RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming"

Transcriptie

1 Datum van uitgave: Datum herziening: : Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Handelsnaam : Productcode : Productgroep : Mengsel 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant geïdentificeerd gebruik Hoofdgebruikscategorie Functie of gebruikscategorie : Professioneel gebruik,industrieel gebruik : Verf Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Frencken BV Houtstraat SJ Weert - Netherlands T F Telefoonnummer voor noodgevallen Noodnummer : Nationaal vergiftigingen informatie centrum (NVIC) +31 (0) RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Toon CLP informatie + DPD indeling in rubriek 2.1 Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411 Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16 Indeling volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53 R10 R67 Volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16 Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 2.2. Etiketteringselementen Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gevarenpictogrammen (CLP) : Signaalwoord (CLP) Gevarenaanduidingen (CLP) : Gevaar GHS02 GHS07 GHS09 : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp H315 - Veroorzaakt huidirritatie H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen NL (Nederlands) 1/8

2 Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van open vuur, vonken. Niet roken P233 - In goed gesloten verpakking bewaren P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden P241 - Explosieveilige elektrische, verlichtings-, ventilatie- apparatuur gebruiken P261 - Inademing van spuitnevel, damp vermijden P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P273 - Voorkom lozing in het milieu P280 - oogbescherming, beschermende handschoenen dragen P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen P370+P378 - In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), bluspoeder, schuim P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren P405 - Achter slot en grendel bewaren P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar Verwijderen van afval met inachtneming van de geldende plaatselijke verordeningen 2.3. Andere gevaren RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen Niet van toepassing 3.2. Mengsel Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van Richtlijn 67/548/EEG Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n- hexane (EG nr) (REACH-nr) F; R11 Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53 R67 Hydrocarbons, C6 isoalkanen <5% n-hexane (EG nr) (REACH-nr) ,5 F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n- hexane (EG nr) (REACH-nr) Hydrocarbons, C6 isoalkanen <5% n-hexane (EG nr) (REACH-nr) Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen EHBO algemeen EHBO na inademing EHBO na contact met de huid Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H ,5 Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 : Indien nodig een arts raadplegen. Indien mogelijk dit veiligheidsinformatieblad (VIB) tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het etiket tonen. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen). : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Een arts raadplegen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Specifieke behandeling dringend vereist (zie... op dit etiket). Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. : Onmiddellijk met zeep en overvloedig water wassen. Indien nodig een arts raadplegen. Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie... op dit etiket) NL (Nederlands) 2/8

3 EHBO na contact met de ogen EHBO na opname door de mond : Onmiddellijk met veel water wassen (15 minuten)/douchen. Een oogarts raadplegen. Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt. : GEEN braken opwekken. Geef niets te drinken aan iemand die bewusteloos is. Mond met water spoelen. Onmiddellijk arts/medische dienst raadplegen. De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Symptomen/letsels na inademing Symptomen/letsels na contact met de huid Symptomen/letsels na opname door de mond : Dodelijk bij inademing. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. : Veroorzaakt huidirritatie. : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen : Bij kleine branden: koolstofdioxide (CO2), droog chemisch poeder, schuim. In geval van een grote brand: Grote hoeveelheden water. nevel. Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxyde. Verneveld water. Zand. : Geen sterke waterstraal gebruiken Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandgevaar Explosiegevaar : Licht ontvlambare vloeistof en damp. : Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen Advies voor brandweerlieden Blusinstructies Bescherming tijdens brandbestrijding Overige informatie : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt. : Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. : Sproei water vanuit een beschermde positie tot de houder koel wordt. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Algemene maatregelen Voor andere personen dan de hulpdiensten Beschermingsmiddelen Noodprocedures : De ontstekingsbronnen uitschakelen. Speciale voorzorgen nemen om statische elektriciteitsladingen te vermijden. Geen open vuur. Rookverbod. : Geen gas, rook, damp of aërosolen inademen. beschermende kleding. Adembescherming dragen. Zorg voor een adequate ventilatie. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Onploffingsgevaar van dampen. : Het niet-noodzakelijke personeel wegsturen Voor de hulpdiensten Beschermingsmiddelen Noodprocedures : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Inademing van Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. : De ruimte ventileren Milieuvoorzorgsmaatregelen Indien mogelijk het lek afsluiten zonder risico te nemen. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Voorkom lozing in het milieu. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt. Voorkom lozing in het milieu Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Reinigingsmethodes 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken. Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Extra gevaren bij verwerking : Vermijd contact met de huid en de ogen. Vermijd inademing van dampen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Vermijd de accumulatie van elektrostatische ladingen. Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn NL (Nederlands) 3/8

4 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Geen open vuur. Rookverbod. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. : Na het werken met dit product... grondig wassen Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Technische maatregelen Opslagvoorwaarden Niet combineerbare stoffen Niet combineerbare stoffen 7.3. Specifiek eindgebruik : Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken. : Op een droge, koele en zeer goed geventileerde plek opslaan. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van : Bewaren in een vuurvrije plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. : Sterke alkaliën. sterke zuren. : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Nederland MAC TGG 8H (mg/m³) 210 mg/m³ Nederland MAC TGG 15MIN (mg/m³) 442 mg/m³ Huidopname Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsuitrusting : Nauwaansluitende bril. Handschoenen. Vermijd onnodige blootstelling. Bescherming handen Oogbescherming Bescherming van de huid en het lichaam Bescherming luchtwegen Overige informatie : Beschermende handschoenen van nitrilrubber. beschermende handschoenen dragen. : Safety glasses. Chemische stofbril of veiligheidsbril. : Draag geschikte beschermende kleding. : Adembescherming dragen. Indien de gebruiksmethode van het produkt een blootstellingsgevaar door inademing met zich meebrengt, ademhalingsbescherming dragen. : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand : Vloeibaar Voorkomen : Pasta. Kleur : Kleurloos. Geur Geurgrens ph Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) Smeltpunt : < 50 C Stol-/vriespunt Kookpunt : > 60 C Vlampunt : > 25 C Zelfontbrandingstemperatuur Ontbindingstemperatuur Ontvlambaarheid (vast,gas) : Licht ontvlambare vloeistof en damp Dampdruk Relatieve dampdichtheid bij 20 C Relatieve dichtheid Oplosbaarheid : Water: 0,02 g/l Log Pow NL (Nederlands) 4/8

5 Viscositeit, kinematisch Viscositeit, dynamisch Ontploffingseigenschappen Oxiderende eigenschappen Explosiegrenzen : > 1 (1-7,4) vol % 9.2. Overige informatie RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Chemische stabiliteit Niet vastgesteld. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen Mogelijke gevaarlijke reacties Niet vastgesteld Te vermijden omstandigheden vlammen of vonken. warmtebronnen. Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. Open vuur Chemisch op elkaar inwerkende materialen Reductiemiddelen. sterke zuren. Sterke alkaliën Gevaarlijke ontledingsproducten Vormt bij verbranding: koolstofoxides (CO en CO2). rook. Koolstofmonoxyde. Koolstofdioxyde. Kan ontvlambare gassen afscheiden. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit LD50 oraal rat LD50 dermaal konijn LC50 inhalatie rat (mg/l) ATE (oraal) ATE (dermaal) ATE (dampen) ATE (stof, nevel) Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mutageniteit in geslachtscellen Kankerverwekkendheid Giftigheid voor de voortplanting Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) Gevaar bij inademing Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen 2000 mg/kg 2000 mg/kg 5 mg/l/4u 2000,000 mg/kg lichaamsgewicht 2000,000 mg/kg lichaamsgewicht 5,000 mg/l/4u 5,000 mg/l/4u : Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt huidirritatie (Niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens) : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt : Dodelijk bij inademing NL (Nederlands) 5/8

6 RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Ecologie - water : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. LC50 vissen 1 ErC50 (algen) 1-10 mg/l 1-10 mg/l Persistentie en afbreekbaarheid Persistentie en afbreekbaarheid Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Bioaccumulatie Bioaccumulatie Niet vastgesteld Mobiliteit in de bodem Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Andere schadelijke effecten Andere schadelijke effecten : Schadelijk voor in het water levende organismen. : Voorkom lozing in het milieu RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Regionale wetgeving (afval) Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering Aanbevelingen voor afvalverwijdering Aanvullende informatie Ecologie - afvalstoffen : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. : Niet met het huisvuil verwijderen. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Inhoud/verpakking afvoeren naar... : Lege vaten voorzichtig behandelen, daar de dampresidu's ontvlambaar zijn. : Gevaarlijk afval door hun giftigheid. Voorkom lozing in het milieu VN-nummer VN-nr : 1263 UN-nr. (IATA) : 1133 UN-Nr. (IMDG) : Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Juiste ladingnaam : VERWANTE PRODUCTEN Omschrijving vervoerdocument : UN 1263 VERWANTE PRODUCTEN, 3, II, (D/E) Transportgevarenklasse(n) Klasse (VN) : 3 Classificeringscode (VN) : F1 Klasse (IATA) : 3 Klasse (IMDG) : 3 Gevaarsetiketten (VN) : Verpakkingsgroep Verpakkingsgroep (VN) : II NL (Nederlands) 6/8

7 14.5. Milieugevaren Milieugevaarlijk : Overige informatie : Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Landtransport Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 33 Classificeringscode (VN) : F1 Oranje identificatiebord : Code tunnelbeperking LQ Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) EAC code : D/E : LQ06 : E2 : 3YE Transport op open zee Luchttransport Transport op binnenlandse wateren Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet van toepassing RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH Bevat geen REACH kandidaatstof Nationale voorschriften Chemischeveiligheidsbeoordeling RUBRIEK 16: Overige informatie Gegevensbronnen Overige informatie : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. : Geen. Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:: Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1 Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt H315 H336 Veroorzaakt huidirritatie Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken NL (Nederlands) 7/8

8 H411 R10 R11 R38 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Ontvlambaar Licht ontvlambaar Irriterend voor de huid R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken R65 R67 F N Xi Xn Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Licht ontvlambaar Milieugevaarlijk Irriterend Schadelijk SDS EU (REACH bijlage II) Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product NL (Nederlands) 8/8

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

: Ambi Pur Air Effect Egypte

: Ambi Pur Air Effect Egypte Datum van uitgave: 24/07/2014 Datum herziening: : Versie: 1.01 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

87000C Coolant Premium Longlife -40 C G12++ Ready to Use

87000C Coolant Premium Longlife -40 C G12++ Ready to Use 87000C Coolant Premium Longlife -40 C G12++ Ready to Use Datum van uitgave: Datum herziening: 03/10/2013 : versie: 2.3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Aspen 4t

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Aspen 4t Aspen 4 Pagina 1 van 10 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen 4 SDS voldoen aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 8500-8397 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E Aspen E Pagina 1 van 9 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van afgifte 25.04.2013 1.1. Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG nr. 1907/2006 (REACH, BIJLAGE II Biotex Handwas Inweek Vloe 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie