JAARRAPPORT Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRAPPORT 2013. Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl"

Transcriptie

1 JAARRAPPORT 2013 Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl

2 Meerjarenoverzicht Winst- en verliesrekening (bedragen x 1.000,=) Netto-omzet Bedrijfsresultaat (EBIT) Resultaat voor belastingen en deelnemingen Resultaat na belastingen EBIT / Netto-omzet (%) 1,7 1,1 1,6 2,1 0,9 Rentabiliteit gemiddeld garantievermogen (%) 18,5 10,9 17,9 23,6 7,1 Balans (bedragen x 1.000,=) Vaste activa Vlottende activa Garantievermogen Aandeel derden Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Balanstotaal Garantievermogen / Balanstotaal (%) Medewerkers (FTE) (bedragen x 1.000,=) Aantal per Omzet per medewerker Resultaat voor belastingen per medewerker

3 JAARRAPPORT 2013 Broekhuis Holding B.V.

4 Inhoudsopgave Pagina Meerjarenoverzicht - Jaarverslag 2013 Verslag van de Raad van Commissarissen 3 Verslag van de Directie 4-6 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans 8 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 9 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 10 Toelichting: Consolidatie 11 - Waarderingsgrondslagen 11 - Resultaatbepalingsmethode 13 - Geconsolideerde balans 14 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening 18 Enkelvoudige balans 21 Enkelvoudige winst- en verliesrekening 22 Toelichting: Waarderingsgrondslagen 22 - Enkelvoudige balans 22 - Enkelvoudige winst- en verliesrekening 22 - Overige gegevens 26 Toegevoegde gegevens Accountantsverklaring Alfa Accountants B.V Organigram van de Broekhuis Groep 30 Locaties 31 Lijst met vestigingen

5 Jaarverslag 2013 Verslag van de Raad van Commissarissen Algemeen Voor u ligt het verslag van de Raad van Commissarissen van Broekhuis Holding B.V.. De bijgevoegde jaarrekening is gecontroleerd door Alfa Accountants B.V. en op 28 maart 2014 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is toegevoegd aan de algemene gegevens op pagina 28 en 29 van dit verslag. Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening aldus vast te stellen en decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid. Vergaderingen Tijdens het afgelopen verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen 6 keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de directie. Daarbij werd iedere vergadering voorafgegaan door voorbereidend overleg door de commissarissen. Voorts vond er frequent informeel overleg plaats over de uiteenlopende onderwerpen tussen de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de directie. Ook in 2013 heeft de Raad van Commissarissen deelgenomen aan de tweedaagse bijeenkomst met de directie en het managementteam over de vaststelling van de strategie van de onderneming. Eenmaal werd gesproken met de externe accountant, waarbij de resultaten over 2012 en de controlebevindingen werden besproken. In de vergaderingen is onder andere aandacht besteed aan de realisatie ten opzichte van het budget, de markt, de strategie, de organisatiestructuur, de cultuur binnen een familieonderneming, de financiering van de onderneming en diverse financiële en personele onderwerpen. Benoeming en samenstelling De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de directie en Raad van Commissarissen gezamenlijk. De maximale zittingsduur van een Commissaris is twee perioden met een maximum van 8 jaren om op die wijze de bestuurlijke vernieuwing binnen Broekhuis op gang te houden. De samenstelling wordt bepaald op basis van competenties die noodzakelijk worden geacht ter versterking van de onderneming. Gelet op de gewenste diversiteit ziet de Raad het als wenselijk indien een volgende vacature door een vrouw vervuld zou kunnen worden. Ook heeft de Raad getoetst of wordt voldaan aan de sinds 1 januari 2013 van kracht zijnde Wet bestuur en toezicht, die onder andere eisen stelt aan de toezichthouders. In 2013 was de heer De Kock aftredend. Hij is voor een laatste termijn herbenoemd. Doelstellingen en strategie Opnieuw was het afgelopen jaar meer dan uitdagend voor de automotive sector. Het aantal verkochte auto s in Nederland daalde met ruim 17% en de after sales omzet liep met circa 4% terug. Toch is de onderneming er in 2013 weer in geslaagd een goed resultaat neer te zetten. Doelstelling voor de onderneming is - als een familieonderneming - te blijven behoren tot de top 10 spelers in de automotive branche in Nederland. In 2013 is middels acquisitie van een tweetal Opel-vestigingen, een BMW-vestiging en een Ford-vestiging de netwerkstrategie verder uitgewerkt. Binnen Nederland heeft de onderneming er voor gekozen om actief te zijn in Midden, Oost en Noord Nederland. De onderneming kiest voor een positie, waarbij optimaal aansluiting gevonden kan worden bij de huidige cultuur van de onderneming en haar marktbenadering. In dat kader was het ook passend om de vestiging Rijssen te verkopen. De Raad van Commissarissen spreekt daarom haar waardering uit voor de directie, maar vooral ook voor de medewerkers van Broekhuis voor het in 2013 neergezette resultaat. De Raad van Commissarissen spreekt haar vertrouwen uit in de bekwaamheid en inzet van directie en medewerkers van Broekhuis en zal hen waar nodig met advies ondersteunen. Harderwijk, 28 maart 2014 drs. A.E.F. de Kock (voorzitter) drs. A.J. Brouwer, MBA (lid) mr. G.J. van Munster (lid) 3

6 Jaarverslag 2013 Verslag van de directie Algemeen De Broekhuis groep is een familieonderneming met meer dan 80 jaar historie, die is uitgegroeid tot één van de top 10 spelers binnen de automotive branche in Nederland. In 2013 zorgden 755 medewerkers (FTE) samen voor een omzet van 482 miljoen vanuit 50 vestigingen. Missie Broekhuis Broekhuis is authentiek en transparant en staat voor een duurzame relatie. Onze medewerkers hebben één doel voor ogen: enthousiaste klanten. Met die belofte halen wij het beste uit onszelf naar boven, zodat u - onze klant - onbezorgd mobiel blijft. Wij zijn Broekhuis. Méér dan auto s. Doelstelling en kernactiviteiten Gastheerschap is voor de Broekhuis groep een belangrijk woord. Het betekent dat Broekhuis altijd de behoeften van de klant centraal stelt. Alle vestigingen doen dat door lokale focus te hebben. De groepsstructuur is hierin ondersteunend. Zo wil Broekhuis groter worden door klein te blijven. Een klant kan van Broekhuis betrouwbaarheid, betrokkenheid, goed werk en een uitgebreid dienstenpakket verwachten. Dit streven naar de hoogste kwaliteit en het uitgebreide dienstenpakket maakt Broekhuis dé partner in mobiliteit. Eind 2013 bestond de Broekhuis groep uit: 38 autodealerbedrijven, 1 motordealerbedrijf, 1 leasemaatschappij en 8 schadeherstelbedrijven. Daarnaast bood de Broekhuis groep financieringen, verzekeringen en bedrijfswageninrichting aan. In totaal 10 merken worden binnen de Broekhuis groep als dealer aangeboden: BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, MINI, Opel, Peugeot, Seat, Skoda en Volvo. Alle bedrijven bevinden zich in Noord, Oost en Midden Nederland. Acquisities gedurende 2013 In april 2013 is met de aandeelhouder van BMW-dealer Bloemenkamp overeenstemming bereikt tot overname van de aandelen. De toenemende schaalvergroting in het BMW-dealernetwerk en een gebrek aan opvolging bij Autobedrijf Bloemenkamp, vormden de basis voor de overname. Verder zijn per 1 september 2013 de Opel- en Chevrolet-dealers Auto Bakkenes in Apeldoorn en Autopalace in Doetinchem overgenomen. Beide bedrijven maakten deel uit van de Bema Groep. Per 31 december 2013 is van dealerholding Stern Groep de Ford-vestiging in Amersfoort overgenomen. Omdat Broekhuis pas vanaf 1 januari 2014 resultaatgerechtigd is, is deze vestiging als deelneming verantwoord in de balans per 31 december Financiële gang van zaken Toelichting op de groep In 2013 bedroeg het aantal verkochte nieuwe personenauto s bij de Broekhuis groep stuks, ten opzichte van in 2012 (-13%). Deze daling is kleiner dan de landelijke trend, waar de aantallen verkochte personenauto s 17% daalden. Voor lichte bedrijfsauto s bedroeg het verkochte aantal in stuks, ten opzichte van 948 in 2012 (+1%). Landelijk was er een daling van 10%. Het aantal verkochte gebruikte personen- en lichte bedrijfsauto s bedroeg in (2012: ). Een stijging van 1%. In het jaar 2013 realiseerde de Broekhuis groep een omzet van 482 miljoen, een stijging van 2% t.o.v In onderstaande tabellen is het verloop van de omzet en bruto-marge weergegeven over de afgelopen 3 jaren. Omzet per divisie in miljoenen euro s (% is ten opzichte van het totaal) Dealers 410,2 85% 400,9 85% 335,8 83% Lease 59,7 12% 57,5 12% 55,8 14% Autoschade 10,0 2% 9,9 2% 8,7 2% Overige bedrijven 2,4 1% 3,1 1% 2,6 1% TOTAAL GROEP 482,3 100% 471,4 100% 402,9 100% Bruto-marge per divisie in miljoenen euro s (% is ten opzichte van het totaal) Dealers 54,6 79% 50,1 79% 45,4 79% Lease 7,3 10% 5,8 9% 5,5 9% Autoschade 6,6 9% 6,6 10% 5,6 10% Overige bedrijven 1,4 2% 1,5 2% 1,3 2% TOTAAL GROEP 69,9 100% 64,0 100% 57,8 100% 4

7 Jaarverslag 2013 Resultaat, balanstotaal en solvabiliteit Het balanstotaal van Broekhuis geconsolideerd nam ten opzichte van 2012 toe met 22 miljoen en kwam hierdoor uit op 147 miljoen. Deze stijging werd deels veroorzaakt door de hiervoor genoemde acquisities en deels door een groter wagenpark bij Broekhuis Lease. De netto-winst bedroeg 5,4 miljoen en het eigen vermogen groeide tot 31,4 miljoen, waarmee 2013 een topjaar was qua resultaat. De solvabiliteitsratio bleef ondanks de acquisities stabiel op 21% van het balanstotaal. Met name de verkopen van hybride auto s vormden een belangrijke bijdrage aan het resultaat. De netto-winst werd enigszins gedrukt door versnelde afschrijving van 0,6 miljoen op immateriële activa. Dit was de uitkomst van een zogenaamde impairment test, waarbij de geactiveerde goodwill gerelateerd wordt aan de met die goodwill geacquireerde deelnemingen; bij deze test heeft de directie een behoudende insteek gekozen. De geactiveerde leasevloot (vermeld onder materiële vaste activa) bedraagt met een boekwaarde van 55 miljoen circa 40% van het balanstotaal van de Broekhuis groep. De financiering van de leaseportefeuille, waarbij de contracten gemiddeld een looptijd van ca. 4 jaar hebben, is daarom in meerderheid kortlopend, dan wel langlopend met een korte resterende looptijd. Wanneer voor de lease-activiteiten een solvabiliteitsnorm van 10% wordt gehanteerd, dan resteert voor de overige activiteiten (dealerschappen, schade en diversen) een solvabiliteit van 29%. Voor deze laatste ratio hanteert de directie een bodem van 20%, dit is en blijft een aandachtspunt bij de voornemens tot verdere groei. De interest coverage ratio, berekend als bedrijfsresultaat ten opzichte van rentelasten, komt uit op 8,8 en ligt daarmee ruimschoots boven de door ons gehanteerde bodemwaarde van 3. Marketing en communicatie Voor elk Broekhuis bedrijf afzonderlijk is marketing belangrijk. Per vestiging wordt daarom ingezoomd op de lokale bestaande en potentiële klanten. De centrale marketingafdeling die deze klantcontacten coördineert, maakt daarbij gebruik van mailings en telefonisch contact. In het contact met bestaande klanten is er een aantal contactmomenten dat vastligt. Naast deze vaststaande planning zijn er ook contactmomenten met een actiematig karakter. Klanten worden zoveel mogelijk vanuit de vestiging benaderd. Onze medewerkers kennen de relaties vaak persoonlijk, waardoor advies op maat gesneden is. Deze werkwijze vormt de basis voor duurzame relaties en is de kern van het Broekhuis contactbeleid. Beheersing van risico s Een bedrijf met de omvang van Broekhuis loopt risico s. Om deze zo goed mogelijk te beheersen, is de administratieve organisatie van Broekhuis adequaat en duidelijk. Via intranet maakt de hele organisatie gebruik van hetzelfde managementinformatiesysteem. Op die manier wordt er binnen de organisatie één taal gesproken. Performance-indicatoren en financiële informatie worden zo vergelijkbaar over de hele breedte van de organisatie. Bij afwijkingen is een analyse van mogelijke oorzaken daarom snel beschikbaar. Vanwege de groei middels acquisities is Broekhuis ingesteld op het slagvaardig implementeren van een eenduidige werkwijze bij nieuwe bedrijven die onderdeel worden van de Broekhuis groep. Door een merkoverstijgend kwaliteitssysteem en een programma van introductiebijeenkomsten wordt een integratieproces van een nieuw dealerbedrijf ondersteund. Hierbij staat er één doel centraal, een nieuw bedrijf snel en soepel mee laten draaien in het merk- of activiteitencluster. Alle vestigingen, met uitzondering van de overnames die in 2013 plaatsvonden, zijn ISO-gecertificeerd. De risico s van renteschommelingen worden deels afgedekt door vastrentende leningen en rentederivaten. De hoofdsom van de rentederivaten (swaps) is kleiner dan de te verzekeren financieringsomvang, zodat er geen sprake is van overdekking. Duurzaam Duurzaam ondernemen betekent bij Broekhuis: Vandaag ondernemen en investeren in morgen. Voor onze klanten is dit merkbaar; Broekhuis is authentiek en transparant en staat voor een duurzame relatie. Met die belofte halen wij het beste uit onszelf naar boven. We maken deze doelstelling graag praktisch. Duurzaam ondernemen werken we daarom uit in drie delen: 1. Medewerkers Binnen Broekhuis wordt veel waarde gehecht aan samenwerken in een mensgerichte bedrijfscultuur. Binnen het interne opleidingsprogramma is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers worden op een actieve manier aangemoedigd om persoonlijk te groeien door opleiding en training. Om veiligheid en werkplezier te garanderen, wordt er periodiek gemeten hoe medewerkers de werkomgeving en samenwerking waarderen. Speerpunten zijn: - Aandacht voor een mensgerichte bedrijfscultuur; - Opleiding en training middels de Broekhuis Academie; - Persoonlijke coaching door één op één begeleiding; - Moderne werkuitrusting en veilige arbeidsomstandigheden. Per ultimo 2013 telde de Broekhuis groep 796 werknemers (755 FTE). 5

8 Jaarverslag Maatschappij In samenwerking met Stichting Red een Kind ondersteunt Broekhuis een project voor kansarme jongeren in Kenia en India. Per jaar worden ter plaatse 100 kansarme jongeren gericht opgeleid tot automonteur, waarmee zij een belangrijke basis leggen voor goede toekomstmogelijkheden. Door elke Broekhuis vestiging wordt er op lokale schaal samengewerkt met minimaal één sportvereniging. Samengevat zijn de speerpunten: - Vakkennis overdragen door als opleidingsbedrijf jongeren op te leiden; - Sportsponsoring door lokale ondersteuning van jeugdteams; - Minderheidsgroepen ondersteunen door ontwikkeling van vaardigheden. 3. Milieu Broekhuis wil zó ondernemen dat het milieu in brede zin wordt ontzien. Dit wordt praktisch gemaakt door centrale beleidskeuzes én gerichte maatregelen op onze vestigingen. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat alle dealervestigingen van Broekhuis namens het Instituut voor Duurzame Mobiliteit zijn gecertificeerd als erkend duurzaam. Speerpunten zijn: - Door de adviserende rol in het aanschaftraject wordt schone mobiliteit een gespreksonderwerp; - Digitaal ontvangen en verwerken van inkoopfacturen; - Broekhuis kiest in haar wagenpark van ruim 200 vervangend vervoer auto s voor energiezuinige modellen; - De afvalstroom wordt gescheiden in 21 hoofdgroepen om recycling en hergebruik te bevorderen; - Technische ruimten zijn voorzien van vloeistofkerende en -dichte vloeren. In het onderstaande overzicht worden resultaten over 2013 getoond: BROEKHUIS DUURZAAM - FEITEN 2013 MEDEWERKERS Personeelsbestand: 796 medewerkers (755 FTE). Diversiteit in leeftijd: 371 medewerkers zijn ouder dan 40 jaar, 425 medewerkers zijn jonger. Medewerkers met vast dienstverband: 88%. Investering opleiding en training: 250,- per medewerker. Gezondheid medewerkers: aantal ziektedagen is 22,9% gedaald t.o.v MAATSCHAPPIJ Opleidingsbedrijf: 45 vestigingen zijn erkend leerbedrijf. Stages en leertrajecten: er worden 47 stageplaatsen ingevuld. 28 scholieren volgen een werk-/leertraject. Project Broekhuis Helpt : 100 jongeren in Kenia en India worden opgeleid tot automonteur. Broekhuis Clubbonus: ondersteuning van ruim 100 lokale (sport) verenigingen. MILIEU Digitalisering: 80% van de circa inkomende facturen per jaar wordt digitaal verwerkt. Broekhuis vraagt haar leveranciers deze ook digitaal aan te leveren. Afvalscheiding: totale afvalstroom wordt gescheiden in 21 hoofdgroepen om recycling en hergebruik te bevorderen. Vervangend vervoer auto s vestigingen: 95,8% van de 236 Broekhuis vervangend vervoer auto s hebben een groen energielabel. Gebeurtenissen na balansdatum Met ingang van 1 januari 2014 is de Seat-dealervestiging in Rijssen verkocht aan Huiskes-Kokkeler. De transactie is tot stand gekomen in overleg met importeur Pon, die het Seat-netwerk momenteel herstructureert. Alle medewerkers zijn overgegaan naar Huiskes-Kokkeler. Verder is met importeur Chevrolet Nederland B.V. overeenstemming bereikt tot beëindiging van het dealercontract per 31 maart Dit in het kader van het terugtrekken van de Chevrolet-activiteiten door General Motors uit Europa. Broekhuis blijft wel op 8 vestigingen erkend reparateur voor Chevrolet. De invloed van deze beide gebeurtenissen op de balans en het resultaat zijn relatief gering. Vooruitzichten Wij verwachten dat de markt voor nieuwe personenauto s in 2014 met stuks iets lager zal zijn dan in De aanvangssituatie van de voorraad gebruikte auto s is gezond, zowel in aantallen als in waarde. Broekhuis voert een beleid, waarmee geborgd is dat de waardering van de voorraad gebruikte auto s geijkt is aan de marktwaarde. Voor wat betreft de verkoop van gebruikte auto s denken wij dat deze zowel qua aantallen als qua rendement stabiel zal zijn gedurende Met betrekking tot de werkplaatsactiviteiten verwachten wij ondanks onze trouwe klantenkring een druk op de omzet, veroorzaakt door een dalende onderhoudsbehoefte en uitstel van onderhoud als gevolg van de economische omstandigheden. De ontwikkeling van de salarisniveaus zal terughoudend zijn; qua aantallen personeel verwachten wij een lichte daling in de loop van Arbeidscontracten zullen in eerste instantie altijd voor bepaalde tijd zijn, om daarmee flexibel te kunnen inspelen op economische ontwikkelingen. Voor het boekjaar 2014 verwachten wij een winst, die onder het niveau van het topjaar 2013 zal liggen. De Broekhuis groep blijft streven naar verdere groei, zowel autonoom als door acquisities. Deze groei is primair gericht op de kernactiviteiten en geschiedt bij voorkeur in Noord, Oost en Midden Nederland. De onderneming beschikt zowel over de financieringsmogelijkheden als de organisatie om een dergelijke groei te realiseren. Harderwijk, 28 maart 2014 De directie, J.E. Remijn MBA drs. K.P. Steendam 6

9

10 Geconsolideerde balans (voor resultaatbestemming) Toelichting Vaste activa Immateriële vaste activa [1] Materiële vaste activa [2] Financiële vaste activa [3] Vlottende activa Voorraden [4] Vorderingen [5] Liquide middelen [6] Balanstotaal Eigen vermogen Aandeel derden Voorzieningen [7] Langlopende schulden [8] Kortlopende schulden [9] Balanstotaal [] De tussen haken vermelde cijfers verwijzen naar de corresponderende toelichting op de jaarrekening. 8

11 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting Netto-omzet [10] Kostprijs van de omzet [10] Bruto-marge Lonen en salarissen Sociale lasten [11] Afschrijvingen [12] Overige bedrijfskosten [13] Som der kosten Bedrijfsresultaat Rentebaten - - Rentelasten Uitkomst rentebaten en -lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Resultaat deelneming Groepsresultaat Aandeel van derden in het resultaat Resultaat na belastingen [] De tussen haken vermelde cijfers verwijzen naar de corresponderende toelichting op de jaarrekening. 9

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat na belastingen Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Cash-flow Mutatie voorraden Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden Mutaties in werkkapitaal Mutaties voorzieningen Netto kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Mutaties financiële vaste activa Aandeel derden Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend Mutatie langlopende leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december

13 Toelichting Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening 2013 zijn de volgende deelnemingen opgenomen. Met uitzondering van Autoschade Drenthen V.O.F. is sprake van 100% deelnemingen. In Autoschade Drenthen V.O.F. wordt voor 51% deelgenomen. Autoschade Drenthen V.O.F. te Goor Broekhuis Administratie B.V. te Harderwijk Broekhuis Almelo B.V. te Almelo Broekhuis Almelo 2 B.V. te Almelo Broekhuis Almere B.V. te Almere Broekhuis Apeldoorn B.V. te Apeldoorn Broekhuis Arnhem B.V. te Arnhem Broekhuis Assen B.V. te Assen Broekhuis Assen 2 B.V. te Assen Broekhuis Assurantie B.V. te Harderwijk Broekhuis Automaterialen B.V. te Harderwijk Broekhuis Automobielbedrijven B.V. te Harderwijk Broekhuis Autoschade Assen B.V. te Assen Broekhuis Autoschade Barneveld B.V. te Barneveld Broekhuis Autoschade Ede B.V. te Ede Broekhuis Autoschade Harderwijk B.V. te Harderwijk Broekhuis Autoschade Holten B.V. te Holten Broekhuis Autoschade Lelystad B.V. te Lelystad Broekhuis Autoschade Zeist B.V. te Zeist Broekhuis Barneveld B.V. te Harderwijk Broekhuis De Bilt B.V. te De Bilt Broekhuis Doetinchem B.V. te Doetinchem Broekhuis Doetinchem 2 B.V. te Doetinchem Broekhuis Doorn B.V. te Doorn Broekhuis Dronten B.V. te Dronten Broekhuis Ede B.V. te Ede Broekhuis Elst B.V. te Elst Broekhuis Emmeloord B.V. te Emmeloord Broekhuis Emmen B.V. te Emmen Broekhuis Enschede B.V. te Enschede Broekhuis Enschede 2 B.V. te Enschede Broekhuis Epe B.V. te Epe Broekhuis Fleet Services B.V. te Zeewolde Broekhuis Groenlo B.V. te Groenlo Broekhuis Groningen B.V. te Groningen Broekhuis Harderwijk B.V. te Harderwijk Broekhuis Harderwijk 2 B.V. te Harderwijk Broekhuis Hengelo B.V. te Hengelo (Ov) Broekhuis Hoogeveen B.V. te Hoogeveen Broekhuis Lease B.V. te Harderwijk Broekhuis Lelystad B.V. te Lelystad Broekhuis Lelystad 2 B.V. te Lelystad Broekhuis Meppel B.V. te Meppel Broekhuis Motoren B.V. te Enschede Broekhuis Naarden B.V. te Naarden Broekhuis Nijkerk B.V. te Harderwijk Broekhuis Nunspeet B.V. te Harderwijk Broekhuis Oldenzaal B.V. te Oldenzaal Broekhuis Remarketing B.V. te Harderwijk Broekhuis Rijssen B.V. te Rijssen Broekhuis Steenwijk B.V. te Steenwijk Broekhuis Wageningen B.V. te Wageningen Broekhuis Zeewolde B.V. te Zeewolde Broekhuis Zeist B.V. te Zeist Broekhuis Zeist 2 B.V. te Zeist Devas B.V. te Almelo Broekhuis Holding B.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de verplichtingen voortvloeiende uit de rechtshandelingen van de in bovenstaand schema vermelde vennootschappen, conform artikel 403 van Titel 9 BW2, met uitzondering van Broekhuis Lease B.V., Broekhuis Assurantie B.V., Broekhuis Fleet Services B.V. en Autoschade Drenthen V.O.F.. Consolidatieverschil Het geconsolideerde vermogen (excl. aandeel derden) is per 31 december en het geconsolideerde resultaat (excl. aandeel derden) lager dan respectievelijk het enkelvoudig vermogen per 31 december 2013 en het enkelvoudig resultaat over Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in het enkelvoudige resultaat rekening is gehouden met een boekwinst op interne verkoop van activiteiten en de daarmee samenhangende afschrijvingslast goodwill. Tevens betreft dit de gerealiseerde winst begrepen in onderlinge leveringen, die geconsolideerd niet wordt meegenomen. Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De geconsolideerde balans is opgesteld op basis van historische kosten. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen omtrent de jaarrekening, zoals opgenomen in Titel 9 BW2. Voor de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers, waar nodig, aangepast. Vaste activa Immateriële vaste activa De goodwill is bepaald door de verkrijgingsprijs te verminderen met de netto vermogenswaarde op de datum van overname. Waardering vindt plaats onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. 11

14

15 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs (lineair), gebaseerd op de geschatte economische levensduur en in voorkomende gevallen rekening houdend met een residuwaarde. Het lease wagenpark is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, welke annuïtair gedurende de looptijd van de contracten wordt berekend. Financiële vaste activa De deelnemingen die zijn meegeconsolideerd zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Indien en voor zover het eigen vermogen negatief is, wordt deze in mindering op een eventuele vordering gebracht dan wel is een voorziening gevormd. De deelnemingen waarover geen zeggenschap kan worden uitgeoefend, zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. In verband met voorvoegingsverliezen is er een actieve belastinglatentie gevormd. Vlottende actva Voorraden De voorraad nieuwe auto s is gewaardeerd tegen inkoopprijs vermeerderd met de Belasting van Personenauto s en Motorrijwielen en kosten gebruiksklaar maken, of lagere marktwaarde. De voorraad gebruikte auto s is gewaardeerd tegen opbrengstwaarde minus marge 15% (daalt per kwartaal met 5%), verminderd met een voorziening voor stadagen. De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs, waarbij rekening is gehouden met een voorziening wegens incourantheid. Handelsdebiteuren De handelsdebiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Voorzieningen Latente belastingen Deze voorziening is gevormd in verband met de verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van de activa. Jubileumvoorziening Deze voorziening is gevormd door rekening te houden met vertrek en data van jubilea van het personeel. Ook is rekening gehouden met de arbeidsvoorwaarden. Resultaatbepalingsmethode De geconsolideerde winst- en verliesrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De netto-omzet wordt gevormd door de bruto-omzet verminderd met de verleende korting. De netto-omzet en kostprijs zijn inclusief Belasting van Personenauto s en Motorrijwielen. De opbrengsten en kosten worden, rekening houdend met voornoemde waarderingsgrondslagen, toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De belasting wordt berekend met inachtneming van de geldende fiscale faciliteiten en regelingen. Methode opstelling kasstroom Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 13

16 Toelichting op de geconsolideerde balans Vaste activa [1] Immateriële vaste activa Goodwill Saldo op 1 januari Bij: Verwerving Af: Afschrijvingen Af: Bijzondere waardeverminderingen Saldo op 31 december Cumulatieve afschrijvingen van de nog niet geheel afgeschreven goodwill De jaarlijkse afschrijvingen bedragen 20% van de aanschafwaarde. [2] Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt weer te geven: Grond en Bedrijfs- Kantoor- Vervoer- gebouwen/ inventaris inventaris Installaties middelen verbouwing Totaal Boekwaarde op 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde op 31 december Aanschafwaarde 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde op 31 december Onder investeringen zijn begrepen de activa van verworven deelnemingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen voor: - Bedrijfsinventaris : 20% van de aanschafwaarde - Kantoorinventaris : 20% van de aanschafwaarde - Installaties : 20% van de aanschafwaarde - Vervoermiddelen : annuïtair op basis van de looptijd van de lease-contracten - Grond en gebouwen/ verbouwing : 0-10% van de aanschafwaarde 14

17 Vaste activa [3] Financiële vaste activa Deelnemingen Latentie Totaal financiële vaste activa Deelnemingen: Saldo op 1 januari Bij: Resultaat deelneming Bij: Verwerving deelnemingen Af: Desinvestering deelnemingen 65 - Saldo op 31 december Vlottende activa [4] Voorraden Voorraad nieuwe auto s Voorraad gebruikte auto s Voorraad onderdelen Overige voorraden Totaal voorraden Per bedraagt de voorziening op voorraden ( : ). [5] Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen De vorderingen hebben een looptijd die korter is dan een jaar. [6] Liquide middelen Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 15

18 Eigen vermogen Verwezen wordt naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige balans Voorziening latente belastingverplichtingen Garantieverplichtingen Voorziening voor jubilea Totaal voorzieningen [7] Voorzieningen Deze voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter Totaal kredietinstellingen en financieringsmaatschappijen Looptijd korter dan één jaar Looptijd één tot en met vijf jaar Looptijd langer dan vijf jaar - - Totaal langlopende schulden [8] Langlopende schulden Het gemiddelde rentepercentage van de langlopende leningen bedraagt 3,55%. De financieringsmaatschappijen financieren de onder de materiële vaste activa opgenomen vervoermiddelen. De gefinancierde vervoermiddelen alsmede de verkregen rechten uit lease- overeenkomsten met derden, voor zover op deze wijze gefinancierd, zijn als zekerheid aan de betreffende financieringsmaatschappijen verpand. [9] Kortlopende schulden Stockfinancieringen Kredietinstellingen Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

19 Per 31 december 2013 had Broekhuis Holding B.V. voor een bedrag van aan renteswaps uitstaan. Broekhuis Holding B.V. ontvangt bij deze swaps een variabele rente en betaalt een vaste rente. De swaps komen in looptijd, omvang en kenmerken overeen met door Broekhuis Holding aangetrokken leningen met een variabele rente. De rente op deze leningen is daarmee vast geworden. De reële waarde van de renteswaps bedraagt negatief. De stockfinancieringen betreffen financiering van de voorraad nieuwe auto s, waarbij deze voorraad is verpand aan de kredietverschaffers. Als zekerheden ten behoeve van de financiering zijn eerste pandrechten verstrekt op voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen voor de geconsolideerde vennootschappen. Verder geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ten aanzien van importeurs zijn verplichtingen aangegaan voor de afname van auto s (2012: 1.044). Aan BMW Financial Services B.V. is een borgstelling van verstrekt voor de financiering van Broekhuis Onroerend Goed B.V.. De totale huurverplichting voor 2014 bedraagt (2013: ). De pensioentoezeggingen aan het personeel zijn ondergebracht bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor metaal en technische bedrijfstakken. Elk jaar wordt de stijging van de pensioenrechten door middel van premiebetaling ingekocht en ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Er is een terugkoopverplichting jegens externe financiers tot terugkoop van 139 lease-objecten met een restant looptijd variërend van 1 tot 21 maanden. De afgegeven garanties jegens een bank bedragen

20 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening [10] Bruto-omzetresultaat De ontwikkeling van de bruto-marge over de bedrijfsonderdelen is als volgt: Verkoop Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Werkplaats Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Magazijn Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Lease Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Schade Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Overige Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Totaal Netto-omzet Kostprijs van de omzet Totaal bruto-marge

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Tussentijds verslag per 30 juni 2016 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Tussentijds verslag per 30 juni 2016 Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole accountantscontrole

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie