SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverpichtingen gekend as "Onderdeen". Deze Onderdeen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat ae Onderdeen die dienen te zijn inbegrepen in een samenvatting voor dit type van Schudeffecten, Emittenten en Garantieverstrekkers. Omdat sommige Onderdeen niet moeten worden behanded, kunnen er acunes zijn in de vogorde van de nummering van de Onderdeen. Hoewe een Onderdee vereist kan zijn in deze samenvatting omwie van het type van Schudeffecten, Emittent en Garantieverstrekker(s), is het mogeijk dat geen reevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot dit Onderdee. In dat geva is een korte beschrijving van het Onderdee opgenomen in de samenvatting met de verkaring waarom het niet van toepassing is. Sectie A Ineiding en Waarschuwingen Onderdee A.1 Waarschuwing dat de samenvatting moet worden geezen as een ineiding en bepaing met betrekking tot vorderingen Deze samenvatting moet worden geezen as een ineiding op het Basisprospectus en de toepasseijke Uiteindeijke Voorwaarden. In deze samenvatting, tenzij anders vermed en met uitzondering van de eerste paragraaf van Onderdee D.3, betekent "Basis Prospectus": het Basis Prospectus van BNPP B.V., BNPP, BP2F, BNPPF en BGL van 5 juni 2014, zoas van tijd tot tijd za worden aangevud. In de eerste paragraaf van Onderdee D.3 betekent "Basis Prospectus": het Basis Prospectus van BNPP B.V., BNPP, BP2F, BNPPF en BGL van 5 juni Eke besissing om te investeren in Schudeffecten dient te worden gebaseerd op een overweging van het gehee Basis Prospectus, daarin inbegrepen ek document waarnaar het Basis Prospectus verwijst en de betrokken Definitieve Voorwaarden. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie opgenomen in het Basisprospectus en de toepasseijke Uiteindeijke Voorwaarden bij een rechterijke instantie in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte aanhangig wordt gemaakt, is het mogeijk dat de eiser, vogens de nationae wetgeving van de Lidstaat waar de vordering aanhanging werd gemaakt, moet instaan voor de kosten voor de vertaing van het Basisprospectus en de toepasseijke Uiteindeijke Voorwaarden avorens de rechtsvordering wordt ingeeid. De Emittent noch de Garantieverstrekker (as die er is) zijn burgerrechteijk aansprakeijk in een Lidstaat op de outere basis dat deze samenvatting, incusief enige vertaing daarvan, tenzij de samenvatting miseidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen wordt geezen met de andere deen van dit Basis Prospectus en de betrokken Definitieve Voorwaarden of wanneer zij, overeenkomstig de omzetting van de betrokken bepaingen van Richtijn 2010/73/EU in de betrokken Lidstaat, niet de kerngegevens (zoas gedefinieerd in Artike 2.1(s) van de Prospectus Richtijn) bevat om beeggers te hepen wanneer zij overwegen om te investeren in de Schudeffecten, wanneer de

2 samenvatting samen wordt geezen met de andere deen van dit Basis Prospectus en de betrokken Definitieve Voorwaarden. A.2 Toestemming voor het gebruik van het Basisprospectus, gedigheidsperiode en andere voorwaarden Bepaade uitgiften van Schudeffecten met een denominatie (of in het geva van W&C Schudeffecten, uitgifteprijs) van minder dan EUR (of het equivaent in enige andere munteenheid) kunnen worden aangeboden in omstandigheden waar er geen vrijsteing is van de verpichtingen onder de Prospectusrichtijn om een prospectus te pubiceren. Enig dergeijk aanbod wordt hierna weergegeven as een "Niet-vrijgested Aanbod. Onder voorbehoud van de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, stemt de Emittent in met het gebruik van dit Basis Prospectus m.b.t. een Nietvrijgested Aanbod van Schudeffecten door de Managers, door eke financiëe tussenpersoon benoemd as een Initiee Gemachtigde Aanbieder in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden en door eke financiëe tussenpersoon wiens naam is gepubiceerd op de website van BNPP (https://rates-gobamarkets.bnpparibas.com/gm/pubic/legadocs.aspx) (in het geva van Schudeffecten uitgegeven door BNPP of BNPP B.V.), de website van BGL (www.bg.u) (in het geva van Schudeffecten uitgegeven door BGL) of de website van BP2F (www.bp2f.u) en de website van BNPPF (www.bnpparibasfortis.be/emissions) (in het geva van Schudeffecten uitgegeven door BP2F) en geïdentificeerd is as een Gemachtigde Aanbieder m.b.t. het betrokken Niet-vrijgested Aanbod en (indien "Agemene Toestemming" is aangeduid in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden) door eke financiëe tussenpersoon die gemachtigd is om zuke aanbiedingen te doen overeenkomstig de toepasseijke wetgeving die de Markten voor Financiëe Instrumenten Richtijn (Richtijn 2004/39/EC) impementeert en die op haar website de vogende verkaring (waarbij de informatie tussen vierkante haakjes aan te vuen is met de reevante informatie) pubiceert: "Wij, [vu de officiëe naam in van de financiëe tussenpersoon], verwijzen naar het aanbod van de [vu de tite in van de betrokken Schudeffecten] (de "Schudeffecten") beschreven in de Definitieve Voorwaarden van [vu datum in] (de "Definitieve Voorwaarden") gepubiceerd door [ ] (de "Emittent"). In overweging van de Emittent die zijn toestemming aanbiedt voor ons gebruik van het Basis Prospectus (zoas gedefinieerd in de definitieve Voorwaarden) m.b.t. het aanbod van de Schudeffecten in de Jurisdicties met Niet-vrijgested Aanbod opgegeven in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden tijdens de Aanbod Periode en onder voorbehoud van de overige voorwaarden verbonden aan de toestemming, ek zoas gespecificeerd in het Basis Prospectus, aanvaarden wij bij deze het aanbod van de Emittent in overeenstemming met de Voorwaarden voor de Gemachtigde Aanbieder (zoas vermed in het Basis Prospectus) en bevestigen dat wij het Basis Prospectus dienovereenkomstig gebruiken. Aanbiedingsperiode: De toestemming is gegeven door de Emittent voor Nietvrijgestede Aanbiedingen van Schudeffecten gedurende de Aanbod Periode gespecificeerd in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden. Voorwaarden verbonden aan toestemming: De voorwaarden voor de

3 toestemming van de Emittent (bovenop de voorwaarden waarnaar hierboven wordt verwezen) zijn dat de toestemming (a) enke gedig is gedurende de Aanbod Periode gespecificeerd in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden; en (b) enke saat op het gebruik van dit Basis Prospectus voor Nietvrijgestede Aanbiedingen van de betrokken Schijf van Schudeffecten in de Niet-vrijgested Aanbod Jurisdicties gespecificeerd in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden. EEN BELEGGER DIE VAN PLAN IS SCHULDEFFECTEN TE KOPEN OF DIE SCHULDEFFECTEN KOOPT NAAR AANLEIDING VAN EEN NIET-VRIJGESTELD AANBOD VAN EEN GEMACHTIGDE AANBIEDER, ZAL DIT DOEN, EN DE AANBIEDINGEN EN DE VERKOPEN VAN DEZE SCHULDEFFECTEN AAN EEN BELEGGER DOOR EEN DERGELIJKE GEMACHTIGDE AANBIEDER ZULLEN WORDEN GEDAAN, IN OVEREENSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET AANBOD TUSSEN DERGELIJKE GEMACHTIGDE AANBIEDER EN DERGELIJKE BELEGGER OOK WAT BETREFT REGELINGEN M.B.T. DE PRIJS, TOEWIJZINGEN, KOSTEN EN VEREFFENING. DE RELEVANTE INFORMATIE ZAL WORDEN VERSTREKT DOOR DE GEMACHTIGDE AANBIEDER OP HET TIJDSTIP VAN EEN DERGELIJK AANBOD. Sectie B Emittenten en Garantieverstrekkers Onderdee B.1 Juridische en commerciëe naam van de Emittent Schudeffecten kunnen worden uitgegeven onder het Programma door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V."), BNP Paribas ("BNPP" of de "Bank") (in het geva van uitgifte van enke Notes), BGL BNP Paribas ("BGL") of BNP Paribas Fortis Funding ("BP2F" en, samen met BNPP B.V., BNPP en BGL, ek een "Emittent"). B.2 Domiciie / rechtsvorm / wetgeving / and van oprichting BNPP B.V. is opgericht in Nederand as een besoten vennootschap met beperkte aansprakeijkheid onder Nederands recht en heeft haar maatschappeijke zete te Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, Nederand; BNPP is opgericht in Frankrijk as een naamoze vennootschap ("société anonyme") onder Frans recht en heeft een vergunning as kredietinsteing met hoofdzete te 16, bouevard des Itaiens Parijs, Frankrijk; BGL is opgericht met beperkte aansprakeijkheid onder het recht van het Groothertogdom Luxemburg en heeft haar maatschappeijke zete te 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951

4 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg; en BP2F is opgericht as een naamoze vennootschap ("société anonyme") onder het recht van het Groothertogdom Luxemburg en heeft haar maatschappeijke zete te 67, bouevard Grande- Duchesse Charotte, L-1331 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Tegen eind Juni 2014 wordt verwacht dat BP2F haar maatschappeijke en hoofdzete za verhuizen naar rue Eugène Ruppert 19, L-2453 Luxemburg. B.4b Informatie m.b.t. tendensen Wat BNPP betreft: Macro-economische omgeving De bedrijfsresutaten van BNPP worden beïnvoed door de macroeconomische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van BNPP is zij bijzonder gevoeig voor de macro-economische en marktomstandigheden in Europa, die de aatste jaren moeiijk waren en storingen hebben ondervonden. In 2013 begon de weredeconomie tot evenwicht te komen, met een aanta opkomende anden die vertraging ondervonden en een icht herste in de ontwikkede anden. In 2013 zijn de weredwijde economische omstandigheden in het agemeen stabie gebeven ten opzichte van De economische verwachtingen van 1 voor 2014 wijzen in het agemeen op een vernieuwing van de gematigde groei in de ontwikkede economieën zij minder sterk en uniform in de Eurozone. Hun anaisten zijn van mening dat onzekerheid bijft bestaan over de sterkte van het herste, met name in het icht van de aankondiging van de Amerikaanse Federa Reserve in december 2013 dat het geeideijk zijn stimuus-programma zou verminderen ( afbouwen ), en in de Eurozone, waar een risico van defatie bestaat. In de Eurozone beven de credit spreads van de staten in 2013 terugvaen as gevog van de daing die in 2012 werd vastgested tot historisch hoge niveaus. De financiëe situatie van bepaade staten is aanmerkeijk verbeterd, maar er bijft onzekerheid bestaan over de sovabiiteit van enkee andere. Wetgeving en Regegeving van toepassing op Financiëe Insteingen De wet- en regegeving van toepassing op financiëe insteingen die een impact hebben op BNPP zijn aanzienijk geëvoueerd in de naseep van de weredwijde financiëe crisis. De maatregeen die zijn voorgested en/of aangenomen in de afgeopen jaren omvatten meer stringente kapitaa- en iquiditeitsvereisten (met name voor grote, internationae bankgroepen zoas de BNP Parisbas Group), beastingen op financiëe transacties, beperkingen en beastingen op compensatie voor werknemers, beperkingen op het type van activiteiten die commerciëe banken kunnen ondernemen en de scheiding of zefs het verbieden van bepaade activiteiten as specuatief 1 Zie met name: IMF - Word Economic Outook Update - januari 2014 en de G20 Verkaring over de Weredvooruitzichten en Beeidsuitdagingen - februari 2014, OESO - The Goba Economic Outook - november 2013

5 beschouwd binnen afzonderijke dochterondernemingen, beperkingen op bepaade soorten van financiëe producten, meer interne controe en rapportage-eisen, strengere gedragsreges, verpichte cearing en rapportage van derivatentransacties, eisen om risico's te beperken met betrekking tot over-the-counter derivaten transacties en het creëren van nieuwe en versterkte regegevende instanties. De maatregeen die onangs zijn aangenomen, of in sommige gevaen voorgested en nog ter discussie, die waarschijnijk invoed hebben of zuen hebben op BNPP, met name de Franse Ordonnantie van 27 juni 2013 met betrekking tot kredietinsteingen en financieringsmaatschappijen ( Societés de financement ), die op 1 januari 2014 in werking traden en de Franse bankwet van 26 jui 2013 over de scheiding en reguering van de bankactiviteiten en de Ordonnantie van 20 februari 2014 voor de aanpassing van de Franse wetgeving aan de EUwetgeving met betrekking tot financiëe zaken; de EU-richtijn en de Verordening inzake prudentiëe vereisten CRD IV van 26 juni 2013 en waarvan vee bepaingen sinds 1 januari 2014 geden; de voorsteen voor de technische regegeving en uitvoeringsreges met betrekking tot de Richtijn en Verordening CRD IV uitgegeven door de EBA; de aanwijzing van de Bank as financiëe insteing van systemisch beang door de FSB; de openbare raadpeging voor de hervorming van de structuur van de EUbancaire sector van 2013 en de door de Europese Commissie voorgestede verordening over structuree maatregeen ontworpen om de kracht van de kredietinsteingen in de EU per 29 januari 2014 te verbeteren; het voorste voor een verordening betreffende het gebruik van indexen as benchmarks in financiëe instrumenten en financiëe contracten; het Europese enkevoudig toezichtmechanisme; het Europese voorste voor een enkevoudig resoutiemechanisme en het voorste voor een Europese Richtijn voor bankherste en resoutie; de fina rue voor de reguering van buitenandse banken met het opeggen van bepaade iquiditeit, kapitaa en andere prudentiëe vereisten aangenomen door de Amerikaanse Federa Reserve; het voorste van de Amerikaanse Federa Reserve voor iquiditeitsratio's van grote banken; en de "Vocker" Rege door het opeggen van bepaade beperkingen op investeringen in of sponsoring van hedgefondsen en private equity-fondsen en handesactiviteiten voor eigen rekening (van Amerikaanse banken en in zekere mate niet-amerikaanse banken), onangs door de Amerikaanse regegevende instanties aangenomen. Meer in het agemeen, kunnen toezichthouders en wetgevers in ek and, te aen tijde, nieuwe of andere maatregeen invoeren die een aanzienijke impact op het financiëe stese in het agemeen of op BNPP in het bijzonder kunnen hebben. Wat BP2F betreft: Macro-economische omgeving De bedrijfsresutaten van BP2F worden beïnvoed door de macroeconomische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van BP2F is zij bijzonder gevoeig voor de macro-economische en marktomstandigheden in Europa, die de aatste jaren moeiijk waren en

6 storingen hebben ondervonden. In 2013 begon de weredeconomie tot evenwicht te komen, met een aanta opkomende anden die vertraging ondervonden en een icht herste in de ontwikkede anden. In 2013 zijn de weredwijde economische omstandigheden in het agemeen stabie gebeven ten opzichte van De economische verwachtingen van IMF en OESO 1 voor 2014 wijzen in het agemeen op een vernieuwing van de gematigde groei in de ontwikkede economieën zij minder sterk en uniform in de Eurozone. Hun anaisten zijn van mening dat onzekerheid bijft bestaan over de sterkte van het herste, met name in het icht van de aankondiging van de Amerikaanse Federa Reserve in december 2013 dat het geeideijk zijn stimuus-programma zou verminderen ( afbouwen ), en in de Eurozone, waar een risico van defatie bestaat. In de Eurozone beven de credit spreads van de staten in 2013 terugvaen as gevog van de daing die in 2012 werd vastgested tot historisch hoge niveaus. De financiëe situatie van bepaade staten is aanmerkeijk verbeterd, maar er bijft onzekerheid bestaan over de sovabiiteit van enkee andere. Wat BGL betreft: Macro-economische omgeving De bedrijfsresutaten van BGL worden beïnvoed door de macroeconomische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van BGL is zij bijzonder gevoeig voor de macro-economische en marktomstandigheden in Europa, die de aatste jaren moeiijk waren en storingen hebben ondervonden. In 2013 begon de weredeconomie tot evenwicht te komen, met een aanta opkomende anden die vertraging ondervonden en een icht herste in de ontwikkede anden. In 2013 zijn de weredwijde economische omstandigheden in het agemeen stabie gebeven ten opzichte van De economische verwachtingen van IMF en OESO 1 voor 2014 wijzen in het agemeen op een vernieuwing van de gematigde groei in de ontwikkede economieën zij minder sterk en uniform in de Eurozone. Hun anaisten zijn van mening dat onzekerheid bijft bestaan over de sterkte van het herste, met name in het icht van de aankondiging van de Amerikaanse Federa Reserve in december 2013 dat het geeideijk zijn stimuus-programma zou verminderen ( afbouwen ), en in de Eurozone, waar een risico van defatie bestaat. In de Eurozone beven de credit spreads van de staten in 2013 terugvaen as gevog van de daing die in 2012 werd vastgested tot historisch hoge niveaus. De financiëe situatie van bepaade staten is aanmerkeijk verbeterd, maar er bijft onzekerheid bestaan over de sovabiiteit van enkee andere. Wetgeving en Regegeving van toepassing op Financiëe Insteingen

7 De wet- en regegeving van toepassing op financiëe insteingen die een impact hebben op BGL zijn aanzienijk geëvoueerd in de naseep van de weredwijde financiëe crisis. De maatregeen die zijn voorgested en/of aangenomen in de afgeopen jaren omvatten meer stringente kapitaa- en iquiditeitsvereisten (met name voor grote, internationae bankgroepen zoas de BNP Parisbas Group), beastingen op financiëe transacties, beperkingen en beastingen op compensatie voor werknemers, beperkingen op het type van activiteiten die commerciëe banken kunnen ondernemen en de scheiding of zefs het verbieden van bepaade activiteiten as specuatief beschouwd binnen afzonderijke dochterondernemingen, beperkingen op bepaade soorten van financiëe producten, meer interne controe en rapportage-eisen, strengere gedragsreges, verpichte cearing en rapportage van derivatentransacties, eisen om risico's te beperken met betrekking tot over-the-counter derivaten transacties en het creëren van nieuwe en versterkte regegevende instanties. De maatregeen die onangs zijn aangenomen, of in sommige gevaen voorgested en nog ter discussie, die waarschijnijk invoed hebben of zuen hebben op de BGL, omvatten in het bijzonder de EU Richtijn en Verordening inzake prudentiëe vereisten CRD IV van 26 juni 2013 en waarvan vee bepaingen sinds 1 januari 2014 geden; de voorsteen voor de technische regegeving en uitvoeringsreges met betrekking tot de Richtijn en Verordening CRD IV uitgegeven door de EBA; de Luxemburgse bankwet; de openbare raadpeging voor de hervorming van de structuur van de EU-bancaire sector van 2013 en de door de Europese Commissie voorgestede verordening over structuree maatregeen ontworpen om de kracht van de kredietinsteingen in de EU per 29 januari 2014 te verbeteren; het voorste voor een verordening betreffende het gebruik van indexen as benchmarks in financiëe instrumenten en financiëe contracten; het Europese enkevoudig toezichtmechanisme; het Europese voorste voor een enkevoudig resoutiemechanisme en het voorste voor een Europese Richtijn voor bankherste en resoutie; de fina rue voor de reguering van buitenandse banken met het opeggen van bepaade iquiditeit, kapitaa en andere prudentiëe vereisten aangenomen door de Amerikaanse Federa Reserve; het voorste van de Amerikaanse Federa Reserve voor iquiditeitsratio's van grote banken; en de "Vocker" Rege door het opeggen van bepaade beperkingen op investeringen in of sponsoring van hedgefondsen en private equity-fondsen en handesactiviteiten voor eigen rekening (van Amerikaanse banken en in zekere mate niet-amerikaanse banken), onangs door de Amerikaanse regegevende instanties aangenomen. Meer in het agemeen, kunnen toezichthouders en wetgevers in ek and, te aen tijde, nieuwe of andere maatregeen invoeren die een aanzienijke impact op het financiëe stese in het agemeen of op BGL in het bijzonder kunnen hebben. Wat BNPP B.V. betreft: BNPP B.V. is afhankeijk van BNPP. BNPP B.V. is een dochteronderneming in voe eigendom van BNPP specifiek betrokken bij de

8 emissie van schudeffecten zoas Notes, Warranten of Certificaten of andere verpichtingen weke door andere bedrijven binnen de BNPP Groep (met inbegrip van BNPP) worden ontwikked, opgested en verkocht aan beeggers. De schudeffecten worden ingedekt door hedging-instrumenten van BNP Paribas en BNP Paribas Entiteiten aan te kopen zoas omschreven in Eement D.2 onderaan. Bijgevog is de omschreven informatie m.b.t. tendensen van BNPP ook van toepassing op BNPP B.V. B.5 Beschrijving van de Groep BNPP is een Europese eider in het voorzien van bank- en financiëe diensten en heeft vier binnenandse markten in retai banking in Europa, nameijk in Begië, Frankrijk, Itaië en Luxemburg. Het is aanwezig in 75 anden en heeft bijna werknemers, met inbegrip van meer dan in Europa. BNPP is de moedermaatschappij van de BNP Paribas Groep (de "BNPP Groep"). BNPP B.V. is een voe dochteronderneming van BNPP. BGL is een dochteronderneming van BNP Paribas Fortis SA/NV ("BNPPF") die op haar beurt een dochteronderneming is van BNPP. BP2F is een dochteronderneming van BNPPF en dient as een financieringsvehike voor BNPPF en de ondernemingen gecontroeerd door BNPPF. B.9 Winstprognose oframing Het pan voor de bedrijfsmatige ontwikkeing van de Groep bevestigt het universee zakeijke mode van de bank steunend op haar drie zuien: Retaibanking, CIB en specifieke opossingen voor beeggingen (Investment Soutions). Het doe van het pan voor de bedrijfsmatige ontwikkeing van de Groep is om kanten te ondersteunen in een sne veranderende omgeving. Tegen 2016 is de doesteing om een rendement op het eigen vermogen van ten minste 10% te behaen. De Groep heeft de vogende vijf strategische prioriteiten vooropgested voor 2016: het verbeteren van de kantgerichtheid en diensten eenvoudig: maak onze organisatie en de manier waarop wij werken eenvoudiger efficiënt: het voortdurend verbeteren van de operationee efficiëntie het aanpassen van bepaade activiteiten aan hun economische en regegevende omgeving het impementeren van initiatieven van bedrijfsmatige ontwikkeing B.10 Audit rapport kwaificaties Niet van toepassing, er zijn geen kwaificaties in enig controeversag op de historische financiëe informatie beschreven in het Basisprospectus.

9 B.12 Geseecteerde historische essentiëe financiëe informatie: Met betrekking tot BNPP B.V.: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens - In EUR 31/12/ /12/2012 Inkomsten Netto inkomsten, Groepsaandee Baanstotaa Aandeehouderskapitaa (Groepsaandee) Met betrekking tot BNPP: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens - In mijoen EUR 31/12/2013* 31/12/2012 Inkomsten Risicokosten (3.801) (3.941) Netto inkomsten, Groepsaandee * Opnieuw bepaad 31/12/ /12/2012 Common Equity Tier 1 Ratio (Base 3 gehee beast, CRD4) 10,3% 9,9% Geconsoideerd baanstotaa * Geconsoideerde eningen en vorderingen op kanten Geconsoideerde posten verschudigd aan kanten Aandeehouderskapitaa (Groepsaandee) * * * * Opnieuw bepaad na de toepassing van standaarden voor de jaarrekeningen IFRS10, IFRS11 en IAS 32 herzien Vergeijkende Tussentijdse Financiëe Gegevens - In mijoen EUR 31/03/ /03/2013*

10 Inkomsten Risicokosten (1.084) (911) Netto inkomsten, Groepsaandee * Opnieuw bepaad 31/03/ /12/2013 Common Equity Tier 1 Ratio (Base 3 gehee beast, CRD4) 10,6% 10,3% Geconsoideerd baanstotaa * Geconsoideerde eningen en vorderingen op kanten Geconsoideerde posten verschudigd aan kanten Aandeehouderskapitaa (Groepsaandee) * * * * Opnieuw bepaad na de toepassing van standaarden voor de jaarrekeningen IFRS10, IFRS11 en IAS32 herzien Met betrekking tot BGL: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens - In mijoen EUR 31/12/ /12/2012 Inkomsten 1.400, ,4 Risicokosten (48,8) (60,6) Netto inkomsten, aandee Groep 336,9 266,4 Common Equity Tier 1 Ratio 25,7% 22,84% Tier 1 Ratio 25,7% 22,84% Geconsoideerd baanstotaa , ,9 Geconsoideerde eningen en vorderingen op kanten Geconsoideerde posten verschudigd aan kanten Aandeehouderskapitaa (Groepsaandee) , , , , , ,7

11 Met betrekking tot BP2F: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens: 31/12/ /12/2012 EUR EUR Geseecteerde posten van de Baans Activa Vaste activa (eningen aan verbonden ondernemingen) Vottende activa (Bedragen eigendom van verbonden ondernemingen die opeisbaar worden na minder dan 1 jaar) Totae activa Passiva Kapitaa en reserves Achtergestede crediteuren Niet-achtergestede crediteuren Niet-converteerbare eningen - opeisbaar binnen 1 jaar - opeisbaar na meer dan 1 jaar Kosten & opbrengsten: geseecteerde posten Opbrengsten uit financiëe vaste activa uit verbonden ondernemingen Totae inkomen Verschudigde rente en geijkaardige kosten Winst van het boekjaar Verkaringen met betrekking tot de afwezigheid van significante of wezenijke negatieve

12 veranderingen Er is geen opmerkeijke verandering gekomen in de financiëe of handespositie van de BNPP Group sinds 31 december Bespaar zoas aangegeven in de vogende paragraaf, er zijn geen materiëe veranderingen in de prospectussen van BNPP of de BNPP Group sinds 31 december Na besprekingen met het Amerikaanse Ministerie van Justitie en de New York County District Attorney's Office, onder andere Amerikaanse wetgevers en wetshandhavers en andere overheidsinsteingen, die de Bank in de afgeopen jaren gevoerd heeft om te bekijken of de Bank zich aan de reges heeft gehouden met betrekking tot een intern review van bepaade betaingen in Amerikaanse doars met betrekking tot anden, personen en entiteiten die onderhevig hadden kunnen zijn aan economische sancties vogens de Amerikaanse wet. Uit de review kwam naar voren dat er een groot aanta sancties is dat, hoewe ze niet verboden waren door de wet van de anden van de entiteiten van de Bank die ze geïnitieerd hadden, gedaan waren in Amerikaanse doars en daarom mogeijk niet toegestaan zijn vogens Amerikaanse richtijnen, voora die van de Office of Foreign Assets Contro (OFAC). Na het presenteren van deze bevindingen aan de Amerikaanse autoriteiten in december, on overeenkomst met de IFRS-vereisten heeft de Bank een provisie van USD 1,1 mijard (EUR 0,8 mijard) opgenomen op de baans voor het vierde kwartaa van De Amerikaanse autoriteiten hebben niet gereageerd op de nauwkeurigheid of redeijkheid van een dergeijke provisie. De gesprekken hebben paatsgevonden toen werd aangetoond dat er een hogere mate onzekerheid bestaat ten aanzien van de aard en de hoogte van de boetes die de Amerikaanse autoriteiten kunnen opeggen aan de Bank na votooiing van het verdergaande proces. De hoogte van de boetes za waarschijnijk vee hoger iggen dat het bedrag van de provisie. De Bank zet de gesprekken voort. Er is geen opmerkeijke verandering geweest in de financiëe of handespositie van BNPP B.V., BP2F of BGL sinds 31 december 2013 en, is er geen wezenijk nadeige verandering geweest in de vooruitzichten van BNPP B.V., BP2F of BGL sinds 31 december B.13 Gebeurtenissen met impact op de sovabiiteit van de Emittent B.14 Afhankeijkheid van andere entiteiten binnen de groep Op de datum van dit Basisprospectus en voor zover de Emittent weet, hebben er geen recente gebeurtenissen paatsgevonden die van enige betekenis zijn voor de beoordeing van de sovabiiteit van de Emittent sinds 30 decemeber 2013, zoas aangegeven in de een na aatste paragraaf van Eement B.12 van deze Samenvatting. Onder voorbehoud van de vogende paragraaf, is BNPP niet afhankeijk van andere ondernemingen binnen de BNPP Groep. BNPP B.V., BGL, BP2F zijn ek afhankeijk van de andere eden van de BNPP Group. In apri 2004 begon BNPP met het uitbesteden van IT Infrastructure Management Services aan "BNP Paribas Partners for Innovation" (BP²I) joint venture end 2003 opgezet samen met IBM France. BP²I biedt IT Infrastructure Management Services voor BNPP en verschiende fiiaen van BNPP in Frankrijk, Zwitserand en Itaië. Haverwege december 2011 heeft BNPP het contract met IBM France vernieuwd voor een periode tot eind Eind 2012 gingen de partijen een overeenkomst aan om vanaf 2013 deze afspraken angzaam uit te breiden nar BNP Paribas Fortis. BP²I is 50/50 in bezit van BNPP en IBM France; IBM France is verantwoordeijk voor de dageijkse gang van zaken met een sterke inspanning van BNPP as beangrijk aandeehouder.

13 BNPP B.V. is afhankeijk van BNPP. BNPP B.V. is een dochteronderneming in voe eigendom van BNPP specifiek betrokken bij de emissie van schudeffecten zoas Notes, Warranten of Certificaten of andere verpichtingen weke door andere bedrijven binnen de BNPP Groep (met inbegrip van BNPP) worden ontwikked, opgested en verkocht aan beeggers. De schudeffecten worden ingedekt door hedging-instrumenten van BNP Paribas en BNP Paribas Entiteiten aan te kopen zoas omschreven in Eement D.2 onderaan. BGL heeft bepaade IT afhankeijkheden van andere entiteiten binnen de BNPP Groep weke kunnen samengevat worden as vogt: De activiteit ondernemings- en investeringsbankieren (CIB) deet het grootste dee van haar front en back office IT patform met BNPP; en Andere activiteiten en functies deen verschiende patformen met andere entiteiten binnen de BNPP Groep, maar niet noodzakeijk in dezefde mate as de CIB activiteit. Zie ook Onderdee B.5 hierboven. B.15 Beschrijving van de hoofdactiviteiten BNP Paribas houdt drie seuteposities aan met betrekking tot zijn drie activiteiten: Retai Bankieren, incusief: Een reeks van Binnenandse Markten, bestaande uit: Frans Retai Bankieren (FRB), BNL banca commerciae (BNL bc), Itaiaans retai bankieren, Begisch Retai Bankieren (BRB), Andere activiteiten met betrekking tot Binnenandse Markten, incusief Luxemburgs Retai Bankieren (LRB); Internationaa Retai Bankieren, bestaande uit: Europees-Mediterraan, BancWest; Persoonijke Financiering; Investeringsopossingen; Ondernemings- en Investeringsbankiers (CIB).

14 B.16 Controerende aandeehouders De beangrijkste activiteit van BNPP B.V. is het uitgeven en/of verkrijgen van financiëe instrumenten van geijk wek type en het afsuiten van daarmee samenhangende overeenkomsten voor rekening van verscheidene entiteiten binnen de BNPP Group. BGL is actief op de vogende gebieden: Retai Banking (Banque de détai et des entreprises Luxembourg), Investeringsopossingen, waaronder, inter aia, Vermogensbeheer (Weath Management and Persona Investors) en Ondernemings- en Investeringsbankieren /Thesauriebeheer(Treasury) BP2F's hoofddoe is het verstrekken van eningen aan BNPPF en haar verbonden ondernemingen. Om haar hoofddoe te kunnen verwezenijken, kan BP2F obigaties of geijkaardige schudeffecten uitgeven, eningen verhogen, met of zonder een zekerheid, en mag zij in het agemeen gebruik maken van geijk weke financieringsbron. BP2F kan eke handeing steen die zij noodzakeijk acht voor het uitvoeren en ontwikkeen van haar activiteiten, binnen de grenzen van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op handesvennootschappen (zoas gewijzigd). Geen van de bestaande aandeehouders controeert BNPP direct of indirect. De voornaamste aandeehouders zijn Société Fédérae de Participations et d Investissement (SFPI), een pubic-interest société anonyme (naamoze vennootschap) die handet namens de Begische overheid en die per 31 december ,3% van het aandeehouderskapitaa bezit en het Groothertogdom Luxemburg dat per 31 december ,0% van het aandeehouderskapitaa bezit. Voor zover BNPP weet, hebben geen andere aandeehouders dan SEPI meer dan 5% van het kapitaa of de stemrechten. BNP Paribas bezit 100 per cent van het aandeehouderskapitaa van BNPP B.V. BNPPF bezit 50 per cent pus 1 aandee van het aandeehouderskapitaa van BGL. Het overbijvende aandeehouderskapitaa wordt aangehouden door BNP Paribas (15,96 per cent) en het Groothertogdom Luxemburg (34 per cent). BNP Paribas is eveneens de controerende aandeehouder van BNPPF. BNPPF bezit 99,995 per cent van het aandeehouderskapitaa van BP2F. B.17 Gevraagde kredietratings BNPP B.V.'s ange termijn kredietratings zijn A+ met een negatief kredietbeoordeing (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS) en BNPP B.V.'s korte termijn kredietratings zijn A-1 (Standard & Poor's

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7).

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856.

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTINGEN BESTAAN UIT INFORMATIEVERPLICHTINGEN GEKEND ALS "ONDERDELEN". DEZE ONDERDELEN ZIJN GENUMMERD IN SECTIES A E (A.1 E.7). DEZE SAMENVATTING

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E.

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E. DREDGNG, ENVRONMENTAL & MARNE ENGNEERNG afgekort D.E.M.E. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,145% vastrentende obligaties met vervaldatum 14 februari 2019 Bruto

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als 'Onderdelen'. Deze Onderdelen zijn genummerd in de Afdelingen A-E (A.1-E.7). Deze samenvatting bevat alle Onderdelen die moeten

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Deze agemene voorwaarden zijn van toepassing op ae overeenkomsten inzake de verkoop en evering van goederen en/of diensten, waaronder in beginse tevens

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Aanbieding van Gewone Aandelen (inclusief ongeveer 325 miljoen EUR aan Nieuw Uitgegeven Gewone Aandelen (wat neerkomt op een maximum

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie