JAARRAPPORT Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARRAPPORT 2013. Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl"

Transcriptie

1 JAARRAPPORT 2013 Broekhuis Holding B.V. broekhuisgroep.nl

2 Meerjarenoverzicht Winst- en verliesrekening (bedragen x 1.000,=) Netto-omzet Bedrijfsresultaat (EBIT) Resultaat voor belastingen en deelnemingen Resultaat na belastingen EBIT / Netto-omzet (%) 1,7 1,1 1,6 2,1 0,9 Rentabiliteit gemiddeld garantievermogen (%) 18,5 10,9 17,9 23,6 7,1 Balans (bedragen x 1.000,=) Vaste activa Vlottende activa Garantievermogen Aandeel derden Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Balanstotaal Garantievermogen / Balanstotaal (%) Medewerkers (FTE) (bedragen x 1.000,=) Aantal per Omzet per medewerker Resultaat voor belastingen per medewerker

3 JAARRAPPORT 2013 Broekhuis Holding B.V.

4 Inhoudsopgave Pagina Meerjarenoverzicht - Jaarverslag 2013 Verslag van de Raad van Commissarissen 3 Verslag van de Directie 4-6 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans 8 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 9 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 10 Toelichting: Consolidatie 11 - Waarderingsgrondslagen 11 - Resultaatbepalingsmethode 13 - Geconsolideerde balans 14 - Geconsolideerde winst- en verliesrekening 18 Enkelvoudige balans 21 Enkelvoudige winst- en verliesrekening 22 Toelichting: Waarderingsgrondslagen 22 - Enkelvoudige balans 22 - Enkelvoudige winst- en verliesrekening 22 - Overige gegevens 26 Toegevoegde gegevens Accountantsverklaring Alfa Accountants B.V Organigram van de Broekhuis Groep 30 Locaties 31 Lijst met vestigingen

5 Jaarverslag 2013 Verslag van de Raad van Commissarissen Algemeen Voor u ligt het verslag van de Raad van Commissarissen van Broekhuis Holding B.V.. De bijgevoegde jaarrekening is gecontroleerd door Alfa Accountants B.V. en op 28 maart 2014 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is toegevoegd aan de algemene gegevens op pagina 28 en 29 van dit verslag. Wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening aldus vast te stellen en decharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid. Vergaderingen Tijdens het afgelopen verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen 6 keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de directie. Daarbij werd iedere vergadering voorafgegaan door voorbereidend overleg door de commissarissen. Voorts vond er frequent informeel overleg plaats over de uiteenlopende onderwerpen tussen de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de directie. Ook in 2013 heeft de Raad van Commissarissen deelgenomen aan de tweedaagse bijeenkomst met de directie en het managementteam over de vaststelling van de strategie van de onderneming. Eenmaal werd gesproken met de externe accountant, waarbij de resultaten over 2012 en de controlebevindingen werden besproken. In de vergaderingen is onder andere aandacht besteed aan de realisatie ten opzichte van het budget, de markt, de strategie, de organisatiestructuur, de cultuur binnen een familieonderneming, de financiering van de onderneming en diverse financiële en personele onderwerpen. Benoeming en samenstelling De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de directie en Raad van Commissarissen gezamenlijk. De maximale zittingsduur van een Commissaris is twee perioden met een maximum van 8 jaren om op die wijze de bestuurlijke vernieuwing binnen Broekhuis op gang te houden. De samenstelling wordt bepaald op basis van competenties die noodzakelijk worden geacht ter versterking van de onderneming. Gelet op de gewenste diversiteit ziet de Raad het als wenselijk indien een volgende vacature door een vrouw vervuld zou kunnen worden. Ook heeft de Raad getoetst of wordt voldaan aan de sinds 1 januari 2013 van kracht zijnde Wet bestuur en toezicht, die onder andere eisen stelt aan de toezichthouders. In 2013 was de heer De Kock aftredend. Hij is voor een laatste termijn herbenoemd. Doelstellingen en strategie Opnieuw was het afgelopen jaar meer dan uitdagend voor de automotive sector. Het aantal verkochte auto s in Nederland daalde met ruim 17% en de after sales omzet liep met circa 4% terug. Toch is de onderneming er in 2013 weer in geslaagd een goed resultaat neer te zetten. Doelstelling voor de onderneming is - als een familieonderneming - te blijven behoren tot de top 10 spelers in de automotive branche in Nederland. In 2013 is middels acquisitie van een tweetal Opel-vestigingen, een BMW-vestiging en een Ford-vestiging de netwerkstrategie verder uitgewerkt. Binnen Nederland heeft de onderneming er voor gekozen om actief te zijn in Midden, Oost en Noord Nederland. De onderneming kiest voor een positie, waarbij optimaal aansluiting gevonden kan worden bij de huidige cultuur van de onderneming en haar marktbenadering. In dat kader was het ook passend om de vestiging Rijssen te verkopen. De Raad van Commissarissen spreekt daarom haar waardering uit voor de directie, maar vooral ook voor de medewerkers van Broekhuis voor het in 2013 neergezette resultaat. De Raad van Commissarissen spreekt haar vertrouwen uit in de bekwaamheid en inzet van directie en medewerkers van Broekhuis en zal hen waar nodig met advies ondersteunen. Harderwijk, 28 maart 2014 drs. A.E.F. de Kock (voorzitter) drs. A.J. Brouwer, MBA (lid) mr. G.J. van Munster (lid) 3

6 Jaarverslag 2013 Verslag van de directie Algemeen De Broekhuis groep is een familieonderneming met meer dan 80 jaar historie, die is uitgegroeid tot één van de top 10 spelers binnen de automotive branche in Nederland. In 2013 zorgden 755 medewerkers (FTE) samen voor een omzet van 482 miljoen vanuit 50 vestigingen. Missie Broekhuis Broekhuis is authentiek en transparant en staat voor een duurzame relatie. Onze medewerkers hebben één doel voor ogen: enthousiaste klanten. Met die belofte halen wij het beste uit onszelf naar boven, zodat u - onze klant - onbezorgd mobiel blijft. Wij zijn Broekhuis. Méér dan auto s. Doelstelling en kernactiviteiten Gastheerschap is voor de Broekhuis groep een belangrijk woord. Het betekent dat Broekhuis altijd de behoeften van de klant centraal stelt. Alle vestigingen doen dat door lokale focus te hebben. De groepsstructuur is hierin ondersteunend. Zo wil Broekhuis groter worden door klein te blijven. Een klant kan van Broekhuis betrouwbaarheid, betrokkenheid, goed werk en een uitgebreid dienstenpakket verwachten. Dit streven naar de hoogste kwaliteit en het uitgebreide dienstenpakket maakt Broekhuis dé partner in mobiliteit. Eind 2013 bestond de Broekhuis groep uit: 38 autodealerbedrijven, 1 motordealerbedrijf, 1 leasemaatschappij en 8 schadeherstelbedrijven. Daarnaast bood de Broekhuis groep financieringen, verzekeringen en bedrijfswageninrichting aan. In totaal 10 merken worden binnen de Broekhuis groep als dealer aangeboden: BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, MINI, Opel, Peugeot, Seat, Skoda en Volvo. Alle bedrijven bevinden zich in Noord, Oost en Midden Nederland. Acquisities gedurende 2013 In april 2013 is met de aandeelhouder van BMW-dealer Bloemenkamp overeenstemming bereikt tot overname van de aandelen. De toenemende schaalvergroting in het BMW-dealernetwerk en een gebrek aan opvolging bij Autobedrijf Bloemenkamp, vormden de basis voor de overname. Verder zijn per 1 september 2013 de Opel- en Chevrolet-dealers Auto Bakkenes in Apeldoorn en Autopalace in Doetinchem overgenomen. Beide bedrijven maakten deel uit van de Bema Groep. Per 31 december 2013 is van dealerholding Stern Groep de Ford-vestiging in Amersfoort overgenomen. Omdat Broekhuis pas vanaf 1 januari 2014 resultaatgerechtigd is, is deze vestiging als deelneming verantwoord in de balans per 31 december Financiële gang van zaken Toelichting op de groep In 2013 bedroeg het aantal verkochte nieuwe personenauto s bij de Broekhuis groep stuks, ten opzichte van in 2012 (-13%). Deze daling is kleiner dan de landelijke trend, waar de aantallen verkochte personenauto s 17% daalden. Voor lichte bedrijfsauto s bedroeg het verkochte aantal in stuks, ten opzichte van 948 in 2012 (+1%). Landelijk was er een daling van 10%. Het aantal verkochte gebruikte personen- en lichte bedrijfsauto s bedroeg in (2012: ). Een stijging van 1%. In het jaar 2013 realiseerde de Broekhuis groep een omzet van 482 miljoen, een stijging van 2% t.o.v In onderstaande tabellen is het verloop van de omzet en bruto-marge weergegeven over de afgelopen 3 jaren. Omzet per divisie in miljoenen euro s (% is ten opzichte van het totaal) Dealers 410,2 85% 400,9 85% 335,8 83% Lease 59,7 12% 57,5 12% 55,8 14% Autoschade 10,0 2% 9,9 2% 8,7 2% Overige bedrijven 2,4 1% 3,1 1% 2,6 1% TOTAAL GROEP 482,3 100% 471,4 100% 402,9 100% Bruto-marge per divisie in miljoenen euro s (% is ten opzichte van het totaal) Dealers 54,6 79% 50,1 79% 45,4 79% Lease 7,3 10% 5,8 9% 5,5 9% Autoschade 6,6 9% 6,6 10% 5,6 10% Overige bedrijven 1,4 2% 1,5 2% 1,3 2% TOTAAL GROEP 69,9 100% 64,0 100% 57,8 100% 4

7 Jaarverslag 2013 Resultaat, balanstotaal en solvabiliteit Het balanstotaal van Broekhuis geconsolideerd nam ten opzichte van 2012 toe met 22 miljoen en kwam hierdoor uit op 147 miljoen. Deze stijging werd deels veroorzaakt door de hiervoor genoemde acquisities en deels door een groter wagenpark bij Broekhuis Lease. De netto-winst bedroeg 5,4 miljoen en het eigen vermogen groeide tot 31,4 miljoen, waarmee 2013 een topjaar was qua resultaat. De solvabiliteitsratio bleef ondanks de acquisities stabiel op 21% van het balanstotaal. Met name de verkopen van hybride auto s vormden een belangrijke bijdrage aan het resultaat. De netto-winst werd enigszins gedrukt door versnelde afschrijving van 0,6 miljoen op immateriële activa. Dit was de uitkomst van een zogenaamde impairment test, waarbij de geactiveerde goodwill gerelateerd wordt aan de met die goodwill geacquireerde deelnemingen; bij deze test heeft de directie een behoudende insteek gekozen. De geactiveerde leasevloot (vermeld onder materiële vaste activa) bedraagt met een boekwaarde van 55 miljoen circa 40% van het balanstotaal van de Broekhuis groep. De financiering van de leaseportefeuille, waarbij de contracten gemiddeld een looptijd van ca. 4 jaar hebben, is daarom in meerderheid kortlopend, dan wel langlopend met een korte resterende looptijd. Wanneer voor de lease-activiteiten een solvabiliteitsnorm van 10% wordt gehanteerd, dan resteert voor de overige activiteiten (dealerschappen, schade en diversen) een solvabiliteit van 29%. Voor deze laatste ratio hanteert de directie een bodem van 20%, dit is en blijft een aandachtspunt bij de voornemens tot verdere groei. De interest coverage ratio, berekend als bedrijfsresultaat ten opzichte van rentelasten, komt uit op 8,8 en ligt daarmee ruimschoots boven de door ons gehanteerde bodemwaarde van 3. Marketing en communicatie Voor elk Broekhuis bedrijf afzonderlijk is marketing belangrijk. Per vestiging wordt daarom ingezoomd op de lokale bestaande en potentiële klanten. De centrale marketingafdeling die deze klantcontacten coördineert, maakt daarbij gebruik van mailings en telefonisch contact. In het contact met bestaande klanten is er een aantal contactmomenten dat vastligt. Naast deze vaststaande planning zijn er ook contactmomenten met een actiematig karakter. Klanten worden zoveel mogelijk vanuit de vestiging benaderd. Onze medewerkers kennen de relaties vaak persoonlijk, waardoor advies op maat gesneden is. Deze werkwijze vormt de basis voor duurzame relaties en is de kern van het Broekhuis contactbeleid. Beheersing van risico s Een bedrijf met de omvang van Broekhuis loopt risico s. Om deze zo goed mogelijk te beheersen, is de administratieve organisatie van Broekhuis adequaat en duidelijk. Via intranet maakt de hele organisatie gebruik van hetzelfde managementinformatiesysteem. Op die manier wordt er binnen de organisatie één taal gesproken. Performance-indicatoren en financiële informatie worden zo vergelijkbaar over de hele breedte van de organisatie. Bij afwijkingen is een analyse van mogelijke oorzaken daarom snel beschikbaar. Vanwege de groei middels acquisities is Broekhuis ingesteld op het slagvaardig implementeren van een eenduidige werkwijze bij nieuwe bedrijven die onderdeel worden van de Broekhuis groep. Door een merkoverstijgend kwaliteitssysteem en een programma van introductiebijeenkomsten wordt een integratieproces van een nieuw dealerbedrijf ondersteund. Hierbij staat er één doel centraal, een nieuw bedrijf snel en soepel mee laten draaien in het merk- of activiteitencluster. Alle vestigingen, met uitzondering van de overnames die in 2013 plaatsvonden, zijn ISO-gecertificeerd. De risico s van renteschommelingen worden deels afgedekt door vastrentende leningen en rentederivaten. De hoofdsom van de rentederivaten (swaps) is kleiner dan de te verzekeren financieringsomvang, zodat er geen sprake is van overdekking. Duurzaam Duurzaam ondernemen betekent bij Broekhuis: Vandaag ondernemen en investeren in morgen. Voor onze klanten is dit merkbaar; Broekhuis is authentiek en transparant en staat voor een duurzame relatie. Met die belofte halen wij het beste uit onszelf naar boven. We maken deze doelstelling graag praktisch. Duurzaam ondernemen werken we daarom uit in drie delen: 1. Medewerkers Binnen Broekhuis wordt veel waarde gehecht aan samenwerken in een mensgerichte bedrijfscultuur. Binnen het interne opleidingsprogramma is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers worden op een actieve manier aangemoedigd om persoonlijk te groeien door opleiding en training. Om veiligheid en werkplezier te garanderen, wordt er periodiek gemeten hoe medewerkers de werkomgeving en samenwerking waarderen. Speerpunten zijn: - Aandacht voor een mensgerichte bedrijfscultuur; - Opleiding en training middels de Broekhuis Academie; - Persoonlijke coaching door één op één begeleiding; - Moderne werkuitrusting en veilige arbeidsomstandigheden. Per ultimo 2013 telde de Broekhuis groep 796 werknemers (755 FTE). 5

8 Jaarverslag Maatschappij In samenwerking met Stichting Red een Kind ondersteunt Broekhuis een project voor kansarme jongeren in Kenia en India. Per jaar worden ter plaatse 100 kansarme jongeren gericht opgeleid tot automonteur, waarmee zij een belangrijke basis leggen voor goede toekomstmogelijkheden. Door elke Broekhuis vestiging wordt er op lokale schaal samengewerkt met minimaal één sportvereniging. Samengevat zijn de speerpunten: - Vakkennis overdragen door als opleidingsbedrijf jongeren op te leiden; - Sportsponsoring door lokale ondersteuning van jeugdteams; - Minderheidsgroepen ondersteunen door ontwikkeling van vaardigheden. 3. Milieu Broekhuis wil zó ondernemen dat het milieu in brede zin wordt ontzien. Dit wordt praktisch gemaakt door centrale beleidskeuzes én gerichte maatregelen op onze vestigingen. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat alle dealervestigingen van Broekhuis namens het Instituut voor Duurzame Mobiliteit zijn gecertificeerd als erkend duurzaam. Speerpunten zijn: - Door de adviserende rol in het aanschaftraject wordt schone mobiliteit een gespreksonderwerp; - Digitaal ontvangen en verwerken van inkoopfacturen; - Broekhuis kiest in haar wagenpark van ruim 200 vervangend vervoer auto s voor energiezuinige modellen; - De afvalstroom wordt gescheiden in 21 hoofdgroepen om recycling en hergebruik te bevorderen; - Technische ruimten zijn voorzien van vloeistofkerende en -dichte vloeren. In het onderstaande overzicht worden resultaten over 2013 getoond: BROEKHUIS DUURZAAM - FEITEN 2013 MEDEWERKERS Personeelsbestand: 796 medewerkers (755 FTE). Diversiteit in leeftijd: 371 medewerkers zijn ouder dan 40 jaar, 425 medewerkers zijn jonger. Medewerkers met vast dienstverband: 88%. Investering opleiding en training: 250,- per medewerker. Gezondheid medewerkers: aantal ziektedagen is 22,9% gedaald t.o.v MAATSCHAPPIJ Opleidingsbedrijf: 45 vestigingen zijn erkend leerbedrijf. Stages en leertrajecten: er worden 47 stageplaatsen ingevuld. 28 scholieren volgen een werk-/leertraject. Project Broekhuis Helpt : 100 jongeren in Kenia en India worden opgeleid tot automonteur. Broekhuis Clubbonus: ondersteuning van ruim 100 lokale (sport) verenigingen. MILIEU Digitalisering: 80% van de circa inkomende facturen per jaar wordt digitaal verwerkt. Broekhuis vraagt haar leveranciers deze ook digitaal aan te leveren. Afvalscheiding: totale afvalstroom wordt gescheiden in 21 hoofdgroepen om recycling en hergebruik te bevorderen. Vervangend vervoer auto s vestigingen: 95,8% van de 236 Broekhuis vervangend vervoer auto s hebben een groen energielabel. Gebeurtenissen na balansdatum Met ingang van 1 januari 2014 is de Seat-dealervestiging in Rijssen verkocht aan Huiskes-Kokkeler. De transactie is tot stand gekomen in overleg met importeur Pon, die het Seat-netwerk momenteel herstructureert. Alle medewerkers zijn overgegaan naar Huiskes-Kokkeler. Verder is met importeur Chevrolet Nederland B.V. overeenstemming bereikt tot beëindiging van het dealercontract per 31 maart Dit in het kader van het terugtrekken van de Chevrolet-activiteiten door General Motors uit Europa. Broekhuis blijft wel op 8 vestigingen erkend reparateur voor Chevrolet. De invloed van deze beide gebeurtenissen op de balans en het resultaat zijn relatief gering. Vooruitzichten Wij verwachten dat de markt voor nieuwe personenauto s in 2014 met stuks iets lager zal zijn dan in De aanvangssituatie van de voorraad gebruikte auto s is gezond, zowel in aantallen als in waarde. Broekhuis voert een beleid, waarmee geborgd is dat de waardering van de voorraad gebruikte auto s geijkt is aan de marktwaarde. Voor wat betreft de verkoop van gebruikte auto s denken wij dat deze zowel qua aantallen als qua rendement stabiel zal zijn gedurende Met betrekking tot de werkplaatsactiviteiten verwachten wij ondanks onze trouwe klantenkring een druk op de omzet, veroorzaakt door een dalende onderhoudsbehoefte en uitstel van onderhoud als gevolg van de economische omstandigheden. De ontwikkeling van de salarisniveaus zal terughoudend zijn; qua aantallen personeel verwachten wij een lichte daling in de loop van Arbeidscontracten zullen in eerste instantie altijd voor bepaalde tijd zijn, om daarmee flexibel te kunnen inspelen op economische ontwikkelingen. Voor het boekjaar 2014 verwachten wij een winst, die onder het niveau van het topjaar 2013 zal liggen. De Broekhuis groep blijft streven naar verdere groei, zowel autonoom als door acquisities. Deze groei is primair gericht op de kernactiviteiten en geschiedt bij voorkeur in Noord, Oost en Midden Nederland. De onderneming beschikt zowel over de financieringsmogelijkheden als de organisatie om een dergelijke groei te realiseren. Harderwijk, 28 maart 2014 De directie, J.E. Remijn MBA drs. K.P. Steendam 6

9

10 Geconsolideerde balans (voor resultaatbestemming) Toelichting Vaste activa Immateriële vaste activa [1] Materiële vaste activa [2] Financiële vaste activa [3] Vlottende activa Voorraden [4] Vorderingen [5] Liquide middelen [6] Balanstotaal Eigen vermogen Aandeel derden Voorzieningen [7] Langlopende schulden [8] Kortlopende schulden [9] Balanstotaal [] De tussen haken vermelde cijfers verwijzen naar de corresponderende toelichting op de jaarrekening. 8

11 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting Netto-omzet [10] Kostprijs van de omzet [10] Bruto-marge Lonen en salarissen Sociale lasten [11] Afschrijvingen [12] Overige bedrijfskosten [13] Som der kosten Bedrijfsresultaat Rentebaten - - Rentelasten Uitkomst rentebaten en -lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Vennootschapsbelasting Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting Resultaat deelneming Groepsresultaat Aandeel van derden in het resultaat Resultaat na belastingen [] De tussen haken vermelde cijfers verwijzen naar de corresponderende toelichting op de jaarrekening. 9

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat na belastingen Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Cash-flow Mutatie voorraden Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden Mutaties in werkkapitaal Mutaties voorzieningen Netto kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Mutaties financiële vaste activa Aandeel derden Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend Mutatie langlopende leningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom Liquide middelen 1 januari Liquide middelen 31 december

13 Toelichting Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening 2013 zijn de volgende deelnemingen opgenomen. Met uitzondering van Autoschade Drenthen V.O.F. is sprake van 100% deelnemingen. In Autoschade Drenthen V.O.F. wordt voor 51% deelgenomen. Autoschade Drenthen V.O.F. te Goor Broekhuis Administratie B.V. te Harderwijk Broekhuis Almelo B.V. te Almelo Broekhuis Almelo 2 B.V. te Almelo Broekhuis Almere B.V. te Almere Broekhuis Apeldoorn B.V. te Apeldoorn Broekhuis Arnhem B.V. te Arnhem Broekhuis Assen B.V. te Assen Broekhuis Assen 2 B.V. te Assen Broekhuis Assurantie B.V. te Harderwijk Broekhuis Automaterialen B.V. te Harderwijk Broekhuis Automobielbedrijven B.V. te Harderwijk Broekhuis Autoschade Assen B.V. te Assen Broekhuis Autoschade Barneveld B.V. te Barneveld Broekhuis Autoschade Ede B.V. te Ede Broekhuis Autoschade Harderwijk B.V. te Harderwijk Broekhuis Autoschade Holten B.V. te Holten Broekhuis Autoschade Lelystad B.V. te Lelystad Broekhuis Autoschade Zeist B.V. te Zeist Broekhuis Barneveld B.V. te Harderwijk Broekhuis De Bilt B.V. te De Bilt Broekhuis Doetinchem B.V. te Doetinchem Broekhuis Doetinchem 2 B.V. te Doetinchem Broekhuis Doorn B.V. te Doorn Broekhuis Dronten B.V. te Dronten Broekhuis Ede B.V. te Ede Broekhuis Elst B.V. te Elst Broekhuis Emmeloord B.V. te Emmeloord Broekhuis Emmen B.V. te Emmen Broekhuis Enschede B.V. te Enschede Broekhuis Enschede 2 B.V. te Enschede Broekhuis Epe B.V. te Epe Broekhuis Fleet Services B.V. te Zeewolde Broekhuis Groenlo B.V. te Groenlo Broekhuis Groningen B.V. te Groningen Broekhuis Harderwijk B.V. te Harderwijk Broekhuis Harderwijk 2 B.V. te Harderwijk Broekhuis Hengelo B.V. te Hengelo (Ov) Broekhuis Hoogeveen B.V. te Hoogeveen Broekhuis Lease B.V. te Harderwijk Broekhuis Lelystad B.V. te Lelystad Broekhuis Lelystad 2 B.V. te Lelystad Broekhuis Meppel B.V. te Meppel Broekhuis Motoren B.V. te Enschede Broekhuis Naarden B.V. te Naarden Broekhuis Nijkerk B.V. te Harderwijk Broekhuis Nunspeet B.V. te Harderwijk Broekhuis Oldenzaal B.V. te Oldenzaal Broekhuis Remarketing B.V. te Harderwijk Broekhuis Rijssen B.V. te Rijssen Broekhuis Steenwijk B.V. te Steenwijk Broekhuis Wageningen B.V. te Wageningen Broekhuis Zeewolde B.V. te Zeewolde Broekhuis Zeist B.V. te Zeist Broekhuis Zeist 2 B.V. te Zeist Devas B.V. te Almelo Broekhuis Holding B.V. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de verplichtingen voortvloeiende uit de rechtshandelingen van de in bovenstaand schema vermelde vennootschappen, conform artikel 403 van Titel 9 BW2, met uitzondering van Broekhuis Lease B.V., Broekhuis Assurantie B.V., Broekhuis Fleet Services B.V. en Autoschade Drenthen V.O.F.. Consolidatieverschil Het geconsolideerde vermogen (excl. aandeel derden) is per 31 december en het geconsolideerde resultaat (excl. aandeel derden) lager dan respectievelijk het enkelvoudig vermogen per 31 december 2013 en het enkelvoudig resultaat over Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in het enkelvoudige resultaat rekening is gehouden met een boekwinst op interne verkoop van activiteiten en de daarmee samenhangende afschrijvingslast goodwill. Tevens betreft dit de gerealiseerde winst begrepen in onderlinge leveringen, die geconsolideerd niet wordt meegenomen. Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De geconsolideerde balans is opgesteld op basis van historische kosten. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen omtrent de jaarrekening, zoals opgenomen in Titel 9 BW2. Voor de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers, waar nodig, aangepast. Vaste activa Immateriële vaste activa De goodwill is bepaald door de verkrijgingsprijs te verminderen met de netto vermogenswaarde op de datum van overname. Waardering vindt plaats onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. 11

14

15 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs (lineair), gebaseerd op de geschatte economische levensduur en in voorkomende gevallen rekening houdend met een residuwaarde. Het lease wagenpark is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, welke annuïtair gedurende de looptijd van de contracten wordt berekend. Financiële vaste activa De deelnemingen die zijn meegeconsolideerd zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Indien en voor zover het eigen vermogen negatief is, wordt deze in mindering op een eventuele vordering gebracht dan wel is een voorziening gevormd. De deelnemingen waarover geen zeggenschap kan worden uitgeoefend, zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. In verband met voorvoegingsverliezen is er een actieve belastinglatentie gevormd. Vlottende actva Voorraden De voorraad nieuwe auto s is gewaardeerd tegen inkoopprijs vermeerderd met de Belasting van Personenauto s en Motorrijwielen en kosten gebruiksklaar maken, of lagere marktwaarde. De voorraad gebruikte auto s is gewaardeerd tegen opbrengstwaarde minus marge 15% (daalt per kwartaal met 5%), verminderd met een voorziening voor stadagen. De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs, waarbij rekening is gehouden met een voorziening wegens incourantheid. Handelsdebiteuren De handelsdebiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Voorzieningen Latente belastingen Deze voorziening is gevormd in verband met de verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van de activa. Jubileumvoorziening Deze voorziening is gevormd door rekening te houden met vertrek en data van jubilea van het personeel. Ook is rekening gehouden met de arbeidsvoorwaarden. Resultaatbepalingsmethode De geconsolideerde winst- en verliesrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De netto-omzet wordt gevormd door de bruto-omzet verminderd met de verleende korting. De netto-omzet en kostprijs zijn inclusief Belasting van Personenauto s en Motorrijwielen. De opbrengsten en kosten worden, rekening houdend met voornoemde waarderingsgrondslagen, toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De belasting wordt berekend met inachtneming van de geldende fiscale faciliteiten en regelingen. Methode opstelling kasstroom Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 13

16 Toelichting op de geconsolideerde balans Vaste activa [1] Immateriële vaste activa Goodwill Saldo op 1 januari Bij: Verwerving Af: Afschrijvingen Af: Bijzondere waardeverminderingen Saldo op 31 december Cumulatieve afschrijvingen van de nog niet geheel afgeschreven goodwill De jaarlijkse afschrijvingen bedragen 20% van de aanschafwaarde. [2] Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt weer te geven: Grond en Bedrijfs- Kantoor- Vervoer- gebouwen/ inventaris inventaris Installaties middelen verbouwing Totaal Boekwaarde op 1 januari Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde op 31 december Aanschafwaarde 31 december Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde op 31 december Onder investeringen zijn begrepen de activa van verworven deelnemingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen voor: - Bedrijfsinventaris : 20% van de aanschafwaarde - Kantoorinventaris : 20% van de aanschafwaarde - Installaties : 20% van de aanschafwaarde - Vervoermiddelen : annuïtair op basis van de looptijd van de lease-contracten - Grond en gebouwen/ verbouwing : 0-10% van de aanschafwaarde 14

17 Vaste activa [3] Financiële vaste activa Deelnemingen Latentie Totaal financiële vaste activa Deelnemingen: Saldo op 1 januari Bij: Resultaat deelneming Bij: Verwerving deelnemingen Af: Desinvestering deelnemingen 65 - Saldo op 31 december Vlottende activa [4] Voorraden Voorraad nieuwe auto s Voorraad gebruikte auto s Voorraad onderdelen Overige voorraden Totaal voorraden Per bedraagt de voorziening op voorraden ( : ). [5] Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen De vorderingen hebben een looptijd die korter is dan een jaar. [6] Liquide middelen Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 15

18 Eigen vermogen Verwezen wordt naar de toelichting op het eigen vermogen in de enkelvoudige balans Voorziening latente belastingverplichtingen Garantieverplichtingen Voorziening voor jubilea Totaal voorzieningen [7] Voorzieningen Deze voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter Totaal kredietinstellingen en financieringsmaatschappijen Looptijd korter dan één jaar Looptijd één tot en met vijf jaar Looptijd langer dan vijf jaar - - Totaal langlopende schulden [8] Langlopende schulden Het gemiddelde rentepercentage van de langlopende leningen bedraagt 3,55%. De financieringsmaatschappijen financieren de onder de materiële vaste activa opgenomen vervoermiddelen. De gefinancierde vervoermiddelen alsmede de verkregen rechten uit lease- overeenkomsten met derden, voor zover op deze wijze gefinancierd, zijn als zekerheid aan de betreffende financieringsmaatschappijen verpand. [9] Kortlopende schulden Stockfinancieringen Kredietinstellingen Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

19 Per 31 december 2013 had Broekhuis Holding B.V. voor een bedrag van aan renteswaps uitstaan. Broekhuis Holding B.V. ontvangt bij deze swaps een variabele rente en betaalt een vaste rente. De swaps komen in looptijd, omvang en kenmerken overeen met door Broekhuis Holding aangetrokken leningen met een variabele rente. De rente op deze leningen is daarmee vast geworden. De reële waarde van de renteswaps bedraagt negatief. De stockfinancieringen betreffen financiering van de voorraad nieuwe auto s, waarbij deze voorraad is verpand aan de kredietverschaffers. Als zekerheden ten behoeve van de financiering zijn eerste pandrechten verstrekt op voorraden, bedrijfsinventaris en vorderingen voor de geconsolideerde vennootschappen. Verder geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Ten aanzien van importeurs zijn verplichtingen aangegaan voor de afname van auto s (2012: 1.044). Aan BMW Financial Services B.V. is een borgstelling van verstrekt voor de financiering van Broekhuis Onroerend Goed B.V.. De totale huurverplichting voor 2014 bedraagt (2013: ). De pensioentoezeggingen aan het personeel zijn ondergebracht bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor metaal en technische bedrijfstakken. Elk jaar wordt de stijging van de pensioenrechten door middel van premiebetaling ingekocht en ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Er is een terugkoopverplichting jegens externe financiers tot terugkoop van 139 lease-objecten met een restant looptijd variërend van 1 tot 21 maanden. De afgegeven garanties jegens een bank bedragen

20 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening [10] Bruto-omzetresultaat De ontwikkeling van de bruto-marge over de bedrijfsonderdelen is als volgt: Verkoop Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Werkplaats Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Magazijn Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Lease Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Schade Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Overige Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bruto-marge Totaal Netto-omzet Kostprijs van de omzet Totaal bruto-marge

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Moving. Continuïteit voorop Ahead.

Moving. Continuïteit voorop Ahead. Moving. Continuïteit voorop Ahead. Jaarverslag Inhoud 01 Voorwoord 05 Profiel Sogeti Nederland B.V. 06 Verslag van de Raad van Commissarissen 07 Jaarverslag van de directie 08 Kerncijfers 12 02 Jaarrekening

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2014 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 7 en 8 2. Winst-

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUD 2 3 5 7 8 9 13 14 15 16 17 26 34 36 37 39 46 47 Kerncijfers Wie zijn wij Organogram Bestuur Dura Vermeer Groep NV Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V.

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V. Batavus B.V. Postbus 515 8440 AM Heerenveen Industrieweg 4 8444 AR Heerenveen Nederland Telefoon +31 513 638 999 Fax +31 513 638 262 Hadee B.V. Postbus 11 4040 DA Kesteren Industrieweg 2 4041 CR Kesteren

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service.

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service. Opleidingen Wagenpark Personeelsbeleid Werkprocessen Samen met Essent Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren CV-ketels Dichtbij verwarming Verhuizing Installatie Warmte Google Adwords Selectie Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie