NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België"

Transcriptie

1 NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Reglement Januari 2012

2 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

3 Inhoudstafel V Inhoudstafel Inhoudstafel 3 1. Algemene beginselen Inschrijvingen op rekening Levering tegen betaling Brutovereffening Kennisgevingen Automatische lening Speciale verbinding met de internationale vereffeningsinstellingen Toepassing van de fiscale reglementering 9 2. Toepassingsgebied Soorten effecten Toegelaten effecten Inlichtingen aan de deelnemers Gebruik van de ISIN-codes Vorm van de effecten Deelnemers Deelneming aan NBB-SSS Deelneming aan het stelsel van automatische effectenlening Deelnemingsbeperkingen eigen aan effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Deelnemingsbeperkingen eigen aan bepaalde gedematerialiseerde effecten Identificatienummer van de deelnemers Inlichtingen over de deelnemers Effectenrekeningen Structuur van de rekeningen Types van effectenrekeningen uitgedrukt in euro of in Belgische frank Types van effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Cliënteneffectenrekeningen Afsluiten van effectenrekeningen Speciënrekening De verschillende soorten verrichtingen Primaire markt Intekeningen Omruiling van effecten van de Staatsschuld Uitbetaling van interesten en terugbetaling van effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank Uitbetaling van interesten en terugbetaling van effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden 22 3

4 3.2 Verrichtingen verschillend van deze van de primaire markt Algemeenheden Aankoop/Verkoop Vereffening van verrichtingen afgesloten op Euronext Brussels Franco overschrijving («FOP») Interne overschrijving Cessie/Retrocessie («repo») met samengaande vereffening van de contant- en termijnluiken Cessie/Retrocessie («repo») met onafhankelijke vereffening van de contant- en termijnluiken Effectenswap Ontlening en uitlening van effecten Pand Overdracht van effecten naar en vanuit de CIK Overdracht van effecten naar en vanuit het Grootboek van de Staatsschuld Overdracht van effecten naar en vanuit de Deposito- en Consignatiekas (DCK) Neerlegging van toondereffecten Stripping en wedersamenstelling van effecten Reserveringen Verwerking van kennisgevingen Registratie van kennisgevingen Limieturen voor aanvaarding van kennisgevingen Koppeling van kennisgevingen (matching) Onherroepelijkheid van kennisgevingen Annulatie van kennisgevingen Kennisgeving voor annulatie Modaliteiten en limieturen voor annulatie Communicatiemiddelen Mededelingen door de deelnemers aan NBB-SSS Papieren documenten Beveiligde SWIFT-netwerk ISABEL-netwerk WIROW Mededelingen van NBB-SSS aan de deelnemers Bevestiging van de vereffening en rekeninguittreksels Ontvangstbevestiging / bericht van koppeling Effectengegevens Andere berichten Raadpleging van de bestanden van NBB-SSS De website Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vereffening van de verrichtingen Algemeenheden Principe van de brutovereffening Rekeningen-courant en effectenrekeningen Rekeningen-courant Effectenrekeningen Vereffeningscycli P-Cyclus R-Cyclus A-Cyclus B-Cyclus C-Cyclus D-Cyclus Eindvereffeningscyclus M-Cyclus L-Cyclus Uitgestelde verrichtingen Optimalisatieprogramma 58 4

5 Inhoudstafel V Boetebeding Boetes bij gebrek aan provisie Boetes bij gebrek aan effecten Boetes bij gebrek aan speciën (DLNS) Andere boetes Boetes bij het niet respecteren van de tijdslimieten Boetes bij rechtzettingen Afrekening van de boetes Bij gebrek aan geldprovisie Andere boetes Prijsbepaling Vaste vergoeding Commissieloon voor kennisgevingen Vergoeding voor berichten Vergoeding voor automatische leningen Vergoeding voor de raadplegingsmodule Wirow Bewaarloon Uitgiftevergoeding Diverse vergoedingen Afrekening van de verschuldigde bedragen Tariefwijziging Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Bank Verbreking van de deelneming aan NBB-SSS Zekerheden in het voordeel van de Bank Wijzigingen van het reglement Werkdagen van NBB-SSS (Targetdagen) Toepasselijk recht - bevoegdheid 77 Lijst van afkortingen 79 5

6 6

7 Algemene beginselen V Algemene beginselen De Nationale Bank van België (hierna «de Bank» genoemd) heeft een effectenvereffeningsstelsel opgericht (hierna «NBB-SSS» genoemd), bestemd om de verrichtingen af te wikkelen in vastrentende effecten, vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekening. NBB-SSS voorziet in de afwikkeling van transacties in effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank volgens het principe van levering tegen betaling, vermeld in artikel 1.2. Het zorgt eveneens, voor de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank, voor de afwikkeling van de inschrijvingen, de terugbetalingen en de interestbetalingen. Het verschaft de deelnemers de mogelijkheid om een beroep te doen op een systeem van automatische lening van effecten. NBB-SSS verzekert bovendien: 1. het bijhouden op rekening van effecten uitgedrukt in munteenheden, andere dan euro of Belgische frank, van lidstaten van de OESO (hierna «vreemde munten» genoemd) of in rekeneenheden. De betalingen met betrekking tot deze effecten worden echter niet binnen NBB-SSS vereffend; 2. de toepassing van de fiscale reglementering met betrekking tot de roerende voorheffing op de effectenverrichtingen die in NBB-SSS worden vereffend, in het bijzonder de toepassing van het systeem van vrijgestelde en niet vrijgestelde rekeningen, ingesteld door de wet van 6 augustus 1993 (hierna «X/N-stelsel» genoemd). NBB-SSS functioneert volgens het geïntegreerd vereffeningsmodel in centrale-bankgeld: zowel de effectenals geldrekeningen worden binnen de Bank beheerd. Het DVP-proces (Delivery Versus Payment) gebeurt in realtime op het IT-platform van de Bank tijdens eenzelfde vereffeningscyclus. NBB-SSS is via de Ancillary System Interface (ASI) verbonden met het Single Shared Platform (SSP) van TARGET Inschrijvingen op rekening NBB-SSS laat gedematerialiseerde effecten toe bedoeld in (i) de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, (ii) de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen en (iii) artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen en verzekert de omloop ervan conform de toepasselijke wetgeving. 7

8 Dit systeem laat onder bepaalde voorwaarden eveneens andere effecten toe naar Belgisch of buitenlands recht en verzekert de omloop ervan zoals bepaald in het gecoördineerd KB nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten. Elke inschrijving op een effectenrekening verleent aan de rekeninghouder een overeenkomstig recht van medeeigendom op het geheel van de door de Bank aangehouden soortgelijke effecten. 1.2 Levering tegen betaling Wat betreft de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank, werkt NBB-SSS volgens het principe van levering tegen betaling: NBB-SSS waarborgt de deelnemers de gelijktijdigheid en de wederkerigheid van de vereffeningen in speciën en in effecten, alsook de beschikbaarheid van de effecten en de speciën op de vereffeningsdag vanaf de vereffening van de transactie. NBB-SSS, dat werkt volgens het geïntegreerd vereffeningsmodel in centrale-bankgeld (zie artikel 2.4) gaat na of de rekeningen-courant en de effectenrekeningen van de deelnemers voldoende provisie hebben. De vereffenings-, betalings- en leveringsprocedures worden beschreven in artikel Brutovereffening NBB-SSS werkt volgens het principe van de brutovereffening, wat inhoudt dat de transacties één na één vereffend worden. De transacties worden groepsgewijs vereffend in vereffeningscycli, die meerdere keren per dag worden uitgevoerd. De uurroosters en de uitvoeringsmodaliteiten eigen aan elk cyclustype worden beschreven in artikel Kennisgevingen NBB-SSS werkt volgens het principe van de bilaterale kennisgeving. Het legt alle in eenzelfde verrichting betrokken deelnemers de verplichting op alle kenmerken van deze verrichting in een genormaliseerde vorm aan NBB-SSS te melden. Naargelang de mate waarin de kennisgevingen voor eenzelfde transactie identieke kenmerken bevatten, gaat NBB-SSS over tot de samenvoeging of koppeling, alvorens deze verrichting te vereffenen. Enkele transacties vormen een uitzondering op dit principe van bilaterale kennisgeving en vereisen slechts één enkele kennisgeving (hierna «eenzijdige kennisgevingen» genoemd). Artikel 4 beschrijft het statuut der kennisgevingen. 1.5 Automatische lening Het stelsel van automatische uit- en ontlening van effecten stelt de deelnemers die over uitleenbare effecten beschikken die ze niet onmiddellijk nodig hebben, in staat deze uit te lenen aan andere deelnemers, mits er een pand wordt gevormd door de ontlener. Enkel de deelnemers die de «overeenkomst van automatische effectenlening» hebben onderschreven, kunnen als uitlener/ontlener in dit stelsel optreden (model als bijlage 2 bijgevoegd). De leningen worden toegestaan en de waarborgen worden gesteld zonder enig initiatief van de uitleners en de ontleners. Deze transacties vereisen dus geen kennisgevingen vanwege de deelnemers; ze worden automatisch door NBB-SSS gecreëerd op basis van de verwerking van de verrichtingen van de dag. De terugbetalingsprocedures van de effectenleningen en de vrijmaking van de panden verlopen eveneens automatisch. 8

9 Algemene beginselen V Een geheel van uitleners stelt een pool van effecten ter beschikking van deelnemers die hieruit effecten kunnen ontlenen om hun effectentekorten aan te zuiveren. Dit «pool»-principe verzekert een volstrekte vertrouwelijkheid aangezien de identiteit van de uitleners/ontleners niet wordt meegedeeld aan de ontleners en vice versa. Het stelsel waarborgt een rechtvaardige verdeling van de uitleningen in verhouding tot de bedragen door elke mogelijke uitlener aan de pool aangeboden. 1.6 Speciale verbinding met de internationale vereffeningsinstellingen (Artikel afgeschaft) 1.7 Toepassing van de fiscale reglementering De effecten geboekt op rekening in NBB-SSS zijn ambtshalve onderworpen aan de fiscale reglementering, ingevoerd door de wet van 6 augustus 1993 betreffende de inwerkingtreding van het X/N-stelsel. De Bank licht de deelnemers in over de soorten effecten, ingeschreven in NBB-SSS, die bij wijze van uitzondering niet onderworpen zijn aan deze reglementering. De deelnemer verleent aan de Bank de toestemming om met het oog op de naleving van de fiscale verplichtingen alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen, documenten te ondertekenen, noodzakelijke rechtzettingen of wijzigingen aan te brengen op basis van de verklaringen die door de deelnemer of voor zijn rekening zijn afgelegd. Bijlage 3 bevat een aantal wettelijke en reglementaire fiscale bepalingen, evenals de van toepassing zijnde fiscale werkingsmodaliteiten en de in te vullen fiscale attesten 9

10 10

11 Toepassingsgebied V Toepassingsgebied 2.1 Soorten effecten Toegelaten effecten Volgende vastrentende effecten zijn toegelaten in NBB-SSS: a. de gedematerialiseerde effecten van leningen van de Belgische Staat, zoals in het bijzonder de schatkistcertificaten, de lineaire obligaties (OLO's), de gesplitste effecten van OLO's, de Schatkistbons, de Staatsbons; b. de gedematerialiseerde effecten van andere emittenten bedoeld in artikel 1 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium; c. de gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen geregeld door de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesaurie- en depositobewijzen; d. de gedematerialiseerde obligaties bedoeld in artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen; e. andere vastrentende effecten die kunnen circuleren onder het regime voorzien door het gecoördineerd KB nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten zoals effecten aan toonder of verzameleffecten aan toonder («global notes») en inschrijvingen op naam. De Bank kan de inschrijving van effecten in NBB-SSS, die onderworpen zijn aan buitenlands recht of die door een buitenlandse emittent zijn uitgegeven, afhankelijk maken van het verkrijgen van een onafhankelijk en gemachtigd juridisch advies («legal opinion») dat de relevante aspecten van de juridische geldigheid van het effect bevestigt en de mogelijkheid van inschrijving en circulering van het effect in NBB-SSS waarborgt. Met het oog op de toelating in NBB-SSS van andere effecten dan deze uitgegeven door de Belgische Staat, moeten de emittent en de deelnemer die belast is met de financiële dienstverlening van de effecten in kwestie (hierna «de domiciliebank» genoemd) vooraf met de Bank een «overeenkomst van dienstverlening» (modellen opgenomen in bijlage 19.2 a, b, c) hebben afgesloten inzake het aanhouden en vereffenen van de effecten die zijn ingeschreven in NBB-SSS. De emittenten van (verzamel-)effecten aan toonder die geviseerd worden door artikel 7 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en die de gedematerialiseerde vorm in hun statuten voorzien, treffen daartoe de nodige regelingen met NBB-SSS in een overeenkomst tot wijziging van de met de Bank gesloten «overeenkomst van dienstverlening» inzake het aanhouden en vereffenen van de effecten die zijn ingeschreven in NBB-SSS (model opgenomen in bijlage 19.2, d). Sinds 1 januari 2008 mogen effecten aan toonder die op rekening zijn ingeschreven in NBB-SSS, niet feitelijk afgeleverd worden in België. 11

12 2.1.2 Inlichtingen aan de deelnemers NBB-SSS publiceert een bijgewerkte lijst van alle niet vervallen effecten toegelaten in NBB-SSS op haar website zoals beschreven in artikel 5.3. De deelnemer kan hiertoe ook de module «Securities» van Wirow fin'markets (hierna «Wirow» genoemd) raadplegen waarvan sprake in artikel Gebruik van de ISIN-codes De effecten worden in NBB-SSS geïdentificeerd door hun internationale ISIN-code Vorm van de effecten (Artikel afgeschaft) 2.2 Deelnemers Deelneming aan NBB-SSS Volgende partijen mogen deelnemen aan NBB-SSS, mits ondertekening van de «overeenkomst van toetreding tot NBB-SSS» opgenomen in bijlage 1.1: de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die gevestigd zijn in, en erkend zijn door een lidstaat van de Europese Unie en onder het recht ressorteren van één van deze staten; gecontroleerde ondernemingen met staatswaarborg of publieke organismen, die onder het recht ressorteren van één der staten van de Europese Unie; de Nationale Bank van België en de andere nationale centrale banken van het ESCB; centrale bewaarorganismen (CSD's) die gevestigd zijn in, en erkend zijn door een lidstaat van de Europese Unie en onder het recht ressorteren van één van deze staten; entiteiten gevestigd in de Europese Unie die met het bestuur van de gereglementeerde markten belast zijn; beherende instellingen, afwikkelende instanties of centrale tegenpartijen van vereffeningsstelsels van effectenverrichtingen, gevestigd, en zo nodig erkend, in een lidstaat van de Europese Unie. De Bank kan eveneens beslissen de toelating van bovenvermelde instellingen die onder het recht van een niet-eu staat ressorteren, afhankelijk te maken van een onafhankelijk en gemachtigd juridisch advies («legal opinion»), dat alle juridische risico s behandelt die verbonden zijn aan de deelneming aan NBB-SSS. Teneinde de stabiliteit en de goede werking van NBB-SSS te verzekeren, kan de Bank de deelname van een instelling aan NBB-SSS, evenals het handhaven van deze deelname, afhankelijk maken van het lukken van tests die aantonen dat de instelling over de operationele en technische capaciteit beschikt die hiertoe vereist is (in het bijzonder wat informatica- en telecommunicatiesystemen betreft). 12

13 Toepassingsgebied V Deelneming aan het stelsel van automatische effectenlening De deelnemers aan NBB-SSS kunnen zich aansluiten bij het stelsel van automatische effectenlening beschreven in artikel , hetzij als uitlener, hetzij zowel als uit- en ontlener. De aansluiting bij het stelsel van automatische lening veronderstelt de ondertekening van een specifieke «overeenkomst van automatische effectenlening», opgenomen in bijlage 2. Dit reglement mag afwijken van deze overeenkomst om de werking van het stelsel aan te passen; in dat geval hebben de bepalingen van het reglement voorrang op de bepalingen van de specifieke overeenkomst Deelnemingsbeperkingen eigen aan effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Overeenkomstig het KB van 14 juni 1994 mogen alleen de hierna opgesomde deelnemers aan NBB-SSS er effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden aanhouden: de Nationale Bank van België; Clearstream Bank Luxemburg; Euroclear Bank; de deelnemer die ofwel de emittent is, ofwel de domiciliebank van de effecten in kwestie Deelnemingsbeperkingen eigen aan bepaalde gedematerialiseerde effecten Alleen de instellingen die erkend zijn als instellingen voor het bijhouden van rekeningen op grond van artikel 3 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, kunnen gedematerialiseerde effecten, bedoeld in de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium en de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, bijhouden voor rekening van derden. Alleen de erkende rekeninghouders bedoeld in artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen gedematerialiseerde obligaties bedoeld in artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen bijhouden voor rekening van derden Identificatienummer van de deelnemers NBB-SSS bepaalt het unieke identificatienummer, bestaande uit vier cijfers. Bijkomende identificatienummers kunnen via eenvoudige schriftelijke aanvraag aan NBB-SSS bekomen worden Inlichtingen over de deelnemers De bijgewerkte lijst van de rechtstreekse deelnemers wordt gepubliceerd via: Wirow. 13

14 2.3 Effectenrekeningen Structuur van de rekeningen NBB-SSS opent op naam van iedere deelnemer verschillende types effectenrekeningen, die het meer bepaald mogelijk maken de effecten aangehouden voor eigen rekening, te onderscheiden van deze aangehouden voor rekening van derden, alsook van deze die in pand werden gegeven. Elk van deze effectenrekeningen wordt uitgesplitst per toegelaten waarde in NBB-SSS. De rekeningen geopend op naam van de deelnemers worden geïdentificeerd door een nummer met volgende structuur: NNNN NN- NN (1) (2) (3) (4) (1) «8» geeft aan dat het een effectenrekening betreft in NBB-SSS (2) identificatienummer van de deelnemer (bepaald volgens artikel 2.2.5) (3) type rekening (bepaald volgens artikels en 2.3.3) (4) controlecijfer Types van effectenrekeningen uitgedrukt in euro of in Belgische frank Voor de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank kunnen volgende types van rekeningen geopend worden: 01 eigen rekening 02 tradingrekening 09 overgangsrekening vereffening Euronext Brussels 10 tot en met tot en met tot en met 79 vrijgestelde cliëntenrekeningen 20 niet vrijgestelde cliëntenrekening 30 tot en met 39 vrijgestelde cliënten-uitleners-rekeningen (automatisch leningsstelsel) 51 pandrekening (voor verrichtingen buiten NBB-SSS) 52 automatische pandrekening (voor deelneming aan het automatisch leningsstelsel) 61 aanbestedingsrekening NBB-SSS opent ambtshalve volgende rekeningen: voor alle deelnemers: een rekening 01 en 61 bij de aansluiting bij NBB-SSS voor de deelnemers die de «overeenkomst van automatische effectenlening» onderschreven hebben, orderrekeningen waarop de vorderingen en schulden tegenover NBB-SSS ten gevolge van de automatische lening worden geboekt en die de deelnemer dagelijks informeren over zijn automatische uitlenings- en ontleningspositie. De aldus geopende orderrekeningen behoren tot volgende types: 96 uitleningsrekening 97 cliënten-uitleningsrekening 98 ontleningsrekening voor de deelnemer die deelneemt aan het automatische leningsstelsel als ontlener: een rekening 52 waarop de automatische panden geboekt worden 14

15 Toepassingsgebied V Op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij de Bank kunnen de deelnemers de opening bekomen van bijkomende rekeningen van volgende types: tot en met 19; 40 tot en met 49; 70 tot en met tot en met Types van effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden De rekeningen die ambtshalve ten behoeve van de deelnemers bedoeld in artikel worden geopend voor de effecten in vreemde munten of in rekeneenheden, behoren tot volgende types: 08 eigen rekening 28 vrijgestelde cliëntenrekening 29 niet vrijgestelde cliëntenrekening Cliënteneffectenrekeningen Voor de toepassing van dit reglement, dient onder «cliënteneffectenrekening» een effectenrekening verstaan te worden, geopend op naam van een deelnemer van NBB-SSS, waarop de effecten ingeschreven staan die de deelnemer voor rekening van zijn cliënten aanhoudt en die behoren tot één van volgende rekeningtypes: 10 tot en met 20, 28 tot en met 49 en 70 tot en met 79. Vanuit het oogpunt van de fiscale X/N-wetgeving zijn alle vermelde rekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing, met uitzondering van rekeningen 20 en Afsluiten van effectenrekeningen Op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij de Bank kunnen de deelnemers de afsluiting bekomen van een rekening, op voorwaarde dat deze: geen effectensaldo ;en geen hangende verrichtingen meer bevat. De Bank kan ambtshalve rekeningen afsluiten, indien zij vaststelt dat beide voornoemde voorwaarden reeds minstens een jaar vervuld zijn. Zij zal de deelnemer hiervan vooraf inlichten. 15

16 2.4 Speciënrekening Elke deelnemer aan NBB-SSS vereffent het speciënluik van zijn transacties in NBB-SSS door middel van een speciënrekening in euro geopend in de boeken van de Bank (hierna «rekening-courant» genoemd). De transacties in NBB-SSS worden afgehandeld via een provisie op de rekening-courant van de deelnemers, die hiervoor exclusief bestemd is. Deze provisie wordt «Dedicated Liquidity for NBB-SSS» (DLNS) genoemd. Deze DLNS kan enkel aangeleverd worden via de Ancillary System Interface (ASI) van het Single Shared Platform (SSP) van TARGET2. Volgens artikel mag de rekening-courant geopend worden op naam van de betrokken deelnemer of op naam van een derde die voor rekening van de deelnemer optreedt. In bijlagen 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 en 20.5 wordt de werking van de rekening-courant en de verbinding van NBB-SSS (ASI) met het SSP van TARGET2 toegelicht. 16

17 De verschillende soorten verrichtingen V De verschillende soorten verrichtingen NBB-SSS verwerkt de verrichtingen van de primaire markt en van de secundaire markt evenals andere verrichtingen zoals pandgevingen, enz. 3.1 Primaire markt Intekeningen Schatkistcertificaten en OLO's in euro: uitgifte via aanbesteding TOEGEWEZEN INSCHRIJVINGEN Na ontvangst vanwege de Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie van de Thesaurie) van de lijst van de toegewezen inschrijvingen, stuurt NBB-SSS in de kortst mogelijke termijn naar elke deelnemer per een overzicht per inschrijver (bijlage 4) dat voor elke toegewezen inschrijving, waarvan hij de vereffening dient te verzorgen, de volgende elementen bevat: naam van de deelnemer; ISIN-code van de effecten; aanbestedingsdatum; vereffeningsdatum van de inschrijving; naam van de inschrijver ofwel van de deelnemer zelf, zo hij in eigen naam heeft ingeschreven; ofwel van de cliënt van de deelnemer waarvoor de deelnemer de inschrijving via zijn tussenkomst heeft aanvaard; nominaal bedrag van de inschrijving; te betalen bedrag in euro. NBB-SSS creëert de overeenkomstige verrichtingen met code 81 en 82. De deelnemer geeft zijn akkoord voor de inschrijvingen van zijn cliënten in hun eigen naam en aanvaardt dat zijn rekening-courant de dag van de betaling zal gedebiteerd worden, door het document behoorlijk getekend terug te sturen zodat het akkoord zo snel mogelijk en ten laatste om 15u00 op de vereffeningsdag bij NBB-SSS toekomt. De niet-naleving van deze verplichting veroorzaakt de toepassing van de strafbepaling van artikel

18 VEREFFENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Op de vereffeningsdag worden de te betalen bedragen voor de vereffening van de inschrijvingen in eigen naam van de deelnemer en voor de inschrijvingen van de cliënten in hun eigen naam, die door hem werden aanvaard, gedebiteerd op zijn rekening-courant in de loop van de vereffeningscyclus en volgens de voorwaarden bepaald in artikel 6. Gelijktijdig met de debitering in speciën waarvan sprake in vorige alinea, worden de effecten die aan de deelnemer werden toegewezen, gecrediteerd op de effectenrekeningen van de deelnemer op volgende wijze: de aanbestedingseffectenrekening (rekening 61) van de deelnemer wordt gecrediteerd door NBB-SSS voor het nominaal bedrag aan effecten waarop de deelnemer in eigen naam heeft ingeschreven. Voor het einde van de dag transfereert de deelnemer het volledige ingeschreven bedrag door gebruik te maken van aan- of verkoopkennisgevingen, franco overschrijvingen en/of interne overschrijvingen zoals beschreven in artikel 3.2; de cliënteneffectenrekening (rekening 10) wordt gecrediteerd door NBB-SSS met het nominaal bedrag aan effecten dat door de cliënten werd onderschreven in eigen naam en waarvoor de deelnemer de inschrijving via zijn tussenkomst heeft aanvaard bis OLO's in euro: emissie via syndicatie Wanneer OLO's uitgegeven worden via syndicatie, is de volgende procedure van toepassing. Op de vereffeningsdag wordt de effectenrekening van de Thesaurie gecrediteerd voor het totaal bedrag van de uitgifte. De Thesaurie verkoopt het totaal aan effecten dat werd uitgegeven aan de Primary Dealer, die werd aangeduid in de syndicatieovereenkomst. Dit gebeurt via één of meer kennisgevingen. Deze Primary Dealer zal op zijn beurt de overeengekomen bedragen afstaan aan de andere Primary en Recognized Dealers. Hiertoe worden de verrichtingen voorzien in artikels 3.2.2, en gebruikt Staatsbons De deelnemers die hebben ingeschreven op staatsbons ontvangen deze effecten door inschrijving op rekening in NBB-SSS. NBB-SSS creëert de overeenkomstige verrichtingen met code 81. Voor de vereffening van de inschrijvingen, is de werkwijze beschreven in artikel van toepassing Gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen Worden bedoeld in dit artikel, de gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen uitgegeven overeenkomstig de wet van 22 juli 1991, andere dan de Schatkistbons van de Belgische Staat. 18

19 De verschillende soorten verrichtingen V FORMALITEITEN DIE AAN DE UITGIFTE VOORAFGAAN Per uitgifteprogramma sluit de Bank met de emittent een «overeenkomst van dienstverlening» af (modellen opgenomen in bijlage 19.2a). De emittent die geen deelnemer is van NBB-SSS dient een domiciliebank aan te duiden die deelnemer is om hem in NBB-SSS te vertegenwoordigen en in te staan voor de financiële dienstverlening van de emissie. Deze domiciliebank dient de «overeenkomst van dienstverlening» mee te ondertekenen. Het is een emittent, die de hoedanigheid van deelnemer bezit, ook toegelaten om met dit doel een andere domiciliebank aan te duiden. Overeenkomstig de «overeenkomst van dienstverlening» afgesloten met de Bank, deelt de emittent of in voorkomend geval zijn domiciliebank, voorafgaandelijk aan de vereffening van de inschrijvingen, aan NBB-SSS de nodige inlichtingen mee die betrekking hebben op het uitgifteprogramma en op de kenmerken van de uit te geven effecten (formulieren opgenomen in bijlage 19.3) VEREFFENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Uiterlijk om 14u00 van de vereffeningsdag van de inschrijving, stuurt de emittent of in voorkomend geval de domiciliebank, naar NBB-SSS een kennisgeving met code 32 voor de creatie van de effecten. De niet-naleving van deze verplichting veroorzaakt de toepassing van de strafbepaling van artikel 7.2. Deze kennisgeving bevat de elementen opgesomd in bijlage Deze kennisgeving moet bovendien beantwoorden aan volgende bijzondere regels: de te crediteren effectenrekening is een effectenrekening van de deelnemer die de kennisgeving heeft verzonden, met uitsluiting van rekening 61; het op rekening in te schrijven nominaal bedrag wordt bepaald overeenkomstig artikel 5 van het KB van 14 oktober 1991 (ofwel het nominaal bedrag voor de effecten met couponuitbetaling, ofwel het bedrag van kapitaal en interesten uit te betalen op de eindvervaldag voor de effecten uitgegeven op discontobasis); het is toegestaan om verschillende kennisgevingen te verzenden die betrekking hebben op dezelfde ISIN-code en dezelfde vereffeningsdag. Na verwerking door NBB-SSS worden de effecten gecreëerd. De emittent, of in voorkomend geval zijn domiciliebank, mag de aldus gecreëerde effecten overdragen naar de inschrijvers, gebruik makende van aankoop-/verkoopkennisgevingen (behalve voor effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden), van franco overschrijvingen of van interne overschrijvingen zoals beschreven in artikel OLO's uitgedrukt in vreemde munten (Artikel afgeschaft) Schatkistbons en EMTN van de Belgische Staat In dit artikel worden bedoeld: de gedematerialiseerde Schatkistbons uitgegeven overeenkomstig het Ministerieel besluit van 6 juli 1998 en de EMTN uitgegeven overeenkomstig het KB van 12 juni

20 SCHATKISTBONS EN EMTN VAN DE BELGISCHE STAAT UITGEDRUKT IN EURO De Schatkistbons en EMTN in euro worden op de valutadatum van hun uitgifte gecreëerd door creditering van de eigen effectenrekening van de Administratie van de Schatkist in NBB-SSS (deelnemer nr. 9000). Deze effecten worden vervolgens overgedragen, tegen betaling, van de voornoemde rekening van de Administratie van de Schatkist, naar een rekening van de deelnemer in NBB-SSS. De overdracht wordt uitgevoerd in de vorm van een aan-/verkoopverrichting zoals bepaald in artikel (verrichtingscode 10). Bijgevolg is de overdracht onderworpen aan alle regels die van toepassing zijn op aan- en verkoopverrichtingen, waaronder de vereiste van een bilaterale kennisgeving van de verrichting (wat in dit geval een kennisgeving zowel van de voornoemde deelnemer als van de Administratie van de Thesaurie noodzaakt) SCHATKISTBONS EN EMTN VAN DE BELGISCHE STAAT UITGEDRUKT IN VREEMDE MUNTEN Schatkistbons en EMTN uitgedrukt in vreemde munten worden enkel geleverd door inschrijving op een effectenrekening bij de Bank, Clearstream Bank te Luxemburg of Euroclear Bank, tegen betaling buiten NBB-SSS om, van het aan de Schatkist verschuldigde bedrag Andere leningen FORMALITEITEN DIE AAN DE UITGIFTE VOORAFGAAN De Bank sluit met elke emittent een «overeenkomst van dienstverlening» af voor elk uitgifteprogramma dat zij in NBB-SSS aanvaardt (modellen opgenomen in bijlage 19.2 b, c). De emittent die geen deelnemer aan NBB-SSS is, dient een of meer domiciliebanken die deelnemer zijn aan te duiden om hem in NBB-SSS te vertegenwoordigen en om in te staan voor de financiële dienstverlening van de emissie of emissies. Deze domiciliebank dient de «overeenkomst van dienstverlening» mee te ondertekenen. Een emittent die deelnemer is mag ook één of meer domiciliebanken aanduiden. Overeenkomstig de «overeenkomst van dienstverlening» afgesloten met de Bank, deelt de emittent of in voorkomend geval zijn domiciliebank, voorafgaandelijk aan de vereffening van de inschrijvingen, aan NBB-SSS de nodige inlichtingen mee die betrekking hebben op het uitgifteprogramma en op de kenmerken van de uit te geven effecten (formulieren opgenomen in bijlage 19.3) VEREFFENING VAN DE INSCHRIJVINGEN De werkwijze is beschreven in artikel , met uitzondering van de bepaling van het in te schrijven nominaal bedrag dat dient te gebeuren overeenkomstig het uitgiftebesluit of de uitgifteprospectus Omruiling van effecten van de Staatsschuld (Artikel afgeschaft) 20

NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België

NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Reglement Oktober 2012 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België

NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Reglement Januari 2011 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Bijlage 3.0. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Fiscale modaliteiten van de werking van het vereffeningsstelsel, bedoeld in artikel 1, 1 van de wet van 6 augustus

Nadere informatie

Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van

Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Handleiding betreffende de uitgifte van schatkist- certificaten Januari 2015 HANDLEIDING BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN SCHATKISTCERTIFICATEN

Nadere informatie

Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan, 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van

Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan, 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan, 30 B-1040 Brussel Handleiding betreffende de uitgifte van lineaire obligaties (OLO s) Oktober 2014 HANDLEIDING BETREFFENDE DE UITGIFTE

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Afschaffing effecten aan toonder

Afschaffing effecten aan toonder Afschaffing effecten aan toonder Een aandachtspunt voor kmo s Ik ben betrokken partij en het is tijd om in actie te komen Editie december 2013 INLEIDING De wet van 14 december 2005 1 voorziet in de afschaffing

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent

Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent Zelf handelen en niet ondergaan, dat is de kern van alles wat aangenaam is.,

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van België

Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van België Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van België Oktober 2012 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN OOK VOOR U VAN BELANG De wet van 14 december 2005 bepaalt dat effecten aan toonder geleidelijk worden afgeschaft. Concreet: de bestaande effecten aan toonder worden omgezet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE PPB-2007-7-CPB-1 Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes INHOUDSOPGAVE 1. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Afschaffing effecten aan toonder

Afschaffing effecten aan toonder Afschaffing effecten aan toonder Een aandachtspunt voor kmo s Is dit iets voor mij? Wat moet ik doen? En wanneer? Inleiding De wet van 14 december 2005 voorziet in de afschaffing van alle effecten aan

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement

Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Wedstrijdreglement Bretagne-Séché Environnement Artikel1 De Belgische vestiging van Fortuneo - dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening Belgisch recht" ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam. Indien uit deze naam niet blijkt voor welke categorie van toegelaten beleggingen zij overeenkomstig artikel 7, eerste lid heeft geopteerd,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Betreft: Bijeenroeping op de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012

Betreft: Bijeenroeping op de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012 Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Brussel, 23 maart 2012 Betreft: Bijeenroeping op de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012 Mijnheer, Mevrouw,

Nadere informatie

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub

Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Informatiebrochure van de Belgische Aandeelhoudersclub Focus OP: Alle relevante informatie over het dividend en zijn belastingen. MyENGIE.be Een andere manier om ENGIE te ontdekken! Dividend Voor het boekjaar

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Commanditaire vennootschap op aandelen die een publiek beroep doet op het spaarwezen Vastgoedbevak naar Belgisch recht te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30. RPR 0 412.597.022

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 578 van het Wetboek van vennootschappen en wordt

Nadere informatie