EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement havo-vwo is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit havo-vwo (zie het inrichtingsbesluit en de wet op het voortgezet onderwijs en op het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) (zie

2 INHOUDSOPGAVE Begripsbepaling 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 6 Hoofdstuk 2 Regeling eindexamen... 6 Hoofdstuk 3 Examenperiodes, aanmelding centraal examen, voortgang schoolexamens 7 Hoofdstuk 4 Schoolexamen... 7 Hoofdstuk 5 Herkansing schoolexamen... 9 Hoofdstuk 6 Inleveren werkstukken, verslagen en literatuurlijsten... 9 Hoofdstuk 7 Centraal examen Hoofdstuk 8 Onregelmatigheden...10 Hoofdstuk 9 Cijfergeving...11 Hoofdstuk 10 Uitslag...11 Hoofdstuk 11 Herkansing centraal examen...12 Hoofdstuk 12 Diploma en cijferlijst...12 Hoofdstuk 13 Afwijkende wijze van examineren...12 Hoofdstuk 14 Overige bepalingen Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

3 Begripsbepaling: Bevoegd gezag: het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg. Centraal Examen (ce): het afsluitende eindexamen van havo en vwo. College voor Examens (CvE) commissie verantwoordelijk voor afname van (staats)examens. Combinatiecijfer: het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de kleine vakken die met een cijfer op de cijferlijst staan (Voor havo zijn dit de vakken levensbeschouwing, maatschappijleer en het profielwerkstuk. Voor vwo zijn dit de vakken levensbeschouwing, maatschappijleer, anw, en het profielwerkstuk) Eindexamen: het geheel van het voor de desbetreffende afdeling (havo/vwo) geldende pakket van vakken en eisen. Eindexamenbesluit: het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs bevat voorschriften voor de profielexamens havo/vwo. Het betreft onder meer de samenstelling van het eindexamen, de wijze waarop het eindexamen wordt afgenomen en het bepalen van de uitslag van het examen. Examencommissie: commissie onder wier auspiciën de uitvoering van de examenprocedure plaatsvindt, bestaat uit de conrectoren van de examenklassen vwo, havo en vmbo. De conrectoren zijn voor de betreffende afdeling de secretaris eindexamen. Examendossier: digitaal dossier (Magister) waarin de cijfers van de afgelegde examens staan vermeld. Examinator: diegene die belast is met het afnemen van het examen in een vak, meestal de vakdocent. Kandidaat: iedere deelnemer aan het examen. Klacht: schriftelijk bezwaar tegen een beslissing van de examencommissie, in te dienen bij de rector. Onregelmatigheid: hieronder valt in elk geval alles dat in strijd is met de aanwijzingen in dit reglement. Profielwerkstuk (pws): een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. Programma van Toetsing en Afsluiting (pta): de opsomming van leerstof, toetsen en andere voorschriften die leidt tot afsluiting van het schoolexamen voor een vak. Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

4 Regionale beroepscommissie: commissie van beroep van Ons Middelbaar Onderwijs (zie reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs). Schoolexamen (se): elke toets in elke toetsvorm die door de school volgens het pta wordt afgenomen. Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

5 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement treedt in werking op 1 augustus Indien na het in werking treden van dit reglement wettelijke wijzigingen doorgevoerd worden, geldt het wettelijke examenbesluit. 2. Op de eindexamens is het eindexamenbesluit havo-vwo, het inrichtingsbesluit en de wet op het voortgezet onderwijs en het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) van toepassing. 3. De eindexamens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De praktische uitvoering van dit reglement geschiedt door de rector of diens plaatsvervanger en de examencommissie. 4. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het eindexamenbesluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze verplichting vervalt indien enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht of wanneer de uitvoering van het eindexamenbesluit bekendmaking noodzakelijk maakt. 5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector. 6. De examencommissie heeft (onder andere) de volgende taken: a. behandelen van verzoeken van de kandidaat voor bijzondere maatregelen bij een schoolexamen of toets, wegens persoonlijke omstandigheden van de kandidaat; b. behandelen van verzoeken van de kandidaat voor vrijstelling of ontheffing; c. behandelen van klachten van de kandidaat over een primair besluit van de examinator, waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen of toets; d. behandelen van klachten van de kandidaat over de omstandigheden waaronder een schoolexamen of toets is afgelegd. 7. Tegen een primair besluit van de examencommissie - als bedoeld in hoofdstuk 1 lid 6a en b - kan de kandidaat of diens wettelijke vertegenwoordiger, binnen vijf werkdagen nadat het besluit aan de kandidaat is medegedeeld, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de rector Binnen vijf werkdagen nadat het bezwaar is binnengekomen deelt de rector schriftelijk en gemotiveerd het besluit aan de kandidaat mede. Tegen het besluit op bezwaar van de rector kan beroep worden ingesteld bij de regionale beroepscommissie. De betreffende rector maakt geen deel uit van de commissie die het beroep behandelt. De regionale beroepscommissie maakt het besluit binnen 5 werkdagen na ontvangst van het beroepschrift bekend. Indien een zwaarwegend belang dit vereist, kan de termijn met maximaal eenzelfde periode worden verlengd. 8. Tegen een primair besluit van een examinator als bedoeld in hoofdstuk 1 lid 6c of een omstandigheid als bedoeld in hoofdstuk 1 lid 6d kan de kandidaat of diens wettelijk vertegenwoordiger, binnen vijf werkdagen nadat het besluit aan de kandidaat is medegedeeld dan wel de omstandigheid zich heeft voorgedaan, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de examencommissie. De examencommissie vraagt de rector om een reactie op het bezwaar. Binnen vijf werkdagen nadat het bezwaar is binnengekomen deelt de examencommissie schriftelijk en gemotiveerd haar besluit aan de kandidaat mede. Tegen het besluit op bezwaar van de examencommissie kan beroep worden ingesteld bij de regionale beroepscommissie. De betreffende rector maakt geen deel uit van de commissie die het beroep behandelt. De regionale beroepscommissie maakt het besluit binnen 5 werkdagen na ontvangst van het beroepschrift bekend. Indien een zwaarwegend belang, ter beoordeling van de commissie, dit vereist, kunnen de hiergenoemde termijnen met maximaal eenzelfde periode worden verlengd. Hoofdstuk 2. Regeling eindexamen 1. De rector, de examencommissie en de examinatoren nemen het eindexamen af met uitzondering van het centraal examen in augustus. De centrale examens in augustus worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens (CvE). 2. Het eindexamen kan voor een vak bestaan uit een schoolexamen of een schoolexamen en een centraal examen. 3. Het eindexamen vindt plaats volgens de door de Minister vastgestelde richtlijnen. 4. De schoolexamens worden afgenomen in het jaar voorafgaande aan het laatste leerjaar en in het Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

6 laatste leerjaar. 5. Het centraal examen wordt afgenomen in het laatste leerjaar. 6. Onder het examenjaar wordt in dit reglement verstaan het kalenderjaar waarin het centraal examen wordt afgenomen. 7. Het gebruik van woordenboeken, atlassen, (grafische) rekenmachines, biodata, binas, tabellen en andere hulpmiddelen is voor de kandidaat verboden met uitzondering van vakken of onderdelen waarbij het gebruik is toegestaan. De examencommissie baseert zich op de regeling toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen (zie lijst hulpmiddelen havo-vwo 2011.) Hoofdstuk 3. Examenperiodes, aanmelding centraal examen en voortgang schoolexamens 1. Het centraal examen kent twee examenperiodes, namelijk in mei en augustus. De juiste data van deze twee periodes worden jaarlijks vastgesteld en door de school aan de kandidaten bekend gemaakt. 2. Kandidaten voor het centraal examen in mei dienen zich uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het examenjaar aan te melden. Alleen kandidaten die havo W24 of vwo W30 hebben afgerond (toetsen + se s), kunnen zich aanmelden. Voor eventuele herkansingen van schoolexamens geldt een uitzondering. Deze kunnen worden afgelegd in de eerstvolgende herkansingsperiode. Kandidaten die zich hebben aangemeld voor het mei-examen dienen vervolgens uiterlijk op halve peildatum 3 voor havo W26 of vwo W 32 te hebben afgerond (toetsen + se s). Na deze data worden voor de mei-kandidaten geen schoolexamens meer afgenomen voor genoemde kaarten, met uitzondering van herkansingen. Indien een kandidaat de betreffende schoolexamens niet heeft afgerond kan hij óf de niet afgeronde schoolexamens laten aftekenen met het cijfer 1 en deelnemen aan het centraal examen óf het examen uitstellen. 3. Kandidaten voor het examen in augustus dienen zich uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand aan het examenjaar aan te melden. Alleen kandidaten die havo W24 of vwo W30 hebben afgerond (toetsen + se s), kunnen zich aanmelden. Voor eventuele herkansingen van schoolexamens geldt een uitzondering. Deze kunnen worden afgelegd in de eerstvolgende herkansingsperiode. Kandidaten die zich hebben aangemeld voor het augustus-examen dienen vervolgens uiterlijk op peildatum 4 voor havo W26 of vwo W32 te hebben afgerond (toetsen + se s). Na deze data worden voor de augustuskandidaten geen schoolexamens meer afgenomen voor genoemde kaarten, met uitzondering van herkansingen. Indien een kandidaat de betreffende schoolexamens niet heeft afgerond kan hij óf de niet afgeronde schoolexamens laten aftekenen met het cijfer 1 en deelnemen aan het centraal examen óf het examen uitstellen. 4. Een uitzondering op de in hoofdstuk 3 lid 2 en 3 genoemde regels kan slechts gemaakt worden indien de examencommissie in overleg met de coördinator en betrokken docenten op grond van zwaarwegende argumenten daartoe besluit. 5. In geval van overmacht of onregelmatigheid kan het noodzakelijk zijn dat het centraal examen of een deel ervan opnieuw wordt afgelegd. Kandidaten zijn derhalve verplicht zich tot het eind van het schooljaar beschikbaar te houden voor een mogelijk hernieuwd examen in één of meer vakken. Hoofdstuk 4. Het schoolexamen 1. De school publiceert vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (pta) dat betrekking heeft op het betreffende schooljaar. Daarin is ten minste aangegeven welk deel van de leerstof in het schoolexamen wordt getoetst, hoe de leerstof over de verschillende delen van het schoolexamen is verdeeld, de wijze waarop de verschillende delen van het schoolexamen worden afgenomen en welk gewicht de cijfers voor de verschillende toetsen van het schoolexamen hebben bij de bepaling van het eindcijfer van het schoolexamen. Het pta wordt ook in digitale vorm gepubliceerd op de website van de school. 2. Het digitale pta dient tevens als examendossier. Hierin worden door de vakdocenten de cijfers voor de afgelegde toetsen vermeld. 3. Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken die deel uitmaken van het examen. 4. Het schoolexamen bestaat uit een aantal toetsen, waaronder in dit reglement ook de praktische opdrachten worden verstaan. Bedoelde toetsen worden beoordeeld met een cijfer. Onderdelen van Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

7 het schoolexamen die niet met een cijfer worden beoordeeld, vormen het zogenaamde handelingsdeel. Op het handelingsdeel is hoofdstuk 4 lid 5 niet van toepassing. 5. Voor elk vak kan per werkeenheid niet meer dan één toets of praktische opdracht deel uitmaken van het examendossier. Voor vakken die binnen één leerstofjaar worden afgesloten bedraagt het maximale aantal toetsen en praktische opdrachten voor het schoolexamen vijf. Voor de overige vakken bedraagt het maximale aantal toetsen voor het schoolexamen vier per leerstofjaar. De juiste verdeling van de toetsen voor elk vak van het schoolexamen over de verschillende werkeenheden wordt jaarlijks vermeld in het pta. 6. Toetsen voor het schoolexamen kunnen niet eerder worden afgenomen dan bij W20. Onderdelen van het handelingsdeel kunnen ook deel uitmaken van W Het schoolexamen omvat mede een profielwerkstuk (pws) dat hoort tot het combinatiecijfer. 8. Het pws heeft betrekking op ten minste twee vakken. Tenminste één van deze vakken dient een zogenaamd groot vak te zijn. De uiterste inleverdatum van het pws staat vermeld in de jaarkalender. 9. Voor die vakken waarin alleen een schoolexamen wordt afgelegd, dienen alle toetsen te zijn afgelegd vóór aanvang van de laatste herkansingsperiode van het examenjaar van de betreffende kandidaat. 10. Voor vakken waarvan het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen dient de laatste toets van het schoolexamen te zijn afgelegd vóór de sluiting van de laatste herkansingsperiode van de betreffende kandidaat. Het juiste tijdstip staat vermeld in de jaarkalender. 11. De kandidaat dient minimaal twee weken van tevoren op de hoogte te zijn van af te leggen toetsen van het schoolexamen, met uitzondering van toetsen die in de herkansingsperiode worden afgelegd. 12. Toetsen van het schoolexamen dienen te worden afgelegd op tijden waarop de kandidaat les heeft van de betrokken docent of op vrije uren van de kandidaat, mits de betrokken docent daartoe in de gelegenheid is of op een door de school vastgesteld tijdstip. De toetsen worden uitsluitend afgelegd na overleg met de docent. Het afleggen van een toets van het schoolexamen mag geen lesverzuim tot gevolg hebben. 13. Bij een mondelinge toets van het schoolexamen heeft de school de mogelijkheid van digitale registratie van beeld en/of geluid. 14. Bij een mondelinge toets van het schoolexamen kan op verzoek van de kandidaat een tweede vakdocent van de school als toehoorder worden toegelaten. 15. De kandidaat wordt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 10 werkdagen in kennis gesteld van het cijfer van de afgelegde toets van het schoolexamen. 16. De kandidaat heeft recht op inzage van een gemaakt se. 17. Cijfers voor onderdelen van het schoolexamen dienen bovendien voor aanvang van de herkansingsperiode bij de kandidaat bekend te zijn. Op het tijdstip waarop de herkansingsperiode wordt gesloten, dient bij de kandidaat alle cijfers bekend te zijn, dus ook die van de herkanste toetsen van het schoolexamen, alsmede de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld en de beoordeling van het profielwerkstuk. 18. Voor praktische opdrachten wordt een beoordelingsformulier ingevuld en door de docent en de kandidaat ondertekend. De kandidaat ontvangt een afschrift van het beoordelingsformulier. 19. De cijfers voor de toetsen en praktische opdrachten van het schoolexamen worden door de docent op de lopende kaart ingevuld in kolom se. Wanneer alle cijfers zijn ingevuld, verklaart de kandidaat (bij minderjarigheid de ouder of voogd) door het plaatsen van een handtekening op de achterzijde van de kaart, zich akkoord met de vermelde cijfers. 20. De se-cijfers worden door de docent tevens vermeld in het examendossier. 21. Na afsluiting van de schoolexamens verstrekt de school ter controle een overzicht in tweevoud van de behaalde cijfers voor het schoolexamen. Indien de kandidaat onjuistheden in het cijferoverzicht constateert, dient dit binnen drie dagen schriftelijk aan de schooladministratie te worden gemeld. De kandidaat (bij minderjarigheid de ouder of voogd) gaat akkoord door het plaatsen van een handtekening op het overzicht van de se-cijfers en stuurt dit overzicht binnen drie dagen na ontvangst naar de schooladministratie. 22. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen van de verschillende toetsen van het schoolexamen van de kandidaat, afgerond op één decimaal. De wegingsfactoren staan vermeld in het pta. Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

8 23. Voor aanvang van het centraal examen ontvangt de kandidaat een schriftelijk overzicht van de gemiddelde cijfers van het schoolexamen. 24. Een eenmaal gemaakte toets van het schoolexamen blijft zijn geldigheid behouden. De onder hoofdstuk 4 lid 21 genoemde redenen zijn geen aanleiding reeds gemaakt werk ongeldig te verklaren. 25. Indien de kandidaat wegens ziekte of een andere geldige reden niet op een afgesproken schoolexamenzitting kan verschijnen, dient dit tijdig vóór aanvang van de zitting gemeld te worden. 26. Indien de kandidaat zonder bericht niet verschijnt op een zitting van het schoolexamen wordt hem het cijfer 1 toegekend of, indien het een herkansing betreft, vervalt het recht op herkansing. De betreffende kandidaat dient binnen drie werkdagen een schriftelijke verklaring te overleggen, waaruit de reden van afwezigheid blijkt. De examencommissie bepaalt vervolgens of de kandidaat de betreffende toets van het schoolexamen alsnog mag afleggen en of hij de toets mag afleggen vóór de herkansingsperiode of, wanneer het een herkansing betreft de kandidaat alsnog het recht op herkansing behoudt. Indien de kandidaat het niet eens is met de beslissing van de examencommissie, kan hij in beroep gaan bij de beroepscommissie overeenkomstig het bepaalde onder hoofdstuk 1, lid Indien de kandidaat te laat op een schoolexamenzitting verschijnt, mag tot 30 minuten na aanvang van het examen nog begonnen worden aan het examen. Op grond hiervan heeft de kandidaat geen recht op tijdsverlenging, de zitting eindigt op het vooraf vastgestelde tijdstip. Hoofdstuk 5: Herkansing schoolexamen 1. De kandidaat heeft per leerstofjaar recht op herkansing van één toets voor elk vak dat in het betreffende leerstofjaar deel uitmaakt van het schoolexamen. De kandidaat legt de herkansingen over een leerstofjaar af in de eerste herkansingsperiode volgend op het afronden van de laatste kaart van het betreffende leerstofjaar. De herkansingsperiodes staan vermeld in de schoolgids. 2. Het cijfer van de herkansing komt altijd in de plaats van het eerder behaalde cijfer, ook indien de herkansing lager uitvalt. 3. Wanneer een herkansing van een toets mondeling wordt afgenomen, dient naast de examinator een docent dit examen bij te wonen. Deze laatste maakt protocol op van de zitting. 4. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 5 lid 1 kan de kandidaat die schoolexamen aflegt, voor één vak waarin alleen schoolexamen wordt afgelegd, dat schoolexamen opnieuw afleggen, indien hij voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. De examencommissie bepaalt in overleg met de vakdocent welke onderdelen van het examenprogramma het herexamen omvat en deelt dit aan de kandidaat mee. 5. De examencommissie stelt vast hoe het cijfer voor het herexamen als bedoeld in hoofdstuk 5 lid 4 wordt bepaald, waarbij de cijfers van die toetsen van het eerder afgelegde schoolexamen worden betrokken die betrekking hadden op onderdelen van het examenprogramma die niet tot het herexamen behoren. 6. De kandidaat heeft ook het recht voor elk vak één toets per leerstofjaar van het schoolexamen in de voor hem geldende herkansingsperiode af te leggen. Als hij daarvan gebruik maakt vervalt voor dat vak het recht op herkansing voor dat leerstofjaar tenzij de betreffende toets door de school in de herkansingsperiode was gepland. 7. Enkele onderdelen van het schoolexamen kunnen om praktische redenen niet worden herkanst. In het pta staat vermeld welke toetsen niet herkanst kunnen worden. Hoofdstuk 6. Inleveren van werkstukken, verslagen en literatuurlijsten. 1. Indien voor het inleveren van het werkstuk, literatuurlijst of verslag als onderdeel van het schoolexamen een uiterste datum geldt, staat deze in het pta vermeld. 2. Op de uiterste inleverdatum dient het werkstuk, de literatuurlijst of het verslag steeds om uur schriftelijk in het bezit van de vakdocent te zijn. 3. Indien de betreffende vakdocent niet aanwezig is, dient het werk te worden ingeleverd bij de coördinator van de afdeling. 4. Aan een werkstuk, literatuurlijst of verslag dat niet of niet op tijd wordt ingeleverd, wordt het cijfer 1 Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

9 toegekend. 5. De kandidaat kan het werkstuk, de literatuurlijst of het verslag dat te laat is ingeleverd als herkansing laten aanmerken, ongeacht of het betreffende onderdeel van het schoolexamen herkanst kan worden. Daarmee vervalt het recht op herkansing voor enig ander onderdeel van het schoolexamen voor het betreffende vak voor het betreffende leerstofjaar. 6. Indien een literatuurlijst voor een mondeling toets niet of niet op tijd wordt ingeleverd, wordt de kandidaat uitgesloten van de betreffende toets en wordt het cijfer 1 toegekend. 7. De kandidaat kan een nieuwe afspraak maken voor een mondelinge toets zoals bedoeld in hoofdstuk 6 lid 6, wat als herkansing zal worden aangemerkt. 8. Indien de kandidaat van mening is dat er een geldige reden was voor het niet tijdig inleveren van een werkstuk, literatuurlijst of verslag kan de kandidaat een schriftelijke verklaring overleggen waaruit blijkt wat de reden voor het te late inleveren is geweest. De examencommissie bepaalt of het werkstuk, de literatuurlijst of verslag alsnog wordt geaccepteerd, c.q. de mondelinge toets van het schoolexamen kan worden afgenomen zodat de kandidaat het recht op herkansing behoudt. Indien een kandidaat het niet eens is met de beslissing van de examencommissie kan hij in beroep gaan bij de beroepscommissie overeenkomstig het bepaalde onder hoofdstuk 1, lid 8. Hoofdstuk 7. Het centraal examen 1. Na de afsluiting van het schoolexamen wordt een bijeenkomst belegd die iedere examenkandidaat verplicht is bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst worden nadere instructies gegeven omtrent de gang van zaken bij het centraal examen en de te gebruiken hulpmiddelen. 2. Een kandidaat die te laat komt bij een zitting van het centraal examen mag tot een half uur na aanvang worden toegelaten. Kandidaten die klaar zijn mogen eerder vertrekken. Het laatste kwartier mag niemand het examenlokaal verlaten. 3. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de examencommissie is verhinderd bij één of meer zittingen van het centraal examen wordt hem de gelegenheid gegeven de gemiste examens in de eerstvolgende examenperiode af te leggen. 4. Indien een kandidaat is verhinderd bij één of meer zittingen van het centraal examen dient binnen drie werkdagen een schriftelijke verklaring te worden overlegd waaruit de reden van afwezigheid blijkt. De rector kan om nader bewijs vragen. 5. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard aangaande de opgaven dan ook gedaan. Hoofdstuk 8. Onregelmatigheden 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen schuldig maakt of schuldig heeft gemaakt aan enige onregelmatigheid kan de rector de volgende maatregelen nemen, al dan niet in combinatie: het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen zonder de mogelijkheid tot herkansen. het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan één of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwde toets in door de rector aan te wijzen onderdelen van het schoolexamen of het centraal examen. Indien de hernieuwde toets betrekking heeft op het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak van het centraal examen of ten overstaan van het College van Examens. Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

10 2. Alvorens een beslissing als bedoeld onder het hoofdstuk 8 lid 1 wordt genomen, hoort de rector de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De rector deelt zijn beslissing zo mogelijk mondeling mede aan de kandidaat, maar in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt gewezen op de mogelijkheid van beroep bij de beroepscommissie. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders/verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspecteur. Hoofdstuk 9. Cijfergeving 1. Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Dit geldt tevens voor het profielwerkstuk. 2. In de schaal van cijfers komt aan de gehele cijfers van 1 tot en met 10 de volgende betekenis toe: 1 = zeer slecht 2 = slecht 3 = zeer onvoldoende 4 = onvoldoende 5 = bijna voldoende 6 = voldoende 7 = ruim voldoende 8 = goed 9 = zeer goed 10 = uitmuntend 3. Bij de vaststelling van cijfers voor het centraal examen wordt gebruik gemaakt van een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10, met één decimaal. 4. Het eindcijfer voor een vak waarvoor zowel een schoolexamen als een centraal examen wordt afgenomen, wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 45 of minder zijn, naar beneden en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond. 5. Het eindcijfer voor een vak waarvoor alleen een schoolexamen wordt afgelegd, wordt bepaald door het gemiddelde eindcijfer als bedoeld in hoofdstuk 4 lid 20 af te ronden op een heel cijfer. 6. In afwijking van het bepaalde in het hoofdstuk 9 lid 1 worden de vakken culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en lichamelijke opvoeding (lo) uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel beoordeeld met voldoende of goed. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het examendossier. Hoofdstuk 10. Uitslag 1. De kandidaat heeft een examencyclus doorlopen wanneer hij in alle vakken die samen een eindexamen vormen tenminste één keer centraal examen heeft gedaan. 2. Zodra de kandidaat een examencyclus heeft doorlopen, stellen de rector en de secretaris van het eindexamen een lijst op met alle eindcijfers van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd. 3. De rector en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van de volgende regels. De kandidaat is geslaagd indien het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is en: a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of b. er één keer het cijfer 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of c. er één keer het cijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is, of d. twee keer het cijfer 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is, of e. één keer het cijfer 5 en één keer het cijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

11 Bovendien geldt aanvullend het volgende: - Ckv en lo moeten zijn beoordeeld als voldoende of goed. - Cijfers voor levensbeschouwing, maatschappijleer, het pws en op het vwo anw maken deel uit van het combinatiecijfer. Het gemiddelde van deze vakken telt voor de uitslagbepaling mee als één vak. - Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een 6 of hoger is. - Vanaf schooljaar mogen leerlingen op het havo en vwo naast bovengenoemde maatregel als eindcijfer maximaal één 5 halen voor wiskunde, Engels en Nederlands. 4. Indien het nodig is om een kandidaat die eindexamen heeft gedaan in meer vakken dan in de vakken die ten minste samen een eindexamen vormen te laten slagen, betrekken de rector en de secretaris van het eindexamen het eindcijfer van één of meer vakken niet bij de bepaling van de uitslag. De overige vakken moeten dan wel een eindexamen vormen overeenkomstig de bepalingen in het Eindexamenbesluit havo-vwo. Hoofdstuk 11. Herkansing centraal examen 1. De kandidaat heeft het recht om na afsluiting van het centraal examen één vak te herkansen. Die herkansing wordt afgelegd in het tweede tijdvak (voor leerlingen die deelgenomen hebben aan de mei examens) of het vierde tijdvak (voor leerlingen die deelgenomen hebben aan de augustus examens). 2. De kandidaat die gebruik wenst te maken van het herkansingsrecht als bedoeld in hoofdstuk 11 lid 1, dient dat schriftelijk aan de examencommissie mede te delen vóór een van tevoren vastgesteld tijdstip. 3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing van het centraal examen of bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer. Hoofdstuk 12. Diploma en cijferlijst 1. De rector reikt aan iedere kandidaat die eindexamen heeft gedaan op grond van de definitieve uitslag een cijferlijst uit met daarop de cijfers voor het schoolexamen, de cijfers voor het centraal examen, de eindcijfers voor de examenvakken, de vakken en het onderwerp of de titel van het pws, de beoordeling van het pws, de beoordeling van de vakken ckv en lo, alsmede de uitslag van het eindexamen. 2. De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan iedere voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van diploma's worden niet verstrekt. 3. Indien een kandidaat eindexamen heeft gedaan in meer vakken dan in de vakken die ten minste samen een eindexamen vormen, worden de cijfers van de vakken die bij de bepaling van de uitslag van het eindexamen niet zijn betrokken op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar maakt. Hoofdstuk 13. Afwijkende wijze van examineren 1. De rector kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij stelt hiervan zo spoedig mogelijk de inspectie op de hoogte.. 2. Het bevoegd gezag kan toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die, met inbegrip van het schooljaar waarin eindexamen wordt gedaan, ten hoogste 6 jaar onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, met betrekking tot het vak Nederlandse Taal- en Letterkunde en andere vakken, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de geldende voorschriften. Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

12 De afwijking wordt medegedeeld aan de inspectie en kan, wat het centraal examen betreft, slechts bestaan uit een verlenging van de toets met maximaal 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 3. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn of door bijzondere omstandigheden lange tijd niet in staat zijn geweest onderwijs in alle vakken te volgen de afname van het eindexamen te spreiden over twee schooljaren. Hoofdstuk 14. Overige bepalingen 1. Het door de kandidaat gemaakte examenwerk wordt door de vakdocenten bewaard tot zes maanden na vaststelling van de uitslag. 2. Het gemaakte werk van het centraal examen in mei ligt gedurende zes maanden ter inzage voor de kandidaat. Zij kunnen het werk inzien na daartoe een afspraak gemaakt te hebben met de examencommissie. Inzage van het gemaakte werk dient plaats te vinden tijdens normale schooltijden en in aanwezigheid van de examinator van het betreffende vak. 3. Het examen in augustus worden afgenomen door het CvE. Ook kandidaten van dit examen hebben het recht het gemaakte werk in te zien. Zij kunnen daartoe een verzoek indienen bij het CvE. De school kan namens de kandidaat het verzoek indienen. 4. Uitspraken over de examenprocedure zijn alleen rechtsgeldig als ze door de rector of examencommissie zijn gedaan. Examenreglement havo/vwo - Roncalli SG - 1 oktober

2011-2012 EXAMENREGLEMENT VMBO-TL. 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

2011-2012 EXAMENREGLEMENT VMBO-TL. 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom EXAMENREGLEMENT VMBO-TL 2011-2012 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement vmbo-tl is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit vo (zie www.examenblad.nl), het inrichtingsbesluit

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR

Examenreglement. (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het. Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR Examenreglement (Dit examenreglement geldt voor zowel het schoolexamen als het centraal examen.) van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2016-2017 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE EXAMENREGLEMENT CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE 2017-2018 EXAMENREGLEMENT 2017-2018 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo

Haags Montessori Lyceum EXAMENREGLEMENT Mavo, Havo en Vwo 1 Algemeen 1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag volgens het wettelijk Eindexamenbesluit art. 31. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE CAROLUS CLUSIUS COLLEGE Onderdeel van het Agnieten College EXAMENREGLEMENT BOVENBOUW HAVO VWO SCHOOLJAAR 2010-2011 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO

EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO EXAMENREGLEMENT ONZE LIEVE VROUWELYCEUM VWO 1. Inrichting eindexamen 1.1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen (SE) of een centraal examen (CE) of uit beide. 1.2. Het bevoegd

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. schooljaar 2015-2016

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING cohort 2013-2016 2014-2017 2015-2018 schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Het Bevoegd Gezag van het R.K.

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

HAVO. Examenreglement

HAVO. Examenreglement HAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Beoordeling 3. Beroep inzake behaalde cijfers 4. Herkansingsregeling schoolexamen 5.

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement ingaande cohort Examenreglement ingaande cohort 2017-2018-2019 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

Bisschoppelijk College Broekhin afdeling Jenaplan Swalmen en Reuver

Bisschoppelijk College Broekhin afdeling Jenaplan Swalmen en Reuver versie: 01-09-2015 Wijzigingen voorbehouden. Met deze uitgave zijn alle vorige versies vervallen. Op dit reglement zijn van toepassing alle artikelen uit het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO. Voorts

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort

Eindexamenreglement Maris College Examenreglement voor het cohort Examenreglement voor het cohort 2014-2015-2016 I. Algemene bepalingen 1. Inhoud en doel van het Examenreglement: Het Examenreglement bevat de algemene regels voor het schoolexamen en voor het centraal

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2015 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015

Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement Het Lyceum Vos Bovenbouw havo/vwo September 2015 Examenreglement 1.Algemeen 1.1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie van voortgezet onderwijs, belast met het toezicht op de school;

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 Examenreglement Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne 3 en 4 VMBO 4 en 5 HAVO 4, 5 en 6 ATHENEUM 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 INHOUDSOPGAVE 1 EXAMENREGLEMENT INSTELLING VOORTGEZET ONDERWIJS DEURNE

Nadere informatie