Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar"

Transcriptie

1 Bezuinigingsmaatregelen gefinancierde rechtsbijstand: Onwettig en onwerkbaar

2 Samenvatting Staatssecretaris Teeven liet in november 2013 weten het budget van de gefinancierde rechtsbijstand structureel met 85 miljoen te willen korten. Gefinancierde rechtsbijstand biedt een financiële tegemoetkoming aan burgers om een juridische procedure te kunnen voeren. Op basis van interviews met onder andere advocaten is onderzocht wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn. Bovendien is er een gesprek geweest met een Tweede Kamerlid en Fractiemedewerker Justitie, Immigratie en Asiel. Deze resultaten zijn geanalyseerd en vervolgens uitgewerkt. Uit de interviews blijkt dat voor rechtzoekenden de toegang tot de rechter wordt belemmerd, hetgeen in strijd is met nationale en internationale wetgeving. Verwacht wordt dat rechtzoekenden die uitsluiting zullen aanvechten, wat kan leiden tot overbelasting van het systeem. Bovendien bestaat het gevaar dat zij het recht in eigen hand gaan nemen. Voor advocatenkantoren die louter toevoegingszaken behandelen, wordt de situatie onwerkbaar. In zijn algemeenheid wordt verwacht dat het aantal advocaten dat toevoegingszaken behandelt, sterk afneemt en dat tevens de kwaliteit van dienstverlening in het geding komt.

3 Inleiding Wie geen advocaat kan betalen heeft recht op een vergoeding van die kosten. Dit wordt gefinancierde rechtsbijstand of ook wel toevoeging genoemd. Gefinancierde rechtsbijstand biedt een financiële tegemoetkoming aan burgers om een juridische procedure te kunnen voeren. Bijna 40% van de Nederlanders valt binnen de dekking van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. 1 Staatssecretaris Teeven van Ministerie van Veiligheid en Justitie is voornemens structureel te korten op het budget van de gefinancierde rechtsbijstand. In eerste instantie zijn er twee bezuinigingsrondes, ieder van 50 miljoen, die nog niet volledig zijn gerealiseerd. In oktober 2013 is de eerste wijziging van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb) doorgevoerd. De intentie is dat door de nieuwe wetswijziging 85 miljoen wordt gekort op het budget van de gefinancierde rechtsbijstand. 2 Rechtshulp kan hierdoor voor rechtzoekenden onbetaalbaar en onbereikbaar worden. Om deze bezuiniging te realiseren worden er een aantal bezuinigingsmaatregelen getroffen, zoals de verhoging van de eigen bijdrage. De bezuinigingsmaatregelen omtrent de gefinancierde rechtsbijstand hebben ook gevolgen voor advocatenkantoren. De generieke uurvergoeding voor de advocatuur gaat hierdoor bijvoorbeeld omlaag. 3 De financiële tegemoetkoming wordt geschrapt van 18,74 voor administratieve kosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken. Daarnaast dient er onder meer, maar niet uitsluitend, een strengere selectie aan de poort plaats te vinden met daarin een grotere rol voor het Juridisch Loket. Tot slot worden juridische vraagstukken met betrekking tot huurrecht en verbintenissenrecht van het stelsel (vooralsnog) uitgesloten. De vraag rijst of de toegang tot de rechter door deze maatregelen omtrent gefinancierde rechtsbijstand wordt beperkt. Indien dat het geval is, dan worden rechtzoekenden uitgesloten van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand. De centrale vraag van dit onderzoek luidt daarom: Welke praktische gevolgen hebben de bezuinigingsmaatregelen aangaande de gefinancierde rechtsbijstand voor sociale advocatenkantoren en vormen deze maatregelen een beperking op de toegang tot de rechter? 1 2 Kamerstukken II 2012/13, , 64, p.2. 3 Bakker, Advocatenblad 2014, afl. 8, p. 45.

4 Bezuinigingen omtrent de gefinancierde rechtsbijstand Met de Wet op de Rechtbijstand (Wrb) in 1994 werd voldaan aan de eis die voortvloeit uit artikel 18 lid 2 van de Grondwet uit Uit dit grondwettelijke artikel blijkt dat er wettelijke regels dienen te worden opgesteld aangaande gefinancierde rechtsbijstand. 4 Ook blijkt uit verdragsrechtelijke teksten dat de rechtzoekende recht op een eerlijk proces en dus toegang tot de rechter. Dit blijkt uit artikel 6 EVRM, 14 IVBPR, 47 EU-handvest. Uit jurisprudentie blijkt dat een lidstaat is gehouden om recht op de toegang tot de rechter mogelijk te maken in civielrechtelijke 5 en strafrechtelijke zaken. In bepaalde gevallen kan er in civielrechtelijke procedures ook kosteloze rechtshulp bestaan. 6 Het recht op de toegang tot de rechter en de gefinancierde rechtsbijstand zijn niet absoluut. Het recht mag worden beperkt, zolang de kern van dit recht niet wordt aangetast en zolang misbruik van bevoegdheid wordt voorkomen. 7 De voorgenomen wetswijziging van Teeven heeft tot doel om de uitgaven van gefinancierde rechtsbijstand te beperken. In de periode na de inwerkingtreding van de Wrb in 1994 is er sprake geweest van een groeiende welvaart, waardoor maximaal kon worden ingezet op gefinancierde rechtsbijstand. Echter, de economische recessie is sinds 2008 goed voelbaar, waardoor het aantal toevoegingen toeneemt. 8 Voorts daalde de overheidsinkomsten, waardoor er een minder budget beschikbaar is. Staatssecretaris Teeven acht het van belang dat door middel van deze maatregelen het stelsel beheersbaar wordt en niet zodanig overbelast raakt dat het feitelijk niet meer beschikbaar is voor degenen voor wie het stelsel daadwerkelijk is bedoeld. 9 Door binnenkort twee besluiten te nemen, namelijk het besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 vindt uitvoering van de Wrb plaats. Deze bevatten de volgende maatregelen: 1. een generieke verhoging van de eigen bijdrage; 2. een verhoging van de eigen bijdrage bij verbreking van een huwelijkse of niet-huwelijkse relatie en daarmee samenhangende verzoeken; 3. het opnieuw heffen van de eigen bijdrage bij een tweede of volgend deskundigenoordeel; 4. het opnieuw heffen van de eigen bijdrage in bewerkelijke zaken; 5. een lagere vergoeding ingeval van een kennelijke afdoening van een zaak; 6. een wijziging van de anticumulatieregeling; 7. een tweede tranche verlaging van de vergoeding voor rechtsbijstandsverleners. Staatssecretaris Teeven kwalificeert de gefinancierde rechtsbijstand als een vangnetfunctie en als stelsel dat werkt op basis van noodzakelijkheid en selectie. Bij brief van 12 juli 2013 zijn er elf maatregelen uiteengezet. In november 2013 heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, waardoor staatssecretaris Teeven een aantal 4 Kamerstukken I 2013/14, , G, p EHRM 9 oktober 1979, NJ 1980/376, m.nt. Alkema (Airey/Ierland). 6 EHRM 21 februari 1975, ECHR Series A 1975, 4451/70 (Golder/the United Kingdom). 7 HvJ EU 1 januari 2010, C-317/08 (Alassini). 8 Stb. 2013, Stb. 2013, 345.

5 bezuinigingsmaatregelen heeft aangescherpt en twee nieuwe maatregelen heeft toegevoegd. Zijn voorstel bevat de volgende bezuinigingsmaatregelen: 1. selectie aan de poort op basis van een streng noodzakelijkheidscriterium; 2. uitsluiten van de rechtsgebieden verbintenissenrecht en huurrecht; 3. echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek zonder minderjarige kinderen; 4. echtscheiding op basis van gezinsinkomen; 5. herdefiniëring inkomensgrenzen en aanpassing eigen bijdragen; 6. lager uurtarief in bewerkelijke zaken; 7. niet afgeven van een ambtshalve last in strafzaken; 8. tijdelijke uitschakeling jaarlijkse indexeringen; 9. vervallen vergoeding administratieve kosten advocatuur; 10. besparing Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket; 11. clawback regeling (nieuwe maatregel); 12. verhoging drempel bij advieszaken, hoger beroep en cassatiezaken (nieuwe maatregel).

6 Gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen Om de gevolgen van de geplande en reeds doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen in kaart te brengen, zijn interviews gehouden met diverse advocatenkantoren. Hieronder zijn de belangrijkste gevolgen voor rechtzoekenden, advocaten en de rechtspraktijk weergegeven. Verhoging van de eigen bijdrage De advocaten stellen dat het altijd al zo is geweest dat er bepaalde cliënten hun eigen bijdrage niet betalen. Na de wijziging van afgelopen oktober is dit alleen maar toegenomen. Advocatenkantoren zijn genoodzaakt om te accepteren dat de eigen bijdrage in termijnen door cliënten wordt betaald en soms zelfs helemaal niet wordt betaald. De kanttekening die hierbij moet worden geplaatst is dat de advocaten deze rechtzoekenden allicht willen bijstaan, daar zij de sociale advocatuur van belang achten. Bovendien is het mogelijk dat minder rechtzoekenden een rechtszaak zullen starten, waardoor de zaakstoevoer afneemt. Wanneer de boete voor belediging van een agent bijvoorbeeld 250 bedraagt en de eigen bijdrage 750 is, zien veel rechtzoekenden af van een procedure. Ook al zijn ze onschuldig. Volgens de advocaten komt in deze gevallen het recht op de toegang tot de rechter in het geding. Nieuwe functie Juridisch Loket De kans bestaat dat het Juridisch Loket gaat bepalen of rechtzoekenden al dan niet aanspraak kan maken op een toevoeging. Deze poortwachterfunctie wordt door de advocaten als een ingrijpende maatregel gezien. Met het zicht op de bezuinigingen worden rechtzoekenden dan van het systeem uitgesloten, waardoor er een grote waarschijnlijkheid bestaat dat daar dan over dient te worden geprocedeerd. Tevens wordt er gesteld dat hierdoor de zaakstoevoer afneemt, aangezien de poortwachter zorg dient te dragen voor het feit dat de kosten afnemen. Indien er geen toevoeging wordt verleend, bestaat de mogelijkheid dat rechtzoekenden zelf gaan procederen. Hierdoor wordt het rechterlijk apparaat mogelijk belast met kansloze verweren. Verlaging van de vergoeding van de advocaat De verlaging van de vergoeding van de advocaten van 107 naar 104 (NB dit is geen tarief per uur! Per zaak wordt een aantal punten toegekend. Bijvoorbeeld voor een politierechter 6 punten x 104 euro daarvoor moeten alle uren gemaakt worden. Een advocaat werkt dan voor een tarief tussen de 15 euro en 104 euro per uur) is vreemd met het oog op de inflatiecorrectie die ieder jaar plaatsvindt en de kosten van de advocatuur die steeds meer stijgen. De gefinancierde rechtsbijstand is een theoretisch systeem en advocatenkantoren kunnen niet altijd kostendekkend te werk gaan. Door de verlaging wordt dat gat alleen maar groter. Er wordt verder opgemerkt dat steeds meer advocaten juridisch ingewikkelde zaken niet meer willen behandelen op basis van een toevoeging en dus zullen doorverwijzen. Dan rijst de vraag of er nog advocaten zijn die deze zaken wel willen behandelen en onder kostprijs willen werken. Verlaging van de vergoeding bij snelrechtprocedures De verlaging van de vergoeding bij supersnelrechtprocedures achten de advocaten vreemd. De snelrechtprocedure is immers gelijk aan een politierechterzitting, daar hetzelfde dossier dient te worden bestudeerd en ook een zitting plaatsvindt. Bovendien is het systeem gebaseerd op balans. Voor de ene zaak ligt de vergoeding hoog en in de andere zaak ligt de vergoeding lager, wat

7 elkaar compenseert. Indien de vergoeding voor de supersnelrechtprocedures naar beneden worden gebracht, zal dit systeem niet meer in balans zijn. Nevenvordering die onder dezelfde toevoeging vallen Als er bij een echtscheidingsprocedure een voorlopige voorziening dient te worden aangevraagd is dit een aparte procedure. Ingeval er steeds meer onder één toevoeging valt, betekent dat er veel tijd in een zaak wordt gewerkt tegen een laag tarief. De advocaten zeggen tegen de rechtzoekende dat ze geen voorlopige voorziening gaan aanvragen, aangezien het teveel tijd in beslag neemt. Een aantal advocatenkantoren zullen deze echtscheidingszaken en voorlopige voorzieningen dan doorverwijzen naar andere kantoren. Bovendien wordt gesteld dat als de rechtzoekenden hun eigen bijdrage niet kunnen financieren, zij het recht in eigen handen zullen nemen. Uitsluiting/beperking van de rechtsgebieden huurrecht en verbintenissenrecht Juridische vraagstukken die voortvloeien uit de rechtsgebieden huurrecht en verbintenissenrecht worden mogelijk voor een deel uitgesloten, waardoor rechtzoekenden geen toegang meer hebben tot het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand. Sommige advocaten stellen dat er een objectieve toets dient plaats te vinden en dat dit niet mogelijk is indien het systeem zo wordt ingericht dat het Juridisch Loket dit gaat beoordelen. Het argument dat mensen maar een rechtsbijstandsverzekering moeten afsluiten, is volgens de advocaten ook niet steekhoudend. Bij de verzekeraars werken zelden advocaten en is de kwaliteit vaak minimaal omdat de rechtsbijstandverzekeringen gigantische hoeveelheden aan zaken moeten verwerken (bulk). Bovendien zijn veel mensen niet in staat de kosten van een dergelijke verzekering te betalen. Ook hier vrezen de advocaten dat rechtzoekenden die niet in aanmerking komen voor een toevoeging, uiteindelijk het recht in eigen hand nemen. Vergeet ook niet dat bij uitstek in het huurrecht vaak (voormalige) overheidsinstanties zijn die beslissingen nemen. Verruit de meeste zaken in heel Nederland zijn zaken tegen de overheid of overheidsorgaan. Ambtenaren nemen (negatieve) beslissingen en burgers moeten dan naar de rechter om hun gelijk te halen. Diezelfde overheid maakt het de burgers dan onmogelijk om dat te doen. Praktische gevolgen Door de wijziging van Wrb en de bezuinigingsmaatregelen die worden verwacht zijn er mogelijk praktische gevolgen. Hieronder is een statistisch beeld weergegeven per gevolg hoe groot de mate van intreding van de bezuinigingsmaatregelen is. De percentages in de tabellen geven per gevolg weer hoe groot de mate van intreding van de bezuinigingsmaatregelen is. De percentages zijn een indicatie, gemaakt aan de hand van eigen onderzoek. Tabel 1: Maatregelen gericht op de rechtzoekenden Verhoging van de eigen bijdrage Afschaffing korting Juridisch Loket Poortwach ter Financiële gevolgen voor advocatenkantoren Clawback regeling Verhoging grens bij hoger beroep 30% 10% 30% 20% 10% Juridische gevolgen 35% 5% 40% 0% 20% Eigenrichting 30% 0% 30% 20% 20%

8 Rechtzoekenden voeren waar mogelijk eigen verweer *niet van toepassing 50% 0%* 30% 20% 0%* Tabel 2: Maatregelen gericht op de advocatenkantoren Verlaging van de Verlaging van de vergoeding van vergoeding bij de advocaat snelrechtprocedures Financiële gevolgen voor advocatenkantoren Poortwachter 40% 20% 40% Toegang tot de rechter 40% 20% 40% Forfaitaire systeem uit balans 33,33% 33,33% 33,33% Averechts effect 0%** 0%** 100% Minder advocaten behandelen 60% 40% 0%** toevoegingszaken Kwalitatieve gevolgen voor advocatenkantoren 33,33% 33,33% 33,33% **niet van toepassing Tabel 3: Maatregelen gericht op de rechtspraktijk Nevenvorderingen die onder dezelfde toevoeging vallen Financiële gevolgen voor advocatenkantoren Minder advocaten behandelen toevoegingszaken Uitsluiting/beperking van de rechtsgebieden huurrecht en verbintenissenrecht 50% 50% 100% 0% Eigenrichting 30% 70% Rechtzoekenden voeren waar mogelijk eigen verweer 0%*** 100% ***eigen verweer voeren is niet mogelijk bij een echtscheidingsprocedure

9 Conclusie In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag: Welke praktische gevolgen hebben de bezuinigingsmaatregelen aangaande de gefinancierde rechtsbijstand voor sociale advocatenkantoren en vormen deze maatregelen een beperking op de toegang tot de rechter? Uit het onderzoek blijkt dat zowel rechtzoekenden als advocaten negatieve gevolgen ondervinden als gevolg van de geplande en reeds doorgevoerde maatregelen. De praktische gevolgen door de bezuinigingsmaatregelen zijn onder andere dat de zaakstoevoer terugloopt en de omzet zal dalen. Rechtzoekenden worden door bepaalde bezuinigingsmaatregelen uitgesloten van het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand, waardoor er eigenrichting kan ontstaan. Daarnaast zullen rechtzoekenden waar mogelijk zelf verweer voeren in procedures, daar ze de kosten van een advocaat niet kunnen betalen. Zoals hierboven uiteengezet is het forfaitaire systeem gebaseerd op een puntensysteem, dat door de bezuinigingsmaatregelen uit balans raakt. De bezuinigingsmaatregelen kunnen een averechts effect hebben en mogelijk het systeem van de gefinancierde rechtsbijstand kostbaarder maken. De poortwachter dient op een onpartijdige en onafhankelijke wijze vast te kunnen stellen of een rechtzoekende in aanmerking komt voor een toevoeging. Mocht dit niet het geval zijn, zoals het eerste voorstel van staatssecretaris Teeven om de poortwachter te laten verlopen via het Juridisch Loket, dan tast dit het recht op de toegang tot de rechter aan op grond van artikel 6 EVRM met name in zaken gericht tegen de overheid. Met het zicht op de toekomstige maatregelen achten de ondervraagde advocaten het waarschijnlijk dat de toegang tot de rechter daadwerkelijk in het geding wordt gebracht. Ook de verhoging van de eigen bijdrage en de nieuwe poortwachterfunctie leiden ertoe dat rechtzoekenden van het systeem worden uitgesloten, waardoor de toegang tot de rechter niet wordt gewaarborgd. Met het zicht op het uitsluiten van huurrecht en verbintenisrechtelijke zaken, worden zelfs hele rechtsgebieden uitgesloten. De recentelijk ingevoerde en geplande maatregelen zijn dan ook in strijd met het recht op de toegang tot de rechter en dus met nationale en internationale wetgeving. De poortwachter kan bovendien zorgen voor overbelasting van het systeem. Zodra het rechtzoekenden gaat uitsluiten van het systeem, kan tegen deze uitsluiting immers weer een procedure worden gestart. Bovendien kunnen advocaten zaken weigeren zaken te behandelen op basis van een toevoeging, indien zij denken dat zij in die zaken niet meer kostendekkend kunnen werken. Hieruit vloeit voort dat steeds minder advocaten toevoegingen zullen behandelen. Tot slot is er nog het kwalitatieve gevolg voor de advocatenkantoren. Staatssecretaris Teeven stelt dat een goede borging van de kwaliteit van de rechtsbijstand primair een verantwoordelijkheid is van de beroepsgroep. Dit hangt samen met de gedachte dat een onafhankelijke advocatuur een voorwaarde is voor een goed functionerende democratische rechtsstaat. 10 De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening staat haaks op de besparing van de kosten van de advocaten. Kortom de kwaliteit van de dienstverlening zal achteruit gaan, daar er waarschijnlijk minder tijd wordt besteedt aan zaken om de praktijk kostendekkend te houden. De advocaat als vertrouwenspersoon die een extra schouder biedt, zal steeds minder voorkomen. 10 Kamerstukken II 2014/15, , 70, p. 5.

10 Aanbevelingen Het Juridisch Loket verstrekt adviezen die juridisch inhoudelijk niet altijd kloppen, zo stellen de ondervraagde advocaten. Bovendien kost het 24,1 miljoen op jaarbasis. Alle advocaten zijn het er dan ook over eens dat het Juridisch Loket kan worden afgeschaft. In plaats daarvan zouden advocatenkantoren, zo stelt een van de ondervraagden voor, studenten kunnen aannemen om toch rechtzoekenden te voorzien van rechtshulp. De rechtzoekende blijft op deze manier toegang houden tot redelijk eenvoudig juridisch advies. Verder zou High Trust bij elk advocatenkantoor die toevoegingen behandelt doorgevoerd kunnen worden, zo is een extra poortwachter niet noodzakelijk. De Raad voor Rechtsbijstand controleert de advocatuur dan een aantal keer per jaar. Van advocatenkantoren met een hoog percentage toevoegingszaken komt het bestaansrecht in het geding. Enkele veranderingen lijken dan ook noodzakelijk. Zo zouden zij meer commerciële zaken in behandeling kunnen nemen en meer juridische medewerkers kunnen in zetten. Kantoren die toevoegingszaken willen blijven behandelen, dienen een strak regime te hanteren en met vaste modellen te werken. De advocaten die werken op de gebieden verbintenissenrecht en huurrecht dienen er rekening mee te houden dat de zaakstoevoer afneemt. Deze advocaten kunnen hun praktijk verschuiven naar een ander rechtsgebied of dienen deze zaken in die desbetreffende rechtsgebieden enkel op betalende wijze te gaan doen en zaken op basis van toevoeging te weigeren (hetgeen nimmer de bedoeling kan zijn van de wetgever). Tevens kan op basis van het gesprek dat is gevoerd op 5 mei 2014 met Michiel van Nispen, tweede Kamerlid van de SP en collega Cristel Wiskerke, Fractiemedewerker Justitie, Immigratie en Asiel, worden geconcludeerd dat staatssecretaris Teeven de bezuinigingsmaatregelen schriftelijk toetst, maar daarbij niet specifiek wordt gekeken naar hoe het in de praktijk in zijn werking gaat. Het is noodzakelijk dat er wordt gekeken hoe de bezuinigingsmaatregelen in werking treden in de praktijk. De bezuinigingsmaatregelen dienen een andere vorm aan te nemen, aangezien een aantal van deze maatregelen, zoals hierboven uiteengezet, strijdig zijn met het recht op de toegang tot de rechter. Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met Vallenduuk Advocaten, Blaauw Advocaten, Haaster & Hes Advocaten, Parmentier&Oass Advocaten, Ripperda Advocaten, Tanger Advocaten, Michiel van Nispen (Tweede Kamerlid van de SP) en Cristel Wiskerke (Fractiemedewerker SP voor Justitie, Immigratie en Asiel).

Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht?

Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht? Gefinancierde Rechtsbijstand een (voor)recht? Een onderzoek naar de effecten van de bezuinigingsmaatregelen omtrent de gefinancierde rechtsbijstand. Louise Lieffering - 500629865 Afstudeeronderzoek HBO-Rechten

Nadere informatie

Begrote besparing per 2018 (x 1 mln.)

Begrote besparing per 2018 (x 1 mln.) BIJLAGE bij brief aan de Eerste Kamer briefnr. 536442 Overzicht maatregelen stelselvernieuwing De leden van de SP-fractie, van de D66-fractie en van de CDA-fractie hebben verzocht om een overzicht met

Nadere informatie

Geachte mevrouw Jadnanansing,

Geachte mevrouw Jadnanansing, Tweede Kamer der Staten Generaal Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Mevrouw T.M. Jadnanansing Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onderwerp AO 20 februari 2014 m.b.t. de toegang

Nadere informatie

Hoe wordt de bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer behandeld?

Hoe wordt de bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer behandeld? Hoe wordt de bezuiniging op de gefinancierde in de Tweede Kamer behandeld? DE 85 MILJOEN BEZUINIGING OP DE GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND WORDT NIET IN ÉÉN ENKEL WETSVOORSTEL BEHANDELD. IN PLAATS DAARVAN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Maatregelen toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Maatregelen toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand Deze tabel geeft een overzicht van de maatregelen die in de brief zijn aangekondigd. Hierbij is per maatregel een realisatiedatum opgenomen, alsmede

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer mr F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH s Gravenhage Den Haag, 20 december 2012 uw kenmerk : ontwerpbesluit aanpassingen

Nadere informatie

Voor een goed begrip van de in dit besluit neergelegde maatregelen is het nodig om de context van de gehele stelselvernieuwing te schetsen.

Voor een goed begrip van de in dit besluit neergelegde maatregelen is het nodig om de context van de gehele stelselvernieuwing te schetsen. NOTA VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding Bij brieven van 10 juli 2012, 12 juli 2013 en 18 februari 2014 1 is de stelselvernieuwing rechtsbijstand (hierna: de stelselvernieuwing) aangekondigd. Met

Nadere informatie

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014 Factsheet 2015-3 Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand 2002-2014 Auteur: M. ter Voert September 2015 Op 13 februari 2015 is de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden

Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden Regelingen en voorzieningen CODE 6.1.2.35 Ontwerpbesluit aanpassing eigen bijdrage rechtzoekenden bronnen www.rijksoverheid.nl, onder documenten en publicaties > kamerstukken> 2012, 22.11.2012 Verslag

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...; Besluit van houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rechtsbijstand. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rechtsbijstand. Brief van de minister van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31 753 Rechtsbijstand Nr. 133 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2016 Bij gelegenheid van het Voortgezet algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 753 Rechtsbijstand Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Datum 29 november 2016 Onderwerp Gevolgen uitbreiding bereik gesubsidieerde rechtsbijstand (uitvoering motie van Nispen en Swinkels, )

Datum 29 november 2016 Onderwerp Gevolgen uitbreiding bereik gesubsidieerde rechtsbijstand (uitvoering motie van Nispen en Swinkels, ) 9 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3438 Vragen van het lid

Nadere informatie

Commissie Herijking Rechtsbijstand

Commissie Herijking Rechtsbijstand 1 Commissie Herijking Rechtsbijstand Op 30 november 2015 presenteerde Aleid Wolfsen, voorzitter van de Commissie Herijking Rechtsbijstand (ofwel officieel: Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen

Nadere informatie

Datum 2 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket

Datum 2 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

ADVIES. Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

ADVIES. Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet ADVIES Conceptwetsvoorstel inzake het recht op een eerlijk proces in de Grondwet Oktober 2014 1 Inleiding Een ieder heeft het recht op een eerlijk proces. Of het nu in een strafzaak of in een civiele zaak

Nadere informatie

31753 Rechtsbijstand. Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31753 Rechtsbijstand. Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31753 Rechtsbijstand Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2014 Inleiding Tijdens de regeling van werkzaamheden

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...; Besluit van houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing

Nadere informatie

Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel. gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel

Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel. gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 2500 EH Den Haag Postbus 20301 Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel Voorzitter

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 31 753 Rechtsbijstand B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 februari 2013 De leden van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie

Nadere informatie

Datum 6 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over verlagen maximumvergoeding voor sociale advocatuur naar 900 punten

Datum 6 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over verlagen maximumvergoeding voor sociale advocatuur naar 900 punten wa 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 35 Besluit van 29 januari 2015, houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Nadere informatie

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS. Zijne Excellentie. dr. R.H.A. Plasterk. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties.

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS. Zijne Excellentie. dr. R.H.A. Plasterk. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties. S Postbus i6oot KIenesing& i- T 030 88838 88 in(o@rnon5er,rechtcn.r,i Voorzitter Grondwet 2500 EA DEN HAAG Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre[aties dr. R.H.A. Plasterk Zijne Excellentie Postbus

Nadere informatie

Uitspraak 201405096/1/A2

Uitspraak 201405096/1/A2 Uitspraak 201405096/1/A2 Datum van uitspraak: Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201405096/1/A2. Datum uitspraak: 21 januari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK woensdag 21 januari 2015 Uitspraak op het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 753 Rechtsbijstand Nr. 64 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

RECHT OP RECHT 5 VOORSTELLEN VAN DE SP TER VERBETERING VAN DE TOEGANG TOT HET RECHT

RECHT OP RECHT 5 VOORSTELLEN VAN DE SP TER VERBETERING VAN DE TOEGANG TOT HET RECHT RECHT OP RECHT 5 VOORSTELLEN VAN DE SP TER VERBETERING VAN DE TOEGANG TOT HET RECHT Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP Christel Wiskerke, Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie SP september

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Besluitvanhetbestuurtothetverlenen mandaat 1

Besluitvanhetbestuurtothetverlenen mandaat 1 Besluitvanhetbestuurtothetverlenen mandaat 1 Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan het hoofd van de organisatie staat en is belast

Nadere informatie

AFSTUDEERBETOOG VAN YU WONG

AFSTUDEERBETOOG VAN YU WONG AFSTUDEERBETOOG VAN YU WONG Toekomst van de gefinancierde rechtsbijstand CDA Talentenacademie 2014-2015 Lidnr. 3108061 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Ter inleiding 2 2. Gefinancierde rechtsbijstand 2

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING Algemeen Doelstelling besluit Met dit besluit worden wijzigingen doorgevoerd in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (hierna: Bvr). Deze wijzigingen houden verband met de in

Nadere informatie

Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015

Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015 Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat 1 geldend vanaf 15 maart 2015 Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan het hoofd van

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Monitor Mediation

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Monitor Mediation Samenvatting Aanleiding Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om tot een oplossing te komen van hun onderlinge conflict.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

Vragenlijst specialisatieverenigingen

Vragenlijst specialisatieverenigingen Vragenlijst specialisatieverenigingen De commissie Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) verricht momenteel onderzoek naar mogelijke noodzakelijke vernieuwingen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND

INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND INFORMATIE OVER GEFINANCIEERDE RECHTSBIJSTAND De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) regelt dat mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde

Nadere informatie

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M.

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M. Factsheet 215-2 Scheidingen 214 Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand Auteur: M. ter Voert Oktober 215 Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ontwerp van een besluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en enkele andere besluiten in verband met de herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor

Nadere informatie

de Rechtspraak Arterdrrr

de Rechtspraak Arterdrrr kort een de Rechtspraak Arterdrrr Aan de Minister van Veiligheid en President Justitie Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG bezoekadres IJdok 20 1013 MM Amsterdam onderdeel Bestuur correspondentieadres contactpersoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Samenvatting: Tariefregulering in de advocatuur

Samenvatting: Tariefregulering in de advocatuur Samenvatting: Tariefregulering in de advocatuur Aanleiding In het kader van de beleidsvoornemens rond het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, heeft de staatssecretaris verzocht de mogelijke voor-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Datum 17 februari 2014 Onderwerp Beantwoording kamervragen gevolgen van beperken rechtsbijstand voor rechtsbescherming in vreemdelingenzaken

Datum 17 februari 2014 Onderwerp Beantwoording kamervragen gevolgen van beperken rechtsbijstand voor rechtsbescherming in vreemdelingenzaken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VROEGINDEWEIJ & DE WATER ADVOCATEN

KLACHTENREGELING VROEGINDEWEIJ & DE WATER ADVOCATEN KLACHTENREGELING VROEGINDEWEIJ & DE WATER ADVOCATEN Deze klachtenregeling is de schriftelijke weergave van de door Vroegindeweij & De Water Advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten

Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten Datum binnenkomst klacht 1 Naam klachtontvanger Naam cliënt Nationaliteit Adres E-mailadres Telefoonnummer Fax nummer Dossiernummer zaak Betrokken

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B078 Kosten rechtsbijstand Jaar: 2010 Nummer: 31 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B078 KOSTEN RECHTSBIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb

BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb BELEIDSREGELSRESULTAATSBEOORDELING VIValt artikel34gwrb Door VIValt zijn de inkomens- en de vermogenstoets voor de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan is de resultaatbeoordeling

Nadere informatie

Rapport Commissie Herijking Rechtsbijstand

Rapport Commissie Herijking Rechtsbijstand 1 Rapport Commissie Herijking Rechtsbijstand Op 30 november 2015 presenteerde Aleid Wolfsen, voorzitter van de Commissie Herijking Rechtsbijstand (ofwel officieel: Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen

Nadere informatie

BAR-nummer patroon. Naam patroon. BAR-nummer advocaat-stagiaire: Naam advocaat-stagiaire. Vestigingsplaats kantoor

BAR-nummer patroon. Naam patroon. BAR-nummer advocaat-stagiaire: Naam advocaat-stagiaire. Vestigingsplaats kantoor Verklaring voor het onder begeleiding van een patroon verrichten van werkzaamheden door een advocaat-stagiaire verbonden aan High Trust-kantoor in Straf-, Asiel- of Vreemdelingenzaken BAR-nummer patroon

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972

ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 ECLI:NL:RBAMS:2017:2972 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 04-04-2017 Datum publicatie 04-05-2017 Zaaknummer AMS 15/5918 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Betreft: Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Betreft: Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. Staatssecretaris van Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Den Haag, 15 december 2010 Dossiernummer: 1.5 Doorkiesnummer: 070-335 35 89 Faxnummer: 070-335

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingen 2002-2014

Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingen 2002-2014 Factsheet 20157 Kostenontwikkeling toevoegingen scheidingen 20022014 Auteur: M. ter Voert September 2015 Op 13 februari 2015 is de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2010, nr. ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2010, nr. ; Besluit van, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, onder meer in verband met het stimuleren van de verlening van rechtshulp

Nadere informatie

Aanpassing eigen bijdrage en vergoeding rechtsbijstand per 1.10.2013

Aanpassing eigen bijdrage en vergoeding rechtsbijstand per 1.10.2013 Regelingen en voorzieningen CODE 6.1.2.22 Aanpassing eigen bijdrage en vergoeding rechtsbijstand per 1.10.2013 tekst + toelichting bronnen Staatsblad 2013, 345 Nieuwsbericht Raad voor Rechtsbijstand, 20.9.2013,

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 12, derde lid, en 37, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

Gelet op de artikelen 12, derde lid, en 37, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand; Besluit van, tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de aanpassing van de hoogte van vergoedingen voor bepaalde beroepszaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 753 Rechtsbijstand Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kantoorklachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Kantoorklachtenregeling SwitchLegal Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12411 12 juli 2011 Besluit van..., houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 46 Besluit van 4 februari 2009, houdende regels met betrekking tot de eigen bijdrage voor de rechtzoekende in geval van verlening van gesubsidieerde

Nadere informatie

Uitwerking scenario s uitbreiding bereik gesubsidieerde rechtsbijstand

Uitwerking scenario s uitbreiding bereik gesubsidieerde rechtsbijstand Uitwerking scenario s uitbreiding bereik gesubsidieerde rechtsbijstand Ambtelijke notitie Den Haag, 18 november 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De scenario s uiteengezet... 3 2.1 Varianten eigen bijdrage

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Besluit van het bestuur tot het verlenen. nlanuaal geldend vanaf 23 juni Raad voor Rechtshij stand. Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

Besluit van het bestuur tot het verlenen. nlanuaal geldend vanaf 23 juni Raad voor Rechtshij stand. Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Raad voor Rechtshij stand Besluit van het bestuur tot het verlenen I Li nlanuaal geldend vanaf 23 juni 2016 Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 712 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de

Nadere informatie

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de verrekeningsbevoegdheid van de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling Ingevolge artikel

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beslissing als bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 135.2003 van: [ ], wonende te [ klaagster, ], Duitsland, tegen: [

Nadere informatie

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) Alternatieve plannen voor bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand januari 2014 Inleiding De overheid is primair verantwoordelijk voor de inrichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 753 Rechtsbijstand Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ontwerp van een besluit houdende regels met betrekking tot de eigen bijdrage voor de rechtzoekende in geval van verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand alsmede enige nadere regels omtrent de vaststelling

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende) Leidraad voor het nakijken van de toets GEDRAGSRECHT 8 FEBRUARI 2013 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Beschermen,

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 705 Besluit van 20 september 2010 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ontwerp van een besluit houdende regels met betrekking tot de verlening van een to evoeging ten behoeve van mediation, de eigen bijdrage in geval van mediation op basis van een toevoeging, alsmede de vaststelling

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012

AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012 AlgemeneVoorwaardenverwijsarrangementJuridischLoket RaadvoorRechtsbijstand versie augustus 2012 Artikel1.Algemeen De Stichting het Juridisch Loket (verder te noemen: het Juridisch Loket) heeft op grond

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 345 Besluit van 10 september 2013, houdende aanpassing van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284

ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284 ECLI:NL:CRVB:2007:BA2284 Instantie Datum uitspraak 28-03-2007 Datum publicatie 05-04-2007 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 04-5151 WAO Bestuursrecht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels

Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels CENTRUM VOOR AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT UNIVERSITEIT VAN TILBURG Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels C.M.C. van Zeeland J.M. Barendrecht

Nadere informatie

Inbreng NOvA aan Commissie Van der Meer 14 februari 2017

Inbreng NOvA aan Commissie Van der Meer 14 februari 2017 Inbreng NOvA aan Commissie Van der Meer 14 februari 2017 Het gesprek tussen de NOvA en de Commissie Van der Meer (hierna: commissie) heeft op maandag 16 januari jl. plaatsgevonden. Deze schriftelijke inbreng

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Gefinancierde rechtsbijstand in België. Observaties van een buitenstaander. Ties Prakken. 1. Ter inleiding

Gefinancierde rechtsbijstand in België. Observaties van een buitenstaander. Ties Prakken. 1. Ter inleiding Gefinancierde rechtsbijstand in België Observaties van een buitenstaander Ties Prakken 1. Ter inleiding Op verzoek van enkele advocaten van Progress Law heb ik kritisch gekeken naar de nieuwe plannen die

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2016:353, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2016:353, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2017:604 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-03-2017 Datum publicatie 08-03-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201601459/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning In deze brochure staat informatie over de juridische ondersteuning voor: Slachtoffers van verkeersongevallen Nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen Slachtoffers

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 174 Besluit van 4 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke

Nadere informatie