Concept Notulen Algemene ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof Gehouden 29 maart 2010, de Serre, Pieter Callandlaan 258a te Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Notulen Algemene ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof Gehouden 29 maart 2010, de Serre, Pieter Callandlaan 258a te Amsterdam"

Transcriptie

1 Concept Notulen Algemene ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof Gehouden 29 maart 2010, de Serre, Pieter Callandlaan 258a te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter van de vergadering De heer Rutger den Besten (bestuurslid) opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Deze vergadering is een vervolg op de ALV d.d. 18 februari Op die vergadering ontbrak voor enkele agendapunten het vereiste quorum. Tevens zijn een aantal punten wegens tijdgebrek niet aan de orde gekomen. 1. Vaststellen quorum Aanwezig de eigenaars van: Johan Hofmanstraat: 263;285;303;307;321;325;329;335;339;341;343;345;78 P8 Jan Oudegeeststraat:80;84;86;90; Dr. E. Boekmanstraat: 31;33;41;45;47; Volmachten: Johan Hofmanstraat: 289 en 301 aan mw. Brinkman Het totaal uit te brengen stemmen bedraagt 633 Het totaal aantal aanwezige stemmen bedraagt 264. Voor agendapunt 8 en 11 is 2/3 meerderheid van de nu aanwezige stemmen vereist. 2. Bespreken, vaststellen en ondertekenen notulen d.d. 18 februari 2010 Desgevraagd bevestigt de voorzitter dat de hekken bij de brandtrap door dhr. Kalis (Van Wijnen) zijn nagekeken, waarvan een notitie is gemaakt. Het lijkt op een constructiefout, waar af en toe smeren wel helpt, maar dit blijkt slechts een lapmiddel. De sluiting bij het andere hek is verbeterd en verwacht wordt dat ook het onderhavige hek steviger wordt. Mevrouw de hen Johan Hofmanstraat 343 herinnert eraan dat zij, in tegenstelling tot wat de notulen weergeeft, zelf aanwezig waren en niet bij volmacht. Voor het quorum maakt dat geen verschil. De notulen worden op dit punt gecorrigeerd en opnieuw verzonden. Gemeld wordt dat de garagedeur aan de Hofmanstraat open blijft staan. De voorzitter antwoordt dat ook dit bij dhr. Kalis bekend is, deze zal de dranger goed afstellen. De notulen wordt verder goedgekeurd en vastgesteld. 3. Bespreking en goedkeuring Huishoudelijk Reglement (concept ) en naleving splitsingsakte. Op het verzoek om voorstellen en opmerkingen over het concept in te dienen ontving het bestuur slechts drie reacties waarmee het bestuur veronderstelt dat men akkoord is. Enkele punten komen ter vergadering nog aan de orde. Artikel 2a: Gemeenschappelijke ruimten. Gevraagd wordt of de parkeergarage ook gemeenschappelijke ruimte is want de ruimte is niet in artikel 2 opgenomen. Eigen Haard bevestigt dat dit wel het geval is en zal dit toevoegen. Artikel 2b: Kleur van de gevelbekleding. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk gebouweigen kleuren toe te passen. Onder gevelbekleding moet overigens worden verstaan:. - Kleur van de rolluiken aan galerijzijde. De voorzitter vraagt of er bezwaren bestaan tegen bepaalde kleuren en somt enkele kleuren op. De leden spreken hun voorkeur uit voor een zekere uniformiteit. Het houtwerk is van kleurcode 9010, de vergadering stemt ermee in om voor de rolluiken diezelfde code aan te houden. Het risico op te grote witte vlakken is beperkt, omdat niet iedereen een rolluik zal aanschaffen. 1

2 - Kleur van de zonwering. De architect is tot drie keer toe gelegenheid geboden zich uit te laten over de kleur van de zonneschermen, maar heeft hierop niet gereageerd. De voorzitter legt verschillende kleurenopties voor, waarbij een voorkeur bestaat voor blauw met witte strepen. Mw. Brinkman voorziet verwarring en bezwaar onder de afwezige leden. Omdat dit onderwerp niet als zodanig is geagendeerd en wel ingrijpend is, wordt voorgesteld om hiervoor medio mei een bijzondere vergadering uit te schrijven. Eigen Haard zal bij de uitnodiging een termijn stellen om te reageren op het kleurenvoorstel, dat zowel de voorzijde als achterzijde van het gebouw betreft. Een en ander zou ruim vóór de zomer moeten zijn afgehandeld. - Fietsen in garage. Gevraagd wordt of onverkochte parkeerplekken voor stalling van fietsen kunnen worden gebruikt. Mw. Brinkman antwoordt daarop dat de VvE deze parkeerplekken niet in eigendom heeft en er daarom niet over kan beschikken. Lege plekken worden door eigenaar Eigen Haard te koop gezet, de bedoeling is dat deze allemaal verkocht worden. Mw. Buiten merkt op dat verkoop aan buitenstaanders mogelijk risico s met zich brengt. Het is niet de bedoeling dat de VvE investeert in beveiligingsmaatregelen en intussen de deur open staat voor nietleden. Mw. Brinkman neemt die ongerustheid weg, kopers van parkeerplaatsen worden ook lid van de VvE en dienen zich ook tehouden aan de regels die voor iedereen gelden. Artikel 2m: Schotels. Gesignaleerd wordt dat in strijd met akte en reglement schotels zijn geplaatst, de vraag is of daarvoor geen andere oplossing bestaat. Bijvoorbeeld plaatsing op het dak, als dat technisch veilig en mogelijk is. De akte bepaalt dat niet aan de gevel, maar wellicht wel op schuurtje of in de tuin schotels mogen worden geplaatst. Mw. Brinkman meldt dat Eigen Haard in opdracht van het bestuur van meet af aan bewoners aanschrijft die de regel negeren. Zij memoreert een recente uitspraak van de Hoge Raad waarin staat dat schotels niet verboden kunnen worden. Het betrokken lid vraagt echter geen verbod maar een andere oplossing, om wildgroei te voorkomen. Het bestuur ziet voor zichzelf geen handhavingstaak weggelegd en adviseert leden om elkaar onderling rechtstreeks aan te spreken. Daar wordt tegen ingebracht dat volgens artikel 11 van het huishoudelijk reglement toezicht op naleving wel degelijk een bestuurstaak is. Men is het erover eens dat het reglement consequent moet worden toegepast, zowel voor wasgoed, schotels als wat dan ook. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de sommering, is het bestuur volgens de akte verplicht boetes op te leggen. Artikel 3: Volgens sommige leden is de bepaling over geluidsoverlast tot uur moeilijk waar te maken. Wettelijk gezien is overlast vóór uur niet als overlast aan te merken en dus geen grond voor maatregelen. Niettemin is deze regel opgenomen om een acceptabel leefklimaat te waarborgen. Boren in de avonduren bijvoorbeeld is onacceptabel. Is incidentele overtreding van deze regel onvermijdelijk, dan dient dat in onderling te overleg te gebeuren. Ondanks de duidelijke richtlijn is er ook sprake van structurele en anonieme overtreding. Die eigenaren wordt hierbij nog eens uitdrukkelijk verzocht met het reglement en met elkaar rekening te houden. Het bestuur benadrukt dat niet alles in een huishoudelijk reglement is te vatten en dat dit naar redelijkheid en billijkheid moet worden geïnterpreteerd. Mw. Brinkman vult aan dat een reglement maatwerk is en per jaar desgewenst kan worden aangepast aan de bijzondere situatie van vereniging, zolang die niet in strijd komt met modelreglement en splitsingsakte. Artikel 6c roept de nodige vragen op. Door de vage of althans ruime omschrijving, ook van artikel 5:132 BW, ontstaat gemakkelijk discussie over wanneer sprake is van de noodzaak tot toegang verschaffen. Nu dit in de akte al is opgenomen is vermelding in het huishoudelijk reglement irrelevant. Besloten wordt daarom om artikel 6c geheel te schrappen. 2

3 Artikel 6d: Privégedeelten. Gevraagd wordt of de jaarlijkse controle van het ventilatiesysteem collectief kan geschieden, met het oog op kostenbesparing. Mw. Brinkman antwoordt dat het onderhoud van nieuwe installaties, waaronder de mechanische ventilatie, niet jaarlijks gebeurt maar eens in de twee jaar. Omdat aspirant kopers de vrijheid moeten houden zelf een bedrijf te kiezen voor onderhoud, worden dergelijke contracten buiten de VvE gehouden. Wel is het mogelijk om onderling gezamenlijk een bedrijf in te schakelen, op individuele titel. De voorzitter vertelt al bezig te zijn met een inventarisatie daarvan. De vergadering gaat akkoord met het Huishoudelijk Reglement versie 29 maart 2010 inclusief de genoemde aanpassingen. 4. Beveiliging Toegangshekken Zoals bekend is het huidige hek niet stevig genoeg. Kleine criminelen zijn bij herhaling binnengedrongen en hebben in auto s ingebroken. Voor versteviging van de toegangshekken zijn twee opties voorgelegd. De onzichtbare versteviging heeft als voordeel dat die niet gemakkelijk onklaar gemaakt kan worden. Er wordt van bovenaf een paal neergelaten. Een paal van onderaf heeft als nadeel dat eventueel onbedoelde, door automobilisten zelf veroorzaakte, schade buiten dekking van de verzekering valt. De voorzitter adviseert de optie met het magneetsysteem. Mw. Brinkman vult aan dat deze ingreep kan worden betaald uit het kasoverschot 2009 van ca. 4000,-. Hiertegen bestaat onder de leden geen bezwaar. Iedereen betaalt eraan mee omdat het hek toegang geeft tot de algemene ruimte en daarmee het algemene veiligheidsgevoel toeneemt. Camerabeveiliging. Uit de presentatie op de website van de VvE blijkt dat het goedkopere systeem van 7 camera s geen uitbreidingsmogelijkheden kent. Deze optie leidt tot een eenmalige bijdrage van 110,- per lid. Het duurdere systeem van 135,- telt 9 camera s, eventueel uit te breiden tot 16. Beelden worden via een draadloze internetverbinding naar een extern beveiligingsbedrijf overgeseind. De data zelf worden dus niet in het gebouw bewaard wegens diefstalgevoeligheid. Op de tekening wijst de voorzitter de plaatsen aan waar camera s worden bevestigd: op hoekpunten en kopkanten van galerij, in de parkeergarage en in de berging ter bewaking van de technische ruimte. In een ander hofje zijn uit die ruimte de kabel, elektra, hydrofoor en waterpomp gestolen. De camera heeft voldoende bereik. Er is geen 24/7 alarmsysteem, maar ervaring leert dat camerabeveiliging drempelverhogend werkt. Eens per 6 weken vindt wijkoverleg plaats en in geval van inbraken zijn er nu tenminste enige aanknopingspunten. Voorheen ontbraken die, zodat ook de politie weinig kon doen. Er wordt overigens wel gesurveilleerd in burger en er is een wijkcoach, maar Osdorp is nu eenmaal een diefstalgevoelige buurt. De voorzitter houdt binnenkort een rondje met de politie in zes complexen. Mw. Brinkman vult aan dat de tendens bij nieuwbouw zo is, dat er in het begin veel inbraken zijn, maar dat dit langzaamaan terugloopt en preventieve faciliteiten zeker helpen. Bij schade zijn de beelden overigens opvraagbaar, maar deze worden niet rechtstreeks vrijgeven gelet op de privacy. De voorzitter houdt een stemronde en telt tegen het plaatsen van camera s 3 tegenstemmen. Gekozen wordt voor de optie van 135,- bij betaling in één keer, via acceptgiro. Dit bedrag is ex btw en zonder internetabonnement dat noodzakelijk is voor de draadloze overbrenging van gegevens. De vergadering gaat hiermee akkoord. 5. Beheersovereenkomst Mw. Brinkman licht toe dat de beheersovereenkomst loopt tot eind Het staat de vereniging vrij om daarna desgewenst een andere beheerder te kiezen. Daaraan heeft de VvE geen behoefte, zodat Eigen Haard als beheerder zal aanblijven. 3

4 6. Verzekeringen na hertaxatie Mw. Brinkman deelt mee dat de taxatie herbouwwaarde kosteloos heeft plaatsgevonden. Deze dient om te verifiëren of de vastgestelde herbouwwaarde reëel is. Bij de inventarisatie is bekeken wat extra is aangebracht buiten casco. Ter voorkoming van oververzekering of onderverzekering is het raadzaam dat individuele eigenaren dit afstemmen met de eigen inboedelverzekering. Het eigenaarbelang van ,- is voor sommigen misschien te laag, het wisselt per woning. Als het bedrag te laag is, dient de eigenaar dit zelf bij te verzekeren bij zijn eigen inboedelverzekering. 7. Schoonmaak De galerij valt ook onder de gemeenschappelijke ruimte en deze wordt door de schoonmaker niet meegenomen. De eigenaar dient zelf zijn eigen deel voor de woningtoegangsdeur schoon te houden. De voorzitter verzoekt evt. klachten over het schoonmaakwerk te bundelen zodat dit bij het bedrijf gemeld kan worden. Geconstateerd is dat de parkeergarage matig gereinigd wordt. Terwijl op woensdags het zwerfvuil wordt verwijderd blijkt er donderdag al nieuw vuil te liggen en de vraag is of dit nieuw vuil is, of dat slordig is gereinigd. De vergadering is het erover eens dat op bewoners zelf ook enige verantwoordelijkheid rust, want vuil trekt vuil aan. Er is diverse malen door het bestuur opdracht gegeven eigenaren aan te schrijven op het verwijderen van goederen of afval. Helaas wordt dit niet altijd opgevolgd. De splitsingsakte is duidelijk over sancties: Artikel Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement, van het huishoudelijk reglement of van een besluit van de vergadering door een eigenaar of door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding of niet-nakoming. 2. Indien de betrokkene binnen een maand geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan het bestuur hem een eenmalige of dagboete opleggen van ten hoogste een bedrag dat door de vergadering voor zodanige overtredingen of niet-nakoming is bepaald voor elke overtreding of niet-nakoming, onverminderd de gehoudenheid van de betrokkene tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement. 3. De te verbeuren boeten komen ten bate van de vereniging. 4. Indien het bedrag van de boete niet tijdig wordt voldaan is artikel 13 eerste lid van toepassing. 5. Voor de toepassing van dit artikel wordt een ondereigenaar gelijkgesteld aan een eigenaar. 8. Naambordjes Mw. Brinkman licht toe. Er is een elektronisch beltableau waarop de naam moet worden ingetoetst en de vraag is nu of de VvE daarnaast ook naambordjes wenst. De projectontwikkelaar heeft toegezegd de eerste naambordjes te betalen. Latere wijziging dienen de leden zelf te betalen, maar deze moeten wel via de VvE worden besteld met het oog op de uniformiteit. De meerderheid van de vergadering heeft inderdaad behoefte aan naambordjes bij de brievenbussen, omdat bezoekers niet altijd het huisnummer weten. Destijds moesten ook de eengezinswoningen namen opgeven en de vraag is of daar iets mee gebeurt. Mw. Brinkman geeft aan dat dit een inventarisatie is geweest met als doel op deze vergadering hierover te stemmen. Ook dit is bedoeld voor de uniformiteit. 9. Algemeen onderhoud Technische commissie De voorzitter informeert of er onder de leden kandidaten zijn voor een technische commissie. Dat blijkt in eerste instantie van niet, zodat dergelijke klussen zullen worden uitbesteed. Mevrouw Kuik en de heer Wiedijk stellen zich wel beschikbaar voor kleine klusjes, zoals het vervangen van lampen. De vergadering gaat akkoord. 4

5 Onderhoudscontract Met RRS kan een onderhoudscontract worden gesloten voor rioolreiniging, kosten 8,- per woning per jaar. Er is een 24/7 service aan gekoppeld, direct toegankelijk voor leden. Het contract geeft aan wat onder gemeenschappelijke zaken valt. Dit met oog op het vaststellen van de oorzaak van mankement en doorbelasten van kosten van nalatigheid door eigenaren. Er is dus een verschil of een rioolprobleem ontstaat door lekkage aan de standleiding of het werpen van kattenbakgrind door het toilet. Voordeel van een collectief contract is dat er individueel geen voorrijkosten worden gerekend (behoudens eigen nalatigheid). De leden wordt verzocht nota te nemen dat geen olie en vet in de put van de parkeergarage wordt geloosd. De reinigingskosten hiervan bedragen 800,-. Het onderhoudscontract is overigens jaarlijks opzegbaar. De vergadering besluit tot afsluiting van het contract met RRS. Klachten en storingen melden Uitgangspunt is dat leden zelf klachten melden aan Eigen Haard, die daarvoor 24/7 bereikbaar is. Daartoe is een lijst verspreid met adressen. Terloopse mededelingen aan een bestuurslid in de lift zijn niet de geëigende weg. Als blijkt dat Eigen Haard technische dienst te weinig gevolg geeft, zou het bestuur daarvan graag een terugkoppeling ontvangen, zodat nadere actie kan worden genomen. 10. Parkeerplaatsen Mw. Brinkman deelt mee dat er nog 10 parkeerplaatsen te koop zijn. De voorzitter signaleert dat plaatsen soms ten onrechte worden gebruikt door andere automobilisten. Zelfs rode paaltjes werken niet. Hij verzoekt de leden hiervan nota te nemen. Het bestuur heeft overigens een registratie van plaatsen met bijbehorende huisnummers. De voorzitter weet dat de gemeente het handhavingsbeleid parkeren buiten het complex (voor zover dat er was) zal aanscherpen, evenals de 30 km zone. 11. Verklaring ingebruikneming bij verhuur aan derden De splitsingsakte staat toe dat eigenaren hun ruimte in gebruik geven aan derden, maar gebruik door niet-leden kan alleen onder toepassing van deze verklaring. Op deze wijze houdt de VvE zicht op wie de bewoners zijn en de naleving van het huishoudelijk reglement. Bij verhuur of ingebruikgeving dient de eigenaar dit te melden aan het bestuur en de beheerder, zodat er gevolg aan gegeven kan worden. 12. Rondvraag De voorzitter vraagt de leden nog eens om mobiele nummers en adressen aan het bestuur kenbaar te maken. Dit om contact te kunnen opnemen in noodsituaties zoals brand, lekkage e.d. Een van de leden meldt dat de intercom niet stabiel functioneert. Een van de aanwezigen spreekt haar compliment uit over de schuttingen van de eengezinswoningen. Mw. Buiten vraagt of in het aangekondigde gesprek met Van Wijnen ook over het dak zal worden gesproken. Dat wordt bevestigd, evenals over de lift. Het bestuur is het vertrouwen in Van Wijnen een beetje kwijt, dus overweegt zaken aan een derde uit te besteden. Mw. Buiten heeft ook een klacht over kou die via de hor binnendringt. De voorzitter verzoekt eventuele andere punten snel naar hem te mailen, zodat die in het gesprek met Van Wijnen meegenomen kunnen worden. Desgevraagd bevestigt mw. Brinkman dat de servicekosten per 1 augustus 2009 zijn ingegaan. Twee leden hebben bij Eigen Haard bij herhaling uitleg gevraagd over de aanmaningen, maar geven aan dat dit heel lang duurt of geen goed antwoord krijgen. Een ander lid vraagt of hij de servicebijdragen bij vooruitbetaling mag voldoen. Hij wil geen machtiging afgeven wegens onregelmatigheden in het debiteurenbeheer. Mw. Brinkman erkent dat er problemen zijn geconstateerd. Er worden zo n 7500 herinneringen per maand verzonden en er gaat weleens wat mis. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te lossen. Door het uitgeven van dubbele nummers op de woonadressen door de gemeente is er in het begin niet goed aangeschreven. Hierdoor is er veel verwarring ontstaan over de te betalen 5

6 bedragen vanaf 1 augustus Dat lag helaas buiten de verantwoordelijkheid van Eigen Haard. Mw. Brinkman ziet geen belemmering om de servicebijdragen vooruit te betalen. 13. Sluiting Verder niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om uur de vergadering. Genotuleerd door W. Brugman. Deze notulen zijn goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van (handtekening voorzitter) Van belang zijnde informatie: Pauline Brinkman Coördinator V.v.E Beheer Tel. : Bezoekadres: Arlandaweg 88 te Amsterdam Servicenummer Technische Administratie ACTIE LIJST VvE Rozemarijnhof Datum: 29 maart 2010 Punt: Actie: Wie: 01. Notulen 18 februari 2010 aanpassen en opnieuw meesturen VvE Beheer 02. Huishoudelijk reglement: toevoegen parkeergarage artikel 2 VvE Beheer 03. Huishoudelijk reglement: schrappen artikel 6c VvE Beheer 04. Huishoudelijk reglement: kleurcode gevelbekleding meesturen met notulen VvE Beheer 05. Medio mei een bijzondere vergadering uitroepen voor VvE Beheer/Bestuur goedkeuring van voorstel zonneschermen 06. Elke eigenaar ontvangt een acceptgiro met de éénmalige kosten voor de camera s (ca. 135,-) VvE Beheer/ FAFZ 07. Naambordjes bij brievenbussen alulook met zwarte letters (ook bij eengezinswoningen) VvE Beheer 08. Afsluiten onderhoudscontract RSS VvE Beheer 09. Afsluiten contract inzake sensor aan toegangshek Bestuur 10. Afsluiten contract plaatsing beveiligingscamera s Bestuur 11. en telefoonnummers aan bestuur via de mail Allen 6

7 BESLUITEN LIJST VvE Rozemarijnhof Datum: 29 maart 2010 Punt: Besluit: 01. Notulen 18 februari 2010 goedgekeurd (na correctie) 02. Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld versie 29 maart Mandaat bestuur om toegangshek van sensor te voorzien (optie 135,-) 04. Mandaat bestuur om camera s te plaatsen (optie 7.885,-) 05. Mandaat bestuur voor naambordjes bij brievenbussen 06. Mandaat bestuur voor onderhoudscontract RSS 07. Eigen Haard blijft beheerder VvE 7

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter van de vergadering De heer Rutger

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen

Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen Handleiding voor bewonerscommissies in gemengde complexen Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze handleiding bedoeld? 2. Gemengde complexen 3. Vereniging van Eigenaars 4. Rol bewonerscommissie in gemengde complexen

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht VvE Orion Dampkring te Heerhugowaard

Protocol cameratoezicht VvE Orion Dampkring te Heerhugowaard Protocol cameratoezicht VvE Orion Dampkring te Heerhugowaard Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 19-02- 15 van de VvE Orion 1. Inleiding: Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg nummer 27 5 september 2011. Geachte leden, Minderhout 5 september 2011, Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 27. Oplevering 1. Ongeveer 2 weken vóór de oplevering wordt

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 Beste buren, Deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Aankondiging ALV 2015 2 Nieuwe website

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Argonweg 32 postadres: Schone van Boskoopgaarde 69 3812 RB AMERSFOORT 3824 AC AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 Email: boxxamersfoort@gmail.com KVK nr.

Nadere informatie

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo VVE t Raveleyn Postbus 81, 7140 AB Groenlo. Groenlo, juni 2017 nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo De besturen van de VvE s van ons complex hebben voldoende onderwerpen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn?

Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn? Zijn bestaande rechten van huurders voldoende gewaarborgd als er straks alleen nog gemengde complexen zijn? Netteke Bybau, Aedes Alard Schuurhuis, Portaal Zijn bestaande rechten van huurders voldoende

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

BIJLAGE 2. MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING

BIJLAGE 2. MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING BIJLAGE 2. MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING Begripsbepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: de vereniging: de hengelsportvereniging gevestigd te.. de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School 1 Notulen Algemene Ledenvergadering Datum : Maandag 18 april 2011 Locatie : Anne Frank School Onze excuses dat de notulen van de vergadering van 18 april 2011 nu pas in de bus liggen. Wij hebben sinds

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren De Oude Scheepswerf REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE

Vereniging van eigenaren De Oude Scheepswerf REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE REGLEMENT IN GEBRUIK GEVEN PRIVÉ-GEDEELTE Bevoegdheid appartementseigenaar Op grond van de wet (artikel 5:120 BW) is een appartementseigenaar bevoegd het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 4 september 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Afwezig Leo Hellinga (vice-voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke

Nadere informatie

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Samen houden we de garage veilig en schoon

Samen houden we de garage veilig en schoon Vereniging van Eigenaars 'PG complex VOC Cour' Handleiding gebruik Garage VOC COUR maart 2014 Belangrijke telefoonnummers/contactgegevens: Meldkamer garagebeheer 0251-200110 of intercom Bank voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Barnsteenlaan 25 63-II 14 mei 2009 Locatie: Marcuscentrum, Wijdesteinlaan 2, Utrecht Tijdstip: 19.30 22.30 uur Voorzitter: Gerjan Kampman (39-I)

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

De vz wijst op art 2 van het Modelreglement de eigenaars moeten zich naar elkaar overeenkomstig redelijkheid en billijkheid gedragen

De vz wijst op art 2 van het Modelreglement de eigenaars moeten zich naar elkaar overeenkomstig redelijkheid en billijkheid gedragen NOTULEN Nr. 2 Vereniging van Eigenaren Hof van Marquette Heemskerk Adres: Contact: Raadhuisstraat 149, 1961GN Heemskerk H.R. de Wildt vzhvm@ziggo.nl Datum: dinsdag 8 oktober 2013 Locatie: Cultureel Centrum

Nadere informatie

Postbus AB Groenlo.

Postbus AB Groenlo. Postbus 81 7140 AB Groenlo. Groenlo, 15 mei 2017 NOTULEN van de gecombineerde vergadering van eigenaars van de VVE s De Kanteel, De Citadel, De Kazemat en t Raveleyn op maandag 15 mei 2017 bij café de

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Dinsdag 1 november 2011, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Veenendaal. Datum: 30 oktober 2012. Rapportnummer: 2012/181

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Veenendaal. Datum: 30 oktober 2012. Rapportnummer: 2012/181 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Veenendaal. Datum: 30 oktober 2012 Rapportnummer: 2012/181 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop de gemeente Veenendaal heeft gereageerd

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV D66 Hans van Zijst Admiraalsborch 12 3992 CP HOUTEN PvdA Houten Jocko Rensen Randhoeve 7 3992 XA HOUTEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 29 mei 2006 GR06.00121 18 mei 2006 BOV-5858 1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008)

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Artikel 1: Algemene regels Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING Al geruime tijd bestaat er bij appartementseigenaren een grote behoefte aan een mogelijkheid om op een meer eenvoudige en soepele wijze de akte van splitsing aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VvE Merwehoofd fase IV VvE Stallinggarage fase IV Merwehoofd / Slobbengorsweg / Aviolandapad Papendrecht

Nieuwsbrief. VvE Merwehoofd fase IV VvE Stallinggarage fase IV Merwehoofd / Slobbengorsweg / Aviolandapad Papendrecht Nieuwsbrief VvE Merwehoofd fase IV VvE Stallinggarage fase IV Merwehoofd / Slobbengorsweg / Aviolandapad Papendrecht jaargang 1, nummer 2 december 2010 Geachte bewoner, Hierbij ontvangt u in deze kersttijd

Nadere informatie

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Nieuwe balkons Privacy&vluchten Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Worden de balkonhekken transparant? Komen

Nadere informatie