied van Landschap Noord- Holland? (1 optie mogelijk.) Met 95,7% van onze beschermers is bereid een half uur of langer te reizen, 64,1% een uur of langer. Dit betekent dat er een grote bereidwilligheid bestaat om te reizen voor een natuurbezoek onder onze beschermers en ze hebben hier de mogelijkheden en middelen voor. 21

22 15. Neemt u weleens deel aan onze georganiseerde activiteiten of excursies? Beantwoord door 394 panelleden. Bij Ja, hoeveel keer al? is er ook een getal geantwoord. In het algemeen geven de meeste mensen vooral 1, 2, 3, 4 en 5 keer als antwoord. De rest van de mensen noemt hogere getallen oplopend tot 80 en met een uitschieter van x 1 (21,8%) 34 x 2 (30,9%) 16 x 3 (14,5%) 8 x 4 (7,3%) 11 x 5 (10%) 17 x > 5 (15,5%) We kunnen concluderen dat er nog veel beschermers zijn die nog niet aan onze activiteiten en/of excursies hebben deelgenomen. Mogelijk kan er met meer inspanning meer succes worden geboekt op dit gebied. 22

23 16. Zou u een 'alarmnummer' of boswachter bellen wanneer u constateert dat er "iets" niet in de haak is in een gebied en u de beschikking heeft over een telefoonnummer? Beantwoord door 394 panelleden. Het lijkt erop dat een groot deel van de beschermers bereid is te bellen wanneer er iets gebeurt (75%). Voor een special boswachter of alarmnummer vanuit LNH is vanuit de beschermers gezien dus wel ruimte. Nu moeten we kijken als organisatie wat het ons kan opleveren en welke nadelen aan een dergelijk nummer zitten. 23

24 17. Ziet u verbeteringen voor Landschap Noord-Holland in onze gebieden? Deze open vraag is lastig te analyseren, aangezien deze kwalitatieve data niet snel verwerkt kan worden. Ik heb getracht ze in categorieën te plaatsen. Het gevolg is dat hier en daar een stereotype wordt gewekt. Indien nodig kunnen de antwoorden worden opgezocht in SurveyMonkey. Ik licht ook een paar antwoorden uit deze zijn onderstreept. Op deze vraag zijn 207 antwoorden gegeven door de respondenten. Categorieën: -Geen verbeteringen/commentaar: 95x -Positief commentaar/compliment: 65x -Opbouwende kritiek: 31x -Andere interpretatie: 10x -Snap vraag niet: 6x Uitlichten: -Een punt dat nog verbeterd kan worden is de mogelijkheid voor deelnemers aan excursies om feedback te geven, op een laagdrempelige manier, die ook voor LNH hanteerbaar is. -Gebieden waar alleen wandelaars mogen komen zou prettig zijn; minder aangelegde paden (klein zandpaadje is genoeg) -Ik zou het een verbetering vinden wanneer er meer losloopgebieden voor honden zou komen. Dat vind ik erg aan de magere kant. Jullie houden eens moeten zien hoe blij de honden, en daardoor hun baasjes er van worden. -Ja, het openstellen voor het publiek zodat men er kan wandelen zonder gids of begeleider. Ik denk hierbij aan Mariëndal, Botgat, Kruiszwin. -Lokale mensen meer betrekken bij het beheer, bijv. helpen met riet maaien; afval opruimen. Kenbaar maken door samenwerking met de lokale pers. -Als wandelaar, op diverse plaatsen meer bankjes en hier en daar een schuilhut tegen de regen. - Ik constateer steeds vaker dat opzettelijk afval wordt gedumpt, maar daar kan het landschap m.i. niet veel aan doen. -Lastige vraag. Ik ben erg blij met ieder stukje landschap dat door Landschap Noord-Holland wordt gekocht en beheerd. En zo lang een natuurgebied niet vol staat met allerlei ge- en verbodsborden (zoals vaak bij Staatsbosbeheer) ben en blijf ik erg blij met organisaties als de uwe. -Ik vind de tendens dat alles terug moet naar "oorspronkelijk" kortzichtig. Ook aangeplant dennenbos heeft zijn flora en fauna. Grote grazers vind ik hinderlijk. - Duidelijk markeren ingang met daar enige parkeergelegenheid. En als betaald moet worden een betere automaat dan die van PWN want daar kan je het kaartje niet eens uitkrijgen met je vingers. 24

25 - horeca vinden wij wel belangrijk, geconcentreerd maar beheerste reuring is niet erg. Er is behoefte om ergens even rustig kop thee/koffie drinken. Geen afrasteringen. Boetes indien recreanten vervuilen (zwerfafval, luiers etc.). Voorrang voor schoon verkeer - De bereikbaarheid met OV verbeteren. Nu kun je op veel plekken alleen komen met vervuilende auto's. Ik ben afhankelijk van het OV. - Ja, maar uitsluitend als 'heel noodzakelijk'' tegenwicht voor verloren groengebied of verlies van zicht daarop door bijvoorbeeld die afschuwelijke geluidschermen in met name Noord-Holland. In veel oostelijker en zuidelijker provincies zijn veel leukere en natuurlijker geluidschermen te zien. - Meer controle op ongeoorloofde dingen: zwerfvuil, vernielingen, betreden afgesloten gebieden - Voorlichting vind ik heel belangrijk, maar voor zover ik dat kan overzien wordt daar voldoende aan gedaan (borden, communicaties). Ook vind ik de excursies aantrekkelijk, alhoewel ik er nog niet aan heb meegedaan. Voor gesloten natuurgebieden zou ik graag zien dat er speciale excursies plaatsvinden, waarbij een kleine groep mensen het toch kan ervaren. Voor mijzelf zou ik graag nog meer leren over de natuurgebieden, evt. via lezingen. - meer onderscheid maken in gebieden voor verschillende soorten van natuur-beleven: recreatiestromen uit elkaar gooien. Wel zorgen dat ook kwetsbare gebieden open blijven voor liefhebbers van de stilte. - Waarom is er geen "alarmnummer"? Kantoor PWN weet van niets. 112 bellen is vaak overdreven. - als de natuur het toelaat, meer losloopgebieden voor honden en dit duidelijk aangeven met paaltjes - Meer natuur, minder recreatie - Meer prullenbakken bij de 'ingangen' - Het valt me op, dat ik eigenlijk niet goed weet welke gebieden het allemaal zijn, in NH meer info aan elkaar koppelen zou goed werken: een kaart of i.d. met alle nat. gebieden van alle beheerders en evt. (wandel)routes daarlangs/doorheen. - meer ruimte geven om afval (je kunt het ook mee naar huis nemen...) weg te gooien. bankjes op mooie plekken zijn ook welkom. verder niet te veel aan doen ;-) - Laat mensen zelf ontdekken, niet te educatief en voorgekauwd aanpakken. Ieder mens dus ook kind is zelf een stukje van de natuur, laat ruimte om dat op eigen manieren in te vullen voor iedere bezoeker. Buiten de gebaande paden ontdek je meer zelf, en dat is altijd leuker. - In de duinen niet teveel open gebieden maken die de bebouwingen in de aangrenzende gebieden weer zichtbaar maken. Dat vermindert het idee dat je in een natuurgebied bent. - Ik vind het er over het algemeen fantastisch uitzien en er word met hart en ziel voor gezorgd. 25

26 De vereiste steekproefgrootte: Representativiteit Van tevoren is de steekproefgrootte berekent, dit was van belang om te bepalen hoeveel respons minimaal noodzakelijk was. De volgende berekening laat zien dat 381 respondenten in principe genoeg zou zijn. Dit is behaald met de 408 panelleden die de enquête invulden. 26

27 Profielvragen Bij dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van profielvragen om de representativiteit te meten. Hierbij sprongen de volgende gegevens eruit. In vergelijking met eerdere onderzoeken is dit onderzoek representatiever, er zijn over het algemeen minder grote afwijkingen van de profielanalyse. De overschrijdingen zijn kleiner en het aantal overschrijdingen is iets lager. Bij deelnemers staan de uitkomsten aan de hand van dit panelonderzoek. Hier wordt het geobserveerde aantal genoemd (O). Bij profielanalyse staan de gegevens zoals we die hebben onderzocht tijdens de profielanalyse. Hier wordt het verwachte aantal genoemd (E). Aan de hand van de chi-kwadraat test kan de represenativiteit van de steekproef en de weging van de steekproef in kaart worden gebracht. LEEFTIJD DEELNEMERS (O) PROFIELANALYSE (E) (O-E) 2 (O-E) 2 E Jonger dan 26 jaar 0,3 % 3 % 7,29 2,43 26 jaar tot 30 jaar 0,3 % 1 % 0,49 0,49 31 jaar tot 35 jaar 0,5 % 2 % 2,25 1,13 36 jaar tot 40 jaar 1,8 % 3 % 1,44 0,48 41 jaar tot 45 jaar 4,1 % 5 % 0,81 0,16 46 jaar tot 60 jaar 5,8 % 8 % 4,84 0,61 51 jaar tot 55 jaar 14,7 % 9 % 32,49 3,61 56 jaar tot 60 jaar 15,5 % 13 % 6,25 0,48 61 jaar tot 65 jaar 19.3 % 16 % 10,9 0,68 Ouder dan 65 jaar 37,8 % 41 % 10,2 0,25 TOTAAL 10,32 Bij 10 klassen is de kritische waarde 16,92. Met 10,32 is de berekende chi-kwadraat hier onder gebleven. OPLEIDINGSNIVEAU DEELNEMERS (O) PROFIELANALYSE (E) (O-E) 2 (O-E) 2 E MBA/Postdoctoraal 4,8 % 2 % 7,84 3,92 WO 22,3 % 15 % 53,29 3,55 HBO 39,3 % 33 % 39,69 1,20 VWO/HAVO/HBS 9,6 % 13 % 11,56 0,89 MBO 11,9 % 15 % 9,61 0,64 MAVO/MULO 8,4 % 11 % 6,76 0,61 VMBO/LBO 3,3 % 8 % 22,09 2,76 Lager Onderwijs 0,3 % 3 % 7,29 2,43 TOTAAL 16 Bij 8 klassen is de kritische waarde 15,5. Met 16 is de berekende chi-waarde hier niet onder gebleven GESLACHT DEELNEMERS PROFIELANALYSE (O-E) 2 (O-E) 2 E Man 58,6 % 66 % 54,76 0,83 Vrouw 41,4 % 34 % 54,76 1,61 TOTAAL 2,44 Bij 2 klassen is de kritische waarde 3,64. Met 2,44 is de berekende chi-waarde hier onder gebleven. Bij een gebruik van 20 klassen hoort een kritische waarde van 31,41. Berekening totale chi-kwadraat: 10, ,44 = 28,76. De totale chi-kwadraat blijft hieronder. 27

28 Conclusie representativiteit Het onderzoek is representatief. Er hoeft verder geen rekening gehouden te worden met verschillen tussen het panel en beschermers. Deze steekproef staat symbool voor alle beschermers. Dit komt omdat zowel de steekproefgrootte groot genoeg is en er ook een chi-kwadraatwaarde onder de kritische waarde van 20 klassen is behaald. 28

29 Samenvatting Samenvatting Van het gedane onderzoek kunnen we stellen dat het een succes was. Met de antwoorden van onze respondenten kunnen we nu de hoofd- en deelvragen beantwoorden. Positief is dat we erin geslaagd zijn onze vragen te centraliseren tot meetbare kwantitatieve data, waaruit conclusies kunnen worden getrokken over het gebruik van onze gebieden en de wensen van onze beschermers bij bezoek aan de natuur. Vooraf hadden we twee risicofactoren benoemd: er zijn niet genoeg respondenten om de doelstelling te halen en er doen zich technische problemen voor. Deze zijn beide grotendeels geen bewaarheid geworden. Er waren uiteindelijk 2 meldingen van technische problemen bij de enquête. Deze zijn afgehandeld en verholpen. Het aantal respondenten is behaald. Er zijn ook verbeterpunten. De laatste vraag van de enquête is door een aanzienlijk deel van de respondenten overgeslagen. Ook werd de vraagstelling niet begrepen of anders geïnterpreteerd. Het is goed mogelijk dat er met een andere vraagstelling meer respons was verkregen. Bij vragen over gebieden hadden we onze respondenten moeten laten specificeren welk duingebied ze bedoelden. Een goed geformuleerde lijst bij het doen van onderzoek met vragen die duidelijk een eenduidige vraagstelling hebben zijn vereist om dit soort situaties in de toekomst te vermijden. Conclusie De aanleiding voor dit onderzoek kwam voort vanuit de organisatie om te onderzoeken wat onze beschermers van onze gebieden vinden. Vooral hun wensen en behoeften bij bezoek van natuur stonden centraal. Door gebruik te maken van de resultaten kunnen we nu conclusies trekken m.b.t. deze centrale vraag. Ik vermeld bij de conclusies telkens met behulp van welke vragen deze conclusie is getrokken. De percentages zijn veelal uit de conclusie gehouden. Deze zijn te vinden bij elke vraag in het resultaten gedeelte. Alleen zeer relevante data word nog eens herhaald. Allereerst kan je hier antwoord vinden op de volgende deelvragen: Hoe maakt men gebruik van natuurgebieden? Onze beschermers bezoeken relatief vaak natuurgebieden, dus zijn ze in hoge mate betrokken bij natuur (1). De activiteiten gaan meestal om het ontspannen, genieten van natuur en het zoeken van rust (3). Vooral de kwaliteit, het beheer en de bereikbaarheid van het natuurgebied worden belangrijk geacht (5). De recreatieve mogelijkheden worden door onze beschermers als niet erg belangrijk gezien. Bij de bereikbaarheid moet er worden benadrukt dat veel beschermers half uur of een uur reistijd niet als een bezwaar zien voor de bereikbaarheid (14). Onze beschermers bezoeken op allerlei momenten gebieden, iets vaker in het weekend (2). Activiteiten van onze beschermers zijn: wandelen, op de tweede plaats fotograferen en op de derde plaats fietsen of mountainbiken. Dit is een verassende uitslag, aangezien onze activiteiten nauwelijks op fotografie gericht zijn. Hier ligt een grote groeimarkt. (13). Onze beschermers gaan meestal alleen of met partner de gebieden in (6). De grootste ergernissen van onze beschermers zijn zaken die storen tijdens hun bezoek aan een gebied. Met name zwerfvuil is een doorn in het oog van veel 29

30 bezoekers. Op de 5 e plaats komt loslopende honden die door de meerderheid als storend wordt gezien (7). Hier zijn echter ook weer voorstanders van (17). Je kunt dus stellen dat onze beschermers echte buitenmensen zijn die veel in natuurgebieden te vinden zijn en gaan voor de beleving. Ze ergeren zich aan zaken die rust verstoren en/of de natuur schaden. Wat is de positie van de gebieden van Landschap Noord-Holland t.o.v. concurrenten? Door te vragen welke gebieden mensen kennen en bezoeken kan worden bepaald welke gebieden populair zijn en welke gebieden van concurrenten dat zijn. Het gehele onderzoek laat duidelijk zien dat het duingebied populair is (4). Nu bezitten verschillende organisaties stukken duin, ook LNH. Hier zijn we slechts één van de vele aanbieders. Hierdoor is voor veel mensen onduidelijk welk gebied van wie is. Tevens laat het onderzoek zien dat veel mensen weleens iets hebben betaald voor een natuurgebied. Het is natuurlijk bekend dat je bij PWN moet betalen voor een duinkaart of dagticket (8). Dit is iets waar we ons qua positionering onderscheiden van PWN. Een idee zou kunnen zijn om zelf ook geld te gaan vragen in dergelijke gebieden. Een alarmnummer of boswachter nummer voor beheergebieden kan een goed idee zijn. De enquête geeft aan dat er grote bereidheid is hier gebruik van te maken in geval van nood of wanneer er iets niet in de haak is. Dit is ook iets wat vaak bij andere beheerders niet goed geregeld is (16). Dit blijkt ook uit enkele antwoorden bij de open antwoorden, waar mensen verbeteringen kunnen aanbrengen (17). Landschap Noord-Holland onderscheidt zich op dit moment door gratis gebieden en het aanbieden van excursies. Er is echter onduidelijkheid over welke gebieden dat zijn. Welke boodschap kan Landschap Noord-Holland uitstralen om bezoek te verhogen? Voordat we ons afvragen welke boodschap we moeten uitstralen is het echter van belang om af te vragen of beschermers onze gebieden eigenlijk wel kennen. Onze natuurgebieden zijn zelfs onder onze beschermers niet heel bekend. Het Ilperveld scoort het best absoluut met 69,5% van alle beschermers, de Ronde Hoep relatief met een bekend/bezocht percentage van 85,1%. Daar staat tegenover dat 12 van de 24 gebieden onder de 20% scoort met bezoekersbekendheid. Dit houdt in dat een groot deel van onze leden onze gebieden simpelweg (nog) niet kent. Niet heel verassend: vooral de kleinere gebieden zijn onbekend. (9) Wanneer we dit combineren met de wensen van onze beschermers (5) is het mogelijk een aantal kleine gebieden te vinden die we meer zouden moeten promoten. Dit zou kunnendoor te letten op bekendheid van het gebied tov. bereikbaarheid, kwaliteit van natuur en goed beheer van dit gebied. Ook relatief weinig beschermers doen mee aan onze excursies. Minder dan 30% geeft aan weleens met een georganiseerde activiteit of excursie mee te zijn geweest. En dan gaat het om 2 of 3 keer, relatief lage aantallen (15). Door vraag 13 met 15 te combineren kan er het volgende worden geconcludeerd: 17,5% doet mee aan excursies in onze gebieden en 10,4% alleen aan andere georganiseerde activiteiten. Je kan zeggen dat onze excursies nog niet genoeg onze doelgroep bereiken. Je kan het ook omdraaien en zeggen we hebben nog zoveel beschermers die we kunnen 30

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal, 12 juni 2014 K Van de leden van het AmersfoortPanel die in Amersfoort-Zuid of centrum wonen, bezoekt een derde

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het Recreatief Gebruik van P-Veluwe Poolseweg L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het recreatief gebruik van P Veluwe Poolseweg Lauran de Schutter Raoul Beunen Ruud Oosterhaven Wageningen Universiteit

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Bereikmetingen IVN Limburg 2013

Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Rapportage bereikmeting Limburgse IVN afdelingen Bestuur IVN District Limburg, 20 januari 2015 Inhoud Samenvatting... 1 Bereik per regio of afdeling... 1 Nadere toelichting...

Nadere informatie

Doe mij maar het gras

Doe mij maar het gras BASIS VOOR BELEID Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Erik van der Werff Laura de Jong Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Nulmeting bekendheid nationale parken

Nulmeting bekendheid nationale parken Colofon Kenniscentrum Recreatie, september 2010 i.s.m. Bureau Verten Onderzoek Auteurs: In opdracht van: Uitgever: Kim Beijer, Tanja Emonts en Karin Hoenderkamp Samenwerkingsverband Nationale Parken Kenniscentrum

Nadere informatie

Amsterdam Heerlen Februari 2014. 2014 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Amsterdam Heerlen Februari 2014. 2014 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Amsterdam Heerlen Februari 2014 2014 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. In december 2013 en januari 2014 heeft een tweede onderzoek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Bedrijfsuitjes in de natuur

Bedrijfsuitjes in de natuur Postzegel hoeft niet, mag wel Landschap Noord-Holland Antwoordnummer 263 1900 VB Castricum Ontdek de natuur in Noord-Holland Bedrijfsuitjes in de natuur Landschap Noord-Holland Antwoordnummer 263 1900

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Eerste kwantitatief onderzoek

Eerste kwantitatief onderzoek Eerste kwantitatief onderzoek naar de opleiding van hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen april 2014 Een onderzoek in opdracht van www.ikbenhoogbegaafd.nl Uitgevoerd door Willem Wind Inhoudsopgave Waarschuwing

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

I N T E R N E T P A N E L O V E R

I N T E R N E T P A N E L O V E R I N T E R N E T P A N E L O V E R ONTMOETING EN WIJKCENTRA Het internetpanel over ontmoeting en wijkcentra 2 In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling W. van Wetten S. Langeberg Uitgevoerd

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Ecomare poll. Enquête onder 100.000! toeristen

Ecomare poll. Enquête onder 100.000! toeristen Ecomare poll Enquête onder 100.000! toeristen Bezoekersenquête 2008-2012 Inleiding In de afgelopen jaren (2008 2012) hebben 100.000 bezoekers van Ecomare op een stemcomputer aangegeven waarvoor ze naar

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie

Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitslag enquête... 4 2.1 Kerkbezoek... 4 2.2 Hoeveel leest men van het blad... 4 2.3 Financiële

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Samenvatting en conclusies Respons Op 4 maart 2014 is een digitale enquête verstuurd naar 342 leden van de VWG Zuid- Kennemerland. Alleen de leden waarvan het e-mailadres bekend is bij de VWG, jeugd en

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Enquête leesvaardigheid maart 2015

Enquête leesvaardigheid maart 2015 Enquête leesvaardigheid maart 2015 In het voorjaar van 2015 heeft de kerngroep Engels een enquête gehouden onder de docenten Engels. 97 docenten hebben de enquête ingevuld. Het bevraagde onderwerp betrof

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken. Panelonderzoek: Beleving online onderzoek

Klik om de s+jl te bewerken. Panelonderzoek: Beleving online onderzoek Klik om de s+jl te bewerken Panelonderzoek: Beleving online onderzoek Voorwoord Voor u ligt het resultaat van een online onderzoek dat is verricht door Mul5scope, onder het Mul5scope- panel. Belangrijkste

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur. 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014

Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur. 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014 Gehouden te: SURF (VK 5a) Verslag van de Startbijeenkomst NSE 2014 d.d. woensdag 2 oktober 2013, van 13:00 16:00 uur 1. Presentatie SK123 en GfK Intomart over de NSE 2014 Lex Sijtsma opent de bijeenkomst

Nadere informatie

Verslag Bezoekersavond 2013 Noordhollands Duinreservaat

Verslag Bezoekersavond 2013 Noordhollands Duinreservaat Verslag Bezoekersavond 2013 Noordhollands Duinreservaat 12-06-2013 Puur water & natuur www.pwn.nl Bezoekersavond Noordhollands Duinreservaat (NHD) Woensdag 12 juni 2013 organiseerde PWN haar jaarlijkse

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Adviesrapport MR Cornelis Haak School januari 2013 versie : 3 classificatie : Openbaar INHOUD BLAD 1 INTRODUCTIE EN AANLEIDING 2 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten van het klantonderzoek.

Uitkomsten van het klantonderzoek. Uitkomsten van het klantonderzoek. Zoals sommigen van jullie misschien wel gemerkt hebben, is er in de afgelope periode een klantonderzoek uitgevoerd onder de klanten van Meijer Biologisch Specialist.

Nadere informatie

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool - concept - Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool Onderzoeksrapportage ouders, leerkrachten en kinderen HCO, drs. Désirée van der Heijden-Herber Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie

Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de nieuwe natuurvisie Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten 3. Onderzoeksverantwoording Kennis en houding van Nederlandse burgers ten aanzien

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie