De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader"

Transcriptie

1 Troonstraat Brussel Tel November 2014 De rijopleiding en het rijbewijs B binnen een breed mobiliteitskader Standpunt van de Gezinsbond Inhoud Problemen erkennen, niet te snel problematiseren p. 2 Levenslange mobiliteitsvorming p. 2 Rijbewijs op school p. 2 Hogere ordevaardigheden, de GDE-matrix of gewoon hoffelijk rijden? P. 3 Een kader voor een leertraject in de rijopleiding p. 3 De begeleider en leerling in de focus p. 5 Betaalbaarheid als knelpunt én uitdaging p. 6 Verzekering als addertje onder het gras p. 6 Wat met het rijbewijs met punten? p. 7 Standpunt van de Gezinsbond p. 7 De rijopleiding Gezinsbond, november

2 Problemen erkennen, niet te snel problematiseren Het mobiliteitsthema blijft actueel. Niet alleen omwille van de toegenomen intensiteit die fileleed, luchtvervuiling en conflicten tussen verschillende modi meebrengt. De verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers zijn ook in het Vlaamse Mobiliteitsplan centrale doelstellingen. De oververtegenwoordiging van jonge autobestuurders is daarbij een bijzonder pijnpunt. Naar aanleiding van in het oog springende ongevallen wordt dan gemakkelijk naar de roekeloosheid en de onervarenheid van beginnende chauffeurs verwezen. Vanuit de hoek van de professionele rijsector is er de roep naar een heroriëntatie van de rijopleiding waarbij vooral veel heil verwacht wordt van een verdere professionalisering van de begeleiding en een fasering van de oefenperiode met tussentijdse toetsingsmomenten. De overheveling van de bevoegdheid over de rijopleiding in het kader van de zesde staatshervorming dient zich dan aan als het momentum om werk te maken van deze heroriëntering. De Gezinsbond erkent de drama's die zich in gezinnen voordoen naar aanleiding van grote en kleinere ongevallen. Maar wij willen de groep van (jonge) beginnende chauffeurs niet te snel culpabiliseren. De problematiek van ongevallen in het verkeer stelt zich op verschillende manieren bij verschillende groepen. We merken dat jongeren sneller en consequenter afspraken maken over rijden en alcoholgebruik, iets wat bij veertigers en vijftigers minder evident lijkt. Er worden vragen gesteld bij de rijvaardigheid van ouderen, ondanks het feit dat de auto voor hen vaak gelijk staat met vervoersautonomie. Het zou naïef zijn te denken dat een hervorming van de rijopleiding op zich het enige element voor het vergroten van de verkeersveiligheid zou zijn. Levenslange mobiliteitsvorming Vanuit de educatieve kracht van gezinnen kunnen wij ons gemakkelijk herkennen in het concept van verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit houdt in dat op een samenhangende manier en met specifieke methodieken per doelgroep, een leerproces gestimuleerd wordt rond bewust, duurzaam en aangepast verplaatsingsgedrag. Dit geeft een goed kader om het STOP-principe in te passen, het ondersteunt voorbeeldgedrag van ouders naar kinderen en het speelt in op de maatschappelijke wenselijkheid van verplaatsingskeuzes. Uiteraard moet het educatieve luik aangevuld worden met de nodige voorzieningen (fietsinfrastructuur, openbaar vervoer, intelligente verkeerssturing) en met een consequent handhavings- en bestraffingsbeleid. Binnen zo'n kader is het behalen van het rijbewijs niet langer het 'moment suprème', of het eindpunt van een opleidingsproces. Het is één fase binnen het permanent bezig zijn met bewust verplaatsingsgedrag, dat start op jonge leeftijd. Op die manier is mobiliteitsvorming niet alleen een zaak van de leerling-bestuurders, maar van iedereen die zich in het (auto)verkeer beweegt. Meer en meer zien we de promotie voor rem- of slipcursussen, voor ecologisch rijden en voor opfrissingscursussen voor ouderen. Regelmatige toetsing van de rijvaardigheid of zelfs het rijbewijs met punten komen dan ook ter sprake. Voor de Gezinsbond moet de discussie over de rijopleiding steeds tegen deze brede achtergrond gezien worden. Rijbewijs op School Een eerste stap in het behalen van een autorijbewijs bestaat in het afleggen van een theoretisch examen waar voornamelijk de basiskennis rond de verkeersreglementering getoetst wordt. Sinds enkele jaren biedt de Vlaamse overheid aan jongeren vanaf 17 jaar deze voorbereiding op en het afleggen van het examen gratis aan, onder begeleiding van instructeurs uit de rijschool. Deze activiteit gebeurt aansluitend op de gewone schooluren maarhet aanbod is op dit ogenblik een keuze die door de school gemaakt wordt. Los van de problemen van een goede afstemming van de leeftijd en het leerjaar van de kandidaten, zijn de ervaringen met dit project vrij positief. In 2013 konden jongeren uit het De rijopleiding Gezinsbond, november

3 secundair onderwijs hun voorlopig rijbewijs behalen, dat is een slaagpercentage van 59,3 %. Voor de Gezinsbond biedt dit project mogelijkheden om in te haken op maatschappelijke vorming rond mobiliteit op de school. Daarenboven betekent het voor heel wat jongeren een aanvullende troef om zich in de nabije toekomst op de arbeidsmarkt aan te bieden. Het behoud van Rijbewijs op School is in die zin aan te bevelen. Belangrijk is wel dat het niet opgevat wordt als een loutere voorbereiding op het behalen van het rijbewijs, maar dat het uitdrukkelijk de aandacht voor een brede en duurzame mobiliteitseducatie en de promotie voor het openbaar vervoer mee opneemt. Vanuit het uitgangspunt van een levenslang leerproces rond doordacht verplaatsingsgedrag, is dat noodzakelijk om een al te prestatiegerichte focus op het behalen van het rijbewijs te vermijden. Hogere ordevaardigheden, de GDE-matrix of gewoon hoffelijk rijden? De kritiek dat het huidige praktische rijexamen een (te) eenzijdige nadruk legt op de technische vaardigheden is begrijpelijk. Het praktisch examen gaat nu vooral na of de leerling-bestuurder in staat is een parcours af te leggen zonder objectieve fouten. Het peilt nauwelijks of die leerling-bestuurder blijk geeft van een algemeen verkeersoverzicht, van risico-inzicht of van bewuste aandacht voor kwetsbare weggebruikers. Het zijn deze elementen die hogere ordevaardigheden genoemd worden. Zij zijn opgenomen in de GDEmatrix (Goals for Driver Education), dat Europees als referentiekader voor ontwikkelingen in de rijopleiding aanvaard wordt. Enerzijds is het belangrijk dat deze aspecten bewust aan de orde gesteld worden, al was het maar om te vermijden dat opleiding en examen de facto herleid worden tot een louter technische proef. Anderzijds is er de terechte vraag hoe deze hogere ordevaardigheden en het hanteren van de sociale context van het rijgebeuren, gestructureerd aan te brengen en te examineren. De Gezinsbond gelooft dat hier belangrijk werk kan verricht worden vanuit de knowhow en omkadering van de examencentra. De experimenten om reeds bij het theoretisch examen - de gevoeligheid voor gevaarherkenning mee op te nemen, betekenen een eerste aanvulling in deze richting. Evengoed leeft de overtuiging dat deze capaciteiten slechts verworven worden door voortdurende oefening en door het opdoen van ervaring. Het principe van een levenslang leertraject, een regelmatige opvolging van de rijvaardigheden van elke bestuurder en het koppelen van een rijbewijs met punten aan vorming en bijscholing, vormen hiervoor een logisch kader. Deze tendens kan verder versterkt worden door gelijklopende incentives door sensibilisering, vanuit werkgevers, politie of verzekeringssector. Het oude adagium "wees een heer in het verkeer" krijgt op die manier een actuele en gezamenlijk gedragen invulling. Een kader voor een leertraject in de rijopleiding De Gezinsbond is voorstander van een beter uitgebouwde oefenperiode vooraleer het praktisch rijexamen afgelegd wordt. Deze oefenperiode verloopt in principe onder begeleiding en neemt best een minimale periode (6 maanden) of een minimaal aantal kilometers (1500 tot 3000 kilometer) in beslag. Wat betreft de modaliteiten van zo'n oefenperiode staan 3 vragen centraal: moet er voor de begeleider een verplichte voorbereiding voorzien worden? hoe kan men dit traject op een haalbare en aanvaardbare manier invullen? hoe kunnen we de betaalbaarheid verzekeren? Voor de Gezinsbond biedt het oefenen onder begeleiding van ouders of een andere vertrouwenspersoon een duidelijke meerwaarde. Dit betekent een engagement tussen leerlingbestuurder en begeleider, dat kan uitgedrukt worden in het samen volgen van een introductiemoment. Voor de begeleider betekent dit een opfrissing van de actuele verkeersreglementen en verduidelijking van de rol als begeleider. Voor de leerling-bestuurder heeft dit het voordeel dat een gezamenlijk referentiekader met de begeleider ontstaat. Wij pleiten er voor om deze stap aantrekkelijk te maken: De rijopleiding Gezinsbond, november

4 via een vorm van opleidingscheque; door toegang te verlenen tot ondersteunend materiaal (website, brochures); door een attest toe te kennen dat de begeleider toelaat om gedurende 10 jaar begeleiding te verzorgen; door het recente verbod op passagiers tijdens de oefenritten na verloop van tijd te versoepelen. Deze vorming en bijhorende attestering (we noemen dit attest A) kan ook toegang geven tot een bijkomende vorming (we noemen dit attest B) die ook toelaat de technische basisvaardigheden over te brengen naar de leerling-bestuurder. De Gezinsbond is bereid om, samen met andere partners, de inhoud van dit introductiemoment, de voorziene tijdsduur en de methodische opbouw af te bakenen. Zo'n moment kan zowel in en door de rijschool gegeven worden ofwel door erkende vormingsorganisaties, met inschakeling van professionele rijinstructeurs. Het voorgaande impliceert dat de start van de huidige vrije rijbegeleiding, namelijk het aanleren van de technische basisvaardigheden, mogelijk zou blijven door de begeleiders B, na het volgen van de specifieke bijkomende vorming. In het andere geval volgt de leerlingbestuurder een basispakket van bijvoorbeeld 6 uur onder professionele begeleiding, zoals nu ook reeds kan. Deze intensifiëring van de oefenperiode kan uitgebreid worden met een tussentijds feedbackmoment. Hier kunnen, bij voorkeur in groepsverband, de voortgang van het oefenproces en de verdere aandachtspunten besproken worden. Tot slot kan, facultatief, de mogelijkheid van een proefexamen voorzien worden. Dergelijke regeling biedt aan de overheid alvast een minimale kwaliteitsgarantie, in haar streven om van de rijopleiding een instrument voor grotere verkeersveiligheid te maken. Wanneer de overheid dit essentieel vindt, dan heeft zij voor de Gezinsbond ook de politieke verantwoordelijkheid om dit traject betaalbaar te houden (zie verder). Wij zijn overtuigd van de bereidheid van ouders om te investeren in een veilige verkeersopleiding van hun kinderen. Dat blijkt reeds uit het ter beschikking stellen van de wagen, maar meer nog uit het engagement om op heel verschillende momenten tijd vrij te maken voor de oefenritten. De uitbouw van zo'n beter gestructureerd opleidingstraject veronderstelt dus investeringen in opleiding en examinering, maar eveneens in ondersteunend materiaal. Hier denken sommigen aan het gebruik van een logboek, waarin de oefenritten en de leerpunten systematisch zouden kunnen bijgehouden worden. Het is onduidelijk of zo'n logboek zal toelaten om op een eerlijke en transparante manier de vorderingen van de leerling-bestuurder in kaart te brengen. De dreiging van een (negatieve) beoordeling kan er toe leiden dat fouten weggelaten of verbloemd worden. Voor de Gezinsbond is dergelijk materiaal in elk geval waardevol voor wie er op een bewuste manier gebruik wil van maken. Een formele en verplichte toepassing in het opleidingstraject lijkt minder aangewezen. Het mag duidelijk zijn dat in het licht van een meer doorgedreven oefenperiode en gezien de meerwaarde van het oefenen onder begeleiding, het nu bestaande voorlopig rijbewijs 18 maanden niet aangewezen is als opleidingspiste. De Gezinsbond heeft begrip voor de soms dringende behoefte aan een rijbewijs dat toelaat alleen te rijden. Gelukkig stellen we vast dat, zelfs na een rijopleidingspakket van 20 uren in de rijschool, heel wat jongeren en ouders beslissen om toch nog een periode onder begeleiding te oefenen. Alleen mag deze poort naar een snel rijbewijs, zonder grondige oefenperiode, om principiële redenen niet te gemakkelijk open gezet worden. Daarnaast blijft er de vraag van ouders en leerling-bestuurders om het leerproces helemaal zelfstandig door te maken, zonder al te veel inmenging of (dure) verplichte cursussen. Deze vraag is begrijpelijk en wordt binnen heel wat gezinnen op een verantwoordelijke wijze opgenomen. Maar soms bevat die vraag overschatting van de eigen capaciteiten of gemakzucht of een signaal over de oplopende kostprijs voor meerdere kinderen die leren rijden. Investeren in een goede rijopleiding, die de veiligheid van jongeren ten goede komt, De rijopleiding Gezinsbond, november

5 moet daarom aantrekkelijk gemaakt worden door een aantal bonussen die in het systeem vervat zitten. Naast de hiervoor vermelde elementen kan met de verzekeringssector nagegaan worden of deze investering leidt tot een lager ongevalsrisico en dus aanleiding kan geven tot lagere verzekeringspremies. In bijlage vindt u alvast een overzicht van wat de modaliteiten van verschillende oefentrajecten kunnen zijn. De begeleider en leerling in de focus Wanneer de rijopleiding meer nadruk wil leggen op het oefenen, dan komt de begeleider scherper in beeld. Naast het belang van de hoger genoemde inhoudelijke voorbereiding (verkeersreglement, aandachtspunten bij coaching, oefenen in complexere situaties ) blijven een aantal formele criteria van belang: minimaal 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B en de laatste 3 jaar niet vervallen van het recht tot sturen; niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicatie; vermelding op het voorlopig rijbewijs (maximaal 2 begeleiders). Bij invoering van het rijbewijs met punten kan het behalen van een bepaald niveau aan strafpunten een bijkomend uitsluitingscriterium worden. Op dit ogenblik mag men in het voorafgaande jaar niet als begeleider ingeschreven staan op een ander voorlopig rijbewijs, tenzij er een dichte familiale band is. Voor de Gezinsbond is de kwaliteit van de begeleider belangrijker dan de familiale band. De huidige voorwaarde bemoeilijkt daarenboven voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg of met zwakke familiale banden, de mogelijkheid om een begeleider te vinden. De opgegeven begeleider(s) is/zijn de enig toegelaten passagiers. Om de motivatie voor het volgen van een introductiemoment te verhogen, hebben we eerder gepleit voor het versoepelen van die voorwaarde na een zekere tijd oefenen. Bijvoorbeeld: na 4 maanden en een feedbackmoment zijn 2 andere passagiers naast de begeleider mogelijk. Dat maakt, vooral in een familiale context, meer nuttige en realistische oefenritten mogelijk. Wat de leerling-bestuurder betreft is oefenen onder begeleiding thans mogelijk vanaf 17 jaar. Vanuit verschillende hoeken wordt er voor gepleit deze ondergrens te verlagen naar 16 jaar zodat men langer kan oefenen en dat steeds binnen een pedagogisch kader. Op basis van de ervaringen in andere landen kan het een aanbeveling zijn ook in Vlaanderen een experiment in deze richting op te zetten. Uiteraard blijven tijdens de oefenperiode voor leerling-bestuurders strenge regels gelden wat betreft alcoholgebruik, tijdstip van rijden of snelheidsovertredingen. Bij een eventuele invoering van een rijbewijs met punten zal moeten nagedacht worden op welke manier dit kan bijdragen tot het installeren van veilige gedragspatronen. Zo starten in Frankrijk beginnende bestuurders met een lager puntensaldo (6 i.p.v. 12), maar na verloop van tijd en zonder overtredingen verwerven zij bijkomende punten. De rijopleiding Gezinsbond, november

6 Betaalbaarheid als knelpunt én uitdaging Naast het bezwaar dat leerling-bestuurders met een voorlopig rijbewijs 18 maanden (te) snel alleen mogen rijden is de hoge kostprijs van de rijschoolopleiding voor vele gezinnen een hoge drempel. Tegelijk gaf een bevraging bij de leden van de Gezinsbond aan dat zij de kwaliteiten en voordelen van een professionele input niet ontkennen. Hoger suggereerden wij reeds dat een overheidsinvestering in deze vorm van verkeersveiligheidsbevordering belangrijk is. Dat gebeurt nu reeds via Rijbewijs op School, maar er is meer nodig. Een financieringspiste zou een bijdrage uit het Verkeersveiligheidsfonds, dat geregionaliseerd wordt, kunnen zijn. Dat wordt gespijsd door de verkeersboetes en in 2013 bedroeg het beschikbare federale bedrag zo'n 140 miljoen euro. Het verhogen van de pakkans is een reeds lang gehoorde vraag in het kader van een consequent handhavingsbeleid en meerinkomsten zouden in dat geval een logische terugvloei kennen. Ook aan de verzekeringssector kan gevraagd worden of een lager ongevalsrisico kan omgezet worden in een bijdrage voor een kwaliteitsvolle rijopleiding. In elk geval vermeldt het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord dat de hervormde rijopleiding voor iedereen betaalbaar moet blijven. Verzekering als addertje onder het gras Een bijzonder aandachtspunt vormt de verzekering voor leerling-bestuurders en voor beginnende chauffeurs. Het gebrek aan rijervaring verhoogt in ieder geval het risico voor de verzekeraar en dat vertaalt zich in fors hogere tarieven. Tijdens de oefenperiode zelf rijdt men ofwel met een wagen van de rijschool (en dan is de verzekering geregeld), ofwel rijdt men met de gezinswagen. In principe is er ook hier geen probleem. Wel is het aan te raden aan de verzekeraar te melden dat er een occasionele bestuurder bijkomt. Wanneer de leerling-bestuurder zijn/haar definitief rijbewijs bekomt, wordt het riskanter de jonge bestuurder verder als occasionele gebruiker van de gezinswagen te laten functioneren. Vooral wanneer zou blijken dat deze beginnende bestuurder in de praktijk de hoofdbestuurder is, dreigt de beschuldiging van fraude, met alle gevolgen van dien. De basisverzekering burgerlijke aansprakelijkheid valt voor beginnende chauffeurs behoorlijk duur uit. Recent onderzoek van de FOD Economie geeft een gemiddelde van 820 euro voor 18- tot 24-jarigen, voor 25- tot 29-jarigen zakt dat naar 574 euro. Alternatieven zoals het Tariferingsbureau (voor wie bij de verzekeraars geweigerd wordt) of de 29/29 regeling (tarief van een 29-jarige, vermeerderd met 29 % en mits een aantal beperkingen), zijn weinig gekend en gekoppeld aan strenge voorwaarden. Het vroegere bonus-malussysteem wordt sinds 2004 door de verschillende maatschappijen anders gehanteerd. Nochtans zou dit een objectievere basis voor de individuele risicobeoordeling kunnen vormen. Daardoor worden jongeren niet langer als groep met deze bijkomende drempel geconfronteerd. Wij pleiten voor een systeem dat ouders en jongeren duidelijkheid geeft, betaalbaar blijft en tegelijk responsabiliseert naar veilig rijgedrag. Een goed uitgebouwd opleidingstraject, met een deels professionele input en met een goed omkaderde oefenperiode, zou eveneens kunnen meespelen in het bepalen van het polisbedrag. De rijopleiding Gezinsbond, november

7 Wat met het rijbewijs op punten? Het principe werd reeds in 1990 goedgekeurd, maar bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten (en de nodige technologische ondersteuning) is het nog steeds niet van kracht. Binnen de logica van levenslange mobiliteitsvorming en van een globaal en samenhangend verkeersveiligheidsbeleid, kan het rijbewijs op punten bijdragen tot een bewuster rijgedrag. De Gezinsbond heeft zich, in het licht van de lopende politieke discussie, principieel uitgesproken voor de invoering ervan, mits het doordacht bepalen van welk soort overtredingen tot strafpunten leidt en op voorwaarde dat bijsturing van onveilig gedrag mee opgenomen wordt. Van daaruit kan voor beginnende bestuurders nagegaan worden hoe het rijbewijs op punten een extra aansporing kan zijn om doordacht de eigen rijvaardigheid verder op te bouwen. Standpunt van de Gezinsbond Een brede analyse leert dat ons land nog een hele weg af te leggen heeft wat betreft het verbeteren van de verkeersveiligheid. Die ambitie moet gekaderd zijn in een traject van levenslange mobiliteitsvorming voor verschillende doelgroepen, aangevuld met de nodige maatregelen op het vlak van mobiliteitsorganisatie en handhaving. Een belangrijke stap binnen dit geheel vormt de voorbereiding op het rijbewijs B. Wetenschappelijke inzichten bevestigen dat daarbij meer nadruk moet gaan naar het opbouwen van een bewuste en verantwoordelijke attitude van de bestuurder. Dit kan maar groeien in een goed opgebouwde oefenperiode die toelaat de nodige ervaring op te doen. Vertrouwensfiguren zoals ouders zijn een onmisbare schakel om hier hun rol in te spelen en moeten daarbij ondersteund worden. De begeleiders moeten wel voldoen aan een aantal formele voorwaarden en bij de invoering van het rijbewijs met punten kan het behalen van een bepaald aantal strafpunten een uitsluitingscriterium worden. De Gezinsbond is er van overtuigd dat begeleiders bereid zijn te investeren in een ondersteuningsaanbod dat de veiligheid voor beginnende bestuurders bevordert. De voorwaarde is wel dat deze ondersteuning op een haalbare manier opgezet wordt binnen een gezinscontext en dat een maatschappelijke/politieke verantwoordelijkheid genomen wordt om dit betaalbaar te houden. In het voorgaande schetst de Gezinsbond de principes en de verantwoording voor een dergelijk traject. In bijlage worden de mogelijke concrete modaliteiten en implicaties geschetst. Dit leidt tot twee alternatieven voor een normale rijopleiding: rijopleiding type A en type B. Rijopleiding type A Professioneel basispakket en omkaderde oefenperiode Leerling volgt basispakket van 6 uur professionele les Introductiemoment samen met begeleider voor oefenperiode (attest begeleider geldig voor 10 jaar) Oefenperiode van min. 6 maanden met feedbackmoment en evt. proefexamen Toegang tot ondersteuningsmateriaal Soepeler passagiersvoorwaarde Rijopleiding type B Basispakket via begeleider en omkaderde oefenperiode Begeleider volgt opleiding om het basispakket te kunnen geven (attest is 5 jaar geldig) Voor de rest idem als type A De rijopleiding Gezinsbond, november

8 Wanneer hierop uitzonderingen zouden voorzien worden, dan is het logisch dat deze opleidingen strikter georganiseerd worden. Voor de volledigheid, maar zonder dat dit de voorkeur van de Gezinsbond wegdraagt, worden ook de contouren van dergelijke rijopleiding type C en type D aangegeven. Rijopleiding type C Voor wie geen omkadering wenst Leerling volgt basispakket van 6 uur professionele les Oefenperiode van min. 9 maanden Verplicht proefexamen na 6 maanden Geen toegang tot het ondersteuningsmateriaal Geen passagiers Slechts 1 begeleiding type C mogelijk Rijopleiding type D Traject zonder begeleiding Volledig professionele opleiding van 30 u Niet begeleide oefenperiode van 6 maanden Verplicht 2 feedbackmomenten en proefexamen Geen passagiers De rijopleiding Gezinsbond, november

9 Bijlage: pistes voor een traject naar rijbewijs B Op basis van de overwegingen in het ontwerpstandpunt is een overzicht gemaakt van diverse trajecten die naar een rijbewijs B kunnen leiden. Daar liggen een aantal vooropstellingen aan ten grondslag. De Gezinsbond wil inzetten op de vraag naar een verbetering door een langere en beter omkaderde oefenperiode en door garanties voor het correct aanleren van de noodzakelijke basisvaardigheden. De voorkeurstrajecten (type A en type B) zoals hierna beschreven, betekenen een feitelijke verzwaring tegenover de huidige situatie (qua begeleidingsengagement en financieel). Dus moet een voldoende bonus ingebouwd worden om deze trajecten aantrekkelijk te maken. Deze bonus zit in: - garanties voor ouders en overheid dat dit de veiligheid van beginnende chauffeurs kan verhogen; - voorwaarden die het traject aantrekkelijk en verkieslijk maken vanuit het standpunt van gezinnen; - een tussenkomst via de overheid om het traject betaalbaar te houden; - het zou goed zijn om ook vanuit de verzekeringssector aanmoediging en tussenkomst te voorzien, bv. via goedkopere polistarieven. Bij de inschatting van de kostprijs is een verschil gemaakt tussen lessen die op individuele basis dan wel in groep kunnen gegeven worden. Vandaar de goedkopere berekening voor type A en type B. Dit moet als maximumprijzen beschouwd worden, eventueel kan gebruik gemaakt worden van de (goedkopere) diensten van zelfstandige rijinstructeurs. Wat de kost voor de overheid betreft, is uitgegaan van een ruwe berekening vanuit het jaarverslag 2013 van GOCA: eerste praktijkexamens in Vlaanderen met een tussenkomst van 300 euro per persoon in type A of B, zou een jaaruitgave van 25 tot 30 miljoen euro betekenen. Een bijkomende vraag kan zijn in hoeverre de overheid investeert in trajecten type C of D, die duidelijk niet de voorkeur genieten. Binnen het kader dat geschetst wordt, zijn bepaalde modaliteiten uiteraard bespreekbaar. De rijopleiding Gezinsbond, november

10 Wat is de onderliggende idee? Dit traject legt de nadruk op een goed omkaderde oefenfase, die beantwoordt aan : correcte technische vaardigheden via een professionele opleiding, een voldoende lange en gevarieerde oefenperiode, engagement van de begeleider(s) Begeleider met attest A (type A) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? Wat betekent het voor de begeleider? - De leerling-bestuurder heeft met succes het - Maximum 2 begeleiders kunnen theoretisch examen afgelegd en verwerft een genoteerd worden op het voorlopig voorlopig rijbewijs type A. rijbewijs van de leerling. - De leerling volgt een startpakket van 6 - De begeleider moet beantwoorden professionele lesuren rond de vereiste aan de huidige vereisten. Eventueel is technische vaardigheden. een te hoog aantal strafpunten op het - De leerling volgt samen met zijn begeleider(s) rijbewijs een bijkomend uitsluitings- een introductiemoment van 4 uur als criterium. voorbereiding op het oefenen onder - De begeleider volgt samen met de begeleiding (kan door de rijschool of door leerling het introductiemoment van een erkende vormingsorganisatie). 4 uur (rijschool of erkende vormingsorganisatie). - De leerling oefent minimum 6 maanden onder begeleiding teneinde een voldoende - Het volgen van het introductiemoment ervaringsbasis op te doen. verleent aan de begeleider een attest - Leerling en begeleider(s) hebben toegang tot A, waardoor hij/zij gedurende 10 jaar ondersteunend materiaal om de oefenperiode een begeleidings-bevoegdheid systematisch en gevarieerd te verwerft. Binnen die periode is het ordenen. opnieuw volgen van het - De leerling en de begeleider(s) volgen na introductiemoment niet verplicht, minimum 4 maanden een feedbackmoment hoewel het een aantal pedagogische (binnen een ruimere groep in de rijschool of voordelen bevat. door een erkende vormingsorganisatie). Op - De begeleider begeleidt en structureert die basis kan het oefentraject bijgestuurd gedurende 6 maanden het worden. oefentraject van de leerling. - Vanaf het feedbackmoment en steeds onder - De begeleider kan gebruik maken van begeleiding kan de leerling maximaal 2 het ondersteunend materiaal. passagiers vervoeren. - De leerling en begeleider volgen na - Na het feedbackmoment kan de leerling min. 4 maanden een feedbackmoment vrijblijvend een proefexamen afleggen in de (binnen een ruimere groep rijschool. binnen de rijschool of een erkende - Na minimum 6 maanden en ten vroegste op vormingsorganisatie). Op die basis de leeftijd van 18 jaar kan de leerling het kan het oefentraject bijgestuurd praktisch examen afleggen. worden. - Na het behalen van het rijbewijs B gelden - De begeleider kan eventueel het nog gedurende 2 jaar specifieke bepalingen proefexamen en de bespreking voor het alleen rijden. meemaken. Inschatting kostprijs 6 uur individuele rijles (leerling) + 4 uur introductie (in groep met leerling en begeleider) + 3 uur feedback (in groep met leerling en begeleider) + 2 uur proefexamen (leerling en begeleider) = 15 uur Kostprijs gemiddeld = 50 euro/uur Totaalkost = 750 euro Tussenkomst via overheid: 20 euro/uur = 300 euro Nettokost = 450 euro De rijopleiding Gezinsbond, november

11 Wat is de onderliggende idee? Idem als traject met begeleider attest A. De begeleider volgt een bijkomende opleiding van 6 uur die hem/haar de mogelijkheid geeft de startvaardigheden correct door te geven aan de leerling. De leerling leert de startvaardigheden dan van de begeleider in plaats van in de rijschool Wat is de onderliggende idee? Bedoeld voor wie het oefentraject helemaal op eigen houtje doet. Uitgangspunt is dat dit niet zo goed is en dat het traject dus een stuk zwaarder zal zijn Begeleider met attest B (type B) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? Wat betekent het voor de begeleider? - De leerling-bestuurder heeft met succes het - De begeleider volgt 6 u les in de theoretisch examen afgelegd en verwerft rijschool waarbij juiste technieken en een voorlopig rijbewijs type B de wijze om ze door te geven, - Geen verplichting om de basisvaardigheden aangeleerd worden. professioneel aan te leren - Indien succesvol verwerft de - Voor de rest idem als traject met attest A begeleider een attest B, waardoor hij gedurende 5 jaar de bevoegdheid krijgt om deze startvaardigheden aan te leren aan leerling-bestuurders - Wil de begeleider na 5 jaar verder met het attest B werken, dan moet hij een opfrissingsmoment volgen dat zijn attest verlengt. - Voor de rest idem als traject met begeleider attest A Voor wie geen omkadering wenst (type C) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? begeleider? Wat betekent het voor de - De leerling-bestuurder heeft met succes het - Maximum 2 begeleiders kunnen theoretisch examen afgelegd en verwerft een genoteerd worden op het voorlopig voorlopig rijbewijs type C rijbewijs van de leerling - De leerling volgt het startpakket van 6 - Een begeleiding zonder omkadering professioneel begeleide lesuren kan slechts eenmaal. Wie een tweede - Oefentraject loopt over minimum 9 maanden begeleiding wil doen is verplicht voor - Leerling en begeleider hebben geen het traject attest A of attest B te rechtstreekse toegang tot het ondersteunend gaan. materiaal - Proefexamen verplicht na minimum 6 maanden zonder aanwezigheid van de begeleider. - Gedurende gans de oefenperiode is er geen mogelijkheid om extra passagiers mee te nemen Inschatting kostprijs 6 uur instructie (in groep) voor de begeleider + 4 uur introductie (in groep samen met de leerling) + 3 uur feedback (in groep) + 2 uur proefexamen (met de leerling) = 15 uur Kostprijs gemiddeld 50 euro/uur. Totaalkost = 750 euro Tussenkomst via overheid : 20 euro/uur = 300 euro Nettokost = 450 euro Inschatting kostprijs 6 uur individuele rijles (leerling) + 2 uur proefexamen (leerling) = 8 uur Kostprijs gemiddeld 60 euro/uur. Totaalkost = 480 euro Tussenkomst via overheid : 20 euro/uur = 160 euro Nettokost = 320 euro De rijopleiding Gezinsbond, november

12 Wat is de onderliggende idee? Hoewel de rechtstreekse toegang tot het rijbewijs B niet aan te bevelen is omdat er geen begeleide oefenperiode is, zal deze piste wellicht toch behouden blijven. Ter compensatie zullen meer uren oefenen in de rijschool en meer feedbackmomenten noodzakelijk zijn - Na minimum 9 maanden en ten vroegste op de leeftijd van 18 jaar kan de leerling het praktisch examen afleggen - Na het behalen van het rijbewijs B gelden nog gedurende 2 jaar specifieke bepalingen voor het alleen rijden Traject zonder begeleiding (typed) Wat betekent het voor de leerlingbestuurder? begeleider? Wat betekent het voor de - De leerling-bestuurder heeft met succes het theoretisch examen afgelegd en verwerft een voorlopig rijbewijs type D - De leerling volgt een pakket van 30 uur begeleide rijles in de rijschool, gevolgd door een attest om alleen te rijden - Het oefentraject loopt over minimum 6 maanden vooraleer het praktisch examen kan afgelegd worden - Tijdens het oefentraject zijn er 2 verplichte individuele feedbackmomenten in de rijschool + een verplicht proefexamen. - De leerling heeft wel toegang tot het ondersteunend materiaal - Tijdens de oefenperiode is er geen mogelijkheid om bijkomende passagiers mee te nemen - Na het behalen van het rijbewijs B gelden nog gedurende 2 jaar specifieke bepalingen voor het alleen rijden Inschatting kostprijs 30 uur individuele rijles in de rijschool + 2 keer individueel feedbackmoment van 2 uur + proefexamen van 2 uur = 36 uur Kostprijs gemiddeld 60 euro/uur. Totaalkost = 2160 euro Tussenkomst via overheid : 20 euro/uur = 720 euro Nettokost = 1440 euro De rijopleiding Gezinsbond, november

Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen

Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen Samenvatting Willen we in Vlaanderen tot een duurzame verbetering van de verkeersveiligheid komen dan zijn er grote, aanhoudende

Nadere informatie

Steunpuntproject. Studie naar de effectiviteit van modellen (en deelcomponenten) voor de opleiding rijbewijs categorie B

Steunpuntproject. Studie naar de effectiviteit van modellen (en deelcomponenten) voor de opleiding rijbewijs categorie B Steunpuntproject Studie naar de effectiviteit van modellen (en deelcomponenten) voor de opleiding rijbewijs categorie B Auteurs: Kris Brijs, Karin Van Vlierden, Ariane Cuenen, Veerle Ross, Judith Urlings,

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

VLAAMSE JEUGDRAAD. 7 oktober 2009 ADVIES 09/13. Rijopleiding

VLAAMSE JEUGDRAAD. 7 oktober 2009 ADVIES 09/13. Rijopleiding ADVIES RIJOPLEIDING De auto is niet hét vervoersmiddel bij uitstek voor jongeren, maar het zijn wel voornamelijk jonge mensen die leren de auto te besturen. Daarom formuleert de Vlaamse Jeugdraad een advies

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Gratis proefles. Mercedes-Benz DrivingAcademy De rijopleiding voor de nieuwe generatie

Gratis proefles. Mercedes-Benz DrivingAcademy De rijopleiding voor de nieuwe generatie Gratis proefles Mercedes-Benz DrivingAcademy De rijopleiding voor de nieuwe generatie Mercedes-Benz DrivingAcademy: goed voorbereid op weg Autobestuurders staan tegenwoordig bloot aan meer afleiding dan

Nadere informatie

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering Rijexamens: theorie en praktijk Klassiek Focus op theoretische

Nadere informatie

HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS?

HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS? HOE BEHAAL IK EEN RIJBEWIJS? Hoe behaal je in België een rijbewijs? Welke examens moet je afleggen? Wat moet je doen? 1. Lees de vragen op blad 2 en zoek de antwoorden in de tekst op blad 3. Op blad 4

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag?

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? Op 13 maart heeft de minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen Kathleen Van Brempt een mededeling gedaan over het Rijbewijs op school. Hierover

Nadere informatie

Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be

Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be Dit is de belangrijkste conclusie van VAB-Rijschool die de resultaten evalueert van de 5000 laatst afgelegde proefexamens

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

Algemene voorwaarden :

Algemene voorwaarden : Algemene voorwaarden : Artikel 1 - Verplichtingen rijschool De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: 1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Verplichtingen van de rijschool Verplichtingen van de leerling Betaling

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid

Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid Wegwijs na een ongeval: aanrijdingsformulier + aansprakelijkheid VSV i.s.m. Ethias Verzekeringen Geert Van Aken 1 De ongevalsaangifte 2 Wat te doen na een ongeval BLIJF KALM WEES HOFFELIJK WORD NIET BOOS

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Beste speelpleinwerking, De regelgeving geattesteerde zegt je waarschijnlijk niet veel. En toch kom je er als speelpleiner en of VDS er heel vaak mee in contact. Kijk eens in je portefeuille: Misschien

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

VORDERINGENTOETSEN RIJBEKWAAMHEID. Jan Vissers Jan Vissers Royal HaskoningDHV Nederland

VORDERINGENTOETSEN RIJBEKWAAMHEID. Jan Vissers Jan Vissers Royal HaskoningDHV Nederland VORDERINGENTOETSEN RIJBEKWAAMHEID Jan Vissers Jan Vissers Royal HaskoningDHV Nederland Overzicht Achtergrond problematiek jonge beginnende bestuurders Competentiegericht opleiden en examineren Rijopleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rijschool Rijportaal

Algemene Voorwaarden Rijschool Rijportaal Algemene Voorwaarden Rijschool Rijportaal Artikel 1: Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, uitvoeringen en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autorijschool Nico Deen. Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Autorijschool Nico Deen. Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autorijschool Nico Deen Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden (AV) geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Even vooraf.. Motorrijden heeft veel voordelen, echter het heeft ook veel nadelen..

Even vooraf.. Motorrijden heeft veel voordelen, echter het heeft ook veel nadelen.. Even vooraf.. Als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je motorrijlessen nemen. Kies je ervoor om op je 18e, 19e of 20e jaar examen te doen, dan zul je een rijbewijs ontvangen voor de lichte categorie motor.

Nadere informatie

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Van Loon is eerst gebonden nadat door haar gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Rijschool Van Loon is eerst gebonden nadat door haar gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Persvoorstelling 13 maart 2015 Jongeren en hun rijvaardigheid. Uw veiligheid, onze zorg.

Persvoorstelling 13 maart 2015 Jongeren en hun rijvaardigheid. Uw veiligheid, onze zorg. Persvoorstelling 13 maart 2015 Uw veiligheid, onze zorg. De Baloise Group heeft elke vrijdag de 13e uitgeroepen tot Safety Day. Ons engagement Iedere vrijdag de 13e een specifieke actie rond veiligheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN Donkelaar-Rijopleidingen.

Algemene voorwaarden BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN Donkelaar-Rijopleidingen. Algemene voorwaarden BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN Donkelaar-Rijopleidingen. Artikel 1 - Verplichtingen rijschool De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: 1. Dat les wordt gegeven door

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK. GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s)

PRAKTIJKBOEK. GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s) PRAKTIJKBOEK GRATIS RIJBEWIJS ONLINE 2013 (versie 7 december 2013 157 pagina s) In dit praktijkboek staan verschillende checklists. Gebruik deze tijdens je opleiding. + VERWACHTE WETSWIJZIGINGEN IN 2014

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag) Aanwezig: 18 leerlingen en 1 begeleidende leerkracht Vertegenwoordiging: Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

Huidige rijopleiding een betere rijopleiding?

Huidige rijopleiding een betere rijopleiding? Huidige rijopleiding een betere rijopleiding? Opleiding Examinators Politiek Visie van de rijschool Opleiding instructeurs Opleidingscentra Opleiding Examinators Politiek Visie van de rijschool Opleiding

Nadere informatie

RIJSCHOOLLESGEVER RIJSCHOOLLESGEVER BASISVAARDIGHEDEN

RIJSCHOOLLESGEVER RIJSCHOOLLESGEVER BASISVAARDIGHEDEN RIJSCHOOLLESGEVER RIJSCHOOLLESGEVER BASISVAARDIGHEDEN RIJSCHOOLLESGEVER Waarvoor dient deze folder? Basis om een vacature uit te schrijven; Hulpmiddel bij screening van kandidaten; Ondersteuning bij functioneringsgesprekken;

Nadere informatie

Dossier : jongeren en het verkeer

Dossier : jongeren en het verkeer Dossier : jongeren en het verkeer 1 Nooit had ik gedacht dat mij zoiets kon overkomen, is een bedenking die wel meer jongeren die betrokken raakten in een ongeval zich maken. Nochtans, als de media op

Nadere informatie

De vrijwilliger en de opleidingsclausule

De vrijwilliger en de opleidingsclausule De vrijwilliger en de opleidingsclausule Inleiding Sommige organisaties (sportclub/gemeente) willen het bekostigen van een opleiding voor een vrijwilliger koppelen aan het engagement van de vrijwilliger

Nadere informatie

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder Opleidingscontract voor de bromfietsrijder NAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER: BELANGRIJKE INLEIDING: Leren rijden met een bromfiets moet niet lichtzinnig worden opgenomen! De bromfietser loopt een groter risico

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

1.dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht

1.dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Onderstaand leest U de Algemene voorwaarden van de Rijschool. Dit is alleen bestemd voor wie geen BOVAG overeenkomst van de website heeft gedownload en ondertekend heeft. Wij raden aan om een BOVAG overeenkomst

Nadere informatie

Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 26-03-2015 Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Voorzitter: mevrouw Lies Jans Vraag om uitleg van Renaat Landuyt aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

Informatiepakket. Rijopleiding B

Informatiepakket. Rijopleiding B Informatiepakket Rijopleiding B Maastricht, 16 oktober 2012 Beste Sauriër, Allereerst willen wij je bedanken voor je interesse in het volgen van een rijopleiding bij onze rijschool: In dit informatiepakket

Nadere informatie

VOC SMART & EFFICIENT DRIVING

VOC SMART & EFFICIENT DRIVING PROGRAMMA 4- DAAGSE STAGE VOOR MOTORINSTRUCTEURS MAART 2016 Het Verkeersopleidingscentrum-Brugge VOC Smart & Efficient Driving, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en de FOD Mobiliteit en Vervoer, richt

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.2 Het rijexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. De Autorijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken: ARTIKEL 1 1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. per 1 januari 2013. Voor u ligt de algemene voorwaarden Rijschool Simon Timmermans. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJ-INSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D en E (betreffende examens volgens de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Fitness2Drive. Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt.

Fitness2Drive. Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt. Fitness2Drive Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt. Fitness2Drive : uniek in België Fitness2Drive is het uniek resultaat

Nadere informatie

Rijopleiding in stappen in Europa. Huidige tendensen en effecten

Rijopleiding in stappen in Europa. Huidige tendensen en effecten Rijopleiding in stappen in Europa Huidige tendensen en effecten Rijopleiding: uitgangspunten GDL-systeem = leren door ervaring lange leertijd Zelfstandig leren in veilige situaties vroeg beginnen Europese

Nadere informatie

Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding)

Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding) Basis Motoropleiding (rijbewijsopleiding) Als je kiest voor deze opleiding dan kies je voor: Onze basis motoropleiding is bestemd voor (aspirant) motorrijders die het motorrijbewijs willen halen, en willen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING Algemeen Gedurende een rijles is de leerling leerling en om die reden juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière Het Huis der Talen «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013 Agnes De Rivière Wie zijn wij? Opgericht in 2008 Platform Ondersteuning van de economische ontwikkeling in de regio. Promotie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen?

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen? December, 2014 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl5 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Mobiliteit (MO 3) AO BE 22 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Juli 2015. Vraag en antwoord

Juli 2015. Vraag en antwoord Juli 2015 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

De (her)waardering van het diploma lassen.

De (her)waardering van het diploma lassen. De (her)waardering van het diploma lassen. 1 Het beroep van lasser is nog steeds een kwalitatief knelpuntberoep in Limburg. 1.1 Toekomstige onderwijskwalificaties Het voldoen aan de (toekomstige) onderwijskwalificaties

Nadere informatie

Benieuwd wat je in een lesauto allemaal kunt leren? En hoe het voelt om in een rijsimulator te zitten? Vraag dan nu de gratis proefles aan!

Benieuwd wat je in een lesauto allemaal kunt leren? En hoe het voelt om in een rijsimulator te zitten? Vraag dan nu de gratis proefles aan! MET STIP TEKSTEN PORTFOLIO Brochures Klant: Verkeersschool Oosterpoort Ook geschreven door Met Stip Omschrijving: teksten Brochure AutorijBEwijs AUTO RIJBEWIJS Brochuretekst Autorijbewijs Met Stip Teksten

Nadere informatie

RIJSCHOOL. Wat moet je doen?

RIJSCHOOL. Wat moet je doen? RIJSCHOOL Christina, Alfonso, Tai en Linda willen leren autorijden. Ze hebben het theoretische examen al afgelegd. Nu willen ze oefenen voor het praktijkexamen. Ze zoeken een rijschool. Jij helpt hen.

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl

Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl Verkeerschool Kees de Vaan Grote Kerkstraat 33 4261BB Wijk en Aalburg Tel. 0416-693068 Fax. 0416-695305 www.keesdevaan.nl Je rijbewijs is een eenmalige investering waarvan je jou leven lang profijt kunt

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 AMENDEMENT 87 Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B - motorvoertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 3 500 kg en waarin ten hoogste acht personen worden vervoerd,

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool Tina

ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool Tina ALGEMENE VOORWAARDEN Autorijschool Tina (KVK. 5645 5852) Artikel 1 De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels: 1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die

Nadere informatie

Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren?

Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren? Verslag workshopcyclus diversiteit: studievaardigheden Studeer wijzer: Iedereen op weg naar succesvol studeren? Doelstelling Door het uitwisselen van ervaringen en expertise met betrekking tot het thema

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE ZORG Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

MISSIE EN VISIE ZORG Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen De manier om succes te bereiken is op de eerste plaats een definitief, duidelijk, praktisch ideaal te hebben een doel, een doelstelling. Ten tweede moet men over de noodzakelijke middelen beschikken om

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

OPLEIDING PPL. Inhoud:

OPLEIDING PPL. Inhoud: OPLEIDING PPL Inhoud: 1. Overzicht van de opleiding 2. Hoe kan ik piloot worden via de Limburgse Vleugels 3. De medische keuring 4. De oefenvergunning 5. Het logboek 6. Theoretische opleiding 7. Praktijk

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1 Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder bent u wel kwetsbaar. Daarom heeft Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs. Wat u moet doen

Nadere informatie

al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding

al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding Aangepaste rijopleiding Rijschool Mercator heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in het geven van rijlessen

Nadere informatie