ALGEMENE BEPALINGEN IKRIJ.NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE BEPALINGEN IKRIJ.NL"

Transcriptie

1 ALGEMENE BEPALINGEN IKRIJ.NL Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en wijziging 1.1 In deze Algemene Bepalingen wordt onder Verhuurder verstaan Haaglanden Lease BV, handelend onder de naam IKRIJ.NL, en onder Huurder degene die met Verhuurder een overeenkomst ter zake van huur aangaat of is aangegaan. Een met Verhuurder gesloten of te sluiten huurovereenkomst wordt hierna aangeduid als Contract. Het onderwerp van een Contract is een gemotoriseerd voertuig, hierna aan te duiden als Object. 1.2 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van het tussen Verhuurder en Huurder gesloten Contract. Tevens maken deel uit van het tussen Verhuurder en Huurder gesloten Contract de Algemene Voorwaarden BOVAG Verhuurbedrijven (voor zover niet in tegenspraak met de overige bepalingen en voorwaarden), de Voorwaarden WA en Casco Verzekering, de voorwaarden Gewone Europese incasso (SDD Core) en eventuele aanhangsels bij een en ander. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes aan en Contracten met Huurder. 1.3 Indien twee of meer natuurlijke personen zijn aan te merken als Huurder bij een Contract, dan zijn die partijen hoofdelijk verbonden ten aanzien van de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit dat Contract. In deze Algemene Bepalingen wordt ook in enkelvoud gesproken middels gebruik van het woord Huurder, in het geval dat twee of meer zelfstandige partijen zoals bedoeld als Huurder zijn aan te merken. 1.4 Alle vermelde bedragen zijn inclusief het op het moment van aangaan van het Contract geldende percentage BTW, tenzij anders vermeld. Wanneer het toepasselijke percentage wijzigt heeft Verhuurder het recht deze wijziging per direct in de vermelde bedragen door te voeren. 1.5 Afwijkingen van deze Algemene Bepalingen en alle overige voorwaarden en bepalingen zijn slechts geldig en van toepassing indien die afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 1.6 Indien enige bepaling(en) van een Contract of van deze Algemene Bepalingen of van de overige voorwaarden en bepalingen nietig of anderszins onverbindend zou(den) blijken te zijn, dan blijven de Algemene Bepalingen en de overige voorwaarden en bepalingen voor het overige in stand en wordt (worden) de betreffende bepaling(en) vervangen door een of meer bepalingen die de oorspronkelijke inhoud en strekking van de onverbindend gebleken bepaling(en) zoveel mogelijk benadert (benaderen). 1.7 Verhuurder heeft het recht de verzekering onder te brengen bij een andere verzekeraar of de verzekeringsvoorwaarden te wijzigen of (deels) te vervangen door andere voorwaarden, waarvan Verhuurder alsdan Huurder schriftelijk zal informeren. 1.8 Verhuurder heeft het recht om de kredietwaardigheid van Huurder te beoordelen op basis van de ter beschikking gestelde informatie en nadere door Verhuurder in te winnen informatie. Verhuurder heeft het recht om Huurder niet te accepteren. Artikel 2. Rechtsverhouding Een Contract strekt ertoe om aan Huurder het gebruiksrecht van een bepaald Object te verschaffen. Verhuurder blijft steeds eigenaar van het Object en het is Huurder verboden om het Object te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het Object bestemd is. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van rechten, verplichtingen et cetera wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene Bepalingen. Artikel 3. Duur van het Contract 3.1 Onverminderd een tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 14 van deze Algemene Bepalingen, eindigt het Contract na het verstrijken van de overeengekomen contractsduur. De contractsduur wordt gerekend in maanden vanaf de aflevering van het Object aan Huurder, onder welke term in deze Algemene Bepalingen tevens is te verstaan de gebruiker, van het Object. 1

2 3.2 Wanneer vóór het verstrijken van de overeengekomen contractsduur, het overeengekomen totaal inbegrepen kilometers in de huurperiode is bereikt, blijft het Object voor het resterende gedeelte van de overeengekomen contractsduur onverminderd ter beschikking van Huurder, althans indien en voor zover het door Verhuurder voor het betreffende Object eenzijdig vast te stellen maximale aantal kilometers nog niet is bereikt. Artikel 4. Aflevering 4.1 Bij de aflevering van het Object dient Huurder een zogenoemde Afleverbevestiging te ondertekenen. Bij de aflevering van het Object of binnen enkele dagen na die aflevering worden informatie over het gebruik en het onderhoud van het Object, een berijdershandleiding, alsmede de verzekeringsgegevens waaronder de groene kaart en de te volgen procedures, ter hand gesteld. Huurder verplicht zich tot het opvolgen van de betreffende richtlijnen en voorwaarden en staat ervoor in dat de door Huurder aangewezen berijder daaraan eveneens opvolging geeft. 4.2 Na de aflevering van het Object wordt de ingebruikname van het Object aan Huurder bevestigd door middel van een zogenoemde Inzetbevestiging. De Inzetbevestiging vermeldt de laatste (definitieve) contractgegevens. 4.3 Indien een voor aflevering gereed staand Object niet binnen een redelijke termijn door Huurder, dan wel door de door Huurder aangewezen berijder namens Huurder, in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat 5 (vijf) dagen zijn verstreken sinds de aan Huurder kenbaar gemaakte datum dat het betreffende Object voor aflevering gereed staat. Vanaf het bedoelde moment raakt de overeengekomen huurprijs verschuldigd aan Verhuurder en is Verhuurder gerechtigd tot facturatie daarvan. 4.4 Een door Verhuurder gedane opgave van een afleveringsdatum van een Object is altijd zuiver indicatief van aard, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de aflevering van het Object op een andere datum of ander tijdstip geschiedt dan door Huurder gewenst of door Verhuurder opgegeven, of indien het Object niet of niet conform de door Huurder gewenste specificaties verkrijgbaar is, geraakt Verhuurder niet in verzuim en biedt dit aan Huurder en/of enige derde geen grond, aanspraak of bevoegdheid tot schadevergoeding, ontbinding van Contract, verrekening en/of opschorting van enige betalingsverplichting. 4.5 Verhuurder kan bepalen dat Huurder een Waarborgsom dient te voldoen voor aflevering van het Object. De Waarborgsom wordt binnen 4 (vier) weken na beëindiging van het Contract door Verhuurder aan Huurder teruggestort, mits Huurder aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verhuurder heeft voldaan. Artikel 5. Huurprijs 5.1 De huurprijs omvat de componenten (kosten en diensten) die als zodanig in het Contract worden vermeld, althans voor zover het Object oordeelkundig is gebruikt en overeenkomstig de van Verhuurder ontvangen richtlijnen en voorwaarden (zie artikel 4.1 van deze Algemene Bepalingen) is gehandeld. Door Verhuurder vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. 5.2 De huurprijs is door Verhuurder berekend aan de hand van de op het relevante moment bekende gegevens en rekening houdend met zowel de overeengekomen contractsduur in maanden als het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractsduur met het Object zal worden gereden. 5.3 Voor meer gereden kilometers dan het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractsduur met het Object zal worden gereden, vermeldt het Contract een prijs per meer gereden kilometer. Tenminste één maal per jaar zal Verhuurder het aantal daadwerkelijk gereden kilometers vergelijken met het overeengekomen aantal kilometers zoals bedoeld, waarbij het overeengekomen aantal kilometers wordt berekend naar rato van de periode die in ogenschouw wordt genomen. Huurder is gehouden om de in dit verband door Verhuurder gevraagde informatie onverwijld te verstrekken. 2

3 5.4 Indien en voor zover het aantal daadwerkelijk met het Object gereden kilometers om welke reden dan ook niet kan worden vastgesteld aan de hand van de kilometerteller van het Object, zal het ontbrekende aantal kilometers door Verhuurder worden vastgesteld op basis van de bij haar bekende gegevens. 5.5 Op het eerste daartoe strekkende verzoek van Verhuurder is Huurder verplicht tot het, in de door Verhuurder gewenste vorm en tot de Verhuurder verlangde hoogte, stellen van (aanvullende) zekerheid ter verzekering van de nakoming van de jegens Verhuurder bestaande betalingsverplichtingen. Artikel 6. Aanpassing van de huurprijs 6.1 De huurprijs kan worden aangepast indien zich tussen de datum van de berekening van de huurprijs enerzijds en de datum van de aflevering van het Object anderzijds, wijzigingen voordoen in de componenten van de huurprijs zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: a) koopprijs van het Object en toebehoren; b) rente; c) verzekeringspremie; d) overheidsheffingen. 6.2 Tijdens de (nader) overeengekomen contractsduur kan Verhuurder de huurprijs aanpassen in geval van wijziging in: a) de kosten van verzekering en/of dekking tegen cascoschade, wettelijke aansprakelijkheid et cetera; b) de kosten van motorrijtuigenbelasting en overheidsmaatregelen, waaronder mede begrepen eventuele van overheidswege opgelegde kilometerheffing en dergelijke; c) de Belasting Personenauto s en Motorrijwielen ( BPM ), dan wel andere externe omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op het economisch risico en/of het waardeverloop van het Object; d) de specificaties van het Object op verzoek van Huurder dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen; e) de kosten voor reparatie, onderhoud en banden voor het restant van de (nader) overeengekomen contractsduur, indien het prijsindexcijfer gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, onderdeel autoreparaties en autoonderdelen, sinds de datum van de aflevering van het Object dan wel de laatste datum van wijziging, met minimaal 5% (vijf procent) is gewijzigd; f) de kosten van aanvullende diensten. 6.3 De aangepaste huurprijs geldt vanaf het moment waarop de wijziging(en) die de aanleiding vormt (vormen) voor de aanpassing van de huurprijs, zich heeft (hebben) voorgedaan. 6.4 Wanneer het aantal daadwerkelijk met het Object gereden kilometers meer dan 10% (tien procent) afwijkt van het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractsduur met het Object zal worden gereden, zulks berekend naar rato van de periode die in ogenschouw wordt genomen, heeft Verhuurder het recht om de huurprijs en zonodig ook de contractsduur aan te passen aan het werkelijke gebruik. De aangepaste huurprijs geldt vanaf de aflevering van het Object en zal worden verrekend met eerder in rekening gebrachte bedragen. Uitoefening van dit recht door Verhuurder geeft Huurder geen grond voor ontbinding of anderszins beëindiging van het Contract; Huurder is gehouden de aangepaste huurprijs en/of aangepaste contractsduur te aanvaarden. Artikel 7. Betalingen aan Verhuurder 7.1 Huurder dient de aan Verhuurder verschuldigde bedragen inclusief BTW steeds tijdig te voldoen, te weten: a) de eenmalige administratiekosten en/of Waarborgsom, onverwijld na het eerste verzoek van Verhuurder; b) de periodiek verschuldigde huurprijs, welke bij vooruitbetaling verschuldigd is, telkens per de eerste werkdag van de betreffende periode, gewoonlijk zijnde een kalendermaand; indien het gaat om slechts een gedeelte van een periode, dan is de huurprijs naar evenredigheid verschuldigd; c) overige verschuldigde bedragen, gerelateerd aan het Contract en/of het Object, direct na facturatie daarvan. 7.2 Huurder machtigt Verhuurder om alle door Huurder op grond van of in samenhang met het Contract aan Verhuurder verschuldigde bedragen, via een automatische incasso te incasseren van de bankrekening van Huurder, volgens de richtlijnen van de Gewone Europese incasso (SDD Core). Wanneer een automatische incasso niet slaagt is Huurder administratiekosten verschuldigd ten bedrage van 25 per niet geslaagde incasso- opdracht. 7.3 Niet tijdige en/of niet volledige betaling van een door Huurder aan Verhuurder verschuldigd bedrag leidt onmiddellijk tot het ontstaan van verzuim aan de zijde van Huurder, nu de geldende betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. 3

4 7.4 Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling van een door Huurder aan Verhuurder verschuldigd bedrag, is Verhuurder gerechtigd om aan Huurder over de periode van achterstalligheid de wettelijke rente in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25 per afzonderlijke achterstallige betaling. Voorts komen alle buitengerechtelijke kosten die Verhuurder ter incasso van het aan hem verschuldigde moet maken voor rekening van Huurder, zijnde 15% van de achterstallige betaling met een minimum van 40 per afzonderlijke achterstallige betaling. 7.5 Huurder is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen jegens Verhuurder. Huurder is evenmin gerechtigd tot verrekening van (een deel van) zijn betalingsverplichtingen jegens Verhuurder met enige (beweerdelijke) vordering van Huurder op Verhuurder. Huurder is niet gerechtigd tot het toepassen van enige korting op zijn betalingsverplichtingen jegens Verhuurder. 7.6 Het feit dat het Object om wat voor reden dan ook (tijdelijk) niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Huurder jegens Verhuurder, tenzij Verhuurder Huurder schriftelijk heeft medegedeeld dat Huurder de nakoming van de betalingsverplichting mag opschorten. De onbruikbaarheid en/of gebrekkigheid van het Object leidt niet tot enige verplichting van Verhuurder tot vergoeding van kosten en/of schade, ook niet ter zake van gevolgschade. Verhuurder zal aan Huurder in diens contacten met de fabrikant en/of de importeur en/of de leverancier alle in redelijkheid van Verhuurder te verlangen ondersteuning bieden teneinde de onbruikbaarheid en/of de gebrekkigheid van het Object te doen verhelpen. Artikel 8. Kosten die niet zijn inbegrepen in de huurprijs Naast de huurprijs komen voor rekening van Huurder alle kosten die verband houden met het gebruik en het bezit van het Object maar niet expliciet zijn genoemd als zijnde inbegrepen in de huurprijs en niet zijn gedekt onder de ten behoeve van het Object afgesloten verzekering, waaronder mede doch niet uitsluitend zijn begrepen: a) wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen van het Object, alsmede stallings-, parkeer- en tolgelden; b) reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin het Object is gehuurd; c) directe zowel als indirecte kosten die het gevolg zijn van onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van het Object (zie ook artikel 4.1 van deze Algemene Bepalingen); d) vervanging van of reparatie aan banden (met verrekening van het zogenaamde restprofiel) om welke reden dan ook (inclusief karkasbreuk en inrijding), behoudens normale slijtage; e) reparaties en onderdelen niet tengevolge van normale slijtage en/of mechanische tekortkomingen of die veroorzaakt zijn door nalatigheid of onzorgvuldig gebruik; f) toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk worden; g) de aanmaak van nieuwe sleutels en de vervanging van het kentekenbewijs met een minimum van 110 voor het kentekenbewijs; h) het up to- date houden van alle navigatiesystemen; i) het bijvullen van olie en/of van andere vloeistoffen. Artikel 9. Sponsoring en bestickering 9.1 Indien op het Contract vermeld wordt het Object vóór de aflevering aan Huurder voorzien van bestickering namens de sponsor. De looptijd van deze sponsoring is gelijk aan de (nader) overeengekomen contractsduur. 9.2 Verhuurder heeft het recht om gedurende de (nader) overeengekomen contractsduur de sponsor en de bestickering te wijzigen. Huurder wordt hiervan alsdan tijdig op de hoogte gebracht en zal volledig medewerking verlenen aan het wijzigen van de bestickering. 9.3 Indien Huurder constateert dat de bestickering is beschadigd zal Huurder hiervan Verhuurder onmiddellijk op de hoogte brengen en zal Huurder volledig medewerking verlenen aan het herstellen van de bestickering. 9.4 Het is Huurder niet toegestaan de bestickering (gedeeltelijk) te verwijderen, te wijzigen of zelf bestickering toe te voegen. Indien Verhuurder constateert dat overtreding door Huurder van het bepaalde in artikel 9 heeft plaatsgevonden zal Verhuurder de huurprijs verhogen met 50 per maand vanaf het moment dat Verhuurder de auto voor het laatst heeft kunnen inspecteren tot het moment waarop de bestickering is hersteld. Tevens is Huurder gehouden de kosten voor het herstellen van de bestickering aan Verhuurder te vergoeden. Artikel 10. Hulpdienst 10.1 Tenzij dit is uitgesloten in het Contract kan Huurder, dan wel de door Huurder aangewezen berijder, zowel in Nederland als in het buitenland bij calamiteiten en/of pech ten aanzien van het Object, een beroep doen op een hulpdienst. 4

5 10.2 Gedetailleerde informatie omtrent deze hulpdienstverlening en aanwijzingen hoe te handelen bij calamiteiten en/of pech ten aanzien van het Object, staan vermeld in het bij de aflevering van het Object te verstrekken berijdershandleiding De via de hulpdienst gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel et cetera komen voor rekening van Verhuurder, althans indien en voor zover een en ander binnen de reikwijdte van het Contract valt. Artikel 11. Gebruik van het Object 11.1 Huurder, zowel als ieder ander die tot gebruik van het Object bevoegd is, zal het Object overeenkomstig de bestemming daarvan gebruiken, zulks met inachtneming van de uitvoering, eigenschappen en kwaliteiten van het Object. Huurder, zowel als ieder ander die tot gebruik van het Object bevoegd is, dient het Object te gebruiken, en meer in het algemeen ten aanzien van het Object te handelen, conform hetgeen naar verkeersopvattingen van een redelijk handelend persoon mag worden verwacht en dient ervoor zorg te dragen dat het Object zich steeds in goede en schone staat bevindt Het Object mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame berijder die in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs. Behoudens Huurder zijn ook de gezinsleden en de levenspartner van Huurder bevoegd tot gebruik van het Object Het Object mag niet worden gebruikt voor het geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, het vervoer van gevaarlijke stoffen en/of gebruik in een gebied waarin geen verzekeringsdekking bestaat Het is Huurder niet toegestaan om het object gedurende een periode langer dan 4 (vier) weken in het buitenland te gebruiken, tenzij na schriftelijke toestemming van Verhuurder. Gebruik in het buitenland is alleen toegestaan in de landen die staan vermeld op het bewijs van verzekering, de zogenoemde groene kaart Het is toegestaan om het Object voor eigen rekening te (doen) voorzien van extra accessoires, althans voor zover Verhuurder, voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Verwijdering van voor eigen rekening aangebrachte accessoires is uitsluitend toegestaan indien door of als gevolg van de verwijdering geen beschadiging aan het interieur of exterieur van het Object ontstaat. Verwijdering van voor eigen rekening aangebrachte accessoires is nimmer toegestaan indien waardevermindering van het Object daarvan het gevolg is. De eigendom van voor eigen rekening aangebrachte accessoires die niet worden verwijderd, gaat om niet over op Verhuurder Het is toegestaan om het vermogen van het Object voor eigen rekening te (doen) vergroten, mits dit gebeurt op legale wijze zoals door middel van het zogenaamde chiptunen, althans voor zover Verhuurder, voorafgaand aan het aanbrengen daarvan, zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De eventuele financiële gevolgen die zijn verbonden aan de gebruikmaking van deze mogelijkheid, ongeacht of die gevolgen van fiscale (bijvoorbeeld omdat het grotere vermogen leidt tot toepasselijkheid van een hogere fiscale tabel) of andere aard zijn, komen, zo nodig met terugwerkende kracht, voor rekening en risico van Huurder op basis van het bepaalde in artikel 6.2 en artikel 6.3 van deze Algemene Bepalingen Indien met het Object een verkeersovertreding is begaan, verplicht Huurder zich conform de geldende regelgeving, waaronder de Wegenverkeerswet om binnen 14 dagen na de betreffende verkeersovertreding, ook indien hij op dat moment niet zelf de berijder was, de naam en het volledige adres van de berijder ten tijde van het begaan van de verkeersovertreding, bekend te maken aan Verhuurder en aan de politie. Indien met het Object een misdrijf is begaan, bijvoorbeeld doorrijden na een aanrijding, verplicht Huurder zich conform de geldende regelgeving, waaronder de Wegenverkeerswet om binnen 48 uur na het betreffende misdrijf, ook indien hij op dat moment niet zelf de berijder was, de naam en het volledige adres van de berijder ten tijde van het begaan van het misdrijf, bekend te maken aan Verhuurder en aan de politie. Indien Huurder verzuimt deze gegevens te verstrekken is Huurder een boete verschuldigd van 500 per overtreding per dag dat het verzuim voortduurt. 5

6 11.8 Alle met betrekking tot of in samenhang met (het gebruik van) het Object van overheidswege opgelegde en/of op te leggen lasten, sancties, boetes en/of kosten, opgelegd en/of op te leggen aan Huurder of enig ander die het Object (heeft) gebruikt, komen voor rekening van Huurder. Huurder vrijwaart Verhuurder terzake alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, verordeningen en anderszins geldende bepalingen die betrekking hebben op de staat en/of het gebruik van het Object. Indien Verhuurder terzake niettemin wordt aangesproken, zal Verhuurder de daarmee samenhangende kosten vermeerderd met een opslag voor administratiekosten van 25, aan Huurder in rekening brengen Ingeval van herhaalde overtredingen en/of misdrijven begaan met het Object, is Verhuurder gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen. Huurder is alsdan aan Verhuurder de schadevergoeding verschuldigd als vermeld in artikel 14.4 van deze Algemene Bepalingen Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat inbeslagname van het Object door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een ernstige overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid of op andere gronden. Indien het Object in beslag wordt genomen, komen alle kosten, waaronder de juridische kosten, om teruggave van het Object te verkrijgen, voor rekening van Huurder. In geval van verbeurdverklaring van het Object door de rechter is Huurder gehouden Verhuurder volledig schadeloos te stellen. Artikel 12. Onderhoud en reparaties aan het Object, Winterbanden 12.1 Huurder verplicht zich om het Object overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en/of de importeur en/of de leverancier van het Object te (doen) onderhouden. Reparaties en/of onderhoudsbeurten aan het Object dienen te worden uitgevoerd door een door Verhuurder aan te wijzen officiële merkdealer van het betreffende Object, zulks conform de bepalingen zoals vermeld in de bij de aflevering van het Object te verstrekken documenten zoals bedoeld in artikel 4.1 van deze Algemene Bepalingen. Alleen op voorschrift of instructie van Verhuurder kan worden overgegaan tot het uitvoeren van reparaties en/of onderhoudsbeurten aan het Object door een universele garage Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om controle uit te oefenen op de staat waarin het Object verkeert. Huurder dan wel de door Huurder aangewezen berijder is gehouden om medewerking aan een dergelijke controle te verlenen Huurder dan wel de door Huurder aangewezen berijder zal tenminste wekelijks het niveau van de olie, koel- en remvloeistof van het Object alsmede de bandenspanning van het Object, controleren en zo nodig op peil brengen, een en ander conform de handleiding ter zake van het Object Voor reparaties en/of onderhoudsbeurten in het buitenland dient Huurder vooraf (telefonisch) overleg te plegen met Verhuurder. Huurder betaalt in eerste instantie de met deze reparaties en/of onderhoudsbeurten gemoeide kosten. Indien en voor zover door Verhuurder vooraf schriftelijk geaccordeerde kosten door Huurder zijn betaald, zullen die kosten, na overlegging van de relevante facturen en betalingsbewijzen, door Verhuurder met Huurder worden verrekend Een defect aan de kilometerteller van het Object dient binnen 24 uur na de ontdekking van het defect telefonisch door Huurder te worden gemeld aan Verhuurder, waarna deze telefonische melding direct schriftelijk door Huurder aan Verhuurder moet worden bevestigd. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat Verhuurder vergoedt niet de kosten voor reparaties en/of onderhoudsbeurten waarvoor zij niet vooraf toestemming heeft gegeven Verhuurder kent een regeling voor zogenoemde all season c.q. winterbanden. Deze regeling is door Huurder desgewenst te benutten, doch alleen voor banden met een bandenmaat tot en met 17 (zeventien inch) Het merk banden en de leverancier daarvan wordt exclusief door Verhuurder bepaald, nadat Huurder te kennen heeft gegeven van deze bandenregeling gebruik te willen maken. Verhuurder kan bepalen dat bij de uitvoering van die regeling gebruik wordt gemaakt van gebruikte banden. 6

7 Artikel 13. Schade, diefstal en verzekering 13.1 Huurder is verplicht om in geval van diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met het Object, Verhuurder onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een volledig ingevuld schadeaangifteformulier, in kennis te stellen. Daarenboven dient Huurder zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, aan Verhuurder te over leggen In geval van diefstal, vandalisme en/of poging tot inbraak dient Huurder altijd proces- verbaal en/of politierapport te laten opmaken en binnen 48 uur alle sleutels, bescheiden en ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiligings- en communicatieapparatuur betrekking hebbend op het Object, aan Verhuurder ter beschikking te stellen. Huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van het te laat of incompleet ondernemen van de bedoelde acties Huurder is verplicht om ter zake van het herstel van de schade de instructies van Verhuurder stipt op te volgen In het geval van schade is Huurder het in het Contract genoemde of nader overeengekomen c.q. vastgestelde bedrag Eigen risico bij schade verschuldigd, tenzij de volledige schade op een derde is verhaald In aanvulling op artikel 14.4 geldt dat afhankelijk van het aantal in een kalenderjaar niet (volledig) op een derde verhaalbare schades het bedrag Eigen risico bij schade wordt verhoogd conform onderstaande tabel: Aantal niet verhaalbare schades in kalenderjaar Verhoging bij 1 e schade Verhoging bij 2 e schade Verhoging bij 3 e e.v. schade of meer Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt daarenboven een verhoging van het in het Contract genoemde of nader overeengekomen c.q. vastgestelde bedrag Eigen risico bij schade van Bij vervanging van de voorruit geldt het in het Contract genoemde of nader overeengekomen c.q. vastgestelde bedrag Eigen risico bij schade. Bij reparatie van een ster in de voorruit door middel van harsinjectie is geen bedrag Eigen risico bij schade verschuldigd Bij het aangaan van het Contract is de huurprijs berekend op basis van het aantal aantoonbare schadevrije jaren. Afhankelijk van het aantal gedurende de huurperiode niet (volledig) op een derde verhaalbare schades heeft Verhuurder het recht de maandelijkse huurprijs te verhogen conform onderstaande tabel: Aantal niet verhaalbare schades gedurende de huurperiode Verhoging bij een consumentenprijs van of minder Verhoging bij een consumentenprijs van tot Verhoging bij een consumentenprijs van of meer 1 of of of meer De verhoging gaat alsdan in met ingang van de eerst volgende maand na de datum van het ontstaan van de schade Buiten het hiervoor bepaalde geldt dat indien het schadeverloop van de Huurder dan wel van de door Huurder aangewezen berijder daartoe aanleiding geeft en/of de verzekeringsmaatschappij daartoe besluit of instrueert, kunnen de verzekeringsmaatschappij en/of Verhuurder eenzijdig de verzekeringspremie verhogen. Een dergelijke verhoging wordt na schriftelijke kennisgeving direct van kracht. 7

8 13.10 Schade aan of verlies van zich in het Object bevindende persoonlijke, dat wil zeggen niet aan Verhuurder toebehorende, eigendommen komt niet voor rekening van Verhuurder maar blijft voor rekening van Huurder dan wel de door Huurder aangewezen berijder, tenzij deze schade door derden wordt vergoed. Indien en voor zover persoonlijke eigendommen zoals bedoeld, die zich in of aan het Object bevinden, zijn betrokken in de verzekering van Verhuurder, hetgeen blijkt uit een schriftelijke bevestiging bij aanvang van de verzekeringsdekking, is Huurder gehouden om tegelijk met de schademelding de originele aankoopfacturen van de verzekerde zaken aan Verhuurder ter beschikking te stellen. Op audio- en navigatieapparatuur is een afschrijving van 1,5% (anderhalf procent) per maand van toepassing Het definitieve verlies door diefstal van het Object doet het Contract niet automatisch eindigen. Ook indien aan het Object zodanige (aanrijdings- )schade is toegebracht of ontstaan, dat naar het oordeel van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en), de eventueel ingeschakelde schade expert(s) en/of Verhuurder herstel in economisch of technisch opzicht niet mogelijk of niet opportuun is, eindigt het Contract niet automatisch. In deze gevallen zal Verhuurder, in overleg met Huurder, het Object vervangen door een object van overeenkomstige soort en type als het Object dan wel een nieuw Contract afsluiten. Artikel 14. Tussentijdse beëindiging 14.1 Huurder kan het Contract voor de ommekomst van de (nader) overeengekomen contractsduur beëindigen, doch slechts onder de cumulatieve voorwaarden (i) dat Huurder zulks twee maanden voor de gewenste beëindigingdatum schriftelijk aan Verhuurder kenbaar maakt, en (ii) dat Huurder alle door Verhuurder als gevolg van de voortijdige beëindiging gelopen kosten, schade, interesten en andere financiële nadelen, aan Verhuurder vergoedt De hoogte van de aan Verhuurder te vergoeden schade, naast de kosten, interesten en andere financiële nadelen zoals genoemd in artikel 14.1, wordt gesteld op het verschil tussen enerzijds de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde van het Object, en anderzijds de marktwaarde c.q. de opbrengst bij verkoop van het Object Verhuurder kan een Contract per aangetekende brief of per deurwaardersexploot ontbonden verklaren en zich weer in het bezit van het Object (doen) stellen, onder andere indien: a) Huurder in verzuim is of als gevolg van een ingebrekestelling in verzuim raakt, terwijl Huurder ondanks dat verzuim nalatig blijft in de nakoming van verplichtingen jegens Verhuurder; b) Huurder surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, overlijdt of naar het buitenland verhuist; c) conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of op een deel van het vermogen van Huurder of op het Object wordt gelegd, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag ten laste van Huurder of op het Object; d) geen of onvoldoende (verzekerings- )dekking tegen WA en cascoschade op gebruikelijke voorwaarden en condities kan worden verkregen voor het Object, bijvoorbeeld als gevolg van een extreem schadeverloop; e) zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Verhuurder met betrekking tot Huurder in gevaar brengen; f) blijkt dat Huurder bij het aangaan van het Contract een onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan van relevante gegevens, dan wel relevante feiten en/of omstandigheden heeft verzwegen, terwijl in redelijkheid duidelijk moest zijn dat de onjuiste, onvolledige of verzwegen gegevens, feiten en/of omstandigheden van zodanig belang waren dat Verhuurder het Contract niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien hij van de juiste en volledige stand van zaken op de hoogte zou zijn geweest; g) van overheidswege het Object wordt gevorderd; h) Huurder de machtiging voor automatische incasso intrekt In geval van ontbinding door Verhuurder van een Contract, is Huurder gehouden Verhuurder volledig schadeloos te stellen, waarbij als uitgangspunt geldt dat Huurder aan Verhuurder alle nog resterende huurtermijnen onder aftrek van de componenten motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremie moet betalen. Indien de werkelijke schade van Verhuurder minder dan het op basis van dit uitgangspunt berekende bedrag beloopt, is Huurder gehouden tot vergoeding van de volledige schade waarbij als verschuldigde boete wegens voortijdige beëindiging een forfaitair minimum geldt van 25% (vijfentwintig procent) van alle nog resterende huurtermijnen. In het geval van ontbinding op grond van een of meer van de in artikel 14.3 van deze Algemene Bepalingen genoemde omstandigheden, heeft Verhuurder tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, schade, interesten en andere financiële nadelen, waaronder de kosten verbonden aan juridische en andere bijstand. 8

9 Artikel 15. Beslag en maatregelen van derden Indien een of meer derden ten opzichte van het Object rechten (willen) doen gelden of maatregelen (doen) treffen, zal Huurder dan wel de door Huurder aangewezen berijder aan die derde(n) terstond doen blijken, dat niet Huurder dan wel de door Huurder aangewezen berijder doch Verhuurder eigenaar is van het Object. Indien het Object uit de macht van Huurder dan wel de door Huurder aangewezen berijder mocht geraken, zal Verhuurder daarvan door Huurder onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om zelf de voor de bescherming van Verhuurder s rechten en belangen noodzakelijk geachte maatregelen te treffen. Huurder machtigt Verhuurder hierbij om dergelijke maatregelen eventueel in naam van Huurder te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor rekening van Huurder. Artikel 16. Inname van het Object en eindafrekening 16.1 Bij de beëindiging van het Contract zal Huurder het Object schoon, compleet en in goede staat inleveren op het adres van Verhuurder of op een andere overeengekomen plaats. Daarbij wordt door een onafhankelijke partij een Innamebevestiging" opgesteld waarop onder andere wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van het Object waarin dat zich op het moment van inname bevindt. Tevens dient Huurder dan in te leveren: de sleutels plus de reservesleutels, het gehele kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs, de identificatiepas, de overige bescheiden inclusief mogelijke codes en alle accessoires welke begrepen zijn in de huurprijs Het Object dient bij inname in de staat te verkeren waarin deze met inachtneming van de ouderdom en het aantal gereden kilometers geacht mag worden te verkeren. Geconstateerde innameschades, zoals vermeld op de Innamebevesting, die acceptabel zijn betreffen: a) ondiepe krassen en lichte schaafplekken die kunnen worden verwijderd door polijsten (maximaal 1 (één) per carrosseriedeel); b) kleine deukjes (tot 2,5 centimeter doorsnede en maximaal 1 (één) per carrosseriedeel); c) steenslag door normaal gebruik; d) maximaal 1 reparabele ster in de voorruit. Alle overige inname schades, zoals: a) gebroken of beschadigde ruiten, spiegels of verlichtingsglas; b) niet reparabele sterren of scheuren in ruiten; c) aantasting van lak die niet kan worden verwijderd door polijsten; d) brandgaten, scheuren en overige beschadigingen van bekleding of dashboard; e) beschadigde velgen of wieldoppen; f) beschadigde banden of g) anderszins sterke vervuiling of beschadiging, zijn niet acceptabel en komen derhalve voor rekening van Huurder Voor de verwijdering van accessoires die voor eigen rekening van Huurder dan wel van de door Huurder aangewezen berijder zijn aangebracht, wordt verwezen naar hetgeen in artikel 11.5 van deze Algemene Bepalingen is vastgelegd Verhuurder is gerechtigd om de herstelkosten en waardevermindering van het Object die is ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, aan Huurder door te berekenen. Ook de kosten als gevolg van verlies of niet tijdig aan Verhuurder terugbezorgen van bescheiden en toebehoren komen voor rekening van Huurder. Indien Huurder de auto niet schoon inlevert is Verhuurder gerechtigd hiervoor reinigings- en/of reconditioneringskosten in rekening te brengen Indien Huurder aan het einde van de (nader) overeengekomen contractsduur onwillig is om het Object met alle toebehoren in te leveren, heeft Verhuurder het recht om de dienstverlening te staken en het Object te vorderen. Huurder is gehouden om alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten en schade aan Verhuurder te voldoen. Aan Huurder komt terzake het inleveren van het Object en toebehoren geen opschortingsbevoegdheid toe Onder geen enkele omstandigheid komt aan Huurder een recht van retentie terzake het Object toe, ongeacht de door Huurder ingeroepen aanspraak Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 en artikel 6.4 van deze Algemene Bepalingen, vindt bij de beëindiging van een Contract afrekening plaats van meer gereden kilometers, zulks met verrekening van de eerder afgerekende meer gereden kilometers, tegen de in het Contract genoemde verrekenprijs. De eventueel met een vervangend object gereden kilometers worden opgeteld bij het met het Object gereden aantal kilometers. Onder meer gereden kilometers wordt verstaan het positieve verschil tussen het daadwerkelijk aantal gereden kilometers met het Object enerzijds en het overeengekomen aantal kilometers dat naar verwachting gedurende de overeengekomen contractsduur met het Object zou worden gereden anderzijds. 9

10 Artikel 17. Aansprakelijkheid 17.1 Verhuurder is niet aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van enige schade die Huurder of derden (beweerdelijk) lijden, zullen lijden of hebben geleden in verband met het beschikken over en/of het gebruiken van het Object. Het bepaalde in de voorgaande volzin geldt niet indien de te vergoeden schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Verhuurder Ten aanzien van het ontbreken van aansprakelijkheid van Verhuurder bij onbruikbaarheid en/of gebrekkigheid van het Object, wordt verwezen naar artikel 7.6 van deze Algemene Bepalingen Verhuurder is nimmer gehouden tot vergoeding van (beweerdelijk) geleden of te lijden gevolgschade, waaronder mede doch niet uitsluitend worden begrepen bedrijfsschade, stagnatieschade en inkomstenderving Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle eventuele schadeaanspraken van derden Huurder is aansprakelijk voor de financiële consequenties van onder meer: a) het niet opvolgen van de richtlijnen en voorwaarden voor gebruik en onderhoud van het Object, de verzekeringsvoorwaarden en de door Verhuurder voorgeschreven procedures; b) het niet tijdig betalen van belastingen en premies, waaronder verzekeringspremies, behoudens indien en voor zover deze inbegrepen zijn in de huurprijs; c) overtredingen van verkeersregels- en wetten Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de gevolgen van montage van een LPG- installatie in het Object. Artikel 18. Overdraagbaarheid 18.1 Indien Huurder zijn bevoegdheden, rechten, voorrechten, verplichtingen en acties uit een Contract voortvloeiende, al dan niet gedeeltelijk, aan een derde wenst over te dragen dan is daartoe voorafgaande schriftelijke instemming van Verhuurder benodigd. Verhuurder heeft het recht nadere voorwaarden te verbinden aan de vereiste instemming Verhuurder is gerechtigd om alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten, verplichtingen en acties voortvloeiende uit en verbandhoudende met het Contract, al dan niet gedeeltelijk, aan een of meer derden over te dragen dan wel te verpanden. Huurder verklaart reeds nu voor alsdan mee te zullen werken aan een zodanige overdracht of verpanding zowel als aan de uitoefening door de derde(n) van de aan die derde(n) overgedragen dan wel verpande rechten, vorderingen et cetera. Artikel 19. Overmacht Indien Verhuurder als gevolg van overmacht verhinderd is om een of meer op Verhuurder rustende verplichtingen uit een Contract tijdig, correct en/of volledig na te komen, is Verhuurder bevoegd het Contract per aangetekende brief of per deurwaardersexploot ontbonden te verklaren, hetzij de nakoming van verplichtingen uit het Contract op te schorten, totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, zonder dat Verhuurder tot schadevergoeding jegens Huurder of enige derde(n) gehouden is. Van overmacht is sprake indien de niet tijdige, niet correcte en/of niet volledige nakoming niet is te wijten aan Verhuurder s schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of verkeersopvattingen voor Verhuurder s rekening komt. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder andere doch niet uitsluitend begrepen de niet tijdige en/of niet volledige aanlevering aan Verhuurder door de fabrikant / importeur / leverancier / gebruiker, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking(en), personeelsgebrek, beschadiging van het Object, omstandigheden buiten de invloedssfeer van Verhuurder. Artikel 20. Gegevens en wijzigingen in gegevens 20.1 Verhuurder mag, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is met Huurder, de door Huurder verstrekte gegevens als de juiste en actuele gegevens beschouwen en die derhalve tot uitgangspunt nemen Huurder dient eventuele wijzigingen in woon- en/of adres(sen) of bankgegevens tenminste 30 (dertig) dagen voorafgaande aan de betreffende wijziging(en) schriftelijk mede te delen aan Verhuurder Indien en voor zover de niet naleving van het bepaalde in de artikellid 20.2 van deze Algemene Bepalingen leidt tot schade en/of kosten aan de zijde van Verhuurder, is Huurder gehouden tot vergoeding van die schade en/of kosten aan Verhuurder. 10

11 Artikel 21. Uitoefening rechten en bevoegdheden Indien Verhuurder er, om welke reden dan ook, voor kiest om een aan Verhuurder toekomend recht of toekomende bevoegdheid niet, slechts gedeeltelijk of later uit te oefenen, geldt dat niet als het doen van afstand van het betreffende recht of bevoegdheid en sluit dat niet uit dat in een volgende (soort- )gelijke situatie door Verhuurder wel tot directe en volledige uitoefening van dat recht of die bevoegdheid wordt overgegaan. Artikel 22. Persoonsgegevens Verhuurder behoudt zich, met instemming van Huurder, het recht voor om alle persoonsgegevens die Huurder aan Verhuurder verstrekt, te verwerken, op te slaan, te bewaren en te gebruiken, één en ander onder meer ten behoeve van een goede dienstverlening door Verhuurder. Huurder stemt er eveneens mee in dat de betreffende persoonsgegevens, binnen de grenzen van de daarvoor geldende wet- en regelgeving, worden aangewend voor marketingactiviteiten, productinformatie en andere commerciële doeleinden. Huurder heeft de bevoegdheid om de te zijnen aanzien bij Verhuurder voorhanden gegevens in te zien en te corrigeren. Artikel 23. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 23.1 Op de rechtsverhouding tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Eventuele geschillen tussen Verhuurder en Huurder welke voortvloeien uit of samenhangen met een Contract, deze Algemene Bepalingen, de Algemene Voorwaarden BOVAG Verhuurbedrijven, de voorwaarden van de Gewone Europese incasso (SDD Core) en eventuele aanhangsels bij een en ander, zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de statutaire vestigingsplaats van Verhuurder is gelegen. Algemene Bepalingen IKRIJ.NL - versie 09/

Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Versie 2013/01

Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Versie 2013/01 Artikel 1. Definities, toepasselijkheid en wijziging 1.1 In deze Algemene Bepalingen wordt onder Lessor verstaan, en onder Cliënt degene die met Lessor een of meer overeenkomsten ter zake van operationele

Nadere informatie

Mantel leaseovereenkomst Algemene voorwaarden Private Lease Twente

Mantel leaseovereenkomst Algemene voorwaarden Private Lease Twente Ondergetekenden: Naam : «naam» Naam : Autolease Twente B.V. Adres : «BezoekAdres» «BezoekadresHuisnummer» Adres : Almeloseweg 175 Postcode : «Bezoekpostcodes» Postcode : 7615 NA Woonplaats : «BezoekPlaats»

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen VWP en Contractant gesloten overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Operationele Leasing van Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging Artikel 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

Van Leeuwen Autolease BV

Van Leeuwen Autolease BV Van Leeuwen Autolease BV Kenmerk: VL05/08 ID 2.9.doc 1/5 17 mei 2008 Mantelovereenkomst en algemene bepalingen van operationele lease De ondergetekende Nr.... CLIËNT (A) naam... deb.nr.... adres... btw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services en een klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProLease B.V.

Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Begrippen Auto: Brandstofpas: Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan de Cliënt ter beschikking gestelde voertuig. De door ProLease aan de Cliënt ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat.

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat. Algemene voorwaarden operationele lease / ZuidWest rent versie februari 2003 DEFINITIES Auto = de door ZWL of ZWR aan cliënt ter beschikking gestelde auto, uit hoofde van een leasecontract of huurcontract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: Cliënt wenst bij wege van operationele lease te huren en in gebruik te nemen vrachtauto( s), bestelauto( s),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V. ARTIKEL 1: ALGEMEEN De voorwaarden van deze leaseovereenkomst zijn van toepassing op alle door HUURDER te leasen auto s. PURE zal aan HUURDER op basis van deze leaseovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Brandstofvoorwaarden

Algemene Voorwaarden en Brandstofvoorwaarden Algemene Voorwaarden en Brandstofvoorwaarden Versie 1.0 / 18 mei 2015 Behorende bij de mantelovereenkomst en leaseovereenkomsten van Beljaars Autoplan. 1. Definities Berijder: de natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Volvo Car Lease. Inhoud

Volvo Car Lease. Inhoud 2011-1 Algemene Voorwaarden Volvo Car Lease Inhoud 1 Algemeen 2 Aflevering en tenaamstelling 3 Leaseprijs en betalingsverplichtingen 4 Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs 5 Gebruik, onderhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operational Lease

Algemene Voorwaarden Operational Lease Operational Lease Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Auto enig voertuig dat krachtens het Leasecontract

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand door ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden 2012

Algemene Leasevoorwaarden 2012 Algemene Algemene Leasevoorwaarden Leasevoorwaarden 01 01 Algemene behorende bij Leasevoorwaarden Mantel-en Leaseovereenkomsten 01 behorende bij de Mantel-en Leaseovereenkomsten behorende van Athlon bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V.

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Inhoud A L G E M E N E BEPALI N G E N ALGEMEEN 1 BEGRIPSBEPALING 2 DOMICILIEKEUZE 3 GESCHILLENREGELING 4 TOEPASSELIJK RECHT

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S SFJLZ 2.0 pagina 1 van 19 Begrippenlijst: Auto: De krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. Artikel 1: definities De navolgende begrippen in de mantelovereenkomst, de bijlagen bij de mantelovereenkomst en/of de individuele vervolgovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S SFJL 001A pagina 1 van 18 Begrippenlijst: Auto: De krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Getting you there Bij Athlon vinden we het belangrijk dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Hierbij vind je de Algemene Voorwaarden die bij je Privé

Nadere informatie