THINNER Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THINNER 6040. 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat"

Transcriptie

1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Synoniemen: Herkomst: GROS CAS-nr: Formule: Aard: Groep Moleculairgewicht: EG-Annex-1-nr: klant etiket: EINECS-nr: R&D nummer: RTECS-code: Hazchemcode: NFPA-code: 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat 1.3 Identificatie van de onderneming Leverancier Naam: De Neef Chemical Processing Adres: Industriepark 8 Postcode: 2220 Plaats: Heist op den Berg Land: België Telefoonnr: 015/ Fax-nr: 015/ Contact: Code: Fabrikant 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen 2. Identificatie van de gevaren Licht ontvlambaar Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid Irriterend voor de huid DIRECT TOXICITEITSGEVAAR Bij groot lek of in gesloten ruimte: kans op zuurstoftekort. 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Naam CAS-nr EINECS-nr Percentage Etikettering R-zinnen (1) 1: ACETON 2: ISOBUTYLACETAAT 3: ETHYLACETAAT 4: PROPYLACETAAT 5: TOLUEEN F F;Xn / De Neef Chemical Processing 28/02/2012 1/7

2 6: METHYLETHYLKETON 7: ETHANOL 8: METHYLISOBUTYLKETON 9: 2-BUTANOL 10: ETHYLBENZEEN 11: HEXAAN 12: P-XYLEEN 13: N-BUTYLACETAAT F F;Xn Xi F;Xn F;Xn;N Xn / / /20-51/ / Eerstehulpmaatregelen (1) volledige tekst van de R-zinnen: zie rubriek 16 Kans op aspiratiepneumonie. 5. Brandbestrijdingsmaatregelen DIRECT BRANDGEVAAR Licht ontvlambaar. Gas/damp met lucht ontvlambaar binnen de explosiegrenzen. INDIRECT BRANDGEVAAR Kan elektrostatisch opladen met kans op ontsteking. Kan ontsteken door vonken. BLUSMIDDELEN Polyvalent schuim. BC-poeder. (VOLLE straal) water niet effectief als blusmiddel. BLUSINSTRUCTIES Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen. Bij kans op fysische explosie: blussen/koelen vanuit dekk. Lading niet verplaatsen indien aan hitte blootgesteld. DIRECT EXPLOSIEGEVAAR Gas/damp met lucht explosief binnen de explosiegrenzen. INDIRECT EXPLOSIEGEVAAR Kan ontsteken door vonken. 6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat Niet met perslucht overpompen. Morsvloeistof absorberen in inert absorptiemiddel o.a.: zand/aarde. Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst. Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Lek dichten, toevoer afsluiten. Morsvloeistof indammen. Verdamping trachten te beperken. Concentratie van het explosief gas/luchtmengsel meten. Verdunnen/verdringen van brandbaar gas/damp met watergordijn. Apparatuur/recipiënten aarden. Niet met perslucht overpompen. De Neef Chemical Processing 28/02/2012 2/7

3 7. Hantering en opslag 7.1 Hantering Boven de wind blijven. Vaten gesloten houden. Verontreinigde kleding reinigen. Gevarenzone afbakenen. Evacuatie overwegen. Lager gelegen ruimten afdichten. Deuren en ramen van omliggende gebouwen afsluiten. Motoren afzetten en niet roken. Geen open vuur en vonken. Vonkvrije/explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken. Binnendringen in riool verhinderen. In orde met de wettelijke normen. Niet gereinigde, ledige containers behandelen als volle. Afval niet in de gootsteen lozen. Niet met perslucht overpompen. Regelmatig concentratie in de lucht meten. Werken onder plaatselijke afzuiging/ventilatie. Verontreinigde kleding reinigen. Verpakking goed gesloten houden. Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken. Maatregelen treffen tegen elektrostatische opladingen. Verwijderd houden van open vuur/warmte. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen/vonken. Niet met perslucht overpompen. Morsvloeistof absorberen in inert absorptiemiddel o.a.: zand/aarde. Verzameld product overdragen aan producent/bevoegde dienst. Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen. Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken. Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen. Geen gegevens beschikbaar. BIJZONDERE EISEN: afsluitbaar correct geëtiketteerd beantwoorden aan de wettelijke normen. Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder. PRODUCT VERWIJDERD HOUDEN VAN: warmtebronnen ontstekingsbronnen. 7.2 Opslag Op een goed geventileerde plaats bewaren. Opvangkuip voorzien. Reservoir van aarding voorzien. In orde met de wettelijke normen. 7.3 Specifiek gebruik 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Grenswaarden voor blootstelling comp. ppm comp. mg/m3 TLV - TWA: (50) TLV - stel: (-) De Neef Chemical Processing 28/02/2012 3/7

4 TLV - ceiling: MAK: MAC - TGG: MAC - stel: MAC - ceiling: zie rubriek 2 voor een beschrijving van de betreffende componenten 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Handschoenen. Beschermende kleding. Bij groot lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel. Handschoenen. Hittebestendige kleding. Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker. Werknemers jonger dan 18: Geen gegevens beschikbaar. Tijdens zwangerschap: Geen gegevens beschikbaar. 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Algemene informatie Aggregatietoestand: Geur: Kleur: Vloeistof Geen gegevens beschikbaar Kleurvariabel, afhankelijk van de samenstelling 9.2 Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu ph-waarde: 6-9 De Neef Chemical Processing 28/02/2012 4/7

5 Kookpunt/kooktraject: C Vlampunt/ontvlambaarheid: 11 Min. ontstekingsenergie: Dampdruk: Relatieve dampdichtheid: Relatieve gasdichtheid: - Relatieve dichtheid: 0.83 Absolute dichtheid: Relatieve d. verz. d/l: Oplosbaarheid: Viscositeit: 9.3 Overige informatie Soortelijke geleiding: Vriespunt: Ontbindingstemperatuur: Sublimatietemperatuur: Smeltpunt/smelttraject: Zelfontbrandingstemperatuur: >500 C Explosie grens: 1% Explosie grens: 13% 10. Stabiliteit en reactiviteit Geen gegevens beschikbaar. Geen gegevens beschikbaar. 11. Toxicologische informatie TLV - carcinogeniteit: TLV - huidopname: MAK - carcinogeniteit: MAK - huidopname/sensibilisatie: MAK - mutageniteit: MAK - zwangerschap: MAC - huidopname: LD50 oraal rat: LD50 dermaal rat: LD50 dermaal konijn: LC50 inhalatie rat: IARC-groep: EG carc. categorie: EG muta. categorie: EG repr. categorie: De Neef Chemical Processing 28/02/2012 5/7

6 DIRECT TOXICITEITSGEVAAR Bij groot lek of in gesloten ruimte: kans op zuurstoftekort. ACUTE TOXICITEIT Bij groot lek of in gesloten ruimte: kans op zuurstoftekort. CHRONISCHE TOXICITEIT Niet opgenomen in carcinogeniteitsklasse (IARC,EG,TLV,MAK). Niet opgenomen in mutageniteitsklasse (EG,MAK). Niet opgenomen in teratogeniteitsklasse (EG,MAK). 12. Ecologische informatie WATER Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie. BODEM Geen gegevens over biologische afbreekbaarheid in de bodem. 13. Instructies voor verwijdering Naam: Euralcode: 1e KCA-code: 2e KCA-code: 14. Informatie met betrekking tot het vervoer GEVI-nr: 33 (ADR)Naam: UN-nr: 1993 (UN)Naam: UN Weg Spoor Binnenvaart Zeevracht Luchtvracht Klasse: Groep: II II II II Subrisico's: - - Etiket(ten) op tanks: 30 Etiket(ten) op colli: 30 Transport Emergency Card: Bladzijde: 3230 (1998 edit.) EMS nummer: F-E, S-E MFAG nummer: - Marine pollutant: Instructie 1: 305/Y305 Instructie 2: 307 De Neef Chemical Processing 28/02/2012 6/7

7 15. Wettelijk verplichte informatie Nota: Schadelijk Licht ontvlambaar R11 Licht ontvlambaar R20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid R38 Irriterend voor de huid S(2) (Buiten bereik van kinderen bewaren) S(46) (In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen) S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken S33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding 16. Overige informatie De volledige tekst van de R-zinnen die in rubriek 2 voorkomen: R10 Ontvlambaar R11 Licht ontvlambaar R20 Schadelijk bij inademing R20/21 Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid R36 Irriterend voor de ogen R36/37 Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen R38 Irriterend voor de huid R48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing R51/53 Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken R62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken Vluchtig. Fysische eigenschappen afhankelijk van de samenstelling. De Neef Chemical Processing 28/02/2012 7/7

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT; 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

: Ambi Pur Air Effect Egypte

: Ambi Pur Air Effect Egypte Datum van uitgave: 24/07/2014 Datum herziening: : Versie: 1.01 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Superkrachtig insecticide ter bestrijding van alle vliegende en kruipende

Nadere informatie

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER

: MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER PROFESSIONAL MR PROPER / FLASH / FAIRY POWER DEGREASER Datum van uitgave: 16/12/2011 Datum herziening: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

CRC Industries Europe bvba

CRC Industries Europe bvba 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN DE ONDERNEMING Produktnaam : Toepassing : Onderneming : ROST FLASH Aerosol Smeermiddelen Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11

G 542 Buz Finesse Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 Laatst bewerkt op: 4. 1. 2013 Pagina: 1 van 11 1. Identificatie van het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Pagina: 1 of 12 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herzieningsdatum: 20.09.2010 Printdatum: 03.02.2011

Pagina: 1 of 12 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herzieningsdatum: 20.09.2010 Printdatum: 03.02.2011 Pagina: 1 of 12 Conform EU-richtlijn 1907/2006/EC - MSDS_NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Ashland Postbus 8619 NL3009 AP, Rotterdam Nederland EUSMT@ashland.com Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING bladzijde : 1 ên êx N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product Handelsnaam Gebruik Aard van het product

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevante geïdentificeerde gebruiken van de stof of het mengsel en gebruiken waartegen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reinigt met vloerolie behandelde houten vloerdelen, parket en kurk.

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Wasbenzine Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 Printdatum: 13-8-2007 Herzieningsdatum: 22 december 2006 Bladzijde 1 van 11 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam:

Nadere informatie

: Muscado Flash Guêpes

: Muscado Flash Guêpes Datum van uitgave 08/06/2015 Datum herziening 08/06/2015 Versie 1.1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Mengsel Handelsnaam

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E Aspen E Pagina 1 van 9 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Aspen E RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van afgifte 25.04.2013 1.1. Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TERPENTINE Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 Printdatum: 13-8-2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TERPENTINE Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 Printdatum: 13-8-2007 Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam:

Nadere informatie