VvE Kadijkveste * alv *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VvE Kadijkveste * alv 16-6-2009 *"

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VvE KADIJKVESTE GEHOUDEN TE AMSTERDAM OP 16 JUNI Opening / tekenen presentielijst 1.1. De heer Lenglet opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom De presentielijst: de voorzitter vraagt of iedereen getekend heeft waarna de stemmen geteld worden Dit is een tweede vergadering. De regel dat voor uitgaven ten laste van enig reservefonds een quorum van minimaal 67% vereist is, is daarom niet van toepassing. Wel is voor zo n uitgave een meerderheid van 67% vereist Er zijn minder dan 50% appartementen aanwezig of vertegenwoordigd. 2. Mededelingen / vaststellen agenda / verkiezing voorzitter van de vergadering 2.1. De heer Lenglet zal de vergadering voorzitten Agenda wordt vastgesteld conform de uitnodiging, met uitzondering van punt 9C, dat komt te vervallen. Punt 9 C handelt over de daken en zal volgend jaar op de agenda terugkomen De voorzitter verzoekt de leden om punten voor de agenda jaarlijks voor 1 maart in te dienen. 3. Notulen d.d Punt moet aangevuld worden met exploitatiesaldi Punt 4.4.4: Correctie/aanvulling: Blok 3 reserveert wel! Voor de bedrijfsruimten wordt niet meer gereserveerd omdat de bestaande reserves voldoende zijn Actielijst: Onderzoek van Reuvers Donkersloot naar de rookgaskanalen ivm HRketels: er is geen duidelijke conclusie. Het onderzoeksrapport zal met de notulen worden meegestuurd Punt 17.1: met andere verenigingen is nog geen overleg geweest De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 4. arrekening 2008 / verslag kascommissie 4.1. Balans van de totale VvE: Per vertoont de balans een credit debiteurensaldo. Dit houdt in dat er geen substantiële betalingsachterstanden zijn en er zelfs bedragen vooruit zijn betaald Aan rente is op nog een bedrag van 3.795,-- te ontvangen De reserves, inclusief exploitatieoverschotten, bedragen totaal ,--. Van alle blokken en fondsen zijn de reserves toegenomen, behalve die van Blok 3 en Fonds G Verlies-en winstrekening per blok Eigenaar van nr. 90 vraagt zich af waar de schoonmaakkosten van de garage terug te vinden zijn. Het schoonmaakbedrijf verstuurt geen gespecificeerde nota s en de kosten zullen worden doorbelast aan de parkeergarage De eigenaar van nummer 90 vraagt zich af of het herstel van de lekkage van een standleiding geen verzekeringswerk is. Binnen het bestuur worden de verzekeringszaken behandeld door dhr. Oden. 1

2 4.6. De eigenaar van nummer 76 heeft schade gehad en wist niet waar ze dit melden moest. De afspraak is dat schades gemeld worden bij de heer Edwin Oden. In dit geval betrof het een schade (plaat in een systeemplafond) veroorzaakt door de bovenbuurman. In principe komt dit voor rekening van de w.a. verzekering van de bovenbuurman, of voor de inboedelverzekering van nr De eigenaar van nummer 144 vraagt zich af hoe de besluitvorming over de vervanging van de hydrofoor tot stand is gekomen. In principe is hiervoor toestemming van de ALV nodig. De kascommissie heeft in haar verslag vermeld dat m.b.t. de vervanging van de hydrofoor niet de juiste procedure is gevolgd. De voorzitter erkent dit Verslag kascommissie bij monde van mevrouw Vaillant: De kascommissie doet voorstellen voor een andere werkwijze. Bijvoorbeeld voor de opsplitsing van de spaargelden en deposito s. Het bestuur neemt deze voorstellen over. Mevrouw Van Dijken (58) stelt voor om hierover bij Vereniging Eigen Huis advies in te winnen De banken sturen nog steeds geen kopie bankafschriften naar DHB. Het bestuur zegt toe dit te zullen regelen De kascommissie is van mening dat de administratie een juist beeld geeft en er verzorgd uit ziet Voor een besluit over het uitbetalen van de exploitatieoverschotten van voorgaande jaren kunnen twee wegen gevolg worden, t.w. eerst bespreken per blok en op grond daarvan op de volgende alv een besluit nemen, of direct voor de volgende alv agenderen. Het voorstel van bespreking per blok en besluiten in de volgende alv, wordt met enkele tegenstemmen en 2 onthoudingen, aangenomen Het onderhoud van de tuin is hoger uitgevallen i.v.m. lekkage. Er zijn nieuwe lampen gekomen De jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld. 5. Decharge bestuur en administrateur Decharge wordt verleend voor het boekjaar Bestemming exploitatiesaldi 2008 Voorheen zijn positieve exploitatiesaldi toegevoegd aan de reserves. Het voorstel is om dat niet meer te doen, maar terug te betalen aan de leden. Het exploitatie overschot 2008 wordt toegevoegd aan de reserves. De exploitatieoverschotten 2008 worden toegevoegd aan de betreffende overschotten exploitatie saldi. 7. Begroting Samenvoegen v.d. posten schilderwerk en schilderwerk gevel bij Blok 3: Het argument om deze posten samen te voegen is om extra steigerkosten te vermijden. De meerderheid van de leden van Blok 3 zijn tegen dit voorstel omdat de gevel 1x per 10 jaar geschilderd wordt en de rest 2 tot 3 keer in de 10 jaar. Besloten wordt om de situatie niet te wijzigen Terugbetalen van de reserve aan de eigenaren van de bedrijfsruimten: Het betreft de terugbetaling van de reserve van ,-- die in het verleden is gevormd. Er wordt al enige jaren niets anders toegevoegd dan de rente. 2

3 De heer Rijnbeek is van mening dat deze reserve niet voor niets is gevormd en vraagt zich af waar vaste lasten, zoals rioolrechten en water van betaald worden Mevrouw Vaillant meent dat het wettelijk verboden is om reserves terug te betalen Besloten wordt om geen beslissing te nemen, maar eerst uit te zoeken of reserves terugbetaald mogen worden. 7.3 Begroting en bijdrage De begroting is opgesteld door dhr. Dekker met een verhoging ter correctie van de inflatie. Gevraagd wordt waarom er is verhoogd, en niet verlaagd met bijv. 5 %? Mevr. Vaillant zou voortaan graag de uitsplitsing van de begrotingstotalen willen zien. Dhr. Dekker geeft te kennen dat die uitsplitsing er is. Het bestuur maakt een gedetailleerde begroting. Aan de vergadering worden de totalen gepresenteerd Den Hengst stelt voor de bijdrage niet per 1 januari, maar per 1 juli aan te passen. Dat vermijdt administratieve verwikkelingen, en betekent ook dat de verhoging ingaat nadat de vergadering is geweest. De vergadering stemt (met 1 onthouding) in met dit voorstel. 8. (Her)benoeming leden kascommissie De controle van 2008 is uitgevoerd door mevrouw Vaillant en de heer Van Unen die in hetzelfde blok wonen. Beiden leden verklaren zich bereid ook de controle van 2009 voor hun rekening te nemen, maar zouden graag zien dat iemand uit een ander blok ook deelneemt. Niemand meldt zich aan. 9. Onderhoud 1. Kosten verwijderen graffiti: Het bestuur stelt voor om de kosten voor het verwijderen van graffiti onder de verdeelsleutel van 1/93 te brengen. Het voorstel wordt afgewezen omdat men het graffitibeleid aan de blokken wil overlaten. 2. Schouw door de brandweer: Het bestuur stelt voor om het gebouw door de Brandweer op brandveiligheid te laten controleren Het bestuur stelt uitdrukkelijk niet aansprakelijk te zijn voor de gevolgen als de leden van de vereniging de gemeenschappelijke ruimten niet vrijhouden. Het bestuur wenst dat deze ruimten, conform het modelreglement, en ten behoeve van de veiligheid vrij zijn van spullen Besloten (4 stemmen tegen, 4 onthouding) wordt om een veiligheidsschouw te laten uitvoeren door de Brandweer of een andere instantie. De kosten komen t.l.v. Algemeen. 3. Dakbeplanting van de garages: Dit punt wordt t.z.t. opnieuw geagendeerd. 4. Vervangen noodverlichting: De noodverlichting in de parkeergarage van Blok 2 is aan vervanging toe. Er zijn twee offertes aangevraagd, t.w. bij Electro Service en bij Paraat De meerderheid van Blok 2 stemt voor het vervangen van de noodverlichting door Paraat. Er is 1 onthouding. 5. Plaatsen van mosquito s: 3

4 Het bestuur adviseert om geen mosquito s te plaatsen omdat er een verbod dreigt. Bovendien is dit het verplaatsen van het probleem Besloten wordt geen mosquito s te plaatsen. 10. Diversen 1. Gift aan Villa Kadijken: Het voorstel is om een bedrag beschikbaar te stellen voor sociale activiteiten Besloten wordt om 250,-- beschikbaar te stellen t.l.v. de reserve sociale kontakten. Er zijn 3 stemmen tegen. 2. Tuinmeubilair: Het bestuur stelt voor om 1000,-- beschikbaar te stellen voor tuinmeubilair Met 1 stem tegen, 3 onthoudingen, wordt besloten dit voorstel uit te voeren. 11. Inschrijving Kamer van Koophandel / (her)verkiezing bestuur / bestuursaansprakelijkheidsverzekering 1. Inschrijving van de VvE bij de Kamer van Koophandel is wettelijk verplicht. Het bestuur zal worden ingeschreven. 2. De heer J.P. van Doorne uit Blok 2 legt zijn bestuursfunctie neer i.v.m. zijn komende verhuizing. Kandidaten voor deze functie worden gevraagd zich te melden. 3. Er is al een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 12. Tuinfeest 1000,-- 1. Er is een tuinfeest gepland op zaterdag en de vereniging wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten van 1000, Een amendement op dit voorstel om de kosten te verhalen op de deelnemers, wordt afgestemd. Met 1 stem tegen wordt besloten de bijdrage toe te kennen. 13. Rondvraag 1. De heer P.H. Bloemer meldt dat hij een nieuwe firma gevonden heeft voor het onderhoud aan de schuifpuien. 2. Het bestuur meldt dat er klachten zijn binnen gekomen over overlast. Klagers dienen in eerste instantie de overlastveroorzakers zelf aan te spreken. Zover bekend is dat ook gebeurd. Het bestuur vraagt iedereen rekening met elkaar te houden om zo het leefklimaat voor iedereen zo plezierig mogelijk te houden. 3. Mevrouw Hagemeijer (46) heeft last van de lucht van barbecue in de binnentuin en vraagt het bestuur regels te stellen. Het bestuur zal zich hierover beraden. 4. Aan DHB wordt gevraagd om de stemmen te specificeren i.v.m. de garages. Zij zullen bekijken of dit mogelijk is. 5. De hal van Blok 3 is opgeknapt, maar daarna door verbouwing weer beschadigd. En zonder dat de veroorzaker de schade heeft hersteld. Afgesproken wordt dat het bestuur contact opneemt met de veroorzaker van de schade. 6. Ooit is afgesproken dat binnentuin katvrij gehouden zou worden in verband met de vogels. Maar deze afspraak is nooit gehandhaafd. Het bestuur is van mening dat dergelijke regels niet gehandhaafd moeten worden door sancties opgelegd door het bestuur, maar dat van iedereen gevraagd en verwacht mag worden zich er aan te houden uit het oogpunt van normale omgang met elkaar. De heer Bruyniks is van mening dat de katten geen overlast geven. 7. De heer Pieters (36) geeft aan het onbevredigend te vinden dat het bestuur het standpunt inneemt dat ze er niets mee kunnen. Zijn inziens heeft het bestuur een 4

5 taak in deze. 8. De heer E. Bloemer wil voor zijn blok toch laten onderzoeken of een HR ketel kan worden gebruikt als het kanaal wordt aangepast. 14. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng, en sluit de vergadering. Amsterdam, september 2009 w.g. Jean Lenglet Voorzitter IJnze den Hengst Administrateur Indien de notulen niet correct zijn gelieve u ons hiervan binnen 1 maand na verschijnen schriftelijk van in kennis te stellen. Bijlagen: presentielijst, verslag Reuvers en Donkersloot, bijdrage Bijdrage met ingang van 1 juli 2009: zie bijlage Wij verzoeken u de bijdrage middels een automatische betaling per maand te voldoen op rekening t.n.v. de vereniging bij de Postbank. VvE Beheer Den Hengst BV biedt u de mogelijkheid uw bijdrage te incassseren. Indien u dit wenst, gelieve een aanvraagformulier aan te vragen op telefoonnummer of via Actielijst 1. DHB/Bestuur: Onderzoeksrapport over rookgaskanalen meesturen met de notulen. 2. DHB: Specificeren/controleren van de boeking van de schoonmaakkosten bij blok 2 3. Oden/DHB: Onderzoeken of herstel lekkage nr. 90 verzekeringswerk is. 4. Bestuur/DHB: Uitvoeren adviezen kascommissie. 5. Bestuur/DHB: Agenderen van besluit over het uitbetalen van exploitatie overschotten. 6. Bestuur/DHB: Uitzoeken of reserveringen terugbetaald mogen worden. 7. Bestuur/DHB: Uitvoeren van schouw door de Brandweer of andere instantie. 8. Bestuur/DHB: Vervanging noodverlichting garage Blok Bestuur/DHB: 250,-- voor Villa Kadijken. 10. Bestuur/DHB: 1000,-- voor tuinmeubilair 11. Bestuur/DHB: 1000,--- voor tuinfeest 12. DHB: specificatie stemmen ivm garages 13. Bestuur: Contact met veroorzaker van de schade in hal van blok 3. 5

6 Presentielijst bij de vergadering van 16 juni 2009 Naam Present Naam 2 e eigenaar Present Volmacht aan A.M.P.M. Brugman Mw. Y.L. Veldman Dochter Mw. M. Langendijk Mw. A. Post R.D. Aluvihare B.H.A.F. nsen Mw. J. Bookelmann B.W. Joenje Mw. M. Looijen E.E.K. Oden G. Maes G.J.B. Datema J. Langenhof Mw. P. Davids J. van Megen A. Nussbaum M. van Riel M. de Bruin O.U. Delfos Visser Mw. M. Hartogensis H.C. Hartogensis J. Hildering N. Ligthart Mw. M. vd Berg R. Pieters Mw. E. de Vries A.J. Roelofs C.A.M. van Gool A.A. Klomp J. Brouwer Mw. K. van der Valk T.L. O Callaghan Mw. E. O Callaghan E.C. Hagemeijer E.G. Geerdink Mw. A. van Mourik Mw. E.E. Tegelaar N. Hoekmeijer V.L.C. van Rijn T.A.P. van Dijken P.F. Vos F.W. Bakker R.M.S. Scholtens Mw. E. van Zinderen J.D. Heijbroek A.M. Eichhorn Open Mw. H. Heyster J.E.M. Meester S. Ohler E.T.M. Ruben Liesbet E.G. Ploeg P.J. Bruyniks 6

7 H.D. Glasbergen Mw. S.A. Bordes J.E. Mosselman E. Ploeg M. Vermeulen H.P.C.M. nsen D. Kuipers M.M.D. Scholten A.M.P.M. Burgman M.W.A.M. Corten T. Hudson Mw. A. Jurada D.J. de Jong J.E.M. Lenglet Mw. F.C. Posthumus E. Bloemer P.R. Houbanova Mw. H. Dahles Open F. Slijpen Mw. E. Spekschoor E.W. Dil R.M. te Dorsthorst C.M. TH. Potma Open R. Roel Mw. A. de Regt L. Menichetti Mw. A. Meijerink J.A. van Doorn Mw. C. Riemers Mw. I.J. de Niet B.J. Holthaus Mw. K.A. Hoang M.O. Andel Mw. R.M. Amato J. lenglet V.M. Ypma Mw. N. vd Giesen B.P.J. Vink R. Breek J. Lenglet C. Rijnbeek Mw. A.G.G. Bok J.A. Lotgering Mw. E.S. Rouw P. Ch. Klein Bog (2x) W.H.J. de Horde H. Passchier Heijmans Beheer L.A.M.C. Claas Mw. N. Bruggen M. Bakker L. Claas P.H. Bloemer (2x) Mw. A. van Veen H. van Leyden S. van Wijk F.W.G. Verheul 7

8 Mw. C. vd Giesen T.E. Lieve A.A. Mas Mw. H.L. Hiemstra L. Lemmers Mw. H. Olbertz S.M. van Wijk B.J. Schenkels Mw. A. Bergmans F.H. Kranendonk J. den Dekker D. Bosman H.J. van Unen Mw. A. Vaillant L.H. Karsten A Slothouber J.H. Boetzel J.P.A.M. van Bragt H. ten Hoopen R.P.I. van Dijk F.C. Posthumus J. Lenglet M. Luyendijk E. Wiersma P.S. van Dam Mw. M. van Dam E.T.M. Ruben S.P.M. Meyknecht P. den Boer Mw. C. Raes E.B. Zommers IJ. den Hengst Administrateur Mevr. J. de Haan Notulist, geen lid 8

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel 66 3033 EN Rotterdam telefoon (0 JO) - 466 32 63 fax (OIO) - 265 0426 De heer Atlanta 2903 PH Capelle aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: EP Datum: 20 augustus

Nadere informatie

A G E N D A VERGADERING:

A G E N D A VERGADERING: - AGENDA VVE "de Haven Tweeling" DATUM: 20 mei 1997 20.00 uur PLAATS: vergaderzaal, Hoogte Kadijk 179 VERGADERING: TIJDSTIP: Opening, vaststellen agenda Mededelingen Behandeling en vaststelling verslag

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur.

Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Vogeldorp Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden 16 december 2008, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 273; aantal stemmen vertegenwoordigd: 272 (99,63 procent)

Nadere informatie

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 13 maart 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter.

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter. Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012 JOVD Datum: woensdag 18 april 2012 Plaats: Mariaplaats 14, Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING DE HAVEN- TWEELING D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is 1397.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 NOVEMBER 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk,

Nadere informatie

5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering.

5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering. Ooms makelaars bv -s beqrijfsobjekten - kantoren winkels woningen ---- beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantièin Cl vastgoed beheer Vere~~g~~g ~a~ E~ge~aars :fla.t.g~bc>u.vv

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur.

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering 13 februari 2013 Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Aanwezig; Dagelijks bestuur: Algemeen bestuur:

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 34 van de 54 uit te brengen stemmen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd door de heer De Rijk. Namens Vervane Beheer bv is aanwezig de heer

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Bordewijklaan 109, Groningen

Bordewijklaan 109, Groningen Bordewijklaan 109, Groningen Op een leuke plek aan de zuidkant van Groningen in de groene en ruim opgezette wijk de Wijert-Zuid gelegen, goed onderhouden comfortabele gelijkvloerse benedenwoning met een

Nadere informatie

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering VVE 24 mei 2007

Notulen van de Algemene Ledenvergadering VVE 24 mei 2007 Algemene Leden Vergadering 24 mei 2007 Mei 2007 Notulen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Eigenaren 2 e complex, gehouden op 24 mei 2007 in Wijkcentrum Holy, Aristide Briandring

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie