Algemene Voorwaarden Willvideo Gevestigd te 6851 ES Huissen, Hoeve 18, ingeschreven KvK Centraal Gelderland onder nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Willvideo Gevestigd te 6851 ES Huissen, Hoeve 18, ingeschreven KvK Centraal Gelderland onder nr. 09141193."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Willvideo Gevestigd te 6851 ES Huissen, Hoeve 18, ingeschreven KvK Centraal Gelderland onder nr ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Niet-consument : Een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf Of beroep Koper : Een niet-consument. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten zowel mondeling als schriftelijk en op welk gebied dan ook, tussen Willvideo en een wederpartij waarop Willvideo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2 De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en daarmede te hebben ingestemd, doordat de voorwaarden bekend zijn gemaakt onder meer door vermelding op briefpapier, offerte, prijslijst, orderbevestiging, factuur, door het deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, alsmede doordat vooraf de voorwaarden op eerste verzoek door ons aan de opdrachtgever worden toegezonden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de ingevolge dit artikel bekend gemaakte voorwaarden geacht door Willvideo en de opdrachtgever te zijn geaccepteerd. 2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Willvideo, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Willvideo en zijn directie. 2.4 Eventuele verkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Willvideo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Alle afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen te worden en gelden nimmer voor meer dan één transactie. 2.5 Willvideo heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Willvideo en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 2.9 Indien Willvideo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Willvideo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 3.1 Iedere offerte en aanbieding van Willvideo is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 3.2 Willvideo is te allen tijde bevoegd de aanbieding, op te schorten of in te trekken. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Willvideo tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt deze aanbieding automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten. 3.3 Willvideo is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij en Willvideo schriftelijk wordt bevestigd. De termijn voor aanvaarding hiervoor is binnen 30 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere termijn wordt genoemd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 3.4 Willvideo is uitsluitend gehouden nadere opdrachten van opdrachtgever tijdens de ten uitvoerlegging van de overeenkomst uit te voeren, indien Willvideo deze opdracht schriftelijk heeft aanvaard en opdrachtgever het daarvoor verschuldigde vergoedt. 3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Willvideo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 4. Prijzen en betaling 4.1 Alle prijzen zijn in Euro s exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4.2 Tarieven kunnen ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst worden verhoogd met uitzondering van een periode van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. 4.3 Aanbetalingen dienen slechts te geschieden indien deze in de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst is bepaald. 4.4 Opdrachtgever dient alle (termijn-) facturen van Willvideo binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. 4.5 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. 4.6 Indien de opdrachtgever met de betaling conform het vorenstaande in gebreke blijft, is hij over het factuurbedrag de wettelijke rente, vanaf 14 dagen na factuurdatum, verschuldigd. Indien na afloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaats gevonden, is de opdrachtgever een boeterente verschuldigd ter hoogte van drie (3) procent Algemene Voorwaarden Willvideo

2 per maand over de verschuldigde hoofdsom. Tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 4.7 Willvideo is na verloop van 30 dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, mits Willvideo de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien Willvideo in vordering over gaat zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijk incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Willvideo is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van 500, Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Willvideo nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Willvideo gerechtigd is de uitvoering van de opdracht of overeenkomst op te schorten. 4.9 In geval van verzuim van de opdrachtgever heeft Willvideo het recht de uitvoering van de overeenkomst en de uitvoering van andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever, zulks uitsluitend naar keuze van Willvideo, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens de opdrachtgever Een prijsstijging is nimmer grond voor ontbinding De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Willvideo verschuldigde Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Artikel 5. Contractduur en levering 5.1 De overeenkomst tussen Willvideo en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 5.2 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 5.3 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 5.4 Willvideo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.5 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van Willvideo totdat alle door opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. 5.6 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Artikel 6. Levertijd 6.1 Alle door Willvideo genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal Willvideo opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Vervroegde oplevering is te allen tijde toegestaan. 6.2 De door Willvideo opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. 6.3 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Willvideo de opdrachtgever tijdig informeren over het tijdstip waarop de goederen en diensten geleverd worden. 6.4 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Willvideo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6.5 Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn gelden. Niet tijdig levering door Willvideo kan dan ook nimmer een geldige reden zijn voor de opdrachtgever de overeenkomst met Willvideo te ontbinden, tenzij sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient Willvideo eerst schriftelijk door de opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij Willvideo een termijn van tenminste een maand voor nakoming wordt gegeven, alvorens in verzuim te zijn. 6.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Willvideo zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 6.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Willvideo gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Willvideo bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Willvideo op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Willvideo een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Artikel 7. Deelleveringen 7.1 Het is Willvideo toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Willvideo bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Artikel 4 is onverkort van toepassing. Artikel 8. Medewerking door opdrachtgever Algemene Voorwaarden Willvideo

3 8.1 Indien de medewerking van de opdrachtgever aan het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is, zal de opdrachtgever Willvideo steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. 8.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en de door Willvideo te verlenen diensten, alsmede voor toe te passen administratie en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. 8.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 8.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Willvideo staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit opschorting van de uitvoering van de overeenkomst meebrengen en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Willvideo in rekening worden gebracht. 8.5 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Willvideo gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Willvideo daardoor direct of indirect ontstaan. 8.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de leverancier opgegeven maten, eisen specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Artikel 9. Technische eisen 9.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Willvideo er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 9.2 Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper nadrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd. Artikel 10. Monsters, modellen en voorbeelden 10.1 Indien door Willvideo een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoedt slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat wordt geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 11.1 Willvideo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - Na het sluiten van de overeenkomst Willvideo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Willvideo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Willvideo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Willvideo op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Willvideo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst Indien Willvideo tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan Indien de opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht (8) dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van Willvideo, zal de overeenkomst van rechtswege zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij Willvideo alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Willvideo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan Indien de opdrachtgever toerekenbaar is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Willvideo en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de opdrachtgever ten bate van Willvideo een zonder in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst terstond opeisbare boete van vijftien (15) procent van de overeengekomen som, onverminderd het recht van Willvideo om volledige schadevergoeding te eisen Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Willvideo bevoegd zonder in gebrekstelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Willvideo verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot failliet verklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van Willvideo op de opdrachtgever direct en geheel opeisbaar zonder dat Willvideo schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Willvideo niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Willvideo terstond in kennis te stellen Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Artikel 12. Overmacht 12.1 In geval dat blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst van Willvideo en gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Willvideo gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een Algemene Voorwaarden Willvideo

4 schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan de opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder andere en derhalve niet uitputtend, verstaan: - Oorlog, oproer, sabotage; - Brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen; - Storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsmatig van welke aard dan ook; - Werkstaking of onderbreking, boycot, bedrijfsbezetting, blokkade, uitval of gebrek aan personeel; - Transport belemmeringen, in- en uitvoerverboden; - Al dan niet toerekenbare tekortkomingen van derden door Willvideo ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld; - Alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van Overheidswege; - Epidemieën; - Diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, ook indien het aan Willvideo toevertrouwde zaken betreft, uit magazijn, werkplaats of andere bedrijfsterrein van Willvideo, danwel tijdens transport; - Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing indien het door Willvideo ingeschakelde derden betreft Indien zich een overmacht situatie voordoet is Willvideo niet gehouden tot vergoeding van enige schade Indien levering door overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van drie (3) maanden na de leveringsdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding dient schriftelijk te geschieden, zonder dat de ene partij schadeplichtig is jegens de andere partij. Een zodanige mededeling dient te geschieden binnen 1 week na de mededeling in lid Voorzoveel Willvideo ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Willvideo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 13. Aansprakelijkheid 13.1 Willvideo voert de overeenkomst of de haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Garanties met betrekking tot de resultaten van de verrichtingen van Willvideo kunnen evenwel niet gegeven worden Wij zullen de door ons toevertrouwde materialen, zoals videotapes, cinefilms, documenten, foto`s, dia`s en andere reproduceren of op te nemen materialen met grote zorg behandelen. Wij sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit voor het beschadigen of verloren gaan van ter beschikking gestelde materialen door welke oorzaak dan ook, behoudens opzet onzerzijds. Ingeval waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, adviseren wij derhalve opdrachtgever dringend deze voor zijn eigen rekening en risico te verzekeren Willvideo niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Willvideo is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens Willvideo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Willvideo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Willvideo toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden Willvideo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie De aansprakelijkheid van Willvideo, voor zover in rechte vastgesteld of door ons schriftelijk erkend, gaat in ieder geval niet verder dan het, op- een ander tijdstip, opnieuw ter beschikking stellen van de apparatuur en eventueel personeel. Opdrachtgever vrijwaart Willvideo voor alle aanspraken van derden met betrekking tot eventuele schending van auteursen/of andere rechten De aansprakelijkheid van Willvideo is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval of het bedrag gelijk aan de totaal bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) van de aan Willvideo opgedragen werkzaamheden en leveringen. Deze prijs zal bij duurovereenkomsten gelijk zijn aan de prijs van de gedurende de periode van 3 maanden voor de beëindiging opgedragen werkzaamheden Willvideo is nimmer aansprakelijk voor schade die niet onmiddellijk en dadelijk gevolg is van ondeugdelijk materiaal of fabricagefouten, schade door overschrijding van de levertijd of schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik, of verkeerd gebruik, van de geleverde producten. Voorts wordt hieronder, niet uitputtend, verstaan: bedrijfsschade, vertragingschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten voor vervangend vervoer of huur- en lease kosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke immateriële schade, zijn van vergoeding uitgesloten. Willvideo is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van storing, defect raken of anderszins slecht functioneren of uitvallen van de apparatuur, noch ook voor schade toegebracht door of als gevolg van daden of nalatigheden van door haar te werk gesteld personeel, ongeacht of dit personeel in dienst is van ons, dan wel anderszins door ons is ingehuurd Ondeugdelijke levering vormt geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, behalve indien de producten een wezenlijk gebrek vertonen in hun essentiële functie(s) en zulks binnen 6 maanden na aflevering aangetoond is onherstelbaar te zijn, zulks een en ander ter beoordeling van Willvideo Willvideo aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien de opdrachtgever de producten gebruikt in strijd met de door Willvideo verstrekte gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften of anderszins bij het gebruik een fout maakt en/of indien opdrachtgever zonder Willvideo schriftelijke toestemming, hetzij veranderingen aanbrengt of reparaties uitvoert aan de geleverde producten, hetzij deze aan Willvideo retourneert of er op andere wijze over beschikt Willvideo is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen, die worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Willvideo is evenmin aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt De opdrachtgever zal Willvideo vrijwaren in geval van aanspraak van derden. De opdrachtgever zal personeelsleden van Willvideo of door Willvideo ingeschakelde derden nimmer aanspreken. Algemene Voorwaarden Willvideo

5 Artikel 14. Beveiliging, privacy en bewaartermijnen 14.1 Willvideo voldoet aan de verplichtingen die uit den hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Willvideo zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoon)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de wet bescherming persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Willvideo alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Willvideo mochten worden ingesteld wegens een niet aan Willvideo toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens Opdrachtgever vrijwaart Willvideo voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Willvideo mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen. Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 15.1 Willvideo behoudt zich eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken, totdat de koopprijs van deze zaken geheel is voldaan. Indien Willvideo in het kader van de uitvoering van overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever, door de opdrachtgever te vorderen werkzaamheden verricht, geldt voornoemde eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Willvideo jegens de opdrachtgever mocht krijgen wegens het tekort schieten in een of meer van zijn verplichtingen jegens Willvideo Indien het eigendom van de afgeleverde zaak niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaak niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is de opdrachtgever gehouden ieder evenement dat Willvideo in haar belang als eigenaar van de zaak schaadt of kan schaden bij Willvideo melden Willvideo is tot generlei vrijwaring van de opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de opdrachtgever Willvideo voor aanspraken die derde jegens Willvideo geldend zullen kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud Indien de opdrachtgever met de nakoming van verplichtingen tekort schiet of Willvideo goede gronden heeft dat hij daarin zal tekortschieten, is Willvideo gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gemaakte kosten en verminderd met hetgeen de opdrachtgever voorts ter zake de niet nakoming van zijn verplichtingen jegens Willvideo is verschuldigd De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Willvideo veilig te stellen Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Willvideo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Willvideo ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Willvideo gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Willvideo bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn Willvideo kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de door Willvideo geleverde goederen of diensten niet volledig door de opdrachtgever zijn betaald, inclusief eventuele schaden, rente en kosten welke de opdrachtgever krachtens de overeenkomst c.q. deze algemene leveringsvoorwaarden jegens Willvideo verschuldigd is of zal zijn Voor het geval Willvideo zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Willvideo en door Willvideo aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Willvideo zich bevinden en die zaken terug te nemen. Artikel 16. Garantie, verjaring en verval 16.1 De door Willvideo te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Willvideo kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Willvideo, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Willvideo geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera Op straffe van verval van zijn vorderingsrechten dient de Wederpartij het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Willvideo te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Willvideo te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Willvideo in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Willvideo in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Algemene Voorwaarden Willvideo

Algemene voorwaarden. Groowup

Algemene voorwaarden. Groowup Algemene voorwaarden Groowup Datum: 10 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Offertes en aanbiedingen... 2 Artikel 3 Contractsduur uitvoeringstermijnen, risico-overgang,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN

ALGEMENE VOORWAARDEN CAPELLE WEBDESIGN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Capelle Webdesign en een Opdrachtgever waarop Capelle Webdesign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DIJKMAN ENERGY SYSTEMS GEVESTIGD TE DALFSEN Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MacHelp

Algemene voorwaarden van MacHelp Algemene voorwaarden van MacHelp ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MacHelp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011

@ ZZPstudio 1/14 1 november 2011 @ 1/14 Algemene Voorwaarden / ZZPhost / ZZPcms / ZZPfacts Inleiding De Overeenkomst kan bestaan uit een Raamovereenkomst en de daarin genoemde bijlagen, of losse overeenkomsten. Alle in deze overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN POP TRADING COMPANY VOF Artikel 1. Algemeen 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen POP Trading Company VOF, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kustlicht Design en zijn directie.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Kustlicht Design en zijn directie. Kustlicht Design ARTIKEL 1 ALGEMEEN Algemene Voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kustlicht Design en een Opdrachtgever waarop Kustlicht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen.comheroes en een Opdrachtgever waarop.comheroes deze voorwaarden van

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Daadkracht Kerkenbos 1053H Postbus 6635 6546 BB Nijmegen 6503 GC Nijmegen Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. uw betrouwbare ict partner. Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it.

ALGEMENE VOORWAARDEN. uw betrouwbare ict partner. Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it. uw betrouwbare ict partner ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.0, oktober 2011 Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it.nl IBAN NL 48 RABO 0135 1651 99 BIC RABONL2U KvK

Nadere informatie

Inhoudsopgave voorwaarden

Inhoudsopgave voorwaarden Notis De Koumen 80a 6433 KE Hoensbroek Telefoon 045 570 33 66 Support 045 570 33 77 Telefax 045 570 33 88 info@notis.info www.notis.info Inhoudsopgave voorwaarden BTW nr. NL810011293 B 01ALGEMENE VERKOOP-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JP DATABASE SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN JP DATABASE SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN JP DATABASE SOLUTIONS Versie 1.00 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.1 JPDS: JP Database Solutions gevestigd

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie