Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur."

Transcriptie

1 Notulen Vereniging van Eigenaars van het Rubenscomplex te Rotterdam (170) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur. Totaal aantal stemmen: 1980; aantal stemmen vertegenwoordigd: 1117 (56,41 procent) Aanwezig J.C. Boks en/of Y. Boks (13), van der Burg en/of Burg- Hermans (13), J.G.H. Dahles en/of H. Dahles-van den Berg (9), De heer R. d'hanens en/of Mevrouw M. Rijkers (11), C. de Jong en/of W.C.M. de Jong-Smeekens (12), H.C. Molijn en/of C. Molijn-Stehouwer (12), De heer T. Monhemius en/of Mevrouw H.W. Monhemius-de Jong (12), J. van Oene en/of Y. van der Hout (13), De heer J. Pluijmers en/of Mevrouw W. Pluijmers-Boelhouwers (12), De heer / mevrouw S. Sewbaks (9), Mevrouw M. Slabbekoorn-Flameling (14), De heer J. Teekman (10), Mevrouw M.M.J. Verwater (10), De heer R. van der Wal en/of Mevrouw I. Breedvelt (10), E.E. Wehrmann Krieger en/of A.C. Wehrmann Krieger-Knoot (10), J. de Wilt en/of R. van Erkel (19) Volmacht afgegeven Amvest RDF Custodian B.V. (834), De heer / mevrouw L.R.R. Hapa (16), De heer / mevrouw B.C.S. Jagmohan (9), De heer G.L. Kriek (13), K.M. Naarden en Naarden (13), G.R. Ramdas en N.L. Ramdas-Gajadhar (1), De heer A.F. Smous en Mevrouw B. Smous-Scholte (12), De heer H.C. Verschoor (14), De heer A.M.G. Weterings en Mevrouw N.W. Durivou (1), De heer W.M. Witteveen en Mevrouw C.N. Jansen (15) Afwezig AM BV Regio Zuid Holland (42), De heer R.J. Anders (10), De heer en mevrouw W. Ballegooijen (12), De heer L. Beenhakker (28), De heer B.J. Behage (12), R.O. Bondar en A.A. Barbash (10), De heer / mevrouw M.D. Bongers (10), Mevrouw S.J.H. Borgman en De heer J.M. Verbrugh (10), P. den Breems en B. Simitci (17), Mevrouw Broersen-Roozen (1), C.E. Brussaard en L.M. Engels (14), De heer / mevrouw D. Bulté (10), J.P.C. Burki en P. van der Staaij (1), C.M. Chen en L.L. Yam (10), De heer / mevrouw Chung Kit Chiu (12), De heer T.H. Choudry en Mevrouw S. Tajmal (16), Mevrouw B. Xian en De heer Y.C. Chung (19), CNL Beheer BV/ Li (10), K. da Silva en I.M. Luijk (8), De heer / mevrouw L. Dawit (10), De heer / mevrouw N. Fels-Kusadasi (12), De heer S.V.R. van Gool en Mevrouw J. den Brinker (10), J. de Grace en L.M. Rocha (11), P. den Hartog en J.H.M. Wassenaar (14), E. Hellwig en C.L. de Jong (10), De heer / mevrouw T. Herawati (12), De heer / mevrouw Heuvel/ Koch (1), Mevrouw A. Hoeijenbos (1), Mevrouw G. Hoeseni (13), R.M. van 't Hof en C.M. Stolk (12), J. Holdermans en D.C. de Bruijn (1), De heer Hoogendijk/ Hoogendijk-Siebel (1), Mevrouw G.M. Huizer-van Marion (1), De heer / mevrouw R.R. Huwaë (11), Mevrouw A.L. Hwan en De heer M.W. Kremers (10), De heer D.J. Jansen (10), Mevrouw O.I. Katins-Zhabko (9), W. Kevenaar en H.M. Kevenaar (10), Mevrouw H. Kissami (14), B.M.W. Koster en H. de Water (10), De heer R. Kosterman (10), Mevrouw M.T. Kranendonk (8), M. Lauwerijssen en K.A. Weglicka (9), De heer H.F.W. de Leest en Mevrouw P.J. Florentinus (10), M. Lourense en W. Lourense-Borst (1), L.K. Low en Y.W. Tang (10), De heer / mevrouw A.R. Mulder (8), De heer G.F. Mulder (9), C.J.P. Nelemans en C.D. Abdoelkariem (13), J. Nieuwpoort en D. Nieuwpoort-van Dijk (12), De heer / mevrouw S. van Ommering (9), De heer / mevrouw J.S. Otto (10), De heer L.E. Pedro (12), J. van der Perk en M. van der Perk-Zuur (13), De heer / mevrouw J. Peters (9), De heer / mevrouw R. van der Pligt (10), Mevrouw A. Pourhaghdoust (17), De heer / mevrouw S. Rijneveldshoek (10), De heer / mevrouw C.A.A. Sakoetoe (10), De heer / mevrouw S. Salamat (10), De heer R.W. Schouw en T. Hoogstraaten (19), B.W. Shields en B. Shields- Speksnijder (21), P.M.J. Smulders en J.M. Smulders-Crooswijk (10), Mevrouw E. Stolk (11), E.A. Suijkerbuijk en I. den Boer (9), T.S. Tan en A.N. Sie (15), R.K.G. Tan en S.L.S.J. Tan-Lie (22), De heer / mevrouw N.E.M.L. Tang (15), De heer M.M.J. Terlingen en Mevrouw M. Terlingen-Kramer (2), Mevrouw J.M. Triel (12), C.C.P. Vervuren en L. Vervuren-van Potten (11), Mevrouw S. Verwoerd en De heer P.B. Vos (12), De heer / mevrouw M. de Visser (9), De heer / mevrouw R.W. Visser (10), De heer M. Weijts en De heer K. van Vliet (10), De heer / mevrouw H.V. Wibowo (10), H.J.N. Wijnstekers en Wijnstekers (12), M.Ph. Wilmink en W.J.F. Wilmink-van der Schee (18) 1. Opening De voorzitter van de vergadering, de heer Boks, opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Blijkens de voor aanvang getekende presentielijst zijn er voldoende stemmen aanwezig, dan wel bij volmacht vertegenwoordigd, om rechtsgeldige besluiten te nemen. 2. Vaststellen agenda Zonder aanvullingen of wijzigingen wordt de agenda voor de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. blz. 1

2 3. Mededelingen en ingekomen stukken De volgende ingekomen stukken worden behandeld: Fam. Kriek: tijdsduur opening toegangshek, wordt behandeld bij 7.4 Lekkageprobleem garagevloer: wordt behandeld bij 7.3 De heer de Wilt: verzoek plaatsen airco: wordt behandeld bij 9 Een verzoek van Amvest / Verwey met betrekking tot de bestemming van het exploitatieresultaat kon niet in behandeling worden genomen i.v.m. een te korte voorbereidingstijd. Dit zal worden geagendeerd voor de volgende vergadering. 4. Vaststellen notulen ledenvergaderingen en In de notulen van 22 april 2013 zal bij punt 3, laatste regel De heer gewijzigd worden in De heer Pluijmers. In de notulen van 28 mei 2013 zal bij punt 8.1/41 mits gewijzigd worden in tenzij. Daar er verder geen vragen en / of opmerkingen zijn over de notulen worden deze vervolgens door de vergadering vastgesteld. Ten blijke hiervan tekent de voorzitter een exemplaar voor in het dossier. 5. Financiële zaken 5.1 Verslag kascommissie De kascommissie heeft tijdens de controle geen bijzonderheden vastgesteld en adviseert de vergadering derhalve het gevoerde beleid over het boekjaar 2013 goed te keuren resp. vast te stellen en decharge te verlenen aan het bestuur. Ter aanvulling zal Reurings Vastgoeddiensten de standaard verklaring nasturen. 5.2 Vaststellen jaarrekening 2013 en verlenen decharge aan bestuur Als bijlage bij de aankondiging van deze vergadering is meegezonden de jaarrekening over het boekjaar De balans geeft een overzicht van de schulden en bezittingen weer. Op de resultaatrekening staan de kostenrekeningen, die betrekking hebben op het afgesloten boekjaar. De vergadering besluit de jaarrekening overeenkomstig vast te stellen en daarmee decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid in Bestemmen exploitatiesaldo Voorts besluit de vergadering om het exploitatieoverschot ad ,60 aan de diverse reserves toe te voegen. 5.4 Formele vaststelling begroting 2014 De door het bestuur reeds voorgelegde begroting 2014 wordt formeel door de vergadering definitief vastgesteld. 6. Bestuurlijke zaken 6.1 Bestuursverslag Namens het bestuur neemt de voorzitter, de heer Boks, het woord en geeft een toelichting op de voor de vergadering relevante afgewikkelde en nog lopende zaken. Mark Wilmink is toegetreden tot het bestuur; Er was een 2e vergadering nodig voor de wijziging van een tekst (artikel 41) in het Huishoudelijk Reglement; Binnentuin wordt goed onderhouden. Wel wordt meer oplettendheid gevraagd van de ouders wat betreft lopen, voetballen en fietsen van de kinderen in de groenvoorziening; Er is een brief verstuurd aan Verwey/Amvest m.b.t. het verhuurbeleid. Helaas herkent Verwey/Amvest zich niet in de opmerkingen van het bestuur. Toch zal het bestuur zich blijven inzetten voor de kwaliteit van het complex. Alle sloten van de algemene ruimten zijn inmiddels vervangen; Burger initiatief: bomen geplaatst bij de kade en parkeerplaatsen; Samenwerking tussen de VvE s op de Veranda werkt goed. De geplande feestzaal is tot op heden tegengehouden. De gemeente komt nu met de optie voor een feestboot. De heer De Jong zal hier navraag over doen bij de andere VvE s. De aanvraag van een aantal buurtbewoners voor het aanleggen van een speeltuin valt buiten de competenties van de VvE; blz. 2

3 Naar aanleiding van de opkomst bij de bewonersborrel van 31 augustus jl. is gesproken over de voortzetting hiervan. Het bestuur heeft echter besloten dit toch weer door te laten gaan om de saamhorigheid tussen de bewoners onderling te versterken. 6.2 Verkiezing / (her)benoeming leden kascontrolecommissie De leden voor de kascommissie stellen zich herkiesbaar en worden door de vergadering benoemd tot de kascontrolecommissie van Technische zaken 7.1 Vaststellen Meerjaren Onderhoudsplan Het MJOP 2015 wordt vastgesteld door de vergadering. De MJOP is op de site gepubliceerd. 7.2 Activiteiten Meerjaren Onderhoudsplan 2015 Voor 2015 zijn er geen werkzaamheden ingepland, met uitzonderingen van herstelwerkzaamheden die niet kunnen worden voorzien. Extra zaken die niet in het MJOP zijn genoemd, staan als agendapunt op de agenda. Voor 2016 staan een reeks werkzaamheden in planning waarvan in 2015 goedkeuring aan de vergadering zal worden gevraagd. Door toepassing van energie- en geluidsreductie besparende maatregelen kunnen bepaalde werkzaamheden worden verlegd naar een later tijdstip/jaar. 7.3 Coating parkeergarage Door een snel verslechterende dekvloer en de daardoor optredende lekkage naar de ondergelegen garage is het noodzakelijk om de garagevloer te herstellen waarbij een goede coating met een scheur overbruggende voorziening is gewenst. De lekkage kan namelijk de bewapening in de dekvloer aantasten waardoor zijn dragend vermogen wordt verminderd, met grotere kosten later voor herstel. Daar dit probleem al bij de oplevering speelde, lopen er ook gesprekken met de bouwer en de projectontwikkelaar over eventuele gedeeltegarantie. Buiten de kosten vraagt dit ook een behoorlijke planning en medewerking om de aanwezige voertuigen elders te stallen. Geschatte herstel kosten ,-. Officiële offerte moet nog komen. De VvE bijdrage zal niet omhoog gaan. Het bestuur vraagt aan de vergadering toestemming om hier mee aan de slag te gaan. Uitvoering in 2014 levert een forse besparing op ten opzichte van latere uitvoering in verband met het tijdelijk verlaagde tarief op de arbeidskosten van onderhoud. De vergadering geeft aan hiermee akkoord te gaan. 7.4 Schuifhek Het schuifhek is vervangen door een vrijdragend hek, dit om de vele storingen ten gevolge van het loopwerk te voorkomen en de opening kon hierdoor groter worden. De tijdsduur is te verkorten door na het uit-/inrijden bij een volledige opening nogmaals de zender te bedienen, waardoor de poort gelijk zal sluiten. Toegezegd is om ook naar de wachttijd te kijken of deze korter kan worden ingesteld. 7.5 Ontvanger Er is een nieuwe ontvanger geïnstalleerd waardoor de zenders afzonderlijk kunnen worden geprogrammeerd. De oude zenders kunnen gebruikt blijven worden. De nieuwe zenders kosten ca. 40,--, (prijsstelling 2013), voor beide garageniveaus. Ook is het mogelijk om een mobiele telefoon te programmeren, hiervoor is wel het nummer van de telefoon nodig. De 1e keer zal dit programmeren gratis zijn daarna worden er kosten berekend. In overleg met het bestuur zal de hoogte van dit bedrag worden vastgesteld. 7.6 Deurstopper Bij de algemene toegangsdeuren is een deurstopper geplaatst. Dit om te voorkomen dat de deur door zijn scharnieren wordt gedrukt. Dit is helaas al een paar maal voorgekomen, de kosten voor herstel bedragen ca ,--. Het probleem vindt voornamelijk plaats bij verhuizingen. De schakelaar dient op de stand open te worden gezet, er mag absoluut niets tussen of onder de deur worden geplaatst om deze open te houden. Dit veroorzaakt schade aan het sluitmechanisme waardoor de deur niet meer goed afsluit. 7.7 Tuinvlonders Voor het schoonmaken van de vlonders worden vrijwilligers gevraagd, materieel zal ter beschikking worden gesteld. Denk aan ca. 4 werkdagen. Uitbesteding kost ca ,--. Een aan te brengen antisliplaag kost ca ,-- waarbij de vlonder bij het trappenhuis slechts gedeeltelijk wordt gedaan. Tijdens de ALV meldden zich reeds enkele vrijwilligers, extra vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Kees de Jong. blz. 3

4 7.8 Oplaadpunt elektrische auto's Ten behoeve van het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto s wordt door het bestuur navraag gedaan bij de netbeheerder (Stedin) en is een offerteaanvraag bij de installateur neergelegd. Zodra er meer informatie bekend is, worden de betrokken bewoners geïnformeerd over de kosten. 7.9 LED Led-verlichting is toegepast bij de entree omdat een aantal armaturen defect bleken te zijn. Om geen verschil te hebben tussen de portieken, zijn alle 4 de portieken aangepast. 8. Legionella contract Bij de legionellacontrole, begin dit jaar, is er vrijwel geen medewerking verleend door de bewoners om de controle uit te kunnen voeren. Het bestuur vraagt graag meer medewerking van de bewoners. Tevens wordt aan de vergadering gevraagd of het contract om de controle te laten uitvoeren nog zin heeft, de vergadering vindt van wel. 9. Aanvraag plaatsen airco Het bestuur heeft een verzoek ontvangen van de heer Wilmink voor het plaatsen van een airco. Het bestuur legt het verzoek voor aan de ledenvergadering. Plaatsing van de airco kan plaats vinden in de gang tussen de bergingen van het 3e en 4e portiek. Er zullen door het bestuur, met uit zondering van dhr. Wilmink, voorwaarden worden gesteld aan de locatie en de ophanging. De vergadering gaat hiermee akkoord. Ook de heer de Wilt heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van een airco. De heer De Wilt wordt gevaagd nadere informatie te verschaffen. Het bestuur vraagt aan de vergadering mandaat te verlenen om deze aanvraag verder te beoordelen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 10. Formaliteiten 10.1 Verzekering appartementsclausule In de polis van de gebouwenverzekering van Van Steensel is de appartementsclausule opgenomen. Deze clausule is opgesteld door de Bond van Verzekeraars (polisvoorwaarden 9.7). Het eerste deel behandelt de schade veroorzaakt door daad of verzuim van een lid. Hierin is bepaald dat de overige leden zijn verzekerd met uitsluiting van het lid dat de schade heeft veroorzaakt. Het tweede deel van deze clausule behandelt dat als in bovengenoemde gevallen de schade uitkering een bedrag van ,00 te boven gaat, de uitkering moet geschieden op de wijze welke door de vergadering is bepaald. Dit moet ook zijn vastgelegd in een door de voorzitter ondertekend exemplaar van de notulen van de vergadering. Na uitkering overeenkomstig de voorwaarden van de verzekering, zal de verzekeringsmaatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn vrijgesteld. De vergadering heeft kennis genomen van deze aanvullende voorwaarde en gaat unaniem op voorhand akkoord dat uitkering mag geschieden aan de Vereniging van Eigenaars in geval dat een schade van deze orde zich voordoet. Deze geldelijke uitkering dient te worden aangewend om het beschadigde object in oorspronkelijke staat te herstellen. Dit punt zal jaarlijks op de agenda terugkeren Woningverbeteringen In de polis van de opstalverzekering zijn de eventueel aanwezige woningverbeteringen deels meeverzekerd. Onder woningverbeteringen wordt verstaan: aanpassingen die door of in opdracht van huidige of voormalige eigenaar zijn aangebracht. In het taxatierapport van de VvE zijn badkamers en keukens gezamelijk opgenomen voor per appartement. In de polis van de opstalverzekering worden woningverbeteringen voor bovenop de taxatiewaarde meeverzekerd. Totaal zijn de keukens en badkamers dus per appartement voor meeverzekerd in de opstalverzekering van de VvE. Extra waarde zal door bewoners moeten worden verzekerd via de eigen inboedelverzekering. De verzekeringspolissen en het taxatierapport staan gepubliceerd op het webportaal van de VvE. De eigenaars hebben kennis genomen van deze mededeling. blz. 4

5 10.3 Incassoprocedure In verband met eventuele incassoprocedures van achterstallige VVE-bijdragen verzoekt de administratief beheerder de vergadering, conform het bepaalde in het Reglement van Splitsing van eigendom, hem te machtigen om (rechts)maatregelen te treffen indien een eigenaar zijn bijdrage, tekort op de exploitatierekening en eventueel een door het bestuur opgelegde boete niet of niet tijdig voldoet; uiteraard na aanmaning c.q.ingebrekestelling. Bij incasso- en gerechtsprocedures komen de hieraan verbonden kosten waaronder begrepen de (buiten)-gerechtelijke kosten voor rekening van de betrokken eigenaar. De machtiging wordt door de vergadering verleend. Dit agendapunt zal jaarlijks op de agenda terugkeren teneinde nieuwe eigenaars op dit besluit te wijzen. 11. Rondvraag De volgende zaken komen aan de orde tijdens de rondvraag: Bij een van de bewoners is er een grijze aanslag op het hekwerk van het balkon. De heer Pluijmers zal hier naar kijken. Ondanks meerdere verzoeken aan de bewoners, worden helaas toch nog steeds sigarettenpeuken van balkons naar beneden gegooid. Bestuur zal de bewoners blijven informeren en waarschuwen hierover. Verzoek vanuit het bestuur om ook als bewoner diegene erop aan te spreken. Door gesprongen ruiten van de serres ligt er regelmatig glas. Bestuur zegt toe te zullen informeren naar een onderhoudscontract. Er worden kandidaten gezocht voor een nieuw te vormen kleurencommissie. Vanuit de vergadering melden Koos de Wilt, Wilma de Jong en Mark Wilmink zich hier voor aan. De lampjes op de bordessen zijn al enige jaren uitgeschakeld. Het bestuur wil i.v.m. de komende schilderwerkzaamheden de armaturen verwijderen en een afdekplaatje bevestigen, zodat er overheen geschilderd kan worden. De armaturen kunnen dan elders in het gebouw opnieuw dienst doen. De vergadering geeft hiervoor toestemming. 12. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Vastgesteld op de vergadering van voorzitter bestuurder blz. 5

6 Besluitenlijst Vereniging van Eigenaars van het Rubenscomplex te Rotterdam (170) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur. blz. 6

7 Actiepuntenlijst Vereniging van Eigenaars van het Rubenscomplex te Rotterdam (170) Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden maandag 7 april 2014, aanvang 20:00 uur. blz. 7

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam

Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Verslag ALV VvE Zanzibar te Rotterdam Naam vergadering : Algemene Ledenvergadering VvE Zanzibar Datum vergadering : 8 februari 2012 Plaats vergadering : Gereformeerde Kerk te Rotterdam Namens JHK Vastgoedmanagement

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 34 van de 54 uit te brengen stemmen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd door de heer De Rijk. Namens Vervane Beheer bv is aanwezig de heer

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep.

VOORWOORD INHOUD. GRASGROEP VASTGOEDZORG B.V. Kievitsven 52 5249 JJ ROSMALEN telefoon: 073-5211055 telefax: 073-5215750 e-mail: info@grasgroep. VOORWOORD De bedoeling van de basiscursus Vereniging van Eigenaars (VVE) is de leden een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van de VVE. De basiscursus heeft nadrukkelijk niet de bedoeling eenieder

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars Normdocument Beheerders Verenigingen van Eigenaars Versie 1.0 1 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Normdocument... 3 1.2 Voor wie bestemd... 3 1.3 Toepassing... 3 2. Terminologie... 4 2.1

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel.

Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Notulen oprichtingsvergadering Verenigingen van Eigenaren project Heuvelhof te Tiel. Gehouden d.d. 13 maart 2006 ten Restaurant de Betuwe te Tiel. Aanwezig: de heer J-W. (Jan-Wouter) Broekhuis Verbeek

Nadere informatie

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg WELKOMSTMAP CEDERFLAT TILBURG. INHOUD : 1. Inhoud 2. Welkomstbrief 3. Informatie V.V.E. algemeen 4. Huishoudelijk reglement 5. Aanvraagformulier naamplaatje

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES

B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES B ERG E R S VVE ADMINISTRATIES Provenierssingel 66 3033 EN Rotterdam telefoon (0 JO) - 466 32 63 fax (OIO) - 265 0426 De heer Atlanta 2903 PH Capelle aid IJssel Uw kenmerk: Ons kenmerk: EP Datum: 20 augustus

Nadere informatie

Bordewijklaan 109, Groningen

Bordewijklaan 109, Groningen Bordewijklaan 109, Groningen Op een leuke plek aan de zuidkant van Groningen in de groene en ruim opgezette wijk de Wijert-Zuid gelegen, goed onderhouden comfortabele gelijkvloerse benedenwoning met een

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 NOVEMBER 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

A G E N D A VERGADERING:

A G E N D A VERGADERING: - AGENDA VVE "de Haven Tweeling" DATUM: 20 mei 1997 20.00 uur PLAATS: vergaderzaal, Hoogte Kadijk 179 VERGADERING: TIJDSTIP: Opening, vaststellen agenda Mededelingen Behandeling en vaststelling verslag

Nadere informatie

5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering.

5 Behandeling begrotingen 1990; 6 Voorzitterschap; 7 Rondvraag; 8 Sluiting van de vergadering. Ooms makelaars bv -s beqrijfsobjekten - kantoren winkels woningen ---- beleggingen taxaties vastgoedbeheer adm. voor WE financieringen/assurantièin Cl vastgoed beheer Vere~~g~~g ~a~ E~ge~aars :fla.t.g~bc>u.vv

Nadere informatie

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING DE HAVEN- TWEELING D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is 1397.

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement BESTUUR Artikel 1. Algemeen 1. Het bestuur behartigt en bevordert het statutaire doel van de VVE en behartigt de belangen van de VVE en de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats)

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) De Vereniging van Eigenaars naam te plaats ten deze, naar hun verklaring, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur, hierna

Nadere informatie