NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België"

Transcriptie

1 NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Reglement Januari 2012

2 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

3 Inhoudstafel V Inhoudstafel Inhoudstafel 3 1. Algemene beginselen Inschrijvingen op rekening Levering tegen betaling Brutovereffening Kennisgevingen Automatische lening Speciale verbinding met de internationale vereffeningsinstellingen Toepassing van de fiscale reglementering 9 2. Toepassingsgebied Soorten effecten Toegelaten effecten Inlichtingen aan de deelnemers Gebruik van de ISIN-codes Vorm van de effecten Deelnemers Deelneming aan NBB-SSS Deelneming aan het stelsel van automatische effectenlening Deelnemingsbeperkingen eigen aan effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Deelnemingsbeperkingen eigen aan bepaalde gedematerialiseerde effecten Identificatienummer van de deelnemers Inlichtingen over de deelnemers Effectenrekeningen Structuur van de rekeningen Types van effectenrekeningen uitgedrukt in euro of in Belgische frank Types van effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Cliënteneffectenrekeningen Afsluiten van effectenrekeningen Speciënrekening De verschillende soorten verrichtingen Primaire markt Intekeningen Omruiling van effecten van de Staatsschuld Uitbetaling van interesten en terugbetaling van effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank Uitbetaling van interesten en terugbetaling van effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden 22 3

4 3.2 Verrichtingen verschillend van deze van de primaire markt Algemeenheden Aankoop/Verkoop Vereffening van verrichtingen afgesloten op Euronext Brussels Franco overschrijving («FOP») Interne overschrijving Cessie/Retrocessie («repo») met samengaande vereffening van de contant- en termijnluiken Cessie/Retrocessie («repo») met onafhankelijke vereffening van de contant- en termijnluiken Effectenswap Ontlening en uitlening van effecten Pand Overdracht van effecten naar en vanuit de CIK Overdracht van effecten naar en vanuit het Grootboek van de Staatsschuld Overdracht van effecten naar en vanuit de Deposito- en Consignatiekas (DCK) Neerlegging van toondereffecten Stripping en wedersamenstelling van effecten Reserveringen Verwerking van kennisgevingen Registratie van kennisgevingen Limieturen voor aanvaarding van kennisgevingen Koppeling van kennisgevingen (matching) Onherroepelijkheid van kennisgevingen Annulatie van kennisgevingen Kennisgeving voor annulatie Modaliteiten en limieturen voor annulatie Communicatiemiddelen Mededelingen door de deelnemers aan NBB-SSS Papieren documenten Beveiligde SWIFT-netwerk ISABEL-netwerk WIROW Mededelingen van NBB-SSS aan de deelnemers Bevestiging van de vereffening en rekeninguittreksels Ontvangstbevestiging / bericht van koppeling Effectengegevens Andere berichten Raadpleging van de bestanden van NBB-SSS De website Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vereffening van de verrichtingen Algemeenheden Principe van de brutovereffening Rekeningen-courant en effectenrekeningen Rekeningen-courant Effectenrekeningen Vereffeningscycli P-Cyclus R-Cyclus A-Cyclus B-Cyclus C-Cyclus D-Cyclus Eindvereffeningscyclus M-Cyclus L-Cyclus Uitgestelde verrichtingen Optimalisatieprogramma 58 4

5 Inhoudstafel V Boetebeding Boetes bij gebrek aan provisie Boetes bij gebrek aan effecten Boetes bij gebrek aan speciën (DLNS) Andere boetes Boetes bij het niet respecteren van de tijdslimieten Boetes bij rechtzettingen Afrekening van de boetes Bij gebrek aan geldprovisie Andere boetes Prijsbepaling Vaste vergoeding Commissieloon voor kennisgevingen Vergoeding voor berichten Vergoeding voor automatische leningen Vergoeding voor de raadplegingsmodule Wirow Bewaarloon Uitgiftevergoeding Diverse vergoedingen Afrekening van de verschuldigde bedragen Tariefwijziging Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Bank Verbreking van de deelneming aan NBB-SSS Zekerheden in het voordeel van de Bank Wijzigingen van het reglement Werkdagen van NBB-SSS (Targetdagen) Toepasselijk recht - bevoegdheid 77 Lijst van afkortingen 79 5

6 6

7 Algemene beginselen V Algemene beginselen De Nationale Bank van België (hierna «de Bank» genoemd) heeft een effectenvereffeningsstelsel opgericht (hierna «NBB-SSS» genoemd), bestemd om de verrichtingen af te wikkelen in vastrentende effecten, vertegenwoordigd door inschrijvingen op rekening. NBB-SSS voorziet in de afwikkeling van transacties in effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank volgens het principe van levering tegen betaling, vermeld in artikel 1.2. Het zorgt eveneens, voor de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank, voor de afwikkeling van de inschrijvingen, de terugbetalingen en de interestbetalingen. Het verschaft de deelnemers de mogelijkheid om een beroep te doen op een systeem van automatische lening van effecten. NBB-SSS verzekert bovendien: 1. het bijhouden op rekening van effecten uitgedrukt in munteenheden, andere dan euro of Belgische frank, van lidstaten van de OESO (hierna «vreemde munten» genoemd) of in rekeneenheden. De betalingen met betrekking tot deze effecten worden echter niet binnen NBB-SSS vereffend; 2. de toepassing van de fiscale reglementering met betrekking tot de roerende voorheffing op de effectenverrichtingen die in NBB-SSS worden vereffend, in het bijzonder de toepassing van het systeem van vrijgestelde en niet vrijgestelde rekeningen, ingesteld door de wet van 6 augustus 1993 (hierna «X/N-stelsel» genoemd). NBB-SSS functioneert volgens het geïntegreerd vereffeningsmodel in centrale-bankgeld: zowel de effectenals geldrekeningen worden binnen de Bank beheerd. Het DVP-proces (Delivery Versus Payment) gebeurt in realtime op het IT-platform van de Bank tijdens eenzelfde vereffeningscyclus. NBB-SSS is via de Ancillary System Interface (ASI) verbonden met het Single Shared Platform (SSP) van TARGET Inschrijvingen op rekening NBB-SSS laat gedematerialiseerde effecten toe bedoeld in (i) de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, (ii) de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen en (iii) artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen en verzekert de omloop ervan conform de toepasselijke wetgeving. 7

8 Dit systeem laat onder bepaalde voorwaarden eveneens andere effecten toe naar Belgisch of buitenlands recht en verzekert de omloop ervan zoals bepaald in het gecoördineerd KB nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten. Elke inschrijving op een effectenrekening verleent aan de rekeninghouder een overeenkomstig recht van medeeigendom op het geheel van de door de Bank aangehouden soortgelijke effecten. 1.2 Levering tegen betaling Wat betreft de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank, werkt NBB-SSS volgens het principe van levering tegen betaling: NBB-SSS waarborgt de deelnemers de gelijktijdigheid en de wederkerigheid van de vereffeningen in speciën en in effecten, alsook de beschikbaarheid van de effecten en de speciën op de vereffeningsdag vanaf de vereffening van de transactie. NBB-SSS, dat werkt volgens het geïntegreerd vereffeningsmodel in centrale-bankgeld (zie artikel 2.4) gaat na of de rekeningen-courant en de effectenrekeningen van de deelnemers voldoende provisie hebben. De vereffenings-, betalings- en leveringsprocedures worden beschreven in artikel Brutovereffening NBB-SSS werkt volgens het principe van de brutovereffening, wat inhoudt dat de transacties één na één vereffend worden. De transacties worden groepsgewijs vereffend in vereffeningscycli, die meerdere keren per dag worden uitgevoerd. De uurroosters en de uitvoeringsmodaliteiten eigen aan elk cyclustype worden beschreven in artikel Kennisgevingen NBB-SSS werkt volgens het principe van de bilaterale kennisgeving. Het legt alle in eenzelfde verrichting betrokken deelnemers de verplichting op alle kenmerken van deze verrichting in een genormaliseerde vorm aan NBB-SSS te melden. Naargelang de mate waarin de kennisgevingen voor eenzelfde transactie identieke kenmerken bevatten, gaat NBB-SSS over tot de samenvoeging of koppeling, alvorens deze verrichting te vereffenen. Enkele transacties vormen een uitzondering op dit principe van bilaterale kennisgeving en vereisen slechts één enkele kennisgeving (hierna «eenzijdige kennisgevingen» genoemd). Artikel 4 beschrijft het statuut der kennisgevingen. 1.5 Automatische lening Het stelsel van automatische uit- en ontlening van effecten stelt de deelnemers die over uitleenbare effecten beschikken die ze niet onmiddellijk nodig hebben, in staat deze uit te lenen aan andere deelnemers, mits er een pand wordt gevormd door de ontlener. Enkel de deelnemers die de «overeenkomst van automatische effectenlening» hebben onderschreven, kunnen als uitlener/ontlener in dit stelsel optreden (model als bijlage 2 bijgevoegd). De leningen worden toegestaan en de waarborgen worden gesteld zonder enig initiatief van de uitleners en de ontleners. Deze transacties vereisen dus geen kennisgevingen vanwege de deelnemers; ze worden automatisch door NBB-SSS gecreëerd op basis van de verwerking van de verrichtingen van de dag. De terugbetalingsprocedures van de effectenleningen en de vrijmaking van de panden verlopen eveneens automatisch. 8

9 Algemene beginselen V Een geheel van uitleners stelt een pool van effecten ter beschikking van deelnemers die hieruit effecten kunnen ontlenen om hun effectentekorten aan te zuiveren. Dit «pool»-principe verzekert een volstrekte vertrouwelijkheid aangezien de identiteit van de uitleners/ontleners niet wordt meegedeeld aan de ontleners en vice versa. Het stelsel waarborgt een rechtvaardige verdeling van de uitleningen in verhouding tot de bedragen door elke mogelijke uitlener aan de pool aangeboden. 1.6 Speciale verbinding met de internationale vereffeningsinstellingen (Artikel afgeschaft) 1.7 Toepassing van de fiscale reglementering De effecten geboekt op rekening in NBB-SSS zijn ambtshalve onderworpen aan de fiscale reglementering, ingevoerd door de wet van 6 augustus 1993 betreffende de inwerkingtreding van het X/N-stelsel. De Bank licht de deelnemers in over de soorten effecten, ingeschreven in NBB-SSS, die bij wijze van uitzondering niet onderworpen zijn aan deze reglementering. De deelnemer verleent aan de Bank de toestemming om met het oog op de naleving van de fiscale verplichtingen alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen, documenten te ondertekenen, noodzakelijke rechtzettingen of wijzigingen aan te brengen op basis van de verklaringen die door de deelnemer of voor zijn rekening zijn afgelegd. Bijlage 3 bevat een aantal wettelijke en reglementaire fiscale bepalingen, evenals de van toepassing zijnde fiscale werkingsmodaliteiten en de in te vullen fiscale attesten 9

10 10

11 Toepassingsgebied V Toepassingsgebied 2.1 Soorten effecten Toegelaten effecten Volgende vastrentende effecten zijn toegelaten in NBB-SSS: a. de gedematerialiseerde effecten van leningen van de Belgische Staat, zoals in het bijzonder de schatkistcertificaten, de lineaire obligaties (OLO's), de gesplitste effecten van OLO's, de Schatkistbons, de Staatsbons; b. de gedematerialiseerde effecten van andere emittenten bedoeld in artikel 1 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium; c. de gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen geregeld door de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesaurie- en depositobewijzen; d. de gedematerialiseerde obligaties bedoeld in artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen; e. andere vastrentende effecten die kunnen circuleren onder het regime voorzien door het gecoördineerd KB nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten zoals effecten aan toonder of verzameleffecten aan toonder («global notes») en inschrijvingen op naam. De Bank kan de inschrijving van effecten in NBB-SSS, die onderworpen zijn aan buitenlands recht of die door een buitenlandse emittent zijn uitgegeven, afhankelijk maken van het verkrijgen van een onafhankelijk en gemachtigd juridisch advies («legal opinion») dat de relevante aspecten van de juridische geldigheid van het effect bevestigt en de mogelijkheid van inschrijving en circulering van het effect in NBB-SSS waarborgt. Met het oog op de toelating in NBB-SSS van andere effecten dan deze uitgegeven door de Belgische Staat, moeten de emittent en de deelnemer die belast is met de financiële dienstverlening van de effecten in kwestie (hierna «de domiciliebank» genoemd) vooraf met de Bank een «overeenkomst van dienstverlening» (modellen opgenomen in bijlage 19.2 a, b, c) hebben afgesloten inzake het aanhouden en vereffenen van de effecten die zijn ingeschreven in NBB-SSS. De emittenten van (verzamel-)effecten aan toonder die geviseerd worden door artikel 7 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en die de gedematerialiseerde vorm in hun statuten voorzien, treffen daartoe de nodige regelingen met NBB-SSS in een overeenkomst tot wijziging van de met de Bank gesloten «overeenkomst van dienstverlening» inzake het aanhouden en vereffenen van de effecten die zijn ingeschreven in NBB-SSS (model opgenomen in bijlage 19.2, d). Sinds 1 januari 2008 mogen effecten aan toonder die op rekening zijn ingeschreven in NBB-SSS, niet feitelijk afgeleverd worden in België. 11

12 2.1.2 Inlichtingen aan de deelnemers NBB-SSS publiceert een bijgewerkte lijst van alle niet vervallen effecten toegelaten in NBB-SSS op haar website zoals beschreven in artikel 5.3. De deelnemer kan hiertoe ook de module «Securities» van Wirow fin'markets (hierna «Wirow» genoemd) raadplegen waarvan sprake in artikel Gebruik van de ISIN-codes De effecten worden in NBB-SSS geïdentificeerd door hun internationale ISIN-code Vorm van de effecten (Artikel afgeschaft) 2.2 Deelnemers Deelneming aan NBB-SSS Volgende partijen mogen deelnemen aan NBB-SSS, mits ondertekening van de «overeenkomst van toetreding tot NBB-SSS» opgenomen in bijlage 1.1: de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die gevestigd zijn in, en erkend zijn door een lidstaat van de Europese Unie en onder het recht ressorteren van één van deze staten; gecontroleerde ondernemingen met staatswaarborg of publieke organismen, die onder het recht ressorteren van één der staten van de Europese Unie; de Nationale Bank van België en de andere nationale centrale banken van het ESCB; centrale bewaarorganismen (CSD's) die gevestigd zijn in, en erkend zijn door een lidstaat van de Europese Unie en onder het recht ressorteren van één van deze staten; entiteiten gevestigd in de Europese Unie die met het bestuur van de gereglementeerde markten belast zijn; beherende instellingen, afwikkelende instanties of centrale tegenpartijen van vereffeningsstelsels van effectenverrichtingen, gevestigd, en zo nodig erkend, in een lidstaat van de Europese Unie. De Bank kan eveneens beslissen de toelating van bovenvermelde instellingen die onder het recht van een niet-eu staat ressorteren, afhankelijk te maken van een onafhankelijk en gemachtigd juridisch advies («legal opinion»), dat alle juridische risico s behandelt die verbonden zijn aan de deelneming aan NBB-SSS. Teneinde de stabiliteit en de goede werking van NBB-SSS te verzekeren, kan de Bank de deelname van een instelling aan NBB-SSS, evenals het handhaven van deze deelname, afhankelijk maken van het lukken van tests die aantonen dat de instelling over de operationele en technische capaciteit beschikt die hiertoe vereist is (in het bijzonder wat informatica- en telecommunicatiesystemen betreft). 12

13 Toepassingsgebied V Deelneming aan het stelsel van automatische effectenlening De deelnemers aan NBB-SSS kunnen zich aansluiten bij het stelsel van automatische effectenlening beschreven in artikel , hetzij als uitlener, hetzij zowel als uit- en ontlener. De aansluiting bij het stelsel van automatische lening veronderstelt de ondertekening van een specifieke «overeenkomst van automatische effectenlening», opgenomen in bijlage 2. Dit reglement mag afwijken van deze overeenkomst om de werking van het stelsel aan te passen; in dat geval hebben de bepalingen van het reglement voorrang op de bepalingen van de specifieke overeenkomst Deelnemingsbeperkingen eigen aan effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden Overeenkomstig het KB van 14 juni 1994 mogen alleen de hierna opgesomde deelnemers aan NBB-SSS er effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden aanhouden: de Nationale Bank van België; Clearstream Bank Luxemburg; Euroclear Bank; de deelnemer die ofwel de emittent is, ofwel de domiciliebank van de effecten in kwestie Deelnemingsbeperkingen eigen aan bepaalde gedematerialiseerde effecten Alleen de instellingen die erkend zijn als instellingen voor het bijhouden van rekeningen op grond van artikel 3 van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, kunnen gedematerialiseerde effecten, bedoeld in de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium en de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, bijhouden voor rekening van derden. Alleen de erkende rekeninghouders bedoeld in artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen gedematerialiseerde obligaties bedoeld in artikel 485 van het Wetboek van Vennootschappen bijhouden voor rekening van derden Identificatienummer van de deelnemers NBB-SSS bepaalt het unieke identificatienummer, bestaande uit vier cijfers. Bijkomende identificatienummers kunnen via eenvoudige schriftelijke aanvraag aan NBB-SSS bekomen worden Inlichtingen over de deelnemers De bijgewerkte lijst van de rechtstreekse deelnemers wordt gepubliceerd via: Wirow. 13

14 2.3 Effectenrekeningen Structuur van de rekeningen NBB-SSS opent op naam van iedere deelnemer verschillende types effectenrekeningen, die het meer bepaald mogelijk maken de effecten aangehouden voor eigen rekening, te onderscheiden van deze aangehouden voor rekening van derden, alsook van deze die in pand werden gegeven. Elk van deze effectenrekeningen wordt uitgesplitst per toegelaten waarde in NBB-SSS. De rekeningen geopend op naam van de deelnemers worden geïdentificeerd door een nummer met volgende structuur: NNNN NN- NN (1) (2) (3) (4) (1) «8» geeft aan dat het een effectenrekening betreft in NBB-SSS (2) identificatienummer van de deelnemer (bepaald volgens artikel 2.2.5) (3) type rekening (bepaald volgens artikels en 2.3.3) (4) controlecijfer Types van effectenrekeningen uitgedrukt in euro of in Belgische frank Voor de effecten uitgedrukt in euro of in Belgische frank kunnen volgende types van rekeningen geopend worden: 01 eigen rekening 02 tradingrekening 09 overgangsrekening vereffening Euronext Brussels 10 tot en met tot en met tot en met 79 vrijgestelde cliëntenrekeningen 20 niet vrijgestelde cliëntenrekening 30 tot en met 39 vrijgestelde cliënten-uitleners-rekeningen (automatisch leningsstelsel) 51 pandrekening (voor verrichtingen buiten NBB-SSS) 52 automatische pandrekening (voor deelneming aan het automatisch leningsstelsel) 61 aanbestedingsrekening NBB-SSS opent ambtshalve volgende rekeningen: voor alle deelnemers: een rekening 01 en 61 bij de aansluiting bij NBB-SSS voor de deelnemers die de «overeenkomst van automatische effectenlening» onderschreven hebben, orderrekeningen waarop de vorderingen en schulden tegenover NBB-SSS ten gevolge van de automatische lening worden geboekt en die de deelnemer dagelijks informeren over zijn automatische uitlenings- en ontleningspositie. De aldus geopende orderrekeningen behoren tot volgende types: 96 uitleningsrekening 97 cliënten-uitleningsrekening 98 ontleningsrekening voor de deelnemer die deelneemt aan het automatische leningsstelsel als ontlener: een rekening 52 waarop de automatische panden geboekt worden 14

15 Toepassingsgebied V Op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij de Bank kunnen de deelnemers de opening bekomen van bijkomende rekeningen van volgende types: tot en met 19; 40 tot en met 49; 70 tot en met tot en met Types van effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden De rekeningen die ambtshalve ten behoeve van de deelnemers bedoeld in artikel worden geopend voor de effecten in vreemde munten of in rekeneenheden, behoren tot volgende types: 08 eigen rekening 28 vrijgestelde cliëntenrekening 29 niet vrijgestelde cliëntenrekening Cliënteneffectenrekeningen Voor de toepassing van dit reglement, dient onder «cliënteneffectenrekening» een effectenrekening verstaan te worden, geopend op naam van een deelnemer van NBB-SSS, waarop de effecten ingeschreven staan die de deelnemer voor rekening van zijn cliënten aanhoudt en die behoren tot één van volgende rekeningtypes: 10 tot en met 20, 28 tot en met 49 en 70 tot en met 79. Vanuit het oogpunt van de fiscale X/N-wetgeving zijn alle vermelde rekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing, met uitzondering van rekeningen 20 en Afsluiten van effectenrekeningen Op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij de Bank kunnen de deelnemers de afsluiting bekomen van een rekening, op voorwaarde dat deze: geen effectensaldo ;en geen hangende verrichtingen meer bevat. De Bank kan ambtshalve rekeningen afsluiten, indien zij vaststelt dat beide voornoemde voorwaarden reeds minstens een jaar vervuld zijn. Zij zal de deelnemer hiervan vooraf inlichten. 15

16 2.4 Speciënrekening Elke deelnemer aan NBB-SSS vereffent het speciënluik van zijn transacties in NBB-SSS door middel van een speciënrekening in euro geopend in de boeken van de Bank (hierna «rekening-courant» genoemd). De transacties in NBB-SSS worden afgehandeld via een provisie op de rekening-courant van de deelnemers, die hiervoor exclusief bestemd is. Deze provisie wordt «Dedicated Liquidity for NBB-SSS» (DLNS) genoemd. Deze DLNS kan enkel aangeleverd worden via de Ancillary System Interface (ASI) van het Single Shared Platform (SSP) van TARGET2. Volgens artikel mag de rekening-courant geopend worden op naam van de betrokken deelnemer of op naam van een derde die voor rekening van de deelnemer optreedt. In bijlagen 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 en 20.5 wordt de werking van de rekening-courant en de verbinding van NBB-SSS (ASI) met het SSP van TARGET2 toegelicht. 16

17 De verschillende soorten verrichtingen V De verschillende soorten verrichtingen NBB-SSS verwerkt de verrichtingen van de primaire markt en van de secundaire markt evenals andere verrichtingen zoals pandgevingen, enz. 3.1 Primaire markt Intekeningen Schatkistcertificaten en OLO's in euro: uitgifte via aanbesteding TOEGEWEZEN INSCHRIJVINGEN Na ontvangst vanwege de Federale Overheidsdienst Financiën (Administratie van de Thesaurie) van de lijst van de toegewezen inschrijvingen, stuurt NBB-SSS in de kortst mogelijke termijn naar elke deelnemer per een overzicht per inschrijver (bijlage 4) dat voor elke toegewezen inschrijving, waarvan hij de vereffening dient te verzorgen, de volgende elementen bevat: naam van de deelnemer; ISIN-code van de effecten; aanbestedingsdatum; vereffeningsdatum van de inschrijving; naam van de inschrijver ofwel van de deelnemer zelf, zo hij in eigen naam heeft ingeschreven; ofwel van de cliënt van de deelnemer waarvoor de deelnemer de inschrijving via zijn tussenkomst heeft aanvaard; nominaal bedrag van de inschrijving; te betalen bedrag in euro. NBB-SSS creëert de overeenkomstige verrichtingen met code 81 en 82. De deelnemer geeft zijn akkoord voor de inschrijvingen van zijn cliënten in hun eigen naam en aanvaardt dat zijn rekening-courant de dag van de betaling zal gedebiteerd worden, door het document behoorlijk getekend terug te sturen zodat het akkoord zo snel mogelijk en ten laatste om 15u00 op de vereffeningsdag bij NBB-SSS toekomt. De niet-naleving van deze verplichting veroorzaakt de toepassing van de strafbepaling van artikel

18 VEREFFENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Op de vereffeningsdag worden de te betalen bedragen voor de vereffening van de inschrijvingen in eigen naam van de deelnemer en voor de inschrijvingen van de cliënten in hun eigen naam, die door hem werden aanvaard, gedebiteerd op zijn rekening-courant in de loop van de vereffeningscyclus en volgens de voorwaarden bepaald in artikel 6. Gelijktijdig met de debitering in speciën waarvan sprake in vorige alinea, worden de effecten die aan de deelnemer werden toegewezen, gecrediteerd op de effectenrekeningen van de deelnemer op volgende wijze: de aanbestedingseffectenrekening (rekening 61) van de deelnemer wordt gecrediteerd door NBB-SSS voor het nominaal bedrag aan effecten waarop de deelnemer in eigen naam heeft ingeschreven. Voor het einde van de dag transfereert de deelnemer het volledige ingeschreven bedrag door gebruik te maken van aan- of verkoopkennisgevingen, franco overschrijvingen en/of interne overschrijvingen zoals beschreven in artikel 3.2; de cliënteneffectenrekening (rekening 10) wordt gecrediteerd door NBB-SSS met het nominaal bedrag aan effecten dat door de cliënten werd onderschreven in eigen naam en waarvoor de deelnemer de inschrijving via zijn tussenkomst heeft aanvaard bis OLO's in euro: emissie via syndicatie Wanneer OLO's uitgegeven worden via syndicatie, is de volgende procedure van toepassing. Op de vereffeningsdag wordt de effectenrekening van de Thesaurie gecrediteerd voor het totaal bedrag van de uitgifte. De Thesaurie verkoopt het totaal aan effecten dat werd uitgegeven aan de Primary Dealer, die werd aangeduid in de syndicatieovereenkomst. Dit gebeurt via één of meer kennisgevingen. Deze Primary Dealer zal op zijn beurt de overeengekomen bedragen afstaan aan de andere Primary en Recognized Dealers. Hiertoe worden de verrichtingen voorzien in artikels 3.2.2, en gebruikt Staatsbons De deelnemers die hebben ingeschreven op staatsbons ontvangen deze effecten door inschrijving op rekening in NBB-SSS. NBB-SSS creëert de overeenkomstige verrichtingen met code 81. Voor de vereffening van de inschrijvingen, is de werkwijze beschreven in artikel van toepassing Gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen Worden bedoeld in dit artikel, de gedematerialiseerde thesaurie- en depositobewijzen uitgegeven overeenkomstig de wet van 22 juli 1991, andere dan de Schatkistbons van de Belgische Staat. 18

19 De verschillende soorten verrichtingen V FORMALITEITEN DIE AAN DE UITGIFTE VOORAFGAAN Per uitgifteprogramma sluit de Bank met de emittent een «overeenkomst van dienstverlening» af (modellen opgenomen in bijlage 19.2a). De emittent die geen deelnemer is van NBB-SSS dient een domiciliebank aan te duiden die deelnemer is om hem in NBB-SSS te vertegenwoordigen en in te staan voor de financiële dienstverlening van de emissie. Deze domiciliebank dient de «overeenkomst van dienstverlening» mee te ondertekenen. Het is een emittent, die de hoedanigheid van deelnemer bezit, ook toegelaten om met dit doel een andere domiciliebank aan te duiden. Overeenkomstig de «overeenkomst van dienstverlening» afgesloten met de Bank, deelt de emittent of in voorkomend geval zijn domiciliebank, voorafgaandelijk aan de vereffening van de inschrijvingen, aan NBB-SSS de nodige inlichtingen mee die betrekking hebben op het uitgifteprogramma en op de kenmerken van de uit te geven effecten (formulieren opgenomen in bijlage 19.3) VEREFFENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Uiterlijk om 14u00 van de vereffeningsdag van de inschrijving, stuurt de emittent of in voorkomend geval de domiciliebank, naar NBB-SSS een kennisgeving met code 32 voor de creatie van de effecten. De niet-naleving van deze verplichting veroorzaakt de toepassing van de strafbepaling van artikel 7.2. Deze kennisgeving bevat de elementen opgesomd in bijlage Deze kennisgeving moet bovendien beantwoorden aan volgende bijzondere regels: de te crediteren effectenrekening is een effectenrekening van de deelnemer die de kennisgeving heeft verzonden, met uitsluiting van rekening 61; het op rekening in te schrijven nominaal bedrag wordt bepaald overeenkomstig artikel 5 van het KB van 14 oktober 1991 (ofwel het nominaal bedrag voor de effecten met couponuitbetaling, ofwel het bedrag van kapitaal en interesten uit te betalen op de eindvervaldag voor de effecten uitgegeven op discontobasis); het is toegestaan om verschillende kennisgevingen te verzenden die betrekking hebben op dezelfde ISIN-code en dezelfde vereffeningsdag. Na verwerking door NBB-SSS worden de effecten gecreëerd. De emittent, of in voorkomend geval zijn domiciliebank, mag de aldus gecreëerde effecten overdragen naar de inschrijvers, gebruik makende van aankoop-/verkoopkennisgevingen (behalve voor effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden), van franco overschrijvingen of van interne overschrijvingen zoals beschreven in artikel OLO's uitgedrukt in vreemde munten (Artikel afgeschaft) Schatkistbons en EMTN van de Belgische Staat In dit artikel worden bedoeld: de gedematerialiseerde Schatkistbons uitgegeven overeenkomstig het Ministerieel besluit van 6 juli 1998 en de EMTN uitgegeven overeenkomstig het KB van 12 juni

20 SCHATKISTBONS EN EMTN VAN DE BELGISCHE STAAT UITGEDRUKT IN EURO De Schatkistbons en EMTN in euro worden op de valutadatum van hun uitgifte gecreëerd door creditering van de eigen effectenrekening van de Administratie van de Schatkist in NBB-SSS (deelnemer nr. 9000). Deze effecten worden vervolgens overgedragen, tegen betaling, van de voornoemde rekening van de Administratie van de Schatkist, naar een rekening van de deelnemer in NBB-SSS. De overdracht wordt uitgevoerd in de vorm van een aan-/verkoopverrichting zoals bepaald in artikel (verrichtingscode 10). Bijgevolg is de overdracht onderworpen aan alle regels die van toepassing zijn op aan- en verkoopverrichtingen, waaronder de vereiste van een bilaterale kennisgeving van de verrichting (wat in dit geval een kennisgeving zowel van de voornoemde deelnemer als van de Administratie van de Thesaurie noodzaakt) SCHATKISTBONS EN EMTN VAN DE BELGISCHE STAAT UITGEDRUKT IN VREEMDE MUNTEN Schatkistbons en EMTN uitgedrukt in vreemde munten worden enkel geleverd door inschrijving op een effectenrekening bij de Bank, Clearstream Bank te Luxemburg of Euroclear Bank, tegen betaling buiten NBB-SSS om, van het aan de Schatkist verschuldigde bedrag Andere leningen FORMALITEITEN DIE AAN DE UITGIFTE VOORAFGAAN De Bank sluit met elke emittent een «overeenkomst van dienstverlening» af voor elk uitgifteprogramma dat zij in NBB-SSS aanvaardt (modellen opgenomen in bijlage 19.2 b, c). De emittent die geen deelnemer aan NBB-SSS is, dient een of meer domiciliebanken die deelnemer zijn aan te duiden om hem in NBB-SSS te vertegenwoordigen en om in te staan voor de financiële dienstverlening van de emissie of emissies. Deze domiciliebank dient de «overeenkomst van dienstverlening» mee te ondertekenen. Een emittent die deelnemer is mag ook één of meer domiciliebanken aanduiden. Overeenkomstig de «overeenkomst van dienstverlening» afgesloten met de Bank, deelt de emittent of in voorkomend geval zijn domiciliebank, voorafgaandelijk aan de vereffening van de inschrijvingen, aan NBB-SSS de nodige inlichtingen mee die betrekking hebben op het uitgifteprogramma en op de kenmerken van de uit te geven effecten (formulieren opgenomen in bijlage 19.3) VEREFFENING VAN DE INSCHRIJVINGEN De werkwijze is beschreven in artikel , met uitzondering van de bepaling van het in te schrijven nominaal bedrag dat dient te gebeuren overeenkomstig het uitgiftebesluit of de uitgifteprospectus Omruiling van effecten van de Staatsschuld (Artikel afgeschaft) 20

NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België

NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Reglement Oktober 2012 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België

NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België NBB-SSS Effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België Reglement Januari 2011 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Bijlage 3.0. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE FISCALE ASPECTEN VAN HET X/N-VEREFFENINGSSTELSEL Fiscale modaliteiten van de werking van het vereffeningsstelsel, bedoeld in artikel 1, 1 van de wet van 6 augustus

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van

Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Handleiding betreffende de uitgifte van schatkist- certificaten Januari 2015 HANDLEIDING BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN SCHATKISTCERTIFICATEN

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan, 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van

Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan, 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van Koninkrijk België Thesaurie - Agentschap van de Schuld Kunstlaan, 30 B-1040 Brussel Handleiding betreffende de uitgifte van lineaire obligaties (OLO s) Oktober 2014 HANDLEIDING BETREFFENDE DE UITGIFTE

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Koninkrijk België Federaal Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van

Koninkrijk België Federaal Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel. Handleiding betreffende de uitgifte van Koninkrijk België Federaal Agentschap van de Schuld Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Handleiding betreffende de uitgifte van schatkist- certificaten September 2017 HANDLEIDING BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN SCHATKISTCERTIFICATEN

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Afschaffing effecten aan toonder

Afschaffing effecten aan toonder Afschaffing effecten aan toonder Een aandachtspunt voor kmo s Ik ben betrokken partij en het is tijd om in actie te komen Editie december 2013 INLEIDING De wet van 14 december 2005 1 voorziet in de afschaffing

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De buitengewone algemene vergadering besluit om Overgangsbepaling 1, die niet langer van toepassing is, te schrappen. 6.

De buitengewone algemene vergadering besluit om Overgangsbepaling 1, die niet langer van toepassing is, te schrappen. 6. 4. Diverse aanpassingen aan de statuten ten gevolge van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van België

Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van België Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van België Oktober 2012 Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent

Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent Zelf handelen en niet ondergaan, dat is de kern van alles wat aangenaam is.,

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer 0860.402.767 RPR Antwerpen VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 1 van 28 juni 2017 Deze volmacht is bestemd voor

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN OOK VOOR U VAN BELANG De wet van 14 december 2005 bepaalt dat effecten aan toonder geleidelijk worden afgeschaft. Concreet: de bestaande effecten aan toonder worden omgezet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE PPB-2007-7-CPB-1 Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes INHOUDSOPGAVE 1. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. 14 JUNI Koninklijk besluit betreffende de rentemarkt

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. 14 JUNI Koninklijk besluit betreffende de rentemarkt FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 14 JUNI 2005. - Koninklijk besluit betreffende de rentemarkt ALBERT II, Koning der Belgen, (B.S. 30 juni 2005) Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Nadere informatie

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Naamloze vennootschap Kredietgever Erkenningsnummer: 937 Verzekeringsmakelaar Fsma nr.: 011671A Burgstraat 170-9000 Gent Tel.: 09 224 73 11 Fax: 09 223 34 72 BTW BE 0400.028.394 RPR Gent www.europabank.be

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie