Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar"

Transcriptie

1 Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar

2 Samenvatting Staatssecretaris Teeven liet in november 2013 weten het budget van de gefinancierde rechtsbijstand structureel met 85 miljoen te willen korten. Gefinancierde rechtsbijstand biedt een financiële tegemoetkoming aan burgers om een juridische procedure te kunnen voeren. Op basis van interviews met onder andere advocaten is onderzocht wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn. Bovendien is er een gesprek geweest met een Tweede Kamerlid en Fractiemedewerker Justitie, Immigratie en Asiel. Deze resultaten zijn geanalyseerd en vervolgens uitgewerkt. Uit de interviews blijkt dat voor rechtzoekenden de toegang tot de rechter wordt belemmerd, hetgeen in strijd is met nationale en internationale wetgeving. Verwacht wordt dat rechtzoekenden die uitsluiting zullen aanvechten, wat kan leiden tot overbelasting van het systeem. Bovendien bestaat het gevaar dat zij het recht in eigen hand gaan nemen. Voor advocatenkantoren die louter toevoegingszaken behandelen, wordt de situatie onwerkbaar. In zijn algemeenheid wordt verwacht dat het aantal advocaten dat toevoegingszaken behandelt, sterk afneemt en dat tevens de kwaliteit van dienstverlening in het geding komt.

3 Inleiding Wie geen advocaat kan betalen heeft recht op een vergoeding van die kosten. Dit wordt gefinancierde rechtsbijstand of ook wel toevoeging genoemd. Gefinancierde rechtsbijstand biedt een financiële tegemoetkoming aan burgers om een juridische procedure te kunnen voeren. Bijna 40% van de Nederlanders valt binnen de dekking van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. 1 Staatssecretaris Teeven van Ministerie van Veiligheid en Justitie is voornemens structureel te korten op het budget van de gefinancierde rechtsbijstand. In eerste instantie zijn er twee bezuinigingsrondes, ieder van 50 miljoen, die nog niet volledig zijn gerealiseerd. In oktober 2013 is de eerste wijziging van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb) doorgevoerd. De intentie is dat door de nieuwe wetswijziging 85 miljoen wordt gekort op het budget van de gefinancierde rechtsbijstand. 2 Rechtshulp kan hierdoor voor rechtzoekenden onbetaalbaar en onbereikbaar worden. Om deze bezuiniging te realiseren worden er een aantal bezuinigingsmaatregelen getroffen, zoals de verhoging van de eigen bijdrage. De bezuinigingsmaatregelen omtrent de gefinancierde rechtsbijstand hebben ook gevolgen voor advocatenkantoren. De generieke uurvergoeding voor de advocatuur gaat hierdoor bijvoorbeeld omlaag. 3 De financiële tegemoetkoming wordt geschrapt van 18,74 voor administratieve kosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken. Daarnaast dient er onder meer, maar niet uitsluitend, een strengere selectie aan de poort plaats te vinden met daarin een grotere rol voor het Juridisch Loket. Tot slot worden juridische vraagstukken met betrekking tot huurrecht en verbintenissenrecht van het stelsel (vooralsnog) uitgesloten. De vraag rijst of de toegang tot de rechter door deze maatregelen omtrent gefinancierde rechtsbijstand wordt beperkt. Indien dat het geval is, dan worden rechtzoekenden uitgesloten van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand. De centrale vraag van dit onderzoek luidt daarom: Welke praktische gevolgen hebben de bezuinigingsmaatregelen aangaande de gefinancierde rechtsbijstand voor sociale advocatenkantoren en vormen deze maatregelen een beperking op de toegang tot de rechter? 1 2 Kamerstukken II 2012/13, , 64, p.2. 3 Bakker, Advocatenblad 2014, afl. 8, p. 45.

4 Bezuinigingen omtrent de gefinancierde rechtsbijstand Met de Wet op de Rechtbijstand (Wrb) in 1994 werd voldaan aan de eis die voortvloeit uit artikel 18 lid 2 van de Grondwet uit Uit dit grondwettelijke artikel blijkt dat er wettelijke regels dienen te worden opgesteld aangaande gefinancierde rechtsbijstand. 4 Ook blijkt uit verdragsrechtelijke teksten dat de rechtzoekende recht op een eerlijk proces en dus toegang tot de rechter. Dit blijkt uit artikel 6 EVRM, 14 IVBPR, 47 EU-handvest. Uit jurisprudentie blijkt dat een lidstaat is gehouden om recht op de toegang tot de rechter mogelijk te maken in civielrechtelijke 5 en strafrechtelijke zaken. In bepaalde gevallen kan er in civielrechtelijke procedures ook kosteloze rechtshulp bestaan. 6 Het recht op de toegang tot de rechter en de gefinancierde rechtsbijstand zijn niet absoluut. Het recht mag worden beperkt, zolang de kern van dit recht niet wordt aangetast en zolang misbruik van bevoegdheid wordt voorkomen. 7 De voorgenomen wetswijziging van Teeven heeft tot doel om de uitgaven van gefinancierde rechtsbijstand te beperken. In de periode na de inwerkingtreding van de Wrb in 1994 is er sprake geweest van een groeiende welvaart, waardoor maximaal kon worden ingezet op gefinancierde rechtsbijstand. Echter, de economische recessie is sinds 2008 goed voelbaar, waardoor het aantal toevoegingen toeneemt. 8 Voorts daalde de overheidsinkomsten, waardoor er een minder budget beschikbaar is. Staatssecretaris Teeven acht het van belang dat door middel van deze maatregelen het stelsel beheersbaar wordt en niet zodanig overbelast raakt dat het feitelijk niet meer beschikbaar is voor degenen voor wie het stelsel daadwerkelijk is bedoeld. 9 Door binnenkort twee besluiten te nemen, namelijk het besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 vindt uitvoering van de Wrb plaats. Deze bevatten de volgende maatregelen: 1. een generieke verhoging van de eigen bijdrage; 2. een verhoging van de eigen bijdrage bij verbreking van een huwelijkse of niet-huwelijkse relatie en daarmee samenhangende verzoeken; 3. het opnieuw heffen van de eigen bijdrage bij een tweede of volgend deskundigenoordeel; 4. het opnieuw heffen van de eigen bijdrage in bewerkelijke zaken; 5. een lagere vergoeding ingeval van een kennelijke afdoening van een zaak; 6. een wijziging van de anticumulatieregeling; 7. een tweede tranche verlaging van de vergoeding voor rechtsbijstandsverleners. Staatssecretaris Teeven kwalificeert de gefinancierde rechtsbijstand als een vangnetfunctie en als stelsel dat werkt op basis van noodzakelijkheid en selectie. Bij brief van 12 juli 2013 zijn er elf maatregelen uiteengezet. In november 2013 heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, waardoor staatssecretaris Teeven een aantal 4 Kamerstukken I 2013/14, , G, p EHRM 9 oktober 1979, NJ 1980/376, m.nt. Alkema (Airey/Ierland). 6 EHRM 21 februari 1975, ECHR Series A 1975, 4451/70 (Golder/the United Kingdom). 7 HvJ EU 1 januari 2010, C-317/08 (Alassini). 8 Stb. 2013, Stb. 2013, 345.

5 bezuinigingsmaatregelen heeft aangescherpt en twee nieuwe maatregelen heeft toegevoegd. Zijn voorstel bevat de volgende bezuinigingsmaatregelen: 1. selectie aan de poort op basis van een streng noodzakelijkheidscriterium; 2. uitsluiten van de rechtsgebieden verbintenissenrecht en huurrecht; 3. echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek zonder minderjarige kinderen; 4. echtscheiding op basis van gezinsinkomen; 5. herdefiniëring inkomensgrenzen en aanpassing eigen bijdragen; 6. lager uurtarief in bewerkelijke zaken; 7. niet afgeven van een ambtshalve last in strafzaken; 8. tijdelijke uitschakeling jaarlijkse indexeringen; 9. vervallen vergoeding administratieve kosten advocatuur; 10. besparing Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket; 11. clawback regeling (nieuwe maatregel); 12. verhoging drempel bij advieszaken, hoger beroep en cassatiezaken (nieuwe maatregel).

6 Gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen Om de gevolgen van de geplande en reeds doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen in kaart te brengen, zijn interviews gehouden met diverse advocatenkantoren. Hieronder zijn de belangrijkste gevolgen voor rechtzoekenden, advocaten en de rechtspraktijk weergegeven. Verhoging van de eigen bijdrage De advocaten stellen dat het altijd al zo is geweest dat er bepaalde cliënten hun eigen bijdrage niet betalen. Na de wijziging van afgelopen oktober is dit alleen maar toegenomen. Advocatenkantoren zijn genoodzaakt om te accepteren dat de eigen bijdrage in termijnen door cliënten wordt betaald en soms zelfs helemaal niet wordt betaald. De kanttekening die hierbij moet worden geplaatst is dat de advocaten deze rechtzoekenden allicht willen bijstaan, daar zij de sociale advocatuur van belang achten. Bovendien is het mogelijk dat minder rechtzoekenden een rechtszaak zullen starten, waardoor de zaakstoevoer afneemt. Wanneer de boete voor belediging van een agent bijvoorbeeld 250 bedraagt en de eigen bijdrage 750 is, zien veel rechtzoekenden af van een procedure. Ook al zijn ze onschuldig. Volgens de advocaten komt in deze gevallen het recht op de toegang tot de rechter in het geding. Nieuwe functie Juridisch Loket De kans bestaat dat het Juridisch Loket gaat bepalen of rechtzoekenden al dan niet aanspraak kan maken op een toevoeging. Deze poortwachterfunctie wordt door de advocaten als een ingrijpende maatregel gezien. Met het zicht op de bezuinigingen worden rechtzoekenden dan van het systeem uitgesloten, waardoor er een grote waarschijnlijkheid bestaat dat daar dan over dient te worden geprocedeerd. Tevens wordt er gesteld dat hierdoor de zaakstoevoer afneemt, aangezien de poortwachter zorg dient te dragen voor het feit dat de kosten afnemen. Indien er geen toevoeging wordt verleend, bestaat de mogelijkheid dat rechtzoekenden zelf gaan procederen. Hierdoor wordt het rechterlijk apparaat mogelijk belast met kansloze verweren. Verlaging van de vergoeding van de advocaat De verlaging van de vergoeding van de advocaten van 107 naar 104 (NB dit is geen tarief per uur! Per zaak wordt een aantal punten toegekend. Bijvoorbeeld voor een politierechter 6 punten x 104 euro daarvoor moeten alle uren gemaakt worden. Een advocaat werkt dan voor een tarief tussen de 15 euro en 104 euro per uur) is vreemd met het oog op de inflatiecorrectie die ieder jaar plaatsvindt en de kosten van de advocatuur die steeds meer stijgen. De gefinancierde rechtsbijstand is een theoretisch systeem en advocatenkantoren kunnen niet altijd kostendekkend te werk gaan. Door de verlaging wordt dat gat alleen maar groter. Er wordt verder opgemerkt dat steeds meer advocaten juridisch ingewikkelde zaken niet meer willen behandelen op basis van een toevoeging en dus zullen doorverwijzen. Dan rijst de vraag of er nog advocaten zijn die deze zaken wel willen behandelen en onder kostprijs willen werken. Verlaging van de vergoeding bij snelrechtprocedures De verlaging van de vergoeding bij supersnelrechtprocedures achten de advocaten vreemd. De snelrechtprocedure is immers gelijk aan een politierechterzitting, daar hetzelfde dossier dient te worden bestudeerd en ook een zitting plaatsvindt. Bovendien is het systeem gebaseerd op balans. Voor de ene zaak ligt de vergoeding hoog en in de andere zaak ligt de vergoeding lager, wat

7 elkaar compenseert. Indien de vergoeding voor de supersnelrechtprocedures naar beneden worden gebracht, zal dit systeem niet meer in balans zijn. Nevenvordering die onder dezelfde toevoeging vallen Als er bij een echtscheidingsprocedure een voorlopige voorziening dient te worden aangevraagd is dit een aparte procedure. Ingeval er steeds meer onder één toevoeging valt, betekent dat er veel tijd in een zaak wordt gewerkt tegen een laag tarief. De advocaten zeggen tegen de rechtzoekende dat ze geen voorlopige voorziening gaan aanvragen, aangezien het teveel tijd in beslag neemt. Een aantal advocatenkantoren zullen deze echtscheidingszaken en voorlopige voorzieningen dan doorverwijzen naar andere kantoren. Bovendien wordt gesteld dat als de rechtzoekenden hun eigen bijdrage niet kunnen financieren, zij het recht in eigen handen zullen nemen. Uitsluiting/beperking van de rechtsgebieden huurrecht en verbintenissenrecht Juridische vraagstukken die voortvloeien uit de rechtsgebieden huurrecht en verbintenissenrecht worden mogelijk voor een deel uitgesloten, waardoor rechtzoekenden geen toegang meer hebben tot het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand. Sommige advocaten stellen dat er een objectieve toets dient plaats te vinden en dat dit niet mogelijk is indien het systeem zo wordt ingericht dat het Juridisch Loket dit gaat beoordelen. Het argument dat mensen maar een rechtsbijstandsverzekering moeten afsluiten, is volgens de advocaten ook niet steekhoudend. Bij de verzekeraars werken zelden advocaten en is de kwaliteit vaak minimaal omdat de rechtsbijstandverzekeringen gigantische hoeveelheden aan zaken moeten verwerken (bulk). Bovendien zijn veel mensen niet in staat de kosten van een dergelijke verzekering te betalen. Ook hier vrezen de advocaten dat rechtzoekenden die niet in aanmerking komen voor een toevoeging, uiteindelijk het recht in eigen hand nemen. Vergeet ook niet dat bij uitstek in het huurrecht vaak (voormalige) overheidsinstanties zijn die beslissingen nemen. Verruit de meeste zaken in heel Nederland zijn zaken tegen de overheid of overheidsorgaan. Ambtenaren nemen (negatieve) beslissingen en burgers moeten dan naar de rechter om hun gelijk te halen. Diezelfde overheid maakt het de burgers dan onmogelijk om dat te doen. Praktische gevolgen Door de wijziging van Wrb en de bezuinigingsmaatregelen die worden verwacht zijn er mogelijk praktische gevolgen. Hieronder is een statistisch beeld weergegeven per gevolg hoe groot de mate van intreding van de bezuinigingsmaatregelen is. De percentages in de tabellen geven per gevolg weer hoe groot de mate van intreding van de bezuinigingsmaatregelen is. De percentages zijn een indicatie, gemaakt aan de hand van eigen onderzoek. Tabel 1: Maatregelen gericht op de rechtzoekenden Verhoging van de eigen bijdrage Afschaffing korting Juridisch Loket Poortwach ter Financiële gevolgen voor advocatenkantoren Clawback regeling Verhoging grens bij hoger beroep 30% 10% 30% 20% 10% Juridische gevolgen 35% 5% 40% 0% 20% Eigenrichting 30% 0% 30% 20% 20%

8 Rechtzoekenden voeren waar mogelijk eigen verweer *niet van toepassing 50% 0%* 30% 20% 0%* Tabel 2: Maatregelen gericht op de advocatenkantoren Verlaging van de Verlaging van de vergoeding van vergoeding bij de advocaat snelrechtprocedures Financiële gevolgen voor advocatenkantoren Poortwachter 40% 20% 40% Toegang tot de rechter 40% 20% 40% Forfaitaire systeem uit balans 33,33% 33,33% 33,33% Averechts effect 0%** 0%** 100% Minder advocaten behandelen 60% 40% 0%** toevoegingszaken Kwalitatieve gevolgen voor advocatenkantoren 33,33% 33,33% 33,33% **niet van toepassing Tabel 3: Maatregelen gericht op de rechtspraktijk Nevenvorderingen die onder dezelfde toevoeging vallen Financiële gevolgen voor advocatenkantoren Minder advocaten behandelen toevoegingszaken Uitsluiting/beperking van de rechtsgebieden huurrecht en verbintenissenrecht 50% 50% 100% 0% Eigenrichting 30% 70% Rechtzoekenden voeren waar mogelijk eigen verweer 0%*** 100% ***eigen verweer voeren is niet mogelijk bij een echtscheidingsprocedure

9 Conclusie In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: Welke praktische gevolgen hebben de bezuinigingsmaatregelen aangaande de gefinancierde rechtsbijstand voor sociale advocatenkantoren en vormen deze maatregelen een beperking op de toegang tot de rechter? Uit het onderzoek blijkt dat zowel rechtzoekenden als advocaten negatieve gevolgen ondervinden als gevolg van de geplande en reeds doorgevoerde maatregelen. De praktische gevolgen door de bezuinigingsmaatregelen zijn onder andere dat de zaakstoevoer terugloopt en de omzet zal dalen. Rechtzoekenden worden door bepaalde bezuinigingsmaatregelen uitgesloten van het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand, waardoor er eigenrichting kan ontstaan. Daarnaast zullen rechtzoekenden waar mogelijk zelf verweer voeren in procedures, daar ze de kosten van een advocaat niet kunnen betalen. Zoals hierboven uiteengezet is het forfaitaire systeem gebaseerd op een puntensysteem, dat door de bezuinigingsmaatregelen uit balans raakt. De bezuinigingsmaatregelen kunnen een averechts effect hebben en mogelijk het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand kostbaarder maken. De poortwachter dient op een onpartijdige en onafhankelijke wijze vast te kunnen stellen of een rechtzoekende in aanmerking komt voor een toevoeging. Mocht dit niet het geval zijn, zoals het eerste voorstel van staatssecretaris Teeven om de poortwachter te laten verlopen via het Juridisch Loket, dan tast dit het recht op de toegang tot de rechter aan op grond van artikel 6 EVRM met name in zaken gericht tegen de overheid. Met het zicht op de toekomstige maatregelen achten de ondervraagde advocaten het waarschijnlijk dat de toegang tot de rechter daadwerkelijk in het geding wordt gebracht. Ook de verhoging van de eigen bijdrage en de nieuwe poortwachterfunctie leiden ertoe dat rechtzoekenden van het systeem worden uitgesloten, waardoor de toegang tot de rechter niet wordt gewaarborgd. Met het zicht op het uitsluiten van huurrecht en verbintenisrechtelijke zaken, worden zelfs hele rechtsgebieden uitgesloten. De recentelijk ingevoerde en geplande maatregelen zijn dan ook in strijd met het recht op de toegang tot de rechter en dus met nationale en internationale wetgeving. De poortwachter kan bovendien zorgen voor overbelasting van het systeem. Zodra het rechtzoekenden gaat uitsluiten van het systeem, kan tegen deze uitsluiting immers weer een procedure worden gestart. Bovendien kunnen advocaten zaken weigeren zaken te behandelen op basis van een toevoeging, indien zij denken dat zij in die zaken niet meer kostendekkend kunnen werken. Hieruit vloeit voort dat steeds minder advocaten toevoegingen zullen behandelen. Tot slot is er nog het kwalitatieve gevolg voor de advocatenkantoren. Staatssecretaris Teeven stelt dat een goede borging van de kwaliteit van de rechtsbijstand primair een verantwoordelijkheid is van de beroepsgroep. Dit hangt samen met de gedachte dat een onafhankelijke advocatuur een voorwaarde is voor een goed functionerende democratische rechtsstaat. 10 De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening staat haaks op de besparing van de kosten van de advocaten. Kortom de kwaliteit van de dienstverlening zal achteruit gaan, daar er waarschijnlijk minder tijd wordt besteedt aan zaken om de praktijk kostendekkend te houden. De advocaat als vertrouwenspersoon die een extra schouder biedt, zal steeds minder voorkomen. 10 Kamerstukken II 2014/15, , 70, p. 5.

10 Aanbevelingen Het Juridisch Loket verstrekt adviezen die juridisch inhoudelijk niet altijd kloppen, zo stellen de ondervraagde advocaten. Bovendien kost het 24,1 miljoen op jaarbasis. Alle advocaten zijn het er dan ook over eens dat het Juridisch Loket kan worden afgeschaft. In plaats daarvan zouden advocatenkantoren, zo stelt een van de ondervraagden voor, studenten kunnen aannemen om toch rechtzoekenden te voorzien van rechtshulp. De rechtzoekende blijft op deze manier toegang houden tot redelijk eenvoudig juridisch advies. Verder zou High Trust bij elk advocatenkantoor die toevoegingen behandelt doorgevoerd kunnen worden, zo is een extra poortwachter niet noodzakelijk. De Raad voor Rechtsbijstand controleert de advocatuur dan een aantal keer per jaar. Van advocatenkantoren met een hoog percentage toevoegingszaken komt het bestaansrecht in het geding. Enkele veranderingen lijken dan ook noodzakelijk. Zo zouden zij meer commerciële zaken in behandeling kunnen nemen en meer juridische medewerkers kunnen in zetten. Kantoren die toevoegingszaken willen blijven behandelen, dienen een strak regime te hanteren en met vaste modellen te werken. De advocaten die werken op de gebieden verbintenissenrecht en huurrecht dienen er rekening mee te houden dat de zaakstoevoer afneemt. Deze advocaten kunnen hun praktijk verschuiven naar een ander rechtsgebied of dienen deze zaken in die desbetreffende rechtsgebieden enkel op betalende wijze te gaan doen en zaken op basis van toevoeging te weigeren (hetgeen nimmer de bedoeling kan zijn van de wetgever). Tevens kan op basis van het gesprek dat is gevoerd op 5 mei 2014 met Michiel van Nispen, tweede Kamerlid van de SP en collega Cristel Wiskerke, Fractiemedewerker Justitie, Immigratie en Asiel, worden geconcludeerd dat staatssecretaris Teeven de bezuinigingsmaatregelen schriftelijk toetst, maar daarbij niet specifiek wordt gekeken naar hoe het in de praktijk in zijn werking gaat. Het is noodzakelijk dat er wordt gekeken hoe de bezuinigingsmaatregelen in werking treden in de praktijk. De bezuinigingsmaatregelen dienen een andere vorm aan te nemen, aangezien een aantal van deze maatregelen, zoals hierboven uiteengezet, strijdig zijn met het recht op de toegang tot de rechter. Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met Vallenduuk Advocaten, Blaauw Advocaten, Haaster & Hes Advocaten, Parmentier&Oass Advocaten, Ripperda Advocaten, Tanger Advocaten, Michiel van Nispen (Tweede Kamerlid van de SP) en Cristel Wiskerke (Fractiemedewerker SP voor Justitie, Immigratie en Asiel).

Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht?

Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht? Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht? Een onderzoek naar de effecten van de bezuinigingsmaatregelen omtrent de gefinancierde rechtsbijstand. Louise Lieffering - 500629865 Afstudeeronderzoek HBO-Rechten

Nadere informatie

Begrote besparing per 2018 (x 1 mln.)

Begrote besparing per 2018 (x 1 mln.) BIJLAGE bij brief aan de Eerste Kamer briefnr. 536442 Overzicht maatregelen stelselvernieuwing De leden van de SP-fractie, van de D66-fractie en van de CDA-fractie hebben verzocht om een overzicht met

Nadere informatie

Geachte mevrouw Jadnanansing,

Geachte mevrouw Jadnanansing, Tweede Kamer der Staten Generaal Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Mevrouw T.M. Jadnanansing Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onderwerp AO 20 februari 2014 m.b.t. de toegang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage Den Haag, 20 december 2012 uw kenmerk : ontwerpbesluit aanpassingen

Nadere informatie

Voor een goed begrip van de in dit besluit neergelegde maatregelen is het nodig om de context van de gehele stelselvernieuwing te schetsen.

Voor een goed begrip van de in dit besluit neergelegde maatregelen is het nodig om de context van de gehele stelselvernieuwing te schetsen. NOTA VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding Bij brieven van 10 juli 2012, 12 juli 2013 en 18 februari 2014 1 is de stelselvernieuwing rechtsbijstand (hierna: de stelselvernieuwing) aangekondigd. Met

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...; Besluit van houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing

Nadere informatie

Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden

Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden Regelingen en voorzieningen CODE 6.1.2.35 Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden bronnen www.rijksoverheid.nl, onder documenten en publicaties > kamerstukken> 2012, 22.11.2012 Verslag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

31753 Rechtsbijstand. Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31753 Rechtsbijstand. Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31753 Rechtsbijstand Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2014 Inleiding Tijdens de regeling van werkzaamheden

Nadere informatie

Commissie Herijking Rechtsbijstand

Commissie Herijking Rechtsbijstand 1 Commissie Herijking Rechtsbijstand Op 30 november 2015 presenteerde Aleid Wolfsen, voorzitter van de Commissie Herijking Rechtsbijstand (ofwel officieel: Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen

Nadere informatie

AFSTUDEERBETOOG VAN YU WONG

AFSTUDEERBETOOG VAN YU WONG AFSTUDEERBETOOG VAN YU WONG Toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand CDA Talentenacademie 2014-2015 Lidnr. 3108061 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Ter inleiding 2 2. Gefinancierde rechtsbijstand 2

Nadere informatie

Uitspraak 201405096/1/A2

Uitspraak 201405096/1/A2 Uitspraak 201405096/1/A2 Datum van uitspraak: Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201405096/1/A2. Datum uitspraak: 21 januari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK woensdag 21 januari 2015 Uitspraak op het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 31 753 Rechtsbijstand B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 februari 2013 De leden van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 753 Rechtsbijstand Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel. gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel

Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel. gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 2500 EH Den Haag Postbus 20301 Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel Voorzitter

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING Algemeen Doelstelling besluit Met dit besluit worden wijzigingen doorgevoerd in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (hierna: Bvr). Deze wijzigingen houden verband met de in

Nadere informatie

Vragenlijst specialisatieverenigingen

Vragenlijst specialisatieverenigingen Vragenlijst specialisatieverenigingen De commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) verricht momenteel onderzoek naar mogelijke noodzakelijke vernieuwingen

Nadere informatie

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M.

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M. Factsheet 215-2 Scheidingen 214 Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand Auteur: M. ter Voert Oktober 215 Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen.

Nadere informatie

Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015

Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015 Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015 Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan het hoofd van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beslissing als bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 135.2003 van: [ ], wonende te [ klaagster, ], Duitsland, tegen: [

Nadere informatie

Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten

Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten Datum binnenkomst klacht 1 Naam klachtontvanger Naam cliënt Nationaliteit Adres E-mailadres Telefoonnummer Fax nummer Dossiernummer zaak Betrokken

Nadere informatie

Samenvatting: Tariefregulering in de advocatuur

Samenvatting: Tariefregulering in de advocatuur Samenvatting: Tariefregulering in de advocatuur Aanleiding In het kader van de beleidsvoornemens rond het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, heeft de staatssecretaris verzocht de mogelijke voor-

Nadere informatie

Aanpassing eigen bijdrage en vergoeding rechtsbijstand per 1.10.2013

Aanpassing eigen bijdrage en vergoeding rechtsbijstand per 1.10.2013 Regelingen en voorzieningen CODE 6.1.2.22 Aanpassing eigen bijdrage en vergoeding rechtsbijstand per 1.10.2013 tekst + toelichting bronnen Staatsblad 2013, 345 Nieuwsbericht Raad voor Rechtsbijstand, 20.9.2013,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 12, derde lid, en 37, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

Gelet op de artikelen 12, derde lid, en 37, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand; Besluit van, tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de aanpassing van de hoogte van vergoedingen voor bepaalde beroepszaken

Nadere informatie

BAR-nummer patroon. Naam patroon. BAR-nummer advocaat-stagiaire: Naam advocaat-stagiaire. Vestigingsplaats kantoor

BAR-nummer patroon. Naam patroon. BAR-nummer advocaat-stagiaire: Naam advocaat-stagiaire. Vestigingsplaats kantoor Verklaring voor het onder begeleiding van een patroon verrichten van werkzaamheden door een advocaat-stagiaire verbonden aan High Trust-kantoor in Straf-, Asiel- of Vreemdelingenzaken BAR-nummer patroon

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ontwerp van een besluit houdende regels met betrekking tot de eigen bijdrage voor de rechtzoekende in geval van verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand alsmede enige nadere regels omtrent de vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 753 Rechtsbijstand Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 46 Besluit van 4 februari 2009, houdende regels met betrekking tot de eigen bijdrage voor de rechtzoekende in geval van verlening van gesubsidieerde

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2010, nr. ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2010, nr. ; Besluit van, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, onder meer in verband met het stimuleren van de verlening van rechtshulp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 712 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de

Nadere informatie

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159)

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 19 oktober 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 705 Besluit van 20 september 2010 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Nadere informatie

BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb

BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb Door VIValt zijn de inkomens- en de vermogenstoets voor de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan is de resultaatbeoordeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 753 Rechtsbijstand Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels

Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels CENTRUM VOOR AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT UNIVERSITEIT VAN TILBURG Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels C.M.C. van Zeeland J.M. Barendrecht

Nadere informatie

Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingen 2002-2014

Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingen 2002-2014 Factsheet 20157 Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingen 20022014 Auteur: M. ter Voert September 2015 Op 13 februari 2015 is de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand januari 2014 Inleiding De overheid is primair verantwoordelijk voor de inrichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand Jaar: 2010 Nummer: 31 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B078 KOSTEN RECHTSBIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd 1. Advocatenkantoor T de Deugd is een eenmanszaak van mr. T de Deugd die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34341073 Opdracht 2. Alle

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

1. Het basisbedrag bedraagt 104,85 [Red: Per 1 januari 2014: 105,96]. De tekst met betrekking tot het overgangsrecht is gecorrigeerd.

1. Het basisbedrag bedraagt 104,85 [Red: Per 1 januari 2014: 105,96]. De tekst met betrekking tot het overgangsrecht is gecorrigeerd. Nr Zaakcode(s) W ijziging Versie Versie Datum oud nieuw 675 Artikel 3 Bvr Het basisbedrag is geïndexeerd en de tabel basisbedragen sinds 2000 is aangevuld. 2.03 2.04 01-01- 2014 Artikel3Bvr 676 Artikel

Nadere informatie

Gefinancierde rechtsbijstand in België. Observaties van een buitenstaander. Ties Prakken. 1. Ter inleiding

Gefinancierde rechtsbijstand in België. Observaties van een buitenstaander. Ties Prakken. 1. Ter inleiding Gefinancierde rechtsbijstand in België Observaties van een buitenstaander Ties Prakken 1. Ter inleiding Op verzoek van enkele advocaten van Progress Law heb ik kritisch gekeken naar de nieuwe plannen die

Nadere informatie

Commentaar op het concept-wetsvoorstel Kostendekkende griffierechten Door: commissie wetsvoorstellen Register Belastingadviseurs

Commentaar op het concept-wetsvoorstel Kostendekkende griffierechten Door: commissie wetsvoorstellen Register Belastingadviseurs Commentaar op het concept-wetsvoorstel Kostendekkende griffierechten Door: commissie wetsvoorstellen Register Belastingadviseurs De commissie wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs (hierna:

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012

AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012 AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012 Artikel1.Algemeen De Stichting het Juridisch Loket (verder te noemen: het Juridisch Loket) heeft op grond

Nadere informatie

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de verrekeningsbevoegdheid van de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling Ingevolge artikel

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

Leidraad extra urenzaken

Leidraad extra urenzaken Leidraad extra urenzaken raden voor rechtsbijstand december 2007 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING 2 II. RELEVANT KADER 3 III. BIJ DE AANVRAAG OVER TE LEGGEN BESCHEIDEN 3 IV. DE INHOUDELIJKE TOETS 5 V. ADVIESZAKEN

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ontwerp van een besluit houdende regels met betrekking tot de verlening van een to evoeging ten behoeve van mediation, de eigen bijdrage in geval van mediation op basis van een toevoeging, alsmede de vaststelling

Nadere informatie

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt).

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt). LEIDRAAD BIJ HET NAKIJKEN VAN DE TOETS GEDRAGSRECHT 17 februari 2010 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Aan de woordvoerders van de commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer

Aan de woordvoerders van de commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer Aan de woordvoerders van de commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer Amsterdam, 20 november 2014 Betreft: position paper ten behoeve van de deskundigenbijeenkomst op 24 november 2014 Geachte

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2003. drs. N. Jungmann

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2003. drs. N. Jungmann Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2003 drs. N. Jungmann Voorwoord Van de burgers die onder de Wet op de rechtsbijstand vallen heeft ca. 22 % de afgelopen twee jaar een juridisch probleem gehad. Van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. W /II);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. W /II); Besluit van, houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de wijziging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners in geval van vervolgaanvragen tot het verlenen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 698 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 753 Rechtsbijstand Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Je verleent een toevoeging met code A010 bij:

Je verleent een toevoeging met code A010 bij: Nr Zaakcode(s) Wijziging Versie Versie Datum oud nieuw 966 A010 De werkinstructie is aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid en luidt nu: 3.00 3.01 01-07- 2015 Toevoegbeleid Je verleent een toevoeging met

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer 2009D21318 31 753 Rechtsbijstand VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009 De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van 10 maart 2009 over

Nadere informatie

algemeen overleg/stelsel gefinancierde rechtsbijstand d.d. 14 november 2013/V&J blz. 1

algemeen overleg/stelsel gefinancierde rechtsbijstand d.d. 14 november 2013/V&J blz. 1 algemeen overleg/stelsel gefinancierde rechtsbijstand d.d. 14 november 2013/V&J blz. 1 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 14 november 2013

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart )

JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart ) JPF 2013/149 Rechtbank 's-gravenhage 23 oktober 2012, 422965/FA RK 12-5121; ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371. ( mr. Bellaart ) [De vrouw] te [woonplaats vrouw], hierna: de vrouw, advocaat: mr. L.J. Zietsman te

Nadere informatie

Tussenrapport. Commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Tussenrapport. Commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand Tussenrapport Commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand... 4 2.1 Aanleiding onderzoek... 4 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

6 Justitiële verkenningen, jrg. 40, nr. 1, 2014

6 Justitiële verkenningen, jrg. 40, nr. 1, 2014 5 Voorwoord Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG vra2008just-03 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief d.d. 15 januari 2008 inzake de gevolgen van de leidraad voor bewerkelijke

Nadere informatie

POSITION PAPER GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN. Versie 22 oktober 2013

POSITION PAPER GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN. Versie 22 oktober 2013 POSITION PAPER GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN Versie 22 oktober 2013 Inleiding Bij brief van 12 juli heeft staatssecretaris Teeven een taakstelling van 85 miljoen Euro 1 op

Nadere informatie

a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS GEDRAGSRECHT BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Te treffen maatregel voor deze doelgroep: Forfaitaire uitkering afhankelijk van de huwelijksduur van de betrokkenen.

Te treffen maatregel voor deze doelgroep: Forfaitaire uitkering afhankelijk van de huwelijksduur van de betrokkenen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator)

vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) vfas- (SCHEIDINGS)MEDIATIONOVEREENKOMST vfas-lid (advocaat-mediator) De ondergetekenden: Mr. @, in deze optredend als advocaat-mediator, kantoorhoudende te @ aan de @. Mr. @ is lid van de vfas ( www.verenigingfas.nl).

Nadere informatie

Eindrapport. Commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Eindrapport. Commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand Eindrapport Commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand 2 december 2015 Inhoudsopgave Afkortingen en definities... 5 Samenvatting... 6 1. Inleiding... 11 2. Voortgang onderzoek commissie Duurzaam

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

mr. E.H.P. Dingenouts, Rotterdam: Er staan helaas weer een aantal ongenuanceerde/misleidende onderbouwingen in de toelichting.

mr. E.H.P. Dingenouts, Rotterdam: Er staan helaas weer een aantal ongenuanceerde/misleidende onderbouwingen in de toelichting. Via internetconsultatie binnengekomen reacties op het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Betreft: Consultatiereactie VSAN/VSAA op het conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand en de memorie van toelichting

Betreft: Consultatiereactie VSAN/VSAA op het conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand en de memorie van toelichting Amsterdam, 14 december 2014 Betreft: Consultatiereactie VSAN/VSAA op het conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand en de memorie van toelichting Geachte staatsecretaris, Bij deze doen wij u

Nadere informatie

1. Begripsomschrijving

1. Begripsomschrijving Klachtenregeling Fibbe Advocaten 1. Begripsomschrijving klacht elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

1 Wijziging eigen bijdrage rechtsbijstand; invoering Diagnose en triage, met ingang van 1 juli 2011.

1 Wijziging eigen bijdrage rechtsbijstand; invoering Diagnose en triage, met ingang van 1 juli 2011. Reactie van de vfas (vereniging van Familierecht Advocaat Scheidingsmediators) op de aangekondigde bezuinigingen in de gefinancierde rechtshulp en de verhoging van de griffierechten De vfas heeft kennis

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie