SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverpichtingen gekend as "Onderdeen". Deze Onderdeen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat ae Onderdeen die dienen te zijn inbegrepen in een samenvatting voor dit type van Schudeffecten, Emittenten en Garantieverstrekkers. Omdat sommige Onderdeen niet moeten worden behanded, kunnen er acunes zijn in de vogorde van de nummering van de Onderdeen. Hoewe een Onderdee vereist kan zijn in deze samenvatting omwie van het type van Schudeffecten, Emittent en Garantieverstrekker(s), is het mogeijk dat geen reevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot dit Onderdee. In dat geva is een korte beschrijving van het Onderdee opgenomen in de samenvatting met de verkaring waarom het niet van toepassing is. Sectie A Ineiding en Waarschuwingen Onderdee A.1 Waarschuwing dat de samenvatting moet worden geezen as een ineiding en bepaing met betrekking tot vorderingen Deze samenvatting moet worden geezen as een ineiding op het Basisprospectus en de toepasseijke Uiteindeijke Voorwaarden. In deze samenvatting, tenzij anders vermed en met uitzondering van de eerste paragraaf van Onderdee D.3, betekent "Basis Prospectus": het Basis Prospectus van BNPP B.V., BNPP, BP2F, BNPPF en BGL van 5 juni 2014, zoas van tijd tot tijd za worden aangevud. In de eerste paragraaf van Onderdee D.3 betekent "Basis Prospectus": het Basis Prospectus van BNPP B.V., BNPP, BP2F, BNPPF en BGL van 5 juni Eke besissing om te investeren in Schudeffecten dient te worden gebaseerd op een overweging van het gehee Basis Prospectus, daarin inbegrepen ek document waarnaar het Basis Prospectus verwijst en de betrokken Definitieve Voorwaarden. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie opgenomen in het Basisprospectus en de toepasseijke Uiteindeijke Voorwaarden bij een rechterijke instantie in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte aanhangig wordt gemaakt, is het mogeijk dat de eiser, vogens de nationae wetgeving van de Lidstaat waar de vordering aanhanging werd gemaakt, moet instaan voor de kosten voor de vertaing van het Basisprospectus en de toepasseijke Uiteindeijke Voorwaarden avorens de rechtsvordering wordt ingeeid. De Emittent noch de Garantieverstrekker (as die er is) zijn burgerrechteijk aansprakeijk in een Lidstaat op de outere basis dat deze samenvatting, incusief enige vertaing daarvan, tenzij de samenvatting miseidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen wordt geezen met de andere deen van dit Basis Prospectus en de betrokken Definitieve Voorwaarden of wanneer zij, overeenkomstig de omzetting van de betrokken bepaingen van Richtijn 2010/73/EU in de betrokken Lidstaat, niet de kerngegevens (zoas gedefinieerd in Artike 2.1(s) van de Prospectus Richtijn) bevat om beeggers te hepen wanneer zij overwegen om te investeren in de Schudeffecten, wanneer de

2 samenvatting samen wordt geezen met de andere deen van dit Basis Prospectus en de betrokken Definitieve Voorwaarden. A.2 Toestemming voor het gebruik van het Basisprospectus, gedigheidsperiode en andere voorwaarden Bepaade uitgiften van Schudeffecten met een denominatie (of in het geva van W&C Schudeffecten, uitgifteprijs) van minder dan EUR (of het equivaent in enige andere munteenheid) kunnen worden aangeboden in omstandigheden waar er geen vrijsteing is van de verpichtingen onder de Prospectusrichtijn om een prospectus te pubiceren. Enig dergeijk aanbod wordt hierna weergegeven as een "Niet-vrijgested Aanbod. Onder voorbehoud van de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, stemt de Emittent in met het gebruik van dit Basis Prospectus m.b.t. een Nietvrijgested Aanbod van Schudeffecten door de Managers, door eke financiëe tussenpersoon benoemd as een Initiee Gemachtigde Aanbieder in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden en door eke financiëe tussenpersoon wiens naam is gepubiceerd op de website van BNPP (https://rates-gobamarkets.bnpparibas.com/gm/pubic/legadocs.aspx) (in het geva van Schudeffecten uitgegeven door BNPP of BNPP B.V.), de website van BGL (www.bg.u) (in het geva van Schudeffecten uitgegeven door BGL) of de website van BP2F (www.bp2f.u) en de website van BNPPF (www.bnpparibasfortis.be/emissions) (in het geva van Schudeffecten uitgegeven door BP2F) en geïdentificeerd is as een Gemachtigde Aanbieder m.b.t. het betrokken Niet-vrijgested Aanbod en (indien "Agemene Toestemming" is aangeduid in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden) door eke financiëe tussenpersoon die gemachtigd is om zuke aanbiedingen te doen overeenkomstig de toepasseijke wetgeving die de Markten voor Financiëe Instrumenten Richtijn (Richtijn 2004/39/EC) impementeert en die op haar website de vogende verkaring (waarbij de informatie tussen vierkante haakjes aan te vuen is met de reevante informatie) pubiceert: "Wij, [vu de officiëe naam in van de financiëe tussenpersoon], verwijzen naar het aanbod van de [vu de tite in van de betrokken Schudeffecten] (de "Schudeffecten") beschreven in de Definitieve Voorwaarden van [vu datum in] (de "Definitieve Voorwaarden") gepubiceerd door [ ] (de "Emittent"). In overweging van de Emittent die zijn toestemming aanbiedt voor ons gebruik van het Basis Prospectus (zoas gedefinieerd in de definitieve Voorwaarden) m.b.t. het aanbod van de Schudeffecten in de Jurisdicties met Niet-vrijgested Aanbod opgegeven in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden tijdens de Aanbod Periode en onder voorbehoud van de overige voorwaarden verbonden aan de toestemming, ek zoas gespecificeerd in het Basis Prospectus, aanvaarden wij bij deze het aanbod van de Emittent in overeenstemming met de Voorwaarden voor de Gemachtigde Aanbieder (zoas vermed in het Basis Prospectus) en bevestigen dat wij het Basis Prospectus dienovereenkomstig gebruiken. Aanbiedingsperiode: De toestemming is gegeven door de Emittent voor Nietvrijgestede Aanbiedingen van Schudeffecten gedurende de Aanbod Periode gespecificeerd in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden. Voorwaarden verbonden aan toestemming: De voorwaarden voor de

3 toestemming van de Emittent (bovenop de voorwaarden waarnaar hierboven wordt verwezen) zijn dat de toestemming (a) enke gedig is gedurende de Aanbod Periode gespecificeerd in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden; en (b) enke saat op het gebruik van dit Basis Prospectus voor Nietvrijgestede Aanbiedingen van de betrokken Schijf van Schudeffecten in de Niet-vrijgested Aanbod Jurisdicties gespecificeerd in de toepasseijke Definitieve Voorwaarden. EEN BELEGGER DIE VAN PLAN IS SCHULDEFFECTEN TE KOPEN OF DIE SCHULDEFFECTEN KOOPT NAAR AANLEIDING VAN EEN NIET-VRIJGESTELD AANBOD VAN EEN GEMACHTIGDE AANBIEDER, ZAL DIT DOEN, EN DE AANBIEDINGEN EN DE VERKOPEN VAN DEZE SCHULDEFFECTEN AAN EEN BELEGGER DOOR EEN DERGELIJKE GEMACHTIGDE AANBIEDER ZULLEN WORDEN GEDAAN, IN OVEREENSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET AANBOD TUSSEN DERGELIJKE GEMACHTIGDE AANBIEDER EN DERGELIJKE BELEGGER OOK WAT BETREFT REGELINGEN M.B.T. DE PRIJS, TOEWIJZINGEN, KOSTEN EN VEREFFENING. DE RELEVANTE INFORMATIE ZAL WORDEN VERSTREKT DOOR DE GEMACHTIGDE AANBIEDER OP HET TIJDSTIP VAN EEN DERGELIJK AANBOD. Sectie B Emittenten en Garantieverstrekkers Onderdee B.1 Juridische en commerciëe naam van de Emittent Schudeffecten kunnen worden uitgegeven onder het Programma door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V."), BNP Paribas ("BNPP" of de "Bank") (in het geva van uitgifte van enke Notes), BGL BNP Paribas ("BGL") of BNP Paribas Fortis Funding ("BP2F" en, samen met BNPP B.V., BNPP en BGL, ek een "Emittent"). B.2 Domiciie / rechtsvorm / wetgeving / and van oprichting BNPP B.V. is opgericht in Nederand as een besoten vennootschap met beperkte aansprakeijkheid onder Nederands recht en heeft haar maatschappeijke zete te Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, Nederand; BNPP is opgericht in Frankrijk as een naamoze vennootschap ("société anonyme") onder Frans recht en heeft een vergunning as kredietinsteing met hoofdzete te 16, bouevard des Itaiens Parijs, Frankrijk; BGL is opgericht met beperkte aansprakeijkheid onder het recht van het Groothertogdom Luxemburg en heeft haar maatschappeijke zete te 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951

4 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg; en BP2F is opgericht as een naamoze vennootschap ("société anonyme") onder het recht van het Groothertogdom Luxemburg en heeft haar maatschappeijke zete te 67, bouevard Grande- Duchesse Charotte, L-1331 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Tegen eind Juni 2014 wordt verwacht dat BP2F haar maatschappeijke en hoofdzete za verhuizen naar rue Eugène Ruppert 19, L-2453 Luxemburg. B.4b Informatie m.b.t. tendensen Wat BNPP betreft: Macro-economische omgeving De bedrijfsresutaten van BNPP worden beïnvoed door de macroeconomische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van BNPP is zij bijzonder gevoeig voor de macro-economische en marktomstandigheden in Europa, die de aatste jaren moeiijk waren en storingen hebben ondervonden. In 2013 begon de weredeconomie tot evenwicht te komen, met een aanta opkomende anden die vertraging ondervonden en een icht herste in de ontwikkede anden. In 2013 zijn de weredwijde economische omstandigheden in het agemeen stabie gebeven ten opzichte van De economische verwachtingen van 1 voor 2014 wijzen in het agemeen op een vernieuwing van de gematigde groei in de ontwikkede economieën zij minder sterk en uniform in de Eurozone. Hun anaisten zijn van mening dat onzekerheid bijft bestaan over de sterkte van het herste, met name in het icht van de aankondiging van de Amerikaanse Federa Reserve in december 2013 dat het geeideijk zijn stimuus-programma zou verminderen ( afbouwen ), en in de Eurozone, waar een risico van defatie bestaat. In de Eurozone beven de credit spreads van de staten in 2013 terugvaen as gevog van de daing die in 2012 werd vastgested tot historisch hoge niveaus. De financiëe situatie van bepaade staten is aanmerkeijk verbeterd, maar er bijft onzekerheid bestaan over de sovabiiteit van enkee andere. Wetgeving en Regegeving van toepassing op Financiëe Insteingen De wet- en regegeving van toepassing op financiëe insteingen die een impact hebben op BNPP zijn aanzienijk geëvoueerd in de naseep van de weredwijde financiëe crisis. De maatregeen die zijn voorgested en/of aangenomen in de afgeopen jaren omvatten meer stringente kapitaa- en iquiditeitsvereisten (met name voor grote, internationae bankgroepen zoas de BNP Parisbas Group), beastingen op financiëe transacties, beperkingen en beastingen op compensatie voor werknemers, beperkingen op het type van activiteiten die commerciëe banken kunnen ondernemen en de scheiding of zefs het verbieden van bepaade activiteiten as specuatief 1 Zie met name: IMF - Word Economic Outook Update - januari 2014 en de G20 Verkaring over de Weredvooruitzichten en Beeidsuitdagingen - februari 2014, OESO - The Goba Economic Outook - november 2013

5 beschouwd binnen afzonderijke dochterondernemingen, beperkingen op bepaade soorten van financiëe producten, meer interne controe en rapportage-eisen, strengere gedragsreges, verpichte cearing en rapportage van derivatentransacties, eisen om risico's te beperken met betrekking tot over-the-counter derivaten transacties en het creëren van nieuwe en versterkte regegevende instanties. De maatregeen die onangs zijn aangenomen, of in sommige gevaen voorgested en nog ter discussie, die waarschijnijk invoed hebben of zuen hebben op BNPP, met name de Franse Ordonnantie van 27 juni 2013 met betrekking tot kredietinsteingen en financieringsmaatschappijen ( Societés de financement ), die op 1 januari 2014 in werking traden en de Franse bankwet van 26 jui 2013 over de scheiding en reguering van de bankactiviteiten en de Ordonnantie van 20 februari 2014 voor de aanpassing van de Franse wetgeving aan de EUwetgeving met betrekking tot financiëe zaken; de EU-richtijn en de Verordening inzake prudentiëe vereisten CRD IV van 26 juni 2013 en waarvan vee bepaingen sinds 1 januari 2014 geden; de voorsteen voor de technische regegeving en uitvoeringsreges met betrekking tot de Richtijn en Verordening CRD IV uitgegeven door de EBA; de aanwijzing van de Bank as financiëe insteing van systemisch beang door de FSB; de openbare raadpeging voor de hervorming van de structuur van de EUbancaire sector van 2013 en de door de Europese Commissie voorgestede verordening over structuree maatregeen ontworpen om de kracht van de kredietinsteingen in de EU per 29 januari 2014 te verbeteren; het voorste voor een verordening betreffende het gebruik van indexen as benchmarks in financiëe instrumenten en financiëe contracten; het Europese enkevoudig toezichtmechanisme; het Europese voorste voor een enkevoudig resoutiemechanisme en het voorste voor een Europese Richtijn voor bankherste en resoutie; de fina rue voor de reguering van buitenandse banken met het opeggen van bepaade iquiditeit, kapitaa en andere prudentiëe vereisten aangenomen door de Amerikaanse Federa Reserve; het voorste van de Amerikaanse Federa Reserve voor iquiditeitsratio's van grote banken; en de "Vocker" Rege door het opeggen van bepaade beperkingen op investeringen in of sponsoring van hedgefondsen en private equity-fondsen en handesactiviteiten voor eigen rekening (van Amerikaanse banken en in zekere mate niet-amerikaanse banken), onangs door de Amerikaanse regegevende instanties aangenomen. Meer in het agemeen, kunnen toezichthouders en wetgevers in ek and, te aen tijde, nieuwe of andere maatregeen invoeren die een aanzienijke impact op het financiëe stese in het agemeen of op BNPP in het bijzonder kunnen hebben. Wat BP2F betreft: Macro-economische omgeving De bedrijfsresutaten van BP2F worden beïnvoed door de macroeconomische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van BP2F is zij bijzonder gevoeig voor de macro-economische en marktomstandigheden in Europa, die de aatste jaren moeiijk waren en

6 storingen hebben ondervonden. In 2013 begon de weredeconomie tot evenwicht te komen, met een aanta opkomende anden die vertraging ondervonden en een icht herste in de ontwikkede anden. In 2013 zijn de weredwijde economische omstandigheden in het agemeen stabie gebeven ten opzichte van De economische verwachtingen van IMF en OESO 1 voor 2014 wijzen in het agemeen op een vernieuwing van de gematigde groei in de ontwikkede economieën zij minder sterk en uniform in de Eurozone. Hun anaisten zijn van mening dat onzekerheid bijft bestaan over de sterkte van het herste, met name in het icht van de aankondiging van de Amerikaanse Federa Reserve in december 2013 dat het geeideijk zijn stimuus-programma zou verminderen ( afbouwen ), en in de Eurozone, waar een risico van defatie bestaat. In de Eurozone beven de credit spreads van de staten in 2013 terugvaen as gevog van de daing die in 2012 werd vastgested tot historisch hoge niveaus. De financiëe situatie van bepaade staten is aanmerkeijk verbeterd, maar er bijft onzekerheid bestaan over de sovabiiteit van enkee andere. Wat BGL betreft: Macro-economische omgeving De bedrijfsresutaten van BGL worden beïnvoed door de macroeconomische en marktomgeving. Gezien de aard van de activiteiten van BGL is zij bijzonder gevoeig voor de macro-economische en marktomstandigheden in Europa, die de aatste jaren moeiijk waren en storingen hebben ondervonden. In 2013 begon de weredeconomie tot evenwicht te komen, met een aanta opkomende anden die vertraging ondervonden en een icht herste in de ontwikkede anden. In 2013 zijn de weredwijde economische omstandigheden in het agemeen stabie gebeven ten opzichte van De economische verwachtingen van IMF en OESO 1 voor 2014 wijzen in het agemeen op een vernieuwing van de gematigde groei in de ontwikkede economieën zij minder sterk en uniform in de Eurozone. Hun anaisten zijn van mening dat onzekerheid bijft bestaan over de sterkte van het herste, met name in het icht van de aankondiging van de Amerikaanse Federa Reserve in december 2013 dat het geeideijk zijn stimuus-programma zou verminderen ( afbouwen ), en in de Eurozone, waar een risico van defatie bestaat. In de Eurozone beven de credit spreads van de staten in 2013 terugvaen as gevog van de daing die in 2012 werd vastgested tot historisch hoge niveaus. De financiëe situatie van bepaade staten is aanmerkeijk verbeterd, maar er bijft onzekerheid bestaan over de sovabiiteit van enkee andere. Wetgeving en Regegeving van toepassing op Financiëe Insteingen

7 De wet- en regegeving van toepassing op financiëe insteingen die een impact hebben op BGL zijn aanzienijk geëvoueerd in de naseep van de weredwijde financiëe crisis. De maatregeen die zijn voorgested en/of aangenomen in de afgeopen jaren omvatten meer stringente kapitaa- en iquiditeitsvereisten (met name voor grote, internationae bankgroepen zoas de BNP Parisbas Group), beastingen op financiëe transacties, beperkingen en beastingen op compensatie voor werknemers, beperkingen op het type van activiteiten die commerciëe banken kunnen ondernemen en de scheiding of zefs het verbieden van bepaade activiteiten as specuatief beschouwd binnen afzonderijke dochterondernemingen, beperkingen op bepaade soorten van financiëe producten, meer interne controe en rapportage-eisen, strengere gedragsreges, verpichte cearing en rapportage van derivatentransacties, eisen om risico's te beperken met betrekking tot over-the-counter derivaten transacties en het creëren van nieuwe en versterkte regegevende instanties. De maatregeen die onangs zijn aangenomen, of in sommige gevaen voorgested en nog ter discussie, die waarschijnijk invoed hebben of zuen hebben op de BGL, omvatten in het bijzonder de EU Richtijn en Verordening inzake prudentiëe vereisten CRD IV van 26 juni 2013 en waarvan vee bepaingen sinds 1 januari 2014 geden; de voorsteen voor de technische regegeving en uitvoeringsreges met betrekking tot de Richtijn en Verordening CRD IV uitgegeven door de EBA; de Luxemburgse bankwet; de openbare raadpeging voor de hervorming van de structuur van de EU-bancaire sector van 2013 en de door de Europese Commissie voorgestede verordening over structuree maatregeen ontworpen om de kracht van de kredietinsteingen in de EU per 29 januari 2014 te verbeteren; het voorste voor een verordening betreffende het gebruik van indexen as benchmarks in financiëe instrumenten en financiëe contracten; het Europese enkevoudig toezichtmechanisme; het Europese voorste voor een enkevoudig resoutiemechanisme en het voorste voor een Europese Richtijn voor bankherste en resoutie; de fina rue voor de reguering van buitenandse banken met het opeggen van bepaade iquiditeit, kapitaa en andere prudentiëe vereisten aangenomen door de Amerikaanse Federa Reserve; het voorste van de Amerikaanse Federa Reserve voor iquiditeitsratio's van grote banken; en de "Vocker" Rege door het opeggen van bepaade beperkingen op investeringen in of sponsoring van hedgefondsen en private equity-fondsen en handesactiviteiten voor eigen rekening (van Amerikaanse banken en in zekere mate niet-amerikaanse banken), onangs door de Amerikaanse regegevende instanties aangenomen. Meer in het agemeen, kunnen toezichthouders en wetgevers in ek and, te aen tijde, nieuwe of andere maatregeen invoeren die een aanzienijke impact op het financiëe stese in het agemeen of op BGL in het bijzonder kunnen hebben. Wat BNPP B.V. betreft: BNPP B.V. is afhankeijk van BNPP. BNPP B.V. is een dochteronderneming in voe eigendom van BNPP specifiek betrokken bij de

8 emissie van schudeffecten zoas Notes, Warranten of Certificaten of andere verpichtingen weke door andere bedrijven binnen de BNPP Groep (met inbegrip van BNPP) worden ontwikked, opgested en verkocht aan beeggers. De schudeffecten worden ingedekt door hedging-instrumenten van BNP Paribas en BNP Paribas Entiteiten aan te kopen zoas omschreven in Eement D.2 onderaan. Bijgevog is de omschreven informatie m.b.t. tendensen van BNPP ook van toepassing op BNPP B.V. B.5 Beschrijving van de Groep BNPP is een Europese eider in het voorzien van bank- en financiëe diensten en heeft vier binnenandse markten in retai banking in Europa, nameijk in Begië, Frankrijk, Itaië en Luxemburg. Het is aanwezig in 75 anden en heeft bijna werknemers, met inbegrip van meer dan in Europa. BNPP is de moedermaatschappij van de BNP Paribas Groep (de "BNPP Groep"). BNPP B.V. is een voe dochteronderneming van BNPP. BGL is een dochteronderneming van BNP Paribas Fortis SA/NV ("BNPPF") die op haar beurt een dochteronderneming is van BNPP. BP2F is een dochteronderneming van BNPPF en dient as een financieringsvehike voor BNPPF en de ondernemingen gecontroeerd door BNPPF. B.9 Winstprognose oframing Het pan voor de bedrijfsmatige ontwikkeing van de Groep bevestigt het universee zakeijke mode van de bank steunend op haar drie zuien: Retaibanking, CIB en specifieke opossingen voor beeggingen (Investment Soutions). Het doe van het pan voor de bedrijfsmatige ontwikkeing van de Groep is om kanten te ondersteunen in een sne veranderende omgeving. Tegen 2016 is de doesteing om een rendement op het eigen vermogen van ten minste 10% te behaen. De Groep heeft de vogende vijf strategische prioriteiten vooropgested voor 2016: het verbeteren van de kantgerichtheid en diensten eenvoudig: maak onze organisatie en de manier waarop wij werken eenvoudiger efficiënt: het voortdurend verbeteren van de operationee efficiëntie het aanpassen van bepaade activiteiten aan hun economische en regegevende omgeving het impementeren van initiatieven van bedrijfsmatige ontwikkeing B.10 Audit rapport kwaificaties Niet van toepassing, er zijn geen kwaificaties in enig controeversag op de historische financiëe informatie beschreven in het Basisprospectus.

9 B.12 Geseecteerde historische essentiëe financiëe informatie: Met betrekking tot BNPP B.V.: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens - In EUR 31/12/ /12/2012 Inkomsten Netto inkomsten, Groepsaandee Baanstotaa Aandeehouderskapitaa (Groepsaandee) Met betrekking tot BNPP: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens - In mijoen EUR 31/12/2013* 31/12/2012 Inkomsten Risicokosten (3.801) (3.941) Netto inkomsten, Groepsaandee * Opnieuw bepaad 31/12/ /12/2012 Common Equity Tier 1 Ratio (Base 3 gehee beast, CRD4) 10,3% 9,9% Geconsoideerd baanstotaa * Geconsoideerde eningen en vorderingen op kanten Geconsoideerde posten verschudigd aan kanten Aandeehouderskapitaa (Groepsaandee) * * * * Opnieuw bepaad na de toepassing van standaarden voor de jaarrekeningen IFRS10, IFRS11 en IAS 32 herzien Vergeijkende Tussentijdse Financiëe Gegevens - In mijoen EUR 31/03/ /03/2013*

10 Inkomsten Risicokosten (1.084) (911) Netto inkomsten, Groepsaandee * Opnieuw bepaad 31/03/ /12/2013 Common Equity Tier 1 Ratio (Base 3 gehee beast, CRD4) 10,6% 10,3% Geconsoideerd baanstotaa * Geconsoideerde eningen en vorderingen op kanten Geconsoideerde posten verschudigd aan kanten Aandeehouderskapitaa (Groepsaandee) * * * * Opnieuw bepaad na de toepassing van standaarden voor de jaarrekeningen IFRS10, IFRS11 en IAS32 herzien Met betrekking tot BGL: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens - In mijoen EUR 31/12/ /12/2012 Inkomsten 1.400, ,4 Risicokosten (48,8) (60,6) Netto inkomsten, aandee Groep 336,9 266,4 Common Equity Tier 1 Ratio 25,7% 22,84% Tier 1 Ratio 25,7% 22,84% Geconsoideerd baanstotaa , ,9 Geconsoideerde eningen en vorderingen op kanten Geconsoideerde posten verschudigd aan kanten Aandeehouderskapitaa (Groepsaandee) , , , , , ,7

11 Met betrekking tot BP2F: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens: 31/12/ /12/2012 EUR EUR Geseecteerde posten van de Baans Activa Vaste activa (eningen aan verbonden ondernemingen) Vottende activa (Bedragen eigendom van verbonden ondernemingen die opeisbaar worden na minder dan 1 jaar) Totae activa Passiva Kapitaa en reserves Achtergestede crediteuren Niet-achtergestede crediteuren Niet-converteerbare eningen - opeisbaar binnen 1 jaar - opeisbaar na meer dan 1 jaar Kosten & opbrengsten: geseecteerde posten Opbrengsten uit financiëe vaste activa uit verbonden ondernemingen Totae inkomen Verschudigde rente en geijkaardige kosten Winst van het boekjaar Verkaringen met betrekking tot de afwezigheid van significante of wezenijke negatieve

12 veranderingen Er is geen opmerkeijke verandering gekomen in de financiëe of handespositie van de BNPP Group sinds 31 december Bespaar zoas aangegeven in de vogende paragraaf, er zijn geen materiëe veranderingen in de prospectussen van BNPP of de BNPP Group sinds 31 december Na besprekingen met het Amerikaanse Ministerie van Justitie en de New York County District Attorney's Office, onder andere Amerikaanse wetgevers en wetshandhavers en andere overheidsinsteingen, die de Bank in de afgeopen jaren gevoerd heeft om te bekijken of de Bank zich aan de reges heeft gehouden met betrekking tot een intern review van bepaade betaingen in Amerikaanse doars met betrekking tot anden, personen en entiteiten die onderhevig hadden kunnen zijn aan economische sancties vogens de Amerikaanse wet. Uit de review kwam naar voren dat er een groot aanta sancties is dat, hoewe ze niet verboden waren door de wet van de anden van de entiteiten van de Bank die ze geïnitieerd hadden, gedaan waren in Amerikaanse doars en daarom mogeijk niet toegestaan zijn vogens Amerikaanse richtijnen, voora die van de Office of Foreign Assets Contro (OFAC). Na het presenteren van deze bevindingen aan de Amerikaanse autoriteiten in december, on overeenkomst met de IFRS-vereisten heeft de Bank een provisie van USD 1,1 mijard (EUR 0,8 mijard) opgenomen op de baans voor het vierde kwartaa van De Amerikaanse autoriteiten hebben niet gereageerd op de nauwkeurigheid of redeijkheid van een dergeijke provisie. De gesprekken hebben paatsgevonden toen werd aangetoond dat er een hogere mate onzekerheid bestaat ten aanzien van de aard en de hoogte van de boetes die de Amerikaanse autoriteiten kunnen opeggen aan de Bank na votooiing van het verdergaande proces. De hoogte van de boetes za waarschijnijk vee hoger iggen dat het bedrag van de provisie. De Bank zet de gesprekken voort. Er is geen opmerkeijke verandering geweest in de financiëe of handespositie van BNPP B.V., BP2F of BGL sinds 31 december 2013 en, is er geen wezenijk nadeige verandering geweest in de vooruitzichten van BNPP B.V., BP2F of BGL sinds 31 december B.13 Gebeurtenissen met impact op de sovabiiteit van de Emittent B.14 Afhankeijkheid van andere entiteiten binnen de groep Op de datum van dit Basisprospectus en voor zover de Emittent weet, hebben er geen recente gebeurtenissen paatsgevonden die van enige betekenis zijn voor de beoordeing van de sovabiiteit van de Emittent sinds 30 decemeber 2013, zoas aangegeven in de een na aatste paragraaf van Eement B.12 van deze Samenvatting. Onder voorbehoud van de vogende paragraaf, is BNPP niet afhankeijk van andere ondernemingen binnen de BNPP Groep. BNPP B.V., BGL, BP2F zijn ek afhankeijk van de andere eden van de BNPP Group. In apri 2004 begon BNPP met het uitbesteden van IT Infrastructure Management Services aan "BNP Paribas Partners for Innovation" (BP²I) joint venture end 2003 opgezet samen met IBM France. BP²I biedt IT Infrastructure Management Services voor BNPP en verschiende fiiaen van BNPP in Frankrijk, Zwitserand en Itaië. Haverwege december 2011 heeft BNPP het contract met IBM France vernieuwd voor een periode tot eind Eind 2012 gingen de partijen een overeenkomst aan om vanaf 2013 deze afspraken angzaam uit te breiden nar BNP Paribas Fortis. BP²I is 50/50 in bezit van BNPP en IBM France; IBM France is verantwoordeijk voor de dageijkse gang van zaken met een sterke inspanning van BNPP as beangrijk aandeehouder.

13 BNPP B.V. is afhankeijk van BNPP. BNPP B.V. is een dochteronderneming in voe eigendom van BNPP specifiek betrokken bij de emissie van schudeffecten zoas Notes, Warranten of Certificaten of andere verpichtingen weke door andere bedrijven binnen de BNPP Groep (met inbegrip van BNPP) worden ontwikked, opgested en verkocht aan beeggers. De schudeffecten worden ingedekt door hedging-instrumenten van BNP Paribas en BNP Paribas Entiteiten aan te kopen zoas omschreven in Eement D.2 onderaan. BGL heeft bepaade IT afhankeijkheden van andere entiteiten binnen de BNPP Groep weke kunnen samengevat worden as vogt: De activiteit ondernemings- en investeringsbankieren (CIB) deet het grootste dee van haar front en back office IT patform met BNPP; en Andere activiteiten en functies deen verschiende patformen met andere entiteiten binnen de BNPP Groep, maar niet noodzakeijk in dezefde mate as de CIB activiteit. Zie ook Onderdee B.5 hierboven. B.15 Beschrijving van de hoofdactiviteiten BNP Paribas houdt drie seuteposities aan met betrekking tot zijn drie activiteiten: Retai Bankieren, incusief: Een reeks van Binnenandse Markten, bestaande uit: Frans Retai Bankieren (FRB), BNL banca commerciae (BNL bc), Itaiaans retai bankieren, Begisch Retai Bankieren (BRB), Andere activiteiten met betrekking tot Binnenandse Markten, incusief Luxemburgs Retai Bankieren (LRB); Internationaa Retai Bankieren, bestaande uit: Europees-Mediterraan, BancWest; Persoonijke Financiering; Investeringsopossingen; Ondernemings- en Investeringsbankiers (CIB).

14 B.16 Controerende aandeehouders De beangrijkste activiteit van BNPP B.V. is het uitgeven en/of verkrijgen van financiëe instrumenten van geijk wek type en het afsuiten van daarmee samenhangende overeenkomsten voor rekening van verscheidene entiteiten binnen de BNPP Group. BGL is actief op de vogende gebieden: Retai Banking (Banque de détai et des entreprises Luxembourg), Investeringsopossingen, waaronder, inter aia, Vermogensbeheer (Weath Management and Persona Investors) en Ondernemings- en Investeringsbankieren /Thesauriebeheer(Treasury) BP2F's hoofddoe is het verstrekken van eningen aan BNPPF en haar verbonden ondernemingen. Om haar hoofddoe te kunnen verwezenijken, kan BP2F obigaties of geijkaardige schudeffecten uitgeven, eningen verhogen, met of zonder een zekerheid, en mag zij in het agemeen gebruik maken van geijk weke financieringsbron. BP2F kan eke handeing steen die zij noodzakeijk acht voor het uitvoeren en ontwikkeen van haar activiteiten, binnen de grenzen van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op handesvennootschappen (zoas gewijzigd). Geen van de bestaande aandeehouders controeert BNPP direct of indirect. De voornaamste aandeehouders zijn Société Fédérae de Participations et d Investissement (SFPI), een pubic-interest société anonyme (naamoze vennootschap) die handet namens de Begische overheid en die per 31 december ,3% van het aandeehouderskapitaa bezit en het Groothertogdom Luxemburg dat per 31 december ,0% van het aandeehouderskapitaa bezit. Voor zover BNPP weet, hebben geen andere aandeehouders dan SEPI meer dan 5% van het kapitaa of de stemrechten. BNP Paribas bezit 100 per cent van het aandeehouderskapitaa van BNPP B.V. BNPPF bezit 50 per cent pus 1 aandee van het aandeehouderskapitaa van BGL. Het overbijvende aandeehouderskapitaa wordt aangehouden door BNP Paribas (15,96 per cent) en het Groothertogdom Luxemburg (34 per cent). BNP Paribas is eveneens de controerende aandeehouder van BNPPF. BNPPF bezit 99,995 per cent van het aandeehouderskapitaa van BP2F. B.17 Gevraagde kredietratings BNPP B.V.'s ange termijn kredietratings zijn A+ met een negatief kredietbeoordeing (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS) en BNPP B.V.'s korte termijn kredietratings zijn A-1 (Standard & Poor's

15 Credit Market Services France SAS). BNPP's ange termijn kredietratings zijn A+ met een negatief kredietbeoordeing (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A1 met een negatief vooruitzicht (Moody's Investors Service Ltd.) en A+ met een stabie vooruitzicht (Fitch France S.A.S.). BNPP's korte termijn kredietratings zijn A-1 (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), P-1 (Moody's Investors Service Ltd) en F1 (Fitch France S.A.S.). BP2F's senior niet-zekergestede kredietratings zijn A+ met een negatieve kredietbeoordeing (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A2 met een negatief vooruitzicht (Moody's France SAS) en A+ met een stabie vooruitzicht (Fitch Ratings Limited) en BP2F's korte termijn kredietratings zijn A-1 (Standard & Poor's), P-1 (Moody's France SAS) en F1 (Fitch Ratings Limited). BGL's ange termijn kredietratings zijn A+ (met een negatieve kredietbeoordeing) (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A2 (met een stabie vooruitzicht) (Moody's France SAS) en A+ (met een stabie vooruitzicht) (Fitch France S.A.S) en BGL's korte termijn kredietratings zijn A-1 (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), P-1 (Moody's France SAS) en F1 (Fitch France S.A.S). Schudeffecten uitgegeven onder dit Programma kunnen a dan niet een rating hebben. Een effecten rating is geen aanbeveing om effecten te kopen, te verkopen of te houden en ratings kunnen op ek moment geschorst, veranderd of ingetrokken worden door het ratingagentschap dat de rating heeft toegekend. B.18 Beschrijving van de Waarborg Promessen afgegeven door BNPP B.V. worden onvoorwaardeijk en onherroepeijk gegarandeerd door BNPP, in overeenkomst met een Engese wet akte van garantie uitgevoerd door BNPP op of omstreeks 5 juni De verpichtingen vogens de garantie zijn rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede verpichtingen van BNPP en zuen pari passu ondering rang innemen en minstens pari passu rang innemen met ae andere rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en nietachtergestede schadeasten van BNPP (behave voor wat statutair bevoorrechte uitzonderingen betreft). Engese wet ongedekte W&C Aandeen uitgegeven door BNPP B.V. worden onvoorwaardeijk en onherroepeijk gegarandeerd door BNPP, in overeenkomst met een Engese wet akte van garantie uitgevoerd door BNPP op of omstreeks 5 juni De verpichtingen vogens de garantie zijn rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede verpichtingen van BNPP en zuen pari passu ondering rang innemen en minstens pari passu rang innemen met ae andere rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede schadeasten van BNPP (behave voor wat statutair bevoorrechte uitzonderingen betreft). Engese wet gedekte W&C Aandeen uitgegeven door BNPP B.V. worden

16 onvoorwaardeijk en onherroepeijk gegarandeerd door BNPP, in overeenkomst met een Engese wet akte van garantie uitgevoerd door BNPP op of omstreeks 5 juni De verpichtingen vogens de garantie zijn rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede verpichtingen van BNPP en zuen pari passu ondering rang innemen en minstens pari passu rang innemen met ae andere rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede schadeasten van BNPP (behave voor wat statutair bevoorrechte uitzonderingen betreft). Franse wet ongedekte W&C Aandeen uitgegeven door BNPP B.V. worden onvoorwaardeijk en onherroepeijk gegarandeerd door BNPP, in overeenkomst met een Franse wet garantie uitgevoerd door BNPP op of omstreeks 5 juni De verpichtingen vogens de garantie zijn rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede verpichtingen van BNPP en zuen pari passu ondering rang innemen en minstens pari passu rang innemen met ae andere rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede schadeasten van BNPP (behave voor wat statutair bevoorrechte uitzonderingen betreft). Franse wet gedekte W&C Aandeen uitgegeven door BNPP B.V. worden onvoorwaardeijk en onherroepeijk gegarandeerd door BNPP, in overeenkomst met een Franse wet garantie uitgevoerd door BNPP op of omstreeks 5 juni De verpichtingen vogens de garantie zijn rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede verpichtingen van BNPP en zuen pari passu ondering rang innemen en minstens pari passu rang innemen met ae andere rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-zekergestede en niet-achtergestede schadeasten van BNPP (behave voor wat statutair bevoorrechte uitzonderingen betreft). Aandeen uitgegeven door BP2F worden onvoorwaardeijk en onherroepeijk gegarandeerd door BNPPF, in overeenkomst met een Engese wet akte van garantie uitgevoerd door BNPPF op of omstreeks 5 juni De verpichtingen vogens de garantie vormen rechtstreekse, onvoorwaardeijke, niet-achtergestede en niet-zekergestede verpichten van BNPPF en nemen pari passu (onderhevig aan verpichte preferentiëe schud vogens gedende wetten) geijk rang in en zijn beastbaar met andere huidige en toekomstige niet-zekergestede en niet-achtergestede verpichtingen van BNPPF. Schudeffecten uitgegeven door BNPP of BGL zijn niet gewaarborgd. B.19 Informatie over de Garantieverstrekkers Zie Onderdeen B.1 tot B.17 hierboven voor wat BNPP betreft. Zie hieronder voor wat BNPPF betreft. B.19/B.1 Officiëe en handesnaam van Garantieverstrekker BNP Paribas Fortis SA/NV, is actief onder de handesnaam BNP Paribas Fortis. B.19/B.2 Domiciie / rechtsvorm / wetgeving / and van BNPPF is opgericht as een pubieke vennootschap met beperkte aansprakeijkheid ("société anonyme/ naamoze vennootschap") onder

17 oprichting Begisch recht met haar maatschappeijke zete te Montagne du Parc 3, 1000 Brusse, Begië en heeft een vergunning as kredietinsteing. B.19/B.4b Informatie m.b.t. tendensen Macro-economische omgeving. De bedrijfsresutaten van BNPPF worden beïnvoed door de macroeconomische en marktomgeving. Gezien de aard van haar activiteiten, is BNPPF in het bijzonder gevoeig voor de macro-economische en marktomstandigheden in Europa, die in recente jaren storingen hebben ondervonden. In 2013 begon de weredeconomie tot evenwicht te komen, met een aanta opkomende anden die vertraging ondervonden en een icht herste in de ontwikkede anden. In 2013 zijn de weredwijde economische omstandigheden in het agemeen stabie gebeven ten opzichte van De economische verwachtingen van IMF en OESO 2 voor 2014 wijzen in het agemeen op een vernieuwing van de gematigde groei in de ontwikkede economieën zij minder sterk en uniform in de Eurozone. Hun anaisten zijn van mening dat onzekerheid bijft bestaan over de sterkte van het herste, met name in het icht van de aankondiging van de Amerikaanse Federa Reserve in december 2013 dat het geeideijk zijn stimuus-programma zou verminderen ( afbouwen ), en in de Eurozone, waar een risico van defatie bestaat. In de Eurozone beven de credit spreads van de staten in 2013 terugvaen as gevog van de daing die in 2012 werd vastgested tot historisch hoge niveaus. De financiëe situatie van bepaade staten is aanmerkeijk verbeterd, maar er bijft onzekerheid bestaan over de sovabiiteit van enkee andere. Wetgeving en Regegeving van toepassing op Financiëe Insteingen De wet- en regegeving van toepassing op financiëe insteingen die een impact hebben op BNPPF zijn aanzienijk geëvoueerd in de naseep van de weredwijde financiëe crisis. De maatregeen die zijn voorgested en/of aangenomen in de afgeopen jaren omvatten meer stringente kapitaa- en iquiditeitsvereisten (met name voor grote, internationae bankgroepen zoas de BNP Parisbas Group), beastingen op financiëe transacties, beperkingen en beastingen op compensatie voor werknemers, beperkingen op het type van activiteiten die commerciëe banken kunnen ondernemen en de scheiding of zefs het verbieden van bepaade activiteiten as specuatief beschouwd binnen afzonderijke dochterondernemingen, beperkingen op bepaade soorten van financiëe producten, meer interne controe en rapportage-eisen, strengere gedragsreges, verpichte cearing en rapportage van derivatentransacties, eisen om risico's te beperken met betrekking tot over-the-counter derivaten transacties en het creëren van nieuwe en versterkte regegevende instanties. De maatregeen die onangs zijn 2 Zie met name: IMF - Word Economic Outook Update - januari 2014 en de G20 Verkaring over de Weredvooruitzichten en Beeidsuitdagingen - februari 2014, OESO - The Goba Economic Outook - november 2013

18 B.19/B.5 B.19/B.9 Beschrijving van de Groep Winstprognose oframing aangenomen, of in sommige gevaen voorgested en nog ter discussie, die waarschijnijk invoed hebben of zuen hebben op BNPPF, omvatten in het bijzonder de EU Richtijn en Verordening inzake prudentiëe vereisten CRD IV van 26 juni 2013 en waarvan vee bepaingen sinds 1 januari 2014 geden; de voorsteen voor de technische regegeving en uitvoeringsreges met betrekking tot de Richtijn en Verordening CRD IV uitgegeven door de EBA; de Begische bankwet; de openbare raadpeging voor de hervorming van de structuur van de EU-bancaire sector van 2013 en de door de Europese Commissie voorgestede verordening over structuree maatregeen ontworpen om de kracht van de kredietinsteingen in de EU per 29 januari 2014 te verbeteren; het voorste voor een verordening betreffende het gebruik van indexen as benchmarks in financiëe instrumenten en financiëe contracten; het Europese enkevoudig toezichtmechanisme; het Europese voorste voor een enkevoudig resoutiemechanisme en het voorste voor een Europese Richtijn voor bankherste en resoutie; de fina rue voor de reguering van buitenandse banken met het opeggen van bepaade iquiditeit, kapitaa en andere prudentiëe vereisten aangenomen door de Amerikaanse Federa Reserve; het voorste van de Amerikaanse Federa Reserve voor iquiditeitsratio's van grote banken; en de "Vocker" Rege door het opeggen van bepaade beperkingen op investeringen in of sponsoring van hedgefondsen en private equity-fondsen en handesactiviteiten voor eigen rekening (van Amerikaanse banken en in zekere mate niet-amerikaanse banken), onangs door de Amerikaanse regegevende instanties aangenomen. Meer in het agemeen, kunnen toezichthouders en wetgevers in ek and, te aen tijde, nieuwe of andere maatregeen invoeren die een aanzienijke impact op het financiëe stese in het agemeen of op BNPPF in het bijzonder kunnen hebben. BNPPF is een dochteronderneming van BNP Paribas. Het pan voor de bedrijfsmatige ontwikkeing van de Groep bevestigt het universee zakeijke mode van de bank steunend op haar drie zuien: Retaibanking, CIB en specifieke opossingen voor beeggingen (Investment Soutions). Het doe van het pan voor de bedrijfsmatige ontwikkeing van de Groep is om kanten te ondersteunen in een sne veranderende omgeving. Tegen 2016 is de doesteing om een rendement op het eigen vermogen van ten minste 10% te behaen. De Groep heeft de vogende vijf strategische prioriteiten vooropgested voor 2016: het verbeteren van de kantgerichtheid en diensten eenvoudig: maak onze organisatie en de manier waarop wij werken eenvoudiger efficiënt: het voortdurend verbeteren van de operationee efficiëntie

19 het aanpassen van bepaade activiteiten aan hun economische en regegevende omgeving het impementeren van initiatieven van bedrijfsmatige ontwikkeing B.19/B.10 Audit rapport kwaificaties Niet van toepassing, er zijn geen kwaificaties in enig controeversag op de historische financiëe informatie beschreven in het Basisprospectus. B.19/B.12 Geseecteerde historische essentiëe financiëe informatie: Met betrekking tot BNPPF: Vergeijkende Jaarijkse Financiëe Gegevens - In mijoen EUR 31/12/ /12/2012 Inkomsten Risicokosten (493) (374) Netto inkomsten Netto inkomsten toerekenbaar aan de aandeehouders Geconsoideerd baanstotaa Aandeehouderskapitaa Geconsoideerde eningen en vorderingen op kanten Geconsoideerde posten verschudigd aan kanten Tier 1 Kapitaa Tier 1 Ratio 14,8% 14,9% Totaa Kapitaa Totae Kapitaa Ratio 17,4% 18,5% Verkaringen met betrekking tot de afwezigheid van significante of wezenijke negatieve veranderingen Zie Onderdee B.12 hierboven voor wat BNPP Group betreft. Er is geen opmerkeijke verandering gekomen in de financiëe of handespositie van BNPPF en er is evenmin een wezenijk nadeige verandering gekomen in de vooruitzichten van BNPPF sinds 31 december 2013.

20 B.19/B.13 B.19/B.14 B.19/B.15 B.19/B.16 B.19/B.17 Gebeurtenissen die een impact hebben op de sovabiiteit van de Garantie-verstrekker Afhankeijkheid van andere entiteiten binnen de groep Beschrijving van de hoofdactiviteiten Controerende aandeehouders Gevraagde kredietratings Niet van toepassing, op de datum van dit Basisprospectus en voor zover BNPPF weet, hebben er geen recente gebeurtenissen paatsgevonden die in wezenijke mate reevant zijn voor de evauatie van de sovabiiteit van BNPPF sinds 31 december BNPPF is afhankeijk van de andere eden van de BNPP Group. Zie ook Onderdee B.5 hierboven. BNPPF's doe is het uitvoeren van de activiteiten van een kredietinsteing, incusief brokerage en transacties waarbij derivaten betrokken zijn. Het staat BNPPF vrij om ae activiteiten en werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doe of die van die aard zijn dat ze het verwezenijken van het doe bevorderen. Het staat BNPPF vrij om aandeen en beangen met betrekking tot aandeen te bezitten binnen de grenzen vervat in het wetteijk kader voor banken. Geen van de bestaande aandeehouders controeert BNPP direct of indirect. De voornaamste aandeehouders zijn Société Fédérae de Participations et d Investissement ("SFPI"), een pubic-interest société anonyme (naamoze vennootschap) die handet namens de Begische overheid en die per 31 december ,3% van het aandeehouderskapitaa bezit en het Groothertogdom Luxemburg dat per 31 december ,0% van het aandeehouderskapitaa bezit. Voor zover BNPP weet, hebben geen andere aandeehouders dan SEPI meer dan 5% van het kapitaa of de stemrechten. BNP Paribas bezit 99,93 per cent van het aandeehouderskapitaa van BNPPF. BNPPF's ange termijn kredietratings zijn A+ met een negatief kredietbeoordeing (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), A2 met een negatief vooruitzicht (Moody's Investors Service Ltd.) en A+ met een stabie vooruitzicht (Fitch France S.A.S.) en BNPPF's korte termijn kredietratings zijn A-1 (Standard & Poor's Credit Market Services France SAS), P-1 (Moody's France SAS) en F1 (Fitch Ratings Limited). Een effecten rating is geen aanbeveing om effecten te kopen, te verkopen of te houden en ratings kunnen op ek moment geschorst, veranderd of ingetrokken worden door het ratingagentschap dat de rating heeft toegekend. Sectie C Schudeffecten Onderdee C.1 Type en kasse van de Schudeffecten / ISIN De vogende types aan Schudeffecten kunnen worden uitgegeven: notes ("Notes"), waranten ("Waranten") en certificaten ("Certificaten" en, samen met de Warranten, "W&C Schudeffecten" en samen met de Notes,

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverpichtingen gekend as "Onderdeen". Deze Onderdeen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7).

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7).

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7).

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Section A Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS. Section A Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASIS PROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverpichtingen gekend as "Onderdeen". Deze Onderdeen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7).

Nadere informatie

SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS. Onderdeel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS. Onderdeel A Inleiding en waarschuwingen A&O LLP concept d.d. 20.08.2015 SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen die Elementen worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in Onderdeel

Nadere informatie

SAMENVATTING - SERIES N085 XS1332625554

SAMENVATTING - SERIES N085 XS1332625554 SAMENVATTING - SERIES N085 XS1332625554 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

SAMENVATTING - SERIES N079 XS1293055254

SAMENVATTING - SERIES N079 XS1293055254 SAMENVATTING - SERIES N079 XS1293055254 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIES N070 ISIN XS1197991638

SAMENVATTING SERIES N070 ISIN XS1197991638 SAMENVATTING SERIES N070 ISIN XS1197991638 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING De volgende sectie is zowel van toepassing op Vrijgestelde Notes en Niet-vrijgestelde Notes en is opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn. Samenvattingen bestaan

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856.

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTINGEN BESTAAN UIT INFORMATIEVERPLICHTINGEN GEKEND ALS "ONDERDELEN". DEZE ONDERDELEN ZIJN GENUMMERD IN SECTIES A E (A.1 E.7). DEZE SAMENVATTING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 838 XS1090388734

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 838 XS1090388734 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 838 XS1090388734 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 tot E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIES 873 XS1280779445

SAMENVATTING SERIES 873 XS1280779445 SAMENVATTING SERIES 873 XS1280779445 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 tot E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING De volgende sectie is zowel van toepassing op Vrijgestelde Notes en Niet-vrijgestelde Notes en is opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn. Samenvattingen bestaan

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS. Onderdeel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS. Onderdeel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in Onderdeel A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIE N006 ISIN XS0948861710

SAMENVATTING SERIE N006 ISIN XS0948861710 SAMENVATTING SERIE N006 ISIN XS0948861710 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding en Waarschuwingen

Samenvatting. Inleiding en Waarschuwingen Samenvatting De volgende sectie is enkel van toepassing op Niet-vrijgestelde Notes en is opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn. Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS. Onderdeel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS. Onderdeel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen die Elementen worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in Onderdeel A E (A.1

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIES 894 XS

SAMENVATTING SERIES 894 XS SAMENVATTING SERIES 894 XS1439833077 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Sectie A - E (A.1 tot E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIES N054 ISIN XS

SAMENVATTING SERIES N054 ISIN XS SAMENVATTING SERIES N054 ISIN XS1101798392 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIE 879 XS

SAMENVATTING SERIE 879 XS SAMENVATTING SERIE 879 XS1332267886. Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 tot E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIES 898 XS

SAMENVATTING SERIES 898 XS SAMENVATTING SERIES 898 XS1485720541. Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Sectie A - E (A.1 tot E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen:

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen: Bad 1/5 Vestigingspaats NIEUWERBRUG Handesregisternummer 280524 Bank Statutaire naam en vestigingspaats Coöperatieve U.A., gevestigd te () hierna te noemen: Rekeningnummer 9913.19.745 Tenaamsteing Adres

Nadere informatie

DÉ KUNST & LIFESTYLE VERZEKERAAR

DÉ KUNST & LIFESTYLE VERZEKERAAR DÉ KUNST & LIFESTYLE VERZEKERAAR Frederic MAIGROT/REA ALS ONDERDEEL VAN DE AXA GROUP, IS AXA ART DÉ WERELDWIJDE MARKTLEIDER IN KUNST & LIFESTYLE VERZEKERINGEN. Franck Dunouau A meer dan 50 jaar combineert

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

TOENADERING COMECON*EG IN STROOMVERSNELLING. OOSTBLOK BLIJFT AGEREN TEGEN ~~~ '~~ ~

TOENADERING COMECON*EG IN STROOMVERSNELLING. OOSTBLOK BLIJFT AGEREN TEGEN ~~~ '~~ ~ CBVD-SBP rapportage «ver internationae ontwikkeingen feiten en Achtergronden die van betekenis kunnen zijn voor de binnenandse veiigheid A88/21 00:2086914 6 september 1988. TOENADERING COMECON*EG IN STROOMVERSNELLING.

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Onderdee l. Titel. A.1 Waarschuwing dat de samenvatting moet worden gelezen als een inleiding en bepaling met betrekking tot vorderingen

Onderdee l. Titel. A.1 Waarschuwing dat de samenvatting moet worden gelezen als een inleiding en bepaling met betrekking tot vorderingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als Onderdelen. Deze Onderdelen zijn genummerd in Afdelingen 0 0 (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat alle Onderdelen

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIES 899 XS

SAMENVATTING SERIES 899 XS SAMENVATTING SERIES 899 XS1485643370. Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Sectie A - E (A.1 tot E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT DIT BASISPROSPECTUS Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen die Elementen worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in Onderdeel A E (A.1

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van en. Deze en zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen

Nadere informatie

SAMENVATTING - SERIES N096 XS

SAMENVATTING - SERIES N096 XS SAMENVATTING - SERIES N096 XS1388994383 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van en. Deze en zijn genummerd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle en die dienen

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1409/Nutreco - Hencu I. MELDING 1. Op 14 jui 1999

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.")

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1356/VBA - Hobaho Nummer: 1356/24 I. MELDING 1. Op 25

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Jouw pensioenfonds dichtbij

Jaarverslag 2012 Jouw pensioenfonds dichtbij Jaarversag 2012 Jouw pensioenfonds dichtbij Stichting Personeespensioenfonds APG Jaarversag 2012 4 Personeespensioenfonds APG inhoud JAARVERSLAG 2012 5 Voorwoord en vooruitbik naar 2013 / 7 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Jouw pensioenfonds dichtbij

Jaarverslag 2012 Jouw pensioenfonds dichtbij Jaarversag 2012 Jouw pensioenfonds dichtbij Stichting Personeespensioenfonds APG Jaarversag 2012 4 Personeespensioenfonds APG inhoud JAARVERSLAG 2012 5 Voorwoord en vooruitbik naar 2013 / 7 Kerngegevens

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIES N116- XS

SAMENVATTING SERIES N116- XS SAMENVATTING SERIES N116- XS1505902723 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.9.2016 L 257/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/1703 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststeing gemeenteraad: 16

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen

SAMENVATTING. Sectie A Inleiding en Waarschuwingen SAMENVATTING De volgende sectie is zowel van toepassing op Vrijgestelde Notes en Niet-vrijgestelde Notes en is opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn. Samenvattingen bestaan

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie