Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012"

Transcriptie

1 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012

2 Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & procedures Verbouwvoorschriften De belangrijkste wijzigingen in vogelvlucht Vragen aan u vooraf: Wat is uw ervaring met het Bouwbesluit tot nu toe? Waar moet ik vandaag vooral op in gaan? Welke specifieke vragen heeft u? Inleiding Bouwbesluit 2012

3 Bouwbesluit 1992: prestatie-eisen woningen, kantoor, logies Bouwbesluit 2003: conversie naar tabelstructuur, prestatieeisen alle functies Bouwbesluit 2012: Groot onderhoud Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met en een nieuwe aanpak, nieuwe begrippen, andere berekeningen, correcties en aanpassingen Bouwbesluit 2003 versus 2012

4 Doelstellingen Vergroten samenhang bouwregelgeving Verminderen regeldruk (30% minder regels) Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid Uitgangspunten Harmonisatie met Europese regelgeving Verdergaande energiezuinigheid Groeiende aandacht voor gezondheid en milieu Doelstellingen en uitgangspunten

5 EU-richtlijnen Woningwet Wabo Besluit wegtunnels (Barvw) Bouwbesluit 2003 Gebruiksbesluit Bouwverordening Bouwbesluit 2012 Bijlagen Regeling Bouwbesluit NEN Samenvoeging diverse besluiten

6 Bouwbesluit 2003: bouwtechnische voorschriften Besluit brandveilig gebruik bouwwerken: gebruiksvoorschriften Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels: tunnelveiligheid voorschriften Bouwverordening: Bereikbaarheidseisen Voorschriften nutsvoorzieningen Voorschriften voor het uitvoeren van bouw- en sloop- werkzaamheden Integratie in Bouwbesluit 2012

7 Bouwbesluit 2012 Staatsblad Veegbesluit Staatsblad Ministeriele regeling Bouwbesluit 2012 stcrt Wijzigingsbesluit + Wijzigingsregeling Inwerkingtreding bij Koninklijk besluit Waar bestaat Bouwbesluit 2012 uit?

8 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Algemene bepalingen Veiligheid Gezondheid Bruikbaarheid Energiezuinigheid en Milieu Installaties Gebruik bouwwerken, open erven en terreinen Bouw- en sloopwerkzaamheden Overgangs- en slotbepalingen Bijlage Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Nieuwe hoofdstukindeling

9 Procedures en voorschriften Slopen, brandveilig gebruik en bouwen

10 Vergunning = toestemming voor bouwen Toetsingskader = Bouwbesluit 2012 Bevat alle noodzakelijke toestemmingen Aandachtspunten Programma van Eisen brandveiligheid geschrapt (geen separate goedkeuring!) Hoofdstuk 2 tot en met 6 toetsen Hoofdstuk 7 en 8: gebruik rechtstreeks werkende voorschriften Vergunningverlening bouwen

11 Van Gebruiksbesluit Bouwbesluit 1.5 Gebruiksmelding vereist als: Gelijkwaardige oplossing installaties (h 6) of gebruik (h 7); Bouwwerk bestemd voor gelijktijdige aanwezigheid > 50 personen (niet voor woning/wegtunnel motorrijtuigen); Woonfunctie voor kamergewijze verhuur Procedure melding gelijk gebleven Verloopt via Omgevingsloket online Gebruiksmelding (ongewijzigd)

12 Melding is geen vergunningaanvraag Geen respons noodzakelijk (wel ontvangstbevestiging) Geen procedure in de Awb Geen weigeringsgronden Geen leges Wanneer is een melding een melding? Een volledige melding Een juiste melding Onjuist / onvolledig? GEEN melding Termijnen starten dus ook niet! Intermezzo: de melding

13 Van Bouwverordening Bouwbesluit 2012 Procedurele voorschriften in paragraaf Inhoudelijke voorschriften in hoofdstuk 8 Minder voorschriften dan bouwverordening Meldingsprocedures storten van beton en Werken bij lage temperaturen geschrapt Het bevoegd gezag kan aanvullende voorwaarden stellen (Wabo art. 2.22, lid 2) Voorschriften Bouwbesluit 2012 werken rechtstreeks Voorschriften bouwen en slopen

14 Voorgeschreven stukken aanwezig op bouw Uitzetten bebouwingsgrenzen Melding aanvang: Aanvang bouwwerkzaamheden Benodigde ontgravingswerkzaamheden Uiterlijk twee werkdagen voor aanvang Melding beëindiging: Uiterlijk op de dag van beëindiging Procedure bouwwerkzaamheden ( 1.6)

15 Sloopvergunning Bouwverordening vervalt Artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a van de Wabo Bouwbesluit 2012: sloopmelding Veilig slopen en asbest Overige sloopstelsels blijven bestaat! Monumenten Beschermde stads- of dorpsgezichten Bestemmingsplan Procedure sloopwerkzaamheden ( 1.7)

16 Sloopmelding: Sloopafval > 10 m3 (redelijke inschatting), of Verwijderen van asbest Niet bij: seizoensgebonden bouwwerk handhaving en artikel 13 Woningwet spoedgevallen (oordeel bevoegd gezag) Procedure sloopwerkzaamheden ( 1.7)

17 Procedure (schriftelijk): Sloopmelding vier weken voor aanvang Afwijking vijf werkdagen: asbest bij mutatie- /reparatieonderhoud Indieningsvereisten identieke aan vereisten sloopvergunning (art. 1.26, 6 e lid) Procedure sloopwerkzaamheden ( 1.7)

18 Melding ontslaat je niet van plicht om te voldoen aan Bouwbesluit en Asbestverwijderingsbesluit Indiening via Omgevingsloket online Nadere voorwaarden mogelijk Ter voorkoming van hinder en gevaar Afzetten terrein, afwerking gebouwen, verkeerstromen, etc. Procedure sloopwerkzaamheden (paragraaf 1.7)

19 Veiligheidsplan: Nota van toelichting -> alleen van toepassing bij: De grotere bouw- of sloopprojecten Omgevingsvergunningplichtige bouwactiviteiten Meldingplichtige sloopwerkzaamheden Maatregelen: Afscheiden en afsluiten van het terrein Bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen Veiligheid en beperking van hinder (hoofdstuk 8)

20 Maatregelen (2): Stallen, afsluiten of opbergen van materieel en materiaal Waarborgen van de verkeersveiligheid Voorkomen van vallende objecten Geluidhinder (circulaire bouwlawaai) Grenswaarde langdurige geluidshinder (7:00-19:00 uur) Dagwaarde 60 db(a) > 60 db(a) > 65 db(a) > 70 db(a) > db(a) Maximale onbeperkt 50 dagen 30 dagen 15 dagen 5 dagen blootstellingsduur Veiligheid en beperking van hinder (hoofdstuk 8)

21 Trillingshinder Grenswaarde gesteld aan langdurige trillingshinder Stofhinder Voorkomen zichtbare stofverspreiding buiten het bouwterrein Grondwaterstand Afvalscheiding Veiligheid en beperking van hinder (hoofdstuk 8)

22 Bouwen en verbouwen Het rechtens verkregen niveau

23 Niveau van voorschriften

24 Nieuwbouw: het oprichten van een bouwwerk Regulier bouwwerk -> nieuwbouweisen van toepassing Let op: Bouwwerk of Te bouwen bouwwerk? Tijdelijk bouwwerk: Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 6 de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing, tenzij in de desbetreffende afdeling voor een voorschrift anders is aangegeven Nieuwbouw

25 Verbouw: geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk Artikel 1.12 regelt welke voorschriften van toepassing zijn Nieuwbouw tenzij anders is aangegeven Wat bijna altijd het geval is! Verbouw

26 Voorbeeld: Artikel 4.4 Verbouw Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen ( ) zijn de artikelen 4.2 en 4.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en bij de hoogte van 2,1 m. nieuwbouwniveau Rechtens verkregen niveau Specifiek niveau, aangegeven met grenswaarde (minimaal best. bouw)..tenzij anders aangegeven..

27 Niveau van de voorschriften: Rechtens verkregen niveau (nagenoeg overal van toepassing) Specifiek niveau (gedefinieerd door grenswaarde, met als ondergrens niveau voor bestaande bouw) Niveau voor nieuwbouw (overige gevallen) Ontheffing komt te vervallen! Niveau wordt niet meer bepaald door het bevoegd gezag Verbouw

28 Artikel 4 Ww Indien een bouwwerk [..] gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, zijn de voorschriften, bedoeld in artikel 2, voor zover zij betrekking hebben op dat bouwen, slechts van toepassing op die vernieuwing, verandering of vergroting. TK , 29392, nr. 14 Overigens zijn die nieuwbouwvoorschriften dan alleen van toepassing op die bouwingreep en dus niet op de delen van dat bouwwerk die ongewijzigd blijven." Herbestemmen?

29 BB2012 Art. 1.1 Het niveau dat een gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk Samengevat: kwaliteitsniveau van een rechtmatig gebouwd bouwwerk dat: feitelijk aanwezig is voor de verbouwing naar onderen is begrensd door het niveau voor bestaande bouw naar boven is begrensd door het niveau voor nieuwbouw Rechtens verkregen niveau

30 Tijdens de nieuwbouw? Bestaande woning R c =1.0? Net opgeleverde nieuwbouwwoning? Voorbeeld: dakkapel op zolder

31 Geef het gebouw de nieuwe functie Voldoet het gebouw aan de voorschriften voor bestaande bouw van de NIEUWE functie? Ga het gebouw gebruiken voor de nieuwe functie Pas het gebouw aan op basis van de verbouwvoorschriften Pas stroomschema Toe te passen niveau bij verbouw toe Herbestemmen?

32 Is er een artikel verbouw? Wordt artikel verbouw aangestuurd? (zie tabel!) Toe te passen niveau bij verbouw (hoofdstuk 1 tot en met 5) Voorschriften bestaande bouw gegeven bij betreffende afdeling? Voorschriften nieuwbouw van toepassing Voorschriften bestaande bouw van toepassing Geen voorschriften van toepassing Rechtens verkregen niveau voorgeschreven? Bestaat betreffende deel van het bouwwerk al? Bepaal het huidige kwaliteitsniveau op basis van bestaand onderdeel bouwwerk Is er een minimale eis? Kwaliteitsniveau < voorschriften bestaande bouw? Kwaliteitsniveau > voorschriften nieuwbouw? Kwaliteitsniveau < minimale eis? Minimale eis van toepassing Bestaande bouw eis van toepassing nieuwbouweis van toepassing Huidige kwaliteitsniveau van toepassing Rechtens vekregen niveau

33 Laten we hier eens gaan wonen Herbestemmen?

34 Nieuwe termen en definities Nieuwe termen, bekend gebruik

35 BB2012 Art. 1.2 Twee systemen in één nieuw besluit: Bezettingsgraad bleek in de praktijk (te) ingewikkeld Leidt tot vereenvoudiging aansturingstabellen In overeenstemming met gebruiksvoorschriften Leidt personenbenadering tot zwaardere eisen? Beleidsneutraal: Nieuwbouw: Ventilatie middenwaarde Bestaande bouw: Wat voldeed blijft voldoen Personenbenadering

36 BB2012 Art. 1.2 Gebruiksfunctie Minimum aantal personen per m² VG 1 Woonfunctie nvt 2 Bijeenkomstfunctie A voor aanschouwen van sport 0,3 B andere gebruiksfunctie 0,125 3 Celfunctie A voor bezoekers 0,125 B andere celfunctie 0,05 4 Gezondheidszorgfunctie A met bedgebied 0,125 B andere gezondheidszorgfunctie 0,05 5 Industriefunctie nvt Let op: minimum aantal personen! Maximum: artikel 7.13 (4 pers. per m 2 ) 6 Kantoorfunctie 0,05 7 Logiesfunctie 0,05 8 Onderwijsfunctie 0,125 9 Sportfunctie nvt 10 Winkelfunctie nvt 11 Overige gebruiksfunctie nvt 12 Bouwwerk geen gebouw zijnde nvt Personenbenadering (tabel 1.2)

37 BB2012 Art. 1.1 Gebruiksgebied = vergelijkbaar met oude verblijfsgebied Functiegebied = gebruiksgebied waar kenmerkende activiteiten plaatsvinden, geen verblijf voor personen Verblijfsgebied = gebruiksgebied voor het verblijven van personen Bedgebied = verblijfsgebied met een of meer bedruimten Nieuwe en gewijzigde basisbegrippen

38 Functie- en verblijfsgebied 2/1 kap woning

39 Uitwerking: gebruiksgebied 2/1- kap woning

40 Uitwerking: functie- en verblijfsgebied 2/1-kap woning

41 Nieuwe en gewijzigde onderwerpen Bouwbesluit 2012

42 Niet gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden Wooneenheid: gedeelte van de gebruiksfunctie bestemd voor afzonderlijke bewoning (hoofdverblijf) Wooneenheid:één of meer kamers Aantal personen per wooneenheid kan meer dan één zijn Woonfunctie voor kamergewijze verhuur

43 Ruimere definitie Meer gevallen vallen onder kamergewijze verhuur Aangepaste eisen Geen brandmeldinstallatie Geen voorwaardelijke voorschriften adequate vluchtroute Basis: compartimenteren of rookmelders Woonfunctie voor kamergewijze verhuur aangepaste eisen

44 Woonfunctie voor kamergewijze verhuur aangepaste eisen

45 Gezamenlijke ruimte staat binnen één gebruiksfunctie ten dienste van: Een wooneenheid: Gedeelte woonfunctie voor kamergewijze verhuur, bestemd voor afzonderlijke bewoning Een cel: Voor enkel persoon of afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van celfunctie Een logiesverblijf Voor enkel persoon of afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van logiesfunctie Gemeenschappelijke en gezamenlijke ruimte Één gebruiksfunctie (woonfunctie) Wooneenheid (kamer) GEZAMENLIJKE verkeersruimte (Afbeelding: ministerie BZK)

46 BB2012 Art. 5.2 Nieuwe norm NEN 7120: (EnergiePrestatie Gebouwen - EPG) Gelijkwaardige oplossingen bij NEN 5128 opgenomen in NEN 7120 EMG (NVN 7125): mogelijkheid gebruik gebiedgebonden maatregelen, zoals stadsverwarming, windmolens, collectieve warmtepompen e.d. EPC woonwagen = 1,30 Energie Prestatie Gebouwen (1-1-13?) 13?)

47 NEN 2916 Utiliteitsbouw nieuwbouw NEN 7120 NEN 5128 Woningbouw nieuwbouw Energielabel ISSO 75 Utiliteitsbouw bestaand Energielabel ISSO 82 Woningbouw bestaand Wat wijzigt er?

48 BB2012 Afd. 5.3 Kwantificering van de milieuprestatie van woonfuncties (geen woonwagens) en kantoorfuncties met GO > 100m² Geen prestatie-eis. Verdere voorschriften mogelijk via Regeling Bouwbesluit. Wat doet u er mee? Nagaan of de berekening is aangeleverd Nagaan of het de juiste berekening is Geen inhoudelijk oordeel of normstelling Feitelijk een indieningsvereiste Milieuprestatie (1-1-13?) 13?)

49 BB2012 Afd Een gebouw: veilig onderhoud mogelijk anders (gebouwgebonden) voorzieningen Verantwoordelijkheid van de aanvrager Wat doet u er mee? Aanvrager dient checklist gebouwonderhoud in bij aanvraag omgevingsvergunning bouwen Nagaan of invulling overeenstemt met het gebouw Geen oordeel over juistheid gekozen oplossing i.r.t. ARBO Veilig onderhoud gebouwen (1-7-12) 12)

50 Het toetsingskader is het middel waarmee: Aanvrager verantwoordelijkheid neemt dat wordt voldaan aan afdeling 6.12 Bevoegd gezag kan vaststellen of aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat wordt voldaan aan afd (=weigeringsgrond) Actuele inlichtingen: Toetsingskader veilig onderhoud

51 Toetsingskader veilig onderhoud

52 Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid

53 Er ontstaat brand, wat dan? Bouwregelgeving: Alle mensen op tijd buiten? Buurpanden niet in de brand? Dan voldoet u aan de regels! Behoud gebouw bouwregelgeving Keuze van de eigenaar 60% bedrijven failliet jaar na brand! Uitgangspunten brandveiligheid

54 Nieuwe begrippen: BB 2003 BB 2012 brandcompartiment rookcompartiment subbrandcompartiment brandcompartiment subbrandcompartiment beschermd subbrandcompartiment Overige wijzigingen: Alle woningen voortaan in één brandcompartiment (incl. nevenfuncties); BC industriefunctie naar 2500 m2 (incl. 100 m 2 nevenfuncties) Begrippen brandveiligheid

55 Voorschriften ter beperking van de (verdere) uitbreiding van brand Brandcompartimenten (afd. 2.13) Subbrandcompartimenten (afd. 2.14) Sub-BC alleen bij slaapfuncties Voorschriften ter beperking van de verspreiding van rook Rookcompartimenten (afd. 2.16) Voorschriften om te kunnen vluchten naar een veilige plaats Rookcompartimenten (afd. 2.16) Vluchten binnen RC/sub-BC (afd. 2.17) Vluchtroutes vanaf toegang RC/sub-BC (afd. 2.18) 2 rookvrije vluchtroutes vanaf toegang RC/sub-BC, tenzij 1 route voldoet aan bepaalde voorwaarden Vluchten uit kantoorgebouw Vluchten uit logiesgebouw BC RC (bij logiesgebouw tevens subbc) uitgang RC Loopafstand binnen RC/subBC Vluchtroute (vanaf uitgang RC) (Afbeeldingen: ministerie BZK) Brandveiligheid BB 2003

56 Voorschriften ter beperking van de uitbreiding van brand Brandcompartimenten (afd. 2.10) Voorschriften ter beperking van de verdere uitbreiding van brand en verspreiding van rook Subbrandcompartimenten (afd. 2.11) Voor alle functies (u-bouw) Beschermd subbc (afd. 2.11) Voor slaapfuncties (u-bouw) Vluchten uit kantoorgebouw Vluchten uit logiesgebouw Voorschriften om te kunnen vluchten naar een veilige plaats Vluchtroute (afd. 2.12) Vanaf elk punt van een voor personen bestemde vloer. Bij een 2 e vluchtroute vervallen zwaardere eisen Brandveiligheid BB 2012 BC Sub BC (bij logiesgebouw tevens beschermd sub BC) Vluchtroute (Afbeeldingen: ministerie BZK)

57 Vluchtroute: route die begint in een bij personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van een lift. Beschermde vluchtroute: (was: rookvrij) beschermde route waarvoor aanvullende eisen gelden (alleen bij nieuwbouw, uitsluitend door verkeersruimten) Extra beschermde vluchtroute: (was: rook- en brandvrij) beschermde vluchtroute waarvoor aanvullende eisen gelden (niet in een brandcompartiment) Veiligheidsvluchtroute: extra beschermde vluchtroute alleen bereikbaar via een niet besloten ruimte Begrippen rondom vluchten

58 Veiligheid hoger indien vluchtroute langer Van toepassing indien er één vluchtroute is Eisen aan vluchtroute (2.102): binnen subbc Beschermde, extra beschermde en veiligheidsvluchtroute (2.103 t/m 2.105) Eisen aan tweede vluchtroute ( 2.106) Bij twee vluchtroutes: t/m NVT! Vluchtroute en doorstoomcapaciteit (2.107 en 2.108) gelden voor alle vluchtroutes Toepassen voorschriften vluchten

59 subb C subbc BC BC BC Vluchtroute Beschermde vluchtroute Extra beschermde vluchtroute of veiligheidsvluchtroute Één versus twee vluchtroutes

60 Artikel 2.108: capaciteit per onderdeel Opening: Deur 135 : Deur 90 en gang: Trap: 135 personen/m/min 110 personen/m/min 90 personen/m/min 45 personen/m/min Doorstroomcapaciteit

61 Voldoe je niet aan doorstroomcapaciteit? Opvangcapaciteit, zoals beschreven in MR Geldt alleen voor nieuwbouw Globale opzet: Na 1 minuut: uit bedreigd compartiment Na 3,5 minuut uit opvangruimte Na 6 minuten uit naast gelegen ruimte (BC) Na 15 minuten uit gebouw Opvang- en doorstroomcapaciteit

62 Verplichte doormelding beperkt uitgangspunt is en blijft dat een gebouw zonder hulp van de brandweer ontruimd moet kunnen worden Doormelding verplicht indien beperkte zelfredzaamheid Kinderopvang Zorg Cellen Brandmeldinstallaties

63 Certificering gekoppeld aan risico s bedrijfszekerheid Doormelden BB2003 BB2012 = certificeren Handbrandmelders geen certificering Inspectiecertificaat verplicht Jaarlijks indien doormelden of gelijkwaardigheid (sprinklers, RWA s) Driejaarlijks overige BMI s en ontruiming Overgangsrecht tot 2015 Brandmeldinstallaties

64 Brandmeldinstallatie (NEN 2535) bewakingsvorm (6.20) Criterium aantal bouwlagen is vervallen In een BC met meerdere gebruiksfuncties, moet het hele BC dezelfde bmi hebben (zwaarste eis geldt) Tijdig vaststellen van brand

65 Ruimtebewaking (6.20) Nodig bij elke VR van waaruit maar in 1 richting kan worden gevlucht, tenzij criteria niet worden overschreden. Ook ruimten grenzend aan doodlopend eind voorzien van brandmelders Reparatie MBV! Tijdig vaststellen van brand brandmelder (Afbeelding: ministerie BZK)

66 Rookmelders (NEN 2555) (6.21): In woningen, tenzij woonfunctie voor zorg In woningen voor kamergewijze verhuur In nieuwe logiesfuncties, nieuwe en bestaande bijeenkomstfunctie voor kinderopvang Plaats rookmelder per functie vastgelegd (Afbeelding: ministerie BZK) Tijdig vaststellen van brand

67 Brandweeringang (6.36) Bij elk gebouw voor verblijven personen (tenzij bevoegd gezag vindt van niet) Als BMI met doormelding aanwezig, ingang automatisch ontsloten of met bv. brandweersleutel Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten

68 Bereikbaarheid bouwwerk, opstelplaats brandweervoertuig Verbindingsweg (4,5 m breed, 4,2 m vrije hoogte) vereist als toegang > 10 m vanaf openbare weg Opstelplaats bij elk gebouw voor verblijven van personen Afstand opstelplaats brandweeringang max 40 m Verbindingsweg en opstelplaats niet nodig indien bevoegd gezag oordeelt dat het niet nodig is gebruiksopp. <1.000 m2, vuurbelasting<500 MJ/m² bouwwerk met gebruiksoppervlak < 50 m² lichte ind. functie telen, kweken, opslaan gewassen met perm. vuurbelasting < 150 MJ/m² Hekwerken snel en makkelijk te openen brandweersleutel Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (=MBV)

69 Bouwbesluit 2012 Enkele overige wijzigingen ( Vathorst )

70 Optrede woonfunctie 188 mm 185 mm Kolom B trap vervallen Doorstroomcapaciteit maatgevend! Afmetingen aangepast Breedte tredevlak 50 mm (was 170 mm) Breedte trap U-bouw 0,8 m (was 1,1 m) Hoogte boven trap U-bouw 2,1 m (was 2,3 m) Vervallen max. hoogte van 4 meter voor overige gebruiksfunctie Bordes 0,8 x 0,8 (was 1,1x1,1 of 1,2 x1,2 m) Trap

71 Nieuwbouw woonfuncties: openingen in afscheiding maximaal 200 mm (was 500) Overklauterbaarheid NIET geschrapt Woningwet per : installaties meenemen Radiatoren zijn OOK opstap (Afbeeldingen: ministerie BZK) Afscheidingen van vloer, trap, hellingbaan

72 Geen eisen inzake overklauterbaarheid meer voor ruimten mede bestemd voor bezoekers in de U-bouw Eisen overklauterbaarheid gehandhaafd voor woningen, kinderopvang en basisonderwijs. Radiator = opstapmogelijkheid. Overklauterbaarheid

73 Gelijkwaardige Oplossing: Doorvalbeveiliging / extra afscheiding Hoogte doorvalbeveiliging /afscheiding minimaal 650 mm boven opstapmogelijkheid Alternatief? Kinderveilig hang- en sluitwerk Overklauterbaarheid (verdieping)

74 Rc 3,50 m²k/w (was 2,5 m²k/w) U 2,20 W/m²K (was 4,2 W/m²K) Geldt voor alle gebouwfuncties, behalve overige gebruiksfuncties Geldt tussen enerzijds VG, toilet- en badruimte en anderzijds: buiten kruipruimte functieruimte Thermische isolatie

75 Praktijk Toepassing HR++-glas Let op bij dakkapellen, paneelconstructies, voorzetwanden, etc. Verbouw: rechtens verkregen niveau met een minimum van Rc = 1,3 m²k/w : Rc 5,0? Politieke wens Juli 2012 duidelijkheid Thermische isolatie

76 Ten minste een van de vereiste beweegbare delen in de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is een beweegbaar raam Dus geen deur? Spuivoorziening (Afbeeldingen: ministerie BZK)

77 Beperking installatiegeluid woonfunctie, kinderopvang, onderwijsfunctie Maximaal 30 db in woning, max. 35 db kinderopvang en onderwijs ventilatie (MV/WTW) en verwarming (CV/WP) Aandachtspunten ontwerp: Installaties op open zolderruimten kast Eisen opstelplaatsen (bevestigen aan zwaardere wanden) Beperking te hoog debiet afzuigpunt Installatiegeluid

78 geluidvermogen installatie L WA [db] tot voorbeeld installatie decentraal gebalanceerd ventilatiesysteem scheiding installatieruimte en verblijfsruimte ruimten naast elkaar ruimten boven elkaar n.v.t., installatie mag rechtstreeks in verblijfsruimte installatie in andere ruimte in open verbinding met verblijfsruimte normale deur trapgat cv-ketel mv-box wtw-unit warmtepomp normale deur normale deur normale wand + geluidwerende deur normale wand + 2 normale deuren geluidwerende wand + 2 normale deuren trapgat + normale deur trapgat + normale deur trapgat + normale deur trapgat + geluidwerende deur trapgat + 2 normale deuren 65 en meer n.v.t., installatie buiten woning plaatsen Installatiegeluid

79 Eis geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie Geldt niet indien: verblijfsruimten in open verbinding met elkaar staan de ene verblijfsruimten vanuit de andere verblijfsruimte rechtstreeks bereikbaar is via een deuropening. Geluidwering

80 Vervallen eisen Eisen liftschacht en liftmachinekamer -> Warenwetbesluit liften en EU-richtlijn Liften Eisen opstelplaats stook- en warmwatertoestel -> deels verwerkt in hfdst. 2 Eisen meterruimte (dus ook de 3 meter-eis!) -> was privaat en privacygericht Eisen stallingsruimte voor fietsen -> bestemmingsplan (overgangsbepaling: vervalt pas per 2017!) Ruimten en opstelplaatsen

81 Aanrecht, kooktoestel alleen woonfunctie Verwarmingstoestel (bijna) alle functies Warmwatertoestel woonfunctie en gezondheidszorg Opstelplaatsen

82 Nieuwbouw: Minimale oppervlakte VG woonfunctie 18 m² (was 24 m²) Geen VG meer in industriefunctie en overige gebruiksfunctie matje van 11 m² met een breedte van 3 m (was 3,3 x 3,3 m) Bestaande bouw: Nu ook verblijfsgebieden In woonfunctie min. 10 m² aan VG aanwezig Hoogte VG / VR minimaal 2.1 m (alle functies) matje van 7,5 m² met een breedte van 2,4 m Verblijfsgebied en verblijfsruimte

83 Persoonsbenadering Per 30 personen 1 toiletruimte (niet voor alle functies) Max. 5 woonfuncties op één toiletruimte Max. 6 logiesverblijven op één toiletruimte Geen 2e toilet vereist bij woning> 125 m² Geen eisen badruimte bestaande bouw Eis inzake afsluitbaarheid is vervallen BB2003 BB2012 BR basis 1,6 m² 1,6 m² BR +TR 2,6 m² 2,2 m² BR integraal toegankelijk 1,65 x 2,2 m 1,6 x 1,8 m BR +TR integraal toegankelijk 7,8 m² 2,2 x 2,2 Toiletruimte (TR) en Badruimte (BR)

84 Woonfunctie nu maximaal 1 m boven maaiveld (was 20 mm) Te overbruggen met een hellingbaan (Nieuw!). Hoogteverschil 20mm vanaf afgewerkte vloer Men mag rekening houden met vloerbedekking, was voorheen gelijkwaardigheid Vloerbedekking geen constructieonderdeel! geen eisen brand- en rookgedrag! Bereikbaarheid en toegankelijkheid

85 Bij nieuwbouw woonfunctie Gemeenschappelijk toegestaan bij kleine woningen (< 40 m 2 ) Eisen aan de bereikbaarheid Geen eis inzake 20 mm opstap buitenruimte (wel bij gemeenschappelijke buitenruimte) Buitenruimten en buitenberging

86 Overige eisen Berging is regenwerend Eisen aan afmetingen. Buitenruimte: minimaal 4 m² en 1,5 m breed Berging: minimaal 5 m², 1,8 m breed en 2,3 m vrije hoogte Buitenruimten en buitenberging

87 Informatiebrochures overheid ( Congres Bouwbesluit 2012 : 25 april 2012 ( Helpdesk bouwregelgeving Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften Meer informatie

Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met en Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding

Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met en Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & procedures Verbouwvoorschriften De

Nadere informatie

Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding

Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Steunpunt Handhaving Overijssel Basismodule - inleiding Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & procedures Verbouwvoorschriften De

Nadere informatie

9-4-2012. Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met +++++ en ------ Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012

9-4-2012. Omzetting van BB2003 naar BB2012: beleidsneutraal met +++++ en ------ Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Bodegraven-Reeuwijk 13 april 2012 Programma voor vanmiddag Waarom een nieuw Bouwbesluit? Wijzigingen in definities & procedures Verbouwvoorschriften De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Steunpunt Handhaving Overijssel Verdiepingsmodule

Steunpunt Handhaving Overijssel Verdiepingsmodule Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Steunpunt Handhaving Overijssel Verdiepingsmodule Gebruiksgebied, verblijfsgebied, functiegebied Vloerafscheidingen, trappen Geluid, spuiventilatie, daglicht, ruimten en opstelplaatsen

Nadere informatie

Steunpunt Handhaving Overijssel Verdiepingsmodule. Hfdstk. 1.1

Steunpunt Handhaving Overijssel Verdiepingsmodule. Hfdstk. 1.1 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Steunpunt Handhaving Overijssel Verdiepingsmodule Gebruiksgebied, verblijfsgebied, functiegebied Vloerafscheidingen, trappen Geluid, spuiventilatie, daglicht, ruimten en opstelplaatsen

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid

31-3-2012. Verdiepingsmodule brandveiligheid. Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Verdiepingsmodule Brandveiligheid Programma Korte herhaling wijzigingen en begrippen algemeen Wijzigingen brandveiligheid Brandveiligheid Compartimenteren Vluchten Overig Installaties

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

BNA Roadshow. in het Bouwbesluit 2012. Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen. Adviesburo Nieman B.V.

BNA Roadshow. in het Bouwbesluit 2012. Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen. Adviesburo Nieman B.V. BNA Roadshow Bouwbesluit 2012 Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen in het Bouwbesluit 2012 Adviesburo Nieman B.V. Inhoud Veiligheid (exclusief brand)

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013

Wijzigingen Bouwbesluit 2012. ing. A. de Jong Maart 2013 Wijzigingen Bouwbesluit 2012 ing. A. de Jong Maart 2013 Introductie algemeen Nieman Raadgevende Ingenieurs BV Onderdeel van de Nieman Groep Sinds 1988 actief in de bouw Bouwfysica, bouwregelgeving, brand,

Nadere informatie

Wanneer is de dag voor jullie geslaagd?

Wanneer is de dag voor jullie geslaagd? Bouwbesluit 2012 Verdiepingsbijeenkomst november 2012 Doel van de training: Een update van het Bouwbesluit Verdieping van het rechtens verkregen niveau Ervaring tot nu toe? Wanneer is de dag voor jullie

Nadere informatie

4-11-2012. Doel van de training: Een update van het Bouwbesluit Verdieping van het rechtens verkregen niveau. Ervaring tot nu toe?

4-11-2012. Doel van de training: Een update van het Bouwbesluit Verdieping van het rechtens verkregen niveau. Ervaring tot nu toe? Bouwbesluit 2012 Verdiepingsbijeenkomst november 2012 Doel van de training: Een update van het Bouwbesluit Verdieping van het rechtens verkregen niveau Ervaring tot nu toe? Wanneer is de dag voor jullie

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Nieuwe Bouwbesluit Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Imagine the result Programma ir. Rick Bleeker ARCADIS Achtergronden Bouwbesluit Wijzigingen: Algemeen Wijzigingen: Per vakgebied

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap

Tabel 2.27 gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarden. afmetingen trap Afdeling 2.5. Trap 30 2.5.1. Nieuwbouw Artikel 2.27 1. Een te bouwen trap die een hoogteverschil als bedoeld in paragraaf 2.4.1 overbrugt, kan veilig worden gebruikt. 2. Voorzover voor een gebruiksfunctie

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw?

Het Bouwbesluit 2012. Verbouw en functiewijziging. Verbouw. Wat is verbouw? Het Bouwbesluit 2012 Verbouw en functiewijziging Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Dit

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap

Nadere informatie

Gebouwinspectie Gebouwi in de praktijk

Gebouwinspectie Gebouwi in de praktijk Gebouwinspectie in de praktijk Dagdeel 1: algemeen Even voorstellen Uitgangspunten van de brandveiligheid Wanneer is wat van toepassing? Hoe zit dat met die vergunning? Programma deel I: de theorie Stappenplan

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand.

Beschrijving ADVIES. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 516 2600 AM Delft. www.adviescommissiebrand. ADVIES Registratienummer: Betreft: BMI in woongebouw met incidenteel logiesgebruik Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, woongebouw, logiesfunctie, gelijkwaardigheid, handhaving, bestaande

Nadere informatie

Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond

Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond Herbestemmen en de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 VBE - 8 oktober 2014 Hajé van Egmond Je moet in Nederland aan het Bouwbesluit voldoen! Ik heb een vergunning, dus ik voldoe aan alle eisen!

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Bouwbesluit Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop

Bouwbesluit Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop Bouwbesluit 2012 Integrale voorschriften voor bouwen, gebruik en sloop 8 september 2011 Programma Even voorstellen Het huidige stelsel van de bouwregelgeving Het nieuwe Bouwbesluit Totstandkoming en enkele

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Bouwbesluitgegevens ALGEMENE RUIMTE

Bouwbesluitgegevens ALGEMENE RUIMTE Bouwbesluitgegevens ALGEMENE RUIMTE Project: Herontwikkeling terrein De Oude Melkfabriek aan de Leunseweg te Leunen. Opdrachtgever: Hoex-Maessen VOF Franklinstraat 1, 5807 GJ Oostrum Projectnummer: 15-556

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11.

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11. R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N kenmerk: Projectnr. 11.050 opgesteld: R H / C H datum: 0 7 0 5 2 0 1 3 RAPPORTAGE BOUWBESLUIT Datum

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Landschap voor 1 april 2012

Landschap voor 1 april 2012 Bouwbesluit 2012 Landschap voor 1 april 2012 Waarom ook alweer? Vergroten samenhang bouwregelgeving Verminderen regeldruk (30% minder regels) Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid Harmonisatie Europese

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Bouwbesluit naar BBL. Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties

Bouwbesluit naar BBL. Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties Bouwbesluit naar BBL BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties 1 Overheid Burgers en bedrijven Algemene procedure regels

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden

Bouwbesluit 2012. Vrije indeelbaarheid. Functieruimten, verblijfsruimten en bedruimten. Functiegebieden, verblijfsgebieden en bedgebieden Bouwbesluit 2012 Vrije indeelbaarheid Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit:

Nadere informatie

Transformatie en het Bouwbesluit 2012

Transformatie en het Bouwbesluit 2012 Transformatie en het Bouwbesluit 2012 van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbouw en functiewijziging Het Bouwbesluit

Nadere informatie

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard Algemeen kundig Woonfunctie (woonwagen) Woonfunctie (woonge) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk

Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk BWT Congres 2013 Een transformerend BWT Workshop Brandveiligheid: toepassing BB2012 in de praktijk ir. Bart Kolman Falck De Heerlickheijd van Ermelo 24 oktober 2013 Even voorstellen Brandveiligheid in

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING BOUWBESLUIT 2012. Inhoudsopgave algemeen deel

NOTA VAN TOELICHTING BOUWBESLUIT 2012. Inhoudsopgave algemeen deel NOTA VAN TOELICHTING BOUWBESLUIT 2012 Inhoudsopgave algemeen deel 1 Inleiding 2 Grondslag en reikwijdte 3 Uitgangspunten 4 Indeling van het besluit 5 Systematiek en opbouw van de voorschriften 6 Inhoud

Nadere informatie

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand

Het Bouwbesluit 2012. Vluchten bij brand Het Bouwbesluit 2012 Vluchten bij brand 1 1. Algemeen Inleiding Deze brochure is een toelichting op de toepassing van de voorschriften over veilig vluchten in het Bouwbesluit 2012. Het doel van deze brochure

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

16-4-2012. Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften. Overgangsrecht Algemeen & specifiek

16-4-2012. Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften. Overgangsrecht Algemeen & specifiek Bouwbesluit 2012 Verdiepingstraining juridische aspecten Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften Overgangsrecht Algemeen & specifiek Rechtens verkregen niveau Handhaving Jurisprudentie

Nadere informatie

Verdiepingstraining juridische aspecten

Verdiepingstraining juridische aspecten Bouwbesluit 2012 Verdiepingstraining juridische aspecten Algemene bepalingen Meldingen & rechtstreeks werkende voorschriften Overgangsrecht Algemeen & specifiek Rechtens verkregen niveau Handhaving Jurisprudentie

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012

Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen. Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 Brandveilig ontwerpen in de praktijk Deel 1 ontwerpen van vluchtwegen Emiel van Wassenaar - 14 juni 2012 6/15/2012 Emiel van Wassenaar BOUW RUIMTE MILIEU Inhoud deel 1 1. Het menselijk gedrag zelfredzaamheid

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond

Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing. Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Bouwbesluit 2012 Verbouw & Energiebesparing Recente wijzigingen in de bouwregelgeving 8 oktober 2013 Hajé van Egmond Stelsel bouwregelgeving Verbouwvoorschriften Energiezuinigheid Onderwerpen Bouwen, waar

Nadere informatie

TOELICHTING Geïntegreerde toelichting bij het Bouwbesluit 2012, samengesteld uit de toelichtingen bij de Staatsbladen 2011, 416 en 2011, 676.

TOELICHTING Geïntegreerde toelichting bij het Bouwbesluit 2012, samengesteld uit de toelichtingen bij de Staatsbladen 2011, 416 en 2011, 676. TOELICHTING Geïntegreerde toelichting bij het Bouwbesluit 2012, samengesteld uit de toelichtingen bij de Staatsbladen 2011, 416 en 2011, 676. Verantwoording Algemeen deel van de toelichting Het algemeen

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: rooksluis in tot hotel herbestemd kantoorgebouw Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, logiesfunctie, rechtens verkregen niveau, herbestemming, rookvrij : Status: Definitief

Nadere informatie

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN 1. INLEIDING Sommige eisen van het Bouwbesluit 2003 zijn afhankelijk van de

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk

Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Bouwbesluit 2012 Verbouwniveau van theorie naar praktijk Verbouw is nieuwbouw Gemeente kan ontheffing verlenen Niveau staat in Bouwbesluit 2003 Artikel 6, Woningwet (oud) 1 Niet alle gemeenten werken mee

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../...

Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008. Gelet op de artikelen... en...van de Woningwet, de artikelen..., richtlijn nr.../.../... Concept-wijziging Bouwbesluit 2003, versie 14 juli 2008 Besluit van houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (...) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 2008, nr. BJZ..,

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel)

Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 63 Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Publicatiedatum 20 mei 2009 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel

Nadere informatie

Rechtens verkregen niveau

Rechtens verkregen niveau Rechtens verkregen niveau Een praktische uitleg van de theorie ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond VBE Themabijeenkomst "Rechtens verkregen niveau" 25 mei 2016 Artikel 6 Woningwet Verbouw is nieuwbouw Gemeente

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging Brandveilig met Solar Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging 1 Wijzigingen in het Bouwbesluit (Hfst 6 brandveiligheid) 2 Opleveren BMI met de nieuwe CCV- certificatieschema s 3 Uw voordelen Met het Solar

Nadere informatie

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3 Voorschrift Gebruiksfunctie LTB 01 Hoofdstuk Veiligheid Woonfunctie (woongebouw),.4: Overbrugging van Bijeenkomstfunctie (kinderopvang) en hoogteverschillen Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) Industriefunctie

Nadere informatie

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4

Beschrijving. Transformatie kantoor naar portiekwoningen. Advies Definitief. Kern 1 Kern 5. Kern 2 Kern 3 Kern 4 Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, kantoorfunctie, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, portiekontsluiting, herbestemming, verbouw, vluchtroute Datum: 8 april 2017 Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning

1591 Transformatie pand Stationsstraat 16 / 16a te Weert: toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning pagina 1 1. Inleidend Bij de transformatie van het oorspronkelijke pand van drukkerij Smeets (1953-1956) aan de Stationstraat 16/16a te Weert tot woongebouw met behoud van commerciële plint, wordt de oorspronkelijke

Nadere informatie