Algemene Voorwaarden van Neef Audio V.O.F., Gevestigd te s-gravenhage, geldig vanaf 1 januari 2011, K.v.K.-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van Neef Audio V.O.F., Gevestigd te s-gravenhage, geldig vanaf 1 januari 2011, K.v.K.-nr 27255936"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van Neef Audio V.O.F., Gevestigd te s-gravenhage, geldig vanaf 1 januari 2011, K.v.K.-nr SECTIE I ALGEMEEN_/ OVEREENKOMST VAN KOOP EN VERKOOP 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Neef Audio V.O.F., hierna te noemen Neef Audio, doet of namens Neef Audio gedaan worden, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt degene die van Neef Audio een aanbieding ontvangt of met Neef Audio een overeenkomst aangaat ter zake van koop en verkoop (mede begrepen in Sectie I), verhuur en lease (sectie II), advies, onderhoud en reparatie (sectie III) of van andere aard, aangeduid als Wederpartij. Hieronder wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Neef Audio een overeenkomst sluit, wil sluiten of heeft afgesloten of van Neef Audio een offerte heeft ontvangen, en behalve deze, ook diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen. 1.3 Sectie I (algemeen / overeenkomst van koop en verkoop) geldt voor alle tussen Neef Audio en Wederpartij te sluiten overeenkomsten, voor zover in de secties II (verhuur en lease) en III (advies, onderhoud en reparatie) hiervan niet wordt afgeweken. 1.4 In deze algemene voorwaarden wordt elke overeenkomst met Wederpartij, zoals ter zake van koop en verkoop of andere transacties zoals verhuur, advies, reparatie en onderhoud en andere, aangeduid als overeenkomst. De term overeenkomst houdt voor het goede begrip in deze algemene voorwaarden - tevens het totaal aan overeenkomsten tussen partijen in en omvat alle specifieke schriftelijke en mondelinge afspraken tussen partijen met inbegrip van deze algemene voorwaarden. 1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder zaken volstaan: alle door Neef Audio aan Wederpartij te leveren casu quo geleverde en/of tijdelijk ter beschikking gestelde zaken zoals visuele en geluidsapparatuur en voorts alle, al dan niet hieraan accessoir zijnde stoffelijke en niet-stoffelijke zaken. Indien hierna over zaken wordt gesproken wordt hier tevens de enkelvoudige vorm ervan verstaan. 1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip levering of leveren, met inbegrip van samenstellingen zoals leveringstermijn, volstaan: elke leveringshandeling respectievelijk elk handelen ter uitvoering van overeenkomsten van koop en verkoop, verhuur, lease, advies, reparatie, onderhoud. Onder geleverde zaken wordt verstaan alle door Wederpartij gekochte, gehuurde en geleasete zaken, genoten adviezen of zaken die Wederpartij terugontvangen heeft nadat deze door Neef Audio onderhouden of gerepareerd zijn. 1.7 In deze algemene voorwaarden verstaat men onder fabrikant diegene die zaken aan Neef Audio levert, zulks ter doorverkoping of verhuur aan Wederpartij. 1.8 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Wederpartij en Neef Audio gesloten overeenkomsten. 1.9 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Neef Audio en Wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden die daarvan deel uitmaken, prevaleren de bepalingen uit de schriftelijke neerlegging van die overeenkomst Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door Neef Audio niet erkend, tenzij deze door Neef Audio schriftelijk zijn aanvaard Door verwijzing naar deze voorwaarden in s, op facturen, offertes, briefpapier en dergelijke alsmede indien een mondelinge order wordt geplaatst, wordt Wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden. Neef Audio biedt daarbij Wederpartij steeds de mogelijkheid om van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te nemen, onder andere maar hiertoe niet beperkt het plaatsten van de algemene voorwaarden op haar website, op haar briefpapier, als schriftelijke hand-out en als bijlage in 1

2 correspondentie. Neef Audio zal voor opdrachtaanvaarding Wederpartij zoveel als mogelijk een kopie van de algemene voorwaarden verschaffen of wanneer dit niet mogelijk blijkt, Wederpartij informeren waar deze algemene voorwaarden te vinden zijn (zoals bij de Kamer van Koophandel en op haar website) Openingstijden van de werkplaats van Neef Audio zijn op afspraak. 2 Aanbiedingen 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld. 2.2 Onder aanbiedingen worden tevens offertes verstaan. 2.3 Neef Audio gaat uit van de juistheid en volledigheid van door Wederpartij te verstrekken informatie en verlangde specificaties, en zij zal haar aanbieding hierop baseren. 3 Prijzen 3.1 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Neef Audio behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen of andere prijsbepalende factoren, haar prijzen te wijzigen. 3.2 Voor zover niet anders overeengekomen, zijn de in de aanbieding genoemde prijzen in Euro s gesteld, exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering af magazijn. De prijzen zijn derhalve exclusief kosten voor reis en verblijf, verpakking, gebruiksklaar maken, in- en uitladen, vracht en assurantie. Deze kosten zullen separaat kunnen worden geoffreerd. 3.3 Voor bestellingen beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. 4 Overeenkomst 4.1 De overeenkomst komt tussen partijen tot stand na de door Neef Audio schriftelijk aan Wederpartij uit te brengen bevestiging dan wel doordat Neef Audio begonnen is met handelingen te verrichten ter uitvoering van de overeenkomst. 4.2 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door Neef Audio of dier personeel, of namens Neef Audio gedaan door vertegenwoordigers van Neef Audio, binden Neef Audio slechts indien deze door Neef Audio schriftelijk aan Wederpartij zijn bevestigd. 4.3 De inhoud van folders, algemene bedrijfsbrochures, webpublicaties en overig drukwerk binden Neef Audio niet, tenzij hiernaar in de overeenkomst tussen Wederpartij en Neef Audio uitdrukkelijk is verwezen. 4.4 Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte casu quo opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 4.5 Neef Audio is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden, waarvan de kosten aan Wederpartij zullen kunnen worden doorberekend conform een daartoe strekkende aanbieding. 4.6 Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van Neef Audio krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst of voordat de overeenkomst door bevestiging als bedoeld in lid 1 van dit artikel tot stand is gekomen. 4.7 Wederpartij verklaart jegens Neef Audio dat zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met Neef Audio, bevoegd is om deze overeenkomst te sluiten. 5 Intellectueel Eigendom 5.1 Alle afbeeldingen, modellen, tekeningen, kleuren, beeld- en woordmerken, opgenomen in prijscouranten, aanbiedingen, offertes, schriftelijke adviezen, folders en overeenkomsten en/of geplaatst op te verkopen, te verhuren, te leasen, te onderhouden of te repareren zaken, blijven eigendom van Neef Audio respectievelijk de fabrikant en mogen zonder uitdruk- 2

3 kelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 5.2 De in het vorige lid bedoelde merken, afbeeldingen, enzovoorts, dan wel type- of identificatienummers of tekens die door Neef Audio en/of de fabrikant zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd. 6 Gebruiksklaar Maken 6.1 Indien nodig, draagt Neef Audio zorg voor het gebruiksklaar maken en testen van aan Wederpartij te leveren zaken. De kosten van het gebruiksklaar maken en testen zijn afhankelijk van hoeveelheid en complexiteit van de apparatuur, de uitvoering ervan, de verlangde specificaties en overige werkzaamheden die Neef Audio op het moment van bestelling van de zaken door Wederpartij, noodzakelijk acht voor een goede aflevering. 6.2 Neef Audio is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen van bedoelde zaken betreft die een verbetering betekenen. 6.3 In geval Wederpartij de zaken via de website van Neef Audio koopt en Wederpartij een consument blijkt te zijn, heeft Wederpartij het recht gedurende 7 werkdagen na de datum van levering van de zaken zonder opgave van redenen eenzijdig te ontbinden. Neef Audio behoudt zich in dit geval het recht voor om van Wederpartij schriftelijke bevestiging van bedoelde ontbinding te verlangen. Indien dit betekent dat de zaken Neef Audio moeten worden opgehaald, zal Neef Audio het terug te betalen bedrag verminderen met de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken. Terugbetaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontbinding edoch na ontvangst van de betaling van kosten van bedoelde terugzending en de geretourneerde zaken. 6.4 Neef Audio behoudt zich het recht voor om in door haar te verkopen zaken zogenaamd chemisch DNA aan te brengen, zulks ter verbetering van de opsporingsmogelijkheden in geval diefstal. In voorkomend geval verschaft Neef Audio op eerste verzoek van Wederpartij terstond de codes en specificaties van het aangebrachte chemisch DNA. 7 Levertijd en -plaats 7.1 Levertijden en/of uitvoeringsperioden worden door Neef Audio bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer Neef Audio de bestelling casu quo reservering van Wederpartij heeft bevestigd alsmede de eventuele overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen. 7.2 Verlenging van de levertijd is mogelijk indien er sprake is van: 7.2.a andere omstandigheden dan die welke Neef Audio bekend waren toen zij de levertijd en/of de uitvoeringsperiode vaststelde, in welk geval de levertijd wordt verlengd met de periode die Neef Audio nodig heeft om de levering te kunnen verzorgen of de opdracht naar behoren uit te kunnen voeren; 7.2.b opschorting van verplichtingen door Neef Audio, in welk geval de levertijd wordt verlengd met de termijn van die opschorting. 7.3 Overschrijding van de levertijd verplicht Neef Audio niet tot enige vergoeding aan Wederpartij en geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of de afname te weigeren. 8 Levering en Risico-overgang 8.1 Wederpartij verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en rekeningafschrift. 8.2 Indien een levering franco huis is overeengekomen, verklaart Wederpartij in te stemmen met de vracht- en transportverzekeringscondities die gehanteerd worden door Neef Audio of de derde partij waarvan zij zich zal bedienen. Indien een dergelijke transportverzekering niet wordt afgesloten, geschiedt het door Neef Audio verzenden, laden en lossen voor risico en 3

4 rekening van Wederpartij en worden de zaken niet door Neef Audio tegen transportrisico verzekerd. 8.3 Het risico voor alle schade aan of door geleverde zaken gaat op Wederpartij over op het tijdstip en plaats van de juridische levering dan wel door de inontvangstname van Wederpartij. Ook schade als gevolg van beschadiging van de verpakking is voor rekening en risico van Wederpartij, tenzij hiervoor dekking wordt verleend door een afgesloten transportverzekering. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door Wederpartij niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van Neef Audio en worden deze voor risico en rekening van Wederpartij opgeslagen. 8.4 In geval van koop is Wederpartij is verplicht zaken af te nemen op het moment waarop deze aan haar worden geleverd. 8.5 Zaken welke bij Neef Audio ter bewerking, omwille van garantie, voor reparatie, ter advisering, voor onderhoud of inspectie zijn afgegeven, berusten onder Neef Audio voor risico van Wederpartij. Deze zaken worden tegen geen enkel risico verzekerd, met uitzondering van risico s die door Neef Audio middels een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een milieuaansprakelijkheidsverzekering of anderszins zijn verzekerd. 9 Reclame en Garantie 9.1 Door de ingebruikname of bewerking van de zaken door Wederpartij of doordat Wederpartij de zaken heeft doorgeleverd aan een derde, wordt de prestatie van Neef Audio als deugdelijk beschouwd. 9.2 Reclamering ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dient schriftelijk onder opgaaf van redenen en met een behoorlijke omschrijving van de gebreken per aangetekend schrijven en/of te geschieden ten kantore van Neef Audio, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de geleverde zaken. 9.3 Reclamering ter zake van niet-uiterlijk waarneembare gebreken dient schriftelijk onder opgaaf van redenen en met een behoorlijke omschrijving van de gebreken per aangetekend schrijven en/of te geschieden ten kantore van Neef Audio, uiterlijk 14 dagen na het moment waarop ontdekking van deze gebreken door Wederpartij redelijkerwijs mogelijk was. 9.4 De door Neef Audio te leveren garantie op alle door haar aan Wederpartij geleverde zaken, betreft onder meer een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Deze garantie is door Neef Audio aanvaard en wordt op gelijke wijze ook aan Wederpartij schriftelijk overhandigd. Indien Neef Audio zelf zaken heeft samengesteld uit onderdelen van diverse fabrikanten, hanteert Neef Audio een garantietermijn van 1 jaar. In aanvulling op deze fabrieks- en eigen garantie gelden in ieder geval de volgende uitsluitingen: 9.4.a de reclamering heeft betrekking op gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig, ondeugdelijk of onzorgvuldig gebruik of van andere, voor rekening en risico van Wederpartij komende oorzaken, zoals slijtage door normaal gebruik; 9.4.b de reclamering heeft betrekking op gebreken die zijn ontstaan als gevolg van het niet of niet volledig naleven van de voorschriften welke door de fabrikant in de gebruiksaanwijzing zijn gesteld; 9.4.c de geleverde zaken blijken door Wederpartij technisch te zijn gewijzigd; 9.4.d Wederpartij of een derde heeft geen, niet-tijdig, onjuist, vaktechnisch slecht en/of onoordeelkundig onderhoud uitgevoerd aan de zaken of heeft deze verwaarloosd, of de zaken kennen gebreken die voor rekening en risico van Wederpartij zoals beschadiging door inwerking van vocht - of van derden dienen te komen; 9.4.e gebreken zijn ontstaan door het niet-gebruik van originele onderdelen; 9.4.f de zaken zijn beschadigd door een val, vernieling, door een onjuist stroomgebruik of een combinatie van deze gevallen. 4

5 9.5 De in het vorige lid van dit artikel bedoelde fabrieks- en/of eigen garantie kan in de tijd door de fabrikant en/of Neef Audio worden bijgesteld, zoals tengevolge van technische verbeteringen aan visuele en/of audioapparatuur. Indien zulks geschiedt, informeert Neef Audio Wederpartij bij het sluiten van elke navolgende overeenkomst. 9.6 Indien een zogenaamde garantie aan huis is overeengekomen, wordt deze gedurende 1 jaar na levering van de zaken verleend. Op deze garantie zijn de in dit artikel omschreven bepalingen ter zake van garantieverlening tevens van toepassing. Bij de garantie aan huis wordt bovenop de geldende fabrieksgarantie geen kosten voor arbeid en voorrijkosten berekend. Indien de fabrikant van de geleverde zaken een langere garantietermijn hanteert dan 1 jaar dan wordt deze garantie ook door Neef Audio verleend met dien verstande dat voor de periode langer dan 1 jaar wel voorrijkosten door Neef Audio worden doorberekend aan Wederpartij. 9.7 Wederpartij dient Neef Audio in alle gevallen de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek welke aan Neef Audio dient te worden toegerekend, door Neef Audio respectievelijk de fabrikant te laten herstellen en/of een bewerking opnieuw te laten uitvoeren. Het bepaalde in artikel 10 lid 4, sub c van deze algemene voorwaarden is voorts van toepassing. 9.8 Een beroep op garantie kan enkel slagen, indien Wederpartij al haar verplichtingen jegens Neef Audio heeft voldaan. 9.9 Indien te eniger tijd nadat werkzaamheden door Neef Audio ter uitvoering van de in dit artikel neergelegde garantieverplichtingen jegens Wederpartij zijn aangevangen, blijkt dat Wederpartij geen recht op garantie heeft, dan is het bepaalde in artikel 26, lid 7 van overeenkomstige toepassing Indien Wederpartij terecht garantie claimt, is voor het ophalen, uitvoeren van reparaties en terugzenden naar de fabrikant van gebrekkige zaken het bepaalde in artikel 26, lid 4 van overeenkomstige toepassing. 10 Aansprakelijkheid 10.1 Neef Audio is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaken aan Wederpartij of aan derden Neef Audio is enkel aansprakelijk voor schade aan door Wederpartij geleverde zaken in de vorm van een uiterlijk of niet-uiterlijk gebrek dat niet is veroorzaakt door de gevallen als genoemd in lid 4 van voorgaand artikel en ingevolge de garantieregeling van het voorgaand artikel nog niet ongedaan gemaakt is Neef Audio is enkel aansprakelijk voor schade aan door Wederpartij geleverde zaken ten gevolge van een niet-deugdelijk uitgevoerde bewerking, indien Wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 7 van deze algemene voorwaarden, Neef Audio eerst in de gelegenheid heeft gesteld om de gebreken te herstellen en Neef Audio deze gebreken na een tweede poging niet heeft kunnen verhelpen Niet voor vergoeding komt in aanmerking: 10.4.a schade als gevolg van het niet-tijdig leveren van de zaken; 10.4.b bedrijfs- of gevolgschade, zoals stagnatieschade, gederfde winst aan de zijde van Wederpartij en schadeclaims wegens het niet afdragen aan verantwoordelijk instantie(s) zoals BUMA STEMRA en dergelijke, van de kosten voor de rechten over het gebruikte beschermde wereldrepertoire; 10.4.c aansluitend op artikel 8, lid 5 van deze algemene voorwaarden: opzichtschade. Hieronder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden door Neef Audio wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt, met uitzondering van schade wegens gebreken waarvoor garantie wordt verleend als bedoeld in het voorgaand artikel en zulks enkel in het geval Neef Audio de schade binnen redelijk te stellen termijn niet heeft kunnen verhelpen. In dat geval zal de maximum te honoreren schade de factuurwaarde van de schade geleden hebbende zaak bedragen; 5

6 10.4.d schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of nietleidinggevende ondergeschikten van Neef Audio Wederpartij dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak Wederpartij vrijwaart Neef Audio voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak die door Wederpartij aan een derde is geleverd, tenzij Wederpartij handelde in de uitoefening van een bedrijf dat de door Neef Audio geleverde zaken aan derden heeft doorverkocht Elke aansprakelijkheid van Wederpartij op grond van dit artikel vervalt na drie jaren na de levering van de zaken aan Wederpartij. 11 Betaling 11.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling van de facturen van Neef Audio te geschieden binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum of indien de zaken rechtstreeks af magazijn door Wederpartij worden opgehaald, op het moment van levering onder gelijktijdige afgifte van de bijbehorende factuur Betaling dient te geschieden à contant of op een door Neef Audio aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enige aftrek, korting of verrekening op een door Neef Audio aan te geven wijze. De op Neef Audio s bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend als betalingsdag Geschiedt een betaling in strijd met de in de leden 1 en 2 van dit artikel of hetgeen met Wederpartij anderszins is overeen-gekomen, dan is Wederpartij van rechtswege zonder een uitdrukkelijke ingebrekestelling in verzuim en op grond daarvan gehouden tot vergoeding van alle daardoor op de vordering vallende bijkomende kosten, waaronder zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten als bedoeld in 6:96 BW en een kredietrente van 1% per maand, waarbij delen van maanden gelijk gesteld worden met hele maanden Wanneer de in de het vorige lid van dit artikel genoemde kredietrente minder hoog is dan de wettelijke rente, geldt laatstgenoemde rente De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van 200,. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan genoemde 15%, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd Als Neef Audio in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt, voor rekening van Wederpartij De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien het faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van Wederpartij is aangevraagd of verleend, beslag op dier zaken of vorderingen wordt gelegd, de onderneming van Wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd of, in geval Wederpartij een natuurlijke persoon is, een verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden Blijft Wederpartij ook na een door of vanwege Neef Audio gedane ingebrekestelling in verzuim, dan is Neef Audio gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een enkele schriftelijke verklaring en is Wederpartij, naast de in dit artikel genoemde kosten eveneens gehouden tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:277 BW, welke schade nu voor alsdan minimaal op een bedrag van 750, wordt gesteld, behoudens het recht van Neef Audio het meerdere in rechte te vorderen In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 6

7 11.10 Neef Audio is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Wederpartij voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Neef Audio te verrichten prestaties, een en ander op door Neef Audio aan te geven wijze. 12 Retentierecht & Eigendomsvoorbehoud 12.1 Wanneer Neef Audio zaken van Wederpartij voor of ingevolge reparatie, garantie, aanpassing en/of onderhoud onder haar heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot aan het moment van betaling van al het door Wederpartij aan Neef Audio verschuldigde, tenzij Wederpartij voor zulke betaling genoegzame zekerheid heeft gesteld. Neef Audio heeft dit retentierecht eveneens op grond van eventuele eerdere overeenkomsten waaruit Wederpartij nog betalingen verschuldigd is Voor zover Neef Audio aan Wederpartij zaken levert, welke niet eerder in bezit van of in eigendom toebehoorden aan Wederpartij alsook waarvoor zij niet als houdster kon worden aangemerkt, gaat niettegenstaande de levering der zaken het eigendom pas over op Wederpartij nadat laatstgenoemde al hetgeen zij ter zake van de zaken aan Neef Audio verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom en eventueel ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigde toeslagen, rente en kosten Het staat Wederpartij niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Neef Audio de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten haar bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren Bij beslag op haar zaken, (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, in geval van een verleende schuldsaneringsregeling of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Neef Audio dreigen te worden geschaad, zal Wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Neef Audio. Wederpartij verbindt zich nu reeds voor alsdan in het zicht van beslag, een surséance van betaling, faillissement of schuldsaneringsregeling - de zaken voor zoveel als mogelijk te separeren van andere zaken in haar onderneming of persoonlijke inboedel, teneinde boedel- of navenante kosten ten laste van Neef Audio zo veel mogelijk te beperken. Voor zoveel als mogelijk levert Wederpartij bedoelde zaken vóór het tijdstip van het intreden van de surséance van betaling, beslag, faillissement of schuldsaneringsregeling, terug aan Neef Audio. 13 Overmacht 13.1 Neef Audio kan haar verplichtingen ter zake van garantie, levering, verhuur, reparatie en/of onderhoud geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, zonder tot vergoeding van schade, kosten en interesten aan Wederpartij gehouden te zijn, indien zij door omstandigheden die bij het sluiten van deze overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd om haar verplichtingen na te komen. In dergelijke omstandigheden zijn mede begrepen maar hiertoe niet beperkt: het door de fabrikant of leveranciers niet of niet-tijdig voldoen aan hun verplichtingen jegens Neef Audio, het weer, het verkeer, overstromingen, bedrijfsstoringen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen en materialen, sociale acties zoals stakingen, overheidsmaatregelen en werkonderbrekingen en/of kwalitatieve / kwantitatieve handelsrestricties en voorts alle van de wil van partijen onafhankelijke casu quo onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst jegens Wederpartij redelijkerwijs niet meer van Neef Audio kan worden verlangd Het recht tot opschorting zoals bedoeld in het voorgaand lid vervalt na verloop van zes maanden dat de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming voortduurt of indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat Wederpartij recht heeft op vergoeding van enige schade Neef Audio behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de 7

8 uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht. 14 Annulering Bestelling / Beëindiging Overeenkomst 14.1 Annuleren van de overeenkomst, met uitzondering van het bepaalde ter zake van de overeenkomsten voortvloeiende uit Sectie II en III, door Wederpartij is niet mogelijk. 15 Verzekering 15.1 Neef Audio sluit zelfstandig geen verzekeringsovereenkomsten af maar kan in haar publicaties haar klantenkring attent maken op verzekeringsproducten Neef Audio wijst Wederpartij erop dat in de gevallen als omschreven in lid 4 van artikel 9, de zaken niet meer verzekerbaar kunnen zijn In geval partijen garantie aan huis overeenkomen of een overeenkomst van reparatie en onderhoud sluiten, verplicht Wederpartij de zaken verzekerd te houden. 16 Overige Bepalingen & Rechts- / Forumkeuze 16.1 Indien één der bedingen in deze algemene voorwaarden als nietig wordt geoordeeld of mocht strijden met een enige wettelijke bepaling, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing Ten aanzien van alle geschillen rijzende ter zake van of in verband met aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten, zal de rechter te s-gravenhage bevoegd zijn, onverminderd het recht van Neef Audio om Wederpartij in het arrondissement van de feitelijke plaats van vestiging in rechte te betrekken. Sectie II VERHUUR / LEASE 17 Levering, Beheer en Terugbezorging bij Huur 17.1 Tenzij anders is overeengekomen dient Wederpartij gehuurde zaken, hierna te noemen het Gehuurde, zelf bij Neef Audio op te halen en bij het beëindigen van de huurtermijn terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het Gehuurde is voor rekening en risico van Wederpartij. In geval het Gehuurde door Neef Audio zelf op een door Wederpartij aan te wijzen plek wordt geïnstalleerd, draagt Wederpartij er zorg voor dat Neef Audio de met de installatie gemoeide werkzaamheden ongehinderd en veilig kan uitvoeren alsmede dat er voldoende mogelijkheden zijn om de zaken op het stroomnet aan te sluiten Wederpartij wordt geacht bij ontvangst het Gehuurde op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen Indien Neef Audio zich jegens Wederpartij heeft verplicht het Gehuurde te bezorgen, zal Neef Audio ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling Wederpartij is verantwoordelijk voor het Gehuurde zolang deze in haar beheer is, te weten vanaf het moment van de inontvangstname tot het moment van terugontvangst door Neef Audio. 18 Duur van een Huurovereenkomst 18.1 Huurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur Wederpartij is verplicht om het Gehuurde uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip bij Neef Audio terug te bezorgen, bij gebreke waarvan Wederpartij ten behoeve van Neef Audio een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het Gehuurde voor iedere dag 8

9 dat het gehuurde te laat wordt terugbezorgd. 19 Schade en Gebreken aan het Gehuurde 19.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 9, leden 2 en 3, is Wederpartij verplicht elke schade en elk gebrek aan het Gehuurde onmiddellijk aan Neef Audio te melden. Zonder toestemming van Neef Audio mag Wederpartij niet tot reparatie overgaan Veranderingen en/of reparatie aan het Gehuurde zal Neef Audio slechts in eigen werkplaats aanbrengen casu quo verrichten Gebreken of schade aan het Gehuurde geven Wederpartij geen enkel recht jegens Neef Audio, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding. 20 Aansprakelijkheid met Betrekking tot het Gehuurde 20.1 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het door haar Gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook, zoals maar hiertoe niet beperkt schade die veroorzaakt is door derden op het moment dat het Gehuurde in het bezit zijn van Wederpartij. In laatstgenoemd geval is wettelijke aansprakelijkheid van toepassing Indien het Gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van Wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden), zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal Wederpartij aan Neef Audio verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging Voor schade die aan Wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het Gehuurde zou kunnen ontstaan, is Neef Audio niet aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het Gehuurde. Wederpartij zal Neef Audio voor alle aanspraken van derden vrijwaren Neef Audio is in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen van afval dat is ontstaan tijdens of onder een huurovereenkomst dat is voortgebracht door (zaken van) Neef Audio, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dit geldt ook voor het Gehuurde dat of zaken die dienen te worden gereinigd. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals schuim, confetti, drank, rook, rookvloeistof, enzovoorts. 21 Verplichtingen Wederpartij in geval van Huur 21.1 Wederpartij is verplicht het Gehuurde overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 21.1.a het Gehuurde overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen; 21.1.b het Gehuurde niet te gebruiken voor andere doeleinden dan is beschreven in de bedieningsvoorschriften; 21.1.c geen veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen; 21.1.d de vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) van Neef Audio, te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen; 21.1.e aanspraken van derden op het Gehuurde af te wijzen en Neef Audio ter zake te vrijwaren; 21.1.f niet zonder toestemming van Neef Audio buiten te gebruiken; 21.1.g niet zonder toestemming van Neef Audio te gebruiken in zwembaden, stranden en andere vochtige omgevingen; 21.1.h onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Neef Audio te doen geschieden; 21.1.i alle door Neef Audio of de fabrikant voorgeschreven veiligheidsprotocollen ter zake van de installatie, gebruik, enzovoorts in acht te nemen; 9

10 22 Waarborgsom 22.1 Wederpartij is verplicht wanneer zij zaken huurt van Neef Audio, voordat zij het Gehuurde in ontvangst neemt, zich te legitimeren aan Neef Audio en de door Neef Audio vast te stellen waarborgsom te voldoen Neef Audio behoudt zich het recht voor vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de waarborgsom evenals de kosten van schoonmaken als omschreven in artikel 24, lid 5 en reparatie/onderhoud als in artikel 26 en verder omschreven Neef Audio is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment Wederpartij aan al haar verplichtingen tegenover Neef Audio heeft voldaan, aan Wederpartij terug te geven. 23 Vervanging 23.1 Indien Wederpartij blijvend niet in staat is, om welke reden dan ook, het Gehuurde aan Neef Audio terug te bezorgen, dient Wederpartij aan Neef Audio een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst. 24 Beëindiging van een Huurovereenkomst 24.1 Een huurovereenkomst kan, nadat de uitvoering van de prestatie door Neef Audio is aangevangen, te allen tijde door partijen met een termijn van 5 dagen worden opgezegd, tenzij de desbetreffende zaken voor een kortere periode zijn gehuurd Indien betaling op een door Neef Audio aan Wederpartij gezonden factuur niet binnen de vastgestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, behoudt Neef Audio zich het recht voor om toekomstige boekingen en/of huurovereenkomsten af te zeggen, zonder verantwoordelijk te zijn voor de daar uit voor Wederpartij voortvloeiende kosten. Wederpartij blijft verplicht tot betaling van de openstaande factuur Een huurovereenkomst kan door Wederpartij uiterlijk 5 dagen voor uitvoering van de door Neef Audio aan Wederpartij te leveren prestatie, worden opgezegd. In dat geval rekent Neef Audio 10% van het overeengekomen bedrag. Wanneer Neef Audio kosten heeft gemaakt ter voorbereiding van bedoelde, door haar te verrichten prestatie, kan Neef Audio deze kosten in rekening brengen bij Wederpartij Indien Wederpartij een huurovereenkomst wenst te beëindigen, korter dan 5 dagen voor uitvoering van de door Neef Audio aan Wederpartij te leveren prestatie, zonder dat er sprake is van enige tekortkoming van de kant van Wederpartij, wordt deze beëindigd door een aansluitende verklaring door Neef Audio die de wens op beëindiging honoreert. Neef Audio heeft in dat geval recht op vergoeding van alle schade, zoals geleden verlies, winstderving en gemaakte kosten Bij beëindiging van een huurovereenkomst zal het Gehuurde in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van Neef Audio worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het Gehuurde gebrek vertoont of beschadigd is casu quo dat Wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Neef Audio gerechtigd Wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 25 Lease 25.1 Partijen kunnen overeenkomen dat de door Wederpartij van Neef Audio af te nemen visuele en geluidsapparatuur wordt ondergebracht bij een financieringsmaatschappij, waarmee Neef Audio samenwerkt Door het sluiten van de overeenkomst met de financieringsmaatschappij verklaart Wederpartij dat zij instemt met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de betreffende financieringsmaatschappij. Tevens verklaart Wederpartij dat de door haar opgegeven gegevens in de overeenkomst met de financieringsmaatschappij juist en volledig zijn. 10

11 SECTIE III OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ADVIES, REPARATIE & ONDERHOUD 26 Advies, Reparatie & Onderhoud 26.1 Neef Audio zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, echter kan in geval van reparatie geen garantie geven dat de door Wederpartij in reparatie gegeven zaken ook hersteld kunnen worden, tenzij Neef Audio aan Wederpartij hiervoor een schriftelijke garantie verstrekt Partijen kunnen een overeenkomst ter zake van advisering, reparatie en onderhoud sluiten ter zake van de van Neef Audio betrokken zaken Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst als bedoeld in deze sectie, een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief B.T.W. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Neef Audio Werkzaamheden ter zake van onderhoud van of reparaties aan de geleverde zaken worden door Neef Audio zoveel mogelijk op de normale verblijfplaats van de zaken uitgevoerd. Wanneer de aard van de werkzaamheden of de routeplanning van die dag hier aanleiding toe geeft kan Neef Audio besluiten de zaken mee te nemen om de werkzaamheden of reparatie uit te voeren op een andere locatie Achterstalligheid in de verplichtingen van Wederpartij geeft Neef Audio het recht om haar prestaties ingevolge de overeenkomst van advies, reparatie en onderhoud op te schorten In geval van vervreemding of diefstal kan Wederpartij de overeenkomst van reparatie en onderhoud opzeggen tegen het eind van elke kalendermaand met een opzegtermijn van één kalendermaand Wanneer er geen sprake is van garantie kunnen kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen door Neef Audio worden doorberekend aan Wederpartij, voor zover niet anderszins is bepaald in een tussen partijen gesloten overeenkomst van reparatie en onderhoud Indien sprake is van één van de in lid 4 van artikel 9 genoemde gevallen, dan heeft Neef Audio het recht een additionele vergoeding Wederpartij in rekening te brengen, onverminderd het recht voor Neef Audio om de overeenkomst van reparatie en onderhoud in deze gevallen te beëindigen In afwijking van de garantietermijn als omschreven in artikel 9, lid 4 geldt bij reparatie door Neef Audio van zaken die in eigendom toebehoren van Wederpartij, een garantietermijn van 3 maanden, echter alleen ingeval Neef Audio aan Wederpartij een schriftelijke garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft afgegeven. 27 Vervangende Zaken 27.1 Neef Audio behoudt zich het recht voor aan Wederpartij (levering van) vervangende zaken te weigeren, indien sprake is van één van de in lid 4 van artikel 9 bedoelde gevallen. In alle andere gevallen heeft Wederpartij recht op vervangende zaken, welke niet gelijkwaardig hoeft te zijn aan haar eigen zaken. Het eigendom van de vervangende zaken blijft bij Neef Audio. Op verzoek van Neef Audio dient deze vervangende zaken te allen tijde direct geretourneerd te worden. Bij diefstal of schade aan de vervangende zaken geldt een eigen risico van 100, voor Wederpartij. Dit bedrag dient Wederpartij te betalen aan Neef Audio binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur voor dit eigen risico Indien er voor de reparatie van zaken geen onderdelen leverbaar zijn door de fabrikant, vervalt het recht op eventuele vervangende zaken. 11

12 28 Voorbehoud Weigering Onderhoud / Reparatie 28.1 Neef Audio behoudt zich het recht voor om onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden te weigeren: 28.1.a indien Wederpartij zaken zelf technisch heeft veranderd; 28.1.b de te onderhouden of te repareren zaken zodanig verouderd is, dat met een dergelijk onderhoud of reparatie veiligheidsrisico s onacceptabel worden verhoogd en/of in geval geen vervangende onderdelen kunnen worden verkregen of slechts tegen onacceptabel hoge kosten; 28.1.c ingeval een verandering aan de zaken valt onder in sectie I van deze algemene voorwaarden omschreven garantie, in welk geval eerstens de daarmee samenhangende verplichtingen van Neef Audio jegens Wederpartij zullen worden uitgevoerd. 29 Beëindiging Advies-, Reparatie- & Onderhoudsovereenkomst 29.1 Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing. 12

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verhuurvoorwaarden

Algemene Leverings- en Verhuurvoorwaarden Algemene Leverings- en Verhuurvoorwaarden 1. Algemene voorwaarden A. Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Kilinclar Automaterialen B.V. Edisonstraat RT ZOETERMEER

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Kilinclar Automaterialen B.V. Edisonstraat RT ZOETERMEER Artikel 1: Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Kilinclar Automaterialen B.V. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FFM V.O.F. 1.Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden FFM V.O.F. 1.Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden FFM V.O.F. 1.Algemene voorwaarden 1.Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Karaokesetverhuur

Huurvoorwaarden Karaokesetverhuur Huurvoorwaarden Karaokesetverhuur 1.Algemene voorwaarden 1.Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode;

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode; Verhuurvoorwaarden Artikel 1 Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot 1 augustus 2009. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden 1 Algemeen / Definities 1.1. Onder Designer Kollektiv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de VOF Designer Kollektiv gevestigd te Hilversum.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

AV V.O.F HUISFEESTJES.NL

AV V.O.F HUISFEESTJES.NL AV V.O.F HUISFEESTJES.NL Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt de opdrachtgever geacht stilzwijgend met onderstaande voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. van. P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. van. P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV.

Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV. Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV. 1.Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer. 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN van Heijblom Koffie, gevestigd te Etten-Leur Artikel 1: toepasselijkheid Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 : Algemeen. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3: Overeenkomsten Algemene Voorwaarden Artikel 1 : Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bescreenshop.be betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. ALGEMENE VOORWAARDEN Zonweringspaleis Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. Pagina 1/5 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van : Backline Audiovisual Projects V.O.F. Te : 5571 SL Bergeijk Aan : Eijkenakker 2 KvK : 17212166 ALGEMEEN 1. Onder de opdrachtgever wordt in deze

Nadere informatie