Algemene Voorwaarden van Neef Audio V.O.F., Gevestigd te s-gravenhage, geldig vanaf 1 januari 2011, K.v.K.-nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van Neef Audio V.O.F., Gevestigd te s-gravenhage, geldig vanaf 1 januari 2011, K.v.K.-nr 27255936"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van Neef Audio V.O.F., Gevestigd te s-gravenhage, geldig vanaf 1 januari 2011, K.v.K.-nr SECTIE I ALGEMEEN_/ OVEREENKOMST VAN KOOP EN VERKOOP 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Neef Audio V.O.F., hierna te noemen Neef Audio, doet of namens Neef Audio gedaan worden, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt degene die van Neef Audio een aanbieding ontvangt of met Neef Audio een overeenkomst aangaat ter zake van koop en verkoop (mede begrepen in Sectie I), verhuur en lease (sectie II), advies, onderhoud en reparatie (sectie III) of van andere aard, aangeduid als Wederpartij. Hieronder wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Neef Audio een overeenkomst sluit, wil sluiten of heeft afgesloten of van Neef Audio een offerte heeft ontvangen, en behalve deze, ook diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen. 1.3 Sectie I (algemeen / overeenkomst van koop en verkoop) geldt voor alle tussen Neef Audio en Wederpartij te sluiten overeenkomsten, voor zover in de secties II (verhuur en lease) en III (advies, onderhoud en reparatie) hiervan niet wordt afgeweken. 1.4 In deze algemene voorwaarden wordt elke overeenkomst met Wederpartij, zoals ter zake van koop en verkoop of andere transacties zoals verhuur, advies, reparatie en onderhoud en andere, aangeduid als overeenkomst. De term overeenkomst houdt voor het goede begrip in deze algemene voorwaarden - tevens het totaal aan overeenkomsten tussen partijen in en omvat alle specifieke schriftelijke en mondelinge afspraken tussen partijen met inbegrip van deze algemene voorwaarden. 1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder zaken volstaan: alle door Neef Audio aan Wederpartij te leveren casu quo geleverde en/of tijdelijk ter beschikking gestelde zaken zoals visuele en geluidsapparatuur en voorts alle, al dan niet hieraan accessoir zijnde stoffelijke en niet-stoffelijke zaken. Indien hierna over zaken wordt gesproken wordt hier tevens de enkelvoudige vorm ervan verstaan. 1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip levering of leveren, met inbegrip van samenstellingen zoals leveringstermijn, volstaan: elke leveringshandeling respectievelijk elk handelen ter uitvoering van overeenkomsten van koop en verkoop, verhuur, lease, advies, reparatie, onderhoud. Onder geleverde zaken wordt verstaan alle door Wederpartij gekochte, gehuurde en geleasete zaken, genoten adviezen of zaken die Wederpartij terugontvangen heeft nadat deze door Neef Audio onderhouden of gerepareerd zijn. 1.7 In deze algemene voorwaarden verstaat men onder fabrikant diegene die zaken aan Neef Audio levert, zulks ter doorverkoping of verhuur aan Wederpartij. 1.8 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Wederpartij en Neef Audio gesloten overeenkomsten. 1.9 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Neef Audio en Wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden die daarvan deel uitmaken, prevaleren de bepalingen uit de schriftelijke neerlegging van die overeenkomst Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door Neef Audio niet erkend, tenzij deze door Neef Audio schriftelijk zijn aanvaard Door verwijzing naar deze voorwaarden in s, op facturen, offertes, briefpapier en dergelijke alsmede indien een mondelinge order wordt geplaatst, wordt Wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden. Neef Audio biedt daarbij Wederpartij steeds de mogelijkheid om van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te nemen, onder andere maar hiertoe niet beperkt het plaatsten van de algemene voorwaarden op haar website, op haar briefpapier, als schriftelijke hand-out en als bijlage in 1

2 correspondentie. Neef Audio zal voor opdrachtaanvaarding Wederpartij zoveel als mogelijk een kopie van de algemene voorwaarden verschaffen of wanneer dit niet mogelijk blijkt, Wederpartij informeren waar deze algemene voorwaarden te vinden zijn (zoals bij de Kamer van Koophandel en op haar website) Openingstijden van de werkplaats van Neef Audio zijn op afspraak. 2 Aanbiedingen 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld. 2.2 Onder aanbiedingen worden tevens offertes verstaan. 2.3 Neef Audio gaat uit van de juistheid en volledigheid van door Wederpartij te verstrekken informatie en verlangde specificaties, en zij zal haar aanbieding hierop baseren. 3 Prijzen 3.1 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Neef Audio behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen of andere prijsbepalende factoren, haar prijzen te wijzigen. 3.2 Voor zover niet anders overeengekomen, zijn de in de aanbieding genoemde prijzen in Euro s gesteld, exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering af magazijn. De prijzen zijn derhalve exclusief kosten voor reis en verblijf, verpakking, gebruiksklaar maken, in- en uitladen, vracht en assurantie. Deze kosten zullen separaat kunnen worden geoffreerd. 3.3 Voor bestellingen beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. 4 Overeenkomst 4.1 De overeenkomst komt tussen partijen tot stand na de door Neef Audio schriftelijk aan Wederpartij uit te brengen bevestiging dan wel doordat Neef Audio begonnen is met handelingen te verrichten ter uitvoering van de overeenkomst. 4.2 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door Neef Audio of dier personeel, of namens Neef Audio gedaan door vertegenwoordigers van Neef Audio, binden Neef Audio slechts indien deze door Neef Audio schriftelijk aan Wederpartij zijn bevestigd. 4.3 De inhoud van folders, algemene bedrijfsbrochures, webpublicaties en overig drukwerk binden Neef Audio niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst tussen Wederpartij en Neef Audio uitdrukkelijk is verwezen. 4.4 Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte casu quo opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 4.5 Neef Audio is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan Wederpartij zullen kunnen worden doorberekend conform een daartoe strekkende aanbieding. 4.6 Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van Neef Audio krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst of voordat de overeenkomst door bevestiging als bedoeld in lid 1 van dit artikel tot stand is gekomen. 4.7 Wederpartij verklaart jegens Neef Audio dat zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met Neef Audio, bevoegd is om deze overeenkomst te sluiten. 5 Intellectueel Eigendom 5.1 Alle afbeeldingen, modellen, tekeningen, kleuren, beeld- en woordmerken, opgenomen in prijscouranten, aanbiedingen, offertes, schriftelijke adviezen, folders en overeenkomsten en/of geplaatst op te verkopen, te verhuren, te leasen, te onderhouden of te repareren zaken, blijven eigendom van Neef Audio respectievelijk de fabrikant en mogen zonder uitdruk- 2

3 kelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 5.2 De in het vorige lid bedoelde merken, afbeeldingen, enzovoorts, dan wel type- of identificatienummers of tekens die door Neef Audio en/of de fabrikant zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd. 6 Gebruiksklaar Maken 6.1 Indien nodig, draagt Neef Audio zorg voor het gebruiksklaar maken en testen van aan Wederpartij te leveren zaken. De kosten van het gebruiksklaar maken en testen zijn afhankelijk van hoeveelheid en complexiteit van de apparatuur, de uitvoering ervan, de verlangde specificaties en overige werkzaamheden die Neef Audio op het moment van bestelling van de zaken door Wederpartij, noodzakelijk acht voor een goede aflevering. 6.2 Neef Audio is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen van bedoelde zaken betreft die een verbetering betekenen. 6.3 In geval Wederpartij de zaken via de website van Neef Audio koopt en Wederpartij een consument blijkt te zijn, heeft Wederpartij het recht gedurende 7 werkdagen na de datum van levering van de zaken zonder opgave van redenen eenzijdig te ontbinden. Neef Audio behoudt zich in dit geval het recht voor om van Wederpartij schriftelijke bevestiging van bedoelde ontbinding te verlangen. Indien dit betekent dat de zaken Neef Audio moeten worden opgehaald, zal Neef Audio het terug te betalen bedrag verminderen met de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken. Terugbetaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontbinding edoch na ontvangst van de betaling van kosten van bedoelde terugzending en de geretourneerde zaken. 6.4 Neef Audio behoudt zich het recht voor om in door haar te verkopen zaken zogenaamd chemisch DNA aan te brengen, zulks ter verbetering van de opsporingsmogelijkheden in geval diefstal. In voorkomend geval verschaft Neef Audio op eerste verzoek van Wederpartij terstond de codes en specificaties van het aangebrachte chemisch DNA. 7 Levertijd en -plaats 7.1 Levertijden en/of uitvoeringsperioden worden door Neef Audio bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer Neef Audio de bestelling casu quo reservering van Wederpartij heeft bevestigd alsmede de eventuele overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen. 7.2 Verlenging van de levertijd is mogelijk indien er sprake is van: 7.2.a andere omstandigheden dan die welke Neef Audio bekend waren toen zij de levertijd en/of de uitvoeringsperiode vaststelde, in welk geval de levertijd wordt verlengd met de periode die Neef Audio nodig heeft om de levering te kunnen verzorgen of de opdracht naar behoren uit te kunnen voeren; 7.2.b opschorting van verplichtingen door Neef Audio, in welk geval de levertijd wordt verlengd met de termijn van die opschorting. 7.3 Overschrijding van de levertijd verplicht Neef Audio niet tot enige vergoeding aan Wederpartij en geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of de afname te weigeren. 8 Levering en Risico-overgang 8.1 Wederpartij verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en rekeningafschrift. 8.2 Indien een levering franco huis is overeengekomen, verklaart Wederpartij in te stemmen met de vracht- en transportverzekeringscondities die gehanteerd worden door Neef Audio of de derde partij waarvan zij zich zal bedienen. Indien een dergelijke transportverzekering niet wordt afgesloten, geschiedt het door Neef Audio verzenden, laden en lossen voor risico en 3

4 rekening van Wederpartij en worden de zaken niet door Neef Audio tegen transportrisico verzekerd. 8.3 Het risico voor alle schade aan of door geleverde zaken gaat op Wederpartij over op het tijdstip en plaats van de juridische levering dan wel door de inontvangstname van Wederpartij. Ook schade als gevolg van beschadiging van de verpakking is voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij hiervoor dekking wordt verleend door een afgesloten transportverzekering. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door Wederpartij niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van Neef Audio en worden deze voor risico en rekening van Wederpartij opgeslagen. 8.4 In geval van koop is Wederpartij is verplicht zaken af te nemen op het moment waarop deze aan haar worden geleverd. 8.5 Zaken welke bij Neef Audio ter bewerking, omwille van garantie, voor reparatie, ter advisering, voor onderhoud of inspectie zijn afgegeven, berusten onder Neef Audio voor risico van Wederpartij. Deze zaken worden tegen geen enkel risico verzekerd, met uitzondering van risico s die door Neef Audio middels een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een milieuaansprakelijkheidsverzekering of anderszins zijn verzekerd. 9 Reclame en Garantie 9.1 Door de ingebruikname of bewerking van de zaken door Wederpartij of doordat Wederpartij de zaken heeft doorgeleverd aan een derde, wordt de prestatie van Neef Audio als deugdelijk beschouwd. 9.2 Reclamering ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dient schriftelijk onder opgaaf van redenen en met een behoorlijke omschrijving van de gebreken per aangetekend schrijven en/of te geschieden ten kantore van Neef Audio, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de geleverde zaken. 9.3 Reclamering ter zake van niet-uiterlijk waarneembare gebreken dient schriftelijk onder opgaaf van redenen en met een behoorlijke omschrijving van de gebreken per aangetekend schrijven en/of te geschieden ten kantore van Neef Audio, uiterlijk 14 dagen na het moment waarop ontdekking van deze gebreken door Wederpartij redelijkerwijs mogelijk was. 9.4 De door Neef Audio te leveren garantie op alle door haar aan Wederpartij geleverde zaken, betreft onder meer een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Deze garantie is door Neef Audio aanvaard en wordt op gelijke wijze ook aan Wederpartij schriftelijk overhandigd. Indien Neef Audio zelf zaken heeft samengesteld uit onderdelen van diverse fabrikanten, hanteert Neef Audio een garantietermijn van 1 jaar. In aanvulling op deze fabrieks- en eigen garantie gelden in ieder geval de volgende uitsluitingen: 9.4.a de reclamering heeft betrekking op gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig, ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik of van andere, voor rekening en risico van Wederpartij komende oorzaken, zoals slijtage door normaal gebruik; 9.4.b de reclamering heeft betrekking op gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het niet of niet volledig naleven van de voorschriften welke door de fabrikant in de gebruiksaanwijzing zijn gesteld; 9.4.c de geleverde zaken blijken door Wederpartij technisch te zijn gewijzigd; 9.4.d Wederpartij of een derde heeft geen, niet-tijdig, onjuist, vaktechnisch slecht en/of onoordeelkundig onderhoud uitgevoerd aan de zaken of heeft deze verwaarloosd, of de zaken kennen gebreken die voor rekening en risico van Wederpartij zoals beschadiging door inwerking van vocht - of van derden dienen te komen; 9.4.e gebreken zijn ontstaan door het niet-gebruik van originele onderdelen; 9.4.f de zaken zijn beschadigd door een val, vernieling, door een onjuist stroomgebruik of een combinatie van deze gevallen. 4

5 9.5 De in het vorige lid van dit artikel bedoelde fabrieks- en/of eigen garantie kan in de tijd door de fabrikant en/of Neef Audio worden bijgesteld, zoals tengevolge van technische verbeteringen aan visuele en/of audioapparatuur. Indien zulks geschiedt, informeert Neef Audio Wederpartij bij het sluiten van elke navolgende overeenkomst. 9.6 Indien een zogenaamde garantie aan huis is overeengekomen, wordt deze gedurende 1 jaar na levering van de zaken verleend. Op deze garantie zijn de in dit artikel omschreven bepalingen ter zake van garantieverlening tevens van toepassing. Bij de garantie aan huis wordt bovenop de geldende fabrieksgarantie geen kosten voor arbeid en voorrijkosten berekend. Indien de fabrikant van de geleverde zaken een langere garantietermijn hanteert dan 1 jaar dan wordt deze garantie ook door Neef Audio verleend met dien verstande dat voor de periode langer dan 1 jaar wel voorrijkosten door Neef Audio worden doorberekend aan Wederpartij. 9.7 Wederpartij dient Neef Audio in alle gevallen de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek welke aan Neef Audio dient te worden toegerekend, door Neef Audio respectievelijk de fabrikant te laten herstellen en/of een bewerking opnieuw te laten uitvoeren. Het bepaalde in artikel 10 lid 4, sub c van deze algemene voorwaarden is voorts van toepassing. 9.8 Een beroep op garantie kan enkel slagen, indien Wederpartij al haar verplichtingen jegens Neef Audio heeft voldaan. 9.9 Indien te eniger tijd nadat werkzaamheden door Neef Audio ter uitvoering van de in dit artikel neergelegde garantieverplichtingen jegens Wederpartij zijn aangevangen, blijkt dat Wederpartij geen recht op garantie heeft, dan is het bepaalde in artikel 26, lid 7 van overeenkomstige toepassing Indien Wederpartij terecht garantie claimt, is voor het ophalen, uitvoeren van reparaties en terugzenden naar de fabrikant van gebrekkige zaken het bepaalde in artikel 26, lid 4 van overeenkomstige toepassing. 10 Aansprakelijkheid 10.1 Neef Audio is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaken aan Wederpartij of aan derden Neef Audio is enkel aansprakelijk voor schade aan door Wederpartij geleverde zaken in de vorm van een uiterlijk of niet-uiterlijk gebrek dat niet is veroorzaakt door de gevallen als genoemd in lid 4 van voorgaand artikel en ingevolge de garantieregeling van het voorgaand artikel nog niet ongedaan gemaakt is Neef Audio is enkel aansprakelijk voor schade aan door Wederpartij geleverde zaken ten gevolge van een niet-deugdelijk uitgevoerde bewerking, indien Wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 7 van deze algemene voorwaarden, Neef Audio eerst in de gelegenheid heeft gesteld om de gebreken te herstellen en Neef Audio deze gebreken na een tweede poging niet heeft kunnen verhelpen Niet voor vergoeding komt in aanmerking: 10.4.a schade als gevolg van het niet-tijdig leveren van de zaken; 10.4.b bedrijfs- of gevolgschade, zoals stagnatieschade, gederfde winst aan de zijde van Wederpartij en schadeclaims wegens het niet afdragen aan verantwoordelijk instantie(s) zoals BUMA STEMRA en dergelijke, van de kosten voor de rechten over het gebruikte beschermde wereldrepertoire; 10.4.c aansluitend op artikel 8, lid 5 van deze algemene voorwaarden: opzichtschade. Hieronder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden door Neef Audio wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt, met uitzondering van schade wegens gebreken waarvoor garantie wordt verleend als bedoeld in het voorgaand artikel en zulks enkel in het geval Neef Audio de schade binnen redelijk te stellen termijn niet heeft kunnen verhelpen. In dat geval zal de maximum te honoreren schade de factuurwaarde van de schade geleden hebbende zaak bedragen; 5

6 10.4.d schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of nietleidinggevende ondergeschikten van Neef Audio Wederpartij dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak Wederpartij vrijwaart Neef Audio voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak die door Wederpartij aan een derde is geleverd, tenzij Wederpartij handelde in de uitoefening van een bedrijf dat de door Neef Audio geleverde zaken aan derden heeft doorverkocht Elke aansprakelijkheid van Wederpartij op grond van dit artikel vervalt na drie jaren na de levering van de zaken aan Wederpartij. 11 Betaling 11.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling van de facturen van Neef Audio te geschieden binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum of indien de zaken rechtstreeks af magazijn door Wederpartij worden opgehaald, op het moment van levering onder gelijktijdige afgifte van de bijbehorende factuur Betaling dient te geschieden à contant of op een door Neef Audio aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enige aftrek, korting of verrekening op een door Neef Audio aan te geven wijze. De op Neef Audio s bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend als betalingsdag Geschiedt een betaling in strijd met de in de leden 1 en 2 van dit artikel of hetgeen met Wederpartij anderszins is overeen-gekomen, dan is Wederpartij van rechtswege zonder een uitdrukkelijke ingebrekestelling in verzuim en op grond daarvan gehouden tot vergoeding van alle daardoor op de vordering vallende bijkomende kosten, waaronder zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten als bedoeld in 6:96 BW en een kredietrente van 1% per maand, waarbij delen van maanden gelijk gesteld worden met hele maanden Wanneer de in de het vorige lid van dit artikel genoemde kredietrente minder hoog is dan de wettelijke rente, geldt laatstgenoemde rente De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van 200,. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan genoemde 15%, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd Als Neef Audio in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt, voor rekening van Wederpartij De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien het faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van Wederpartij is aangevraagd of verleend, beslag op dier zaken of vorderingen wordt gelegd, de onderneming van Wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd of, in geval Wederpartij een natuurlijke persoon is, een verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden Blijft Wederpartij ook na een door of vanwege Neef Audio gedane ingebrekestelling in verzuim, dan is Neef Audio gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een enkele schriftelijke verklaring en is Wederpartij, naast de in dit artikel genoemde kosten eveneens gehouden tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:277 BW, welke schade nu voor alsdan minimaal op een bedrag van 750, wordt gesteld, behoudens het recht van Neef Audio het meerdere in rechte te vorderen In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 6

7 11.10 Neef Audio is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Wederpartij voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Neef Audio te verrichten prestaties, een en ander op door Neef Audio aan te geven wijze. 12 Retentierecht & Eigendomsvoorbehoud 12.1 Wanneer Neef Audio zaken van Wederpartij voor of ingevolge reparatie, garantie, aanpassing en/of onderhoud onder haar heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot aan het moment van betaling van al het door Wederpartij aan Neef Audio verschuldigde, tenzij Wederpartij voor zulke betaling genoegzame zekerheid heeft gesteld. Neef Audio heeft dit retentierecht eveneens op grond van eventuele eerdere overeenkomsten waaruit Wederpartij nog betalingen verschuldigd is Voor zover Neef Audio aan Wederpartij zaken levert, welke niet eerder in bezit van of in eigendom toebehoorden aan Wederpartij alsook waarvoor zij niet als houdster kon worden aangemerkt, gaat niettegenstaande de levering der zaken het eigendom pas over op Wederpartij nadat laatstgenoemde al hetgeen zij ter zake van de zaken aan Neef Audio verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom en eventueel ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigde toeslagen, rente en kosten Het staat Wederpartij niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Neef Audio de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten haar bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren Bij beslag op haar zaken, (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, in geval van een verleende schuldsaneringsregeling of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Neef Audio dreigen te worden geschaad, zal Wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Neef Audio. Wederpartij verbindt zich nu reeds voor alsdan in het zicht van beslag, een surséance van betaling, faillissement of schuldsaneringsregeling - de zaken voor zoveel als mogelijk te separeren van andere zaken in haar onderneming of persoonlijke inboedel, teneinde boedel- of navenante kosten ten laste van Neef Audio zo veel mogelijk te beperken. Voor zoveel als mogelijk levert Wederpartij bedoelde zaken vóór het tijdstip van het intreden van de surséance van betaling, beslag, faillissement of schuldsaneringsregeling, terug aan Neef Audio. 13 Overmacht 13.1 Neef Audio kan haar verplichtingen ter zake van garantie, levering, verhuur, reparatie en/of onderhoud geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, zonder tot vergoeding van schade, kosten en interesten aan Wederpartij gehouden te zijn, indien zij door omstandigheden die bij het sluiten van deze overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd om haar verplichtingen na te komen. In dergelijke omstandigheden zijn mede begrepen maar hiertoe niet beperkt: het door de fabrikant of leveranciers niet of niet-tijdig voldoen aan hun verplichtingen jegens Neef Audio, het weer, het verkeer, overstromingen, bedrijfsstoringen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen en materialen, sociale acties zoals stakingen, overheidsmaatregelen en werkonderbrekingen en/of kwalitatieve / kwantitatieve handelsrestricties en voorts alle van de wil van partijen onafhankelijke casu quo onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst jegens Wederpartij redelijkerwijs niet meer van Neef Audio kan worden verlangd Het recht tot opschorting zoals bedoeld in het voorgaand lid vervalt na verloop van zes maanden dat de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming voortduurt of indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat Wederpartij recht heeft op vergoeding van enige schade Neef Audio behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de 7

8 uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht. 14 Annulering Bestelling / Beëindiging Overeenkomst 14.1 Annuleren van de overeenkomst, met uitzondering van het bepaalde ter zake van de overeenkomsten voortvloeiende uit Sectie II en III, door Wederpartij is niet mogelijk. 15 Verzekering 15.1 Neef Audio sluit zelfstandig geen verzekeringsovereenkomsten af maar kan in haar publicaties haar klantenkring attent maken op verzekeringsproducten Neef Audio wijst Wederpartij erop dat in de gevallen als omschreven in lid 4 van artikel 9, de zaken niet meer verzekerbaar kunnen zijn In geval partijen garantie aan huis overeenkomen of een overeenkomst van reparatie en onderhoud sluiten, verplicht Wederpartij de zaken verzekerd te houden. 16 Overige Bepalingen & Rechts- / Forumkeuze 16.1 Indien één der bedingen in deze algemene voorwaarden als nietig wordt geoordeeld of mocht strijden met een enige wettelijke bepaling, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing Ten aanzien van alle geschillen rijzende ter zake van of in verband met aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten, zal de rechter te s-gravenhage bevoegd zijn, onverminderd het recht van Neef Audio om Wederpartij in het arrondissement van de feitelijke plaats van vestiging in rechte te betrekken. Sectie II VERHUUR / LEASE 17 Levering, Beheer en Terugbezorging bij Huur 17.1 Tenzij anders is overeengekomen dient Wederpartij gehuurde zaken, hierna te noemen het Gehuurde, zelf bij Neef Audio op te halen en bij het beëindigen van de huurtermijn terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het Gehuurde is voor rekening en risico van Wederpartij. In geval het Gehuurde door Neef Audio zelf op een door Wederpartij aan te wijzen plek wordt geïnstalleerd, draagt Wederpartij er zorg voor dat Neef Audio de met de installatie gemoeide werkzaamheden ongehinderd en veilig kan uitvoeren alsmede dat er voldoende mogelijkheden zijn om de zaken op het stroomnet aan te sluiten Wederpartij wordt geacht bij ontvangst het Gehuurde op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen Indien Neef Audio zich jegens Wederpartij heeft verplicht het Gehuurde te bezorgen, zal Neef Audio ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling Wederpartij is verantwoordelijk voor het Gehuurde zolang deze in haar beheer is, te weten vanaf het moment van de inontvangstname tot het moment van terugontvangst door Neef Audio. 18 Duur van een Huurovereenkomst 18.1 Huurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur Wederpartij is verplicht om het Gehuurde uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip bij Neef Audio terug te bezorgen, bij gebreke waarvan Wederpartij ten behoeve van Neef Audio een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het Gehuurde voor iedere dag 8

9 dat het gehuurde te laat wordt terugbezorgd. 19 Schade en Gebreken aan het Gehuurde 19.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9, leden 2 en 3, is Wederpartij verplicht elke schade en elk gebrek aan het Gehuurde onmiddellijk aan Neef Audio te melden. Zonder toestemming van Neef Audio mag Wederpartij niet tot reparatie overgaan Veranderingen en/of reparatie aan het Gehuurde zal Neef Audio slechts in eigen werkplaats aanbrengen casu quo verrichten Gebreken of schade aan het Gehuurde geven Wederpartij geen enkel recht jegens Neef Audio, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding. 20 Aansprakelijkheid met Betrekking tot het Gehuurde 20.1 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het door haar Gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook, zoals maar hiertoe niet beperkt schade die veroorzaakt is door derden op het moment dat het Gehuurde in het bezit zijn van Wederpartij. In laatstgenoemd geval is wettelijke aansprakelijkheid van toepassing Indien het Gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van Wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden), zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal Wederpartij aan Neef Audio verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging Voor schade die aan Wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het Gehuurde zou kunnen ontstaan, is Neef Audio niet aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het Gehuurde. Wederpartij zal Neef Audio voor alle aanspraken van derden vrijwaren Neef Audio is in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen van afval dat is ontstaan tijdens of onder een huurovereenkomst dat is voortgebracht door (zaken van) Neef Audio, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor het Gehuurde dat of zaken die dienen te worden gereinigd. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals schuim, confetti, drank, rook, rookvloeistof, enzovoorts. 21 Verplichtingen Wederpartij in geval van Huur 21.1 Wederpartij is verplicht het Gehuurde overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 21.1.a het Gehuurde overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen; 21.1.b het Gehuurde niet te gebruiken voor andere doeleinden dan is beschreven in de bedieningsvoorschriften; 21.1.c geen veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen; 21.1.d de vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) van Neef Audio, te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen; 21.1.e aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en Neef Audio ter zake te vrijwaren; 21.1.f niet zonder toestemming van Neef Audio buiten te gebruiken; 21.1.g niet zonder toestemming van Neef Audio te gebruiken in zwembaden, stranden en andere vochtige omgevingen; 21.1.h onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Neef Audio te doen geschieden; 21.1.i alle door Neef Audio of de fabrikant voorgeschreven veiligheidsprotocollen ter zake van de installatie, gebruik, enzovoorts in acht te nemen; 9

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music ALGEMENE VOORWAARDEN van: Da Silva Music Gevestigd te Arnhem, Bergstraat 35, 6811 LC. Ingeschreven in het Handelsregister Arnhem onder nummer 51785536. Hierna tevens aangeduid als Da Silva Music afgekort

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GrafiMedics B.V. Sulky 4 3897 AJ Zeewolde telefoon: 036 5359390 telefax: 036-5359395 Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF SOFTWARE BV Versie 1.1 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF COMPUTING BV Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Tools 4 Rent

Algemene verhuurvoorwaarden Tools 4 Rent Algemene verhuurvoorwaarden Tools 4 Rent Artikel 1. Definities en algemene bepalingen 1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie

Correspondentie per E-mail wordt ook evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.

Correspondentie per E-mail wordt ook evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CTE Products & Leasing BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33262936. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions HBCS - ICT- Consultancy & Solutions ADVISING / NETWORKSOLUTIONS / AANLEG / INSTALLATIE / ONDERHOUD HOME & BUSINESS BREEDBAND SOLUTIONS / TELECOMMUNICATIE / INTERNETSERVICES HB Computer Services Elshof

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: BADÉ IMPORT EN EXPORT GROOTHANDEL B.V. TE STEENBERGEN NB Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: J. de Kruijf h.o.d.n. Timmerbedrijf Jan de Kruijf/De Kruijf Trappen Corssenpolderstraat 6 2807 LG Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------ Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: De Kopieerderij Industrieweg 60 8071 CV Nunspeet ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Artikel 1 Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten -ongeacht de benaming- en de uitvoering daarvan worden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen ALGEMENE VOORWAARDEN Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen Ingeschreven onder dossiernummer 09075523 bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente HOOFDSTUK BEGRIPSBEPALINGEN Aanbieding: Aanvullende

Nadere informatie