AUTOGEENLASSEN. VEILIGHEIDSNOTA S BOUWBEDRIJF VADE-MECUM van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf - N.A.V.B.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTOGEENLASSEN. VEILIGHEIDSNOTA S BOUWBEDRIJF VADE-MECUM van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf - N.A.V.B."

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSNOTA S BOUWBEDRIJF VADE-MECUM van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf - N.A.V.B. St. Jansstraat Brussel Tel. 02/ Fax 02/ DRIEMAANDELIJKSE PUBLICATIE APRIL - MEI - JUNI 2000 AFGIFTEKANTOOR: WAVER 1 Bundel nummer 86 AUTOGEENLASSEN

2 INHOUDSTABEL INLEIDING 2 OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING 3 BESCHRIJVING VAN DE GASSEN 3 Zuurstof 3 Acetyleen 4 Propaan en butaan 4 DE GASFLESSEN 6 Onderscheid tussen de gasflessen 6 - Zuurstofflessen 6 - Acetyleenflessen 6 - Propaanflessen 7 Transport 9 Stockage 9 Nieuwe kleurcode van de gasflessen 10 HET MATERIEEL 11 Las- en snijbranders 11 Gasslangen 13 Reduceertoestellen 14 Vlamterugslagbeveiligingen 16 BRANDVOORKOMING 17 De vuurvergunning 18 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 20 HET EIGENLIJKE OXY-ACETYLEENLASSEN 21 WERKEN IN SPECIFIEKE RUIMTEN 22 Kruipruimten, technische ruimten 22 Hospitalen, scheikundige fabrieken 24 Parkings, doorgangen van voertuigen 24 Sleuven, uitgravingen 24 Reservoirs, citernen, kuipen 25 Putten en besloten ruimten 26 Ladders en stellingen 26 INLEIDING Tijdens het oxy-acetyleenlassen en snijbranden met behulp van een gas kunnen zich talrijke ongevallen voordoen, in het ergste geval brand en ontploffing. Aanleiding tot deze ongevallen kunnen zijn: het gebruik van een gas de aanwezigheid van een warmtebron (vlam) wegspattende gloeiende deeltjes de verspreiding van hitte in het werkstuk werkzaamheden aan of in reservoirs die ontvlambare producten bevat hebben. Andere mogelijke ongevallen die meer in het bijzonder de lasser zelf of arbeiders vlakbij kunnen treffen zijn: brandwonden vergiftigingen oogletsels snijwonden of verplettering van handen en voeten bij het hanteren van de werkstukken en gasflessen. In deze praktische handleiding stellen wij u veiligheidsmaatregelen voor om dergelijke ongevallen te helpen voorkomen. De voorgestelde maatregelen betreffen hoofdzakelijk de installatie en het gebruik van het materieel, de bescherming tegen de gebruikte energiebronnen en de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen voor lassers, hun helpers en de arbeiders in de buurt. VORMING EN INFORMATIE 27 EHBO EN MEDISCH ONDERZOEK 27 ERGONOMIE 27 BIBLIOGRAFIE 28 2

3 OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING HET ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) Afscherming en afschermingsmiddelen bij las- en snijwerken (art. 40) Werkzaamheden in plaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn (art. 53) Arbeidsklimaat (art. 55 tot 58) Medische onderzoekingen van de werknemers (art. 124 tot 128) Maatregelen ter voorkoming van hinder (art. 148 decies) Werknemers beneden 18 jaar (art. 183 quater) Toestellen die werken met een zuurstof- of luchtacetyleenvlam (las- en snijposten - terugslagbeveiliging - reduceertoestellen - buigzame leidingen) (art. 309 tot 318) Testen van houders (art. 358 tot 362) CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK Persoonlijke beschermingsuitrustingen van de werknemers (PBM) (Titel VII, Hfst. 1) BESCHRIJVING VAN DE GASSEN ZUURSTOF (O2) Zuurstof is een verbrandingsgas (O: oxiderend): het kan een brand onderhouden en zelfs activeren vanaf het ogenblik dat de lucht meer dan het normale volumepercentage zuurstof (21%) bevat. Boven een gehalte van 25 % kan zuurstof zelfs explosief worden. Zuurstof wordt verkregen door het vloeibaar maken van lucht waaruit vervolgens stikstof gescheiden wordt. Het wordt in zeer zuivere toestand van 99% of meer geleverd in flessen onder een druk van 200 bar. Met een dichtheid van 1,43 is zuurstof zwaarder dan lucht. Risico s In aanwezigheid van zuurstof en in contact met de minste ontstekingsbron schieten de meeste stoffen, vooral organische stoffen, oliën, vetten, weefsels, hout, papier en plastic in brand. Vette stoffen kunnen, wanneer ze met zuurstof in contact komen, zelfs spontaan vuur vatten. De aanwezigheid van een te grote hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer van een lokaal of besloten ruimte kan gevaarlijk zijn omdat de brandbare stoffen die zich in het lokaal bevinden - bv. werkkledij - door een vonk of sigaret in brand kunnen schieten. Wit De nieuwe kleurcode van zuurstofflessen OUD NIEUW Door zijn dichtheid (1,43) kan zuurstof, ingeval van een lek, in kelders en putten dicht tegen de grond blijven hangen. Voorzorgen bij het gebruik van zuurstof 1. Breng zuurstof nooit in contact met ontvlambare stoffen. 2. Smeer nooit de kranen, kleppen of reduceertoestellen van de gasflessen of de gasleidingen met vet of olie in. 3. Gebruik enkel leidingen en toestellen waarvan de wanden die met zuurstof in contact komen, volmaakt proper zijn. 4. Vervang perslucht onder geen enkele voorwaarde door zuurstof. Gebruik dus geen zuurstof bv.: - om een bedorven atmosfeer in een lokaal te zuiveren of om een lokaal te verluchten; - voor het testen van de dichtheid of het ontstoppen van leidingen; - om leidingen te ontluchten; RAL 9010 Wit - om de verbranding aan te wakkeren wanneer dit niet voorzien of niet vooraf bestudeerd werd. 5) Gebruik nooit een vlam om een zuurstoflek op te sporen. 6) Blijf uit de buurt van een vlam of een ontstekingsbron wanneer de werkkledij te veel zuurstof kan bevatten. 7) Rook niet, maak geen vonken of vuur in een omgeving die een overschot aan zuurstof kan bevatten. 8) Stockeer geen zuurstof in ondergrondse verdiepingen of in de nabijheid van kelders, ondergrondse kuilen, leidingsleuven, enz... waar zich een gevaarlijke atmosfeer kan bevinden of vormen. 9) Zorg voor een voldoende ventilatie van de zones waar zuurstof gestockeerd of gebruikt wordt, zodat het zuurstofgehalte in de lucht in geval van een lek onder 22% blijft. 10) Spuit uw kledij nooit met zuurstof af - zij zou spontaan kunnen ontvlammen! 3

4 ACETYLEEN (C2H2) Acetyleen is een brandbaar gas met een dichtheid van 0,91. Het is een koolwaterstof verkregen door de reactie van water op koolstof (92,3 % C2 en 7,7 % H2). Acetyleen heeft een zeer groot warmtevermogen en kan, indien gemengd met zuurstof, een temperatuur van 3100 C ontwikkelen. Acetyleen wordt, opgelost in aceton, geleverd in flessen onder een druk van 15 bar (aan 15 C). Risico s Acetyleen is onder druk een tamelijk onstabiel gas: het kan spontaan in zijn elementen ontleden, met een plotse temperatuurstijging en ontploffing tot gevolg. Slechts wanneer acetyleen in aceton is opgelost mag het onder een druk van meer dan 1,5 bar gestockeerd worden. Vanaf 56 C distilleert aceton het acetyleen wat leidt tot een enorme drukstijging in de gasfles en ontploffingsgevaar. Acetyleen reageert met koper en koperlegeringen met een kopergehalte van meer dan 63 % en vormt koperacetylide, een onstabiele, slaggevoelige stof die tot de explosieve ontleding van acetyleen kan voeren. Hetzelfde geldt trouwens voor zilver en zilverlegeringen met een zilvergehalte van 50 % (zilveracetylide). De nieuwe kleurcode van acetyleenflessen OUD NIEUW Rood Acetyleen vermengd met lucht of zuurstof is een zeer ontvlambaar en zelfs explosief mengsel met een zeer uitgebreid explosiegebied wanneer het in contact komt met een hittepunt, een sigaret of een vonk. Voorzorgen bij het gebruik van acetyleen 1. Vermijd acetyleenlekken door enkel degelijk materieel te gebruiken. 2. Laat acetyleenflessen nooit in de volle zon staan. Wanneer ze niet in de schaduw kunnen gezet worden, moeten ze ten minste worden afgedekt. 3. Scherm acetyleenflessen ook van elke andere warmtebron af. 4. Spoor een lek nooit met een vlam op, enkel met zeepsop. Opgelet! Er dreigt ontploffingsgevaar: bij een acetyleenlek in de atmosfeer; wanneer acetyleen in een met lucht gevulde ruimte wordt binnengebracht; RAL 3009 Kastanjebruin wanneer lucht in een acetyleenleiding terechtkomt; bij het terugvloeien van zuurstof vanaf de lasbrander. 5. De zones waar acetyleen wordt gebruikt en gestockeerd moeten voldoende verlucht worden om het acetyleengehalte in de lucht, in geval van een lek, beneden 0,5 % te houden, dit is 1/5 van de onderste ontvlammingsgrens. 6. Drijf de druk van niet-opgelost acetyleen nooit boven 1,5 bar op. 7. Laat acetyleen nooit in contact komen met onderdelen uit koper (of zilver) of uit koperlegeringen met een gehalte van meer dan 63 % koper (of 50 % zilver). Overzichtstabel Zuurstof Acetyleen Scheikundige formule 02 C2H2 Kookpunt onder normale atmosferische druk - 182,9-81,8 Dichtheid t.o.v. lucht (lucht: 1) 1,43 0,91 Aantal liters gas per liter vloeistof bij 15 C Warmtevermogen in kwh/kg - 14,8 aan 15 C Dampdruk in de houder (in bar): Bij een initiële druk van 200 bar bij 0 C ,8 bij 15 C bij 40 C ,5 4

5 PROPAAN EN BUTAAN Deze brandbare gassen zijn verzadigde koolwaterstoffen met een dichtheid in gastoestand van 1,523 voor propaan en 1,95 voor butaan, en een dichtheid in vloeibare toestand van 0,510 voor butaan en 0,575 voor butaan. Propaan en butaan worden gedistilleerd uit natuurlijk petroleumgas of crackinggas. Zij worden in vloeibare toestand onder een druk van 7,8 bar bij een temperatuur van 15 C in flessen gegoten. Propaan is vloeibaar bij een temperatuur van -42 C, butaan bij -5 C. Butaan kan dus gemakkelijker en vlugger verdampen. Eén kg vloeibare propaan geeft bij een temperatuur van 0 C en een druk van 760 mm 505 l propaangas; 1 kg vloeibare butaan geeft slechts 395 l butaangas. Het veel lagere verdampingspunt van propaan maakt dit gas interessanter dan butaan wanneer in koude plaatsen grote hoeveelheden vereist zijn. Beide gassen - die onder een lage druk vloeibaar worden - worden in vloeibare toestand geleverd en vervoerd. Risico s Een lek van vloeibare propaan of butaan kan brandwonden veroorzaken en het brandrisico verhogen als gevolg van de grote hoeveelheid gas die samen met de gemorste vloeistof vrijkomt. Doordat propaan en butaan zwaarder zijn dan lucht kunnen deze gassen zich in lagere gedeelten zoals in putten, sleuven en kelders ophopen en er een ontploffing veroorzaken. Wanneer bovendien propaan (of butaan) bij een lek of bij het aftappen vrijkomt, verspreidt het zich vlak boven de grond over lange afstanden en ontsnapt langs bv. sleuven... Dit kan uiteindelijk tot een ontploffing leiden op een plaats die ver verwijderd is van de plaats waar de gasflessen staan opgesteld. Een mengsel van lucht en propaan (of lucht en butaan) kan, wanneer het in contact komt met een warmtebron, een vonk, een vlam of een sigaret, in brand schieten en zelfs ontploffen. Propaan is niet bijzonder toxisch maar kan toch tot verstikking leiden. Propaan en butaan zijn zeer gevoelig aan temperatuurschommelingen. Voorzorgen bij het gebruik van propaan en butaan 1. Vermijd gaslekken door enkel materieel in goede staat te gebruiken. 2. Stockeer de flessen propaan en butaan niet in of in de buurt van kelders, ondergrondse kuilen of andere laaggelegen plaatsen. 3. Stockeer gasflessen in open lucht; stockeer ze zeker niet in een slecht verlucht lokaal. 4. Breng op de werkplek enkel het vereiste aantal gasflessen en laat ze er niet langer dan voor het uitvoeren van het werk vereist is. 5. Gebruik enkel zeepsop om een lek op te sporen, nooit een vlam (gevaar voor brand of ontploffing!). 6. Indien propaan (of butaan) toch zou lekken, plaats de fles dan zo dat niet de vloeistof maar wel het gas ontsnapt. 7. Scherm de flessen propaan en butaan van de zon en van elke warmtebron af. 8. Controleer de staat van de pakkingring en vervang hem bij de minste twijfel door een nieuwe ring. 5

6 DE GASFLESSEN De diverse gassen worden opgeslagen en vervoerd in gasflessen of gascilinders. ONDERSCHEID TUSSEN DE DIVERSE GASFLESSEN De kraag van een gasfles heeft een welbepaalde kleur al naargelang van het gas dat de fles bevat. Om verkeerde aansluitingen - en daardoor een risico van ontploffing - te vermijden, zijn de uitgangsnippels van de kranen verschillend al naargelang de gasfles een inert, brandbaar, oxiderend of bijtend gas bevat. ZUURSTOFFLESSEN Hoe een zuurstoffles herkennen? Fles met een witte kraag en een kraan in messing voorzien van een sokkel met rechtse binnendraad met een diameter van 22,91 mm en een schroefgang van 1,814. Wanneer men op de fles klopt geeft deze een heldere klank. 6 Voorzorgen bij het gebruik van een zuurstoffles 1. Smeer de kraan van de gasfles of elk ander onderdeel dat met zuurstof in contact kan komen, nooit in met vet of olie (risico van spontane brand!). 2. Het meest breekbare onderdeel van de gasfles is de kraan van gestempelde messing. Bij een kraanbreuk kan de fles ver wegschieten, zelfs dwars door een muur heen. Om de kraan niet te moeten verwijderen wanneer men het reduceertoestel wil aanbrengen, voorzien sommige fabrikanten een opening in de dop van de flessen. Sommige gasflessen die thans worden verkocht zijn zelfs uitgerust met een vaste flessenkop waarin de kraan en de manometers volledig geïntegreerd zijn. 3. Werk niet met een liggende zuurstoffles; ontsnappende roestdeeltjes kunnen namelijk de filter van het reduceertoestel verstoppen. Zuurstofflessen moeten in een hoek van ca. 35, met de kop omhoog, worden opgesteld. 4. Draai, bij het in gebruik nemen van een nieuwe fles, de kraan langzaam open en bruskeer het reduceertoestel niet (wanneer de kraan te vlug zou geopend worden kan het membraan van het reduceertoestel breken en zelfs kapotspringen indien de regelschroef nog vastzit). 5. Zuurstof is zwaarder dan lucht; stockeer zuurstofflessen daarom niet in kelders of andere ondergrondse ruimten. Wat indien een zuurstoffles in brand schiet? Zuurstof is een verbrandingsgas. Het is zelf niet brandbaar maar wanneer een brand de zuurstoffles bereikt, kan deze uit elkaar springen waardoor de brand zich snel verspreidt. Hebt u een brandslang bij de hand, besproei de fles dan vanop een veilige afstand. Zoniet, zoek dekking, ga liggen met het hoofd in de richting van de fles en verwittig de werkmakkers van het explosiegevaar. ACETYLEENFLESSEN Hoe een acetyleenfles herkennen? Fles met een rode kraag en een stalen kraan met een beugelkoppeling en platte lederen, soms plastic pakkingring. Het verbindingsstuk kan ook een mof zijn met een diameter van 22,91 mm met linkse schroefdraad van 1,814. Wanneer men op een acetyleenfles klopt, geeft deze een doffe klank. Samenstelling Een acetyleenfles bevat: a) een poreuze massa b) een vloeistof (aceton) c) het acetyleen. De poreuze massa heeft tot doel: 1. het aceton te immobiliseren; 2. te voorkomen dat een vlam aan het bovenste van de fles ook de aceton-acetyleenoplosing zou bereiken en zo brand zou veroorzaken. De rol van het aceton kan als volgt toegelicht worden: acetyleen is een onstabiel gas dat, onder een druk van meer dan 1,5 bar, gemakkelijk in zijn elementen (C2H2) kan ontbonden worden. Om een voldoende groot volume acetyleen in een gemakkelijk verplaatsbaar recipiënt onder een bepaalde druk te stockeren, is een element nodig waarin het gas in alle veiligheid kan opgelost en al naargelang van de behoeften onttrokken worden.

7 Aceton is de vloeistof die het meest aan deze eisen beantwoordt. Voorzorgen bij het gebruik van een acetyleenfles 1. Beschadig de buitenbekleding van de fles niet; indien de fles neervalt kan de poreuze massa in elkaar zakken en zo een holle ruimte creëren waarin het gasvormig acetyleen aan een druk van meer dan 1,5 bar kan terechtkomen. 2. Scherm de flessen van de warmte af. Vanaf 56 C lost acetyleen namelijk in het aceton op, waardoor de inwendige druk aanzienlijk zou stijgen (opgesteld in de zon kunnen de flessen een temperatuur van 70 tot 80 C bereiken). 3. Werk nooit met een platliggende acetyleenfles. Deze flessen moeten altijd in een hoek van ca. 35, met de kop omhoog, opgesteld worden om te vermijden dat het aceton via het reduceertoestel in de leiding zou terechtkomen (en zo het materieel zou bevuilen). 4. Draai, bij het in gebruik nemen van een nieuwe acetyleenfles, de kraan langzaam open om te vermijden dat aceton in het reduceertoestel en zo in de leiding zou terechtkomen (en het materieel zou bevuilen). 5. Indien te veel acetyleen ineens wordt onttrokken, borrelt de vloeistof op en vloeit ze weg, zelfs wanneer de fles verticaal staat (zoals het opspatten van kokend water in een waterketel). Door dit opborrelend acetyleen kan het materieel verstopt raken. 6. De lederen (of plastic) pakkingring op de ringvormige uitlaat van de stalen kraan van een acetyleenfles moet steeds in goede staat gehouden worden. Wat te doen wanneer een acetyleenfles lekt en/of brandt? Het gaslek brandt niet a) Sluit de gastoevoer af. b) Kan het lek niet gestopt worden, verbied dan de toegang tot de zone waar het gas zich verspreid heeft om elk risico van brand te voorkomen (geen wagens, geen elektrisch materieel, geen open vlam,...). Het gaslek brandt a) Sluit de gastoevoer af. b) Probeer de vlam enkel te doven wanneer u onmiddellijk daarop de gastoevoer kan afsluiten. c) Kan het lek niet gestopt worden, laat het gas dan opbranden en koel de fles en voorwerpen in de buurt af. Verwijder zo mogelijk ook de gasflessen die in de buurt staan. Het spreekt vanzelf dat deze maatregelen afhangen van de plaats (binnen of buiten het gebouw) waar de brandende gasfles zich bevindt, evenals van de omgeving (ontvlambaar materieel, brandbare of ontplofbare stoffen). Hoe een brandende acetyleenfles blussen? a) Is de vlam klein en werd de brand onmiddellijk opgemerkt, neem dan een handschoen of vod en sluit de kraan van de fles. Blus de brand indien nodig met in water gedrenkte vodden of met een brandblusser van het type ABC of BC. b) Is de vlam groot of werd de brand niet onmiddellijk opgemerkt en is een verhitting van de fles te vrezen, stel u dan veilig op en besproei de fles vanop veilige afstand. Nadat de brand gedoofd is moet de fles nog ten minste gedurende twee uur bespoten worden. Daarna moet de temperatuur van de fles regelmatig worden gecontroleerd. Wordt de fles opnieuw warm, dan wijst dit op een interne verbranding. In dat geval moet de fles opnieuw twee uur bespoten worden (blijf uit de buurt van de fles zolang het water op de fles verdampt). Verplaats de fles niet zolang ze niet afgekoeld en gedurende zes uur koud gebleven is. Verwittig in ieder geval uw rechtstreekse chef die over verdere maatregelen moet beslissen (de brandweer verwittigen, de omgeving ontruimen,...). PROPAANFLESSEN Hoe een propaanfles herkennen? Propaanflessen hebben geen speciale kleur. Al naargelang van de fabrikant kunnen de kranen uitgerust zijn met een mof met linkse binnendraad of met een nippel met linkse buitendraad. Propaanflessen onderscheiden zich van andere gasflessen door de veel grotere cilinderdiameter. 7

8 Voorzorgen bij het gebruik van propaanflessen 1. Werk niet met een liggende propaanfles; de vloeistof kan nl. naar de brander ontsnappen en de reduceertoestellen bevuilen. 2. Stel nooit een propaan- of butaanfles in een kelder of andere ondergrondse ruimte of vlakbij deze ruimten, zoals aan een keldergat, op. Wat te doen wanneer een propaanfles lekt en/of brandt? Het gaslek brandt niet a) Sluit de gastoevoer af. b) Kan het lek niet gestopt worden, verbied dan de toegang tot de zone waar het gas zich verspreid heeft om elk brandrisico te voorkomen (geen wagens, geen elektrisch materieel, geen open vuur, enz... binnen de zone). c) Stel, bij een lek van vloeibare propaan, de fles zo op dat het gas ontsnapt maar niet de vloeistof (minder risico van verdamping). Het gaslek brandt a) Sluit, indien mogelijk, de gastoevoer af. b) Probeer de vlam enkel te doven wanneer u onmiddellijk daarop de gastoevoer kan afsluiten. c) Kan het lek niet gedoofd worden, laat het gas dan opbranden en koel de fles en de voorwerpen in de buurt af. Het spreekt vanzelf dat deze maatregelen afhangen van de plaats (binnen of buiten het gebouw) waar de brandende gasfles zich bevindt, evenals van de omgeving (aanwezigheid van ontvlambaar materieel of brandbare stoffen). Hoe een brandend gaslek blussen? Bestrijd het vuur langs achter met een poederbrandblusser van het type ABC of BC en blaas de vlam weg van de fles. NEE Algemene voorzorgen bij flessen met samengedrukte, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen 1. Vermijd de aanwezigheid van olie of vet op de gasflessen en in het algemeen op alle onderdelen van de laspost die met zuurstof in contact kunnen komen. 2. Schroef de beschermdoppen steeds op flessen die niet in gebruik zijn of die moeten vervoerd worden. Deze doppen beschermen de kranen tegen stoten. De beschermdoppen van zuurstofflessen bevatten aansluitingsopeningen zodat ze voor de aansluiting van de reduceertoestellen niet moeten verwijderd worden. 3. Stel gasflessen nooit bloot aan een warmtebron. Onder invloed van de zon kan de temperatuur in een gasfles oplopen tot 70 of 80 C waardoor de interne druk gevaarlijk stijgt (en de fles dreigt te ontploffen). Zet gasflessen dus steeds in de schaduw of onder een afdak. Bovendien raken de reduceertoestellen onder een bepaalde druk ontregeld of geblokkeerd. Indien de gebruiker het debiet wil verhogen, vergroot hij daarbij onbewust ook het risico op ontploffing. 4. Rook nooit wanneer u een gasfles verplaatst of de diverse lastoebehoren monteert. 5. Behandel gasflessen met de nodige voorzichtigheid. Door een JA stoot of schok kan de weerstand van een gasfles aangetast en de binnenwand beschadigd worden waardoor de temperatuur in de fles plaatselijk kan stijgen. 6. Wanneer u de flessen met een bouwkraan of rolbrug verplaatst, gebruik hiervoor dan enkel de daartoe speciale draagmanden. 7. Gebruik de flessen nooit als aambeeld. 8. Maak rechtstaande flessen vast zodat ze niet kunnen omvallen. Is dit niet mogelijk, stel ze dan schuin op in een hoek van ca. 35, met de kop omhoog. 9. Hang een aangestoken brander niet op aan een gasfles maar enkel aan een hiertoe voorziene houder. 10. Laat de sleutel voor het openen en sluiten van de gasfles steeds op de kraan. Beschikt u over een dubbele sleutel, laat deze dan op de kraan van de acetyleenfles. 11. Sla nooit met een hamer op de kraan om deze aan te spannen of te demonteren. Stuur de gasfles bij een defect terug naar de leverancier en plak er een etiket op waarop u de aard van het defect vermeldt. 12. Sluit steeds de kranen van de gasflessen, zelfs wanneer de flessen leeg zijn. 13. Wanneer de lasser de flessen zelf niet kan zien of bereiken, 8

9 moet een handlanger ze in geval van een incident onmiddellijk kunnen sluiten. 14. Laat gasflessen niet in of in de buurt van kelders (bv. voor een kelderraam) of andere verlaagde ruimten staan. Hou in deze ruimten enkel het strikt noodzakelijke aantal flessen bij de hand en verwijder ze onmiddellijk na beëindiging van het werk. 15. Spoor nooit een lek op met een vlam, enkel met zeepsop. 16. Open, wanneer u een fles in gebruik neemt, de kraan zeer traag en volledig. TRANSPORT 1. Controleer of de beschermdop op de kraan zit. 2. Gooi de flessen bij het afladen van de vrachtwagen niet op de grond, ook niet op een rubberen mat. 3. Rol gasflessen niet liggend. Gebruik de daartoe voorziene flessenkarretjes. 4. Gebruik speciale wagentjes met een centraal hijsoog wanneer u de flessen met de kraan verplaatst. STOCKAGE Stockeer zuurstof- of acetyleenflessen nooit onder volgende omstandigheden, zelfs niet wanneer de flessen leeg zijn: - in volle zon, nabij een vuur of een vlam; - in een corrosieve werkomgeving of in een zone waar bijtende spatten op de flessen kunnen terechtkomen; - zuurstofflessen samen met acetyleenflessen; - in de buurt van ontvlambare materialen (bv. met vet of olie gedrenkte vodden); - in de buurt van explosieven; - volle flessen samen met lege flessen; - lege flessen met open kraan. Stockeer de flessen op de werf op een omheinde plaats buiten het gebouw in aanbouw, onder een luifel of in een hiertoe speciaal voorzien lokaal. Dit lokaal moet uit onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd, met een dak uit licht materiaal, een toegangsdeur die naar buiten opendraait en met een sleutel op slot kan worden gedaan en - in geval van acetyleenflessen - voorzien van een bord met de vermelding Ontvlambaar gas - Verboden te roken. In dit lokaal zijn openingen aangebracht langswaar, bij een lek, het gas naar buiten kan ontsnappen (wanneer zuurstofflessen worden gestockeerd moeten deze openingen vlak tegen de grond worden aangebracht, aangezien zuurstof zwaarder is dan lucht). Indien het lokaal uitgerust is met kunstverlichting moet deze bestaan uit lampen die aan de buitenkant van het lokaal achter een vast raam zijn aangebracht, of uit speciale verlichtingstoestellen voor een explosieve atmosfeer. Het is verboden looplampen of lampen opgehangen aan een elektrische leiding te gebruiken. Alle toestellen die een vonk kunnen veroorzaken (schakelaars, stopcontacten, enz...) moeten aan de buitenkant van het lokaal worden aangebracht. 9

10 De nieuwe kleurcode voor gascilinders Technische gassen en gasmengsels Kleuren Gassoort Oud Nieuw Gassoort O2 Wit RAL 9010-Wit Acetyleen C2H2 Rood RAL 3009-Kastanjebruin Argon Ar Geel/ wit RAL 6001-Donkergroen Stikstof N2 Zwart RAL 9005-Zwart Kooldioxide CO2 Grijs RAL 7037-Grijs Waterstof H2 Rood/ Groen RAL 3000-Rood Helium He Bruin RAL 8008-Bruin Lucht Zwart/ Wit RAL 6018-Lichtgroen Synthetische lucht Zwart Grijs Zwart/wit RAL 6018-Lichtgroen Formiergas brandb. N2/H2 (H2 5%) Zwart/Rood Diverse RAL 3000-Rood Lachgas N2O Blauw RAL 5010-Blauw Methaan CH4 Oranje/Blauw RAL 3000-Rood 10

11 HET MATERIEEL LAS- EN SNIJBRANDERS Technische aspecten Branders zijn toestellen waarin een brandbaar gas en zuurstof in de juiste verhouding gemengd worden, waardoor een stabiele vlam met een welbepaalde vorm, vermogen en eigenschappen verkregen wordt. We onderscheiden: - lasbranders, gevoed met zuurstof en acetyleen; - snijbranders, gevoed met zuurstof en een brandbaar gas (acetyleen, propaan, enz..) en een bijkomende snijzuurstofstroom. Al naargelang van de verhouding tussen de voedingsdruk en de druk van het gasmengsel kunnen we twee soorten branders onderscheiden : - lagedrukbranders waarin de druk van het brandbaar gas lager is dan de druk van het gasmengsel in het mondstuk; - hogedrukbranders waarin de druk van het brandbaar gas hoger is dan de druk van het gasmengsel in het mondstuk. Hogedrukbranders kunnen op hun beurt in twee categorieën onderverdeeld worden: - branders zonder zuigwerking: beide gassen worden onder gelijke druk toegelaten; - branders met zuigwerking: in dit geval zuigt de zuurstof het brandbaar gas aan door de onderdruk die gevormd wordt wanneer de zuurstof langs de kraag ontsnapt (in dit geval stroomt het gas in beide richtingen). Tenslotte kunnen lasbranders ook gerangschikt worden al naargelang van hun debiet of debietgamma. Installatie Controleer vooraf of de brander in goede staat verkeert en of de kranen en het mondstuk niet beschadigd of vervormd zijn. Sluit de brander aan de gasslangen aan maar let op: verwissel deze niet! Indien dit toch het geval zou zijn, ontlucht dan de brander en de slangen en laat het gas gedurende een tijdje ontsnappen vooraleer de brander aan te steken. Om een explosieve gasterugslag en een traag terugvloeien van het gas in de leiding van het andere gas te vermijden moeten zo veel mogelijk branders met een geïntegreerde terugslagkleppen worden gebruikt. Indien dit niet mogelijk is moet op elke leiding een terugslagklep zo dicht mogelijk tegen de brander aangebracht worden (volg hiervoor de instructies van de fabrikant), of beter nog, direct op de lasbrander. Hou, bij het afstellen van de werkdruk van beide gassen, rekening met een verlies van lading door het gebruik van deze terugslagkleppen. Plaats de brander, wanneer hij niet gebruikt wordt, steeds op een stabiele houder zodat hij niet kan omvallen. Gebruik Stel de voedingsdruk van de gassen af volgens de gebruiksinstructies van de fabrikant. Voor lagedruk-autogeenbranders bedraagt de voedingsdruk: - voor zuurstof: 1 tot 3 bar; - voor acetyleen: < 0,1 bar. Deze branders zijn van het type met zuigwerking. De voedingsdruk van hogedrukbranders is: - ofwel gelijk : tussen 0,25 en 0,75 bar (branders zonder zuigwerking) - ofwel 1 bar voor zuurstof en 0,4 bar voor acetyleen (branders met zuigwerking). Ga als volgt te werk om te weten of een brander van het type met zuigwerking is: 1. ontkoppel de acetyleenleiding (controleer of de fles goed gesloten is); 2. open de zuurstofkraan; 3. plaats uw duim op de opening van de acetyleenleiding en controleer of de ontsnappende zuurstof een zuigende werking uitoefent. Deze methode kan ook toegepast worden wanneer snijbranders met propaan in plaats van acetyleen worden gevoed. Ontlucht de brander goed vooraleer hem aan te steken. Is het mondstuk verstopt, demonteer het dan en reinig de binnenzijde met een naald uit koper of messing, nooit met een stalen naald. Gebruik hiertoe ook niet het uiteinde van een vijl, een nagel of de priem van een mes. Aansteken van de brander Een las- of snijbrander wordt als volgt aangestoken (respecteer de volgorde van de handelingen!): Oxyacetyleenlasbranders (voor dit type branders wordt zelden zuurstof met propaan gebruikt omdat de lasnaden in dat geval van slechte kwaliteit zijn) Stel eerst de druk zorgvuldig af. 11

12 1. Open de zuurstofkraan lichtjes. 2. Open de acetyleenkraan volledig. 3. Steek de vlam aan; deze vertoont een teveel aan acetyleen. 4. Regel de vlam door aan de zuurstof- of acetyleenkraan te draaien (indien de vlam van het mondstuk loskomt, verminder dan de acetyleendruk en indien nodig ook de zuurstofdruk). Manuele oxyacetyleen- of oxypropaansnijbrander Stel eerst de druk zorgvuldig af. 1. Open de kraan van de zuurstof voor het voorverwarmen lichtjes. 2. Open de kraan van het acetyleen (of propaan) volledig. 3. Hou de branderbek boven een waakvlam: de brander zal ontsteken en de vlam vertoont een overschot van brandbaar gas. 4. Regel de vlam door geleidelijk de zuurstofkraan te openen tot de witte pluim rond de vlamkegel (verschillend in sterkte al naargelang acetyleen of propaan wordt gebruikt) verdwijnt. 5. Open de kraan voor de snijzuurstof volledig. 6. Stel de vlam verder af door, indien nodig, de kraan van de zuurstof voor het voorverwarmen nog iets verder open te draaien. 7. Sluit de kraan van de snijzuurstof; de brander is nu correct afgesteld (de vlam mag nog een licht zuurstofoverschot vertonen wanneer de kraan van de snijzuurstof gesloten is). Doven van de brander Brander tijdelijk doven Sluit de uitlaatkranen van de reduceertoestellen, zoniet de kranen van de brander. Brander langere tijd doven 1. Sluit de kraan van de acetyleenof propaanfles. 2. Sluit de kraan van de zuurstoffles. 3. Laat het gas in de ventielen volledig ontsnappen zodat deze tot rust komen. 4. Los de regelschroef van beide reduceertoestellen. 5. Sluit de kranen van de brander. De brander is nu gedoofd en kan een volgende maal opnieuw aangestoken worden. Knallen van de brander Indien de brander tijdens de werking knalt, controleer of: - de brander te warm geworden is: koel de brander in dit geval in een emmer water af, met de acetyleenof propaankraan gesloten en de zuurstofkraan open; - de brander vervuild is: doof de vlam, demonteer de branderbuis en reinig het binnenste voorzichtig met een naald uit koper of messing (om de bek niet te beschadigen). Is de brander in slechte staat, laat hem dan door een specialist in het magazijn nakijken. Explosieve gasterugslag Ingeval van een explosieve gasterugslag en indien de laspost niet is uitgerust met een terugslagbeveiliging moet men onmiddellijk eerst de kraan van de acetyleen- of propaanleiding en dan de kraan van de zuurstofleiding sluiten. Uitzonderlijk mag men ook de soepele leidingen snel plooien om de gastoevoer te stoppen, en vervolgens de kranen van de gasflessen in dezelfde volgorde sluiten. Ga verder tewerk zoals bij het knallen van de brander. Bijzondere voorzorgen bij het gebruik van las- of snijbranders De zuurstof waarmee een lasbrander gevoed wordt, wordt slechts gedeeltelijk verbruikt; de rest verspreidt zich in de atmosfeer. Indien in een klein lokaal of in een reservoir gewerkt wordt, kan het zuurstofgehalte van de atmosfeer gevaarlijk toenemen en tot ernstige ongevallen leiden. Voorzie daarom een voldoende krachtige kunstmatige ventilatie. Dit is trouwens ook nodig om de gassen en rook die bij het lassen of snijden vrijkomen (salpeterhoudende gassen, koolstofoxyde, lood-, chroom- of zinkhoudende rook,...) te evacueren. Laat een brander dus nooit branden wanneer hij niet gebruikt wordt. Vraag bij oxy-acetyleenlassen of snijbranden in reservoirs of lokalen met onvoldoende verluchting steeds de aanwezigheid van een handlanger. De lasser mag nl. zijn brander nooit binnen het reservoir of de besloten ruimte ontsteken. Vooraleer in een reservoir of een leiding oxyacetyleenlas- of snijwerken uit te voeren, moet eerst nagegaan worden welk product het reservoir of de leiding bevat heeft. Consulteer hiervoor een bevoegd persoon. 12

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Couv cons secu 07 NL:Couv. 1-4 6/19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende...

Nadere informatie

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

veiligheid en kwaliteit

veiligheid en kwaliteit veiligheid en kwaliteit Nederlandse versie Beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Om optimale kwaliteit voor haar klanten te garanderen heeft Snijder B.V. besloten een organisatiesysteem op te zetten.

Nadere informatie

handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Colofon Dit is een uitgave van het GO! onderwijs

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ400BE 1 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING................................................ 5 A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN........................................

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG Uitgegeven door Vinçotte Editie juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Werken bij Flexwatchers EXTERN

Werken bij Flexwatchers EXTERN V E I L I G H E I D G E Z O N D H E I D M I L I E U Werken bij Flexwatchers EXTERN Rhijnspoor 231-233 2901 LB Capelle aan den IJssel TEL 010-789.78.33 Werkboek Flexwatchers Extern Versie bijgewerkt april

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Inleiding Practicum TNW

Inleiding Practicum TNW Inleiding Practicum TNW TNW1401-P IP ir. S.E. Angad-Gaur, dr. E. Lagendijk (redactie) Werkgroep Natuurkunde Onderwijs TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen 2000 ii TNW1401-P IP Inhoudsopgave

Nadere informatie

Brandveiligheidsverslag

Brandveiligheidsverslag Brandveiligheidsverslag 1. Nuttige telefoonnummers 2. Brandvoorkoming 3. Brandveiligheid algemeen 4. Brandsoorten 5. Branddeuren 6. Reddingsborden 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) 8. Instructies

Nadere informatie

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 Inleiding 4

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Omgaan met keukenmaterieel

Omgaan met keukenmaterieel Omgaan met keukenmaterieel Inleiding In het eerste hoofdstuk heb je kennis gemaakt met de persoonlijke uitrusting van koks. Nu maak je op papier kennis met de uitrusting van keukens in bedrijven. In keukens

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

7. ALGMEEN ONDERHOUD : AANBEVELINGEN

7. ALGMEEN ONDERHOUD : AANBEVELINGEN 7. ALGMEEN ONDERHOUD : AANBEVELINGEN Voor alle onderhoudswerken dient het Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden toegepast. - Lees deze aanbevelingen omtrent het onderhoud van uw woning zorgvuldig.

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Vullen met Perslucht of CO2

Vullen met Perslucht of CO2 Vullen met Perslucht of CO2 Dit artikel is enkel bedoeld als een leidraad voor het gebruik van gecomprimeerde lucht. Het is echter niet bedoeld om geldende wettelijke regels of handleidingen te vervangen.

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Brandveiligheid en wonen

Brandveiligheid en wonen Haaglanden Den Haag Brandveiligheid en wonen Dedemsvaartweg 1 Postbus 52155 2505 CD Den Haag Brandveiligheid en wonen Regelmatig zien we op de TV de gevolgen van brand. Ook in de krant staan regelmatig

Nadere informatie

SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE. INLEIDING Expertise

SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE. INLEIDING Expertise SOBANE methode: Risico s van brand of explosie NIVEAU 3, ANALYSE INLEIDING Expertise PREVENTION Doelstellingen Meer gerichte preventie-/verbeteringsmaatregelen uitwerken door specifieke metingen uit te

Nadere informatie

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater

BLAUW BOEK. Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater BLAUW BOEK Alles wat u had willen weten over uw drinkwater en de behandeling van het afvalwater Voorwoord De eerste en de tweede editie van het Blauwboek van Belgaqua, verschenen in 1998 en 2002, werden

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

Gas. ). In een mengsel van propaan en butaan (C 4 H 8 H 10

Gas. ). In een mengsel van propaan en butaan (C 4 H 8 H 10 Gas Gas dat in een caravan wordt gebruikt is altijd vloeibaar. Het is voor kampeergebruik vooral interessant omdat het goedkoop, simpel te transporteren, en bij juist gebruik veilig is. Dit hoofdstuk geeft

Nadere informatie