Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31"

Transcriptie

1 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. - Toepassing van de stof / van de bereiding Oppervlakteactief middel Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad - Fabrikant/leverancier: MA-FRA S.p.A. Via Aquileia, 44/ Baranzate (MI) ITALIA Tel inlichtingengevende sector: Telefoonnummer voor noodgevallen: Chiamata d'emergenza orari di ufficio: tel Per emergenza 24 ore: Rivolgersi al centro antiveleno dell'ospedale di Niguarda "MILANO" RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren Indeling van de stof of het mengsel - Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Xi; Irriterend R38: Irriterend voor de huid. F+; Zeer licht ontvlambaar R12: Zeer licht ontvlambaar. N; Milieugevaarlijk R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. - Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie. Voorzichtig! Recipiënt staat onder druk. Werkt narcotiserend. - Classificatiesysteem: De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming Etiketteringselementen - Kentekening volgens EEG-richtlijnen: Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt. - Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt: Xi Irriterend F+ Zeer licht ontvlambaar N Milieugevaarlijk (Vervolg op blz. 2)

2 Bladzijde: 2/8 (Vervolg van blz. 1) - Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: 2-methylpentaan - R-zinnen: 12 Zeer licht ontvlambaar. 38 Irriterend voor de huid. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. - S-zinnen: 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 15 Verwijderd houden van warmte. 23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant). 25 Aanraking met de ogen vermijden. 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken Andere gevaren - Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling - PBT: Niet bruikbaar. - zpzb: Niet bruikbaar. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering: Mengsels - Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. - Gevaarlijke inhoudstoffen: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: methylpentaan Xn R65; Xi R38; F R11; N R51/53 R67 Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411; Skin butaan, zuiver F+ R12 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 1,2-dichloorpropaan Xn R20/22; F R11 Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 koolstofdioxide Press. Gas, H280 - aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk % 15-30% <5% <2% RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen - Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. - na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. - Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen - Na inslikken: Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. (Vervolg op blz. 3)

3 Bladzijde: 3/8 (Vervolg van blz. 2) RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmiddelen - Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden. - blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verhitting of brand is het ontstaan van vergiftige gassen mogelijk Advies voor brandweerlieden - speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden Milieuvoorzorgsmaatregelen: Bij indringen in afvalwater of riolering is de bevoegde instantie te waarschuwen. Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Voor voldoende ventilatie zorgen Verwijzing naar andere rubrieken Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen. Tanks vorzichtig openen en behandelen. - Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Er moet een noodkoeling worden voorzien voor het geval dat er een omgevingsbrand zou uitbreken. Niet in open vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien. Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken. beschermen tegen hitte. Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit. Attentie: De tank staat onder druk. Beschermen tegen directe zonbestraling en temperaturen boven 50 C. Zelfs na het verbruik niet met geweld openen of verbranden Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten - Opslag: - Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren. De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden. - Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk - Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden. Tanks niet gasdicht afsluiten. Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming - Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7. (Vervolg op blz. 4)

4 Bladzijde: 4/8 (Vervolg van blz. 3) Controleparameters - Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: koolstofdioxide MAK () 9000 mg/m³ - Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren Maatregelen ter beheersing van blootstelling - Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: - Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. Aanraking met de huid vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. - Ademhalingsbescherming: Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. - Handbescherming: Veiligheidshandschoenen of huidbeschermingscreme. Veiligheidshandschoenen. Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. - Handschoenmateriaal De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. - Doordringingstijd van het handschoenmateriaal De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. - Oogbescherming: Nauw aansluitende schutbril. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen - Algemene gegevens - Voorkomen: Vorm: Aërosol. Kleur: kleurloos - Reuk: aangenaam - Geurdrempelwaarde: Niet bepaald. - ph-waarde: n.a - Toestandsverandering Smeltpunt/smeltbereik: n.a Kookpunt/kookpuntbereik: 0 C - Vlampunt: -25 C - Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): Niet bruikbaar. - Ontstekingstemperatuur: 365 C - Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald. - Zelfonsteking: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. (Vervolg op blz. 5)

5 Bladzijde: 5/8 - Ontploffingsgevaar: Niet bepaald. - Ontploffingsgrenzen: onderste: 1,5 Vol % bovenste: 8,5 Vol % - Stoomdruk bij 20 C: 2100 hpa - Dichtheid bij 20 C: 0,71 g/cm³ - Relatieve dichtheid Niet bepaald. - Dampdichtheid Niet bepaald. - Verdampingssnelheid Niet bruikbaar. - Oplosbaarheid in/mengbaarheid met: Water: niet oplosbaar - Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald. - Viscositeit dynamisch: kinematisch: Niet bepaald. Niet bepaald. - Oplosmiddelgehalte: Organisch oplosmiddel: > 80 % Water: 0 % Gehalte aan vaste bestanddelen: < 20 % Overige informatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. (Vervolg van blz. 4) * RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Chemische stabiliteit - Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: Stabiel bij omgevingstemperatuur Mogelijke gevaarlijke reacties Ontwikkeling van licht ontvlambare gassen/dampen Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar Gevaarlijke ontledingsproducten: prikkelende gassen/dampen * RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten - Acute toxiciteit: - Primaire aandoening: - op de huid: Prikkelt de huid en de slijmvliezen - aan het oog: Geen prikkelend effect - Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend - Aanvullende toxicologische informatie: Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren: Irriterend RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit - Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. (Vervolg op blz. 6)

6 Bladzijde: 6/ Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. - ecotoxische effecten: - Opmerking: Giftig voor vissen. - Verdere ecologische informatie: - Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid () 1: Zwarte lijst-stof (76/464/EEG). Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond. In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. giftig voor in het water levende organismen Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling - PBT: Niet bruikbaar. - zpzb: Niet bruikbaar Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. (Vervolg van blz. 5) RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden - Aanbeveling: Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan. Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen. - Niet gereinigde verpakkingen: - Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. * RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer VN-nummer - ADR, IMDG, IATA UN Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN - ADR 1950 SPUITBUSSEN, MILIEUGEVAARLIJK - IMDG AEROSOLS (hexane (containing < 5 % n-hexane ( ))), MARINE POLLUTANT - IATA AEROSOLS, flammable Transportgevarenklasse(n) - ADR - klasse 2 5F Gassen - Etiket 2.1 (Vervolg op blz. 7)

7 Bladzijde: 7/8 - IMDG (Vervolg van blz. 6) - Class IATA - Class Label Verpakkingsgroep: - ADR, IMDG, IATA vervalt Milieugevaren: Produkt bevat milieugevaarlijke stoffen: 2-methylpentaan - Marine pollutant: Ja Symbool (vis en boom) - Bijzondere kenmerking (ADR): Symbool (vis en boom) Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Gassen - Kemler-getal: - - EMS-nummer: F-D,S-U Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar. - Transport/verdere gegevens: - ADR - Beperkte hoeveelheden (LQ) 1L - Vervoerscategorie 2 - Tunnelbeperkingscode D RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel - Kenmerking volgens EEG-richtlijnen: Regulation (CE) No.1272/2008 and Regulation (CE) No.790/ Nationale voorschriften: - Gevaarklasse v. water: WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. RUBRIEK 16: Overige informatie De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. - Relevante zinnen H220 Zeer licht ontvlambaar gas. H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. H302 Schadelijk bij inslikken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. (Vervolg op blz. 8)

8 Bladzijde: 8/8 H315 H332 H336 H411 Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (Vervolg van blz. 7) R11 Licht ontvlambaar. R12 Zeer licht ontvlambaar. R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond. R38 Irriterend voor de huid. R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. - Blad met gegevens van de afgifte-sector Ma-Fra Laboratories - contact-persoon: - * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 5174 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 090409 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 000590 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: a116-732 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichting Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming SDS identificatie EU-10-4 (Rev. 1) 1.1 Productidentificatie Electrodes voor Flux Cored Arc Lassen Productnaam:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Coolant LL-38 Koelvloeistof

Coolant LL-38 Koelvloeistof Coolant LL-38 Koelvloeistof Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 30.12.2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 286300, 286500 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 287200, 287400, 287900-050 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: 43258 Fabrikant/leverancier: Alfa Aesar GmbH & Co.KG Benzstrasse 3 E-mail: gcat@matthey.com

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Telefoonnummer 0031 (0)53-434 43 43 Fax nummer 0031

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie