Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006

2 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007

3 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord Rekenkameronderzoeken Afgeronde onderzoeken Opgestarte onderzoeken in Planningonderbouwend onderzoek Rechtmatigheid Follow-up Inleiding Wonen, zorg en welzijn voor ouderen provincie Gelderland Wonen, zorg en welzijn voor ouderen provincie Overijssel Beleidsrekening Gelderland Interne organisatie Personeel en Organisatie Samenwerking en informatie-uitwisseling Inrichting en ict Uitbestede onderzoeken: algemene voorwaarden Toelichting lasten Jaarrekening 2006: 5. Staat van baten en lasten Rekenkamer Oost-Nederland Balans 31 december Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling Toelichting staat van baten en lasten Toelichting op de balans Overige gegevens Verklaring van de accountant Voorstel voor resultaatsbestemming Bijlagen: Bijlage 1 Bevindingen follow-up-traject Wonen, zorg en welzijn voor ouderen provincie Gelderland Wonen, zorg en welzijn voor ouderen provincie Overijssel Beleidsrekening Gelderland Bijlage 2 Toelichting jaarrekeningposten...32 Bijlage 3 Gerealiseerde cijfers 2006 en

4 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is opgericht bij besluit van Provinciale Staten van Gelderland en van Overijssel per 1 januari Vanaf dat moment is er volgens een gezamenlijk onderschreven besluit een Rekenkamer een instelling onder regiem van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Haar onderzoek is algemeen gericht op verbetering en bevordering van controle en kaderstelling door de beide Provinciale Staten. De Rekenkamer wordt gevormd door een driehoofdig bestuur en een uitvoerende organisatie van zes personen. Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden: P. van Dijk, voorzitter drs. R.S. de Heus mr. Th.O.J. Lucardie De gegevens van de Rekenkamer Oost-Nederland zijn: Rekenkamer Oost-Nederland Achter de Muren Zandpoort GE Deventer Telefoon: Directeur: drs. C.F.M. Bruggink

5 Leeswijzer Het jaarverslag 2006 van de Rekenkamer Oost-Nederland start met het voorwoord en is vervolgens opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel, het jaarverslag, verantwoordt het bestuur van de Rekenkamer zich over het gevoerde beleid. Allereerst komen in hoofdstuk 1 de afgeronde en opgestarte rekenkameronderzoeken aan de orde en wordt apart aandacht besteed aan het zogenaamde planningonderbouwend onderzoek en het thema rechtmatigheid. Hoofdstuk 2 is een nieuw onderdeel van het jaarverslag. Hierin is verwoord hoe de follow-up is verlopen over de al eerder uitgebrachte onderzoeken. Dit hoofdstuk bevat dus inhoudelijke informatie die Statenleden kunnen gebruiken in het kader van de controlerende rol. Bijlage 1, de bevindingen van het follow-up onderzoek zijn in dat kader eveneens interessant. In hoofdstuk 3 komt de interne organisatie van de Rekenkamer aan de orde zoals het personeelsbeleid. Tot slot geeft hoofdstuk 4 een toelichting op de verschillen tussen de budgetten en de realisatie. In het tweede deel, de jaarrekening, vindt de financiële verantwoording plaats. Allereerst biedt hoofdstuk 5 een overzicht van de baten en lasten en hoofdstuk 6 geeft de balans weer. De hoofdstukken 7, 8, en 9 geven de grondslagen en toelichtingen aan ten aanzien van de staat van baten en lasten en de balans. In hoofdstuk 10 vindt u de verklaring van de accountant bij de jaarrekening en het voorstel van het bestuur voor de resultaatsbestemming.

6 Voorwoord Voor de tweede keer mag de Rekenkamer Oost-Nederland het jaarverslag het licht doen zien. Het verslag geeft alles wat men van een goed jaarverslag mag verwachten, maar het is ook een typisch verslag van een Rekenkamer. Want hoe belangrijk het ook is dat we transparant verantwoording afleggen van de manier waarop we de middelen hebben besteed, toch is dat niet uniek. Elke organisatie komt met z n jaarcijfers. Dit verslag vindt zijn bijzondere waarde in de hoofdstukken waarin teruggekeken wordt op afgeronde onderzoeken en vooral ook in die gedeelten waar de follow-up van die onderzoeken besproken wordt. De lezer - en zeker de Statenleden! - worden daarom dan ook aangespoord die gedeelten goed tot zich te nemen. Eenmaal besproken rapporten hebben de neiging in de vergetelheid te raken. En natuurlijk, ooit verliest alles zijn actualiteitswaarde. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Daarom misschien ten overvloede: ook de bijlagen doen ertoe! De Rekenkamer Oost-Nederland is nu volop op koers. Het eerste jaar zeker, maar ook het tweede jaar behoort tot de startperiode. Veel was nieuw en pas in het tweede jaar is de personeelsbezetting compleet geworden. We hebben inmiddels een sterk team, dat staat voor zijn werk. Daar zijn we als bestuur trots op, en we hopen er lang plezier van te hebben. De Rekenkamer is zijn werk begonnen halverwege een Statenperiode. Nu is er een Rekenkamer en treden nieuwe heel veel! Statenleden aan. De samenwerking met de fractievoorzitters van beide provincies is in de vorige periode heel goed geweest. We hopen de contacten met de nieuwe Statenleden nog meer te intensiveren. Want ook dat is de ervaring tot nu toe: dat gaat niet vanzelf, daar moet ook de Rekenkamer wat voor doen. Dit jaarverslag is zo n actie waarvan wij hopen dat het de interesse van de Statenleden wekt, en waardoor men ook ziet, dat de Rekenkamer werkelijk kan bijdragen aan versterking van de controlerende en kaderstellende functie van Provinciale Staten. Laat het een reden zijn tot contact: we zijn als Rekenkamer wel zelfstandig en onafhankelijk, maar niet solistisch. Onze onderzoeksplanning is altijd in ontwikkeling en in heroverweging. In dat proces willen we graag gevoed worden door de vragen en opmerkingen van de Staten, de Gedeputeerden en de beide Commissarissen, ook als het gaat om dit jaarverslag. Onze wens is, dat ons kritisch werk mag bijdragen tot uw successen! Namens het bestuur en medewerkers, P. van Dijk, voorzitter C.F.M. Bruggink, directeur Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 1

7 1. Rekenkameronderzoeken In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de afgeronde ( 1.1) en opgestarte onderzoeken ( 1.2) in 2006 aan bod. Ook komen de activiteiten aan bod die zijn verricht om tot het onderzoeksprogramma 2007 te komen ( 1.3). Tot slot oriënteert de Rekenkamer zich op haar rol en werkwijze op het gebied van de rechtmatigheid ( 1.4) Afgeronde onderzoeken 2006 De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2006 een vijftal onderzoeken afgerond: Provincie als partner? Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Gelderland Met één blik op de toekomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Overijssel. De kern van het onderzoek betreft de vraag in hoeverre er afstemming bestaat tussen de drie beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn binnen de provincie en in hoeverre het beleid aansluit op de wensen en behoeften van gemeenten. Het follow-uptraject van deze onderzoeken bekijkt in hoeverre de overgenomen aanbevelingen uit het rapport tot acties hebben geleid. Meer informatie over de uitkomsten van dit traject is te vinden in het volgende hoofdstuk. Prestaties gepresenteerd. Quick-scan jaarstukken provincie Gelderland Onderzocht is in hoeverre de jaarstukken voldoende inzicht aan PS geven in de realisatie van het uitgevoerde beleid en of het verkregen inzicht voldoende is om kaders bij te kunnen stellen. Ook voor dit onderzoek is een follow-uptraject ingesteld. Dit is eveneens terug te vinden in het volgende hoofdstuk. Pappen en nathouden. Verdrogingsbestrijding in de provincie Gelderland. Pappen en nathouden. Verdrogingsbestrijding in de provincie Overijssel. Het verdrogingsbeleid van de provincies komt onvoldoende van de grond. In dit onderzoek was aan de orde of het beleid van de provincie helder is vormgegeven en hoe dit beleid is afgestemd met waterschappen. De uitkomsten uit het onderzoek van de provincie Gelderland zijn vergeleken met de uitkomsten van de provincie Overijssel. Uit deze vergelijking blijkt dat beide provincies door een gebrek aan gevoel voor urgentie weinig betrokkenheid hebben getoond bij verdroging. Hoewel er al sinds begin jaren negentig een beleid is om de verdroging aan te pakken, is het onvoldoende helder opgesteld. Zo is onduidelijk hoe instrumenten bijdragen aan het behalen van doelen en is er slechts Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 2

8 beperkt inzicht in de financiën en de voortgang van het beleid. Bovendien is het voor waterschappen niet altijd duidelijk wat hun taak is. Het rapport is eind december 2006 aan de leden van PS aangeboden en recent behandeld in zowel Overijssel als Gelderland Opgestarte onderzoeken in 2006 In 2006 zijn de volgende onderzoeken opgestart die in 2007 tot afronding zullen komen. Het betreft de onderzoeken met de volgende werktitels: 1. Sturing en beheersing van projecten op het gebied van provinciale wegen in Gelderland en Overijssel; 2. Economisch beleid in Gelderland en Overijssel; 3. Waterbeleid in Gelderland en Overijssel. Ad1. Sturing en beheersing van projecten op het gebied van provinciale wegen in Gelderland en Overijssel Het onderzoek is na de zomer van 2006 door de Rekenkamer uitbesteed en richt zich op de sturing en beheersing van projecten op het gebied van provinciale wegen. Per provincie zijn in eerste instantie drie projecten geselecteerd en daarna nog een extra project. Deze extra projecten (Laag Soeren en Weerselo) zijn geselecteerd omdat daarmee een beter beeld van projecten in de voorbereidingsfase kan worden verkregen. Voor Gelderland betreft dit de volgende projecten: - Reconstructie N303 Ermelo-Harderwijk Tonselrotonde (deel Harderwijk) - N316 Rondweg Zeddam - N325 Reconstructie Nijmeegseplein - Rondweg Laag-Soeren De geselecteerde projecten voor Overijssel zijn de volgende: - N332 Rondweg Heeten - N337 Fietspad Deventer Olst - N348 Rondweg Deventer - Rondweg Weerselo Wij informeren Provinciale Staten van beide provincies binnenkort over het verloop van het onderzoek en de voortgang. Ad 2. Economisch beleid in Gelderland en Overijssel Het onderzoek naar economisch beleid in Gelderland en Overijssel bestaat uit twee delen. In het eerste deel, het vooronderzoek, wordt inzicht gegeven in het economisch beleid in Gelderland en Overijssel en wordt inzichtelijk gemaakt op welk deel van het economisch beleid een rekenkameronderzoek toegevoegde waarde kan bieden. Het vooronderzoek is uitbesteed aan I&O research in samenwerking met de Universiteit Twente. Op basis van de rapportage over het eerste deel besluit het bestuur binnenkort over de te kiezen richting van het tweede deel van onderzoek. Het streven is om de rapporten eind 2007 aan PS te kunnen presenteren. Ad 3. Waterbeleid in Gelderland en Overijssel Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 3

9 Ook het onderzoek naar waterbeleid in Gelderland en Overijssel bestaat uit twee delen. In het vooronderzoek (wat zijn de rollen en taken van de provincie op het terrein van water, wat is er al bekend en waar kan rekenkameronderzoek toegevoegde waarde bieden) heeft de Rekenkamer Oost-Nederland samengewerkt met de Zuidelijke Rekenkamer. De samenwerking was een mooie gelegenheid om van elkaars aanpak te leren en, door een gezamenlijke opdrachtverstrekking aan het bureau HKV Lijn in Water, efficiënt te werken. Op basis van de rapportage over het eerste deel van het onderzoek heeft het bestuur besloten het tweede deel te richten op de evaluatie van de zogenaamde Watertoets. De beide Staten worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het onderzoeksplan. Het streven is om de rapporten eind 2007 aan PS aan te bieden Planningonderbouwend onderzoek Het zoeken naar interessante en relevante onderzoeksonderwerpen is een kernactiviteit van de Rekenkamer. Het afgelopen jaar is veel aandacht besteedt aan de organisatie en uitvoering van dit zogenaamde planningonderbouwend onderzoek. Binnen het bestuur en binnen het onderzoeksteam zijn de verschillenden provinciale beleidsonderwerpen en thema s verdeeld. Daardoor kan de aandacht worden gefocust en is deskstudy en het bezoeken van bijvoorbeeld provinciale commissie- en Statenvergaderingen makkelijker te realiseren. Ook de mogelijkheid om onderzoeksverzoeken vanuit bijvoorbeeld de Staten bij de Rekenkamer in te dienen, worden betrokken bij het planningonderbouwend onderzoek. Inmiddels heeft de Rekenkamer enig inzicht opgebouwd in de vele en verschillende taken, beleidsvelden en activiteiten van de beide provincies. Deze inzichten tezamen met de input die uit de provincies is gekomen, hebben geleid tot het reeds toegestuurde onderzoeksprogramma Rechtmatigheid De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van provinciaal beleid en naar het bestuurlijk handelen. Tot nu toe is er relatief beperkt aandacht geweest voor specifiek de rechtmatigheid binnen de gepubliceerde onderzoeken. De achtergrond hiervan ligt mede in de gedachte dat rechtmatigheid vooral het terrein van de accountant is in het kader van de jaarrekeningcontrole. De Rekenkamer vindt het van belang een eigen visie en rol op het begrip rechtmatigheid te ontwikkelen en heeft daartoe een interne studie gestart. De studie dient onder andere inzicht te geven in de aard, inhoud en reikwijdte van rechtmatigheidsonderzoek. Ook wordt aandacht geschonken aan de relatie met onder meer de accountant. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de Rekenkamer een visie op rechtmatigheid formuleren zodat ook dit thema meer gefundeerd en gestructureerd onderdeel kan worden van toekomstig rekenkameronderzoek. Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 4

10 2. Follow-up 2.1. Inleiding In het onderzoeksprotocol is aangegeven dat de Rekenkamer enige tijd na het aanbieden van een onderzoeksrapport een follow-uptraject opstart. Het doel van het follow-uptraject is om inzicht te verkrijgen in de mate waarin onderzoeken van de Rekenkamer een bijdrage leveren aan het verbeteren van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van provinciaal beleid. De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport vormen de basis voor het follow-uptraject. Door middel van het volgen van de discussies in Statencommissies en Statenvergaderingen, de bestudering van de documenten en door gesprekken met betrokkenen van de provinciale organisatie, wordt een beeld verkregen van de mate waarin er uitvoering aan de aanbevelingen is gegeven. In dit hoofdstuk zijn de conclusies van de follow-uptrajecten voor drie onderzoeken weergegeven. In de eerste twee paragrafen zijn de resultaten van het onderzoek wonen, zorg en welzijn voor ouderen in respectievelijk Gelderland en Overijssel aangegeven. In de laatste paragraaf vindt u de conclusies ten aanzien van de beleidsrekening 2005 van Gelderland. In bijlage 1 staan de bevindingen waarop de conclusies zijn gebaseerd Wonen, zorg en welzijn voor ouderen provincie Gelderland Op 9 mei 2006 heeft de Rekenkamer Oost-Nederland het onderzoeksrapport Provincie als Partner? Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Gelderland aangeboden aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland. Uitkomsten Rekenkameronderzoek 2006 Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen: Algemene conclusie: eigen rol is doordacht, maar beleid te weinig van onderaf geformuleerd. 1. Rol en beleid provincie: provincie wil partner zijn, maar gemeenten zien deze rol niet in de praktijk; 2. Interne afstemming: beleid is intern afgestemd, maar niet altijd aan de buitenkant zichtbaar; 3. Aansluiting op gemeentelijk beleid: te weinig rekening gehouden met wensen en behoeften gemeenten. Daarnaast zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: a. Werk meer vanuit bottom-up benadering; b. Plaats meerwaarde van de provincie in lange termijn perspectief; c. Ondersteun gemeenten meer bij uitvoering lokaal beleid; d. Besteed meer aandacht aan de keten wonen, zorg en welzijn. Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 5

11 Conclusies op basis van het follow-uptraject Procedure voor behandeling rapport in eerste instantie onduidelijk Het rapport Provincie als Partner? is het eerste rapport geweest dat de Rekenkamer aan de provincie Gelderland heeft aangeboden. Er was nog geen vaste structuur ontwikkeld voor de behandeling van Rekenkamerrapporten: het was onduidelijk of PS dan wel GS als eerste zou moeten reageren. Het rapport (of een voorstel naar aanleiding van het rapport) is niet besproken in een Statenvergadering, waardoor er formeel geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over het rapport. Inmiddels is afgesproken dat Rekenkamerrapporten in het vervolg altijd in Provinciale Staten zullen worden behandeld. Rapport heeft volgens betrokkene meerdere effecten Uit de analyse van de stukken blijkt dat er wordt gerefereerd aan het Rekenkamerrapport, maar dat niet expliciet wordt gemaakt welke concrete acties er zijn of worden ondernomen. Het ontbreken van een besluit in Provinciale Staten is hier mogelijk mede debet aan. Uit het gesprek blijkt dat er wel acties zijn ondernomen naar aanleiding van het Rekenkamerrapport, namelijk: Er is meer nadruk gekomen op het delen van kennis, in concreto het Kennisplein. Voor het Kennisplein is meer budget gereserveerd. Het rapport van de Rekenkamer heeft volgens de betrokkene binnen de provinciale organisatie bijgedragen aan het op gang brengen van een bottom-up gerichte benadering bij het Programma Ontgroening & Vergrijzing. De klant staat centraal. Zo is bijvoorbeeld de casuïstiek voor gemeenten ontwikkeld. De keten wonen, zorg en welzijn heeft meer aandacht gekregen. Hoe verder? De Rekenkamer beoogt met het follow-uptraject Provinciale Staten, in het kader van hun controlerende taak, te ondersteunen bij het volgen van de ontwikkelingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Met dit follow-uptraject sluit de Rekenkamer het onderzoek Provincie als partner? vooralsnog af. Het is evenwel mogelijk dat over een aantal jaren een nieuw onderzoek wordt ingesteld, waarbij wederom wordt gekeken naar het onderwerp wonen, zorg en welzijn voor ouderen Wonen, zorg en welzijn voor ouderen provincie Overijssel Op 10 mei 2006 heeft de Rekenkamer haar eerste onderzoeksrapport aangeboden aan Provinciale Staten van Overijssel: Met één blik op de toekomst, Wonen, zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Overijssel. Uitkomsten Rekenkameronderzoek 2006 Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies naar voren gekomen: Algemene conclusie: provinciaal beleid is een eind op weg, maar is niet uitgekristalliseerd Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 6

12 1. Rol en beleid provincie: aandacht voor eigen rol, maar meerwaarde provinciaal beleid is niet duidelijk; 2. Interne afstemming: beleid wordt intern afgestemd, maar komt nog niet over als één geheel; 3. Aansluiting op wensen en behoeften gemeenten: beleid vindt aansluiting, maar aandacht nodig voor heldere visie. Daarnaast zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: o Hou vast aan genomen stappen, maar kijk kritisch naar de huidige opzet van het beleid; o Maak keuzes ten aanzien van de beoogde meerwaarde van de provincie; o Formuleer een integrale visie en pak wonen, zorg en welzijn sterker programmatisch op; o Formuleer heldere doelstellingen voor gesubsidieerde projecten; o Structureer de communicatie richting gemeenten. Conclusies op basis van het follow-uptraject Uitvoerige behandeling van Rekenkamerrapport Het Rekenkamerrapport heeft geleid tot een uitvoerige discussie binnen Provinciale Staten. Deze discussie is gestructureerd door een aantal uitgewerkte statenvoorstellen en heeft in december 2006 geresulteerd in een vastgestelde visie op senioren. Vervolg gegeven aan Rekenkamerrapport De provincie Overijssel heeft vooral vervolg gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer door het formuleren van een visie op senioren. Het is van belang op te merken dat het accent is verschoven van wonen, zorg en welzijn voor ouderen naar een bredere visie op senioren. Binnen de provincie Overijssel wordt een discussie gevoerd over de rol en meerwaarde van de provincie in het sociale domein en de communicatie met gemeenten is verder vormgegeven. Hoe verder? De Rekenkamer beoogt met het follow-uptraject Provinciale Staten, in het kader van hun controlerende taak, te ondersteunen bij het volgen van de ontwikkelingen op het terrein van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Met dit follow-uptraject sluit de Rekenkamer het onderzoek Met één blik op de toekomst vooralsnog af. Het is evenwel mogelijk dat over een aantal jaren een nieuw onderzoek wordt ingesteld, waarbij wederom wordt gekeken naar het onderwerp wonen, zorg en welzijn voor ouderen Beleidsrekening Gelderland Op 26 april 2006 heeft de Rekenkamer het rapport Prestaties gepresenteerd, Quick-scan jaarstukken provincie Gelderland 2005 aangeboden aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland. Uitkomsten Rekenkameronderzoek 2006 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 7

13 Het onderzoek leverde de volgende conclusies op: 1. Voor veel programma s moeilijk om aan de hand van de programmaverantwoording te bepalen of de doelen zijn behaald; 2. Moeilijk inzicht te verkrijgen in de jaarrekening door het ontbreken van tekstuele toelichtingen. Daarnaast zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: o Geef aan of doelen zijn gehaald; o Licht tabellen meer toe. Conclusie op basis van het follow-up-traject Rapport heeft verbeterslag ten aanzien van de beleidsrekening in versnelling gebracht De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport waren voor de provincie Gelderland herkenbaar. Op dit moment is men bezig met een verbeterslag ten aanzien van de beleidsrekening. Het gaat daarbij onder andere om de verbetering van de indicatoren. In de beleidsrekening 2006 wordt per programma antwoord gegeven op de vraag of de doelen zijn gehaald en worden verschillen tussen begroting en rekening per programma toegelicht. Uit het gesprek komt naar voren dat het rekenkamerrapport heeft gezorgd voor een versnelling van deze verbeterslag van de beleidsrekening. Hoe verder? De Rekenkamer heeft de intentie om het onderwerp begroting en rekening de komende jaren in haar onderzoeksprogramma op te nemen. In de toekomst zullen daarom meer onderzoeken volgen en zal ook de verbeterslag ten aanzien van de beleidsrekening 2006 met belangstelling worden gevolgd. Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 8

14 3. Interne organisatie 3.1. Personeel en Organisatie Medio 2006 zijn drie nieuwe medewerkers bij de Rekenkamer ingestroomd. Allereerst is de ontstane vacature voor de functie van management-assistente ingevuld. Verder zijn, zoals in de begroting 2007 al was aangekondigd, een senior en een junior onderzoeker geworven. Daarmee is het beoogde formatieplaatje van een directeur, vier onderzoekers en een management-assistente ingevuld. De drie nieuwe medewerkers zijn inmiddels in het kader van het integriteitsbeleid beëdigd door de voorzitter van de Rekenkamer. Met alle medewerkers van de Rekenkamer heeft de directeur gesprekken gevoerd conform de jaargesprekscyclus van de provincie Gelderland. De directeur voert deze gesprekken met de voorzitter van het bestuur van de Rekenkamer. De onderzoekers van de Rekenkamer hebben samen met onderzoekers van drie andere provinciale Rekenkamers een intensief opleidingstraject gevolgd. Het doel was om tot een verdere verdieping te komen van het doen van effectief rekenkameronderzoek. Een gezaghebbend opleider, de heer Dolmans, heeft dit traject verzorgd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2007 de onderzoekers van de verschillende provinciale rekenkamers elkaar wederom regelmatig zien. Op deze wijze worden inzichten gedeeld en van elkaar geleerd Samenwerking en informatie-uitwisseling Ook in 2006 is de Rekenkamer actief geweest in het op peil brengen en houden van diverse contacten met belanghebbenden. Het bestuur en de directeur van de Rekenkamer hebben onder meer gesproken met verschillende fractievoorzitters en commissievoorzitters van de provincies. Verder zijn er ontmoetingen geweest met de gedeputeerden en met de beide Commissarissen van de Koningin. Eén van de gespreksonderwerpen was de agendering van Rekenkamerrapporten in Provinciale Staten. In beide provincies is afgesproken dat elk Rekenkamerrapport niet alleen in de betreffende PS-commissie behandeld wordt maar ook in PS. De commissie- en PS-vergaderingen worden regelmatig bezocht door de Rekenkamer. Op deze wijze wordt goed voeling gehouden met de politiek-bestuurlijke praktijk. Ook met het ambtelijk apparaat worden geregeld gesprekken gevoerd. Samen met de Zuidelijke Rekenkamer is in 2006 een vooronderzoek opgestart naar het waterbeleid van de betrokken vier provincies. De reden hiervoor was de gedachte dat water zich niets aan trekt van provinciale grenzen. Tevens betrof het een goed pilot voor mogelijk toekomstige samenwerking met deze en andere Rekenkamers. De samenwerking leidt er toe dat ook het vervolg op het vooronderzoek gezamenlijk wordt opgepakt. Verder hebben de besturen en directeuren van de provinciale rekenkamers regelmatig contact. Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 9

15 De Rekenkamer Oost-Nederland heeft zich verder aangesloten bij de Kring Oost van de NVRR (Ned. Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies). Op deze wijze wordt ook gewerkt aan het opbouwen van contacten met gemeentelijke rekenkamers Inrichting en ict De Rekenkamer heeft in 2006 eveneens een intranetverbinding gekregen met de provincie Overijssel. Daardoor kan de ontsluiting van informatie benodigd voor onderzoek veel sneller en efficiënter verlopen. De inrichting van het kantoorpand in Deventer is waar nodig aangepast aan de instroom van de nieuwe onderzoekers en is nu volledig in gebruik Uitbestede onderzoeken: algemene voorwaarden Voor het aanbesteden van haar onderzoeken hanteert de Rekenkamer Oost-Nederland momenteel de Algemene Voorwaarden Diensten van de provincie Gelderland. Deze blijken echter minder goed aan te sluiten bij het primaire proces van de Rekenkamer. Daarom zijn er meer toegesneden Algemene Voorwaarden Diensten ontwikkeld waarbij de voorwaarden van de provincie als uitgangspunt zijn genomen. De aangepaste algemene voorwaarden liggen momenteel ter toetsing en goedkeuring bij de Provincie Gelderland. Indien deze goedkeuring wordt verkregen, zal de Rekenkamer deze aangepaste voorwaarden gaan hanteren voor haar aanbestedingstrajecten. Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 10

16 4. Toelichting lasten 2006 In dit hoofdstuk wordt de staat van baten en lasten zoals weergegeven in hoofdstuk 5 van een toelichting voorzien. De toelichting is gebaseerd conform hetgeen hierover is bepaald in hoofdstuk 8 (toelichting staat van baten en lasten). Bestuur en Personeel Salarissen vast personeel Medio 2006 zijn twee nieuwe medewerkers aangetrokken, een junior en een senior onderzoeker. Doordat de begroting uitging van uitbreiding van de formatie over geheel 2006 is er minder uitgegeven dan begroot. Reis- en verblijfkosten personeel De extra reis- en verblijfkosten zijn voor een belangrijk deel te verklaren door de twee extra medewerkers. Verder leert de ervaring dat de onderzoeken van de Rekenkamer en de reguliere contactmomenten bij bijvoorbeeld Statenvergaderingen, een verhoging van de reiskosten noodzakelijk maakt. Advertentiekosten werving personeel De ervaring leert dat advertenties in landelijke dagbladen kostbaar zijn maar ook noodzakelijk om goede onderzoekers te werven. Naar verwachting zal werving van nieuwe medewerkers niet frequent voorkomen bij de Rekenkamer. Opleidingen De onderzoekers hebben samen met Zuidelijke en Noordelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Zeeland een intensief opleidingstraject gevolgd. Door de samenwerking konden de kosten laag worden gehouden en is er minder uitgegeven dan begroot. Inhuur Externe deskundigen Dit jaar bleek het beschikbare budget ruim voldoende om de geplande onderzoeken uit te kunnen voeren. De kritische kijk van de Rekenkamer naar een optimale prijs/kwaliteitsverhouding bij het uitbesteden van onderzoeken, heeft hieraan bijgedragen. Twee onderzoeken betroffen zogenaamde vooronderzoeken. De kosten daarvan waren lager dan begroot. Eén vooronderzoek is samen met de Zuidelijke Rekenkamer uitgevoerd. De kosten daarvan zijn gedeeld. Verder wordt aangetekend dat enkele onderzoeken door een niet voorziene uitloop in de planning niet in 2006 konden worden afgerond. Het overgehouden bedrag is dus gedeeltelijk vertekenend. Uitzendkrachten Doordat de bureaumanager een andere baan vond, was het noodzakelijk om tijdelijk een uitzendkracht als nieuwe management-assistente aan te nemen. Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 11

17 Huisvesting Energielasten Er is vooralsnog afgezien van een reservering gezien het relatief geringe bedrag. Verzekeringen De ervaring leert dat de post verzekeringen lager begroot kan worden. OZB Er is vooralsnog afgezien van een reservering gezien het relatief geringe bedrag. Servicekosten Schoonmaakkosten Deze kosten zijn lager dan begroot maar zullen volgend jaar als gevolg van een lichte uitbreiding van de dienstverlening stijgen. Beveiliging De ervaring leert dat de post beveiliging lager begroot kan worden. Onderhoudskosten De onderhoudskosten zijn hoger door het aanbrengen van diverse extra verlichting en aanpassing van de verwarmingen op de bovenverdieping. Vanuit arbo richtlijnen was dit noodzakelijk. Tevens zijn er onderhoudswerkzaamheden geweest in verband met lekkage aan de achtergevel en de goot. Telefoonkosten Het verschil tussen budget en realisatie is te verklaren door de BTWtoerekening. Informatievoorziening Onderhoud computerapparatuur Het in gebruikzijnde netwerk met apparatuur is in de praktijk voldoende betrouwbaar maar wel blijkt dat regelmatig onderhoud, waaronder updates van software, noodzakelijk is. De ervaring leert dat onderhoud van ICT-voorzieningen (w.o. de website) hoger begroot zal moeten worden. Extern drukwerk De kosten voor het drukken van rapporten vielen hoger uit dan verwacht. Daarom is voor toekomstige rapporten een andere manier van drukken en inbinden gekozen. Tevens is er een basis omslag gedrukt voor de komende twee à drie jaar. Boeken In de praktijk blijkt de informatievoorziening voor een groot deel te vinden te zijn bij de informatievoorzieningcentra (bibliotheken) van de beide provincies, de intranetten van de beide provincies en op het internet. Daardoor zijn geen boeken aangeschaft. Het blijft voor de toekomst belangrijk dat er wel voldoende ruimte is om noodzakelijke vakliteratuur te kunnen aanschaffen. Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 12

18 Contributie lidmaatschappen De Rekenkamer vindt het belangrijk aangesloten te zijn en te blijven bij landelijke beroepsverenigingen en kenniskringen. De ervaring leert dat de contributie hoger begroot zal moeten worden. Aanschaf automatiseringsapparatuur De budgetoverschrijding is voor een belangrijk deel te verklaren door de twee extra medewerkers en de daarvoor benodigde ICT-apparatuur. Aanschaf telefonieapparatuur Er was geen extra aanschaf van telefonievoorzieningen noodzakelijk. Deze is na een termijn van 3 jaar na de eerste aanschaf voorzien. Kantoor Kantoorbenodigdheden Er is sprake van enige onderbesteding. De ervaring over een aantal jaren zal een beter beeld geven wat gemiddeld nodig is voor kantoorbenodigdheden. Aanschaf meubilair Het reeds aangeschafte meubilair was voldoende op peil om de huidige personeelsbezetting aan te kunnen waardoor nieuwe aanschaf niet nodig was. Deze is na een termijn van 10 jaar na de eerste aanschaf voorzien. Uitbesteding administratie aan de Provincie Gelderland Het verschil tussen budget en realisatie is te verklaren door de BTWtoerekening. Overig Bankkosten Dit betreffen de rentebijschrijvingen over het tegoed van de Rekenkamer. De rentebijschrijvingen zullen fluctueren met de geldende rentetarieven en de banksaldi. De laatste zal fluctueren afhankelijk van het moment van besteding en ontvangst van de liquide middelen. Deze post zal niet worden aangepast in toekomstige begrotingen van de Rekenkamer. Algemene kosten In de begroting 2006 was deze post nog niet begroot. De uitgaven die zijn geboekt op algemene kosten hebben bijvoorbeeld betrekking op huishoudelijke producten, bijvoorbeeld koffie, die nodig zijn om als zelfstandig organisatie-eenheid te kunnen functioneren. Ook het onderhoud van de (kleine) tuin, behorend bij het pand, zijn hierop geboekt. Reserves BTW-compensatie De provincies hebben de mogelijkheid om via de zogenaamde transparantiemethode de door de Rekenkamer betaalde BTW terug te ontvangen van het BTW-compensatie-fonds. De te declareren BTW over 2006 bedraagt in totaal ,-. De Rekenkamer heeft deze BTW, ieder Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 13

19 voor de helft, doorgeschoven naar de beide provincies. Het verschil in de opbrengsten à ruim ,-. is te verklaren door het verschil tussen de geschatte opbrengst van de BTW-doorschuiving ( ) en de werkelijk doorgeschoven BTW ( ). Onverdeeld resultaat Het onverdeelde resultaat van de Rekenkamer over 2006 bedraagt ,-. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn kort samengevat: een lagere uitgave dan begroot op de post inhuur externe deskundigen ; een lagere uitgave dan begroot op de post salarissen vast personeel. De uitgebreide toelichtingen voor de verschillen zijn onder de hiervoor genoemde posten terug te vinden. De Rekenkamer heeft met de haar beschikbaar gestelde middelen de prestaties kunnen leveren die gepland waren. Enkele onderzoeken die gepland waren voor 2006, zijn als gevolg van een uitloop in de planning niet in 2006 afgerond en vormen dus een extra last op de begroting Deze last is echter beperkt waardoor de Rekenkamer zich op het standpunt stelt dat de reeds beschikbaar gestelde middelen voor 2007 voldoende zijn om de geplande onderzoeken voor 2007 te kunnen realiseren. Het voorstel van de Rekenkamer aan de Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel is om het onverdeelde resultaat van 2006 toe te voegen aan de algemene reserves van de beide provincies (ieder voor de helft). Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 14

20 Jaarrekening 2006 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland 15

Ontwerpbegroting 2015

Ontwerpbegroting 2015 Ontwerpbegroting 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2014

Ontwerpbegroting 2014 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem. Deventer, 30 juni 2010

Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem. Deventer, 30 juni 2010 Ing. 5 juli 2010 PS2010-59 2010-0 PS29/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem Deventer, 30 juni 2010 Aan: De leden van Provinciale Staten van de

Nadere informatie

Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9

Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9 Deventer, 11 juni 2009 Aan: De leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl

J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl mm* Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. Griffie, mevr. R. Wiggers Postbus 10078 8000GB Zwolle Deventer, 30 juni 2010 J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl ; - AW :t >,? ir > J ; PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

Nadere informatie

lekenkamer OOST-NEDERLAND

lekenkamer OOST-NEDERLAND lekenkamer OOST-NEDERLAND Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. griffie, mevrouw R.Wiggers Postbus10078 8000GB Zwolle Deventer, 3 juni 2010 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/2-0/0 /6o^ 0

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010

Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken 2009... 3 1.1. Afgeronde onderzoeken... 3 1.2.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Begroting 2016 Deventer, juni 2015

Begroting 2016 Deventer, juni 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Deventer, 29 maart 2006

Deventer, 29 maart 2006 Provinciale Staten van Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland Postbus 9090 Achter de Muren Zandpoort 6 6800 GX Arnhem 7411 GE Deventer Griffie t.a.v. mevr. R. Wiggers Telefoon: 0570-665800 Fax: 0570-649702

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rekenkamer. Voor overigevragen of opmerkingen over de begroting kunt u zichwenden tot ondergetekende.

Rekenkamer. Voor overigevragen of opmerkingen over de begroting kunt u zichwenden tot ondergetekende. Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. Griffie, mevr. R. Wiggers Postbus178 8GB Zwolle Deventer, 11 juni 29 Rekenkamer PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5Aocg/56g D nt : 15 JUN 29 Routing a.d.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Adviseren PS door Cie AB Vaststellen door PS

Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Adviseren PS door Cie AB Vaststellen door PS Provinciale Staten VOORBLAD provincie GELDERLAND Onderwerp Begroting Rekenkamer Oost-Nederland 27 SIS-nummer PS26-442 Agendering (advies griffie) CieAB CieEM CieLG CieRO CieVW CieWZ 14juni26 Provinciale

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING CHALLENGES TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

Bericht Page 1 of 1. Nanuru, MH (Anna) 3-4-2012

Bericht Page 1 of 1. Nanuru, MH (Anna) 3-4-2012 Bericht Page 1 of 1 Nanuru, MH (Anna) Oorspronkelijk bericht Van: Martine Kolk [mailto:m.kolk@rekenkameroost.nl] Namens Claudio F.M. Bruggink Verzonden: maandag 2 april 2012 14:25 Aan: marthavanabbema@planet.nl;

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2014 Baambrugge Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 3 Financiële positie 4 JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. Accountantsverklaring jaarrekening 2006

16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. Accountantsverklaring jaarrekening 2006 Aan de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 6 7050 AA Varseveld a~íìã= _ÉÜ~åÇÉäÇ=Çççê= låë=âéåãéêâ= 16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. låçéêïéêé= Accountantsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Bijbel, Media & Samenleving te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.

Nadere informatie