Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden"

Transcriptie

1 Beschermerpanel onderzoeksrapport Beschermers en Natuurgebieden (Bewerking van een foto van G.J.Visser: Mariëndal, Helderse Duinen) Door: Nicolaas Spaan Functie: Stagiair Communicatie bij Datum: Landschap Noord-Holland

2 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding... 3 Aanpak... 3 Resultaten Resultaten... 6 Representativiteit Samenvatting Conclusie Aanbevelingen Aanbevelingen Naschrift Bronnen... 34

3 Inleiding Inleiding Landschap Noord-Holland beschikt over een beschermerpanel. Dit is een panel van ruim 500 beschermers die hun mening willen geven over de organisatie en de organisatie daarmee verder helpen. In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de enquête Beschermers en Natuurgebieden. Landschap Noord-Holland heeft een warme band met haar achterban. Alleen al het feit dat zoveel mensen bereid zijn onze enquêtes in te vullen, laat zien dat veel mensen zich betrokken voelen bij deze stichting. Tel daar alle vrijwilligers, beschermers en bedrijfsvrienden bij op en je ziet dat we over een groot maatschappelijk draagvlak beschikken. Onze gebieden zijn daarbij een essentieel deel van onze activiteiten. Om de waarde van deze gebieden te verhogen verder te verbeteren zijn de uitslagen van deze enquête van belang. Het onderzoek bestaat uit grotendeels kwantitatieve vragen met hier en daar een open vraag als toelichting of aparte vraag. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het gebruik van onze gebieden door onze beschermers en hun mening over deze gebieden. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het programma SurveyMonkey, dat we gebruiken voor al onze panelonderzoeken. Het gehele onderzoek is hierdoor ook online te vinden via de SurveyMonkey-account. Er is vooral gebruik gemaakt van de grafiekfunctie in dit programma om de resultaten weer te geven. De intentie van dit verslag is om de resultaten zo objectief mogelijk weer te geven en waar aannames worden gemaakt dit ook aan te geven. Het beschermerpanel is representatief voor onze beschermers zolang ze met de profielvragen (op het eind van de enquête) binnen de normen vallen. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat in sommige gevallen het vermoeden er is dat onze panelleden een relatief grote betrokkenheid hebben bij het werk van Landschap Noord-Holland. Dit is moeilijk aan te tonen, maar zal bij de desbetreffende vragen worden aangegeven, indien hier een vermoeden van is. Aanpak De tijd voor het invullen van de vragen bedroeg één maand waarin onze beschermers konden reageren. Na 2 weken is er een remindermail gestuurd. Dit onderzoek is verstuurd naar panelleden, in totaal vulden 408 beschermers hem in. Hiervan hebben uiteindelijk 394 de enquête tot het eind ingevuld. De respondenten moesten 21 vragen invullen. Dit waren 15 kwantitatieve vragen, 2 kwalitatieve vragen en 4 profielvragen. Per vraag staat het aantal mensen die de vraag hebben overgeslagen eronder. Sommige kwantitatieve vragen hebben ook nog een extra open kwalitatieve vraag voor meer input. Deze extra vraag is wel kwantitatief mee te nemen door gebruik te maken van anders, namelijk: als optie. 3

4 Organisatie: PROJECTGROEP Naam Rol Verantwoordelijkheid Johan Stuart Opdrachtgever Nicolaas Spaan Projectleider Overall project Ronald van Wijk Projectmedewerker Uitleg over het gebruik van het panel Beheerders Projectmedewerker Meedenken over de vragen Uitloop: Door het opnieuw moeten opstellen van de vragen, na goed overleg met de leden van de projectgroep is besloten het onderzoek enige weken uit te stellen. Hierdoor is de originele planning niet gehaald. Om deze reden is er nog een tabel gemaakt met de herziene planning. Herziene planning: Overzicht planning: 8 oktober oktober inventariseren benodigde informatie en opstellen vragen 4 november start enquête 18 november reminder mail 3 december sluiting enquête en verwerking 19 December uitgave rapport resultaten enquête beschermers en natuurgebieden Verwerking kwantitatieve vragen: In het algemeen waren deze vragen makkelijk om te zetten in cijfers. Er is hier vooral gekozen percentages toe te voegen en absolute getallen weg te laten. De reden hiervoor is dat dit onderzoek per vraag verschillende aantallen beschermers heeft die de vraag beantwoorden. Sommige vragen worden overgeslagen. Het is met percentages een stuk gemakkelijker vergelijken tussen de kwantitatieve vragen. Verwerking kwalitatieve vragen: Kwalitatieve (open) vragen zijn lastiger te verwerken. Afhankelijk van de vraag is er gebruik gemaakt van een wordcloud, zijn er categorieën aangemaakt of zijn er antwoorden uitgelicht. Een wordcloud laat de meest genoemde begrippen zien en maakt deze groter afhankelijk van hoe vaak het woord bij de beantwoording wordt gebruikt. Bij het uitlichten van antwoorden bij kwalitatieve vragen moet opgepast worden. Dit is afhankelijk van de inschatting van de onderzoeker op relevantie en dit is daarom subjectief. Dit komt o.a. voor bij vraag 17. 4

5 Doelstelling: We streefden naar een respons van 400 beschermers. Dit was ongeveer 80% van ons actief beschermerpanel bestand. Deze doelstelling is gehaald aangezien er 408 beschermers hebben meegedaan. Dit maakt ook dat dit onderzoek representatief is voor ons beschermerbestand. Dit zal verder worden toegelegd onder het kopje representativiteit. Vragen waarop dit onderzoek is gebaseerd: Centrale vraag: Welke wensen/behoeften hebben beschermers bij bezoek aan een natuurgebied? Deelvragen: Hoe maakt men gebruik van natuurgebieden? Wat is de positie van de gebieden van Landschap Noord-Holland t.o.v. concurrenten? Welke boodschap kan Landschap Noord-Holland uitstralen om bezoek te verhogen? 5

6 Resultaten Resultaten Per vraag zijn hier de antwoorden gezet, en er is direct gezocht naar een interpretatie van de data. 1. Hoe vaak bezocht u de afgelopen 12 maanden een natuurgebied in Noord-Holland? (Eén optie mogelijk.) -1 op de 7 bezoekt een natuurgebied 1 keer per week of vaker. -Ruim een kwart bezoekt natuurgebieden minstens 1 keer per maand. -Bijna alle beschermers (93,4%) bezoeken natuurgebieden tenminste 1 keer per jaar. -63% van de beschermers bezoekt natuurgebieden 4 keer per jaar of vaker. Aanname aan de hand van deze data: Onze beschermers bezoeken vaak natuurgebieden, een mogelijkheid is dat deze frequentie van bezoek erop wijst dat ze ook in hoge mate betrokken zijn bij natuur in het algemeen 6

7 2. Op welke momenten bezocht u een natuurgebied? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoordt door 387 panelleden. Onze beschermers bezoeken het meest in het weekend natuurgebieden (67%). Maar het verschil tussen doordeweeks (61%) en in het weekend is klein. De beschermers hebben niet hun vakantiedagen nodig om een gebied te bezoeken (16%). Aanname: Het geringe aantal respondenten dat aangeeft op vakantiedagen te bezoeken kan ook met gepensioneerden te maken hebben, zie de profielvragen op het eind van dit onderzoek, aangezien de gemiddelde leeftijd van onze beschermers tussen de 50 en 60 ligt. 7

8 3. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om de natuur in te gaan? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoordt door 398 panelleden. Interpretatie antwoorden: Waarom bezoeken beschermers onze gebieden? De resultaten laten zien dat: -Vooral genieten van het landschap, de natuur, ontspanning/rust en buiten belangrijk zijn voor onze beschermers. -De helft gaat de natuur in om dieren en/of planten waar te nemen. -Een kwart geeft aan de natuur in te gaan om te sporten. -De natuur ingaan als sociale bezigheid word niet erg belangrijk gevonden. -Educatie en cultuurhistorie worden ook minder belangrijk gevonden. Bij Anders, namelijk zijn vooral fotografie en vogels genoemd. Zie bovenstaande wordcloud. 8

9 4. Welk natuurgebied bezoekt u het meest in Noord-Holland? 216 keer duinen/duingebied/noord-hollands duinreservaat 28 keer Zwanenwater (waarvan 5 keer zonder n ingevuld) 24 keer Ilperveld * 22 keer Twiske 15 keer Leyduin * 13 keer Bergen 9 keer Waterland 8 keer Wildrijk * 7 keer Eilandspolder * 6 keer Texel 6 keer Helder * 6 keer Kennemerland 6 keer Woestduin * 5 keer Amsterdamse bos 4 keer Wormer en Jisperveld 4 keer Balgzand * Er is een duidelijke winnaar, in Noord-Holland zijn de duinen onomstreden. Veel lager komen pas Zwanenwater, Ilperveld en Twiske. Daarna, de rest van de gebieden waarbij Leyduin en Bergen ook nog redelijk scoren. Met een * zijn de terreinen van Landschap Noord-Holland aangeduid. 9

10 5. Welke aspecten zijn voor u het belangrijkst bij een bezoek aan een natuurgebied? Per element de grootste groepen gerangschikt naar order van belangrijkheid waarbij het eerste kenmerk het zwaarst word gewogen: Kwaliteit van de natuur: 30,3% vind dit zeer belangrijk en nog een 56,8% vind dit belangrijk. Kwaliteit Natuur/Landschap/Cultuurhistorie: 26,3% vind het zeer belangrijk en nog eens 54,5% vind het belangrijk. Dit betekent dat de kwaliteit van deze elementen hoog in het vaandel staat bij onze beschermers 80,8% ziet hier het belang van. Wat belangrijk is, want het is waar onze organisatie voor staat. Oftewel 4/5 van onze achterban deelt onze visie. Nog eens 16,2% vind het gemiddeld belangrijk. Hoewel informatief en handig voor overzicht laat de grafiek te weinig data zien om een analyse te doen. Vandaar dat ik de gegevens van de tabel ook nog weergeef. Bereikbaarheid: 52,8% geeft aan dit belangrijk te vinden, en nog eens 16,9% zeer belangrijk. Beheer: 17,4% vind het zeer belangrijk en nog eens 49,7% vind het belangrijk en 27,3% vindt het gemiddeld belangrijk Informatievoorziening: de meeste mensen vullen met betrekking tot dit onderwerp belangrijk en gemiddeld in (78,8%). Aantal paden: het aantal paden het grootste gedeelte van onze beschermers vind dit belangrijk of gemiddeld belangrijk (75,8%) De grootte: ruim een derde vind dit belangrijk (33,1% + 4,1%) en ruim een kwart vind het belang hiervan gemiddeld. Recreatiemogelijkheden: Een derde vindt dit gemiddeld belangrijk en nog een 38,4% vind dit onbelangrijk met 14,9% zeer onbelangrijk. Ruim 50% vind het onbelangrijk of zeer onbelangrijk, 10

11 recreatiemogelijkheden zijn duidelijk niet prioriteit bij onze beschermers. Slechts 13,2% vind het belangrijk tot zeer belangrijk. 11

12 6. Met wie gaat u de gebieden in? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoordt door 396 panelleden. Omdat er bij deze vraag meerdere antwoorden mogelijk zijn komen de percentages over de 100%. -ruim 40% van onze beschermers gaat weleens alleen onze gebieden in -68,4% gaat weleens met partner onze gebieden in -36,4% gaat weleens met vrienden en/of kennissen Bij Anders, namelijk: werd het meest ingevuld: Hond 3 keer Wandelclub 2 keer Aanname: De meeste beschermers gaan met partner de gebieden in. Opvallend ook dat meer beschermers aangeven alleen te gaan dan met vrienden of kennissen. Rust is een belangrijke overweging. Dit kan verklaren waarom bezoek met familie met (19,7%) en kinderen (12,1%) een stuk minder scoort. 12

13 7. Hoe ervaart u de volgende zaken tijdens uw bezoek? 1 tot 3 Niet storend Storend Zeer storend Beantwoordt door 395 panelleden. Aanname: Onze beschermers die meewerken aan het panel zijn een speciale, extra betrokken groep. Zij geven veel om natuurbeleving en weten vaak wat de effecten van verstoring kunnen zijn op de ecologie van een gebied. Het is daarom de vraag in hoeverre antwoorden op deze vraag representatief zijn voor al onze beschermers. 13

14 De bovengenoemde aanname is mogelijk een verklaring voor het hoge aantal beschermers dat loslopende honden zeer storend vind (41,0%.). Toch staat dit slechts op 5 na 1. Zwerfvuil (71,1%) 2. Mountainbikers/fietser op voetpad (55,4%) 3. Snel varende boten (51,1%) 4. Auto s (44,8%). 14

15 8. Heeft u wel eens betaald voor een bezoek aan een natuurgebied? Beantwoord door 395 panelleden. Bijna twee derde van de respondenten geeft aan weleens te hebben betaald voor het bezoek aan een natuurgebied. Bij Ja, hoeveel? zijn er veel verschillende antwoorden, deze zijn echter lastig overzichtelijk weer te geven. Veel mensen vullen in weet niet of bedragen tussen de 2 en 3 euro. Een enkeling een grote bedrag oplopend tot 10 euro. Een aantal noemen de jaarkaart van PWN. Gemiddeld genoemd bedrag: 4,20 (dit is inclusief bedragen voor maand- of jaarkaarten) 15

16 9. Welke gebieden van LNH kent u? (Meerdere opties mogelijk.) Welke heeft u bezocht? (Meerdere opties mogelijk.) Antwoordopties Aantal bk. Aantal bz. Bekend Bezocht Bek=>Bez Helderse Duinen % 32% 78% Nollen van Abbestede % 9% 58% Nollen van Den Helder % 20% 73% Mariëndal % 16% 63% Balgzand % 25% 63% Eendenkooi 't Zand % 17% 48% Kruiszwin % 8% 56% Wildrijk % 20% 73% Gebieden in de Gouw West-Friesland % 11% 77% Zeerijdtsdijkje % 5% 67% Oosterbos % 4% 83% Eilandspolder % 39% 72% Alkmaardermeer met o.a. Hempolder % 35% 67% Fort bij Krommeniedijk % 33% 73% Ilperveld % 50% 72% Weideveld % 4% 76% Lange Bretten % 11% 71% Naaldenveld % 11% 71% Leyduin % 29% 68% Overplaats % 15% 91% Bennebroekbos % 14% 72% Middelpolder % 7% 85% Ronde Hoep % 38% 85% Natuurgebied Uithoorn % 10% 79% Totaal 390 Overgeslagen 18 De vijfde categorie van de tabel is het percentage dat het gebied heeft bezocht van de mensen die het gebied kennen, dit staat aangeduid als bek => bez. -het bekendst is Ilperveld met 69%, gevolgd door Eilandspolder 55%, Alkmaardermeer met o.a. Hempolder staat met 52% op drie, daarna een gedeelde vierde plaats voor de Ronde Hoep en het Fort bij krommeniedijk met elk 45%. -Sommige gebieden kent men vooral van een bezoek: Overplaats met (91%) gevolgd door Ronde Hoep (85%) en Middelpolder (85%) -Het best bezocht is Ilperveld (50 %). Gevolgd door Eilandspolder (39%), Ronde Hoep (38%) en Alkmaardermeer met o.a. Hempolder (35%). Het minst bezocht is Oosterbos (4%), Weideveld (4 %) en Zeerijdtsdijkje (5%). (deze percentages zijn zelf berekend en staan niet in de tabel) 16

17 Onze natuurgebieden zijn zelfs onder onze beschermers niet heel bekend. Het Ilperveld scoort het best, maar 12 van de 24 gebieden scoort onder de 20%. Wat ook opvallend is, er zijn grote verschillen tussen de gebieden. Een paar scoren heel sterk en een paar heel zwak, er is sprake van grote verschillen in bezoekersaantallen. 10. Welke andere natuurgebieden van Landschap Noord-Holland heeft u bezocht? Wederom lastig te categoriseren in technische data. Meest genoemd is Duinen (41), Zwanenwater (6), Twiske (6), Castricum (4) en Texel (4), de meeste mensen vullen in geen of n.v.t. Lang niet alle gebieden die hier zijn ingevuld zijn ook echt van LNH. Beschermers weten dus lang niet altijd bij welk gebied welke natuurbeschermingsorganisatie hoort. 17

18 11. Hoe kent u de gebieden van Landschap Noord-Holland? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoord door 394 panelleden. De volgende zaken in de wordcloud geven aan wat 60 respondenten bij anders, namelijk invulden: Ons kwartaalblad doet veel voor de bekendheid van onze gebieden 83,8% geeft aan dat dit de manier is waarop ze onze gebieden kennen. Verder scoren wandelkaarten (30,7%) en de natuurgids goed (36%), onze website scoort met 24,6% onder gemiddeld. 18

19 12. Sommige gebieden van Landschap Noord-Holland zijn ontoegankelijk voor publiek, wat vindt u daarvan? (Enkel 1 optie mogelijk.) Interpretatie van antwoorden: Onze beschermers laten begrip zien voor het feit dat sommige gebieden niet toegankelijk zijn voor publiek. Slechts 1,5% wil alles open stellen. Meer dan de helft wil kwetsbare gebieden gesloten houden en 43,7% wil openstellen indien het de natuur niet schaadt. Dit laat duidelijk zien dat het belang van rust voor de natuur goed bij onze beschermers is doorgedrongen. 19

20 13. Wat zijn uw activiteiten in onze gebieden? (Meerdere opties mogelijk.) Beantwoordt door 394 panelleden Bij andere activiteiten, namelijk: waren deze zaken populair: Een zeer groot deel wandelt in onze gebieden (95,9%) Gevolgd door fotografie (48,5%) Fietsen/Mountainbiken (41,9%) Onder onze beschermers zitten geen mensen die paardrijden in onze gebieden. Onze excursies: zo n 17,5% van onze beschermers doet mee aan excursies in onze gebieden. Bij landschap Noord-Holland was dit grote aantal beschermers die aan fotografie doet nog niet bekend. Dit is opvallend hoog en dus een nieuwe trend onder onze beschermers! 20

21 14. Hoe lang bent u bereid te reizen voor een bezoek aan een natuurgebied van Landschap Noord- Holland? (1 optie mogelijk.) Met 95,7% van onze beschermers is bereid een half uur of langer te reizen, 64,1% een uur of langer. Dit betekent dat er een grote bereidwilligheid bestaat om te reizen voor een natuurbezoek onder onze beschermers en ze hebben hier de mogelijkheden en middelen voor. 21

22 15. Neemt u weleens deel aan onze georganiseerde activiteiten of excursies? Beantwoord door 394 panelleden. Bij Ja, hoeveel keer al? is er ook een getal geantwoord. In het algemeen geven de meeste mensen vooral 1, 2, 3, 4 en 5 keer als antwoord. De rest van de mensen noemt hogere getallen oplopend tot 80 en met een uitschieter van x 1 (21,8%) 34 x 2 (30,9%) 16 x 3 (14,5%) 8 x 4 (7,3%) 11 x 5 (10%) 17 x > 5 (15,5%) We kunnen concluderen dat er nog veel beschermers zijn die nog niet aan onze activiteiten en/of excursies hebben deelgenomen. Mogelijk kan er met meer inspanning meer succes worden geboekt op dit gebied. 22

23 16. Zou u een 'alarmnummer' of boswachter bellen wanneer u constateert dat er "iets" niet in de haak is in een gebied en u de beschikking heeft over een telefoonnummer? Beantwoord door 394 panelleden. Het lijkt erop dat een groot deel van de beschermers bereid is te bellen wanneer er iets gebeurt (75%). Voor een special boswachter of alarmnummer vanuit LNH is vanuit de beschermers gezien dus wel ruimte. Nu moeten we kijken als organisatie wat het ons kan opleveren en welke nadelen aan een dergelijk nummer zitten. 23

24 17. Ziet u verbeteringen voor Landschap Noord-Holland in onze gebieden? Deze open vraag is lastig te analyseren, aangezien deze kwalitatieve data niet snel verwerkt kan worden. Ik heb getracht ze in categorieën te plaatsen. Het gevolg is dat hier en daar een stereotype wordt gewekt. Indien nodig kunnen de antwoorden worden opgezocht in SurveyMonkey. Ik licht ook een paar antwoorden uit deze zijn onderstreept. Op deze vraag zijn 207 antwoorden gegeven door de respondenten. Categorieën: -Geen verbeteringen/commentaar: 95x -Positief commentaar/compliment: 65x -Opbouwende kritiek: 31x -Andere interpretatie: 10x -Snap vraag niet: 6x Uitlichten: -Een punt dat nog verbeterd kan worden is de mogelijkheid voor deelnemers aan excursies om feedback te geven, op een laagdrempelige manier, die ook voor LNH hanteerbaar is. -Gebieden waar alleen wandelaars mogen komen zou prettig zijn; minder aangelegde paden (klein zandpaadje is genoeg) -Ik zou het een verbetering vinden wanneer er meer losloopgebieden voor honden zou komen. Dat vind ik erg aan de magere kant. Jullie houden eens moeten zien hoe blij de honden, en daardoor hun baasjes er van worden. -Ja, het openstellen voor het publiek zodat men er kan wandelen zonder gids of begeleider. Ik denk hierbij aan Mariëndal, Botgat, Kruiszwin. -Lokale mensen meer betrekken bij het beheer, bijv. helpen met riet maaien; afval opruimen. Kenbaar maken door samenwerking met de lokale pers. -Als wandelaar, op diverse plaatsen meer bankjes en hier en daar een schuilhut tegen de regen. - Ik constateer steeds vaker dat opzettelijk afval wordt gedumpt, maar daar kan het landschap m.i. niet veel aan doen. -Lastige vraag. Ik ben erg blij met ieder stukje landschap dat door Landschap Noord-Holland wordt gekocht en beheerd. En zo lang een natuurgebied niet vol staat met allerlei ge- en verbodsborden (zoals vaak bij Staatsbosbeheer) ben en blijf ik erg blij met organisaties als de uwe. -Ik vind de tendens dat alles terug moet naar "oorspronkelijk" kortzichtig. Ook aangeplant dennenbos heeft zijn flora en fauna. Grote grazers vind ik hinderlijk. - Duidelijk markeren ingang met daar enige parkeergelegenheid. En als betaald moet worden een betere automaat dan die van PWN want daar kan je het kaartje niet eens uitkrijgen met je vingers. 24

25 - horeca vinden wij wel belangrijk, geconcentreerd maar beheerste reuring is niet erg. Er is behoefte om ergens even rustig kop thee/koffie drinken. Geen afrasteringen. Boetes indien recreanten vervuilen (zwerfafval, luiers etc.). Voorrang voor schoon verkeer - De bereikbaarheid met OV verbeteren. Nu kun je op veel plekken alleen komen met vervuilende auto's. Ik ben afhankelijk van het OV. - Ja, maar uitsluitend als 'heel noodzakelijk'' tegenwicht voor verloren groengebied of verlies van zicht daarop door bijvoorbeeld die afschuwelijke geluidschermen in met name Noord-Holland. In veel oostelijker en zuidelijker provincies zijn veel leukere en natuurlijker geluidschermen te zien. - Meer controle op ongeoorloofde dingen: zwerfvuil, vernielingen, betreden afgesloten gebieden - Voorlichting vind ik heel belangrijk, maar voor zover ik dat kan overzien wordt daar voldoende aan gedaan (borden, communicaties). Ook vind ik de excursies aantrekkelijk, alhoewel ik er nog niet aan heb meegedaan. Voor gesloten natuurgebieden zou ik graag zien dat er speciale excursies plaatsvinden, waarbij een kleine groep mensen het toch kan ervaren. Voor mijzelf zou ik graag nog meer leren over de natuurgebieden, evt. via lezingen. - meer onderscheid maken in gebieden voor verschillende soorten van natuur-beleven: recreatiestromen uit elkaar gooien. Wel zorgen dat ook kwetsbare gebieden open blijven voor liefhebbers van de stilte. - Waarom is er geen "alarmnummer"? Kantoor PWN weet van niets. 112 bellen is vaak overdreven. - als de natuur het toelaat, meer losloopgebieden voor honden en dit duidelijk aangeven met paaltjes - Meer natuur, minder recreatie - Meer prullenbakken bij de 'ingangen' - Het valt me op, dat ik eigenlijk niet goed weet welke gebieden het allemaal zijn, in NH meer info aan elkaar koppelen zou goed werken: een kaart of i.d. met alle nat. gebieden van alle beheerders en evt. (wandel)routes daarlangs/doorheen. - meer ruimte geven om afval (je kunt het ook mee naar huis nemen...) weg te gooien. bankjes op mooie plekken zijn ook welkom. verder niet te veel aan doen ;-) - Laat mensen zelf ontdekken, niet te educatief en voorgekauwd aanpakken. Ieder mens dus ook kind is zelf een stukje van de natuur, laat ruimte om dat op eigen manieren in te vullen voor iedere bezoeker. Buiten de gebaande paden ontdek je meer zelf, en dat is altijd leuker. - In de duinen niet teveel open gebieden maken die de bebouwingen in de aangrenzende gebieden weer zichtbaar maken. Dat vermindert het idee dat je in een natuurgebied bent. - Ik vind het er over het algemeen fantastisch uitzien en er word met hart en ziel voor gezorgd. 25

26 De vereiste steekproefgrootte: Representativiteit Van tevoren is de steekproefgrootte berekent, dit was van belang om te bepalen hoeveel respons minimaal noodzakelijk was. De volgende berekening laat zien dat 381 respondenten in principe genoeg zou zijn. Dit is behaald met de 408 panelleden die de enquête invulden. 26

27 Profielvragen Bij dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van profielvragen om de representativiteit te meten. Hierbij sprongen de volgende gegevens eruit. In vergelijking met eerdere onderzoeken is dit onderzoek representatiever, er zijn over het algemeen minder grote afwijkingen van de profielanalyse. De overschrijdingen zijn kleiner en het aantal overschrijdingen is iets lager. Bij deelnemers staan de uitkomsten aan de hand van dit panelonderzoek. Hier wordt het geobserveerde aantal genoemd (O). Bij profielanalyse staan de gegevens zoals we die hebben onderzocht tijdens de profielanalyse. Hier wordt het verwachte aantal genoemd (E). Aan de hand van de chi-kwadraat test kan de represenativiteit van de steekproef en de weging van de steekproef in kaart worden gebracht. LEEFTIJD DEELNEMERS (O) PROFIELANALYSE (E) (O-E) 2 (O-E) 2 E Jonger dan 26 jaar 0,3 % 3 % 7,29 2,43 26 jaar tot 30 jaar 0,3 % 1 % 0,49 0,49 31 jaar tot 35 jaar 0,5 % 2 % 2,25 1,13 36 jaar tot 40 jaar 1,8 % 3 % 1,44 0,48 41 jaar tot 45 jaar 4,1 % 5 % 0,81 0,16 46 jaar tot 60 jaar 5,8 % 8 % 4,84 0,61 51 jaar tot 55 jaar 14,7 % 9 % 32,49 3,61 56 jaar tot 60 jaar 15,5 % 13 % 6,25 0,48 61 jaar tot 65 jaar 19.3 % 16 % 10,9 0,68 Ouder dan 65 jaar 37,8 % 41 % 10,2 0,25 TOTAAL 10,32 Bij 10 klassen is de kritische waarde 16,92. Met 10,32 is de berekende chi-kwadraat hier onder gebleven. OPLEIDINGSNIVEAU DEELNEMERS (O) PROFIELANALYSE (E) (O-E) 2 (O-E) 2 E MBA/Postdoctoraal 4,8 % 2 % 7,84 3,92 WO 22,3 % 15 % 53,29 3,55 HBO 39,3 % 33 % 39,69 1,20 VWO/HAVO/HBS 9,6 % 13 % 11,56 0,89 MBO 11,9 % 15 % 9,61 0,64 MAVO/MULO 8,4 % 11 % 6,76 0,61 VMBO/LBO 3,3 % 8 % 22,09 2,76 Lager Onderwijs 0,3 % 3 % 7,29 2,43 TOTAAL 16 Bij 8 klassen is de kritische waarde 15,5. Met 16 is de berekende chi-waarde hier niet onder gebleven GESLACHT DEELNEMERS PROFIELANALYSE (O-E) 2 (O-E) 2 E Man 58,6 % 66 % 54,76 0,83 Vrouw 41,4 % 34 % 54,76 1,61 TOTAAL 2,44 Bij 2 klassen is de kritische waarde 3,64. Met 2,44 is de berekende chi-waarde hier onder gebleven. Bij een gebruik van 20 klassen hoort een kritische waarde van 31,41. Berekening totale chi-kwadraat: 10, ,44 = 28,76. De totale chi-kwadraat blijft hieronder. 27

28 Conclusie representativiteit Het onderzoek is representatief. Er hoeft verder geen rekening gehouden te worden met verschillen tussen het panel en beschermers. Deze steekproef staat symbool voor alle beschermers. Dit komt omdat zowel de steekproefgrootte groot genoeg is en er ook een chi-kwadraatwaarde onder de kritische waarde van 20 klassen is behaald. 28

29 Samenvatting Samenvatting Van het gedane onderzoek kunnen we stellen dat het een succes was. Met de antwoorden van onze respondenten kunnen we nu de hoofd- en deelvragen beantwoorden. Positief is dat we erin geslaagd zijn onze vragen te centraliseren tot meetbare kwantitatieve data, waaruit conclusies kunnen worden getrokken over het gebruik van onze gebieden en de wensen van onze beschermers bij bezoek aan de natuur. Vooraf hadden we twee risicofactoren benoemd: er zijn niet genoeg respondenten om de doelstelling te halen en er doen zich technische problemen voor. Deze zijn beide grotendeels geen bewaarheid geworden. Er waren uiteindelijk 2 meldingen van technische problemen bij de enquête. Deze zijn afgehandeld en verholpen. Het aantal respondenten is behaald. Er zijn ook verbeterpunten. De laatste vraag van de enquête is door een aanzienlijk deel van de respondenten overgeslagen. Ook werd de vraagstelling niet begrepen of anders geïnterpreteerd. Het is goed mogelijk dat er met een andere vraagstelling meer respons was verkregen. Bij vragen over gebieden hadden we onze respondenten moeten laten specificeren welk duingebied ze bedoelden. Een goed geformuleerde lijst bij het doen van onderzoek met vragen die duidelijk een eenduidige vraagstelling hebben zijn vereist om dit soort situaties in de toekomst te vermijden. Conclusie De aanleiding voor dit onderzoek kwam voort vanuit de organisatie om te onderzoeken wat onze beschermers van onze gebieden vinden. Vooral hun wensen en behoeften bij bezoek van natuur stonden centraal. Door gebruik te maken van de resultaten kunnen we nu conclusies trekken m.b.t. deze centrale vraag. Ik vermeld bij de conclusies telkens met behulp van welke vragen deze conclusie is getrokken. De percentages zijn veelal uit de conclusie gehouden. Deze zijn te vinden bij elke vraag in het resultaten gedeelte. Alleen zeer relevante data word nog eens herhaald. Allereerst kan je hier antwoord vinden op de volgende deelvragen: Hoe maakt men gebruik van natuurgebieden? Onze beschermers bezoeken relatief vaak natuurgebieden, dus zijn ze in hoge mate betrokken bij natuur (1). De activiteiten gaan meestal om het ontspannen, genieten van natuur en het zoeken van rust (3). Vooral de kwaliteit, het beheer en de bereikbaarheid van het natuurgebied worden belangrijk geacht (5). De recreatieve mogelijkheden worden door onze beschermers als niet erg belangrijk gezien. Bij de bereikbaarheid moet er worden benadrukt dat veel beschermers half uur of een uur reistijd niet als een bezwaar zien voor de bereikbaarheid (14). Onze beschermers bezoeken op allerlei momenten gebieden, iets vaker in het weekend (2). Activiteiten van onze beschermers zijn: wandelen, op de tweede plaats fotograferen en op de derde plaats fietsen of mountainbiken. Dit is een verassende uitslag, aangezien onze activiteiten nauwelijks op fotografie gericht zijn. Hier ligt een grote groeimarkt. (13). Onze beschermers gaan meestal alleen of met partner de gebieden in (6). De grootste ergernissen van onze beschermers zijn zaken die storen tijdens hun bezoek aan een gebied. Met name zwerfvuil is een doorn in het oog van veel 29

30 bezoekers. Op de 5 e plaats komt loslopende honden die door de meerderheid als storend wordt gezien (7). Hier zijn echter ook weer voorstanders van (17). Je kunt dus stellen dat onze beschermers echte buitenmensen zijn die veel in natuurgebieden te vinden zijn en gaan voor de beleving. Ze ergeren zich aan zaken die rust verstoren en/of de natuur schaden. Wat is de positie van de gebieden van Landschap Noord-Holland t.o.v. concurrenten? Door te vragen welke gebieden mensen kennen en bezoeken kan worden bepaald welke gebieden populair zijn en welke gebieden van concurrenten dat zijn. Het gehele onderzoek laat duidelijk zien dat het duingebied populair is (4). Nu bezitten verschillende organisaties stukken duin, ook LNH. Hier zijn we slechts één van de vele aanbieders. Hierdoor is voor veel mensen onduidelijk welk gebied van wie is. Tevens laat het onderzoek zien dat veel mensen weleens iets hebben betaald voor een natuurgebied. Het is natuurlijk bekend dat je bij PWN moet betalen voor een duinkaart of dagticket (8). Dit is iets waar we ons qua positionering onderscheiden van PWN. Een idee zou kunnen zijn om zelf ook geld te gaan vragen in dergelijke gebieden. Een alarmnummer of boswachter nummer voor beheergebieden kan een goed idee zijn. De enquête geeft aan dat er grote bereidheid is hier gebruik van te maken in geval van nood of wanneer er iets niet in de haak is. Dit is ook iets wat vaak bij andere beheerders niet goed geregeld is (16). Dit blijkt ook uit enkele antwoorden bij de open antwoorden, waar mensen verbeteringen kunnen aanbrengen (17). Landschap Noord-Holland onderscheidt zich op dit moment door gratis gebieden en het aanbieden van excursies. Er is echter onduidelijkheid over welke gebieden dat zijn. Welke boodschap kan Landschap Noord-Holland uitstralen om bezoek te verhogen? Voordat we ons afvragen welke boodschap we moeten uitstralen is het echter van belang om af te vragen of beschermers onze gebieden eigenlijk wel kennen. Onze natuurgebieden zijn zelfs onder onze beschermers niet heel bekend. Het Ilperveld scoort het best absoluut met 69,5% van alle beschermers, de Ronde Hoep relatief met een bekend/bezocht percentage van 85,1%. Daar staat tegenover dat 12 van de 24 gebieden onder de 20% scoort met bezoekersbekendheid. Dit houdt in dat een groot deel van onze leden onze gebieden simpelweg (nog) niet kent. Niet heel verassend: vooral de kleinere gebieden zijn onbekend. (9) Wanneer we dit combineren met de wensen van onze beschermers (5) is het mogelijk een aantal kleine gebieden te vinden die we meer zouden moeten promoten. Dit zou kunnendoor te letten op bekendheid van het gebied tov. bereikbaarheid, kwaliteit van natuur en goed beheer van dit gebied. Ook relatief weinig beschermers doen mee aan onze excursies. Minder dan 30% geeft aan weleens met een georganiseerde activiteit of excursie mee te zijn geweest. En dan gaat het om 2 of 3 keer, relatief lage aantallen (15). Door vraag 13 met 15 te combineren kan er het volgende worden geconcludeerd: 17,5% doet mee aan excursies in onze gebieden en 10,4% alleen aan andere georganiseerde activiteiten. Je kan zeggen dat onze excursies nog niet genoeg onze doelgroep bereiken. Je kan het ook omdraaien en zeggen we hebben nog zoveel beschermers die we kunnen 30

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden

Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gebruik van Nimmerdor en Oud-Leusden Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal, 12 juni 2014 K Van de leden van het AmersfoortPanel die in Amersfoort-Zuid of centrum wonen, bezoekt een derde

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland

Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Op wegen en paden De openstelling van natuur in Nederland Wegen_paden.indd 1 04-05-2006 17:22:48 Wandelen, genieten en verwonderen Wandelen, hardlopen en fietsen. Of gewoon tot rust komen en vol verwondering

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 12: Recreatie in de polders november 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12 e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Veldformulier Belevingsenquête (NL)

Veldformulier Belevingsenquête (NL) Veldformulier Belevingsenquête (NL) Eerste deel zelf invullen zonder de respondent te vragen. Eventeel achteraf invullen. Vul je naam en de datum in: Naam enquêteur: Datum:.. Dagdeel, kruis aan: o Voor

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Bereikmetingen IVN Limburg 2013

Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Bereikmetingen IVN Limburg 2013 Rapportage bereikmeting Limburgse IVN afdelingen Bestuur IVN District Limburg, 20 januari 2015 Inhoud Samenvatting... 1 Bereik per regio of afdeling... 1 Nadere toelichting...

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Nulmeting bekendheid nationale parken

Nulmeting bekendheid nationale parken Colofon Kenniscentrum Recreatie, september 2010 i.s.m. Bureau Verten Onderzoek Auteurs: In opdracht van: Uitgever: Kim Beijer, Tanja Emonts en Karin Hoenderkamp Samenwerkingsverband Nationale Parken Kenniscentrum

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven

Het Recreatief Gebruik. van P-Veluwe Poolseweg. L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het Recreatief Gebruik van P-Veluwe Poolseweg L. de Schutter, R. Beunen & R. Oosterhaven Het recreatief gebruik van P Veluwe Poolseweg Lauran de Schutter Raoul Beunen Ruud Oosterhaven Wageningen Universiteit

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het initiatief genomen om een enquête uit te

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Eerste kwantitatief onderzoek

Eerste kwantitatief onderzoek Eerste kwantitatief onderzoek naar de opleiding van hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen april 2014 Een onderzoek in opdracht van www.ikbenhoogbegaafd.nl Uitgevoerd door Willem Wind Inhoudsopgave Waarschuwing

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Doe mij maar het gras

Doe mij maar het gras BASIS VOOR BELEID Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Erik van der Werff Laura de Jong Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE Gemeente Capelle aan den IJssel Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 121

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens BIJLAGE 2, nr. 248011 Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

I N T E R N E T P A N E L O V E R

I N T E R N E T P A N E L O V E R I N T E R N E T P A N E L O V E R ONTMOETING EN WIJKCENTRA Het internetpanel over ontmoeting en wijkcentra 2 In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling W. van Wetten S. Langeberg Uitgevoerd

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Amsterdam Heerlen Februari 2014. 2014 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Amsterdam Heerlen Februari 2014. 2014 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Amsterdam Heerlen Februari 2014 2014 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. In december 2013 en januari 2014 heeft een tweede onderzoek

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD

Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Format klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor de Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Opdrachtgever: CIB - RIVM Auteur format: Marjon Schoo Auteur vragenlijsten: ap van Ede Datum: 23 februari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Panelonderzoek Het Groene Huis

Panelonderzoek Het Groene Huis Panelonderzoek Het Groene Huis Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Marlies Visser 27 december 2016 Foto: hetgroenehuisamersfoort.nl De meeste panelleden kennen Het Groene Huis en/of landgoed Schothorst,

Nadere informatie

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014

Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Natuurbeleving nader bekeken Rapport - onderzoek naar Natuurbeleving - Natuurmonumenten november 2014 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Inleiding 2. Resultaten 1. Wat doet men? 2. Gebruikersconflicten

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Enquête buurtbewoners

Enquête buurtbewoners Enquête buurtbewoners Inleiding: Onder de bewoners van de gemeente Waterland is een online enquête gehouden. Dit met het doel om een beter inzicht te verkrijgen in hoe bewoners tegenover schapenbegrazing

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Groen en water

Hoofdstuk 9. Groen en water Hoofdstuk 9. Groen en water Samenvatting In de gemeente Leiden liggen diverse groen- en watergebieden. De hoeveelheid en kwaliteit van het groen en water in Leiden worden beiden met een 6,8 beoordeeld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Natuurmonumenten Sint-Pietersberg Maastricht

Natuurmonumenten Sint-Pietersberg Maastricht RAPPORTAGE ONDERZOEK Natuurmonumenten Sint-Pietersberg Maastricht RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK Amsterdam/Heerlen, mei 2012 2012 2011 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de de informatie in in deze presentatie

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie

Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitslag enquête... 4 2.1 Kerkbezoek... 4 2.2 Hoeveel leest men van het blad... 4 2.3 Financiële

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016

Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016 Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016 Op de eerste plaats kunnen we concluderen dat ouders/verzorgers tevreden zijn. Deze tevredenheid komt op elk onderdeel goed tot sterk terug. Er zijn

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie