Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur."

Transcriptie

1 Notulen Vereniging van Eigenaars van het Rubenscomplex te Rotterdam (170) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 1980; aantal stemmen vertegenwoordigd: 1117 (56,41 procent) Aanwezig J.C. Boks en/of Y. Boks (13), van der Burg en/of Burg- Hermans (13), J.G.H. Dahles en/of H. Dahles-van den Berg (9), De heer R. d'hanens en/of Mevrouw M. Rijkers (11), C. de Jong en/of W.C.M. de Jong-Smeekens (12), H.C. Molijn en/of C. Molijn-Stehouwer (12), De heer T. Monhemius en/of Mevrouw H.W. Monhemius-de Jong (12), J. van Oene en/of Y. van der Hout (13), De heer J. Pluijmers en/of Mevrouw W. Pluijmers-Boelhouwers (12), De heer / mevrouw S. Sewbaks (9), Mevrouw M. Slabbekoorn-Flameling (14), De heer J. Teekman (10), Mevrouw M.M.J. Verwater (10), De heer R. van der Wal en/of Mevrouw I. Breedvelt (10), E.E. Wehrmann Krieger en/of A.C. Wehrmann Krieger-Knoot (10), J. de Wilt en/of R. van Erkel (19) Volmacht afgegeven Amvest RDF Custodian B.V. (834), De heer / mevrouw L.R.R. Hapa (16), De heer / mevrouw B.C.S. Jagmohan (9), De heer G.L. Kriek (13), K.M. Naarden en Naarden (13), G.R. Ramdas en N.L. Ramdas-Gajadhar (1), De heer A.F. Smous en Mevrouw B. Smous-Scholte (12), De heer H.C. Verschoor (14), De heer A.M.G. Weterings en Mevrouw N.W. Durivou (1), De heer W.M. Witteveen en Mevrouw C.N. Jansen (15) Afwezig AM BV Regio Zuid Holland (42), De heer R.J. Anders (10), De heer en mevrouw W. Ballegooijen (12), De heer L. Beenhakker (28), De heer B.J. Behage (12), R.O. Bondar en A.A. Barbash (10), De heer / mevrouw M.D. Bongers (10), Mevrouw S.J.H. Borgman en De heer J.M. Verbrugh (10), P. den Breems en B. Simitci (17), Mevrouw Broersen-Roozen (1), C.E. Brussaard en L.M. Engels (14), De heer / mevrouw D. Bulté (10), J.P.C. Burki en P. van der Staaij (1), C.M. Chen en L.L. Yam (10), De heer / mevrouw Chung Kit Chiu (12), De heer T.H. Choudry en Mevrouw S. Tajmal (16), Mevrouw B. Xian en De heer Y.C. Chung (19), CNL Beheer BV/ Li (10), K. da Silva en I.M. Luijk (8), De heer / mevrouw L. Dawit (10), De heer / mevrouw N. Fels-Kusadasi (12), De heer S.V.R. van Gool en Mevrouw J. den Brinker (10), J. de Grace en L.M. Rocha (11), P. den Hartog en J.H.M. Wassenaar (14), E. Hellwig en C.L. de Jong (10), De heer / mevrouw T. Herawati (12), De heer / mevrouw Heuvel/ Koch (1), Mevrouw A. Hoeijenbos (1), Mevrouw G. Hoeseni (13), R.M. van 't Hof en C.M. Stolk (12), J. Holdermans en D.C. de Bruijn (1), De heer Hoogendijk/ Hoogendijk-Siebel (1), Mevrouw G.M. Huizer-van Marion (1), De heer / mevrouw R.R. Huwaë (11), Mevrouw A.L. Hwan en De heer M.W. Kremers (10), De heer D.J. Jansen (10), Mevrouw O.I. Katins-Zhabko (9), W. Kevenaar en H.M. Kevenaar (10), Mevrouw H. Kissami (14), B.M.W. Koster en H. de Water (10), De heer R. Kosterman (10), Mevrouw M.T. Kranendonk (8), M. Lauwerijssen en K.A. Weglicka (9), De heer H.F.W. de Leest en Mevrouw P.J. Florentinus (10), M. Lourense en W. Lourense-Borst (1), L.K. Low en Y.W. Tang (10), De heer / mevrouw A.R. Mulder (8), De heer G.F. Mulder (9), C.J.P. Nelemans en C.D. Abdoelkariem (13), J. Nieuwpoort en D. Nieuwpoort-van Dijk (12), De heer / mevrouw S. van Ommering (9), De heer / mevrouw J.S. Otto (10), De heer L.E. Pedro (12), J. van der Perk en M. van der Perk-Zuur (13), De heer / mevrouw J. Peters (9), De heer / mevrouw R. van der Pligt (10), Mevrouw A. Pourhaghdoust (17), De heer / mevrouw S. Rijneveldshoek (10), De heer / mevrouw C.A.A. Sakoetoe (10), De heer / mevrouw S. Salamat (10), De heer R.W. Schouw en T. Hoogstraaten (19), B.W. Shields en B. Shields- Speksnijder (21), P.M.J. Smulders en J.M. Smulders-Crooswijk (10), Mevrouw E. Stolk (11), E.A. Suijkerbuijk en I. den Boer (9), T.S. Tan en A.N. Sie (15), R.K.G. Tan en S.L.S.J. Tan-Lie (22), De heer / mevrouw N.E.M.L. Tang (15), De heer M.M.J. Terlingen en Mevrouw M. Terlingen-Kramer (2), Mevrouw J.M. Triel (12), C.C.P. Vervuren en L. Vervuren-van Potten (11), Mevrouw S. Verwoerd en De heer P.B. Vos (12), De heer / mevrouw M. de Visser (9), De heer / mevrouw R.W. Visser (10), De heer M. Weijts en De heer K. van Vliet (10), De heer / mevrouw H.V. Wibowo (10), H.J.N. Wijnstekers en Wijnstekers (12), M.Ph. Wilmink en W.J.F. Wilmink-van der Schee (18) 1. Opening De voorzitter van de vergadering, de heer Boks, opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Blijkens de voor aanvang getekende presentielijst zijn er voldoende stemmen aanwezig, dan wel bij volmacht vertegenwoordigd, om rechtsgeldige besluiten te nemen. 2. Vaststellen agenda Zonder aanvullingen of wijzigingen wordt de agenda voor de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. blz. 1

2 3. Mededelingen en ingekomen stukken De volgende ingekomen stukken worden behandeld: Fam. Kriek: tijdsduur opening toegangshek, wordt behandeld bij 7.4 Lekkageprobleem garagevloer: wordt behandeld bij 7.3 De heer de Wilt: verzoek plaatsen airco: wordt behandeld bij 9 Een verzoek van Amvest / Verwey met betrekking tot de bestemming van het exploitatieresultaat kon niet in behandeling worden genomen i.v.m. een te korte voorbereidingstijd. Dit zal worden geagendeerd voor de volgende vergadering. 4. Vaststellen notulen ledenvergaderingen en In de notulen van 22 april 2013 zal bij punt 3, laatste regel De heer gewijzigd worden in De heer Pluijmers. In de notulen van 28 mei 2013 zal bij punt 8.1/41 mits gewijzigd worden in tenzij. Daar er verder geen vragen en / of opmerkingen zijn over de notulen worden deze vervolgens door de vergadering vastgesteld. Ten blijke hiervan tekent de voorzitter een exemplaar voor in het dossier. 5. Financiële zaken 5.1 Verslag kascommissie De kascommissie heeft tijdens de controle geen bijzonderheden vastgesteld en adviseert de vergadering derhalve het gevoerde beleid over het boekjaar 2013 goed te keuren resp. vast te stellen en decharge te verlenen aan het bestuur. Ter aanvulling zal Reurings Vastgoeddiensten de standaard verklaring nasturen. 5.2 Vaststellen jaarrekening 2013 en verlenen decharge aan bestuur Als bijlage bij de aankondiging van deze vergadering is meegezonden de jaarrekening over het boekjaar De balans geeft een overzicht van de schulden en bezittingen weer. Op de resultaatrekening staan de kostenrekeningen, die betrekking hebben op het afgesloten boekjaar. De vergadering besluit de jaarrekening overeenkomstig vast te stellen en daarmee decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid in Bestemmen exploitatiesaldo Voorts besluit de vergadering om het exploitatieoverschot ad ,60 aan de diverse reserves toe te voegen. 5.4 Formele vaststelling begroting 2014 De door het bestuur reeds voorgelegde begroting 2014 wordt formeel door de vergadering definitief vastgesteld. 6. Bestuurlijke zaken 6.1 Bestuursverslag Namens het bestuur neemt de voorzitter, de heer Boks, het woord en geeft een toelichting op de voor de vergadering relevante afgewikkelde en nog lopende zaken. Mark Wilmink is toegetreden tot het bestuur; Er was een 2e vergadering nodig voor de wijziging van een tekst (artikel 41) in het Huishoudelijk Reglement; Binnentuin wordt goed onderhouden. Wel wordt meer oplettendheid gevraagd van de ouders wat betreft lopen, voetballen en fietsen van de kinderen in de groenvoorziening; Er is een brief verstuurd aan Verwey/Amvest m.b.t. het verhuurbeleid. Helaas herkent Verwey/Amvest zich niet in de opmerkingen van het bestuur. Toch zal het bestuur zich blijven inzetten voor de kwaliteit van het complex. Alle sloten van de algemene ruimten zijn inmiddels vervangen; Burger initiatief: bomen geplaatst bij de kade en parkeerplaatsen; Samenwerking tussen de VvE s op de Veranda werkt goed. De geplande feestzaal is tot op heden tegengehouden. De gemeente komt nu met de optie voor een feestboot. De heer De Jong zal hier navraag over doen bij de andere VvE s. De aanvraag van een aantal buurtbewoners voor het aanleggen van een speeltuin valt buiten de competenties van de VvE; blz. 2

3 Naar aanleiding van de opkomst bij de bewonersborrel van 31 augustus jl. is gesproken over de voortzetting hiervan. Het bestuur heeft echter besloten dit toch weer door te laten gaan om de saamhorigheid tussen de bewoners onderling te versterken. 6.2 Verkiezing / (her)benoeming leden kascontrolecommissie De leden voor de kascommissie stellen zich herkiesbaar en worden door de vergadering benoemd tot de kascontrolecommissie van Technische zaken 7.1 Vaststellen Meerjaren Onderhoudsplan Het MJOP 2015 wordt vastgesteld door de vergadering. De MJOP is op de site gepubliceerd. 7.2 Activiteiten Meerjaren Onderhoudsplan 2015 Voor 2015 zijn er geen werkzaamheden ingepland, met uitzonderingen van herstelwerkzaamheden die niet kunnen worden voorzien. Extra zaken die niet in het MJOP zijn genoemd, staan als agendapunt op de agenda. Voor 2016 staan een reeks werkzaamheden in planning waarvan in 2015 goedkeuring aan de vergadering zal worden gevraagd. Door toepassing van energie- en geluidsreductie besparende maatregelen kunnen bepaalde werkzaamheden worden verlegd naar een later tijdstip/jaar. 7.3 Coating parkeergarage Door een snel verslechterende dekvloer en de daardoor optredende lekkage naar de ondergelegen garage is het noodzakelijk om de garagevloer te herstellen waarbij een goede coating met een scheur overbruggende voorziening is gewenst. De lekkage kan namelijk de bewapening in de dekvloer aantasten waardoor zijn dragend vermogen wordt verminderd, met grotere kosten later voor herstel. Daar dit probleem al bij de oplevering speelde, lopen er ook gesprekken met de bouwer en de projectontwikkelaar over eventuele gedeeltegarantie. Buiten de kosten vraagt dit ook een behoorlijke planning en medewerking om de aanwezige voertuigen elders te stallen. Geschatte herstel kosten ,-. Officiële offerte moet nog komen. De VvE bijdrage zal niet omhoog gaan. Het bestuur vraagt aan de vergadering toestemming om hier mee aan de slag te gaan. Uitvoering in 2014 levert een forse besparing op ten opzichte van latere uitvoering in verband met het tijdelijk verlaagde tarief op de arbeidskosten van onderhoud. De vergadering geeft aan hiermee akkoord te gaan. 7.4 Schuifhek Het schuifhek is vervangen door een vrijdragend hek, dit om de vele storingen ten gevolge van het loopwerk te voorkomen en de opening kon hierdoor groter worden. De tijdsduur is te verkorten door na het uit-/inrijden bij een volledige opening nogmaals de zender te bedienen, waardoor de poort gelijk zal sluiten. Toegezegd is om ook naar de wachttijd te kijken of deze korter kan worden ingesteld. 7.5 Ontvanger Er is een nieuwe ontvanger geïnstalleerd waardoor de zenders afzonderlijk kunnen worden geprogrammeerd. De oude zenders kunnen gebruikt blijven worden. De nieuwe zenders kosten ca. 40,--, (prijsstelling 2013), voor beide garageniveaus. Ook is het mogelijk om een mobiele telefoon te programmeren, hiervoor is wel het nummer van de telefoon nodig. De 1e keer zal dit programmeren gratis zijn daarna worden er kosten berekend. In overleg met het bestuur zal de hoogte van dit bedrag worden vastgesteld. 7.6 Deurstopper Bij de algemene toegangsdeuren is een deurstopper geplaatst. Dit om te voorkomen dat de deur door zijn scharnieren wordt gedrukt. Dit is helaas al een paar maal voorgekomen, de kosten voor herstel bedragen ca ,--. Het probleem vindt voornamelijk plaats bij verhuizingen. De schakelaar dient op de stand open te worden gezet, er mag absoluut niets tussen of onder de deur worden geplaatst om deze open te houden. Dit veroorzaakt schade aan het sluitmechanisme waardoor de deur niet meer goed afsluit. 7.7 Tuinvlonders Voor het schoonmaken van de vlonders worden vrijwilligers gevraagd, materieel zal ter beschikking worden gesteld. Denk aan ca. 4 werkdagen. Uitbesteding kost ca ,--. Een aan te brengen antisliplaag kost ca ,-- waarbij de vlonder bij het trappenhuis slechts gedeeltelijk wordt gedaan. Tijdens de ALV meldden zich reeds enkele vrijwilligers, extra vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Kees de Jong. blz. 3

4 7.8 Oplaadpunt elektrische auto's Ten behoeve van het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto s wordt door het bestuur navraag gedaan bij de netbeheerder (Stedin) en is een offerteaanvraag bij de installateur neergelegd. Zodra er meer informatie bekend is, worden de betrokken bewoners geïnformeerd over de kosten. 7.9 LED Led-verlichting is toegepast bij de entree omdat een aantal armaturen defect bleken te zijn. Om geen verschil te hebben tussen de portieken, zijn alle 4 de portieken aangepast. 8. Legionella contract Bij de legionellacontrole, begin dit jaar, is er vrijwel geen medewerking verleend door de bewoners om de controle uit te kunnen voeren. Het bestuur vraagt graag meer medewerking van de bewoners. Tevens wordt aan de vergadering gevraagd of het contract om de controle te laten uitvoeren nog zin heeft, de vergadering vindt van wel. 9. Aanvraag plaatsen airco Het bestuur heeft een verzoek ontvangen van de heer Wilmink voor het plaatsen van een airco. Het bestuur legt het verzoek voor aan de ledenvergadering. Plaatsing van de airco kan plaats vinden in de gang tussen de bergingen van het 3e en 4e portiek. Er zullen door het bestuur, met uit zondering van dhr. Wilmink, voorwaarden worden gesteld aan de locatie en de ophanging. De vergadering gaat hiermee akkoord. Ook de heer de Wilt heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van een airco. De heer De Wilt wordt gevaagd nadere informatie te verschaffen. Het bestuur vraagt aan de vergadering mandaat te verlenen om deze aanvraag verder te beoordelen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 10. Formaliteiten 10.1 Verzekering appartementsclausule In de polis van de gebouwenverzekering van Van Steensel is de appartementsclausule opgenomen. Deze clausule is opgesteld door de Bond van Verzekeraars (polisvoorwaarden 9.7). Het eerste deel behandelt de schade veroorzaakt door daad of verzuim van een lid. Hierin is bepaald dat de overige leden zijn verzekerd met uitsluiting van het lid dat de schade heeft veroorzaakt. Het tweede deel van deze clausule behandelt dat als in bovengenoemde gevallen de schade uitkering een bedrag van ,00 te boven gaat, de uitkering moet geschieden op de wijze welke door de vergadering is bepaald. Dit moet ook zijn vastgelegd in een door de voorzitter ondertekend exemplaar van de notulen van de vergadering. Na uitkering overeenkomstig de voorwaarden van de verzekering, zal de verzekeringsmaatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn vrijgesteld. De vergadering heeft kennis genomen van deze aanvullende voorwaarde en gaat unaniem op voorhand akkoord dat uitkering mag geschieden aan de Vereniging van Eigenaars in geval dat een schade van deze orde zich voordoet. Deze geldelijke uitkering dient te worden aangewend om het beschadigde object in oorspronkelijke staat te herstellen. Dit punt zal jaarlijks op de agenda terugkeren Woningverbeteringen In de polis van de opstalverzekering zijn de eventueel aanwezige woningverbeteringen deels meeverzekerd. Onder woningverbeteringen wordt verstaan: aanpassingen die door of in opdracht van huidige of voormalige eigenaar zijn aangebracht. In het taxatierapport van de VvE zijn badkamers en keukens gezamelijk opgenomen voor per appartement. In de polis van de opstalverzekering worden woningverbeteringen voor bovenop de taxatiewaarde meeverzekerd. Totaal zijn de keukens en badkamers dus per appartement voor meeverzekerd in de opstalverzekering van de VvE. Extra waarde zal door bewoners moeten worden verzekerd via de eigen inboedelverzekering. De verzekeringspolissen en het taxatierapport staan gepubliceerd op het webportaal van de VvE. De eigenaars hebben kennis genomen van deze mededeling. blz. 4

5 10.3 Incassoprocedure In verband met eventuele incassoprocedures van achterstallige VVE-bijdragen verzoekt de administratief beheerder de vergadering, conform het bepaalde in het Reglement van Splitsing van eigendom, hem te machtigen om (rechts)maatregelen te treffen indien een eigenaar zijn bijdrage, tekort op de exploitatierekening en eventueel een door het bestuur opgelegde boete niet of niet tijdig voldoet; uiteraard na aanmaning c.q.ingebrekestelling. Bij incasso- en gerechtsprocedures komen de hieraan verbonden kosten waaronder begrepen de (buiten)-gerechtelijke kosten voor rekening van de betrokken eigenaar. De machtiging wordt door de vergadering verleend. Dit agendapunt zal jaarlijks op de agenda terugkeren teneinde nieuwe eigenaars op dit besluit te wijzen. 11. Rondvraag De volgende zaken komen aan de orde tijdens de rondvraag: Bij een van de bewoners is er een grijze aanslag op het hekwerk van het balkon. De heer Pluijmers zal hier naar kijken. Ondanks meerdere verzoeken aan de bewoners, worden helaas toch nog steeds sigarettenpeuken van balkons naar beneden gegooid. Bestuur zal de bewoners blijven informeren en waarschuwen hierover. Verzoek vanuit het bestuur om ook als bewoner diegene erop aan te spreken. Door gesprongen ruiten van de serres ligt er regelmatig glas. Bestuur zegt toe te zullen informeren naar een onderhoudscontract. Er worden kandidaten gezocht voor een nieuw te vormen kleurencommissie. Vanuit de vergadering melden Koos de Wilt, Wilma de Jong en Mark Wilmink zich hier voor aan. De lampjes op de bordessen zijn al enige jaren uitgeschakeld. Het bestuur wil i.v.m. de komende schilderwerkzaamheden de armaturen verwijderen en een afdekplaatje bevestigen, zodat er overheen geschilderd kan worden. De armaturen kunnen dan elders in het gebouw opnieuw dienst doen. De vergadering geeft hiervoor toestemming. 12. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter bestuurder blz. 5

6 Besluitenlijst Vereniging van Eigenaars van het Rubenscomplex te Rotterdam (170) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur. blz. 6

7 Actiepuntenlijst Vereniging van Eigenaars van het Rubenscomplex te Rotterdam (170) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur. blz. 7

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam

NOTULEN Algemene Ledenvergadering. Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam. Boerderij de Kapel te Rotterdam NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Rubenscomplex te Rotterdam Gehouden op: Vergaderlocatie: maandag 30 mei 2011 Boerderij de Kapel te Rotterdam Aanwezig namens Verwey VvE Management:

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM

VvE 1665 Eerste Atjehstraat te AMSTERDAM VvE 1665 Eerste Atjehstraat 146-148 te AMSTERDAM AGENDA 1.2 - aangepast Betreft : Algemene ledenvergadering 2016 Vergaderdatum : 03 maart 2016 Kenmerk Tijdstip Locatie Vergaderset : 1665/ACT000146 : 19:00

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars

V O L M A C H T. De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: Vereniging van Eigenaars V O L M A C H T De eigenaar / eigenaresse van het appartement (met berging) en / of garage: de heer / mevrouw: verklaart bij deze last en volmacht te geven aan: speciaal om voor of namens haar / hem als

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 30 maart 2009. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende, hierna te noemen: de beheerder.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV van de VvE Selde Rust 25-1 t/m te Amstelveen. VvE SeldeRust 25-1 t/m 27-34 Amstelveen Datum: Amstelveen, 29 maart 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SeldeRust Behandeld door: administratie Geachte mevrouw, meneer, Hierbij nodigen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 30 april 2015, aanvang 18:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 594; aantal stemmen vertegenwoordigd: 121 (20,37 procent) Aanwezig Mevrouw L. van Bokhorst-van Keken (11), De heer N. Duerink (11), Mevrouw E.E. Kanters-van den Brink en/of

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam

VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam VvE Philip Vingboonsstraat 22 t/m 82 te Rotterdam Langestraat 253 te 's-gravenzande Postbus 233 2670 AE Naaldwijk tel. 0174-614500 fax. 0174-614828 e-mail: info@ab-beheer.nl internet : www.ab-beheer.nl

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Notulen Vereniging van Eigenaars Gooimeerpromenade "Luxor" te Huizen Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 21 februari 2013, aanvang 20:00 uur. Aanwezig De heer J.R.C. Brouwer en/of Mevrouw A.M.A.

Nadere informatie

VP&A Vastgoedmanagement

VP&A Vastgoedmanagement Notulen van de Ledenvergadering van de VvE Flatgebouw Vredenoordlaan 46a t/m 68d (even) gehouden te Rotterdam op 10 mei 2007. Namens VP&A is aanwezig de heer R. van t Ende. 1. Opening. De heer R. van t

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Notulen VvE Nedereindseweg 101-147, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 16 maart 2017, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 255; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATF

KOPIE VOOR ADMINISTRATF GESCAND ~ ~ A~R, '[~lr; KOPIE VOOR ADMINISTRATF VERZONDEN 18 ~j ':;, iu'll Aan de leden van de Vereniging Amsterdam. 17 april 2012 VvE nr: D9299 VvE: Hof van Hoytema Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Tweede Algemene Ledenvergadering 20 mei 2015. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 16 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013.

VvE Lissenvaart 45 / 98 te Zoetermeer Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013. In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 36 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145234-1

VVE Beheer B.V. 000145234-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 77 Parkeerplaatsen IJburglaan AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

: Algemene ledenvergadering

: Algemene ledenvergadering NOTULEN Betreft : Algemene ledenvergadering Vergaderdatum : 05 april 2016 Locatie Datum notulen : 14 april 2016 Totaal aantal stemmen : 960 Aantal stemmen vertegenwoordigd : 421 : Stayokay Amsterdam Zeeburg,

Nadere informatie

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag

VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag Algemene Ledenvergadering van de VvE Zeekant / Gevers Deynootweg te Den Haag, gehouden op dinsdag 22 april 2008 20.00 uur Pier Scheveningen 1. Opening, welkom

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene Ledenvergadering VvE Willem de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Gebouw Heeren van Reeuwijck, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda Datum 6 mei 2009

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Egidiusstraat 89-123 (386) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 maart 2016, aanvang 19:00 uur. Aanwezig De heer K.P. van Beek, De heer M. Engelberts, De heer T.J.M. van

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Notulen VvE Wachter 2 parkeerplaatsen (553) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 4 juli 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal aantal stemmen: 77; aantal stemmen vertegenwoordigd: 65 (84,42

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle

Verslag Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat 173 387 Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = MJOP = 29 juni 2009, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 VvE Krooneend Notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE Krooneend te Krimpen aan de IJssel gehouden op donderdag 31 maart 2011 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De voorzitter,

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2011 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 21-04-2016, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen 01. Opening door de voorzitter en vaststelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632)

VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen VvE Tweede van Swindenstraat 178-A t/m 178-H en 180 te Amsterdam (1632), gevestigd te Amsterdam (1632) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 14 juni 2016, aanvang 19:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen

Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 19 mei 2011 07245 Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand de desbetreffende concept-notulen aan

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007.

VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Notulen ledenvergadering gehouden op 19-juli-2007. VERENIGING VAN EIGENAREN VAN BLANKENHEIMSTRAAT 62-156 (even). Voorzitter: Vice-voorzitter: Adrie v.d. Winden. Marina v.d. Schans. Technische Comm.: Johan Poortman en Masimo Demuru. Administratie: Notulen:

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars - Scan.

Vereniging van Eigenaars - Scan. 1 Stichting www.apartwonen.nl Dé digitale woonconsumenten organisatie voor Verenigingen van Eigenaars Vereniging van Eigenaars Scan. Waarom een VvEScan? Bij uw beoordeling en afweging voor het kopen van

Nadere informatie

Sleutelbloemstraat 13. Arnhem

Sleutelbloemstraat 13. Arnhem Sleutelbloemstraat 13 te Arnhem Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen, geheel

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011 TE GORINCHEM LOCATIE BASISSCHOOL DE ROTONDE TE

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN

VERENIGING VAN EIGENAARS STALKAARSEN NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHOYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 1 JUNI 2006 TE GORINCHEM 1. OPENING De voorzitter, de heer J.J.C.

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn

Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen Vereniging van Eigenaars De Boog Zuid aan de Molenstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan te Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 7 november

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon.

Zie voorafgaand convocaat d.d. 25 mei Bestuurder: Vervane Beheer B.V. te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Christon. 1 In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht 18 van de maximaal 55 uit te brengen stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag

VvE Résidence Witte Brug te Den Haag VvE Résidence Witte Brug te Den Haag Bestuurder: Van Assen & Stoorvogel VVE en Vastgoed Management Postbus 52 2675 ZH Honselersdijk Tel: 0174-221698 Fax: 0174-221923 E-mail: info@vanassen-stoorvogel.nl

Nadere informatie

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle

Verslag Extra Algemene Ledenvergadering VvE Obrechtstraat Zwolle Datum: Locatie: Afkortingen: VZ = ALV = Atrium = TC = KC = MJOP = Dinsdag 1 november 2011, 19.30 uur Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Voorzitter Algemene Ledenvergadering Atrium Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 november 2008 VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer VvE Diepenbrockrode te Zoetermeer Datum: Locatie: W oensdag aanvang 19.00 uur in buurtcentrum Chez Cesar op de Cesar Franckrode 60 te Zoetermeer. Complexcode: 141 Afkortingen: VZ ALV Atrium MJOP TC KC

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM, januari 2009 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Straat: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep VvE-checklist / Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaand appartementsrecht (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo

nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo VVE t Raveleyn Postbus 81, 7140 AB Groenlo. Groenlo, juni 2017 nieuwsbrief voor de bewoners en eigenaars van complex t Raveleyn te Groenlo De besturen van de VvE s van ons complex hebben voldoende onderwerpen

Nadere informatie

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19.

NOTULEN. Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen. Dinsdag 24 maart 2015 om 19. NOTULEN Algemene Ledenvergadering Vereniging van Eigenaars Woningen Muzenlaan 2 t/m 288 te Heerlen Gehouden op: Vergaderlocatie: Dinsdag 24 maart 2015 om 19.00 uur Café d r Klinge te Heerlen Namens Verwey

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur.

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE De Fruitmand, gevestigd te Nieuwegein Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 april 2017, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 76; aantal stemmen vertegenwoordigd:

Nadere informatie

in Tearoom 't Koffekoekske,

in Tearoom 't Koffekoekske, Verslag van de Algemene Vergadering der mede-eigenaars DIANA, (VME DIANA) Ondernemingsnummer : 0830.450.058 die werd gehouden op maandag 20 maart 2017 om 19u30, in Tearoom 't Koffekoekske, Ruggeveldlaan

Nadere informatie

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Concept Notulen Algemene Ledenvergadering van de VvE Rozemarijnhof, Gehouden 18 februari 2010, de Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter van de vergadering De heer Rutger

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d

Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d Notulen algemene ledenvergadering VvE Jungfrau Matterhorn d.d. 28-04- 16 Aanwezig: De eigenaren van Jungfrau 83; dhr. N. Weber, Matterhorn 9; mevr. T.M.J. Beerepoot en mevr. J. Lammes van Stichting Mitros.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen

Vereniging van Eigenaren Logger IV Trompstaete te Amstelveen Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 26-11-2015, aanvang 19:30 uur, in het Ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van het aantal

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 20 juni 2016, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 20 juni 2016, aanvang 19:30 uur. Notulen VvE Provincialeweg/De Run 5101 Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 20 juni 2016, aanvang 19:30 uur. Totaal aantal stemmen: 9900; aantal stemmen vertegenwoordigd: 6953 (70,23

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk (Concept)Verslag van de extra Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2016 Algemeen: De vergadering is gehouden in het Party & Recreatiecentrum Westerpark te Zoetermeer. De vergadering begint even na 20.00

Nadere informatie

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een

bestuur zal jaarlijks een overzicht van in- en uitgaven aan de beheerder en kascommissie verstrekken. d. Actiepunt uit de vorige vergadering was een Verslag Onderwerp VvE Viermeren Datum vergadering 25 maart 2014 Afwezig Hage (huisnr 10), de Waal (huisnr 16), Groeneveld (huisnr 12, machtiging), Blonk (huisnr 34), Blankestein (huisnr 36), van der Lek

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Notulen ALV 7 april 2005

Notulen ALV 7 april 2005 Notulen ALV 7 april 2005 Juni 2005 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Lepelaarsingel 2 e complex, gehouden op 7 april 2005, in Wijkcentrum Holy, Aristide

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein

Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein Vereniging van Eigenaars aan het Velperplein ============================================================================= Uitnodiging: Vergadering van de Hoofd-VvE op 10 december 2015, Locatie: consistoriekamer

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Stadsvilla s te Rotterdam, gehouden op maandag 10 november 2014.

van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Stadsvilla s te Rotterdam, gehouden op maandag 10 november 2014. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Stadsvilla s te Rotterdam, gehouden op maandag 10 november 2014. 1. Opening De voorzitter, de mevrouw M. van Strij de Regt opent

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Met bovenstaande aanvullingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Met bovenstaande aanvullingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. VvE Nieuwendamlaan 308 t/m 560 te Den Haag Notulen Algemene ledenvergadering gehouden op Donderdag 10 april 2014 1. Opening, stemmenaantal en vaststelling agenda De heer Top opent de vergadering en heet

Nadere informatie

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam

Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Verslag Algemene Ledenvergadering Datum : Donderdag 1 maart 2012. Tijd : Aanvang 19.30 uur Locatie: Greenpark Hotel Weigelia 22, Leidschendam Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk

Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Verenigingen van Eigenaars Marshallplein 41-171 + 266-288 Pr. Beatrixlaan 84-146 te Rijswijk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april 2013 Locatie : Florence Woonzorg Centrum Steenvoorde,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 2010 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie