Nederlandse norm. NEN (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Preview

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse norm. NEN 8048-1 (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Preview"

Transcriptie

1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Nederlandse norm NEN (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Debt settlement - Part 1: Requirements for organisations in debt settlement Vervangt NEN :2008; NEN Ontw.2010 ICS ; april 2011

2 Normcommissie "Schuldhulpverlening" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Termen en definities Eisen aan het schuldhulpverleningsproces Algemeen Wettelijk kader Verwijzing naar derden Voortijdige beëindiging van het schuldhulpverleningsproces Personeel Aanmelding Intake en crisisinterventie Intake Crisisinterventie Informatie en advies Herfinanciering Schuldregeling Algemeen Overeenkomst met cliënt Verzoek opgave saldo openstaande vorderingen Opstellen en akkoordverklaring overzicht van saldi openstaande vorderingen Definitieve keuze voor schuldbemiddeling of saneringskrediet Betalingsvoorstel Overeenkomst met schuldeisers over voorstel Dwangakkoord Uitvoering van voorstel Stabilisatie Algemeen Budgetbeheer Budgetcoaching Betalingsregelingen Verzoekschriften in het kader van de Wsnp Nazorg Kwaliteitsmanagement Monitoren van gegevens Monitoren van uitvoering Procedure voor klachtenbehandeling en bezwaar Bijlage A (normatief) Wettelijk kader Bijlage B (normatief) Benodigde algemene gegevens van de cliënt tijdens de inventarisatie Bijlage C (informatief) en van informatie en advies

4 Voorwoord De laatste jaren is de schuldenproblematiek in Nederland toegenomen. Dat blijkt onder andere uit de toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening. Ook is de complexiteit van de schuldsituatie toegenomen doordat de hoogte van de schuld is toegenomen en de schuldenaar met gemiddeld 11 schuldeisers van doen heeft. Het is daarom van groot belang dat een problematische schuld zo veel mogelijk wordt voorkomen dan wel opgelost. Dit temeer omdat de maatschappelijke kosten van schulden vaak hoog zijn: armoede, sociale uitsluiting, huisuitzetting, onverzekerdheid, afsluiting gas/licht. Het kabinet is systeemverantwoordelijk voor een adequaat stelsel van kwalitatief goede schuldhulpverlening. In dit stelsel ziet het kabinet alleen plaats voor bonafide partijen die zowel het vertrouwen verdienen van de schuldenaar als van de schuldeiser. In die context ondersteunt het kabinet het traject van vrijwillige certificering voor schuldhulpverleners. In februari 2007 hebben belanghebbende partijen uit de schuldhulpverleningssector besloten om deze zelfregulering vorm te geven door middel van de instrumenten normalisatie en certificatie. Dit moet leiden tot meer transparantie en verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector en tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces, voor zowel schuldenaar als schuldeiser. Uiteindelijk moet deze zelfregulering er ook toe leiden dat malafide en incompetente organisaties van de markt worden geweerd. Dit heeft geleid tot vier delen: NEN Schuldhulpverlening Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties NEN Schuldhulpverlening Deel 2: Eisen aan schuldhulpverleners NEN Schuldhulpverlening Deel 3: Certificatieschema voor schuldhulpverleningsorganisaties NEN Schuldhulpverlening Deel 4: Certificatieschema voor schuldhulpverleners (ingetrokken) Deel 1 beschrijft de normatieve eisen die worden gesteld aan schuldhulpverleningsorganisaties. Deel 2 beschrijft de normatieve eisen die worden gesteld aan personen die werkzaam zijn bij schuldhulpverleningsorganisaties. Deel 3 beschrijft hoe conformiteit met deel 1 door een certificatie-instelling moet worden getoetst. Deel 4 beschreef hoe conformiteit met deel 2 door een certificatie-instelling moest worden getoetst. In 2011 is NEN 8048, na evaluatie van het gebruik van de norm, op twee essentiële punten aangepast. a) In NEN is opgenomen dat een traject van schuldregeling maximaal 36 maanden mag duren. Hiermee wordt aangesloten bij de gangbare praktijk. b) De koppeling tussen de certificering van personen (NEN , NEN ) en de certificering van organisaties (NEN , NEN ) is losgelaten. Hiertoe zijn wijzigingen aangebracht in NEN en NEN NEN is ingetrokken. Deze norm is opgesteld door de normcommissie "Schuldhulpverlening. 2

5 Inleiding Het uitgangspunt voor de norm voor schuldhulpverlening is de volgende schematische weergave van het primaire proces van schuldhulpverlening: Figuur 1 Schematisch overzicht van de keten van schuldhulpverlening Het primaire proces van de schuldhulpverlening kan worden onderverdeeld in acht blokken: 1) aanmelding; 2) intake en crisisinterventie; 3) informatie en advies; 4) herfinanciering; 5) schuldregeling, met twee oplossingsrichtingen: a) schuldbemiddeling; b) saneringskrediet; 3

6 6) stabilisatie, bestaande uit: a) budgetbeheer; b) budgetcoaching; c) betalingsregelingen; 7) verzoekschriften in het kader van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen); 8) nazorg. 4

7 Schuldhulpverlening Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties 1 Onderwerp en toepassingsgebied NEN 8048 bestaat uit drie deelnormen: NEN Schuldhulpverlening Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties NEN Schuldhulpverlening Deel 2: Eisen aan schuldhulpverleners NEN Schuldhulpverlening Deel 3: Certificatieschema voor schuldhulpverleningsorganisaties Dit deel, NEN Schuldhulpverlening Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties, beschrijft de normatieve eisen die worden gesteld aan schuldhulpverleningsorganisaties. De norm heeft betrekking op het primaire proces van de schuldhulpverlening. De norm is van toepassing op alle organisaties (zowel publiek als privaat) en personen die zich richten op activiteiten in het kader van de schuldhulpverlening aan particulieren. De norm en certificatie op basis van deze norm moeten leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector en de daarin werkzame personen. Tevens moet certificatie op basis van deze norm leiden tot meer zekerheid over het schuldhulpverleningsproces voor zowel de cliënt als de schuldeiser. De norm en de daarop gebaseerde certificatie moeten leiden tot een toetsbaar systeem waarin organisaties en personen die voldoen aan de eisen in de norm kunnen worden onderscheiden van organisaties en personen die hier niet aan voldoen. Dit moet ertoe leiden dat malafide en incompetente organisaties van de markt worden geweerd. 2 Normatieve verwijzingen Het volgende document waarnaar is verwezen is onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN Schuldhulpverlening Deel 2: Eisen aan schuldhulpverleners 3 Termen en definities Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities. 3.1 afloscapaciteit alle inkomsten boven het vastgestelde vrij te laten bedrag (vtlb, zie 3.21) die door de cliënt moeten worden afgedragen voor de aflossing van zijn schulden OPMERKING Rente over de gereserveerde bedragen wordt als inkomsten gezien. 3.2 betalingsregeling bij overeenkomst tussen cliënt en schuldeiser vastgelegde regeling, waarin wordt bepaald dat de vastgestelde vordering(en) van de schuldeiser op de cliënt volledig wordt/worden terugbetaald in een vooraf vastgesteld aantal termijnen 5

8 3.3 betalingsvoorstel voorstel tot afkoop van de openstaande vordering(en) om te komen tot een schuldbemiddeling of saneringskrediet 3.4 bezwaar uitdrukking van ontevredenheid over een beslissing van de schuldhulpverleningsorganisatie 3.5 budgetbeheer geheel van activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de cliënt en het overeenkomstig het vastgestelde budgetplan verrichten van betalingen 3.6 budgetcoaching geheel van activiteiten om de cliënt te leren op een verantwoorde manier met zijn geld om te gaan 3.7 finale kwijting definitieve kwijtschelding van het niet-afgeloste deel van de vordering (restantschuld), inclusief rente en kosten, door de schuldeiser onder vooraf overeengekomen voorwaarden 3.8 financieel beheer ontvangen van alle inkomens van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt 3.9 herfinanciering door middel van het afsluiten van één of meer kredietovereenkomsten inlossen van de totale schuldenlast 3.10 klacht uitdrukking van ontevredenheid over de bejegening door de schuldhulpverleningsorganisatie en/of het verloop van de schuldhulpverlening 3.11 moratorium door de rechtbank opgelegd verbod op het uitoefenen van bepaalde rechten en maatregelen gedurende een door de rechtbank vastgestelde periode 3.12 nazorg geheel van activiteiten dat plaatsvindt na beëindiging van een van de modules in deze norm en dat gericht is op het voorkomen van recidive 3.13 saneringskrediet door middel van het afsluiten van een kredietovereenkomst afkopen van de totale schuldenlast tegen finale kwijting, op basis van betaling van een percentage van de totale schuldenlast 3.14 schuldbemiddeling overeenkomst tussen cliënt en schuldeiser(s) waarin wordt afgesproken dat de totale schuldenlast gedeeltelijk wordt terugbetaald in termijnen naar draagkracht tegen finale kwijting 6

9 3.15 schuldhulpverlener persoon die in het gehele proces of in onderdelen van het proces van schuldhulpverlening werkzaam is 3.16 schuldhulpverlening het bieden van diensten met als doel oplossingen aan te reiken en/of te implementeren voor schuldsituaties OPMERKING Deze diensten worden weergegeven in figuur 1 van deze norm schuldhulpverleningsorganisatie organisatie die een of meer diensten uitvoert op het gebied van schuldhulpverlening 3.18 schuldregeling het regelen door de schuldhulpverleningsorganisatie tussen de cliënt en zijn schuldeisers om een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te bewerkstelligen, leidende tot een saneringskrediet of een schuldbemiddeling 3.19 sociale kaart verzameling van gegevens van maatschappelijke organisaties in een gedefinieerd gebied OPMERKING Gegevens hebben betrekking op adresgegevens, soort dienstverlening en mogelijke contactpersonen stabilisatie activiteit(en) gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid, het geschikt maken voor schuldregeling en ondersteunen van de uitvoering van andere schuldhulpverleningsproducten 3.21 vrij te laten bedrag vtlb bedrag dat tijdens de schuldregeling wordt behouden door de cliënt om in zijn levensonderhoud te voorzien, zoals bepaald volgens de rekenmethode van Recofa 1) 4 Eisen aan het schuldhulpverleningsproces 4.1 Algemeen Kosten voor schuldhulpverlening mogen niet in rekening worden gebracht bij de cliënt of schuldeisers, tenzij de schuldhulpverleningsorganisatie voldoet aan art. 48 van de Wck. Deze kosten moeten door de schuldhulpverleningsorganisatie schriftelijk aan de cliënt en schuldeisers kenbaar worden gemaakt. De schuldhulpverleningsorganisatie mag geen kosten in rekening brengen die hoger zijn dan de afgesproken kosten. Indien de cliënt een inkomen heeft ter hoogte van de voor hem van toepassing zijnde Wwb-norm 2), zal maximaal 5 % worden aangewend voor aflossing waarbij een minimuminkomen van 95 % van de voor hem van toepassing zijnde Wwb-norm is gegarandeerd. 1) Recofa: 2) Wwb-norm: de norm bedoeld in artikel 5 onder c van de Wet werk en bijstand. 7

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN :2011 nl Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw.

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl)

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview.

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview. Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging Publicatie uitsluitend voor commentaar Computer rooms and data centres

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl)

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl) Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm NEN 6069 (nl) Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 13008 (en) Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 "Industriele meet- en regeltechniek"

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 Industriele meet- en regeltechniek Nederlandse praktijkrichtlijn Milestones and activities during commissioning of electrical instrumentation and control systems in the process industry (IEC/PAS 62337:2002,IDT) NPR-IEC/PAS 62337 (en) november

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. Ontwerp. Publicatie uitsluitend voor commentaar. Commentaar voor 2001-03-01. Nederlandse Nederlandse Ontwerp norm NEN-EN 14035-12 Vuurwerk - Deel 12: Knalvuurwerk met flits en batterijen van knalvuurwerk met flits - Specifiatie en beproevingsmethoden Publicatie uitsluitend voor commentaar

Nadere informatie

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240

Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures november 2001 ICS 03.240 Nederlandse 2e Ontwerp norm NEN-EN 14012 Postdiensten - Kwaliteit van de dienstverlening - Meetmethoden van klachten en vergoedingsprocedures Publicatie uitsluitend voor commentaar Postal services - Quality

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 25051. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 25051. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Information technology - Software product quality - Part 1: Quality model (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT) juli 2001 ICS 35.080

Information technology - Software product quality - Part 1: Quality model (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT) juli 2001 ICS 35.080 Nederlandse norm Informatietechnologie - Softwareproductkwaliteit - Deel 1: Kwaliteitsmodel (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT) NEN-ISO/IEC 9126-1 (en) Information technology - Software product quality - Part 1:

Nadere informatie