De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader"

Transcriptie

1 Troonstraat Brussel Tel November 2014 De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader Standpunt van de Gezinsbond Inhoud Problemen erkennen, niet te snel problematiseren p. 2 Levenslange mobiliteitsvorming p. 2 Rijbewijs op school p. 2 Hogere ordevaardigheden, de GDE-matrix of gewoon hoffelijk rijden? P. 3 Een kader voor een leertraject in de rijopleiding p. 3 De begeleider en leerling in de focus p. 5 Betaalbaarheid als knelpunt én uitdaging p. 6 Verzekering als addertje onder het gras p. 6 Wat met het rijbewijs met punten? p. 7 Standpunt van de Gezinsbond p. 7 De rijopleiding Gezinsbond, november

2 Problemen erkennen, niet te snel problematiseren Het mobiliteitsthema blijft actueel. Niet alleen omwille van de toegenomen intensiteit die fileleed, luchtvervuiling en conflicten tussen verschillende modi meebrengt. De verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers zijn ook in het Vlaamse Mobiliteitsplan centrale doelstellingen. De oververtegenwoordiging van jonge autobestuurders is daarbij een bijzonder pijnpunt. Naar aanleiding van in het oog springende ongevallen wordt dan gemakkelijk naar de roekeloosheid en de onervarenheid van beginnende chauffeurs verwezen. Vanuit de hoek van de professionele rijsector is er de roep naar een heroriëntatie van de rijopleiding waarbij vooral veel heil verwacht wordt van een verdere professionalisering van de begeleiding en een fasering van de oefenperiode met tussentijdse toetsingsmomenten. De overheveling van de bevoegdheid over de rijopleiding in het kader van de zesde staatshervorming dient zich dan aan als het momentum om werk te maken van deze heroriëntering. De Gezinsbond erkent de drama's die zich in gezinnen voordoen naar aanleiding van grote en kleinere ongevallen. Maar wij willen de groep van (jonge) beginnende chauffeurs niet te snel culpabiliseren. De problematiek van ongevallen in het verkeer stelt zich op verschillende manieren bij verschillende groepen. We merken dat jongeren sneller en consequenter afspraken maken over rijden en alcoholgebruik, iets wat bij veertigers en vijftigers minder evident lijkt. Er worden vragen gesteld bij de rijvaardigheid van ouderen, ondanks het feit dat de auto voor hen vaak gelijk staat met vervoersautonomie. Het zou naïef zijn te denken dat een hervorming van de rijopleiding op zich het enige element voor het vergroten van de verkeersveiligheid zou zijn. Levenslange mobiliteitsvorming Vanuit de educatieve kracht van gezinnen kunnen wij ons gemakkelijk herkennen in het concept van verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit houdt in dat op een samenhangende manier en met specifieke methodieken per doelgroep, een leerproces gestimuleerd wordt rond bewust, duurzaam en aangepast verplaatsingsgedrag. Dit geeft een goed kader om het STOP-principe in te passen, het ondersteunt voorbeeldgedrag van ouders naar kinderen en het speelt in op de maatschappelijke wenselijkheid van verplaatsingskeuzes. Uiteraard moet het educatieve luik aangevuld worden met de nodige voorzieningen (fietsinfrastructuur, openbaar vervoer, intelligente verkeerssturing) en met een consequent handhavings- en bestraffingsbeleid. Binnen zo'n kader is het behalen van het rijbewijs niet langer het 'moment suprème', of het eindpunt van een opleidingsproces. Het is één fase binnen het permanent bezig zijn met bewust verplaatsingsgedrag, dat start op jonge leeftijd. Op die manier is mobiliteitsvorming niet alleen een zaak van de leerling-bestuurders, maar van iedereen die zich in het (auto)verkeer beweegt. Meer en meer zien we de promotie voor rem- of slipcursussen, voor ecologisch rijden en voor opfrissingscursussen voor ouderen. Regelmatige toetsing van de rijvaardigheid of zelfs het rijbewijs met punten komen dan ook ter sprake. Voor de Gezinsbond moet de discussie over de rijopleiding steeds tegen deze brede achtergrond gezien worden. Rijbewijs op School Een eerste stap in het behalen van een autorijbewijs bestaat in het afleggen van een theoretisch examen waar voornamelijk de basiskennis rond de verkeersreglementering getoetst wordt. Sinds enkele jaren biedt de Vlaamse overheid aan jongeren vanaf 17 jaar deze voorbereiding op en het afleggen van het examen gratis aan, onder begeleiding van instructeurs uit de rijschool. Deze activiteit gebeurt aansluitend op de gewone schooluren maarhet aanbod is op dit ogenblik een keuze die door de school gemaakt wordt. Los van de problemen van een goede afstemming van de leeftijd en het leerjaar van de kandidaten, zijn de ervaringen met dit project vrij positief. In 2013 konden jongeren uit het De rijopleiding Gezinsbond, november

3 secundair onderwijs hun voorlopig rijbewijs behalen, dat is een slaagpercentage van 59,3 %. Voor de Gezinsbond biedt dit project mogelijkheden om in te haken op maatschappelijke vorming rond mobiliteit op de school. Daarenboven betekent het voor heel wat jongeren een aanvullende troef om zich in de nabije toekomst op de arbeidsmarkt aan te bieden. Het behoud van Rijbewijs op School is in die zin aan te bevelen. Belangrijk is wel dat het niet opgevat wordt als een loutere voorbereiding op het behalen van het rijbewijs, maar dat het uitdrukkelijk de aandacht voor een brede en duurzame mobiliteitseducatie en de promotie voor het openbaar vervoer mee opneemt. Vanuit het uitgangspunt van een levenslang leerproces rond doordacht verplaatsingsgedrag, is dat noodzakelijk om een al te prestatiegerichte focus op het behalen van het rijbewijs te vermijden. Hogere ordevaardigheden, de GDE-matrix of gewoon hoffelijk rijden? De kritiek dat het huidige praktische rijexamen een (te) eenzijdige nadruk legt op de technische vaardigheden is begrijpelijk. Het praktisch examen gaat nu vooral na of de leerling-bestuurder in staat is een parcours af te leggen zonder objectieve fouten. Het peilt nauwelijks of die leerling-bestuurder blijk geeft van een algemeen verkeersoverzicht, van risico-inzicht of van bewuste aandacht voor kwetsbare weggebruikers. Het zijn deze elementen die hogere ordevaardigheden genoemd worden. Zij zijn opgenomen in de GDEmatrix (Goals for Driver Education), dat Europees als referentiekader voor ontwikkelingen in de rijopleiding aanvaard wordt. Enerzijds is het belangrijk dat deze aspecten bewust aan de orde gesteld worden, al was het maar om te vermijden dat opleiding en examen de facto herleid worden tot een louter technische proef. Anderzijds is er de terechte vraag hoe deze hogere ordevaardigheden en het hanteren van de sociale context van het rijgebeuren, gestructureerd aan te brengen en te examineren. De Gezinsbond gelooft dat hier belangrijk werk kan verricht worden vanuit de knowhow en omkadering van de examencentra. De experimenten om reeds bij het theoretisch examen - de gevoeligheid voor gevaarherkenning mee op te nemen, betekenen een eerste aanvulling in deze richting. Evengoed leeft de overtuiging dat deze capaciteiten slechts verworven worden door voortdurende oefening en door het opdoen van ervaring. Het principe van een levenslang leertraject, een regelmatige opvolging van de rijvaardigheden van elke bestuurder en het koppelen van een rijbewijs met punten aan vorming en bijscholing, vormen hiervoor een logisch kader. Deze tendens kan verder versterkt worden door gelijklopende incentives door sensibilisering, vanuit werkgevers, politie of verzekeringssector. Het oude adagium "wees een heer in het verkeer" krijgt op die manier een actuele en gezamenlijk gedragen invulling. Een kader voor een leertraject in de rijopleiding De Gezinsbond is voorstander van een beter uitgebouwde oefenperiode vooraleer het praktisch rijexamen afgelegd wordt. Deze oefenperiode verloopt in principe onder begeleiding en neemt best een minimale periode (6 maanden) of een minimaal aantal kilometers (1500 tot 3000 kilometer) in beslag. Wat betreft de modaliteiten van zo'n oefenperiode staan 3 vragen centraal: moet er voor de begeleider een verplichte voorbereiding voorzien worden? hoe kan men dit traject op een haalbare en aanvaardbare manier invullen? hoe kunnen we de betaalbaarheid verzekeren? Voor de Gezinsbond biedt het oefenen onder begeleiding van ouders of een andere vertrouwenspersoon een duidelijke meerwaarde. Dit betekent een engagement tussen leerlingbestuurder en begeleider, dat kan uitgedrukt worden in het samen volgen van een introductiemoment. Voor de begeleider betekent dit een opfrissing van de actuele verkeersreglementen en verduidelijking van de rol als begeleider. Voor de leerling-bestuurder heeft dit het voordeel dat een gezamenlijk referentiekader met de begeleider ontstaat. Wij pleiten er voor om deze stap aantrekkelijk te maken: De rijopleiding Gezinsbond, november

4 via een vorm van opleidingscheque; door toegang te verlenen tot ondersteunend materiaal (website, brochures); door een attest toe te kennen dat de begeleider toelaat om gedurende 10 jaar begeleiding te verzorgen; door het recente verbod op passagiers tijdens de oefenritten na verloop van tijd te versoepelen. Deze vorming en bijhorende attestering (we noemen dit attest A) kan ook toegang geven tot een bijkomende vorming (we noemen dit attest B) die ook toelaat de technische basisvaardigheden over te brengen naar de leerling-bestuurder. De Gezinsbond is bereid om, samen met andere partners, de inhoud van dit introductiemoment, de voorziene tijdsduur en de methodische opbouw af te bakenen. Zo'n moment kan zowel in en door de rijschool gegeven worden ofwel door erkende vormingsorganisaties, met inschakeling van professionele rijinstructeurs. Het voorgaande impliceert dat de start van de huidige vrije rijbegeleiding, namelijk het aanleren van de technische basisvaardigheden, mogelijk zou blijven door de begeleiders B, na het volgen van de specifieke bijkomende vorming. In het andere geval volgt de leerlingbestuurder een basispakket van bijvoorbeeld 6 uur onder professionele begeleiding, zoals nu ook reeds kan. Deze intensifiëring van de oefenperiode kan uitgebreid worden met een tussentijds feedbackmoment. Hier kunnen, bij voorkeur in groepsverband, de voortgang van het oefenproces en de verdere aandachtspunten besproken worden. Tot slot kan, facultatief, de mogelijkheid van een proefexamen voorzien worden. Dergelijke regeling biedt aan de overheid alvast een minimale kwaliteitsgarantie, in haar streven om van de rijopleiding een instrument voor grotere verkeersveiligheid te maken. Wanneer de overheid dit essentieel vindt, dan heeft zij voor de Gezinsbond ook de politieke verantwoordelijkheid om dit traject betaalbaar te houden (zie verder). Wij zijn overtuigd van de bereidheid van ouders om te investeren in een veilige verkeersopleiding van hun kinderen. Dat blijkt reeds uit het ter beschikking stellen van de wagen, maar meer nog uit het engagement om op heel verschillende momenten tijd vrij te maken voor de oefenritten. De uitbouw van zo'n beter gestructureerd opleidingstraject veronderstelt dus investeringen in opleiding en examinering, maar eveneens in ondersteunend materiaal. Hier denken sommigen aan het gebruik van een logboek, waarin de oefenritten en de leerpunten systematisch zouden kunnen bijgehouden worden. Het is onduidelijk of zo'n logboek zal toelaten om op een eerlijke en transparante manier de vorderingen van de leerling-bestuurder in kaart te brengen. De dreiging van een (negatieve) beoordeling kan er toe leiden dat fouten weggelaten of verbloemd worden. Voor de Gezinsbond is dergelijk materiaal in elk geval waardevol voor wie er op een bewuste manier gebruik wil van maken. Een formele en verplichte toepassing in het opleidingstraject lijkt minder aangewezen. Het mag duidelijk zijn dat in het licht van een meer doorgedreven oefenperiode en gezien de meerwaarde van het oefenen onder begeleiding, het nu bestaande voorlopig rijbewijs 18 maanden niet aangewezen is als opleidingspiste. De Gezinsbond heeft begrip voor de soms dringende behoefte aan een rijbewijs dat toelaat alleen te rijden. Gelukkig stellen we vast dat, zelfs na een rijopleidingspakket van 20 uren in de rijschool, heel wat jongeren en ouders beslissen om toch nog een periode onder begeleiding te oefenen. Alleen mag deze poort naar een snel rijbewijs, zonder grondige oefenperiode, om principiële redenen niet te gemakkelijk open gezet worden. Daarnaast blijft er de vraag van ouders en leerling-bestuurders om het leerproces helemaal zelfstandig door te maken, zonder al te veel inmenging of (dure) verplichte cursussen. Deze vraag is begrijpelijk en wordt binnen heel wat gezinnen op een verantwoordelijke wijze opgenomen. Maar soms bevat die vraag overschatting van de eigen capaciteiten of gemakzucht of een signaal over de oplopende kostprijs voor meerdere kinderen die leren rijden. Investeren in een goede rijopleiding, die de veiligheid van jongeren ten goede komt, De rijopleiding Gezinsbond, november

5 moet daarom aantrekkelijk gemaakt worden door een aantal bonussen die in het systeem vervat zitten. Naast de hiervoor vermelde elementen kan met de verzekeringssector nagegaan worden of deze investering leidt tot een lager ongevalsrisico en dus aanleiding kan geven tot lagere verzekeringspremies. In bijlage vindt u alvast een overzicht van wat de modaliteiten van verschillende oefentrajecten kunnen zijn. De begeleider en leerling in de focus Wanneer de rijopleiding meer nadruk wil leggen op het oefenen, dan komt de begeleider scherper in beeld. Naast het belang van de hoger genoemde inhoudelijke voorbereiding (verkeersreglement, aandachtspunten bij coaching, oefenen in complexere situaties ) blijven een aantal formele criteria van belang: minimaal 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B en de laatste 3 jaar niet vervallen van het recht tot sturen; niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicatie; vermelding op het voorlopig rijbewijs (maximaal 2 begeleiders). Bij invoering van het rijbewijs met punten kan het behalen van een bepaald niveau aan strafpunten een bijkomend uitsluitingscriterium worden. Op dit ogenblik mag men in het voorafgaande jaar niet als begeleider ingeschreven staan op een ander voorlopig rijbewijs, tenzij er een dichte familiale band is. Voor de Gezinsbond is de kwaliteit van de begeleider belangrijker dan de familiale band. De huidige voorwaarde bemoeilijkt daarenboven voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg of met zwakke familiale banden, de mogelijkheid om een begeleider te vinden. De opgegeven begeleider(s) is/zijn de enig toegelaten passagiers. Om de motivatie voor het volgen van een introductiemoment te verhogen, hebben we eerder gepleit voor het versoepelen van die voorwaarde na een zekere tijd oefenen. Bijvoorbeeld: na 4 maanden en een feedbackmoment zijn 2 andere passagiers naast de begeleider mogelijk. Dat maakt, vooral in een familiale context, meer nuttige en realistische oefenritten mogelijk. Wat de leerling-bestuurder betreft is oefenen onder begeleiding thans mogelijk vanaf 17 jaar. Vanuit verschillende hoeken wordt er voor gepleit deze ondergrens te verlagen naar 16 jaar zodat men langer kan oefenen en dat steeds binnen een pedagogisch kader. Op basis van de ervaringen in andere landen kan het een aanbeveling zijn ook in Vlaanderen een experiment in deze richting op te zetten. Uiteraard blijven tijdens de oefenperiode voor leerling-bestuurders strenge regels gelden wat betreft alcoholgebruik, tijdstip van rijden of snelheidsovertredingen. Bij een eventuele invoering van een rijbewijs met punten zal moeten nagedacht worden op welke manier dit kan bijdragen tot het installeren van veilige gedragspatronen. Zo starten in Frankrijk beginnende bestuurders met een lager puntensaldo (6 i.p.v. 12), maar na verloop van tijd en zonder overtredingen verwerven zij bijkomende punten. De rijopleiding Gezinsbond, november

6 Betaalbaarheid als knelpunt én uitdaging Naast het bezwaar dat leerling-bestuurders met een voorlopig rijbewijs 18 maanden (te) snel alleen mogen rijden is de hoge kostprijs van de rijschoolopleiding voor vele gezinnen een hoge drempel. Tegelijk gaf een bevraging bij de leden van de Gezinsbond aan dat zij de kwaliteiten en voordelen van een professionele input niet ontkennen. Hoger suggereerden wij reeds dat een overheidsinvestering in deze vorm van verkeersveiligheidsbevordering belangrijk is. Dat gebeurt nu reeds via Rijbewijs op School, maar er is meer nodig. Een financieringspiste zou een bijdrage uit het Verkeersveiligheidsfonds, dat geregionaliseerd wordt, kunnen zijn. Dat wordt gespijsd door de verkeersboetes en in 2013 bedroeg het beschikbare federale bedrag zo'n 140 miljoen euro. Het verhogen van de pakkans is een reeds lang gehoorde vraag in het kader van een consequent handhavingsbeleid en meerinkomsten zouden in dat geval een logische terugvloei kennen. Ook aan de verzekeringssector kan gevraagd worden of een lager ongevalsrisico kan omgezet worden in een bijdrage voor een kwaliteitsvolle rijopleiding. In elk geval vermeldt het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord dat de hervormde rijopleiding voor iedereen betaalbaar moet blijven. Verzekering als addertje onder het gras Een bijzonder aandachtspunt vormt de verzekering voor leerling-bestuurders en voor beginnende chauffeurs. Het gebrek aan rijervaring verhoogt in ieder geval het risico voor de verzekeraar en dat vertaalt zich in fors hogere tarieven. Tijdens de oefenperiode zelf rijdt men ofwel met een wagen van de rijschool (en dan is de verzekering geregeld), ofwel rijdt men met de gezinswagen. In principe is er ook hier geen probleem. Wel is het aan te raden aan de verzekeraar te melden dat er een occasionele bestuurder bijkomt. Wanneer de leerling-bestuurder zijn/haar definitief rijbewijs bekomt, wordt het riskanter de jonge bestuurder verder als occasionele gebruiker van de gezinswagen te laten functioneren. Vooral wanneer zou blijken dat deze beginnende bestuurder in de praktijk de hoofdbestuurder is, dreigt de beschuldiging van fraude, met alle gevolgen van dien. De basisverzekering burgerlijke aansprakelijkheid valt voor beginnende chauffeurs behoorlijk duur uit. Recent onderzoek van de FOD Economie geeft een gemiddelde van 820 euro voor 18- tot 24-jarigen, voor 25- tot 29-jarigen zakt dat naar 574 euro. Alternatieven zoals het Tariferingsbureau (voor wie bij de verzekeraars geweigerd wordt) of de 29/29 regeling (tarief van een 29-jarige, vermeerderd met 29 % en mits een aantal beperkingen), zijn weinig gekend en gekoppeld aan strenge voorwaarden. Het vroegere bonus-malussysteem wordt sinds 2004 door de verschillende maatschappijen anders gehanteerd. Nochtans zou dit een objectievere basis voor de individuele risicobeoordeling kunnen vormen. Daardoor worden jongeren niet langer als groep met deze bijkomende drempel geconfronteerd. Wij pleiten voor een systeem dat ouders en jongeren duidelijkheid geeft, betaalbaar blijft en tegelijk responsabiliseert naar veilig rijgedrag. Een goed uitgebouwd opleidingstraject, met een deels professionele input en met een goed omkaderde oefenperiode, zou eveneens kunnen meespelen in het bepalen van het polisbedrag. De rijopleiding Gezinsbond, november

7 Wat met het rijbewijs op punten? Het principe werd reeds in 1990 goedgekeurd, maar bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten (en de nodige technologische ondersteuning) is het nog steeds niet van kracht. Binnen de logica van levenslange mobiliteitsvorming en van een globaal en samenhangend verkeersveiligheidsbeleid, kan het rijbewijs op punten bijdragen tot een bewuster rijgedrag. De Gezinsbond heeft zich, in het licht van de lopende politieke discussie, principieel uitgesproken voor de invoering ervan, mits het doordacht bepalen van welk soort overtredingen tot strafpunten leidt en op voorwaarde dat bijsturing van onveilig gedrag mee opgenomen wordt. Van daaruit kan voor beginnende bestuurders nagegaan worden hoe het rijbewijs op punten een extra aansporing kan zijn om doordacht de eigen rijvaardigheid verder op te bouwen. Standpunt van de Gezinsbond Een brede analyse leert dat ons land nog een hele weg af te leggen heeft wat betreft het verbeteren van de verkeersveiligheid. Die ambitie moet gekaderd zijn in een traject van levenslange mobiliteitsvorming voor verschillende doelgroepen, aangevuld met de nodige maatregelen op het vlak van mobiliteitsorganisatie en handhaving. Een belangrijke stap binnen dit geheel vormt de voorbereiding op het rijbewijs B. Wetenschappelijke inzichten bevestigen dat daarbij meer nadruk moet gaan naar het opbouwen van een bewuste en verantwoordelijke attitude van de bestuurder. Dit kan maar groeien in een goed opgebouwde oefenperiode die toelaat de nodige ervaring op te doen. Vertrouwensfiguren zoals ouders zijn een onmisbare schakel om hier hun rol in te spelen en moeten daarbij ondersteund worden. De begeleiders moeten wel voldoen aan een aantal formele voorwaarden en bij de invoering van het rijbewijs met punten kan het behalen van een bepaald aantal strafpunten een uitsluitingscriterium worden. De Gezinsbond is er van overtuigd dat begeleiders bereid zijn te investeren in een ondersteuningsaanbod dat de veiligheid voor beginnende bestuurders bevordert. De voorwaarde is wel dat deze ondersteuning op een haalbare manier opgezet wordt binnen een gezinscontext en dat een maatschappelijke/politieke verantwoordelijkheid genomen wordt om dit betaalbaar te houden. In het voorgaande schetst de Gezinsbond de principes en de verantwoording voor een dergelijk traject. In bijlage worden de mogelijke concrete modaliteiten en implicaties geschetst. Dit leidt tot twee alternatieven voor een normale rijopleiding: rijopleiding type A en type B. Rijopleiding type A Professioneel basispakket en omkaderde oefenperiode Leerling volgt basispakket van 6 uur professionele les Introductiemoment samen met begeleider voor oefenperiode (attest begeleider geldig voor 10 jaar) Oefenperiode van min. 6 maanden met feedbackmoment en evt. proefexamen Toegang tot ondersteuningsmateriaal Soepeler passagiersvoorwaarde Rijopleiding type B Basispakket via begeleider en omkaderde oefenperiode Begeleider volgt opleiding om het basispakket te kunnen geven (attest is 5 jaar geldig) Voor de rest idem als type A De rijopleiding Gezinsbond, november

8 Wanneer hierop uitzonderingen zouden voorzien worden, dan is het logisch dat deze opleidingen strikter georganiseerd worden. Voor de volledigheid, maar zonder dat dit de voorkeur van de Gezinsbond wegdraagt, worden ook de contouren van dergelijke rijopleiding type C en type D aangegeven. Rijopleiding type C Voor wie geen omkadering wenst Leerling volgt basispakket van 6 uur professionele les Oefenperiode van min. 9 maanden Verplicht proefexamen na 6 maanden Geen toegang tot het ondersteuningsmateriaal Geen passagiers Slechts 1 begeleiding type C mogelijk Rijopleiding type D Traject zonder begeleiding Volledig professionele opleiding van 30 u Niet begeleide oefenperiode van 6 maanden Verplicht 2 feedbackmomenten en proefexamen Geen passagiers De rijopleiding Gezinsbond, november

9 Bijlage: pistes voor een traject naar rijbewijs B Op basis van de overwegingen in het ontwerpstandpunt is een overzicht gemaakt van diverse trajecten die naar een rijbewijs B kunnen leiden. Daar liggen een aantal vooropstellingen aan ten grondslag. De Gezinsbond wil inzetten op de vraag naar een verbetering door een langere en beter omkaderde oefenperiode en door garanties voor het correct aanleren van de noodzakelijke basisvaardigheden. De voorkeurstrajecten (type A en type B) zoals hierna beschreven, betekenen een feitelijke verzwaring tegenover de huidige situatie (qua begeleidingsengagement en financieel). Dus moet een voldoende bonus ingebouwd worden om deze trajecten aantrekkelijk te maken. Deze bonus zit in: - garanties voor ouders en overheid dat dit de veiligheid van beginnende chauffeurs kan verhogen; - voorwaarden die het traject aantrekkelijk en verkieslijk maken vanuit het standpunt van gezinnen; - een tussenkomst via de overheid om het traject betaalbaar te houden; - het zou goed zijn om ook vanuit de verzekeringssector aanmoediging en tussenkomst te voorzien, bv. via goedkopere polistarieven. Bij de inschatting van de kostprijs is een verschil gemaakt tussen lessen die op individuele basis dan wel in groep kunnen gegeven worden. Vandaar de goedkopere berekening voor type A en type B. Dit moet als maximumprijzen beschouwd worden, eventueel kan gebruik gemaakt worden van de (goedkopere) diensten van zelfstandige rijinstructeurs. Wat de kost voor de overheid betreft, is uitgegaan van een ruwe berekening vanuit het jaarverslag 2013 van GOCA: eerste praktijkexamens in Vlaanderen met een tussenkomst van 300 euro per persoon in type A of B, zou een jaaruitgave van 25 tot 30 miljoen euro betekenen. Een bijkomende vraag kan zijn in hoeverre de overheid investeert in trajecten type C of D, die duidelijk niet de voorkeur genieten. Binnen het kader dat geschetst wordt, zijn bepaalde modaliteiten uiteraard bespreekbaar. De rijopleiding Gezinsbond, november

10 Wat is de onderliggende idee? Dit traject legt de nadruk op een goed omkaderde oefenfase, die beantwoordt aan : correcte technische vaardigheden via een professionele opleiding, een voldoende lange en gevarieerde oefenperiode, engagement van de begeleider(s) Begeleider met attest A (type A) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? Wat betekent het voor de begeleider? - De leerling-bestuurder heeft met succes het - Maximum 2 begeleiders kunnen theoretisch examen afgelegd en verwerft een genoteerd worden op het voorlopig voorlopig rijbewijs type A. rijbewijs van de leerling. - De leerling volgt een startpakket van 6 - De begeleider moet beantwoorden professionele lesuren rond de vereiste aan de huidige vereisten. Eventueel is technische vaardigheden. een te hoog aantal strafpunten op het - De leerling volgt samen met zijn begeleider(s) rijbewijs een bijkomend uitsluitings- een introductiemoment van 4 uur als criterium. voorbereiding op het oefenen onder - De begeleider volgt samen met de begeleiding (kan door de rijschool of door leerling het introductiemoment van een erkende vormingsorganisatie). 4 uur (rijschool of erkende vormingsorganisatie). - De leerling oefent minimum 6 maanden onder begeleiding teneinde een voldoende - Het volgen van het introductiemoment ervaringsbasis op te doen. verleent aan de begeleider een attest - Leerling en begeleider(s) hebben toegang tot A, waardoor hij/zij gedurende 10 jaar ondersteunend materiaal om de oefenperiode een begeleidings-bevoegdheid systematisch en gevarieerd te verwerft. Binnen die periode is het ordenen. opnieuw volgen van het - De leerling en de begeleider(s) volgen na introductiemoment niet verplicht, minimum 4 maanden een feedbackmoment hoewel het een aantal pedagogische (binnen een ruimere groep in de rijschool of voordelen bevat. door een erkende vormingsorganisatie). Op - De begeleider begeleidt en structureert die basis kan het oefentraject bijgestuurd gedurende 6 maanden het worden. oefentraject van de leerling. - Vanaf het feedbackmoment en steeds onder - De begeleider kan gebruik maken van begeleiding kan de leerling maximaal 2 het ondersteunend materiaal. passagiers vervoeren. - De leerling en begeleider volgen na - Na het feedbackmoment kan de leerling min. 4 maanden een feedbackmoment vrijblijvend een proefexamen afleggen in de (binnen een ruimere groep rijschool. binnen de rijschool of een erkende - Na minimum 6 maanden en ten vroegste op vormingsorganisatie). Op die basis de leeftijd van 18 jaar kan de leerling het kan het oefentraject bijgestuurd praktisch examen afleggen. worden. - Na het behalen van het rijbewijs B gelden - De begeleider kan eventueel het nog gedurende 2 jaar specifieke bepalingen proefexamen en de bespreking voor het alleen rijden. meemaken. Inschatting kostprijs 6 uur individuele rijles (leerling) + 4 uur introductie (in groep met leerling en begeleider) + 3 uur feedback (in groep met leerling en begeleider) + 2 uur proefexamen (leerling en begeleider) = 15 uur Kostprijs gemiddeld = 50 euro/uur Totaalkost = 750 euro Tussenkomst via overheid: 20 euro/uur = 300 euro Nettokost = 450 euro De rijopleiding Gezinsbond, november

11 Wat is de onderliggende idee? Idem als traject met begeleider attest A. De begeleider volgt een bijkomende opleiding van 6 uur die hem/haar de mogelijkheid geeft de startvaardigheden correct door te geven aan de leerling. De leerling leert de startvaardigheden dan van de begeleider in plaats van in de rijschool Wat is de onderliggende idee? Bedoeld voor wie het oefentraject helemaal op eigen houtje doet. Uitgangspunt is dat dit niet zo goed is en dat het traject dus een stuk zwaarder zal zijn Begeleider met attest B (type B) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? Wat betekent het voor de begeleider? - De leerling-bestuurder heeft met succes het - De begeleider volgt 6 u les in de theoretisch examen afgelegd en verwerft rijschool waarbij juiste technieken en een voorlopig rijbewijs type B de wijze om ze door te geven, - Geen verplichting om de basisvaardigheden aangeleerd worden. professioneel aan te leren - Indien succesvol verwerft de - Voor de rest idem als traject met attest A begeleider een attest B, waardoor hij gedurende 5 jaar de bevoegdheid krijgt om deze startvaardigheden aan te leren aan leerling-bestuurders - Wil de begeleider na 5 jaar verder met het attest B werken, dan moet hij een opfrissingsmoment volgen dat zijn attest verlengt. - Voor de rest idem als traject met begeleider attest A Voor wie geen omkadering wenst (type C) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? begeleider? Wat betekent het voor de - De leerling-bestuurder heeft met succes het - Maximum 2 begeleiders kunnen theoretisch examen afgelegd en verwerft een genoteerd worden op het voorlopig voorlopig rijbewijs type C rijbewijs van de leerling - De leerling volgt het startpakket van 6 - Een begeleiding zonder omkadering professioneel begeleide lesuren kan slechts eenmaal. Wie een tweede - Oefentraject loopt over minimum 9 maanden begeleiding wil doen is verplicht voor - Leerling en begeleider hebben geen het traject attest A of attest B te rechtstreekse toegang tot het ondersteunend gaan. materiaal - Proefexamen verplicht na minimum 6 maanden zonder aanwezigheid van de begeleider. - Gedurende gans de oefenperiode is er geen mogelijkheid om extra passagiers mee te nemen Inschatting kostprijs 6 uur instructie (in groep) voor de begeleider + 4 uur introductie (in groep samen met de leerling) + 3 uur feedback (in groep) + 2 uur proefexamen (met de leerling) = 15 uur Kostprijs gemiddeld 50 euro/uur. Totaalkost = 750 euro Tussenkomst via overheid : 20 euro/uur = 300 euro Nettokost = 450 euro Inschatting kostprijs 6 uur individuele rijles (leerling) + 2 uur proefexamen (leerling) = 8 uur Kostprijs gemiddeld 60 euro/uur. Totaalkost = 480 euro Tussenkomst via overheid : 20 euro/uur = 160 euro Nettokost = 320 euro De rijopleiding Gezinsbond, november

aantal doden en ernstig gewonden volgens leeftijd (per 100.000) - 2005 18-20 21-24 25-29 30-34 35-38 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+

aantal doden en ernstig gewonden volgens leeftijd (per 100.000) - 2005 18-20 21-24 25-29 30-34 35-38 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ pagina 1 van 15 1. PROBLEEMSTELLING Deze werkgroep behandelt de problematiek van de jonge autobestuurders (18 tot 24 jaar). Gelijkaardige problemen doen zich evenzeer voor bij jonge bromfietsers en motorrijders.

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009

Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk. Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Aansprakelijkheid en Verzekeringen in het vrijwilligerswerk Advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers gegeven op 19 maart 2009 Probleemstelling Op 2 oktober 2002 is de Hoge Raad voor de Vrijwilligers

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief

Evaluatie LEMA. Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Datum 30 november 2010 Status Definitief Evaluatie LEMA Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische aard (Tijdelijk besluit begeleid rijden) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

MEDEDELING. De klassenraad in het dbso

MEDEDELING. De klassenraad in het dbso Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-079 datum : 2011-11-24 gewijzigd : 2012-06-11 contact : Dienst leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 De vernieuwing begint vandaag JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 INLEIDING: JONGCD&V met beide benen in de samenleving Als jonge christendemocraten streven we naar inhoudelijke en ideologische vernieuwing

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Onderweg naar meer ervaring!

Onderweg naar meer ervaring! Brochure voor nieuwe bestuurders Met bijlage speciaal voor ouders Onderweg naar meer ervaring! Rijbewijs op zak? Ontdek onze tips voor veilige trips. Met handige tips voor/over gemotoriseerde tweewielers

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Verantwoordelijk voor vervoer

Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer In opdracht

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad Gemeentelijke administratieve sancties Gas-bemiddeling: leidraad Vademecum uitgevoerd in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Grootstedenbeleid Anspachlaan 1 (14de verdieping), 1000 Brussel

Nadere informatie

Van theorie naar praktijk

Van theorie naar praktijk rotterdam.nl/onderzoek Van theorie naar praktijk Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van cluster Werk en Inkomen, gemeente Rotterdam 2013 Onderzoek

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Jeugdw erkloosh eid KORTRIJK16MAART. www.jongroen.be/jeugdwerklosheid. fin a le con grestekst

Jeugdw erkloosh eid KORTRIJK16MAART. www.jongroen.be/jeugdwerklosheid. fin a le con grestekst Jeugdw erkloosh eid fin a le con grestekst KORTRIJK16MAART www.jongroen.be/jeugdwerklosheid INLEIDING De laatste jaren stijgt het aantal werkzoekende jongeren sneller dan het totaal aantal werklozen. Een

Nadere informatie

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk

Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk SoCiuS Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk vzw Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel http://www.socius.be Standpunt bij het voorontwerp van decreet Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 1. Vooraf Naar analogie

Nadere informatie