Notulen ALV 28 April 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV 28 April 2004"

Transcriptie

1 Notulen ALV 28 April 2004 Mei 2004 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Lepelaarsingel 2 de complex, gehouden op 28 april 2004, in Wijkcentrum Holy, Aristide Briandring 90 te Vlaardingen. Deze vergadering werd gehouden na een uitnodiging volgens artikel 37, lid 5 van het Reglement van Splitsing van Eigendom. Aanwezig: 45 leden 46 machtigingen. Agenda: 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 10 april Binnengekomen stukken 4. Financieel overzicht over Kascontroleverslag + (her)verkiezing kascontrolecommissie 6. Begroting 2004 en vaststelling servicekosten 7. Vestiging bedrijfsruimten 8. Bestuursverkiezing, de volgende functies wegens verhuizing beschikbaar: - Twee leden van de raad van commissarissen 9. Ter beschikkingstelling rolstoelruimte en stortkoker ruimten 10. Rondvraag 11. Sluiting.

2 2 1. Opening De heer Bestebreurtje opent de vergadering om 20:10u en heet iedereen welkom en stelt zich voor aan de leden. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 april 2003 Deze worden met algemene stemmen goedgekeurd. 3. Binnengekomen stukken a. Rechtbank Rotterdam sector kanton locatie Schiedam zaak VvE v.v. Mw. Zwetsloot. Vervolg zaak Zwetsloot op dinsdag 8 juni b. Vonnis rechtbank Schiedam uitgesproken. Zaak VvE v.v. garage-eigenaren. VvE heeft zaak verloren. Definitief bedrag servicekosten garage-eigenaren moet worden vastgesteld op basis v/d werkelijke kosten v/d garage-eigenaren. c. Brief Mw. Van Lieshout over spelende kinderen aan de achterzijde flat, herrie overlast. Verzoek aan alle leden om hun kinderen in de gaten te houden en vooral NIET in de flat te laten spelen. d. Kandidaatstelling commissaris (Mw. Hoogendam nr. 402). Wordt behandeld onder agendapunt Financieel overzicht 2003 Dit wordt toegelicht door de administrateur en er kwamen hieromtrent geen verdere vragen uit de zaal. Er wordt gevraagd het positieve saldo (overschot) van over te hevelen naar het reservefonds. Dit wordt met algemene stemmen aangenomen. 5. Kascontroleverslag en (her)verkiezing kascontrolecommissie De kascontrole over het kalenderjaar 2003 door de dhr Vermeij (446), mw. van Rijswijk (270) en Mevr. van Wijk (458) heeft plaats gevonden op 17 maart Het officiële verslag wordt door de administrateur voorgelezen. Hierbij is alles in orde bevonden. Tevens wordt een nieuwe kascontrolecommissie benoemd bestaande uit mw. van Rijswijk en dhr. Vermeij (446). Door afwezigheid van mw. Van Wijk biedt dhr. Mulder (294) zich aan als reservekandidaat. Mw. van Wijk zal z.s.m. door het bestuur worden gevraagd zich weer herkiesbaar te stellen als kascommissielid. 6. Begroting 2004 en vaststelling servicekosten De heer Groenenboom neemt de begroting 2004 door en legt e.e.a. nog eens uit. Een extra toelichting wordt gegeven bij post verzekeringen. Toegevoegd is een rechtsbijstandverzekering die per 1/7 kan ingaan na goedkeuring van de vergadering. Hierop volgt discussie betreffende deze verzekering: Dhr. Dijkshoorn (eigenaar garage 246): Maakt bezwaar tegen genoemde verzekering. Hij geeft als argument dat het bestuur deze verzekering gaat gebruiken tegen de eigen bewoners. 2

3 3 Gaat in op het conflict betreffende de garage-eigenaren en wijst ook op het conflict met mw. Zwetsloot welke zal worden opgelost door middel van een arbitrage zaak. Dhr. Dijkshoorn: Hoopt dat alle betrekkingen in de toekomst weer gaan normaliseren. Hij benadrukt nogmaals dat de bedoelde verzekering in de toekomst niet moet worden gebruikt tegen de eigen leden. Belooft te overleggen met verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer. Mw. Van Rijswijk (270): Vraagt ook verdere toelichting over deze verzekering Hr. Boes (350): Wil dat het bestuur zich eerst beter gaat oriënteren voordat het aan de vergadering wordt voorgelegd. Is tevens bang dat dit tegen de leden zal worden gebruikt. Vraagt toestemming aan de vergadering om deze verzekering naar volgend jaar door te schuiven. Hr. Admiraal (366): Wil wél dat er dit jaar nog een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten Meerderheid van de vergadering is vóór het doorschuiven van rechtsbijstandverzekering naar ALV Begroting 2004 wordt aangepast: minus 600 (rechtsbijstandverzekering) Mw. Theunisse (468): Vraag zich af of wij als VvE niet onderverzekerd zijn wat betreft de opstalverzekering. Indexatie is niet altijd genoeg. De flat is in 1998 getaxeerd door Troostwijk en verzekering is daarop geïndexeerd. Momenteel is verzekerd Volgend jaar wordt er weer opnieuw getaxeerd. In de begroting over 2004 is tevens opgenomen een geïndexeerde verhoging van de servicekosten. Na stemming wordt de verhoging van servicekosten unaniem met algemene stemmen aangenomen. Met ingang van 1 juni 2004 bedragen de servicekosten:? 4 kamerappartement 167,45 p/mnd? 1 kamerappartement 55,85 p/mnd? garages 6,00 p/mnd (voorlopige schatting)? voormalige recreatieruimte 101,00 p/mnd Dhr. Groenenboom geeft nog toelichting op reservefonds: echte grote plannen zijn er voorlopig niet. 3

4 4 Verdere vragen voortkomend uit de toelichting van de begroting 2004 en vaststelling servicekosten: Mw. Brinkman (310): Vraagt of er evt. andere kelderdeuren (hoofdingangen naar de kelders) geplaatst kunnen worden, i.v.m. mogelijke criminaliteit. De huidige deuren zijn van een matige kwaliteit. Zal dit meenemen in volgende bestuursvergadering Hr. Boes (350): Standleidingen zijn weggewerkt. Hij maakt zich zorgen over een evt. renovatie/vervanging van deze leidingen. Dit zal sloopwerk met zich meebrengen. Deze leidingen behoren vrij bereikbaar te zijn. Bij vervanging moeten ze dus direct bereikbaar zijn. Diverse leidingen worden al op ad hoc basis vervangen. 7. Vestiging bedrijfsruimten Dhr. Groenenboom licht toe dat er 2 bedrijfsruimten zijn, t.w. van Mw. Zwetsloot en dhr. Gonezen. Dhr. Gonezen praktiseert niet meer en heeft de VvE in het gelijk gesteld. Tegen Mw. Zwetsloot loopt nog een rechtszaak c.q. arbitrage zaak. Probleem met juiste interpretatie van Art. 96 wetboek van strafvordering te lezen in de akte van splitsing op blz. 35/36 art. 1). Op 8 juni a.s. volgt eerste zitting en hopelijk uitspraak. Dhr. Groenenboom schetst ook nog de historie cq. het ontstaan van de recreatieruimte en bedrijfsruimten in het flatgebouw. Dit ter verduidelijking waarom er vroeger wel gebruik werd gemaakt van recreatie en bedrijfsruimten in het flatgebouw. Dhr. Dijkshoorn (eigenaar garage 246) vraagt zich af wat nu eigenlijk het probleem is. Is het nu de interpretatie van de reglementen of zijn het de klachten van bewoners? Dhr. Groenenboom legt het probleem nogmaals uit en benadrukt dat het volgen van de reglementen de enige juiste manier is. Verder zijn er geen vragen. 8. Bestuursverkiezing Twee functies binnen het bestuur van de VvE zijn vacant, t.w. 2 leden van de raad van commissarissen. Mw. Hoogendam (402) heeft zich opgegeven als commissaris. Met algemene stemmen wordt mw. Hoogendam als lid van de raad van commissarissen gekozen. Aangezien er in de vergadering geen verdere aanmeldingen zijn voor de andere functie is het bestuur helaas genoodzaakt de komende periode met onvolledige bezetting voort te zetten. Van mw. Berk werd onder dankzegging afscheid genomen middels een boeket bloemen en een geschenkenbon. 9. Ter beschikkingstelling rolstoelruimte en stortkokerruimten De voorzitter vraagt of er belangstelling bestaat voor deze mogelijkheid. 4

5 5 Mw. Brinkman (310): Zij vraagt zich af of de rolstoelruimte weer ter beschikking komt indien dit nodig blijkt te zijn. Voorzitter: Uiteraard betekend dit dan dat de ruimte moet worden afgestaan aan betreffende persoon. Voorzitter vraagt of de bewoners bezwaar hebben tegen het beschikbaar stellen van deze ruimtes. Niemand heeft bezwaar. Iedere bewoner krijgt hierover bericht en kan zich dan evt. opgeven. Er wordt daarna geloot op een nog nader af te spreken tijd. 10. Rondvraag Dhr. de Goede (328) - Heeft nog steeds lekkage problemen. Volgens hem is er niet goed gevoegd. Voorzitter vraagt of er nog andere bewoners (wonend aan de kopgevel zuid) last hebben van lekkage. Één nieuwe bewoner op 4 e etage (164) geeft ook aan last te hebben van lekkage. Dhr. Groenenboom legt uit dat aannemer Herman Dirks hopelijk de oplossing heeft en zegt dat het bestuur er alles aan doet om dit probleem op te lossen. De fa. Rook heeft de kitnaden ook al geïnspecteerd en geen problemen gevonden. Wellicht is de oorzaak (re: bewoner flat 1): 1) ingang centrale kabelvoorziening en/of 2) onderdruk i.v.m. foutieve montage afzuigapparatuur op de standleiding. - Is het vervangen van rubberen afsluitringen voor standleidingen op kosten van de VvE? Dhr. Groenenboom geeft aan dat dit kosten zijn voor de VvE. Mw. Nijman (296) - Heeft moeite met het uitrijden kelder bij wasplaats. Op de vergadering is aangegeven dat auto s beter geparkeerd moeten worden. - Buitendeur van entreehal blijft niet openstaan (geen vergrendeling meer mogelijk) Dhr. Groenenboom geeft aan dat de deurvergrendeling continue verbogen wordt en daardoor is besloten deze niet meer te gebruiken. Er zal bekeken worden of er een beter alternatief gevonden kan worden. - Zij geeft tevens aan het jammer te vinden dat struikgewas is verwijderd. Dhr. Groenenboom legt uit dat alles van de gemeente is, behalve het kleine strookje van de VvE (4.20 meter vanuit de achtergevel van de flat). Dhr. Elants (392) - Hij vindt dat er niet goed gesnoeid is. Dhr. Groenenboom geeft aan dat hij is afgegaan op het advies van de fa. Bos. Hij zal fa. Bos hier nog over benaderen en zal door Harry Meyer onkruid laten weghalen. - Stankoverlast in containerhok. Technische mensen hebben er alles aan gedaan. 5

6 6 Jan v. der Meer: Alles is afgekit en overlast is behoorlijk verminderd. Wellicht is een mechanische afzuiging een optie. - Hoe is het verzekeringstechnisch geregeld als brandschade ontstaat in voormalige stortkokerruimtes? Dhr. Groenenboom geeft aan dit op te geven bij eigen inboedelverzekering. Mw. Rietdijk (322) - Zij vindt het extreem warm in haar woning. Mevr. de Jong geeft aan dat de warmtevoorziening niet goed verdeeld is over de flat; sommige zijn te warm, sommige te koud. Er is misschien een oplossing zoals eerder toegepast in flat 1, nl. het knijpen van sommige verwarmingsbuizen. Middelste appartementen minder warmte en bovenste appartementen meer warmte. - Zij vindt het moeilijk een parkeerplaats te vinden, vooral s avonds. Voorzitter: Is een bekend probleem, maar zal hopelijk worden opgelost wanneer herbestrating van de parkeerplaats zal plaatsvinden. Hiermee hopen wij dan meer parkeerplaatsen te kunnen realiseren. Plannen hiervoor zijn reeds aanwezig. Mw. Isik (424) - Hondenpoepoverlast, hierdoor vieze zandbak, kinderen met poep etc. Voorzitter: Valt onder de gemeente en moet dit zelf aankaarten. - Heeft wateroverlast op de galerij. Dhr. Groenenboom zal dit na laten kijken. Dhr. van Horsen (302) - Geeft aan soms muizen te zien lopen over vuile containers in containerhok. Voorzitter: Spreek de medebewoners hierop aan, verantwoording van ons allen om vuilniszakken goed dicht te binden en te plaatsen IN de containers en niet er buiten! - Geeft aan dat er regelmatig auto s staan geparkeerd langs gele streep bij containerhok. Voorzitter: Mensen zijn hardleers. Er is meerdere keren aangeven dat het verboden is (zie ook Het Huishoudelijk Reglement). Dhr. Boes (350) - Heeft last van herrie door klappende galerijdeur. Voorzitter: Dranger van galerijdeur zal nagekeken worden door de technische mensen. 11. Sluiting Met dank aan alle aanwezigen voor hun komst, sluit de voorzitter de vergadering om ca. 22:30u. 6

Notulen van de Algemene Ledenvergadering VVE 24 mei 2007

Notulen van de Algemene Ledenvergadering VVE 24 mei 2007 Algemene Leden Vergadering 24 mei 2007 Mei 2007 Notulen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Eigenaren 2 e complex, gehouden op 24 mei 2007 in Wijkcentrum Holy, Aristide Briandring

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars Lissenvaart te Zoetermeer gehouden op 09 juni 2010 in de Zoetelaar Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 34 van de 54 uit te brengen stemmen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd door de heer De Rijk. Namens Vervane Beheer bv is aanwezig de heer

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Groningen, Ijsselstraat 19A

Groningen, Ijsselstraat 19A Groningen, Ijsselstraat 19A Een sfeervol en uitstekend afgewerkt appartement met twee balkons en een gunstige ligging behoren slechts tot een aantal kenmerken van dit keurig appartement. Voorzien van twee

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg

Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg Vereniging Van Eigenaren Cederstraat 7 t/m 157 Tilburg WELKOMSTMAP CEDERFLAT TILBURG. INHOUD : 1. Inhoud 2. Welkomstbrief 3. Informatie V.V.E. algemeen 4. Huishoudelijk reglement 5. Aanvraagformulier naamplaatje

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 NOVEMBER 2007 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING DE HAVEN- TWEELING D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE VERENIGING "DE HAVEN- TWEELING" D.D. 30 januari 1991. Afwezig (zonder bericht) Notulist : Anneliek Verhage : Simone Vincent Aantal mogelijk uit te brengen stemmen is 1397.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Bordewijklaan 109, Groningen

Bordewijklaan 109, Groningen Bordewijklaan 109, Groningen Op een leuke plek aan de zuidkant van Groningen in de groene en ruim opgezette wijk de Wijert-Zuid gelegen, goed onderhouden comfortabele gelijkvloerse benedenwoning met een

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4

-heren Cohen en Hogens oftredend en voor een periode herkiesboor. -voorstel besiuurvoor I vocoture: hr. Khon, JdL. nr. l4 Algemene ledenvergodering von de VvE 'woonqmbionce Jqn de Loulerhof' Dotum: dinsdog 24 opril2012 Tijd: 19.30 uur Locotie: "Multibox", Jon de Louïerstroot I5 Agendo L Opening en mededelinqen door de voorzitier

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5

Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV gehouden op woensdag 16 april 2014 in Grand Café Restaurant Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig 44 leden, waaronder : Bestuursleden: Joop Hoogvliet, voorzitter.

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE 47 E LEDENVERGADERING VAN DE VERENING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG GEHOUDEN TE BOSKOOP D.D.

NOTULEN VAN DE 47 E LEDENVERGADERING VAN DE VERENING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG GEHOUDEN TE BOSKOOP D.D. NOTULEN VAN DE 47 E LEDENVERGADERING VAN DE VERENING VOOR CHRISTELIJK ONDERWIJS OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG GEHOUDEN TE BOSKOOP D.D. 10 JUNI 2014 1. Opening De voorzitter, de heer J.C. van Ginkel, heet,

Nadere informatie

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren Datum : 12 mei 2006 Programma : 15.30 20.15 uur Locatie : Rehobothkerk (GKV), Dirk Staalweg 43, Ermelo Aanwezig : 80 leden en

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie