De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader"

Transcriptie

1 Troonstraat Brussel Tel November 2014 De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader Standpunt van de Gezinsbond Inhoud Problemen erkennen, niet te snel problematiseren p. 2 Levenslange mobiliteitsvorming p. 2 Rijbewijs op school p. 2 Hogere ordevaardigheden, de GDE-matrix of gewoon hoffelijk rijden? P. 3 Een kader voor een leertraject in de rijopleiding p. 3 De begeleider en leerling in de focus p. 5 Betaalbaarheid als knelpunt én uitdaging p. 6 Verzekering als addertje onder het gras p. 6 Wat met het rijbewijs met punten? p. 7 Standpunt van de Gezinsbond p. 7 De rijopleiding Gezinsbond, november

2 Problemen erkennen, niet te snel problematiseren Het mobiliteitsthema blijft actueel. Niet alleen omwille van de toegenomen intensiteit die fileleed, luchtvervuiling en conflicten tussen verschillende modi meebrengt. De verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers zijn ook in het Vlaamse Mobiliteitsplan centrale doelstellingen. De oververtegenwoordiging van jonge autobestuurders is daarbij een bijzonder pijnpunt. Naar aanleiding van in het oog springende ongevallen wordt dan gemakkelijk naar de roekeloosheid en de onervarenheid van beginnende chauffeurs verwezen. Vanuit de hoek van de professionele rijsector is er de roep naar een heroriëntatie van de rijopleiding waarbij vooral veel heil verwacht wordt van een verdere professionalisering van de begeleiding en een fasering van de oefenperiode met tussentijdse toetsingsmomenten. De overheveling van de bevoegdheid over de rijopleiding in het kader van de zesde staatshervorming dient zich dan aan als het momentum om werk te maken van deze heroriëntering. De Gezinsbond erkent de drama's die zich in gezinnen voordoen naar aanleiding van grote en kleinere ongevallen. Maar wij willen de groep van (jonge) beginnende chauffeurs niet te snel culpabiliseren. De problematiek van ongevallen in het verkeer stelt zich op verschillende manieren bij verschillende groepen. We merken dat jongeren sneller en consequenter afspraken maken over rijden en alcoholgebruik, iets wat bij veertigers en vijftigers minder evident lijkt. Er worden vragen gesteld bij de rijvaardigheid van ouderen, ondanks het feit dat de auto voor hen vaak gelijk staat met vervoersautonomie. Het zou naïef zijn te denken dat een hervorming van de rijopleiding op zich het enige element voor het vergroten van de verkeersveiligheid zou zijn. Levenslange mobiliteitsvorming Vanuit de educatieve kracht van gezinnen kunnen wij ons gemakkelijk herkennen in het concept van verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit houdt in dat op een samenhangende manier en met specifieke methodieken per doelgroep, een leerproces gestimuleerd wordt rond bewust, duurzaam en aangepast verplaatsingsgedrag. Dit geeft een goed kader om het STOP-principe in te passen, het ondersteunt voorbeeldgedrag van ouders naar kinderen en het speelt in op de maatschappelijke wenselijkheid van verplaatsingskeuzes. Uiteraard moet het educatieve luik aangevuld worden met de nodige voorzieningen (fietsinfrastructuur, openbaar vervoer, intelligente verkeerssturing) en met een consequent handhavings- en bestraffingsbeleid. Binnen zo'n kader is het behalen van het rijbewijs niet langer het 'moment suprème', of het eindpunt van een opleidingsproces. Het is één fase binnen het permanent bezig zijn met bewust verplaatsingsgedrag, dat start op jonge leeftijd. Op die manier is mobiliteitsvorming niet alleen een zaak van de leerling-bestuurders, maar van iedereen die zich in het (auto)verkeer beweegt. Meer en meer zien we de promotie voor rem- of slipcursussen, voor ecologisch rijden en voor opfrissingscursussen voor ouderen. Regelmatige toetsing van de rijvaardigheid of zelfs het rijbewijs met punten komen dan ook ter sprake. Voor de Gezinsbond moet de discussie over de rijopleiding steeds tegen deze brede achtergrond gezien worden. Rijbewijs op School Een eerste stap in het behalen van een autorijbewijs bestaat in het afleggen van een theoretisch examen waar voornamelijk de basiskennis rond de verkeersreglementering getoetst wordt. Sinds enkele jaren biedt de Vlaamse overheid aan jongeren vanaf 17 jaar deze voorbereiding op en het afleggen van het examen gratis aan, onder begeleiding van instructeurs uit de rijschool. Deze activiteit gebeurt aansluitend op de gewone schooluren maarhet aanbod is op dit ogenblik een keuze die door de school gemaakt wordt. Los van de problemen van een goede afstemming van de leeftijd en het leerjaar van de kandidaten, zijn de ervaringen met dit project vrij positief. In 2013 konden jongeren uit het De rijopleiding Gezinsbond, november

3 secundair onderwijs hun voorlopig rijbewijs behalen, dat is een slaagpercentage van 59,3 %. Voor de Gezinsbond biedt dit project mogelijkheden om in te haken op maatschappelijke vorming rond mobiliteit op de school. Daarenboven betekent het voor heel wat jongeren een aanvullende troef om zich in de nabije toekomst op de arbeidsmarkt aan te bieden. Het behoud van Rijbewijs op School is in die zin aan te bevelen. Belangrijk is wel dat het niet opgevat wordt als een loutere voorbereiding op het behalen van het rijbewijs, maar dat het uitdrukkelijk de aandacht voor een brede en duurzame mobiliteitseducatie en de promotie voor het openbaar vervoer mee opneemt. Vanuit het uitgangspunt van een levenslang leerproces rond doordacht verplaatsingsgedrag, is dat noodzakelijk om een al te prestatiegerichte focus op het behalen van het rijbewijs te vermijden. Hogere ordevaardigheden, de GDE-matrix of gewoon hoffelijk rijden? De kritiek dat het huidige praktische rijexamen een (te) eenzijdige nadruk legt op de technische vaardigheden is begrijpelijk. Het praktisch examen gaat nu vooral na of de leerling-bestuurder in staat is een parcours af te leggen zonder objectieve fouten. Het peilt nauwelijks of die leerling-bestuurder blijk geeft van een algemeen verkeersoverzicht, van risico-inzicht of van bewuste aandacht voor kwetsbare weggebruikers. Het zijn deze elementen die hogere ordevaardigheden genoemd worden. Zij zijn opgenomen in de GDEmatrix (Goals for Driver Education), dat Europees als referentiekader voor ontwikkelingen in de rijopleiding aanvaard wordt. Enerzijds is het belangrijk dat deze aspecten bewust aan de orde gesteld worden, al was het maar om te vermijden dat opleiding en examen de facto herleid worden tot een louter technische proef. Anderzijds is er de terechte vraag hoe deze hogere ordevaardigheden en het hanteren van de sociale context van het rijgebeuren, gestructureerd aan te brengen en te examineren. De Gezinsbond gelooft dat hier belangrijk werk kan verricht worden vanuit de knowhow en omkadering van de examencentra. De experimenten om reeds bij het theoretisch examen - de gevoeligheid voor gevaarherkenning mee op te nemen, betekenen een eerste aanvulling in deze richting. Evengoed leeft de overtuiging dat deze capaciteiten slechts verworven worden door voortdurende oefening en door het opdoen van ervaring. Het principe van een levenslang leertraject, een regelmatige opvolging van de rijvaardigheden van elke bestuurder en het koppelen van een rijbewijs met punten aan vorming en bijscholing, vormen hiervoor een logisch kader. Deze tendens kan verder versterkt worden door gelijklopende incentives door sensibilisering, vanuit werkgevers, politie of verzekeringssector. Het oude adagium "wees een heer in het verkeer" krijgt op die manier een actuele en gezamenlijk gedragen invulling. Een kader voor een leertraject in de rijopleiding De Gezinsbond is voorstander van een beter uitgebouwde oefenperiode vooraleer het praktisch rijexamen afgelegd wordt. Deze oefenperiode verloopt in principe onder begeleiding en neemt best een minimale periode (6 maanden) of een minimaal aantal kilometers (1500 tot 3000 kilometer) in beslag. Wat betreft de modaliteiten van zo'n oefenperiode staan 3 vragen centraal: moet er voor de begeleider een verplichte voorbereiding voorzien worden? hoe kan men dit traject op een haalbare en aanvaardbare manier invullen? hoe kunnen we de betaalbaarheid verzekeren? Voor de Gezinsbond biedt het oefenen onder begeleiding van ouders of een andere vertrouwenspersoon een duidelijke meerwaarde. Dit betekent een engagement tussen leerlingbestuurder en begeleider, dat kan uitgedrukt worden in het samen volgen van een introductiemoment. Voor de begeleider betekent dit een opfrissing van de actuele verkeersreglementen en verduidelijking van de rol als begeleider. Voor de leerling-bestuurder heeft dit het voordeel dat een gezamenlijk referentiekader met de begeleider ontstaat. Wij pleiten er voor om deze stap aantrekkelijk te maken: De rijopleiding Gezinsbond, november

4 via een vorm van opleidingscheque; door toegang te verlenen tot ondersteunend materiaal (website, brochures); door een attest toe te kennen dat de begeleider toelaat om gedurende 10 jaar begeleiding te verzorgen; door het recente verbod op passagiers tijdens de oefenritten na verloop van tijd te versoepelen. Deze vorming en bijhorende attestering (we noemen dit attest A) kan ook toegang geven tot een bijkomende vorming (we noemen dit attest B) die ook toelaat de technische basisvaardigheden over te brengen naar de leerling-bestuurder. De Gezinsbond is bereid om, samen met andere partners, de inhoud van dit introductiemoment, de voorziene tijdsduur en de methodische opbouw af te bakenen. Zo'n moment kan zowel in en door de rijschool gegeven worden ofwel door erkende vormingsorganisaties, met inschakeling van professionele rijinstructeurs. Het voorgaande impliceert dat de start van de huidige vrije rijbegeleiding, namelijk het aanleren van de technische basisvaardigheden, mogelijk zou blijven door de begeleiders B, na het volgen van de specifieke bijkomende vorming. In het andere geval volgt de leerlingbestuurder een basispakket van bijvoorbeeld 6 uur onder professionele begeleiding, zoals nu ook reeds kan. Deze intensifiëring van de oefenperiode kan uitgebreid worden met een tussentijds feedbackmoment. Hier kunnen, bij voorkeur in groepsverband, de voortgang van het oefenproces en de verdere aandachtspunten besproken worden. Tot slot kan, facultatief, de mogelijkheid van een proefexamen voorzien worden. Dergelijke regeling biedt aan de overheid alvast een minimale kwaliteitsgarantie, in haar streven om van de rijopleiding een instrument voor grotere verkeersveiligheid te maken. Wanneer de overheid dit essentieel vindt, dan heeft zij voor de Gezinsbond ook de politieke verantwoordelijkheid om dit traject betaalbaar te houden (zie verder). Wij zijn overtuigd van de bereidheid van ouders om te investeren in een veilige verkeersopleiding van hun kinderen. Dat blijkt reeds uit het ter beschikking stellen van de wagen, maar meer nog uit het engagement om op heel verschillende momenten tijd vrij te maken voor de oefenritten. De uitbouw van zo'n beter gestructureerd opleidingstraject veronderstelt dus investeringen in opleiding en examinering, maar eveneens in ondersteunend materiaal. Hier denken sommigen aan het gebruik van een logboek, waarin de oefenritten en de leerpunten systematisch zouden kunnen bijgehouden worden. Het is onduidelijk of zo'n logboek zal toelaten om op een eerlijke en transparante manier de vorderingen van de leerling-bestuurder in kaart te brengen. De dreiging van een (negatieve) beoordeling kan er toe leiden dat fouten weggelaten of verbloemd worden. Voor de Gezinsbond is dergelijk materiaal in elk geval waardevol voor wie er op een bewuste manier gebruik wil van maken. Een formele en verplichte toepassing in het opleidingstraject lijkt minder aangewezen. Het mag duidelijk zijn dat in het licht van een meer doorgedreven oefenperiode en gezien de meerwaarde van het oefenen onder begeleiding, het nu bestaande voorlopig rijbewijs 18 maanden niet aangewezen is als opleidingspiste. De Gezinsbond heeft begrip voor de soms dringende behoefte aan een rijbewijs dat toelaat alleen te rijden. Gelukkig stellen we vast dat, zelfs na een rijopleidingspakket van 20 uren in de rijschool, heel wat jongeren en ouders beslissen om toch nog een periode onder begeleiding te oefenen. Alleen mag deze poort naar een snel rijbewijs, zonder grondige oefenperiode, om principiële redenen niet te gemakkelijk open gezet worden. Daarnaast blijft er de vraag van ouders en leerling-bestuurders om het leerproces helemaal zelfstandig door te maken, zonder al te veel inmenging of (dure) verplichte cursussen. Deze vraag is begrijpelijk en wordt binnen heel wat gezinnen op een verantwoordelijke wijze opgenomen. Maar soms bevat die vraag overschatting van de eigen capaciteiten of gemakzucht of een signaal over de oplopende kostprijs voor meerdere kinderen die leren rijden. Investeren in een goede rijopleiding, die de veiligheid van jongeren ten goede komt, De rijopleiding Gezinsbond, november

5 moet daarom aantrekkelijk gemaakt worden door een aantal bonussen die in het systeem vervat zitten. Naast de hiervoor vermelde elementen kan met de verzekeringssector nagegaan worden of deze investering leidt tot een lager ongevalsrisico en dus aanleiding kan geven tot lagere verzekeringspremies. In bijlage vindt u alvast een overzicht van wat de modaliteiten van verschillende oefentrajecten kunnen zijn. De begeleider en leerling in de focus Wanneer de rijopleiding meer nadruk wil leggen op het oefenen, dan komt de begeleider scherper in beeld. Naast het belang van de hoger genoemde inhoudelijke voorbereiding (verkeersreglement, aandachtspunten bij coaching, oefenen in complexere situaties ) blijven een aantal formele criteria van belang: minimaal 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B en de laatste 3 jaar niet vervallen van het recht tot sturen; niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicatie; vermelding op het voorlopig rijbewijs (maximaal 2 begeleiders). Bij invoering van het rijbewijs met punten kan het behalen van een bepaald niveau aan strafpunten een bijkomend uitsluitingscriterium worden. Op dit ogenblik mag men in het voorafgaande jaar niet als begeleider ingeschreven staan op een ander voorlopig rijbewijs, tenzij er een dichte familiale band is. Voor de Gezinsbond is de kwaliteit van de begeleider belangrijker dan de familiale band. De huidige voorwaarde bemoeilijkt daarenboven voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg of met zwakke familiale banden, de mogelijkheid om een begeleider te vinden. De opgegeven begeleider(s) is/zijn de enig toegelaten passagiers. Om de motivatie voor het volgen van een introductiemoment te verhogen, hebben we eerder gepleit voor het versoepelen van die voorwaarde na een zekere tijd oefenen. Bijvoorbeeld: na 4 maanden en een feedbackmoment zijn 2 andere passagiers naast de begeleider mogelijk. Dat maakt, vooral in een familiale context, meer nuttige en realistische oefenritten mogelijk. Wat de leerling-bestuurder betreft is oefenen onder begeleiding thans mogelijk vanaf 17 jaar. Vanuit verschillende hoeken wordt er voor gepleit deze ondergrens te verlagen naar 16 jaar zodat men langer kan oefenen en dat steeds binnen een pedagogisch kader. Op basis van de ervaringen in andere landen kan het een aanbeveling zijn ook in Vlaanderen een experiment in deze richting op te zetten. Uiteraard blijven tijdens de oefenperiode voor leerling-bestuurders strenge regels gelden wat betreft alcoholgebruik, tijdstip van rijden of snelheidsovertredingen. Bij een eventuele invoering van een rijbewijs met punten zal moeten nagedacht worden op welke manier dit kan bijdragen tot het installeren van veilige gedragspatronen. Zo starten in Frankrijk beginnende bestuurders met een lager puntensaldo (6 i.p.v. 12), maar na verloop van tijd en zonder overtredingen verwerven zij bijkomende punten. De rijopleiding Gezinsbond, november

6 Betaalbaarheid als knelpunt én uitdaging Naast het bezwaar dat leerling-bestuurders met een voorlopig rijbewijs 18 maanden (te) snel alleen mogen rijden is de hoge kostprijs van de rijschoolopleiding voor vele gezinnen een hoge drempel. Tegelijk gaf een bevraging bij de leden van de Gezinsbond aan dat zij de kwaliteiten en voordelen van een professionele input niet ontkennen. Hoger suggereerden wij reeds dat een overheidsinvestering in deze vorm van verkeersveiligheidsbevordering belangrijk is. Dat gebeurt nu reeds via Rijbewijs op School, maar er is meer nodig. Een financieringspiste zou een bijdrage uit het Verkeersveiligheidsfonds, dat geregionaliseerd wordt, kunnen zijn. Dat wordt gespijsd door de verkeersboetes en in 2013 bedroeg het beschikbare federale bedrag zo'n 140 miljoen euro. Het verhogen van de pakkans is een reeds lang gehoorde vraag in het kader van een consequent handhavingsbeleid en meerinkomsten zouden in dat geval een logische terugvloei kennen. Ook aan de verzekeringssector kan gevraagd worden of een lager ongevalsrisico kan omgezet worden in een bijdrage voor een kwaliteitsvolle rijopleiding. In elk geval vermeldt het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord dat de hervormde rijopleiding voor iedereen betaalbaar moet blijven. Verzekering als addertje onder het gras Een bijzonder aandachtspunt vormt de verzekering voor leerling-bestuurders en voor beginnende chauffeurs. Het gebrek aan rijervaring verhoogt in ieder geval het risico voor de verzekeraar en dat vertaalt zich in fors hogere tarieven. Tijdens de oefenperiode zelf rijdt men ofwel met een wagen van de rijschool (en dan is de verzekering geregeld), ofwel rijdt men met de gezinswagen. In principe is er ook hier geen probleem. Wel is het aan te raden aan de verzekeraar te melden dat er een occasionele bestuurder bijkomt. Wanneer de leerling-bestuurder zijn/haar definitief rijbewijs bekomt, wordt het riskanter de jonge bestuurder verder als occasionele gebruiker van de gezinswagen te laten functioneren. Vooral wanneer zou blijken dat deze beginnende bestuurder in de praktijk de hoofdbestuurder is, dreigt de beschuldiging van fraude, met alle gevolgen van dien. De basisverzekering burgerlijke aansprakelijkheid valt voor beginnende chauffeurs behoorlijk duur uit. Recent onderzoek van de FOD Economie geeft een gemiddelde van 820 euro voor 18- tot 24-jarigen, voor 25- tot 29-jarigen zakt dat naar 574 euro. Alternatieven zoals het Tariferingsbureau (voor wie bij de verzekeraars geweigerd wordt) of de 29/29 regeling (tarief van een 29-jarige, vermeerderd met 29 % en mits een aantal beperkingen), zijn weinig gekend en gekoppeld aan strenge voorwaarden. Het vroegere bonus-malussysteem wordt sinds 2004 door de verschillende maatschappijen anders gehanteerd. Nochtans zou dit een objectievere basis voor de individuele risicobeoordeling kunnen vormen. Daardoor worden jongeren niet langer als groep met deze bijkomende drempel geconfronteerd. Wij pleiten voor een systeem dat ouders en jongeren duidelijkheid geeft, betaalbaar blijft en tegelijk responsabiliseert naar veilig rijgedrag. Een goed uitgebouwd opleidingstraject, met een deels professionele input en met een goed omkaderde oefenperiode, zou eveneens kunnen meespelen in het bepalen van het polisbedrag. De rijopleiding Gezinsbond, november

7 Wat met het rijbewijs op punten? Het principe werd reeds in 1990 goedgekeurd, maar bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten (en de nodige technologische ondersteuning) is het nog steeds niet van kracht. Binnen de logica van levenslange mobiliteitsvorming en van een globaal en samenhangend verkeersveiligheidsbeleid, kan het rijbewijs op punten bijdragen tot een bewuster rijgedrag. De Gezinsbond heeft zich, in het licht van de lopende politieke discussie, principieel uitgesproken voor de invoering ervan, mits het doordacht bepalen van welk soort overtredingen tot strafpunten leidt en op voorwaarde dat bijsturing van onveilig gedrag mee opgenomen wordt. Van daaruit kan voor beginnende bestuurders nagegaan worden hoe het rijbewijs op punten een extra aansporing kan zijn om doordacht de eigen rijvaardigheid verder op te bouwen. Standpunt van de Gezinsbond Een brede analyse leert dat ons land nog een hele weg af te leggen heeft wat betreft het verbeteren van de verkeersveiligheid. Die ambitie moet gekaderd zijn in een traject van levenslange mobiliteitsvorming voor verschillende doelgroepen, aangevuld met de nodige maatregelen op het vlak van mobiliteitsorganisatie en handhaving. Een belangrijke stap binnen dit geheel vormt de voorbereiding op het rijbewijs B. Wetenschappelijke inzichten bevestigen dat daarbij meer nadruk moet gaan naar het opbouwen van een bewuste en verantwoordelijke attitude van de bestuurder. Dit kan maar groeien in een goed opgebouwde oefenperiode die toelaat de nodige ervaring op te doen. Vertrouwensfiguren zoals ouders zijn een onmisbare schakel om hier hun rol in te spelen en moeten daarbij ondersteund worden. De begeleiders moeten wel voldoen aan een aantal formele voorwaarden en bij de invoering van het rijbewijs met punten kan het behalen van een bepaald aantal strafpunten een uitsluitingscriterium worden. De Gezinsbond is er van overtuigd dat begeleiders bereid zijn te investeren in een ondersteuningsaanbod dat de veiligheid voor beginnende bestuurders bevordert. De voorwaarde is wel dat deze ondersteuning op een haalbare manier opgezet wordt binnen een gezinscontext en dat een maatschappelijke/politieke verantwoordelijkheid genomen wordt om dit betaalbaar te houden. In het voorgaande schetst de Gezinsbond de principes en de verantwoording voor een dergelijk traject. In bijlage worden de mogelijke concrete modaliteiten en implicaties geschetst. Dit leidt tot twee alternatieven voor een normale rijopleiding: rijopleiding type A en type B. Rijopleiding type A Professioneel basispakket en omkaderde oefenperiode Leerling volgt basispakket van 6 uur professionele les Introductiemoment samen met begeleider voor oefenperiode (attest begeleider geldig voor 10 jaar) Oefenperiode van min. 6 maanden met feedbackmoment en evt. proefexamen Toegang tot ondersteuningsmateriaal Soepeler passagiersvoorwaarde Rijopleiding type B Basispakket via begeleider en omkaderde oefenperiode Begeleider volgt opleiding om het basispakket te kunnen geven (attest is 5 jaar geldig) Voor de rest idem als type A De rijopleiding Gezinsbond, november

8 Wanneer hierop uitzonderingen zouden voorzien worden, dan is het logisch dat deze opleidingen strikter georganiseerd worden. Voor de volledigheid, maar zonder dat dit de voorkeur van de Gezinsbond wegdraagt, worden ook de contouren van dergelijke rijopleiding type C en type D aangegeven. Rijopleiding type C Voor wie geen omkadering wenst Leerling volgt basispakket van 6 uur professionele les Oefenperiode van min. 9 maanden Verplicht proefexamen na 6 maanden Geen toegang tot het ondersteuningsmateriaal Geen passagiers Slechts 1 begeleiding type C mogelijk Rijopleiding type D Traject zonder begeleiding Volledig professionele opleiding van 30 u Niet begeleide oefenperiode van 6 maanden Verplicht 2 feedbackmomenten en proefexamen Geen passagiers De rijopleiding Gezinsbond, november

9 Bijlage: pistes voor een traject naar rijbewijs B Op basis van de overwegingen in het ontwerpstandpunt is een overzicht gemaakt van diverse trajecten die naar een rijbewijs B kunnen leiden. Daar liggen een aantal vooropstellingen aan ten grondslag. De Gezinsbond wil inzetten op de vraag naar een verbetering door een langere en beter omkaderde oefenperiode en door garanties voor het correct aanleren van de noodzakelijke basisvaardigheden. De voorkeurstrajecten (type A en type B) zoals hierna beschreven, betekenen een feitelijke verzwaring tegenover de huidige situatie (qua begeleidingsengagement en financieel). Dus moet een voldoende bonus ingebouwd worden om deze trajecten aantrekkelijk te maken. Deze bonus zit in: - garanties voor ouders en overheid dat dit de veiligheid van beginnende chauffeurs kan verhogen; - voorwaarden die het traject aantrekkelijk en verkieslijk maken vanuit het standpunt van gezinnen; - een tussenkomst via de overheid om het traject betaalbaar te houden; - het zou goed zijn om ook vanuit de verzekeringssector aanmoediging en tussenkomst te voorzien, bv. via goedkopere polistarieven. Bij de inschatting van de kostprijs is een verschil gemaakt tussen lessen die op individuele basis dan wel in groep kunnen gegeven worden. Vandaar de goedkopere berekening voor type A en type B. Dit moet als maximumprijzen beschouwd worden, eventueel kan gebruik gemaakt worden van de (goedkopere) diensten van zelfstandige rijinstructeurs. Wat de kost voor de overheid betreft, is uitgegaan van een ruwe berekening vanuit het jaarverslag 2013 van GOCA: eerste praktijkexamens in Vlaanderen met een tussenkomst van 300 euro per persoon in type A of B, zou een jaaruitgave van 25 tot 30 miljoen euro betekenen. Een bijkomende vraag kan zijn in hoeverre de overheid investeert in trajecten type C of D, die duidelijk niet de voorkeur genieten. Binnen het kader dat geschetst wordt, zijn bepaalde modaliteiten uiteraard bespreekbaar. De rijopleiding Gezinsbond, november

10 Wat is de onderliggende idee? Dit traject legt de nadruk op een goed omkaderde oefenfase, die beantwoordt aan : correcte technische vaardigheden via een professionele opleiding, een voldoende lange en gevarieerde oefenperiode, engagement van de begeleider(s) Begeleider met attest A (type A) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? Wat betekent het voor de begeleider? - De leerling-bestuurder heeft met succes het - Maximum 2 begeleiders kunnen theoretisch examen afgelegd en verwerft een genoteerd worden op het voorlopig voorlopig rijbewijs type A. rijbewijs van de leerling. - De leerling volgt een startpakket van 6 - De begeleider moet beantwoorden professionele lesuren rond de vereiste aan de huidige vereisten. Eventueel is technische vaardigheden. een te hoog aantal strafpunten op het - De leerling volgt samen met zijn begeleider(s) rijbewijs een bijkomend uitsluitings- een introductiemoment van 4 uur als criterium. voorbereiding op het oefenen onder - De begeleider volgt samen met de begeleiding (kan door de rijschool of door leerling het introductiemoment van een erkende vormingsorganisatie). 4 uur (rijschool of erkende vormingsorganisatie). - De leerling oefent minimum 6 maanden onder begeleiding teneinde een voldoende - Het volgen van het introductiemoment ervaringsbasis op te doen. verleent aan de begeleider een attest - Leerling en begeleider(s) hebben toegang tot A, waardoor hij/zij gedurende 10 jaar ondersteunend materiaal om de oefenperiode een begeleidings-bevoegdheid systematisch en gevarieerd te verwerft. Binnen die periode is het ordenen. opnieuw volgen van het - De leerling en de begeleider(s) volgen na introductiemoment niet verplicht, minimum 4 maanden een feedbackmoment hoewel het een aantal pedagogische (binnen een ruimere groep in de rijschool of voordelen bevat. door een erkende vormingsorganisatie). Op - De begeleider begeleidt en structureert die basis kan het oefentraject bijgestuurd gedurende 6 maanden het worden. oefentraject van de leerling. - Vanaf het feedbackmoment en steeds onder - De begeleider kan gebruik maken van begeleiding kan de leerling maximaal 2 het ondersteunend materiaal. passagiers vervoeren. - De leerling en begeleider volgen na - Na het feedbackmoment kan de leerling min. 4 maanden een feedbackmoment vrijblijvend een proefexamen afleggen in de (binnen een ruimere groep rijschool. binnen de rijschool of een erkende - Na minimum 6 maanden en ten vroegste op vormingsorganisatie). Op die basis de leeftijd van 18 jaar kan de leerling het kan het oefentraject bijgestuurd praktisch examen afleggen. worden. - Na het behalen van het rijbewijs B gelden - De begeleider kan eventueel het nog gedurende 2 jaar specifieke bepalingen proefexamen en de bespreking voor het alleen rijden. meemaken. Inschatting kostprijs 6 uur individuele rijles (leerling) + 4 uur introductie (in groep met leerling en begeleider) + 3 uur feedback (in groep met leerling en begeleider) + 2 uur proefexamen (leerling en begeleider) = 15 uur Kostprijs gemiddeld = 50 euro/uur Totaalkost = 750 euro Tussenkomst via overheid: 20 euro/uur = 300 euro Nettokost = 450 euro De rijopleiding Gezinsbond, november

11 Wat is de onderliggende idee? Idem als traject met begeleider attest A. De begeleider volgt een bijkomende opleiding van 6 uur die hem/haar de mogelijkheid geeft de startvaardigheden correct door te geven aan de leerling. De leerling leert de startvaardigheden dan van de begeleider in plaats van in de rijschool Wat is de onderliggende idee? Bedoeld voor wie het oefentraject helemaal op eigen houtje doet. Uitgangspunt is dat dit niet zo goed is en dat het traject dus een stuk zwaarder zal zijn Begeleider met attest B (type B) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? Wat betekent het voor de begeleider? - De leerling-bestuurder heeft met succes het - De begeleider volgt 6 u les in de theoretisch examen afgelegd en verwerft rijschool waarbij juiste technieken en een voorlopig rijbewijs type B de wijze om ze door te geven, - Geen verplichting om de basisvaardigheden aangeleerd worden. professioneel aan te leren - Indien succesvol verwerft de - Voor de rest idem als traject met attest A begeleider een attest B, waardoor hij gedurende 5 jaar de bevoegdheid krijgt om deze startvaardigheden aan te leren aan leerling-bestuurders - Wil de begeleider na 5 jaar verder met het attest B werken, dan moet hij een opfrissingsmoment volgen dat zijn attest verlengt. - Voor de rest idem als traject met begeleider attest A Voor wie geen omkadering wenst (type C) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? begeleider? Wat betekent het voor de - De leerling-bestuurder heeft met succes het - Maximum 2 begeleiders kunnen theoretisch examen afgelegd en verwerft een genoteerd worden op het voorlopig voorlopig rijbewijs type C rijbewijs van de leerling - De leerling volgt het startpakket van 6 - Een begeleiding zonder omkadering professioneel begeleide lesuren kan slechts eenmaal. Wie een tweede - Oefentraject loopt over minimum 9 maanden begeleiding wil doen is verplicht voor - Leerling en begeleider hebben geen het traject attest A of attest B te rechtstreekse toegang tot het ondersteunend gaan. materiaal - Proefexamen verplicht na minimum 6 maanden zonder aanwezigheid van de begeleider. - Gedurende gans de oefenperiode is er geen mogelijkheid om extra passagiers mee te nemen Inschatting kostprijs 6 uur instructie (in groep) voor de begeleider + 4 uur introductie (in groep samen met de leerling) + 3 uur feedback (in groep) + 2 uur proefexamen (met de leerling) = 15 uur Kostprijs gemiddeld 50 euro/uur. Totaalkost = 750 euro Tussenkomst via overheid : 20 euro/uur = 300 euro Nettokost = 450 euro Inschatting kostprijs 6 uur individuele rijles (leerling) + 2 uur proefexamen (leerling) = 8 uur Kostprijs gemiddeld 60 euro/uur. Totaalkost = 480 euro Tussenkomst via overheid : 20 euro/uur = 160 euro Nettokost = 320 euro De rijopleiding Gezinsbond, november

12 Wat is de onderliggende idee? Hoewel de rechtstreekse toegang tot het rijbewijs B niet aan te bevelen is omdat er geen begeleide oefenperiode is, zal deze piste wellicht toch behouden blijven. Ter compensatie zullen meer uren oefenen in de rijschool en meer feedbackmomenten noodzakelijk zijn - Na minimum 9 maanden en ten vroegste op de leeftijd van 18 jaar kan de leerling het praktisch examen afleggen - Na het behalen van het rijbewijs B gelden nog gedurende 2 jaar specifieke bepalingen voor het alleen rijden Traject zonder begeleiding (typed) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? begeleider? Wat betekent het voor de - De leerling-bestuurder heeft met succes het theoretisch examen afgelegd en verwerft een voorlopig rijbewijs type D - De leerling volgt een pakket van 30 uur begeleide rijles in de rijschool, gevolgd door een attest om alleen te rijden - Het oefentraject loopt over minimum 6 maanden vooraleer het praktisch examen kan afgelegd worden - Tijdens het oefentraject zijn er 2 verplichte individuele feedbackmomenten in de rijschool + een verplicht proefexamen. - De leerling heeft wel toegang tot het ondersteunend materiaal - Tijdens de oefenperiode is er geen mogelijkheid om bijkomende passagiers mee te nemen - Na het behalen van het rijbewijs B gelden nog gedurende 2 jaar specifieke bepalingen voor het alleen rijden Inschatting kostprijs 30 uur individuele rijles in de rijschool + 2 keer individueel feedbackmoment van 2 uur + proefexamen van 2 uur = 36 uur Kostprijs gemiddeld 60 euro/uur. Totaalkost = 2160 euro Tussenkomst via overheid : 20 euro/uur = 720 euro Nettokost = 1440 euro De rijopleiding Gezinsbond, november

De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader

De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader november 2014 De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader Standpunt van de Gezinsbond Inhoudsopgave Problemen erkennen, niet te snel problematiseren p. 2 Levenslange mobiliteitsvorming

Nadere informatie

Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen

Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen Samenvatting Willen we in Vlaanderen tot een duurzame verbetering van de verkeersveiligheid komen dan zijn er grote, aanhoudende

Nadere informatie

Steunpuntproject. Studie naar de effectiviteit van modellen (en deelcomponenten) voor de opleiding rijbewijs categorie B

Steunpuntproject. Studie naar de effectiviteit van modellen (en deelcomponenten) voor de opleiding rijbewijs categorie B Steunpuntproject Studie naar de effectiviteit van modellen (en deelcomponenten) voor de opleiding rijbewijs categorie B Auteurs: Kris Brijs, Karin Van Vlierden, Ariane Cuenen, Veerle Ross, Judith Urlings,

Nadere informatie

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL HANDBOEK VOOR DE PRAKTIJKLESGEVER KANDIDAAT RIJLESGEVER BEGELEIDER EXAMINATOR RIJLESGEVER OPLEIDINGEN NAJAAR Vernieuwde rijopleiding: leerdoelen in de praktijk

Nadere informatie

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Nadere informatie

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieexamen, praktijkopleiding en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed einde brengen. Informatie over de

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur.

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1421 van LODE CEYSSENS datum: 8 juni 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Examen rijbewijs - Instructeurs

Nadere informatie

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering Rijexamens: theorie en praktijk Klassiek Focus op theoretische

Nadere informatie

VLAAMSE JEUGDRAAD. 7 oktober 2009 ADVIES 09/13. Rijopleiding

VLAAMSE JEUGDRAAD. 7 oktober 2009 ADVIES 09/13. Rijopleiding ADVIES RIJOPLEIDING De auto is niet hét vervoersmiddel bij uitstek voor jongeren, maar het zijn wel voornamelijk jonge mensen die leren de auto te besturen. Daarom formuleert de Vlaamse Jeugdraad een advies

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Nota Standpuntbepaling over autoschoolopleidingen Ralph Packet voorzitter Jong N-VA 15 december 2013

Nota Standpuntbepaling over autoschoolopleidingen Ralph Packet voorzitter Jong N-VA 15 december 2013 1. Situatieschets 1.1 Vlinderakkoord Met de zesde staatshervorming worden de rijopleiding, de rijscholen en de examencentra overgeheveld naar de Gewesten. Toch enkele bedenkingen: Het rijbewijs blijft

Nadere informatie

Rijbewijs op School. Projectendag 28 september 2012

Rijbewijs op School. Projectendag 28 september 2012 Rijbewijs op School Projectendag 28 september 2012 Enquête VSV en VAB Ontstaan Resultaat: te weinig aandacht voor verkeer en mobiliteit in het secundair onderwijs Er is nood aan een aantrekkelijk aanbod

Nadere informatie

DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B

DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B DD/MM/JJ. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS VOOR VOERTUIGEN VAN CATEGORIE B Sire, VERSLAG AAN DE KONING Met de Zesde Staatshervorming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS?

HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS? HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS? Hoe behaal je in België een rijbewijs? Welke examens moet je afleggen? Wat moet je doen? 1. Lees de vragen op blad 2 en zoek de antwoorden in de tekst op blad 3. Op blad 4

Nadere informatie

Gratis proefles. Mercedes-Benz DrivingAcademy De rijopleiding voor de nieuwe generatie

Gratis proefles. Mercedes-Benz DrivingAcademy De rijopleiding voor de nieuwe generatie Gratis proefles Mercedes-Benz DrivingAcademy De rijopleiding voor de nieuwe generatie Mercedes-Benz DrivingAcademy: goed voorbereid op weg Autobestuurders staan tegenwoordig bloot aan meer afleiding dan

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B INLEIDING Het Curriculum Praktijkopleiding Categorie B bundelt de essentiële kennis, vaardigheden en gedragsaspecten die een leerling tijdens de praktijkopleiding

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag?

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? Op 13 maart heeft de minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen Kathleen Van Brempt een mededeling gedaan over het Rijbewijs op school. Hierover

Nadere informatie

Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be

Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be Dit is de belangrijkste conclusie van VAB-Rijschool die de resultaten evalueert van de 5000 laatst afgelegde proefexamens

Nadere informatie

Simulator draagt bij aan veiliger verkeer

Simulator draagt bij aan veiliger verkeer Autotest: Suzuki Baleno Nieuwe lesmethode: HappyNDrive Is het CBR doorgeschoten met theorievragen? Rijden met opengeklapte systeemhelm, mag dat? Simulator draagt bij aan veiliger verkeer Wetenschappelijk

Nadere informatie

VSV VERKEERSVEILIGHEID

VSV VERKEERSVEILIGHEID VSV VERKEERSVEILIGHEID VSV IN HET KORT Decreet Ambitie Principe VERKEERSVEILIGHEID VERKEERSVEILIGHEID VLAAMS HUIS VERKEERSVEILIGHEID Stuurgroep Olv minister 4 Werkkamers Educatie & sensibilisering Handhaving

Nadere informatie

Effectiviteit van GDL-systemen Verkennende literatuurstudie (O5-05) Sofie Boets, Jean-Christophe Meunier, Ludo Kluppels Februari 2016

Effectiviteit van GDL-systemen Verkennende literatuurstudie (O5-05) Sofie Boets, Jean-Christophe Meunier, Ludo Kluppels Februari 2016 Effectiviteit van GDL-systemen Verkennende literatuurstudie (O5-05) Sofie Boets, Jean-Christophe Meunier, Ludo Kluppels Februari 2016 Definitie & kadering GDL-systemen = leren door ervaring (N-Amerika,

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 8.30 9.00 uur Onthaal 9.00 10.45 uur Evaluatie RoS 2014-2015 Nieuwigheden RoS 2015-2016 Praktische informatie Leerplatform (Christopher Dhondt, VSV) 10.45 11.00

Nadere informatie

Algemene voorwaarden :

Algemene voorwaarden : Algemene voorwaarden : Artikel 1 - Verplichtingen rijschool De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: 1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

GROEPERING van de ERKENDE ONDERNEMINGEN voor de AUTOKEURING en het EXAMINEREN van het RIJBEWIJS

GROEPERING van de ERKENDE ONDERNEMINGEN voor de AUTOKEURING en het EXAMINEREN van het RIJBEWIJS GROEPERING van de ERKENDE ONDERNEMINGEN voor de AUTOKEURING en het EXAMINEREN van het RIJBEWIJS Technologiestraat 21-25 1082 Brussel tel 02/469 09 00 - Fax 02/469 05 70 info@goca.be De opleiding met het

Nadere informatie

VR DOC.1184/1BIS

VR DOC.1184/1BIS VR 2016 2810 DOC.1184/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Verplichtingen van de rijschool Verplichtingen van de leerling Betaling

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool

W E G W I J S IN HE T B E H A L E N V A N J E R I J B E W I J S ... RIJBEWIJS. door de vervroegde rijopleiding te volgen op de FAB rijschool Het examencentrum in uw buurt vindt u op www.goca.be G O C Av z w Technologiestraat 21/25-1082 Brussel Tel. : 02 469 09 00 - Fax :02 469 05 70 goca@goca.be - www.goca.be. RIJBEWIJS. W E G W I J S IN HE

Nadere informatie

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere 2toDrive Proef begeleid rijden Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Disclaimer De informatie in deze presentatie over de proef Begeleid Rijden is grotendeels afkomstig van de presentatie,

Nadere informatie

INFOMOMENT RoS-LEERPLATFORM. WELKOM. J.Sutens

INFOMOMENT RoS-LEERPLATFORM. WELKOM. J.Sutens INFOMOMENT RoS-LEERPLATFORM. WELKOM J.Sutens PROGRAMMA. Het project Rijbewijs op School Het gebruik van het elektronisch leerplatform Evaluatie: cijfers schooljaar 2012-2013 Uitwisseling van ervaringen

Nadere informatie

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid VSV i.s.m. Ethias Verzekeringen Geert Van Aken 1 De ongevalsaangifte 2 Wat te doen na een ongeval BLIJF KALM WEES HOFFELIJK WORD NIET BOOS

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN

LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN Federdrive vzw Z.1. Researchpark 310 1731 Zellik Tel. 02 705 05 26 info@federdrive.be www.zoekeenrijschool.be www.federdrive.be Rijopleiding en verkeersopvoeding zijn de hoekstenen

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017 Inschrijvingsformulier INLICHTINGEN INTERN Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas INLICHTINGEN GEZINSHOOFD Naam & voornaam Straat en nr. Land Telefoon Geboorteplaats Rijksregisternr.

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

VORDERINGENTOETSEN RIJBEKWAAMHEID. Jan Vissers Jan Vissers Royal HaskoningDHV Nederland

VORDERINGENTOETSEN RIJBEKWAAMHEID. Jan Vissers Jan Vissers Royal HaskoningDHV Nederland VORDERINGENTOETSEN RIJBEKWAAMHEID Jan Vissers Jan Vissers Royal HaskoningDHV Nederland Overzicht Achtergrond problematiek jonge beginnende bestuurders Competentiegericht opleiden en examineren Rijopleiding

Nadere informatie

Huidige rijopleiding een betere rijopleiding?

Huidige rijopleiding een betere rijopleiding? Huidige rijopleiding een betere rijopleiding? Opleiding Examinators Politiek Visie van de rijschool Opleiding instructeurs Opleidingscentra Opleiding Examinators Politiek Visie van de rijschool Opleiding

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden

PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden Oostjachtpark 13 9100 Sint-Niklaas tel: +32 (0) 3/780.30.30 fax: +32 (0) 3/780.30.26 Uw contactpersoon : Filip Van Alboom Email: f.vanalboom@vabrijschool.be PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

BETERE KWALITEIT RIJSCHOLEN DOOR ECHTE BIJSCHOLING. Eric Smaling, SP-Tweede Kamerlid Jurgen van der Sloot, SP-beleidsmedewerker verkeer

BETERE KWALITEIT RIJSCHOLEN DOOR ECHTE BIJSCHOLING. Eric Smaling, SP-Tweede Kamerlid Jurgen van der Sloot, SP-beleidsmedewerker verkeer BETERE KWALITEIT RIJSCHOLEN DOOR ECHTE BIJSCHOLING Eric Smaling, SP-Tweede Kamerlid Jurgen van der Sloot, SP-beleidsmedewerker verkeer maart 2016 2 INHOUD Inleiding 5 Voorstellen 6 Weinig eisen, veel verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair rijden

PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair rijden Oostjachtpark 13 9100 Sint-Niklaas tel: +32 (0) 3/780.30.30 fax: +32 (0) 3/780.30.26 Uw contactpersoon : Filip Van Alboom Email: f.vanalboom@vabrijschool.be PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair

Nadere informatie

Verkeerseducatie en de verkeersveiligheid

Verkeerseducatie en de verkeersveiligheid Verkeerseducatie en de verkeersveiligheid Samenvatting In dit paper wordt nagedacht over hoe het komt dat traditionele verkeerseducatie volgens onderzoek in het algemeen niet leidt tot veiliger verkeer.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( )

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( ) stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 7 7 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013) Nr. 1:

Nadere informatie

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken Agenda 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken 3. Conceptnota Motorvriendelijk Mobiliteitsbeleid: een opportuniteit Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement.

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

Persvoorstelling 13 maart 2015 Jongeren en hun rijvaardigheid. Uw veiligheid, onze zorg.

Persvoorstelling 13 maart 2015 Jongeren en hun rijvaardigheid. Uw veiligheid, onze zorg. Persvoorstelling 13 maart 2015 Uw veiligheid, onze zorg. De Baloise Group heeft elke vrijdag de 13e uitgeroepen tot Safety Day. Ons engagement Iedere vrijdag de 13e een specifieke actie rond veiligheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming www.sociaalcultureel.be Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Voorafgaand 1. Beleidsnota Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel De bestaande regeling m.b.t. uitreiken van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding EVC-begeleider Dit document dient ter ondersteuning van de EVCbegeleider die de kandidaat informeert en begeleidt tijdens de intakefase van de EVC-procedure, bij het opstellen

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Dossier : jongeren en het verkeer

Dossier : jongeren en het verkeer Dossier : jongeren en het verkeer 1 Nooit had ik gedacht dat mij zoiets kon overkomen, is een bedenking die wel meer jongeren die betrokken raakten in een ongeval zich maken. Nochtans, als de media op

Nadere informatie

nr. 335 van LORIN PARYS datum: 9 december 2015 aan BEN WEYTS Praktisch rijexamen - Slaagcijfers

nr. 335 van LORIN PARYS datum: 9 december 2015 aan BEN WEYTS Praktisch rijexamen - Slaagcijfers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 335 van LORIN PARYS datum: 9 december 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Praktisch rijexamen - Slaagcijfers

Nadere informatie

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Samenvatting In het kader van een belevingsonderzoek gaven 2500 Vlaamse jongeren tussen 10 en 13 jaar hun mening over mobiliteit en hun

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 109 van 27 oktober 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Fitness2Drive. Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt.

Fitness2Drive. Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt. Fitness2Drive Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt. Fitness2Drive : uniek in België Fitness2Drive is het uniek resultaat

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector

Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Resultaten van de maturiteitsscan procesoptimalisatie in de publieke sector Ann Peirs, Geert Brandt, Partners Covista 15 mei 2015 Intro maturiteitsmodel 150 medewerkers uit de publieke sector waren aanwezig

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 9.00 9.30 uur Onthaal 9.30 10.30 uur Evaluatie 2015-2016 Nieuwigheden 2016-2017 Praktische informatie Leerplatform (Christopher Dhondt, VSV) 10.45 11.30 uur Handboek

Nadere informatie