Vlaamse overheid Personeel en Organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse overheid Personeel en Organisatie"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Personeel en Organisatie

2 Inhoudstafel Organisatie Personeel Beeld VO Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden Administratief statuut / verworven rechten Geldelijk statuut / verworven rechten 11 maart

3 Organisatie

4 Organisatie De Vlaamse overheid bestaat sinds 2006 uit dertien beleidsdomeinen, bv. Beleidsdomein Bestuurszaken (BZ) Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 11 maart

5 Organisatie De beleidsdomeinen bestaan uit een verzameling van samenhangende bevoegdheden of beleidsvelden.. Alle dertien beleidsdomeinen hebben dezelfde structuur. een departement: beleidsvoorbereiding en- ondersteuning verzelfstandigde agentschappen: beleidsuitvoering. managementondersteunende diensten (MOD s) bieden dienstverlening op het gebied van financiën en begroting, personeels- en organisatieontwikkeling, informatie- en communicatietechnologie, communicatie, juridische zaken, enz. 11 maart

6 Personeel

7 Personeel Beeld VO De Vlaamse overheid telt ongeveer personeelsleden (VPS), De leeftijdspiramide is redelijk evenwichtig met 19% van de personeelsleden die 55 jaar en ouder is en 26% van de personeelsleden die 34 jaar en jonger is. De verschillende niveaus (A, B, C en D) zijn relatief evenwichtig vertegenwoordigd binnen de Vlaamse overheid. De grootste groep bestaat evenwel uit A-niveaus, de kleinste uit D-niveaus. 11 maart

8 Personeel Beeld VO Quasi 75% van de personeelsleden is statutair, de rest is contractueel. Iets meer dan 25 % van het middenmanagement is vrouw, terwijl dit bij het topkader iets minder dan 25% bedraagt. 1.2% van het Vlaams personeelsbestand heeft een handicap of chronische ziekte en 2.8% heeft een migratieachtergrond. Iets minder dan 66% van de personeelsleden heeft het afgelopen jaar minstens 1 vorming, training of opleiding genoten. Het ziekteafwezigheidspercentage schommelt de laatste jaren tussen 6 en 7%. 11 maart

9 Personeel Uitgangspunten BWHI 1980 (1 ste staatshervorming) en later Situatie is geëvolueerd = statuten verschillen Overheden maken eigen keuzes Cumuls sectorale akkoorden en andere voordelen 11 maart

10 Personeel Uitgangspunten Hoe kijken wij naar de staatshervorming? 11 maart

11 Personeel - Uitgangspunten Waarden Openheid Wendbaarheid Daadkracht 360 Vertrouwen We zien onszelf als een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 11 maart

12 Personeel Uitgangspunten De Vlaamse overheid wenst een slagkrachtige overheid te zijn waarbij het enthousiasme, de flexibiliteit, de leergierigheid, de competenties, de creativiteit en de stressbestendigheid van haar medewerkers een belangrijke rol spelen. In ruil geeft de Vlaamse overheid haar medewerkers: - Volop kansen om zich steeds verder te ontwikkelen binnen een dynamische en steeds in beweging zijnde context. - Een interessant arbeidsvoorwaardenpakket met salarisverhogingen op basis van anciënniteit en loopbaanstappen, een aantal extra-legale voordelen en maaltijdcheques. 11 maart

13 Administratief statuut: Statuut / hoedanigheid Graad Anciënniteit Evaluatie Loopbaanexamens Geldelijk statuut: Verworven rechten Behoud van de bezoldiging (art. 88 BW + art. 4 KB 1989) (T&V: voor zover aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan) Voordelen: gelet op autonomie: gelijkwaardig pakket van arbeidsvoorwaarden (zie verder) 11 maart

14 Administratief statuut / verworven rechten Behoud van de hoedanigheid (statutair, stagiair, contractueel onbepaalde duur, bepaalde duur enz,) Behoud van graad of gelijkwaardige graad Behoud van anciënniteit (zie verder) Behoud van laatste evaluatie Behoud rechten loopbaanexamens 11 maart

15 Andere componenten administratief statuut jaarlijks verlof verlof voor loopbaanonderbreking verlof voor deeltijdse prestaties ziekteverlof onbetaald verlof verhouding werk / privé 11 maart

16 Vakantieverlof: principes VPS 35 dagen vakantieverlof + bijkomende dagen vanaf 55 jaar (1 tot 5) per jaar kunnen 11 dagen overgedragen worden naar het of de volgende kalenderjaren (opname ten laatste voorafgaand aan pensioen) 14 feestdagen waaronder 11 juli (de feestdagen die in een weekend vallen worden gecompenseerd met verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar) geen brugdagen 11 maart

17 Vakantieverlof: overhevelingssituatie overdracht verlof naar de DVO: overheveling personeel bij het begin van het jaar: geen overdracht van verlof mogelijk; overheveling personeel tijdens het jaar: overdracht van het verlof dat overeenstemt met de tewerkstelling federaal in dat jaar (pro rata). 11 maart

18 Loopbaanonderbreking: principes VPS 1/2, 1/4, 1/5 of volledige onderbreking voor ambtenaren is 1/2 of volledige LO en de zorgverloven = recht; ¼ en 1/5 recht vanaf 50 ste verjaardag voor contractuelen steeds een gunst (tenzij zorgverloven) duur = 5 jaar deeltijds, 5 jaar voltijds vanaf 55 jaar: onbeperkt tot pensioenleeftijd (tenzij zwaar beroep of lange loopbaan: 50 jaar) specifieke zorgverloven: ouderschapsverlof, bijstandsverlof, palliatief verlof 11 maart

19 Loopbaanonderbreking: overhevelingssituatie loopbaanonderbreking opgenomen bij de federale overheid wordt in mindering gebracht op de contingenten opgenomen in het VPS; akkoord RVA zal worden gevraagd opdat lopende loopbaanonderbrekingen kunnen worden verdergezet na overheveling; bepaling vrije dag(en) gebeurt in overleg met de lijnmanager; 11 maart

20 Deeltijdse prestaties: principes VPS enkel voor vastbenoemden gunst, doch recht indien: 50 jaar 2 kinderen < 15 jaar ten laste 1 kind met handicap ten laste 1 oudergezin met 1 kind < 15 jaar ten laste mantelzorg inwonend familielid in de 1 ste of 2 de graad salarisbonus, bv. 50% werken = 60% salaris steeds voltijdse opbouw van geldelijke anciënniteit, pro rata opbouw administratieve anciënniteiten vanaf de 61 ste maand afwezigheid voor contractuelen: deeltijds contract 11 maart

21 Deeltijdse prestaties: overhevelingssituatie lopende verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden kunnen na overdracht worden verdergezet tot de voorziene einddatum; verlengingen conform het VPS bepaling vrije dag(en) in overleg met de lijnmanager; lopende halftijds vervoegde uittredingen (HVU) + vrijwillige vierdagenweek: het VPS kent deze verlofvormen niet; keuze VPS; HVU = afwijking pensioenloopbaan: pensioen op 60 als HVU op 28/11/2011 aangevraagd; geen afwijking pensioenberekening. contractuelen aangeworven met een deeltijds contract worden overgedragen met hun deeltijds contract contractuelen met een tijdelijke verdeeltijdsing kunnen verdeeltijdsing verderzetten en keren nadien terug naar hun voltijds arbeidsregime (tenzij een nieuwe verdeeltijdsing wordt overeengekomen) 11 maart

22 Ziekteverlof / Moederschapsrust: principes VPS Twee contingenten: loopbaancontingent: 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval; contingent 222 werkdagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval waarop alle ziektedagen vanaf de 60 ste verjaardag worden aangerekend; Uitputting contingent: 666 werkdagen: voordracht voor vervroegde pensionering mogelijk (geen automatisme); 222 werkdagen (60 jaar): ambtshalve opruststelling (uitstel is evenwel mogelijk); Doorbetaling volledig salaris (dus geen wachtgeld of disponibiliteit): zowel voor, als na de uitputting van het contingent. Contractuelen: ziekteregeling privésector. Moederschapsrust: contractuelen: uitkering + bijpassing 11 maart

23 Ziekteverlof/Moederschapsrust: overhevelingssituatie ziekte- en disponibiliteitsdagen opgenomen bij de federale overheid vanaf 1/1/1994 worden aangerekend op het contingent van 666 werkdagen; ziektedagen als contractueel worden niet aangerekend op het statutaire contingent niet opgenomen ziekteverlof wordt niet naar de DVO overgedragen; 11 maart

24 Onbetaald verlof: principes VPS Voor vastbenoemde ambtenaren recht op 20 dagen per jaar op te nemen in volle of halve dagen 5 jaar, waarvan 1 jaar een recht en 4 jaar een gunst ambtshalve verlof voor de duur van een proeftijd of contractuele functie elders bij de Vlaamse overheid Voor contractuelen recht op 20 dagen per jaar op te nemen in volle of halve dagen maximum 1 jaar (aaneensluitende periode) 11 maart

25 Onbetaald verlof: overhevelingssituatie Lopende afwezigheden wegens lange duur kunnen worden verdergezet tot de voorziene einddatum; Lopende afwezigheden wegens lange duur worden niet aangerekend op het contingent vijf jaar onbetaald verlof. 11 maart

26 Werk / privé: principes VPS Arbeidstijdregeling: Verschilt van entiteit tot entiteit: bepaald in het arbeidsreglement Variabele uurregeling: glij- en stamtijden; Evolutie naar Plaats en Tijdsonafhankelijk werken: sturen op basis van resultaten en prestaties i.p.v. op gepresteerde uren en aanwezigheid Telewerk wordt gestimuleerd binnen de Vlaamse overheid. Taken moeten uiteraard in aanmerking komen voor telewerk. Kinderopvang tijdens schoolvakanties (van 3-14 jaar) (Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent, Leuven) Sociale dienst (inkomensgerelateerde tussenkomst voor medische kosten, kinder- en gezinsvakanties, speelgoed Sint, kortingen - Pluspas, ) Restaurants in aantal grote gebouwen 11 maart

27 Loopbaan: principes VPS Horizontale mobiliteit: Ruime mogelijkheden om van job te veranderen binnen dezelfde graad. Functionele loopbaan voor vastbenoemden: Binnen dezelfde graad en zelfde niveau overgang naar hogere salarisschaal, zonder examens of proeven, zie verder. Bevorderingsmogelijkheden: naar hogere niveau: na overgangsexamen binnen het niveau: na proef / test van de competenties (zowel leidinggevend als inhoudelijk-expert in alle niveau s) nu ook voor contractuelen die geslaagd waren in objectieve selectietest. 11 maart

28 Globaal loopbaanoverzicht RANG A3 LEIDINGGEVENDE LOOPBAAN secretaris-generaal administrateur-generaal projectleider N INHOUDELIJKIE LOOPBAAN STATUTAIRE BEVORDERING WERVING mandaat mandaat mandaat A2L A2A algemeen directeur afdelingshoofd projectleider N-1 mandaat mandaat mandaat A2E senior adviseur X A2M (hoofdadviseur) A2 directeur N-2 adviseur X X directeur-ingenieur N-2 adviseur-ingenieur X X directeur-arts N-2 adviseur-arts X X A1 adjunct van de directeur X X ingenieur X arts X B3 leidinggevend hoofddeskundige senior hoofddeskundige X B2 hoofddeskundige hoofddeskundige X B1 deskundige X X C3 leidinggevend hoofdmedewerker senior hoofdmedewerker X C2 hoofdmedewerker hoofdmedewerker X hoofdtechnicus hoofdtechnicus X C1 medewerker X X technicus X X D3 leidinggevend hoofdassistent senior hoofdassistent X D2 hoofdassistent hoofdassistent X technisch hoofdassistent technisch hoofdassistent X D1 assistent technisch assistent X X 11 maart

29 Functionele loopbaan Geldelijk statuut Op basis van schaalanciënniteit = de werkelijke diensten die de ambtenaar bij de DVO heeft verricht als ambtenaar of stagiair in de betrokken salarisschaal Evolutie: normale opbouw (1/1) 1/2 (na evaluatie vertraging ) geen opbouw (na evaluatie onvoldoende ). 11 maart

30 toekenning opeenvolgende salarisschalen binnen dezelfde rang op basis van schaalanciënniteit. voorbeeld medewerker (niveau C, rang C1): * C111 (0j. - 24j.) : euro (100%); * na 8 j. schaalanciënniteit in C111: C112 : ; * na 10 j. schaalanciënniteit in C112: C113 : ; * na 9 jaar schaalanciënniteit in C113: C114 : ter vergelijking: bevorderingsschaal C211: ) 11 maart

31 Functionele loopbaan: overhevelingssituatie Normale berekening startkapitaal : herleiding ter waarde van 1/3 2/3 van de opgebouwde anciënniteit in de laatste graad/federale schaal. berekeningswijze vlakke loopbaan (1/1) dus geen herleiding bij : - inschaling in de 1 ste schaal v/d functionele loopbaan; - titularis van de competentiepremie op datum van overdracht. 11 maart

32 Geldelijk statuut / verworven rechten Garantie verloning Artikel 88 van de Bijzondere Wet : het bedrag van de totale bezoldiging is gegarandeerd. De overgedragen personeelsleden behouden aldus tenminste de bezoldiging die zij hadden bij de federale overheid zoals deze was op de datum van overheveling. Gelet op de autonomie G&G gebeurt de invulling volgens de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid (garantie = gelijkwaardig pakket). Zie ook brief minister Openbaar Ambt dd (geen van behoud van loopbaan) zelfs vóór de autonomie was er dus geen behoud van loopbaan. 11 maart

33 Art. 4 KB behouden hun hoedanigheid, hun graad of klasse, hun administratieve en geldelijke anciënniteit. Onverminderd de bepalingen van 2 behouden zij ook de toelagen, vergoedingen of premies en andere voordelen waarop zij in de federale overheidsdienst aanspraak konden maken overeenkomstig de reglementering die op hen van toepassing was Zij behouden de voordelen verbonden aan een functie slechts in zoverre de voorwaarden voor de toekenning ervan blijven bestaan 11 maart

34 Inschalingsprincipes - vast loon Inschaling in bestaande Vlaamse schalen (soms overgangsschaal) De inschaling wordt zo bepaald dat de bezoldiging DVO ten minste evenveel is als federaal op datum van overheveling. Daartoe wordt een vergelijking gemaakt tussen de federale en de Vlaamse bezoldiging: Federaal : - salaris - generieke toelagen als vakantiegeld en eindejaartoelage - eventuele vaste weddecomplementen/supplementen Diensten Vlaamse overheid: - salaris - generieke toelagen als vakantiegeld en eindejaartoelage (=beter) - het gebruteerde voordeel van de maaltijdcheques Om pensioenverlies te vermijden wordt voor 55+ een extra weddeverhoging voorzien (zgn. V-schalen met hoger maximum). Verschil tussen de 2 bezoldigingen is het inschalingsvoordeel 11 maart

35 Garantie verloning: overhevelingssituatie Geldelijke anciënniteit Overname verworven geldelijke anciënniteit federale overheid desgevallend aangevuld met : - bijkomende periodes door afschaffen leeftijdsklassen en indeling in groepen (A/B); - fictieve (weggevallen) geldelijke anciënniteit; - niet-gevaloriseerde prestaties zoals RVA-stagiair. 11 maart

36 Garantie - toelagen en vergoedingen Overhevelingssituatie niet generieke looncomponenten 1. Aan de toekenningsvoorwaarden is bij de DVO nog voldaan: a) een toelage of vergoeding heeft een (nagenoeg) identieke pendant (inhoud) in het VPS: de regeling van het VPS geldt (bijv. vakantiegeld, eindejaartoelage, fietsvergoeding, permanentietoelage, ploegtoelage, ); b) Er is geen gelijkwaardige pendant: -> overgangsregeling (vb. zaterdagwerk, toelage leidinggevenden (indien geen leiding meer gegeven wordt -> 2); competentietoelage. 2. Aan de toekenningsvoorwaarden is bij de DVO niet meer voldaan: de toelage/vergoeding is zonder voorwerp bij de DVO zodat de toelage of vergoeding vervalt (bijv. taalpremie, hoger ambt behoudens nieuwe aanstelling; toelage centraal bestuur); 3. de toelagen hebben het karakter van vast weddecomplement : dit complement maakt deel uit van de basis voor de inschaling (bijv. weddecomplement FOD Fin verbonden aan bepaalde graden en titels); 11 maart

37 Toelagen en vergoedingen: principes VPS Generieke toelagen: - haard- en standplaatstoelage (idem federaal) - vakantiegeld (92% brutomaandsalaris april) - eindejaartoelage: % brutomaandsalaris november (varieert volgens de rang van 59,51 % (A2+) tot 80,12% (D1) Werkgebonden toelagen: - gevaartoelage (van 1,10 euro (< 7 uur/maand) 1,25 euro per uur(> 25 uur/maand) aan 100%) - zaterdag-, zondag en nachtwerk ( 1/u, 1/1850 /u; 3 /u) (alles à 100%) - permanentietoelage (van 75/m voor u tot 140/m voor meer dan 200 u/m) - ploegenarbeid ( 100/m) 11 maart

38 Vergoedingen : - reis- en maaltijdvergoeding: - 0,3461/km (motorvoertuig) en 0,21/km (fiets) - 9,5 euro maaltijdvergoeding (dienstreis min. 6u) (de facto 9,37 geïndexeerd + maaltijdcheque) 11 maart

39 Sociale voordelen: - Begrafeniskosten statutairen (idem federaal) - woon-werkverkeer met openbaar vervoer (2 de kl.) volledig ten laste van de werkgever (derde-betalerssysteem) - woon-werkverkeer moeilijk bereikbare werkplaatsen: vergoeding t.w.v. volledige kostprijs treinkaart 2 de klasse - fietsvergoeding ( 0,21/km; voorwaarde = gebruik 80% van de effectief te werken dagen per maand). - internetabonnement (3 de betaler) bij structureel telewerk (maar belastbaar voordeel van 60/j) 11 maart

40 - Maaltijdcheques ( 7 (werkgeversbijdrage 5,91) per effectieve werkdag) - Hospitalisatieverzekering (personeelsleden gratis; gezinsleden: verlaagd tarief - ten laste van PL). - Competentietoelage: overgangsregeling: de personeelsleden die op de datum van overdracht de competentietoelage genieten, behouden deze voor dezelfde duur als deze federaal zou toegekend geweest zijn. Extra: na het stopzetten van de competentietoelage wordt in elk geval nog 3 jaar de halve premie toegekend (zie ook loopbaan + berekening schaalanc.). Dit impliceert dat de premie langer kan doorlopen, en ook na het bereiken van een hogere schaal. 11 maart

41 Andere voordelen Administratieve gebouwen dicht bij een treinstation Selfservice Vlimpers Korting - Pluskaart 11 maart

42 Meer info:

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

Partij(en) ter ener zijde: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. STAATSCOURANT Nr. 154 25 januari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2012 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor. Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT. Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Ashland Industries Nederland B.V. te ZWIJNDRECHT Looptijd 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 Copyright 2014 cao-partijen en AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Een nieuw loopbaan- en beloningsbeleid synthesenota (versie 14/10/2013)

Een nieuw loopbaan- en beloningsbeleid synthesenota (versie 14/10/2013) Een nieuw loopbaan- en beloningsbeleid synthesenota (versie 14/10/2013) Projectsponsor: Luc Lathouwers HR projectmanager: Wendy De Letter Projectleider beloningsbeleid: Ronny Verstraete Projectleider loopbaanbeleid:

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands

Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor Pharmaceutical Research Associates Group B.V. Early Development Services Netherlands 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Tussen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3)

SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) SAMENSTELLEN VAN EEN WERFRESERVE VOOR EEN REDDER NIVEAU D (D1 - D3) 1. STATUUT De functie van redder (niveau D, graad D1-D3) is een contractuele functie. Na de selectieprocedure wordt een werfreserve aangelegd

Nadere informatie