VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming SDS-nr. Gebruik van de stof of het preparaat Leverancier TELEFOONNR. NOODGEVALLEN adres SBX11 Gasvormige brandstof voor interne verbrandingsmotoren. Voor specifieke aanwijzingen inzake toepassingen: zie technisch informatieblad of raadpleeg een vertegenwoordiger van onze firma. BP Nederland B.V. Rivium Boulevard LK Capelle a/d IjsseL, Rotterdam NETHERLANDS NEDERLAND: BP: NVIC: (Alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts.) Identificatie van de gevaren Het preparaat is ingedeeld als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EC en verbeteringen. Fysisch/chemische gevaren Andere gevaren Zeer licht ontvlambaar. Koude brandwonden ontstaan als resultaat van huid/oog contact met vloeistof. Dit is asfyxiërend materiaal. Asfyxiërende materialen kunnen de zuurstofconcentratie in de lucht tot een gevaarlijk peil verlagen. Zuurstofgebreksymptomen omvatten diepere ademhaling en grotere frequentie, naar adem snakken, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid of bewusteloosheid. Zie secties 11 en 1 voor gedetailleerdere informatie over gezondheidseffecten en -symptomen en risico s voor het milieu. 3. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen Petroleumgas. Gewoonlijk wordt een kleine hoeveelheid van een stankmiddel toegevoegd om detectie van lekken te vergemakkelijken. Bevat <0.1% 1,3-butadieen. Bevat Koolwaterstoffen, C3-4 (Propaan, Butaan, isobutaan). Chemische naam CAS-nr. % EINECS / ELINCS. Methanol <= F; R11 T; R3/4/5, R39/3/4/5 Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven worden vermeld [1] Substantie geklasseerd met een gezondheids- of milieugevaar [] Substantie met een werkplaats blootstellingslimiet [3] PBT-stof [4] zpzb-stof Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek Eerste-hulp-maatregelen Oogcontact Huidcontact Inademing In geval van contact met de ogen onmiddellijk spoelen met ruime hoeveelheid water gedurende tenminste 15 minuten. Geen heet water gebruiken. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Bij aanwezigheid van koude brandwonden of indien de aanwezigheid van koude brandwonden wordt vermoed, ruim spoelen met koud water en onmiddellijk medische hulp zoeken. Geen heet water gebruiken. Geen zalf of poeders aanbrengen. De verbrande huid NIET wrijven of er druk op uitoefenen. Bedek wond met een steriel verband. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. NIET proberen delen van aan de huid klevende kleding te verwijderen, maar er omheen knippen. Vervuilde kleding moet uit de nabijheid van ontstekingsbronnen gehouden worden. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik. Als blootstelling aan damp, nevel of rook slaperigheid, hoofdpijn, onscherp zien of irritatie van de ogen, neus of keel veroorzaakt, onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Houd de patiënt warm en rustig. Zoek medische hulp als enig symptoom aanhoudt. Bewusteloze slachtoffers in de stabiele zijligging leggen. Houd ademhaling en polsslag in de gaten; als de ademhaling is gestopt of onvoldoende wordt geacht, patiënt kunstmatig beademen, bij voorkeur door middel van mond-op-mond beademing. Zo nodig reanimeren. Vraag onmiddellijk medische hulp. Pagina: 1/7

2 Inslikken Opmerkingen voor arts Niet van toepassing (gas). Behandeling dient voornamelijk plaats te vinden op basis van symptomen en gericht te zijn op het verlichten van de klachten. Koudebrandwonden moeten als bevriezing behandeld worden. 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmiddelen Te gebruiken Niet te gebruiken Gevaarlijke ontledingsproducten Ongebruikelijke brand- /explosiegevaren Specifieke brandbestrijdingsmethoden Bescherming van brandweerlieden Als gas is ontbrand, probeer dit dan niet te blussen. In geval van brand, toevoer onmiddellijk afsluiten als dat zonder risico kan worden gedaan. DAMPEN KUNNEN EXPLOSIEF ONTBRANDEN. Gebruik waternevel om de dampen af te koelen en te verspreiden en het personeel te beschermen. Gebruik waternevelgordijn om de dampstroom af te buigen. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden. Gebruik waternevel om de door hitte aangetaste apparatuur, structuren of gebieden af te koelen. Gebruik geen waterstraal. Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: koolmonoxide (CO) kooldioxide (CO) andere gevaarlijke stoffen. Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich langs de vloer verspreiden of boven wateroppervlakken zweven en zo zich op een afstand bevindende ontstekingsbronnen aansteken. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Stel politie en brandweer zo snel mogelijk in kennis. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Haal mensen eerst uit het gezichtsveld van het incident en weg van de ramen. Als gas is ontbrand, probeer dit dan niet te blussen maar zorg ervoor dat de gastoevoer wordt afgesloten en laat het vuur uitbranden. Gebruik waternevel ter afkoeling van de aan hitte blootgestelde vaten en ter bescherming van de omgeving en het personeel dat bezig is de afsluiting te bewerkstelligen. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen dienen te worden getroffen om de opslagtanks koel te houden zodat een "boiling liquid expanding vapour explosion" (BLEVE) kan worden voorkomen. NB: Drukvaten hebben de neiging heftig te ontploffen wanneer ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Brandweerpersoneel moet onafhankelijke persluchtademhalingsapparatuur (SCBA) en hun volledige uitrusting dragen. Beschermende kleding, veiligheidshelm, brandcapuchon, oogbescherming, handschoenen en schoeisel moeten beantwoorden aan erkende normen en geschikt zijn voor brandbluswerk. Raadpleeg norm: EN Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Milieuvoorzorgsmaatregelen Uitgebreid morsen Gering morsen Accidenteel vrijkomen veroorzaakt ernstig brand- of ontploffingsgevaar. Onmiddellijk hulpdiensten waarschuwen. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Voorkom inademing van gas. Stel zeker dat goede ventilatie aanwezig is. Volg alle blusprocedures (rubriek 5). Ga geen dampwolk binnen behalve voor het redden van personen. Het gebruik van ademhalingsapparatuur is noodzakelijk. Een gasdetector of instrument om explosieve atmosferen te detecteren (explosimeter) kan gebruikt worden om de atmosfeer op brandbare gassen of dampen te controleren, maar om veilig te zijn in het gebruik zijn training en zorgvuldigheid nodig. Lekkende vloeistof wekt grote hoeveelheden extreem ontvlambaar gas op. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (rubriek 8). Het betreden van een met damp, mist of rook gecontamineerde besloten ruimte of een gebied met gebrekkige ventilatie zonder de juiste beschermende ademapparatuur en een veilig werksysteem is uiterst gevaarlijk. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Vloeistoflekken zorgen voor grote hoeveelheden ontvlambare damp, die zwaarder is dan lucht. Deze damp kan grote afstanden afleggen en zodoende verafgelegen ontstekingsbronnen bereiken (bijv. langs afwateringssystemen). Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht) Onmiddellijk hulpdiensten waarschuwen. Dicht het lek als dat zonder risico kan. De gebruikte methode en apparatuur moeten voldoen aan de van toepassing zijnde regels en industriële praktijken voor explosieve atmosferen. Gebruik waternevel om gas of damp te verspreiden en om het personeel dat probeert het lek te dichten, te beschermen. Onmiddellijk hulpdiensten waarschuwen. Dicht het lek als dat zonder risico kan. De gebruikte methode en apparatuur moeten voldoen aan de van toepassing zijnde regels en industriële praktijken voor explosieve atmosferen. 7. Hanteren en opslag Hantering Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Vermijd inademen van de dampen van dit product. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Om brand of een explosie te voorkomen, moet de statische elektriciteit tijdens overdracht afgevoerd worden door vaten en apparatuur te aarden en vast te snoeren alvorens het materiaal over te brengen. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Draag bij hanteren van gasflessen beschermend schoeisel. Aanraking met de ogen vermijden. Koude brandwonden ontstaan als resultaat van huid/oog contact met vloeistof. Pagina: /7

3 Opslag Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Alleen in voor dit product bedoelde apparatuur/containers opslaan en gebruiken. Sla de verpakking op in een koele, goed geventileerde ruimte. Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). De containers moeten van het juiste etiket zijn voorzien. Gevaarsetiketten niet van containers verwijderen. Opslag CPR Opslag volgens CPR 15-1 and CPR Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming Naam bestanddeel ACGIH TLVs Beheersing van beroepsmatige blootstelling Hygiënische maatregelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ademhalingswegen Beroepsmatige blootstellingslimieten Alifatische koolwaterstofgassen: Alkaan (C1-C4) ACGIH TLV (Verenigde Staten, 1/006). TWA: 1000 ppm 8 uur. Voor informatie en als richtlijn zijn de ACGIH waarden bijgevoegd. Voor nadere informatie hierover moet u uw leverancier raadplegen. Hoewel specifieke blootstellinglimieten voor bepaalde componenten in deze sectie getoond worden, is het mogelijk dat andere componenten aanwezig zijn in eventueel geproduceerde mist, damp of stof. Daarom is het mogelijk dat de specifieke blootstellinglimieten niet van toepassing zijn op het hele product en worden ze alleen als richtlijn verstrekt Maatregelen ter beheersing van blootstelling Zorg voor een afzuiging of andere ventilatie om de concentratie van dampen in de lucht beneden de toegestane blootstellingslimieten te houden. Zorg ervoor dat oogdouches en veiligheidsdouches dichtbij de werkplek zijn. Alle chemicaliën moeten geëvalueerd worden met betrekking tot het risico dat ze hebben voor de gezondheid en geschikte voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om blootstelling te voorkomen of adequaat onder controle te houden. Er bestaat een hiërarchie van controlemaatregelen (bijv. eliminatie, vervanging, algemene ventilatie, inperking, werksystemen, het proces of de activiteit vervangen) die overwogen moeten worden alvorens persoonlijke beschermingsapparatuur gebruikt wordt. Persoonlijke beschermingsapparatuur moet in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde normen, geschikt zijn voor gebruik, in goede conditie gehouden en op de juiste wijze onderhouden worden. U dient uw leverancier van persoonlijke beschermingsapparatuur om advies te vragen met betrekking tot selectie en van toepassing zijnde normen. Voor nadere informatie dient u contact op te nemen met uw nationale organisatie voor normen. Persoonlijke beschermingsapparatuur mag niet bros worden, verbrijzelen of uiteenvallen wanneer die in aanraking komt met cryogene stoffen. Welke beschermende apparatuur uiteindelijk gekozen wordt hangt af van een risicobeoordeling. Het is belangrijk te verzekeren dat alle persoonlijke beschermingsapparaten compatibel zijn. De hierboven vermelde informatie wordt verstrekt om de klant te helpen bij het uitvoeren van zijn eigen beoordeling van het risico voor gezondheid en veiligheid van arbeiders van stof of preparaat. Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Indien plaatselijke afvoerventilatie of andere ventilatiemethoden niet mogelijk of onvoldoende zijn, dient geschikte ademhalingsapparatuur gedragen te worden. Draag geschikte apparatuur voor adembescherming als er gevaar bestaat dat blootstellinglimieten overschreden worden. De keuze van geschikte ademhalingsapparatuur hangt af van een risico-evaluatie van het werkplaats milieu en de uit te voeren taak. Indien vereist moet het ademhalingsapparaat gecertificeerd zijn als veilig in gedefinieerde explosieve atmosferen (EX label). Apparaten voor adembescherming moeten elke keer dat ze gedragen worden, gecontroleerd worden om te verzekeren dat ze goed passen. Gelieve Europese norm EN 59 te raadplegen voor nader advies over de keuze, het gebruik, het verzorgen en het onderhoud van apparatuur voor adembescherming. Geschikte ademhalingsapparatuur (onafhankelijk van de omringende atmosfeer) dient gedragen te worden indien een van de onderstaande situaties van toepassing zijn: - Indien de atmosfeer in de werkplaats beschouwd wordt als een onmiddellijk gevaar voor leven en gezondheid. - Indien er een risico bestaat dat er een gebrek aan zuurstof is in de atmosfeer van de werkplaats. - Indien de atmosfeer in de werkplaats ongecontroleerd is. - Indien de atmosfeer van de werkplaats onbekend is. - Indien er een risico bestaat van bewusteloosheid of verstikking. - Indien de persoon zich in een beperkte ruimte moet begeven. - Indien er een risico bestaat dat gassen vrij kunnen komen die brand- of explosiegevaar kunnen vormen. - Indien de concentratie van contaminerende stoffen in de atmosfeer hoger is dat het beschermingsniveau (maximum toegestane concentratie) dat geboden wordt door een filterapparaat. - Indien de contaminerende stoffen een zwakke geur hebben die niet door de drager van een filterapparaat ontdekt zou worden als de filter uitgeput of verzadigd zou raken. - Indien er een risico bestaat dat de blootstellinglimieten van waterstofsulfide overschreden worden Pagina: 3/7

4 Als er een vereiste is voor het gebruik van een apparaat voor adembescherming, maar het gebruik van ademhalingsapparatuur (onafhankelijk van de omringende atmosfeer) niet vereist is, dan moet een geschikt filterapparaat gedragen worden. De filterklasse moet geschikt zijn voor de maximum concentratie van de contaminerende stof (gas/damp/aërosol/deeltjes) die zich kan voordoen bij het hanteren van het product. Aanbevolen: Gasfilter geschikt voor gassen en dampen. Filtertype: AX Bescherming van de handen Bescherming van de ogen Huid en lichaam Draag geschikte beschermende handschoenen als bescherming tegen de koude. Beschermende handschoenen moeten geschikte bescherming bieden tegen mechanische risico s (zoals schaafwonden, snijwonden en steekwonden). Aanbevolen: Geïsoleerde handschoenen die geschikt zijn voor lage temperaturen. Handschoenen mogen niet hergebruikt worden. Gecontamineerde of beschadigde handschoenen niet hergebruiken. Beschermende handschoenen zullen na verloop van tijd verslijten als gevolg van fysische en chemische schade. Handschoenen moeten regelmatig geïnspecteerd en vervangen worden. Hoe dikwijls ze vervangen moeten worden hangt af van de gebruiksomstandigheden. Als er gevaar bestaat dat de vloeistof vrijkomt of dat de damp een onder druk staande straal vormt (bijv. Tijdens het vullen) moeten een het hele gezicht bedekkend veiligheidsmasker, een chemische bril en helm gedragen worden om bevriezing / door koude veroorzaakte brandwonden te vermijden. Draag geschikte beschermende kleding. Uiterst chemicaliënbestendig schoeisel. Als er een ontstekingsgevaar is moeten inherent vuurbestendige handschoenen en kleding gedragen worden. Raadpleeg norm: EN 531. Wanneer er een gevaar van ontsteking bestaat door statische elektriciteit, dan moet antistatische beschermende kleding gedragen worden. Voor de grootste doeltreffendheid tegen statische elektriciteit moeten overalls, laarzen en handschoenen allemaal antistatisch zijn. Raadpleeg norm:en Blote delen van de nek en het hoofd moeten beschermd worden. Overalls van katoen of polyesterkatoen zullen alleen bescherming bieden tegen lichte oppervlakkige contaminatie. Wanneer het risico van blootstelling van de huid groot is (gebaseerd op ervaring dit zou van toepassing kunnen zijn bij de volgende taken: reinigingswerk, onderhoudswerk en reparatie, vullen en transfer, monsters nemen en het verwijderen van gemorste vloeistof) dan moeten een tegen chemicaliën bestendige laarzen en kleding gedragen worden. Werkkleding / overalls moeten regelmatig gewassen worden. Het wassen van gecontamineerde werkkleding moet door een professionele reinigingsfirma uitgevoerd worden die informatie ontvangen hebben over de risico s van de contaminatie. Gecontamineerde werkkleding moet altijd verwijderd gehouden worden van niet gecontamineerde werkkleding en niet gecontamineerde persoonlijke kleding. 9. Fysische en chemische eigenschappen Algemene informatie Voorkomen Fysische toestand Kleur Geur Vlampunt Explosielimieten Dampspanning Kleurloos. Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Te onderscheiden door product geur. Gesloten kroes: <-50 C (<-58 F) [Pensky-Martens.] Onder: 1.5% Boven: 9.5% <1550 kpa (<1165 mm Hg) op 40 C Dampdichtheid 1.54 tot.007 [Lucht = 1] Kookpunt / bereik Dichtheid Oplosbaarheid gas / Vloeibaar gas -4 tot 0 C (-43.6 tot 3 F) 510 tot 580 kg/m 3 (0.51 tot 0.58 g/cm 3 ) op 15 C onoplosbaar in water. 10. Stabiliteit en reactiviteit Stabiliteit Kans op gevaarlijke reacties Het product is stabiel. Onder normale opslagcondities en bij normaal gebruik vindt geen gevaarlijke polymerisatie plaats. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Te vermijden omstandigheden Te vermijden materialen Gevaarlijke ontledingsproducten Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Gas niet laten ophopen in lage of afgesloten ruimten. Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxyderende stoffen. Onder de verbrandingsproducten kunnen zich de volgende stoffen bevinden: koolmonoxide (CO) kooldioxide( CO) andere gevaarlijke stoffen. De verbranding en ontbinding van het product zal een complex mengsel van rook en gassen tot gevolg hebben; de samenstelling zal variëren, al naar gelang de temperatuur, beschikbaarheid van zuurstof en de aanwezigheid van andere materialen. Pagina: 4/7

5 11. Toxicologische informatie Chronische toxiciteit Chronische gevolgen Effecten en symptomen Ogen Huid Inademing Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Vrijkomen van vloeistof of snel vrijkomen van damp resulteert in een risico voor oog beschadiging. Kan koude brandwonden en bevriezing veroorzaken indien de huid met de vloeistof in aanraking komt. Inademing kan hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid en misselijkheid veroorzaken. Verstikkend middel. Het gas kan zonder waarschuwing verstikking veroorzaken door verdringing van zuurstof uit de lucht. Hoge concentraties damp kunnen symptomen van zuurstofgebrek tot gevolg hebben die, samen met depressie van het centrale zenuwstelsel, snel tot bewustzijnsverlies kunnen leiden. Het "opsnuiven" (misbruiken) van oplosmiddelen of opzettelijke te lange blootstelling aan dampen kan ernstige gevolgen hebben voor het centrale zenuwstelsel, met inbegrip van bewusteloosheid en mogelijk overlijden. Inslikken 1. Milieu-informatie Persistentie/afbreekbaarheid Mobiliteit Mogelijke bioaccumulatie Milieurisico's Andere ecologische informatie Niet van toepassing (gas). Oxidatie treedt op in de atmosfeer als gevolg van reactie met hydroxyl radicalen, ozon en nitraat radicalen. Het product is vluchtig / gasvormig. Indien het product door in aanraking te komen met water vrijgelaten wordt zal het snel verdampen in de atmosfeer. Indien het product door in aanraking te komen met de bodem vrijgelaten wordt zal het snel verdampen in de atmosfeer. Gemorst materiaal zal waarschijnlijk niet in de grond doordringen. Van dit product wordt geen bioaccumulatie via voedselketens verwacht in het milieu. Niet geclassificeerd als gevaarlijk. Gevolgen voor het aquatische milieu op lange termijn zijn onwaarschijnlijk. 13. Instructies voor verwijdering Instructies voor verwijdering / Informatie over afval Ongebruikt product Europese Afvalcatalogus (EAK) Gooi LPG Cilinders niet weg. Breng alle cilinders/vaten terug naar uw leverancier. Lege verpakking kan resten van het produkt bevatten. Gevaarsetiketten zijn een leidraad bij het op veilige wijze hanteren van lege verpakking en dienen derhalve niet verwijderd te worden. Lege containers leveren brandgevaar op aangezien zij ontvlambare resten en dampen van het produkt kunnen bevatten. Lege containers nooit lassen, solderen of harden industriële gassen in hogedrukcylinders, LPG-containers en industriële aërosolhouders (inclusief halonen) Elke afwijking van het doelmatig gebruik en/of de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen kunnen de toekenning van een andere afvalverwerkingscode door de eindgebruiker noodzakelijk maken. 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Internationale transportregelgeving Wettelijk verplichte informatie UN-nummer Vervoersnaam Klasse PG* Etiket Extra informatie ADR/RID (Mengsel A1, Mengsel B1, Mengsel B) - Gevaarsidentificatienummer 3 ADNR (Mengsel A1, Mengsel B1, Mengsel B) - - IMDG (Butaan, Propaan) IATA/ICAO (Butaan, Propaan).1 - Opmerkingen VERBODEN BIJ PASSAGIERSVLIEGTUIGEN Pagina: 5/7

6 Wettelijk verplichte informatie PG* : Verpakkingsgroep Emergency Action Code VK: ADR/RID code: 15. UN-nummer Vervoersnaam Klasse PG* Etiket Extra informatie YE F Wettelijk verplichte informatie en etikettering zijn uitgevoerd volgens de EU-richtlijnen 1999/45/EC en 67/548/EEC, zoals geamendeerd en aangepast. Etiketvereisten Gevarensymbool of gevarensymbolen Gevaarindicatie Waarschuwingszinnen Veiligheidsaanbevelingen Voelbare gevaarsaanduiding Andere wetgeving Europese inventaris V.S. Inventaris (TSCA 8b) Australische inventaris (AICS) Canadese inventaris Chinese inventaris (IECSC) Japanse inventaris (ENCS) Koreaanse inventaris (KECI) Lijst Chemische stoffen op de Filippijnen (PICCS) Zeer licht ontvlambaar R1- Zeer licht ontvlambaar. S- Buiten bereik van kinderen bewaren. S3/9- Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. S16- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S36/37/39- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Ja, is van toepassing. 16. Overige informatie Volledige tekst van R-zinnen, waarnaar wordt verwezen in rubriek en rubriek 3 Historie / Revisie datum Datum vorige Samengesteld door Kennisgeving aan de lezer R1- Zeer licht ontvlambaar. R11- Licht ontvlambaar. R3/4/5- Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. R39/3/4/5- Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. 11/07/008. Geen vorige validatie. Product Stewardship Group Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande. Alle redelijke, uitvoerbare stappen zijn ondernomen om te verzekeren dat dit gegevensblad en de erin vermelde informatie met betrekking tot de gezondheid, veiligheid en het milieu op de hieronder gespecificeerde datum juist is. Er wordt geen garantie gegeven of bewering gemaakt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de in dit gegevensblad bevatte gegevens en informatie. De verstrekte gegevens en het advies zijn van toepassing wanneer het product wordt verkocht voor de opgegeven toepassing(en). Zonder ons advies in te winnen moet u het product niet anders dan voor de aangegeven toepassing(en) gebruiken. De gebruiker verplicht zich om dit product te evalueren en op een veilige manier te gebruiken, en zich aan alle toepasselijke wetgeving en voorschriften te houden. De BP-groep is niet verantwoordelijk voor enige en alle schade of letsel die het gevolg is van het gebruik, anders dan het aangegeven productgebruik van het materiaal, van enige nalatigheid om zich aan de aanbevelingen te houden of voor het vermijden van enige en alle gevaren die aan de wezenlijke aard van het materiaal verbonden zijn. Kopers van het product voor levering aan derden voor gebruik op het werk, zijn verplicht alle benodigde stappen te ondernemen om te verzekeren dat iedereen die het product hanteert of gebruikt van de informatie in dit blad op de hoogte wordt gesteld. Werkgevers moeten hun werknemers en anderen die erbij betrokken zijn over alle in dit blad beschreven gevaren informeren, en over alle te nemen voorzorgmaatregelen. Pagina: 6/7

7 Pagina: 7/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productcode Producttype Castrol Fork Oil 15W 450580IT13 SDSnr.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 8500-8397 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Indexnummer Chemische formule 603-001-00-X EG nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 vochtige vloerdoeken voor geoliede & gewaxte houten vloeren 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Electrocompetent Reporter Cells, Catalog #200195 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevante geïdentificeerde gebruiken van de stof of het mengsel en gebruiken waartegen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reinigt met vloerolie behandelde houten vloerdelen, parket en kurk.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Frisruikende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam of artikel nummer 590-4001_590-4002_590-4003_590-4004_590-4105_590-4106_590-4107

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 930021 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG nr. 1907/2006 (REACH, BIJLAGE II Biotex Handwas Inweek Vloe 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Superkrachtig insecticide ter bestrijding van alle vliegende en kruipende

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007 Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam:

Nadere informatie