%ODGPHWYHLOLJKHLGVJHJHYHQV YROJHQV((* datum van de druk: opnieuw bewerkt op:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "%ODGPHWYHLOLJKHLGVJHJHYHQV YROJHQV((* datum van de druk: 28.02.2005 opnieuw bewerkt op: 30.01.2003"

Transcriptie

1 Bladzijde: 1/5,GHQWLILFDWLHYDQGHVWRIRIKHWSUHSDUDDWHQGHYHQQRRWVFKDSRQGHUQHPLQJ,QIRUPDWLHRYHUKHWSURGXNW $UWLNHOQXPPHU RHSDVVLQJYDQGHVWRIYDQGHEHUHLGLQJ Aanstekergas )DEULNDQWOHYHUDQFLHU Eurofill B.V. Postbus GE Zaandam-The Netherlands Tel: Fax: ,QOLFKWLQJHQJHYHQGHVHFWRU Research & Development 6DPHQVWHOOLQJHQLQIRUPDWLHRYHUGHEHVWDQGGHOHQ &KHPLVFKHNDUDNWHULVHULQJ &$61URPVFKULMYLQJ butaan,ghqwlilfdwlhqxpphuv (,1(&6QXPPHU (*QXPPHU ,GHQWLILFDWLHYDQGHJHYDUHQ *HYDDURPVFKULMYLQJ F+ Zeer licht ontvlambaar 6SHFLDOHJHYDDURPVFKULMYLQJYRRUPHQVHQPLOLHX Voorzichtig! Recipiënt staat onder druk. R 12 Zeer licht ontvlambaar. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. (HUVWHKXOSPDDWUHJHOHQ 1DKHWLQDGHPHQ Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden. 1DKXLGFRQWDFW Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid 1DRRJFRQWDFW Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen 1DLQVOLNNHQ Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp. %UDQGEHVWULMGLQJVPDDWUHJHOHQ *HVFKLNWHEOXVPLGGHOHQ CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is. %OXVPLGGHOHQGLHXLWYHLOLJKHLGVRRJSXQWQLHWJHVFKLNW]LMQ Krachtige waterstraal 6SHFLDOHEHVFKHUPHQGHNOHGLQJ Geen bijzondere maatregelen nodig. (Vervolg op blz. 2)

2 Bladzijde: 2/5 (Vervolg van blz. 1) 0DDWUHJHOHQELMDFFLGHQWHHOYULMNRPHQYDQGHVWRIRIKHWSUHSDUDDW 9RRU]RUJVPDDWUHJHOHQPEWSHUVRQHQ Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. 0DDWUHJHOHQWHUEHVFKHUPLQJYDQKHWPLOLHX Geen speciale maatregelen noodzakelijk. 3URFHGXUHYRRUKHWUHLQLJHQRSQHPHQ Voor voldoende ventilatie zorgen. +DQWHULQJHQRSVODJ +DQGOLQJ,QIRUPDWLHPEWYHLOLJKDQWHUHQ Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen. Tanks vorzichtig openen en behandelen.,qirupdwlhpeweudqghqrqwsoriilqjvjhyddu Nietspuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken. Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 C, bijv. door gloeilampen. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. 2SVODJ (LVHQWHQRS]LFKWHYDQRSVODJUXLPWHHQWDQNV Op een koele plaats bewaren. De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.,qirupdwlhpewjh]dphqolmnhrsvodj Niet noodzakelijk. 9HUGHUHLQOLFKWLQJHQRYHUHLVHQPEWGHRSVODJ Tanks ondoordringbaar gesloten houden. Tanks niet gasdicht afsluiten. Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. 0DDWUHJHOHQWHUEHKHHUVLQJYDQEORRWVWHOOLQJSHUVRRQOLMNHEHVFKHUPLQJ $DQYXOOHQGHJHJHYHQVPEWGHLQULFKWLQJYDQWHFKQLVFKHLQVWDOODWLHV Geen aanvullende gegevens. Zie 7. %HVWDQGGHOHQPHWJUHQVZDDUGHQGLHPEWGHZHUNUXLPWHLQDFKWJHQRPHQPRHWHQZRUGHQ EXWDDQ MAC 1430 mg/m³, 600 ppm $DQYXOOHQGHJHJHYHQV Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 3HUVRRQOLMNHEHVFKHUPLQJVYRRU]LHQLQJHQ $OJHPHQHEHVFKHUPLQJVHQJH]RQGKHLGVPDDWUHJHOHQ Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Gassen/dampen/aërosol niet inademen. $GHPKDOLQJVEHVFKHUPLQJ Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming. +DQGEHVFKHUPLQJ Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. +DQGVFKRHQPDWHULDDO De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. 'RRUGULQJLQJVWLMGYDQKHWKDQGVFKRHQPDWHULDDO De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. (Vervolg op blz. 3)

3 Bladzijde: 3/5 2RJEHVFKHUPLQJ (Vervolg van blz. 2) Nauw aansluitende veiligheidsbril /LFKDDPVEHVFKHUPLQJ Draag geschikte beschermende kleding )\VLVFKHHQFKHPLVFKHHLJHQVFKDSSHQ $OJHPHQHJHJHYHQV 9RUP.OHXU 5HXN Aërosol Kleurloos Bijna reukloos 7RHVWDQGVYHUDQGHULQJ 6PHOWSXQWVPHOWEHUHLN -138 C.RRNSXQWNRRNSXQWEHUHLN 0 C 9ODPSXQW < 0 C 2QWVWHQJVWHPSHUDWXXU 365 C 2QWSORIILQJVJHYDDU Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. 2QWSORIILQJVJUHQ]HQ 2QGHUVWH 1,5 Vol % %RYHQVWH 8,5 Vol % 'DPSGUXNELMƒ& 2,1 bar. 'LFKWKHLGELMƒ& 0,0027 g/cm³ 2SORVEDDUKHLGLQPHQJEDDUKHLGPHW :DWHUELMƒ& 0,061 g/l 2UJDQLVFKRSORVPLGGHO 100,0 % 6WDELOLWHLWHQUHDFWLYLWHLW 7KHUPLVFKHDIEUDDNWHYHUPLMGHQRPVWDQGLJKHGHQ Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. *HYDDUOLMNHUHDFWLHV Geen gevaarlijke reacties bekend. *HYDDUOLMNHDIEUDDNSURGXNWHQ Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend. 7R[LFRORJLVFKHLQIRUPDWLH $FXWHWR[LFLWHLW,QGHOLQJVUHOHYDQWLH/'/&ZDDUGHQ EXWDDQ Inhalatief LC50/4 h 658 mg/l (rat) 3ULPDLUHDDQGRHQLQJ RSGHKXLG Geen prikkelend effect. DDQKHWRRJ Geen prikkelend effect. 2YHUJHYRHOLJKHLG Geen effect van overgevoeligheid bekend. (Vervolg op blz. 4)

4 Bladzijde: 4/5 (Vervolg van blz. 3) 0LOLHXLQIRUPDWLH $OJHPHQHLQIRUPDWLH Waterbezwaarlijkheid () 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen. Over het algemeen geen gevaar voor water,qvwuxfwlhvyrruyhuzlmghulqj 3URGXNW $DQEHYHOLQJ Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. (XURSHVHDIYDOFDWDORJXV niet elders genoemde fracties overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen metalen verpakking 1LHWJHUHLQLJGHYHUSDNQJHQ $DQEHYHOLQJ Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.,qirupdwlhphwehwuhnqjwrwkhwyhuyrhu 9HUYRHURYHUODQG$'55,'JUHQVRYHUVFKULMGHQG $'5**96(NODVVH 2 5F Gassen.HPOHUJHWDO 23 81QXPPHU HUSDNQJVJURHS - 2PVFKULMYLQJYDQKHWJRHG 1950 SPUITBUSSEN 9HUYRHUSHU]HHVFKLS,0'*,0'*NODVVH 2 81QXPPHU 1950 /DEHO 2.1 9HUSDNQJVJURHS - (06QXPPHU F-D,S-U 0DULQHSROOXWDQW Neen -XLVWHWHFKQLVFKHEHQDPLQJ AEROSOLS /XFKWYHUYRHU,&$27,HQ,$7$'*5,&$2,$7$NODVVH ,'QXPPHU 1950 /DEHO 2.1 9HUSDNQJVJURHS - -XLVWHWHFKQLVFKHEHQDPLQJ AEROSOLS, flammable :HWWHOLMNYHUSOLFKWHLQIRUPDWLH.HQWHNHQLQJULFKWOLMQHQ Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt..hqohwwhuhqjhyddurpvfkulmylqjydqkhwsurgxnw F+ Zeer licht ontvlambaar 5]LQQHQ 12 Zeer licht ontvlambaar. (Vervolg op blz. 5)

5 Bladzijde: 5/5 6]LQQHQ 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 23 De damp/de spuitnevel niet inademen. 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. (Vervolg van blz. 4) 6SHFLDOHRPVFKULMYLQJYDQEHSDDOGHWRHEHUHLGLQJHQ Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. 1DWLRQDOHYRRUVFKULIWHQ 7HFKQLVFKHDDQZLM]LQJOXFKW.ODVVH DDQGHHOLQ NK *HYDDUNODVVHYZDWHU In het algemeen niet gevaarlijk voor water. 92&&+ 100,00 % 92&(8 100,00 % 'DQLVK0$/&RGH 3-1 2YHULJHLQIRUPDWLH Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. %ODGPHWJHJHYHQVYDQGHDIJLIWHVHFWRU Reserch & Development &RQWDFWSHUVRRQ Ing. J.H. Sleumer

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 5174 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: a116-732 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichting Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 000590 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 090409 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 922 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming SDS identificatie EU-10-4 (Rev. 1) 1.1 Productidentificatie Electrodes voor Flux Cored Arc Lassen Productnaam:

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Classificatieprocedure RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Verkoopnaam Code-Nr. 272000 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5706704 STAPLES 400ML HFC FREE AIR DUSTER Pagina 1 Uitgegeven: 08/09/2009 Revisie nr. 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Produktnaam: 5706704 STAPLES 400ML HFC FREE AIR

Nadere informatie

Coolant LL-38 Koelvloeistof

Coolant LL-38 Koelvloeistof Coolant LL-38 Koelvloeistof Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG, Artikel 31 Versie: 30.12.2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD v olgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) DELTA 2K Satin-Härter Materiaalnummer 124357DS Versie 3 / Pagina 1 v an 7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam: Gebruik van de stof of het preparaat Algemeen gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: 43258 Fabrikant/leverancier: Alfa Aesar GmbH & Co.KG Benzstrasse 3 E-mail: gcat@matthey.com

Nadere informatie

CRC Industries Europe bvba

CRC Industries Europe bvba 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN DE ONDERNEMING Produktnaam : Toepassing : Onderneming : ROST FLASH Aerosol Smeermiddelen Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034

Nadere informatie

TECHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LIMITED THE NEUTRALLE CENTRE PIN GREEN BUSINESS PARK EASTMAN WAY, STEVENAGE, HERTS, SG1 4UH

TECHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LIMITED THE NEUTRALLE CENTRE PIN GREEN BUSINESS PARK EASTMAN WAY, STEVENAGE, HERTS, SG1 4UH TECHNICAL CONCEPTS INTERNATIONAL LIMITED THE NEUTRALLE CENTRE PIN GREEN BUSINESS PARK EASTMAN WAY, STEVENAGE, HERTS, SG1 4UH VEILIGHEIDSINFORMATIEFICHE MATERIALEN OVEREENKOMSTIG 91/155 EC DATUM VAN UITGIFTE

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Artikelnummer Stof-group : Gebruik van de stof of het preparaat Scheidingsmiddel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie