AUTOGEENLASSEN. VEILIGHEIDSNOTA S BOUWBEDRIJF VADE-MECUM van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf - N.A.V.B.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTOGEENLASSEN. VEILIGHEIDSNOTA S BOUWBEDRIJF VADE-MECUM van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf - N.A.V.B."

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSNOTA S BOUWBEDRIJF VADE-MECUM van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf - N.A.V.B. St. Jansstraat Brussel Tel. 02/ Fax 02/ DRIEMAANDELIJKSE PUBLICATIE APRIL - MEI - JUNI 2000 AFGIFTEKANTOOR: WAVER 1 Bundel nummer 86 AUTOGEENLASSEN

2 INHOUDSTABEL INLEIDING 2 OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING 3 BESCHRIJVING VAN DE GASSEN 3 Zuurstof 3 Acetyleen 4 Propaan en butaan 4 DE GASFLESSEN 6 Onderscheid tussen de gasflessen 6 - Zuurstofflessen 6 - Acetyleenflessen 6 - Propaanflessen 7 Transport 9 Stockage 9 Nieuwe kleurcode van de gasflessen 10 HET MATERIEEL 11 Las- en snijbranders 11 Gasslangen 13 Reduceertoestellen 14 Vlamterugslagbeveiligingen 16 BRANDVOORKOMING 17 De vuurvergunning 18 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 20 HET EIGENLIJKE OXY-ACETYLEENLASSEN 21 WERKEN IN SPECIFIEKE RUIMTEN 22 Kruipruimten, technische ruimten 22 Hospitalen, scheikundige fabrieken 24 Parkings, doorgangen van voertuigen 24 Sleuven, uitgravingen 24 Reservoirs, citernen, kuipen 25 Putten en besloten ruimten 26 Ladders en stellingen 26 INLEIDING Tijdens het oxy-acetyleenlassen en snijbranden met behulp van een gas kunnen zich talrijke ongevallen voordoen, in het ergste geval brand en ontploffing. Aanleiding tot deze ongevallen kunnen zijn: het gebruik van een gas de aanwezigheid van een warmtebron (vlam) wegspattende gloeiende deeltjes de verspreiding van hitte in het werkstuk werkzaamheden aan of in reservoirs die ontvlambare producten bevat hebben. Andere mogelijke ongevallen die meer in het bijzonder de lasser zelf of arbeiders vlakbij kunnen treffen zijn: brandwonden vergiftigingen oogletsels snijwonden of verplettering van handen en voeten bij het hanteren van de werkstukken en gasflessen. In deze praktische handleiding stellen wij u veiligheidsmaatregelen voor om dergelijke ongevallen te helpen voorkomen. De voorgestelde maatregelen betreffen hoofdzakelijk de installatie en het gebruik van het materieel, de bescherming tegen de gebruikte energiebronnen en de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen voor lassers, hun helpers en de arbeiders in de buurt. VORMING EN INFORMATIE 27 EHBO EN MEDISCH ONDERZOEK 27 ERGONOMIE 27 BIBLIOGRAFIE 28 2

3 OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING HET ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) Afscherming en afschermingsmiddelen bij las- en snijwerken (art. 40) Werkzaamheden in plaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn (art. 53) Arbeidsklimaat (art. 55 tot 58) Medische onderzoekingen van de werknemers (art. 124 tot 128) Maatregelen ter voorkoming van hinder (art. 148 decies) Werknemers beneden 18 jaar (art. 183 quater) Toestellen die werken met een zuurstof- of luchtacetyleenvlam (las- en snijposten - terugslagbeveiliging - reduceertoestellen - buigzame leidingen) (art. 309 tot 318) Testen van houders (art. 358 tot 362) CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK Persoonlijke beschermingsuitrustingen van de werknemers (PBM) (Titel VII, Hfst. 1) BESCHRIJVING VAN DE GASSEN ZUURSTOF (O2) Zuurstof is een verbrandingsgas (O: oxiderend): het kan een brand onderhouden en zelfs activeren vanaf het ogenblik dat de lucht meer dan het normale volumepercentage zuurstof (21%) bevat. Boven een gehalte van 25 % kan zuurstof zelfs explosief worden. Zuurstof wordt verkregen door het vloeibaar maken van lucht waaruit vervolgens stikstof gescheiden wordt. Het wordt in zeer zuivere toestand van 99% of meer geleverd in flessen onder een druk van 200 bar. Met een dichtheid van 1,43 is zuurstof zwaarder dan lucht. Risico s In aanwezigheid van zuurstof en in contact met de minste ontstekingsbron schieten de meeste stoffen, vooral organische stoffen, oliën, vetten, weefsels, hout, papier en plastic in brand. Vette stoffen kunnen, wanneer ze met zuurstof in contact komen, zelfs spontaan vuur vatten. De aanwezigheid van een te grote hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer van een lokaal of besloten ruimte kan gevaarlijk zijn omdat de brandbare stoffen die zich in het lokaal bevinden - bv. werkkledij - door een vonk of sigaret in brand kunnen schieten. Wit De nieuwe kleurcode van zuurstofflessen OUD NIEUW Door zijn dichtheid (1,43) kan zuurstof, ingeval van een lek, in kelders en putten dicht tegen de grond blijven hangen. Voorzorgen bij het gebruik van zuurstof 1. Breng zuurstof nooit in contact met ontvlambare stoffen. 2. Smeer nooit de kranen, kleppen of reduceertoestellen van de gasflessen of de gasleidingen met vet of olie in. 3. Gebruik enkel leidingen en toestellen waarvan de wanden die met zuurstof in contact komen, volmaakt proper zijn. 4. Vervang perslucht onder geen enkele voorwaarde door zuurstof. Gebruik dus geen zuurstof bv.: - om een bedorven atmosfeer in een lokaal te zuiveren of om een lokaal te verluchten; - voor het testen van de dichtheid of het ontstoppen van leidingen; - om leidingen te ontluchten; RAL 9010 Wit - om de verbranding aan te wakkeren wanneer dit niet voorzien of niet vooraf bestudeerd werd. 5) Gebruik nooit een vlam om een zuurstoflek op te sporen. 6) Blijf uit de buurt van een vlam of een ontstekingsbron wanneer de werkkledij te veel zuurstof kan bevatten. 7) Rook niet, maak geen vonken of vuur in een omgeving die een overschot aan zuurstof kan bevatten. 8) Stockeer geen zuurstof in ondergrondse verdiepingen of in de nabijheid van kelders, ondergrondse kuilen, leidingsleuven, enz... waar zich een gevaarlijke atmosfeer kan bevinden of vormen. 9) Zorg voor een voldoende ventilatie van de zones waar zuurstof gestockeerd of gebruikt wordt, zodat het zuurstofgehalte in de lucht in geval van een lek onder 22% blijft. 10) Spuit uw kledij nooit met zuurstof af - zij zou spontaan kunnen ontvlammen! 3

4 ACETYLEEN (C2H2) Acetyleen is een brandbaar gas met een dichtheid van 0,91. Het is een koolwaterstof verkregen door de reactie van water op koolstof (92,3 % C2 en 7,7 % H2). Acetyleen heeft een zeer groot warmtevermogen en kan, indien gemengd met zuurstof, een temperatuur van 3100 C ontwikkelen. Acetyleen wordt, opgelost in aceton, geleverd in flessen onder een druk van 15 bar (aan 15 C). Risico s Acetyleen is onder druk een tamelijk onstabiel gas: het kan spontaan in zijn elementen ontleden, met een plotse temperatuurstijging en ontploffing tot gevolg. Slechts wanneer acetyleen in aceton is opgelost mag het onder een druk van meer dan 1,5 bar gestockeerd worden. Vanaf 56 C distilleert aceton het acetyleen wat leidt tot een enorme drukstijging in de gasfles en ontploffingsgevaar. Acetyleen reageert met koper en koperlegeringen met een kopergehalte van meer dan 63 % en vormt koperacetylide, een onstabiele, slaggevoelige stof die tot de explosieve ontleding van acetyleen kan voeren. Hetzelfde geldt trouwens voor zilver en zilverlegeringen met een zilvergehalte van 50 % (zilveracetylide). De nieuwe kleurcode van acetyleenflessen OUD NIEUW Rood Acetyleen vermengd met lucht of zuurstof is een zeer ontvlambaar en zelfs explosief mengsel met een zeer uitgebreid explosiegebied wanneer het in contact komt met een hittepunt, een sigaret of een vonk. Voorzorgen bij het gebruik van acetyleen 1. Vermijd acetyleenlekken door enkel degelijk materieel te gebruiken. 2. Laat acetyleenflessen nooit in de volle zon staan. Wanneer ze niet in de schaduw kunnen gezet worden, moeten ze ten minste worden afgedekt. 3. Scherm acetyleenflessen ook van elke andere warmtebron af. 4. Spoor een lek nooit met een vlam op, enkel met zeepsop. Opgelet! Er dreigt ontploffingsgevaar: bij een acetyleenlek in de atmosfeer; wanneer acetyleen in een met lucht gevulde ruimte wordt binnengebracht; RAL 3009 Kastanjebruin wanneer lucht in een acetyleenleiding terechtkomt; bij het terugvloeien van zuurstof vanaf de lasbrander. 5. De zones waar acetyleen wordt gebruikt en gestockeerd moeten voldoende verlucht worden om het acetyleengehalte in de lucht, in geval van een lek, beneden 0,5 % te houden, dit is 1/5 van de onderste ontvlammingsgrens. 6. Drijf de druk van niet-opgelost acetyleen nooit boven 1,5 bar op. 7. Laat acetyleen nooit in contact komen met onderdelen uit koper (of zilver) of uit koperlegeringen met een gehalte van meer dan 63 % koper (of 50 % zilver). Overzichtstabel Zuurstof Acetyleen Scheikundige formule 02 C2H2 Kookpunt onder normale atmosferische druk - 182,9-81,8 Dichtheid t.o.v. lucht (lucht: 1) 1,43 0,91 Aantal liters gas per liter vloeistof bij 15 C Warmtevermogen in kwh/kg - 14,8 aan 15 C Dampdruk in de houder (in bar): Bij een initiële druk van 200 bar bij 0 C ,8 bij 15 C bij 40 C ,5 4

5 PROPAAN EN BUTAAN Deze brandbare gassen zijn verzadigde koolwaterstoffen met een dichtheid in gastoestand van 1,523 voor propaan en 1,95 voor butaan, en een dichtheid in vloeibare toestand van 0,510 voor butaan en 0,575 voor butaan. Propaan en butaan worden gedistilleerd uit natuurlijk petroleumgas of crackinggas. Zij worden in vloeibare toestand onder een druk van 7,8 bar bij een temperatuur van 15 C in flessen gegoten. Propaan is vloeibaar bij een temperatuur van -42 C, butaan bij -5 C. Butaan kan dus gemakkelijker en vlugger verdampen. Eén kg vloeibare propaan geeft bij een temperatuur van 0 C en een druk van 760 mm 505 l propaangas; 1 kg vloeibare butaan geeft slechts 395 l butaangas. Het veel lagere verdampingspunt van propaan maakt dit gas interessanter dan butaan wanneer in koude plaatsen grote hoeveelheden vereist zijn. Beide gassen - die onder een lage druk vloeibaar worden - worden in vloeibare toestand geleverd en vervoerd. Risico s Een lek van vloeibare propaan of butaan kan brandwonden veroorzaken en het brandrisico verhogen als gevolg van de grote hoeveelheid gas die samen met de gemorste vloeistof vrijkomt. Doordat propaan en butaan zwaarder zijn dan lucht kunnen deze gassen zich in lagere gedeelten zoals in putten, sleuven en kelders ophopen en er een ontploffing veroorzaken. Wanneer bovendien propaan (of butaan) bij een lek of bij het aftappen vrijkomt, verspreidt het zich vlak boven de grond over lange afstanden en ontsnapt langs bv. sleuven... Dit kan uiteindelijk tot een ontploffing leiden op een plaats die ver verwijderd is van de plaats waar de gasflessen staan opgesteld. Een mengsel van lucht en propaan (of lucht en butaan) kan, wanneer het in contact komt met een warmtebron, een vonk, een vlam of een sigaret, in brand schieten en zelfs ontploffen. Propaan is niet bijzonder toxisch maar kan toch tot verstikking leiden. Propaan en butaan zijn zeer gevoelig aan temperatuurschommelingen. Voorzorgen bij het gebruik van propaan en butaan 1. Vermijd gaslekken door enkel materieel in goede staat te gebruiken. 2. Stockeer de flessen propaan en butaan niet in of in de buurt van kelders, ondergrondse kuilen of andere laaggelegen plaatsen. 3. Stockeer gasflessen in open lucht; stockeer ze zeker niet in een slecht verlucht lokaal. 4. Breng op de werkplek enkel het vereiste aantal gasflessen en laat ze er niet langer dan voor het uitvoeren van het werk vereist is. 5. Gebruik enkel zeepsop om een lek op te sporen, nooit een vlam (gevaar voor brand of ontploffing!). 6. Indien propaan (of butaan) toch zou lekken, plaats de fles dan zo dat niet de vloeistof maar wel het gas ontsnapt. 7. Scherm de flessen propaan en butaan van de zon en van elke warmtebron af. 8. Controleer de staat van de pakkingring en vervang hem bij de minste twijfel door een nieuwe ring. 5

6 DE GASFLESSEN De diverse gassen worden opgeslagen en vervoerd in gasflessen of gascilinders. ONDERSCHEID TUSSEN DE DIVERSE GASFLESSEN De kraag van een gasfles heeft een welbepaalde kleur al naargelang van het gas dat de fles bevat. Om verkeerde aansluitingen - en daardoor een risico van ontploffing - te vermijden, zijn de uitgangsnippels van de kranen verschillend al naargelang de gasfles een inert, brandbaar, oxiderend of bijtend gas bevat. ZUURSTOFFLESSEN Hoe een zuurstoffles herkennen? Fles met een witte kraag en een kraan in messing voorzien van een sokkel met rechtse binnendraad met een diameter van 22,91 mm en een schroefgang van 1,814. Wanneer men op de fles klopt geeft deze een heldere klank. 6 Voorzorgen bij het gebruik van een zuurstoffles 1. Smeer de kraan van de gasfles of elk ander onderdeel dat met zuurstof in contact kan komen, nooit in met vet of olie (risico van spontane brand!). 2. Het meest breekbare onderdeel van de gasfles is de kraan van gestempelde messing. Bij een kraanbreuk kan de fles ver wegschieten, zelfs dwars door een muur heen. Om de kraan niet te moeten verwijderen wanneer men het reduceertoestel wil aanbrengen, voorzien sommige fabrikanten een opening in de dop van de flessen. Sommige gasflessen die thans worden verkocht zijn zelfs uitgerust met een vaste flessenkop waarin de kraan en de manometers volledig geïntegreerd zijn. 3. Werk niet met een liggende zuurstoffles; ontsnappende roestdeeltjes kunnen namelijk de filter van het reduceertoestel verstoppen. Zuurstofflessen moeten in een hoek van ca. 35, met de kop omhoog, worden opgesteld. 4. Draai, bij het in gebruik nemen van een nieuwe fles, de kraan langzaam open en bruskeer het reduceertoestel niet (wanneer de kraan te vlug zou geopend worden kan het membraan van het reduceertoestel breken en zelfs kapotspringen indien de regelschroef nog vastzit). 5. Zuurstof is zwaarder dan lucht; stockeer zuurstofflessen daarom niet in kelders of andere ondergrondse ruimten. Wat indien een zuurstoffles in brand schiet? Zuurstof is een verbrandingsgas. Het is zelf niet brandbaar maar wanneer een brand de zuurstoffles bereikt, kan deze uit elkaar springen waardoor de brand zich snel verspreidt. Hebt u een brandslang bij de hand, besproei de fles dan vanop een veilige afstand. Zoniet, zoek dekking, ga liggen met het hoofd in de richting van de fles en verwittig de werkmakkers van het explosiegevaar. ACETYLEENFLESSEN Hoe een acetyleenfles herkennen? Fles met een rode kraag en een stalen kraan met een beugelkoppeling en platte lederen, soms plastic pakkingring. Het verbindingsstuk kan ook een mof zijn met een diameter van 22,91 mm met linkse schroefdraad van 1,814. Wanneer men op een acetyleenfles klopt, geeft deze een doffe klank. Samenstelling Een acetyleenfles bevat: a) een poreuze massa b) een vloeistof (aceton) c) het acetyleen. De poreuze massa heeft tot doel: 1. het aceton te immobiliseren; 2. te voorkomen dat een vlam aan het bovenste van de fles ook de aceton-acetyleenoplosing zou bereiken en zo brand zou veroorzaken. De rol van het aceton kan als volgt toegelicht worden: acetyleen is een onstabiel gas dat, onder een druk van meer dan 1,5 bar, gemakkelijk in zijn elementen (C2H2) kan ontbonden worden. Om een voldoende groot volume acetyleen in een gemakkelijk verplaatsbaar recipiënt onder een bepaalde druk te stockeren, is een element nodig waarin het gas in alle veiligheid kan opgelost en al naargelang van de behoeften onttrokken worden.

7 Aceton is de vloeistof die het meest aan deze eisen beantwoordt. Voorzorgen bij het gebruik van een acetyleenfles 1. Beschadig de buitenbekleding van de fles niet; indien de fles neervalt kan de poreuze massa in elkaar zakken en zo een holle ruimte creëren waarin het gasvormig acetyleen aan een druk van meer dan 1,5 bar kan terechtkomen. 2. Scherm de flessen van de warmte af. Vanaf 56 C lost acetyleen namelijk in het aceton op, waardoor de inwendige druk aanzienlijk zou stijgen (opgesteld in de zon kunnen de flessen een temperatuur van 70 tot 80 C bereiken). 3. Werk nooit met een platliggende acetyleenfles. Deze flessen moeten altijd in een hoek van ca. 35, met de kop omhoog, opgesteld worden om te vermijden dat het aceton via het reduceertoestel in de leiding zou terechtkomen (en zo het materieel zou bevuilen). 4. Draai, bij het in gebruik nemen van een nieuwe acetyleenfles, de kraan langzaam open om te vermijden dat aceton in het reduceertoestel en zo in de leiding zou terechtkomen (en het materieel zou bevuilen). 5. Indien te veel acetyleen ineens wordt onttrokken, borrelt de vloeistof op en vloeit ze weg, zelfs wanneer de fles verticaal staat (zoals het opspatten van kokend water in een waterketel). Door dit opborrelend acetyleen kan het materieel verstopt raken. 6. De lederen (of plastic) pakkingring op de ringvormige uitlaat van de stalen kraan van een acetyleenfles moet steeds in goede staat gehouden worden. Wat te doen wanneer een acetyleenfles lekt en/of brandt? Het gaslek brandt niet a) Sluit de gastoevoer af. b) Kan het lek niet gestopt worden, verbied dan de toegang tot de zone waar het gas zich verspreid heeft om elk risico van brand te voorkomen (geen wagens, geen elektrisch materieel, geen open vlam,...). Het gaslek brandt a) Sluit de gastoevoer af. b) Probeer de vlam enkel te doven wanneer u onmiddellijk daarop de gastoevoer kan afsluiten. c) Kan het lek niet gestopt worden, laat het gas dan opbranden en koel de fles en voorwerpen in de buurt af. Verwijder zo mogelijk ook de gasflessen die in de buurt staan. Het spreekt vanzelf dat deze maatregelen afhangen van de plaats (binnen of buiten het gebouw) waar de brandende gasfles zich bevindt, evenals van de omgeving (ontvlambaar materieel, brandbare of ontplofbare stoffen). Hoe een brandende acetyleenfles blussen? a) Is de vlam klein en werd de brand onmiddellijk opgemerkt, neem dan een handschoen of vod en sluit de kraan van de fles. Blus de brand indien nodig met in water gedrenkte vodden of met een brandblusser van het type ABC of BC. b) Is de vlam groot of werd de brand niet onmiddellijk opgemerkt en is een verhitting van de fles te vrezen, stel u dan veilig op en besproei de fles vanop veilige afstand. Nadat de brand gedoofd is moet de fles nog ten minste gedurende twee uur bespoten worden. Daarna moet de temperatuur van de fles regelmatig worden gecontroleerd. Wordt de fles opnieuw warm, dan wijst dit op een interne verbranding. In dat geval moet de fles opnieuw twee uur bespoten worden (blijf uit de buurt van de fles zolang het water op de fles verdampt). Verplaats de fles niet zolang ze niet afgekoeld en gedurende zes uur koud gebleven is. Verwittig in ieder geval uw rechtstreekse chef die over verdere maatregelen moet beslissen (de brandweer verwittigen, de omgeving ontruimen,...). PROPAANFLESSEN Hoe een propaanfles herkennen? Propaanflessen hebben geen speciale kleur. Al naargelang van de fabrikant kunnen de kranen uitgerust zijn met een mof met linkse binnendraad of met een nippel met linkse buitendraad. Propaanflessen onderscheiden zich van andere gasflessen door de veel grotere cilinderdiameter. 7

8 Voorzorgen bij het gebruik van propaanflessen 1. Werk niet met een liggende propaanfles; de vloeistof kan nl. naar de brander ontsnappen en de reduceertoestellen bevuilen. 2. Stel nooit een propaan- of butaanfles in een kelder of andere ondergrondse ruimte of vlakbij deze ruimten, zoals aan een keldergat, op. Wat te doen wanneer een propaanfles lekt en/of brandt? Het gaslek brandt niet a) Sluit de gastoevoer af. b) Kan het lek niet gestopt worden, verbied dan de toegang tot de zone waar het gas zich verspreid heeft om elk brandrisico te voorkomen (geen wagens, geen elektrisch materieel, geen open vuur, enz... binnen de zone). c) Stel, bij een lek van vloeibare propaan, de fles zo op dat het gas ontsnapt maar niet de vloeistof (minder risico van verdamping). Het gaslek brandt a) Sluit, indien mogelijk, de gastoevoer af. b) Probeer de vlam enkel te doven wanneer u onmiddellijk daarop de gastoevoer kan afsluiten. c) Kan het lek niet gedoofd worden, laat het gas dan opbranden en koel de fles en de voorwerpen in de buurt af. Het spreekt vanzelf dat deze maatregelen afhangen van de plaats (binnen of buiten het gebouw) waar de brandende gasfles zich bevindt, evenals van de omgeving (aanwezigheid van ontvlambaar materieel of brandbare stoffen). Hoe een brandend gaslek blussen? Bestrijd het vuur langs achter met een poederbrandblusser van het type ABC of BC en blaas de vlam weg van de fles. NEE Algemene voorzorgen bij flessen met samengedrukte, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen 1. Vermijd de aanwezigheid van olie of vet op de gasflessen en in het algemeen op alle onderdelen van de laspost die met zuurstof in contact kunnen komen. 2. Schroef de beschermdoppen steeds op flessen die niet in gebruik zijn of die moeten vervoerd worden. Deze doppen beschermen de kranen tegen stoten. De beschermdoppen van zuurstofflessen bevatten aansluitingsopeningen zodat ze voor de aansluiting van de reduceertoestellen niet moeten verwijderd worden. 3. Stel gasflessen nooit bloot aan een warmtebron. Onder invloed van de zon kan de temperatuur in een gasfles oplopen tot 70 of 80 C waardoor de interne druk gevaarlijk stijgt (en de fles dreigt te ontploffen). Zet gasflessen dus steeds in de schaduw of onder een afdak. Bovendien raken de reduceertoestellen onder een bepaalde druk ontregeld of geblokkeerd. Indien de gebruiker het debiet wil verhogen, vergroot hij daarbij onbewust ook het risico op ontploffing. 4. Rook nooit wanneer u een gasfles verplaatst of de diverse lastoebehoren monteert. 5. Behandel gasflessen met de nodige voorzichtigheid. Door een JA stoot of schok kan de weerstand van een gasfles aangetast en de binnenwand beschadigd worden waardoor de temperatuur in de fles plaatselijk kan stijgen. 6. Wanneer u de flessen met een bouwkraan of rolbrug verplaatst, gebruik hiervoor dan enkel de daartoe speciale draagmanden. 7. Gebruik de flessen nooit als aambeeld. 8. Maak rechtstaande flessen vast zodat ze niet kunnen omvallen. Is dit niet mogelijk, stel ze dan schuin op in een hoek van ca. 35, met de kop omhoog. 9. Hang een aangestoken brander niet op aan een gasfles maar enkel aan een hiertoe voorziene houder. 10. Laat de sleutel voor het openen en sluiten van de gasfles steeds op de kraan. Beschikt u over een dubbele sleutel, laat deze dan op de kraan van de acetyleenfles. 11. Sla nooit met een hamer op de kraan om deze aan te spannen of te demonteren. Stuur de gasfles bij een defect terug naar de leverancier en plak er een etiket op waarop u de aard van het defect vermeldt. 12. Sluit steeds de kranen van de gasflessen, zelfs wanneer de flessen leeg zijn. 13. Wanneer de lasser de flessen zelf niet kan zien of bereiken, 8

9 moet een handlanger ze in geval van een incident onmiddellijk kunnen sluiten. 14. Laat gasflessen niet in of in de buurt van kelders (bv. voor een kelderraam) of andere verlaagde ruimten staan. Hou in deze ruimten enkel het strikt noodzakelijke aantal flessen bij de hand en verwijder ze onmiddellijk na beëindiging van het werk. 15. Spoor nooit een lek op met een vlam, enkel met zeepsop. 16. Open, wanneer u een fles in gebruik neemt, de kraan zeer traag en volledig. TRANSPORT 1. Controleer of de beschermdop op de kraan zit. 2. Gooi de flessen bij het afladen van de vrachtwagen niet op de grond, ook niet op een rubberen mat. 3. Rol gasflessen niet liggend. Gebruik de daartoe voorziene flessenkarretjes. 4. Gebruik speciale wagentjes met een centraal hijsoog wanneer u de flessen met de kraan verplaatst. STOCKAGE Stockeer zuurstof- of acetyleenflessen nooit onder volgende omstandigheden, zelfs niet wanneer de flessen leeg zijn: - in volle zon, nabij een vuur of een vlam; - in een corrosieve werkomgeving of in een zone waar bijtende spatten op de flessen kunnen terechtkomen; - zuurstofflessen samen met acetyleenflessen; - in de buurt van ontvlambare materialen (bv. met vet of olie gedrenkte vodden); - in de buurt van explosieven; - volle flessen samen met lege flessen; - lege flessen met open kraan. Stockeer de flessen op de werf op een omheinde plaats buiten het gebouw in aanbouw, onder een luifel of in een hiertoe speciaal voorzien lokaal. Dit lokaal moet uit onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd, met een dak uit licht materiaal, een toegangsdeur die naar buiten opendraait en met een sleutel op slot kan worden gedaan en - in geval van acetyleenflessen - voorzien van een bord met de vermelding Ontvlambaar gas - Verboden te roken. In dit lokaal zijn openingen aangebracht langswaar, bij een lek, het gas naar buiten kan ontsnappen (wanneer zuurstofflessen worden gestockeerd moeten deze openingen vlak tegen de grond worden aangebracht, aangezien zuurstof zwaarder is dan lucht). Indien het lokaal uitgerust is met kunstverlichting moet deze bestaan uit lampen die aan de buitenkant van het lokaal achter een vast raam zijn aangebracht, of uit speciale verlichtingstoestellen voor een explosieve atmosfeer. Het is verboden looplampen of lampen opgehangen aan een elektrische leiding te gebruiken. Alle toestellen die een vonk kunnen veroorzaken (schakelaars, stopcontacten, enz...) moeten aan de buitenkant van het lokaal worden aangebracht. 9

10 De nieuwe kleurcode voor gascilinders Technische gassen en gasmengsels Kleuren Gassoort Oud Nieuw Gassoort O2 Wit RAL 9010-Wit Acetyleen C2H2 Rood RAL 3009-Kastanjebruin Argon Ar Geel/ wit RAL 6001-Donkergroen Stikstof N2 Zwart RAL 9005-Zwart Kooldioxide CO2 Grijs RAL 7037-Grijs Waterstof H2 Rood/ Groen RAL 3000-Rood Helium He Bruin RAL 8008-Bruin Lucht Zwart/ Wit RAL 6018-Lichtgroen Synthetische lucht Zwart Grijs Zwart/wit RAL 6018-Lichtgroen Formiergas brandb. N2/H2 (H2 5%) Zwart/Rood Diverse RAL 3000-Rood Lachgas N2O Blauw RAL 5010-Blauw Methaan CH4 Oranje/Blauw RAL 3000-Rood 10

11 HET MATERIEEL LAS- EN SNIJBRANDERS Technische aspecten Branders zijn toestellen waarin een brandbaar gas en zuurstof in de juiste verhouding gemengd worden, waardoor een stabiele vlam met een welbepaalde vorm, vermogen en eigenschappen verkregen wordt. We onderscheiden: - lasbranders, gevoed met zuurstof en acetyleen; - snijbranders, gevoed met zuurstof en een brandbaar gas (acetyleen, propaan, enz..) en een bijkomende snijzuurstofstroom. Al naargelang van de verhouding tussen de voedingsdruk en de druk van het gasmengsel kunnen we twee soorten branders onderscheiden : - lagedrukbranders waarin de druk van het brandbaar gas lager is dan de druk van het gasmengsel in het mondstuk; - hogedrukbranders waarin de druk van het brandbaar gas hoger is dan de druk van het gasmengsel in het mondstuk. Hogedrukbranders kunnen op hun beurt in twee categorieën onderverdeeld worden: - branders zonder zuigwerking: beide gassen worden onder gelijke druk toegelaten; - branders met zuigwerking: in dit geval zuigt de zuurstof het brandbaar gas aan door de onderdruk die gevormd wordt wanneer de zuurstof langs de kraag ontsnapt (in dit geval stroomt het gas in beide richtingen). Tenslotte kunnen lasbranders ook gerangschikt worden al naargelang van hun debiet of debietgamma. Installatie Controleer vooraf of de brander in goede staat verkeert en of de kranen en het mondstuk niet beschadigd of vervormd zijn. Sluit de brander aan de gasslangen aan maar let op: verwissel deze niet! Indien dit toch het geval zou zijn, ontlucht dan de brander en de slangen en laat het gas gedurende een tijdje ontsnappen vooraleer de brander aan te steken. Om een explosieve gasterugslag en een traag terugvloeien van het gas in de leiding van het andere gas te vermijden moeten zo veel mogelijk branders met een geïntegreerde terugslagkleppen worden gebruikt. Indien dit niet mogelijk is moet op elke leiding een terugslagklep zo dicht mogelijk tegen de brander aangebracht worden (volg hiervoor de instructies van de fabrikant), of beter nog, direct op de lasbrander. Hou, bij het afstellen van de werkdruk van beide gassen, rekening met een verlies van lading door het gebruik van deze terugslagkleppen. Plaats de brander, wanneer hij niet gebruikt wordt, steeds op een stabiele houder zodat hij niet kan omvallen. Gebruik Stel de voedingsdruk van de gassen af volgens de gebruiksinstructies van de fabrikant. Voor lagedruk-autogeenbranders bedraagt de voedingsdruk: - voor zuurstof: 1 tot 3 bar; - voor acetyleen: < 0,1 bar. Deze branders zijn van het type met zuigwerking. De voedingsdruk van hogedrukbranders is: - ofwel gelijk : tussen 0,25 en 0,75 bar (branders zonder zuigwerking) - ofwel 1 bar voor zuurstof en 0,4 bar voor acetyleen (branders met zuigwerking). Ga als volgt te werk om te weten of een brander van het type met zuigwerking is: 1. ontkoppel de acetyleenleiding (controleer of de fles goed gesloten is); 2. open de zuurstofkraan; 3. plaats uw duim op de opening van de acetyleenleiding en controleer of de ontsnappende zuurstof een zuigende werking uitoefent. Deze methode kan ook toegepast worden wanneer snijbranders met propaan in plaats van acetyleen worden gevoed. Ontlucht de brander goed vooraleer hem aan te steken. Is het mondstuk verstopt, demonteer het dan en reinig de binnenzijde met een naald uit koper of messing, nooit met een stalen naald. Gebruik hiertoe ook niet het uiteinde van een vijl, een nagel of de priem van een mes. Aansteken van de brander Een las- of snijbrander wordt als volgt aangestoken (respecteer de volgorde van de handelingen!): Oxyacetyleenlasbranders (voor dit type branders wordt zelden zuurstof met propaan gebruikt omdat de lasnaden in dat geval van slechte kwaliteit zijn) Stel eerst de druk zorgvuldig af. 11

12 1. Open de zuurstofkraan lichtjes. 2. Open de acetyleenkraan volledig. 3. Steek de vlam aan; deze vertoont een teveel aan acetyleen. 4. Regel de vlam door aan de zuurstof- of acetyleenkraan te draaien (indien de vlam van het mondstuk loskomt, verminder dan de acetyleendruk en indien nodig ook de zuurstofdruk). Manuele oxyacetyleen- of oxypropaansnijbrander Stel eerst de druk zorgvuldig af. 1. Open de kraan van de zuurstof voor het voorverwarmen lichtjes. 2. Open de kraan van het acetyleen (of propaan) volledig. 3. Hou de branderbek boven een waakvlam: de brander zal ontsteken en de vlam vertoont een overschot van brandbaar gas. 4. Regel de vlam door geleidelijk de zuurstofkraan te openen tot de witte pluim rond de vlamkegel (verschillend in sterkte al naargelang acetyleen of propaan wordt gebruikt) verdwijnt. 5. Open de kraan voor de snijzuurstof volledig. 6. Stel de vlam verder af door, indien nodig, de kraan van de zuurstof voor het voorverwarmen nog iets verder open te draaien. 7. Sluit de kraan van de snijzuurstof; de brander is nu correct afgesteld (de vlam mag nog een licht zuurstofoverschot vertonen wanneer de kraan van de snijzuurstof gesloten is). Doven van de brander Brander tijdelijk doven Sluit de uitlaatkranen van de reduceertoestellen, zoniet de kranen van de brander. Brander langere tijd doven 1. Sluit de kraan van de acetyleenof propaanfles. 2. Sluit de kraan van de zuurstoffles. 3. Laat het gas in de ventielen volledig ontsnappen zodat deze tot rust komen. 4. Los de regelschroef van beide reduceertoestellen. 5. Sluit de kranen van de brander. De brander is nu gedoofd en kan een volgende maal opnieuw aangestoken worden. Knallen van de brander Indien de brander tijdens de werking knalt, controleer of: - de brander te warm geworden is: koel de brander in dit geval in een emmer water af, met de acetyleenof propaankraan gesloten en de zuurstofkraan open; - de brander vervuild is: doof de vlam, demonteer de branderbuis en reinig het binnenste voorzichtig met een naald uit koper of messing (om de bek niet te beschadigen). Is de brander in slechte staat, laat hem dan door een specialist in het magazijn nakijken. Explosieve gasterugslag Ingeval van een explosieve gasterugslag en indien de laspost niet is uitgerust met een terugslagbeveiliging moet men onmiddellijk eerst de kraan van de acetyleen- of propaanleiding en dan de kraan van de zuurstofleiding sluiten. Uitzonderlijk mag men ook de soepele leidingen snel plooien om de gastoevoer te stoppen, en vervolgens de kranen van de gasflessen in dezelfde volgorde sluiten. Ga verder tewerk zoals bij het knallen van de brander. Bijzondere voorzorgen bij het gebruik van las- of snijbranders De zuurstof waarmee een lasbrander gevoed wordt, wordt slechts gedeeltelijk verbruikt; de rest verspreidt zich in de atmosfeer. Indien in een klein lokaal of in een reservoir gewerkt wordt, kan het zuurstofgehalte van de atmosfeer gevaarlijk toenemen en tot ernstige ongevallen leiden. Voorzie daarom een voldoende krachtige kunstmatige ventilatie. Dit is trouwens ook nodig om de gassen en rook die bij het lassen of snijden vrijkomen (salpeterhoudende gassen, koolstofoxyde, lood-, chroom- of zinkhoudende rook,...) te evacueren. Laat een brander dus nooit branden wanneer hij niet gebruikt wordt. Vraag bij oxy-acetyleenlassen of snijbranden in reservoirs of lokalen met onvoldoende verluchting steeds de aanwezigheid van een handlanger. De lasser mag nl. zijn brander nooit binnen het reservoir of de besloten ruimte ontsteken. Vooraleer in een reservoir of een leiding oxyacetyleenlas- of snijwerken uit te voeren, moet eerst nagegaan worden welk product het reservoir of de leiding bevat heeft. Consulteer hiervoor een bevoegd persoon. 12

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen en heetstoken. Deze

Nadere informatie

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud

7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud 7 Gebruiken van snijbranders en plasmasnijders Inhoud Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe werk je met een autogeenlasinstallatie?... 4 Hoe onderhoud je een autogeen lasinstallatie en een snijbrander?...

Nadere informatie

Werken met acetyleenflessen.

Werken met acetyleenflessen. Werken met acetyleenflessen. Gelukkig komt het in ons land maar weinig voor, dat met acetyleen gevulde flessen aan vuur worden blootgesteld. Maar bijna altijd leidt zo n situatie bij de gebruiker tot een

Nadere informatie

Toolbox-meeting Lassen

Toolbox-meeting Lassen Toolbox-meeting Lassen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Lassen Lassen is een manier om twee metalen aan elkaar te verbinden. Dat gebeurt door

Nadere informatie

Apparatuur voor autogeen lassen

Apparatuur voor autogeen lassen Laskennis opgefrist (nr. 41) Apparatuur voor autogeen lassen Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

TECHNISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij autogeen lassen, snijden en andere autogene bewerkingen In dit artikel worden de belangrijkste richtlijnen gegeven in het belang van de gezondheid

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Nederlands Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL Installatie - en gebruikshandleiding Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie - en gebruiks handleiding lezen en deze erna goed bewaren. ATTENTIE

Nadere informatie

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek.

Door slecht onderhoud en verkeerd gebruik van handgereedschap gebeuren er nog vaak ongelukken op de werkplek. Gereedschappen Tijdens je werk zul je vaak gebruik maken van gereedschappen. In de Arbowet wordt onderscheidt gemaakt in vier soorten gereedschap; - eenvoudig handgereedschap - aangedreven handgereedschap

Nadere informatie

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht?

Waarmee kun je tijdens het lassen je ogen beschermen tegen infrarood en ultraviolet licht? Veiligheid bij het lassen Lassen is niet ongevaarlijk. Je werkt immers met elektrische stroom en gloeiend heet, vloeibaar metaal. Bovendien komen er vaak allerlei gassen vrij tijdens het lassen. Bij het

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG CAGO GAS Installatie - en gebruiks handleiding Katalyt oven Mod. Oro 165 Artikel nummer: 810021 CE 0051 Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Hallo, mag ik mij even voorstellen?

Hallo, mag ik mij even voorstellen? www.shell.nl/lpg Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen. Ik ben het mobiele manusje van alles. Gasfornuizen,

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

REDUCEERVENTIELEN CBL - REDUCEERVENTIELEN

REDUCEERVENTIELEN CBL - REDUCEERVENTIELEN CBL - REDUCEERVENTIELEN GLOOR reduceerventielen zijn gemaakt uit gematriseerde messing en onderscheiden zich door hun robuste en stevige konstruktie. Zij waarborgen een stabiele werkdruk zonder bijregeling.

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Werken aan gasvoertuigen. Algemene informatie over gasvoertuigen. Autogas

Werken aan gasvoertuigen. Algemene informatie over gasvoertuigen. Autogas Algemene informatie over gasvoertuigen Algemene informatie over gasvoertuigen Gasvoertuigen is een verzamelnaam voor voertuigen die worden aangedreven door autogas. Autogas bestaat uit biogas, aardgas

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Gloor. Snijmondstuk propaan origineel Gloor Ideal Tweedelig mondstuk - buitenbek koper - binnenbek messing

Gloor. Snijmondstuk propaan origineel Gloor Ideal Tweedelig mondstuk - buitenbek koper - binnenbek messing Snijmondstukken Snijmondstukken Gloor Snijmondstuk propaan origineel Gloor Ideal Tweedelig mondstuk - buitenbek koper - binnenbek messing Snijbereik 254421-P 3-20 mm compleet 254422-P 20-50 mm compleet

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 259 petroleum-ruimteverwarmingstoestel Met dubbele tank voor extra veiligheid 1-1 EIGENSCHAPPEN: 1. Door de dubbele brandstoftank is gewaarborgd dat geen brandstof kan uitlopen, ook

Nadere informatie

Veilige voorbereiding

Veilige voorbereiding Veilige voorbereiding Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden door spelende kinderen of huisdieren. Zet de barbecue nooit op een

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL 06/2005 Mod: G65/GPL7T Production code: 65/70 GRL INHOUDSTAFEL 1. Waarschuwing 2. Conform de Europese richtlijn voor gastoestellen 3. Installatieschema s 4. Tabel met technische gegevens - Lavasteengrill

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CCM Classic Koffer Meetkoffer voor het nauwkeurig bepalen van het vochtpercentage in bouwstoffen volgens de calcium carbid methode. Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

Documenteigenaar Manager KAM Proceseigenaar Manager KAM

Documenteigenaar Manager KAM Proceseigenaar Manager KAM Opgesteld door Adriaan Lefeber Revisie 21-06-11 Pagina: 1 van 6 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is om werkzaamheden op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren zodat voorkomen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CCM Classic Koffer Meetkoffer voor het nauwkeurig bepalen van het vochtpercentage in bouwstoffen volgens de calcium carbid methode. Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem

Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem Linde Healthcare Benelux De Keten 7 5651 GJ Eindhoven, Nederland Tel. +31 88 327 62 76 Fax +31 88 327 62 77 info.homecare.nl@linde.com www.linde-healthcare.nl

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Inbedrijfstelling van de installatie

Inbedrijfstelling van de installatie Inbedrijfstelling van de installatie excellence in hot water INHOUD. Zonnecircuit.............................. 2. Inbedrijfstelling............................. 3 3. Oplossen van eventuele pannes..............

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 Bij het toepassen van verven met ontvlambare oplos- en verdunningsmiddelen in besloten ruimten, zijn er twee risico's waartegen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden

Nadere informatie

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien

Type functie DMC code 34 : elektromecanicien Type functie DMC code 34 : elektromecanicien o.a.: onderhoudstechnicus van technische installaties (industriële machines, thermische installaties, koelinstallaties), koeltechnicus, liftentechnicus, garagehouder

Nadere informatie

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent Handleiding Hogedrukpan 118011/118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Lees voor gebruik de instructies Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

ADN-VRAGENCATALOGUS 2011 Gas

ADN-VRAGENCATALOGUS 2011 Gas CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CCNR-ZKR/ADN/WG/CQ/2011/12 definitief 27 januari 2012 Or. DUITS ADN-VRAGENCATALOGUS 2011 Gas De ADN-vragencatalogus 2011 is op 27-01-2012 in de onderhavige versie aangenomen

Nadere informatie

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd.

Het echte VOL-VCA examen dat u na de opleiding gaat maken omvat 70 vragen en daarvoor heeft u maximaal 105 minuten de tijd. Dit proefexamen omvat 35 vragen over de hoofdstukken 4 tot en met 9 van het PBNA lesboek VOL-VCA. Aan dit proefexamen mogen maximaal 50 minuten besteed worden. Elk goed antwoord levert u 1 punt op. Voor

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

TECHNISCHE INFORMATIE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen bij autogeen lassen, snijden en andere autogene bewerkingen In dit artikel worden de belangrijkste richtlijnen gegeven in het belang van de gezondheid

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

Proefexamen ATEX Basis ATEX.05

Proefexamen ATEX Basis ATEX.05 01. Welke van de onderstaande definities omschrijft de ATEX 137-richtlijn het best? a. Geeft minimum voorschriften voor de verbetering van de gezondheids bescherming en van de veiligheid van de werknemers

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Onze Integra cilinders. Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen

Onze Integra cilinders. Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen Onze Integra cilinders Een veiliger concept voor lassen, snijden en solderen Kleiner, lichter, gemakkelijker, en ze gaan vaak langer mee dan traditionele cilinders Veiliger op de werkplek Minder risico

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Product Propaan Herzieningsdatum 08.05.2012 1 Identificatie van de stof en van de onderneming Productnaam Propaan (handelspropaan) Gebruik stof Industriële en huishoudelijke

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

06/2005. Mod: G65/GGF4T. Production code: 65/40GRG. The catering program

06/2005. Mod: G65/GGF4T. Production code: 65/40GRG. The catering program 06/2005 Mod: G65/GGF4T Production code: 65/40GRG The catering program INHOUDSTAFEL 1. Waarschuwing 2. Conform de Europese richtlijn voor gastoestellen 3. Installatieschema s 4. Tabel met technische gegevens

Nadere informatie

AUTEUR TECHNISCH DEPARTEMENT

AUTEUR TECHNISCH DEPARTEMENT 1/7 BESCHRIJVING: Watergedragen polyurethaan vrij van broeikasgassen Het product TECNOFOAM G-2040 is een twee componenten systeem (polyol en isocyanaat).bij de verwerking ontstaat er een schuim met een

Nadere informatie

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 1 Algemene informatie DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE Editie 1-2010 CCR/OCIMF 2010 Pagina 1 Internationale veiligheidsrichtlijnen Deel 1 Algemene informatie Editie

Nadere informatie

Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN. Gas barbecue. Product Code DM1803B2-B

Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN. Gas barbecue. Product Code DM1803B2-B Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN Gas barbecue Product Code DM1803B2-B Gas BBQ Grill: Broilfire Gas categorie: I3B/P (30) Specificaties voor Nederland: Gas en druk: Verbruik: Butaan en Propaan

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Opgelet!!! Enkele regels die gerespecteerd dienen te worden voor de ingebruikname:

Opgelet!!! Enkele regels die gerespecteerd dienen te worden voor de ingebruikname: 1 Gebruiksaanwijzing/handleiding bestemd voor Biohaarden van Gardenflame Lees voor ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Ingebruikname alleen toegestaan door personen

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Preventiefiche. Bescherming van de ogen en het gezicht. 1 Beschrijving. 2 Risico s

Preventiefiche. Bescherming van de ogen en het gezicht. 1 Beschrijving. 2 Risico s 1 Beschrijving In deze fiche komt de bescherming van de ogen en het gezicht op bouwwerven aan bod. De fiche geeft een overzicht van de risico s, de regelgeving die van kracht is in België en de preventiemaatregelen.

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Deel 1: Toepassingsgebied. 1.1 Algemeen

POLITIEVERORDENING. Deel 1: Toepassingsgebied. 1.1 Algemeen 1 POLITIEVERORDENING Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit Deel 1: Toepassingsgebied 1.1 Algemeen De politieverordening

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN

Gevaarlijke stoffen PREVENTIEMAATREGELEN (ook producten met gevaarlijke eigenschappen genoemd) zijn terug te vinden in alledaagse producten zoals schoonmaakmiddelen en verf. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er niet meer bij stilstaan dat

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie. artikel Risico / gevaar leverancier gebruiksaanwijzing. Voor het verwijderen van theeaanslag.

GS-RI-01. productinfo. Gebruik. veiligheidsinstructie. artikel Risico / gevaar leverancier gebruiksaanwijzing. Voor het verwijderen van theeaanslag. GEVAARLIJKE STOFFEN - Risico-inventarisatie 1 Bleekmiddel Bij mengen met andere schoonmaakmiddelen kunnen er giftige gassen ontstaan Solid Med Veroorzaakt ernstige brandwonden Van Hoeckel Ecolab Voor het

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 2203

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 2203 1. IDENTIFICATIE VAN HET STOFPREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Product naam: Sievert Powergas wegwerppatroon 2210, 190g, 330ml Leverancier: Sievert AB, Box 1366, 171 26 Solna, Sweden Telefoon: Voor bijkomende

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 6

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 6 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 6 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. 1 Wijziging(en) Ook het op adequate wijze afdekken van

Nadere informatie

Leidingreparatie en -onderhoud

Leidingreparatie en -onderhoud Leidingreparatie en -onderhoud Uitgebreide keuze bij één leverancier. Uniek duurzaam ontwerp. Betrouwbare prestaties en snel. Type Aantal modellen Pagina Druktestpompen 2 9.2 Pijpbevriezers 2 9.3 Ontkalkingspompen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie