NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België"

Transcriptie

1 NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Reglement Januari 2012

2 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

3 Inhoudstafel V Inhoudstafel Inhoudstafel 3 1. Algemene beginselen Inschrijvingen op rekening Levering tegen betaling Brutovereffening Kennisgevingen Automatische lening Speciale verbinding met de internationale vereffeningsinstellingen Toepassing van de fiscale reglementering 9 2. Toepassingsgebied Soorten effecten Toegelaten effecten Inlichtingen aan de deelnemers Gebruik van de ISIN-codes Vorm van de effecten Deelnemers Deelneming aan NBB-SSS Deelneming aan het stelsel van automatische effectenlening Deelnemingsbeperkingen eigen aan effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Deelnemingsbeperkingen eigen aan bepaalde gedematerialiseerde effecten Identificatienummer van de deelnemers Inlichtingen over de deelnemers Effectenrekeningen Structuur van de rekeningen Types van effectenrekeningen uitgedrukt in euro of in Belgische frank Types van effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Cliënteneffectenrekeningen Afsluiten van effectenrekeningen Speciënrekening De verschillende soorten verrichtingen Primaire markt Intekeningen Omruiling van effecten van de Staatsschuld Uitbetaling van interesten en terugbetaling van effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank Uitbetaling van interesten en terugbetaling van effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden 22 3

4 3.2 Verrichtingen verschillend van deze van de primaire markt Algemeenheden Aankoop/Verkoop Vereffening van verrichtingen afgesloten op Euronext Brussels Franco overschrijving («FOP») Interne overschrijving Cessie/Retrocessie («repo») met samengaande vereffening van de contant- en termijnluiken Cessie/Retrocessie («repo») met onafhankelijke vereffening van de contant- en termijnluiken Effectenswap Ontlening en uitlening van effecten Pand Overdracht van effecten naar en vanuit de CIK Overdracht van effecten naar en vanuit het Grootboek van de Staatsschuld Overdracht van effecten naar en vanuit de Deposito- en Consignatiekas (DCK) Neerlegging van toondereffecten Stripping en wedersamenstelling van effecten Reserveringen Verwerking van kennisgevingen Registratie van kennisgevingen Limieturen voor aanvaarding van kennisgevingen Koppeling van kennisgevingen (matching) Onherroepelijkheid van kennisgevingen Annulatie van kennisgevingen Kennisgeving voor annulatie Modaliteiten en limieturen voor annulatie Communicatiemiddelen Mededelingen door de deelnemers aan NBB-SSS Papieren documenten Beveiligde SWIFT-netwerk ISABEL-netwerk WIROW Mededelingen van NBB-SSS aan de deelnemers Bevestiging van de vereffening en rekeninguittreksels Ontvangstbevestiging / bericht van koppeling Effectengegevens Andere berichten Raadpleging van de bestanden van NBB-SSS De website Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vereffening van de verrichtingen Algemeenheden Principe van de brutovereffening Rekeningen-courant en effectenrekeningen Rekeningen-courant Effectenrekeningen Vereffeningscycli P-Cyclus R-Cyclus A-Cyclus B-Cyclus C-Cyclus D-Cyclus Eindvereffeningscyclus M-Cyclus L-Cyclus Uitgestelde verrichtingen Optimalisatieprogramma 58 4

5 Inhoudstafel V Boetebeding Boetes bij gebrek aan provisie Boetes bij gebrek aan effecten Boetes bij gebrek aan speciën (DLNS) Andere boetes Boetes bij het niet respecteren van de tijdslimieten Boetes bij rechtzettingen Afrekening van de boetes Bij gebrek aan geldprovisie Andere boetes Prijsbepaling Vaste vergoeding Commissieloon voor kennisgevingen Vergoeding voor berichten Vergoeding voor automatische leningen Vergoeding voor de raadplegingsmodule Wirow Bewaarloon Uitgiftevergoeding Diverse vergoedingen Afrekening van de verschuldigde bedragen Tariefwijziging Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Bank Verbreking van de deelneming aan NBB-SSS Zekerheden in het voordeel van de Bank Wijzigingen van het reglement Werkdagen van NBB-SSS (Targetdagen) Toepasselijk recht - bevoegdheid 77 Lijst van afkortingen 79 5

6 6

7 Algemene beginselen V Algemene beginselen De Nationale Bank van België (hierna «de Bank» genoemd) heeft een effectenvereffeningsstelsel opgericht (hierna «NBB-SSS» genoemd), bestemd om de verrichtingen af te wikkelen in vastrentende effecten, vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekening. NBB-SSS voorziet in de afwikkeling van transacties in effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank volgens het principe van levering tegen betaling, vermeld in artikel 1.2. Het zorgt eveneens, voor de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank, voor de afwikkeling van de inschrijvingen, de terugbetalingen en de interestbetalingen. Het verschaft de deelnemers de mogelijkheid om een beroep te doen op een systeem van automatische lening van effecten. NBB-SSS verzekert bovendien: 1. het bijhouden op rekening van effecten uitgedrukt in munteenheden, andere dan euro of Belgische frank, van lidstaten van de OESO (hierna «vreemde munten» genoemd) of in rekeneenheden. De betalingen met betrekking tot deze effecten worden echter niet binnen NBB-SSS vereffend; 2. de toepassing van de fiscale reglementering met betrekking tot de roerende voorheffing op de effectenverrichtingen die in NBB-SSS worden vereffend, in het bijzonder de toepassing van het systeem van vrijgestelde en niet vrijgestelde rekeningen, ingesteld door de wet van 6 augustus 1993 (hierna «X/N-stelsel» genoemd). NBB-SSS functioneert volgens het geïntegreerd vereffeningsmodel in centrale-bankgeld: zowel de effectenals geldrekeningen worden binnen de Bank beheerd. Het DVP-proces (Delivery Versus Payment) gebeurt in realtime op het IT-platform van de Bank tijdens eenzelfde vereffeningscyclus. NBB-SSS is via de Ancillary System Interface (ASI) verbonden met het Single Shared Platform (SSP) van TARGET Inschrijvingen op rekening NBB-SSS laat gedematerialiseerde effecten toe bedoeld in (i) de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, (ii) de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen en (iii) artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen en verzekert de omloop ervan conform de toepasselijke wetgeving. 7

8 Dit systeem laat onder bepaalde voorwaarden eveneens andere effecten toe naar Belgisch of buitenlands recht en verzekert de omloop ervan zoals bepaald in het gecoördineerd KB nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten. Elke inschrijving op een effectenrekening verleent aan de rekeninghouder een overeenkomstig recht van medeeigendom op het geheel van de door de Bank aangehouden soortgelijke effecten. 1.2 Levering tegen betaling Wat betreft de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank, werkt NBB-SSS volgens het principe van levering tegen betaling: NBB-SSS waarborgt de deelnemers de gelijktijdigheid en de wederkerigheid van de vereffeningen in speciën en in effecten, alsook de beschikbaarheid van de effecten en de speciën op de vereffeningsdag vanaf de vereffening van de transactie. NBB-SSS, dat werkt volgens het geïntegreerd vereffeningsmodel in centrale-bankgeld (zie artikel 2.4) gaat na of de rekeningen-courant en de effectenrekeningen van de deelnemers voldoende provisie hebben. De vereffenings-, betalings- en leveringsprocedures worden beschreven in artikel Brutovereffening NBB-SSS werkt volgens het principe van de brutovereffening, wat inhoudt dat de transacties één na één vereffend worden. De transacties worden groepsgewijs vereffend in vereffeningscycli, die meerdere keren per dag worden uitgevoerd. De uurroosters en de uitvoeringsmodaliteiten eigen aan elk cyclustype worden beschreven in artikel Kennisgevingen NBB-SSS werkt volgens het principe van de bilaterale kennisgeving. Het legt alle in eenzelfde verrichting betrokken deelnemers de verplichting op alle kenmerken van deze verrichting in een genormaliseerde vorm aan NBB-SSS te melden. Naargelang de mate waarin de kennisgevingen voor eenzelfde transactie identieke kenmerken bevatten, gaat NBB-SSS over tot de samenvoeging of koppeling, alvorens deze verrichting te vereffenen. Enkele transacties vormen een uitzondering op dit principe van bilaterale kennisgeving en vereisen slechts één enkele kennisgeving (hierna «eenzijdige kennisgevingen» genoemd). Artikel 4 beschrijft het statuut der kennisgevingen. 1.5 Automatische lening Het stelsel van automatische uit- en ontlening van effecten stelt de deelnemers die over uitleenbare effecten beschikken die ze niet onmiddellijk nodig hebben, in staat deze uit te lenen aan andere deelnemers, mits er een pand wordt gevormd door de ontlener. Enkel de deelnemers die de «overeenkomst van automatische effectenlening» hebben onderschreven, kunnen als uitlener/ontlener in dit stelsel optreden (model als bijlage 2 bijgevoegd). De leningen worden toegestaan en de waarborgen worden gesteld zonder enig initiatief van de uitleners en de ontleners. Deze transacties vereisen dus geen kennisgevingen vanwege de deelnemers; ze worden automatisch door NBB-SSS gecreëerd op basis van de verwerking van de verrichtingen van de dag. De terugbetalingsprocedures van de effectenleningen en de vrijmaking van de panden verlopen eveneens automatisch. 8

9 Algemene beginselen V Een geheel van uitleners stelt een pool van effecten ter beschikking van deelnemers die hieruit effecten kunnen ontlenen om hun effectentekorten aan te zuiveren. Dit «pool»-principe verzekert een volstrekte vertrouwelijkheid aangezien de identiteit van de uitleners/ontleners niet wordt meegedeeld aan de ontleners en vice versa. Het stelsel waarborgt een rechtvaardige verdeling van de uitleningen in verhouding tot de bedragen door elke mogelijke uitlener aan de pool aangeboden. 1.6 Speciale verbinding met de internationale vereffeningsinstellingen (Artikel afgeschaft) 1.7 Toepassing van de fiscale reglementering De effecten geboekt op rekening in NBB-SSS zijn ambtshalve onderworpen aan de fiscale reglementering, ingevoerd door de wet van 6 augustus 1993 betreffende de inwerkingtreding van het X/N-stelsel. De Bank licht de deelnemers in over de soorten effecten, ingeschreven in NBB-SSS, die bij wijze van uitzondering niet onderworpen zijn aan deze reglementering. De deelnemer verleent aan de Bank de toestemming om met het oog op de naleving van de fiscale verplichtingen alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen, documenten te ondertekenen, noodzakelijke rechtzettingen of wijzigingen aan te brengen op basis van de verklaringen die door de deelnemer of voor zijn rekening zijn afgelegd. Bijlage 3 bevat een aantal wettelijke en reglementaire fiscale bepalingen, evenals de van toepassing zijnde fiscale werkingsmodaliteiten en de in te vullen fiscale attesten 9

10 10

11 Toepassingsgebied V Toepassingsgebied 2.1 Soorten effecten Toegelaten effecten Volgende vastrentende effecten zijn toegelaten in NBB-SSS: a. de gedematerialiseerde effecten van leningen van de Belgische Staat, zoals in het bijzonder de schatkistcertificaten, de lineaire obligaties (OLO's), de gesplitste effecten van OLO's, de Schatkistbons, de Staatsbons; b. de gedematerialiseerde effecten van andere emittenten bedoeld in artikel 1 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium; c. de gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen geregeld door de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesaurie- en depositobewijzen; d. de gedematerialiseerde obligaties bedoeld in artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen; e. andere vastrentende effecten die kunnen circuleren onder het regime voorzien door het gecoördineerd KB nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten zoals effecten aan toonder of verzameleffecten aan toonder («global notes») en inschrijvingen op naam. De Bank kan de inschrijving van effecten in NBB-SSS, die onderworpen zijn aan buitenlands recht of die door een buitenlandse emittent zijn uitgegeven, afhankelijk maken van het verkrijgen van een onafhankelijk en gemachtigd juridisch advies («legal opinion») dat de relevante aspecten van de juridische geldigheid van het effect bevestigt en de mogelijkheid van inschrijving en circulering van het effect in NBB-SSS waarborgt. Met het oog op de toelating in NBB-SSS van andere effecten dan deze uitgegeven door de Belgische Staat, moeten de emittent en de deelnemer die belast is met de financiële dienstverlening van de effecten in kwestie (hierna «de domiciliebank» genoemd) vooraf met de Bank een «overeenkomst van dienstverlening» (modellen opgenomen in bijlage 19.2 a, b, c) hebben afgesloten inzake het aanhouden en vereffenen van de effecten die zijn ingeschreven in NBB-SSS. De emittenten van (verzamel-)effecten aan toonder die geviseerd worden door artikel 7 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en die de gedematerialiseerde vorm in hun statuten voorzien, treffen daartoe de nodige regelingen met NBB-SSS in een overeenkomst tot wijziging van de met de Bank gesloten «overeenkomst van dienstverlening» inzake het aanhouden en vereffenen van de effecten die zijn ingeschreven in NBB-SSS (model opgenomen in bijlage 19.2, d). Sinds 1 januari 2008 mogen effecten aan toonder die op rekening zijn ingeschreven in NBB-SSS, niet feitelijk afgeleverd worden in België. 11

12 2.1.2 Inlichtingen aan de deelnemers NBB-SSS publiceert een bijgewerkte lijst van alle niet vervallen effecten toegelaten in NBB-SSS op haar website zoals beschreven in artikel 5.3. De deelnemer kan hiertoe ook de module «Securities» van Wirow fin'markets (hierna «Wirow» genoemd) raadplegen waarvan sprake in artikel Gebruik van de ISIN-codes De effecten worden in NBB-SSS geïdentificeerd door hun internationale ISIN-code Vorm van de effecten (Artikel afgeschaft) 2.2 Deelnemers Deelneming aan NBB-SSS Volgende partijen mogen deelnemen aan NBB-SSS, mits ondertekening van de «overeenkomst van toetreding tot NBB-SSS» opgenomen in bijlage 1.1: de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die gevestigd zijn in, en erkend zijn door een lidstaat van de Europese Unie en onder het recht ressorteren van één van deze staten; gecontroleerde ondernemingen met staatswaarborg of publieke organismen, die onder het recht ressorteren van één der staten van de Europese Unie; de Nationale Bank van België en de andere nationale centrale banken van het ESCB; centrale bewaarorganismen (CSD's) die gevestigd zijn in, en erkend zijn door een lidstaat van de Europese Unie en onder het recht ressorteren van één van deze staten; entiteiten gevestigd in de Europese Unie die met het bestuur van de gereglementeerde markten belast zijn; beherende instellingen, afwikkelende instanties of centrale tegenpartijen van vereffeningsstelsels van effectenverrichtingen, gevestigd, en zo nodig erkend, in een lidstaat van de Europese Unie. De Bank kan eveneens beslissen de toelating van bovenvermelde instellingen die onder het recht van een niet-eu staat ressorteren, afhankelijk te maken van een onafhankelijk en gemachtigd juridisch advies («legal opinion»), dat alle juridische risico s behandelt die verbonden zijn aan de deelneming aan NBB-SSS. Teneinde de stabiliteit en de goede werking van NBB-SSS te verzekeren, kan de Bank de deelname van een instelling aan NBB-SSS, evenals het handhaven van deze deelname, afhankelijk maken van het lukken van tests die aantonen dat de instelling over de operationele en technische capaciteit beschikt die hiertoe vereist is (in het bijzonder wat informatica- en telecommunicatiesystemen betreft). 12

13 Toepassingsgebied V Deelneming aan het stelsel van automatische effectenlening De deelnemers aan NBB-SSS kunnen zich aansluiten bij het stelsel van automatische effectenlening beschreven in artikel , hetzij als uitlener, hetzij zowel als uit- en ontlener. De aansluiting bij het stelsel van automatische lening veronderstelt de ondertekening van een specifieke «overeenkomst van automatische effectenlening», opgenomen in bijlage 2. Dit reglement mag afwijken van deze overeenkomst om de werking van het stelsel aan te passen; in dat geval hebben de bepalingen van het reglement voorrang op de bepalingen van de specifieke overeenkomst Deelnemingsbeperkingen eigen aan effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Overeenkomstig het KB van 14 juni 1994 mogen alleen de hierna opgesomde deelnemers aan NBB-SSS er effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden aanhouden: de Nationale Bank van België; Clearstream Bank Luxemburg; Euroclear Bank; de deelnemer die ofwel de emittent is, ofwel de domiciliebank van de effecten in kwestie Deelnemingsbeperkingen eigen aan bepaalde gedematerialiseerde effecten Alleen de instellingen die erkend zijn als instellingen voor het bijhouden van rekeningen op grond van artikel 3 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, kunnen gedematerialiseerde effecten, bedoeld in de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium en de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, bijhouden voor rekening van derden. Alleen de erkende rekeninghouders bedoeld in artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen gedematerialiseerde obligaties bedoeld in artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen bijhouden voor rekening van derden Identificatienummer van de deelnemers NBB-SSS bepaalt het unieke identificatienummer, bestaande uit vier cijfers. Bijkomende identificatienummers kunnen via eenvoudige schriftelijke aanvraag aan NBB-SSS bekomen worden Inlichtingen over de deelnemers De bijgewerkte lijst van de rechtstreekse deelnemers wordt gepubliceerd via: Wirow. 13

14 2.3 Effectenrekeningen Structuur van de rekeningen NBB-SSS opent op naam van iedere deelnemer verschillende types effectenrekeningen, die het meer bepaald mogelijk maken de effecten aangehouden voor eigen rekening, te onderscheiden van deze aangehouden voor rekening van derden, alsook van deze die in pand werden gegeven. Elk van deze effectenrekeningen wordt uitgesplitst per toegelaten waarde in NBB-SSS. De rekeningen geopend op naam van de deelnemers worden geïdentificeerd door een nummer met volgende structuur: NNNN NN- NN (1) (2) (3) (4) (1) «8» geeft aan dat het een effectenrekening betreft in NBB-SSS (2) identificatienummer van de deelnemer (bepaald volgens artikel 2.2.5) (3) type rekening (bepaald volgens artikels en 2.3.3) (4) controlecijfer Types van effectenrekeningen uitgedrukt in euro of in Belgische frank Voor de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank kunnen volgende types van rekeningen geopend worden: 01 eigen rekening 02 tradingrekening 09 overgangsrekening vereffening Euronext Brussels 10 tot en met tot en met tot en met 79 vrijgestelde cliëntenrekeningen 20 niet vrijgestelde cliëntenrekening 30 tot en met 39 vrijgestelde cliënten-uitleners-rekeningen (automatisch leningsstelsel) 51 pandrekening (voor verrichtingen buiten NBB-SSS) 52 automatische pandrekening (voor deelneming aan het automatisch leningsstelsel) 61 aanbestedingsrekening NBB-SSS opent ambtshalve volgende rekeningen: voor alle deelnemers: een rekening 01 en 61 bij de aansluiting bij NBB-SSS voor de deelnemers die de «overeenkomst van automatische effectenlening» onderschreven hebben, orderrekeningen waarop de vorderingen en schulden tegenover NBB-SSS ten gevolge van de automatische lening worden geboekt en die de deelnemer dagelijks informeren over zijn automatische uitlenings- en ontleningspositie. De aldus geopende orderrekeningen behoren tot volgende types: 96 uitleningsrekening 97 cliënten-uitleningsrekening 98 ontleningsrekening voor de deelnemer die deelneemt aan het automatische leningsstelsel als ontlener: een rekening 52 waarop de automatische panden geboekt worden 14

15 Toepassingsgebied V Op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij de Bank kunnen de deelnemers de opening bekomen van bijkomende rekeningen van volgende types: tot en met 19; 40 tot en met 49; 70 tot en met tot en met Types van effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden De rekeningen die ambtshalve ten behoeve van de deelnemers bedoeld in artikel worden geopend voor de effecten in vreemde munten of in rekeneenheden, behoren tot volgende types: 08 eigen rekening 28 vrijgestelde cliëntenrekening 29 niet vrijgestelde cliëntenrekening Cliënteneffectenrekeningen Voor de toepassing van dit reglement, dient onder «cliënteneffectenrekening» een effectenrekening verstaan te worden, geopend op naam van een deelnemer van NBB-SSS, waarop de effecten ingeschreven staan die de deelnemer voor rekening van zijn cliënten aanhoudt en die behoren tot één van volgende rekeningtypes: 10 tot en met 20, 28 tot en met 49 en 70 tot en met 79. Vanuit het oogpunt van de fiscale X/N-wetgeving zijn alle vermelde rekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing, met uitzondering van rekeningen 20 en Afsluiten van effectenrekeningen Op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij de Bank kunnen de deelnemers de afsluiting bekomen van een rekening, op voorwaarde dat deze: geen effectensaldo ;en geen hangende verrichtingen meer bevat. De Bank kan ambtshalve rekeningen afsluiten, indien zij vaststelt dat beide voornoemde voorwaarden reeds minstens een jaar vervuld zijn. Zij zal de deelnemer hiervan vooraf inlichten. 15

16 2.4 Speciënrekening Elke deelnemer aan NBB-SSS vereffent het speciënluik van zijn transacties in NBB-SSS door middel van een speciënrekening in euro geopend in de boeken van de Bank (hierna «rekening-courant» genoemd). De transacties in NBB-SSS worden afgehandeld via een provisie op de rekening-courant van de deelnemers, die hiervoor exclusief bestemd is. Deze provisie wordt «Dedicated Liquidity for NBB-SSS» (DLNS) genoemd. Deze DLNS kan enkel aangeleverd worden via de Ancillary System Interface (ASI) van het Single Shared Platform (SSP) van TARGET2. Volgens artikel mag de rekening-courant geopend worden op naam van de betrokken deelnemer of op naam van een derde die voor rekening van de deelnemer optreedt. In bijlagen 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 en 20.5 wordt de werking van de rekening-courant en de verbinding van NBB-SSS (ASI) met het SSP van TARGET2 toegelicht. 16

17 De verschillende soorten verrichtingen V De verschillende soorten verrichtingen NBB-SSS verwerkt de verrichtingen van de primaire markt en van de secundaire markt evenals andere verrichtingen zoals pandgevingen, enz. 3.1 Primaire markt Intekeningen Schatkistcertificaten en OLO's in euro: uitgifte via aanbesteding TOEGEWEZEN INSCHRIJVINGEN Na ontvangst vanwege de Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie van de Thesaurie) van de lijst van de toegewezen inschrijvingen, stuurt NBB-SSS in de kortst mogelijke termijn naar elke deelnemer per een overzicht per inschrijver (bijlage 4) dat voor elke toegewezen inschrijving, waarvan hij de vereffening dient te verzorgen, de volgende elementen bevat: naam van de deelnemer; ISIN-code van de effecten; aanbestedingsdatum; vereffeningsdatum van de inschrijving; naam van de inschrijver ofwel van de deelnemer zelf, zo hij in eigen naam heeft ingeschreven; ofwel van de cliënt van de deelnemer waarvoor de deelnemer de inschrijving via zijn tussenkomst heeft aanvaard; nominaal bedrag van de inschrijving; te betalen bedrag in euro. NBB-SSS creëert de overeenkomstige verrichtingen met code 81 en 82. De deelnemer geeft zijn akkoord voor de inschrijvingen van zijn cliënten in hun eigen naam en aanvaardt dat zijn rekening-courant de dag van de betaling zal gedebiteerd worden, door het document behoorlijk getekend terug te sturen zodat het akkoord zo snel mogelijk en ten laatste om 15u00 op de vereffeningsdag bij NBB-SSS toekomt. De niet-naleving van deze verplichting veroorzaakt de toepassing van de strafbepaling van artikel

18 VEREFFENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Op de vereffeningsdag worden de te betalen bedragen voor de vereffening van de inschrijvingen in eigen naam van de deelnemer en voor de inschrijvingen van de cliënten in hun eigen naam, die door hem werden aanvaard, gedebiteerd op zijn rekening-courant in de loop van de vereffeningscyclus en volgens de voorwaarden bepaald in artikel 6. Gelijktijdig met de debitering in speciën waarvan sprake in vorige alinea, worden de effecten die aan de deelnemer werden toegewezen, gecrediteerd op de effectenrekeningen van de deelnemer op volgende wijze: de aanbestedingseffectenrekening (rekening 61) van de deelnemer wordt gecrediteerd door NBB-SSS voor het nominaal bedrag aan effecten waarop de deelnemer in eigen naam heeft ingeschreven. Voor het einde van de dag transfereert de deelnemer het volledige ingeschreven bedrag door gebruik te maken van aan- of verkoopkennisgevingen, franco overschrijvingen en/of interne overschrijvingen zoals beschreven in artikel 3.2; de cliënteneffectenrekening (rekening 10) wordt gecrediteerd door NBB-SSS met het nominaal bedrag aan effecten dat door de cliënten werd onderschreven in eigen naam en waarvoor de deelnemer de inschrijving via zijn tussenkomst heeft aanvaard bis OLO's in euro: emissie via syndicatie Wanneer OLO's uitgegeven worden via syndicatie, is de volgende procedure van toepassing. Op de vereffeningsdag wordt de effectenrekening van de Thesaurie gecrediteerd voor het totaal bedrag van de uitgifte. De Thesaurie verkoopt het totaal aan effecten dat werd uitgegeven aan de Primary Dealer, die werd aangeduid in de syndicatieovereenkomst. Dit gebeurt via één of meer kennisgevingen. Deze Primary Dealer zal op zijn beurt de overeengekomen bedragen afstaan aan de andere Primary en Recognized Dealers. Hiertoe worden de verrichtingen voorzien in artikels 3.2.2, en gebruikt Staatsbons De deelnemers die hebben ingeschreven op staatsbons ontvangen deze effecten door inschrijving op rekening in NBB-SSS. NBB-SSS creëert de overeenkomstige verrichtingen met code 81. Voor de vereffening van de inschrijvingen, is de werkwijze beschreven in artikel van toepassing Gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen Worden bedoeld in dit artikel, de gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen uitgegeven overeenkomstig de wet van 22 juli 1991, andere dan de Schatkistbons van de Belgische Staat. 18

19 De verschillende soorten verrichtingen V FORMALITEITEN DIE AAN DE UITGIFTE VOORAFGAAN Per uitgifteprogramma sluit de Bank met de emittent een «overeenkomst van dienstverlening» af (modellen opgenomen in bijlage 19.2a). De emittent die geen deelnemer is van NBB-SSS dient een domiciliebank aan te duiden die deelnemer is om hem in NBB-SSS te vertegenwoordigen en in te staan voor de financiële dienstverlening van de emissie. Deze domiciliebank dient de «overeenkomst van dienstverlening» mee te ondertekenen. Het is een emittent, die de hoedanigheid van deelnemer bezit, ook toegelaten om met dit doel een andere domiciliebank aan te duiden. Overeenkomstig de «overeenkomst van dienstverlening» afgesloten met de Bank, deelt de emittent of in voorkomend geval zijn domiciliebank, voorafgaandelijk aan de vereffening van de inschrijvingen, aan NBB-SSS de nodige inlichtingen mee die betrekking hebben op het uitgifteprogramma en op de kenmerken van de uit te geven effecten (formulieren opgenomen in bijlage 19.3) VEREFFENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Uiterlijk om 14u00 van de vereffeningsdag van de inschrijving, stuurt de emittent of in voorkomend geval de domiciliebank, naar NBB-SSS een kennisgeving met code 32 voor de creatie van de effecten. De niet-naleving van deze verplichting veroorzaakt de toepassing van de strafbepaling van artikel 7.2. Deze kennisgeving bevat de elementen opgesomd in bijlage Deze kennisgeving moet bovendien beantwoorden aan volgende bijzondere regels: de te crediteren effectenrekening is een effectenrekening van de deelnemer die de kennisgeving heeft verzonden, met uitsluiting van rekening 61; het op rekening in te schrijven nominaal bedrag wordt bepaald overeenkomstig artikel 5 van het KB van 14 oktober 1991 (ofwel het nominaal bedrag voor de effecten met couponuitbetaling, ofwel het bedrag van kapitaal en interesten uit te betalen op de eindvervaldag voor de effecten uitgegeven op discontobasis); het is toegestaan om verschillende kennisgevingen te verzenden die betrekking hebben op dezelfde ISIN-code en dezelfde vereffeningsdag. Na verwerking door NBB-SSS worden de effecten gecreëerd. De emittent, of in voorkomend geval zijn domiciliebank, mag de aldus gecreëerde effecten overdragen naar de inschrijvers, gebruik makende van aankoop-/verkoopkennisgevingen (behalve voor effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden), van franco overschrijvingen of van interne overschrijvingen zoals beschreven in artikel OLO's uitgedrukt in vreemde munten (Artikel afgeschaft) Schatkistbons en EMTN van de Belgische Staat In dit artikel worden bedoeld: de gedematerialiseerde Schatkistbons uitgegeven overeenkomstig het Ministerieel besluit van 6 juli 1998 en de EMTN uitgegeven overeenkomstig het KB van 12 juni

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Bijlage 3.0. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Fiscale modaliteiten van de werking van het vereffeningsstelsel, bedoeld in artikel 1, 1 van de wet van 6 augustus

Nadere informatie

Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 13 juli 2009

Financiële Markten. Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties. 13 juli 2009 Financiële Markten Reglement betreffende intraday-kredietverlening en monetairebeleidsoperaties van de Nationale Bank van België 13 juli 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE 1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Naamloze vennootschap REGLEMENT VAN DE REKENINGEN-COURANT 01-08-2014 2 INHOUD 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT... 3 2. KREDIETEN OPGENOMEN

Nadere informatie

TITEL I. - Algemene bepalingen

TITEL I. - Algemene bepalingen einde Publicatie : 2010-01-15 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 10 DECEMBER 2009. - Wet betreffende de betalingsdiensten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

KBC-Effectenrekening via KBC-Online

KBC-Effectenrekening via KBC-Online KBC-Effectenrekening via KBC-Online Voorafgaande informatie met betrekking tot KBC-Effectenrekeningen op afstand gesloten met consumenten in de zin van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN T. 03 233 89 35 abk@abk.be www.abk.be Algreg NR 8 01/01/2014 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK bank cvba Geregistreerd

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007)

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007) ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007) 1 ALGEMENE BEPALINGEN....4 1.1 Inleiding....4 1.1.1 Toepassingsgebied....4 1.1.2 Inwerkingtreding....4 1.1.3 Wijzigingen....4 1.2

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

Algemeen Reglement. der Verrichtingen

Algemeen Reglement. der Verrichtingen Algemeen Reglement der Verrichtingen Geregistreerd te Brussel, op 02/09/2013 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 BRUSSEL HOOFDSTUK I: ALGEMEEN DEEL 1 REGLEMENT EN AANPASSINGEN 1. Doel van dit reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie