Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Woord vooraf 5 Inhoudstafel 7 Lijst van afkortingen 23 Inleiding 27 Afd. 1. Bepaling van de belasting 27 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 29 Afd. 3. Functies van de belasting Financiële functie Economische functie Sociale functie 36 Afd. 4. Belastingheffende instanties 37 Afd. 5. Beginselen van de belastingheffing Principes voortvloeiend uit de Grondwet 38 A. Geen belasting zonder wet. Het legaliteitsbeginsel en het ontstaan van de belastingwet 38 B. Eénjarigheid van de belasting. Het éénjarigheidsbeginsel 53 C. Het gelijkheidsbeginsel Principes voortvloeiend uit het publiekrechtelijk karakter van de belastingwet 59 A. De belastingwet is van openbare orde 61 B. De belastingwet moet beperkend worden geïnterpreteerd 67 C. De belastingwet heeft geen terugwerkende kracht 68 D. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn ook in belastingzaken van toepassing 71 E. Naast zuiver fiscale sancties kan de belastingwet in strafrechtelijke sancties voorzien 76 Afd. 6. Gemeenschappelijke fiscale geschilprocedure 89 Afd. 7. Veralgemening van de bestaande rulingpraktijk 92 Afd. 8. Indeling van de belastingen 94 Afd. 9. Opbrengst van de belastingen Staatsbelastingen Lokale en regionale belastingen 96 Afd. 10. Administratieve inrichting 97 Afd. 11. Rekenhof 99 Afd. 12. Ombudsman 100 Afd. 13. Fiscale bemiddeling 102 Afd. 14. Tegemoetkomingen voor fiscale spijtoptanten en maatregelen ter bevordering van een correcte belastinginning Eenmalige bevrijdende aangifte Fiscale regularisatie Maatregelen ter bevordering van een correcte belasting inning 108 7

2 Afd. 15. Afschaffing effecten aan toonder 110 Boek I. Staatsbelastingen 113 Deel I. Inkomstenbelastingen 113 Titel I. Inleiding 113 Hfdst. I. De verschillende inkomstenbelastingen 113 Hfdst. II. Ontstaan en ontwikkeling 113 Hfdst. III. Definities 115 Titel II. Personenbelasting 126 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen personen en territorialiteit van de belasting 126 Hfdst. II. Grondslag van de belasting 127 Afd. 1. Algemene bepaling van het belastbare inkomen 127 Afd. 2. Inkomen van onroerende goederen Synthese Belastbare inkomsten 129 A. Voor in België gelegen onroerende goederen 129 B. Voor in het buitenland gelegen onroerende goederen 131 C. Voor de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten Vaststelling van het netto-inkomen 132 A. Forfaitaire tegemoetkoming voor eigenaarsonderhoud 132 B. Interesten en termijnen Het kadastraal inkomen 136 A. Bepaling van het kadastraal inkomen 136 B. Aangifte 137 C. Vaststelling van het kadastraal inkomen 137 D. Perequatie, herziening en herschatting van de kadastrale inkomens. Indexering 139 E. Invoegetreding van de nieuw vastgestelde of herziene kadastrale inkomens 140 F. Procedure Vrijstellingen en verminderingen 141 A. Private goederen bestemd voor openbare eredienst, onderwijs of weldadigheid 141 B. Loopbaanpacht en langetermijnpacht 143 C. Eigen woning 143 D. Onbewoonde, improductieve of vernielde eigendommen 144 E. Woningaftrek Onroerende inkomsten met beroepskarakter 148 Afd. 3. Inkomen van roerende goederen en kapitalen Bepaling 149 A. Dividenden 149 B. Interest 156 C. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 166 D. Inkomsten begrepen in zekere renten 166 8

3 E. Inkomsten in natura Vaststelling van het netto-inkomen 167 A. Inkomsten uit roerende kapitalen 167 B. Inkomsten van verhuring van roerende goederen Duurzame deglobalisatie van de roerende inkomsten met ingang van het aanslagjaar Roerende inkomsten met beroepskarakter 169 Afd. 4. Beroepsinkomen Belastbare inkomsten 170 A. Winst 171 B. Baten 184 C. Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid 186 D. Bezoldigingen 188 E. Pensioenen Vrijgestelde inkomsten 214 A. Sociale en culturele vrijstellingen 214 B. Vrijgestelde pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden 220 C. Stelsel van de meerwaarden 221 D. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen Vaststelling van het netto-inkomen 243 A. Beroepskosten 243 B. Forfaitaire aftrek voor beroepskosten 266 C. Economische vrijstellingen 270 D. Beroepsverliezen 277 E. Aftrekken van het totale beroepsinkomen 280 Afd. 5. Divers inkomen Opsomming Echtgenoten en wettelijk samenwonenden Diverse inkomsten met beroepskarakter 293 Afd. 6. Van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen 293 Afd. 7. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden Grondregel Meewerkinkomen Huwelijksquotiënt Correctiemaatregel Het begrip beroepsinkomsten Bijzondere regelingen 311 Hfdst. III. Berekening van de belasting 313 Afd. 1. Gewoon stelsel van aanslag Van belasting vrijgesteld inkomen 313 A. Basisvrijstelling ten gunste van alle belastingplichtigen 313 B. Aanvullende vrijstelling voor personen ten laste 313 C. Diverse aanvullende vrijstellingen 316 D. Wie zijn personen ten laste? 317 E. Aanrekening van het vrijgestelde inkomen Belastingtarief Jaarlijkse indexering 321 9

4 10 4. Belastingkredieten 322 A. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming 322 B. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten Verminderingen 326 A. Vermindering voor het lange termijnsparen 326 B. Verhoogde vermindering voor het bouwsparen 342 C. Vermindering voor uitgaven betaald aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor dienstencheques 344 D. Vermindering voor energiebesparende uitgaven en voor passiefhuizen 346 E. Vermindering voor woningrenovatie in het kader van het grootstedenbeleid 349 F. Vermindering voor obligaties van het Kringloopfonds 350 G. Vermindering voor obligaties van het Startersfonds 351 H. Vermindering voor de verwerving van milieuvriendelijke auto s 351 I. Vermindering voor obligaties van het Fonds ter reductie van de globale energiekost 353 J. Vermindering voor de vernieuwing van huurwoningen 353 K. Vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak of brand 354 L. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 354 M. Vermindering voor overwerk 358 N. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland 360 O. Regionale verminderingen Vermeerderingen 365 A. Aanvullende crisisbijdrage 365 B. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan 366 C. Aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting 370 Afd. 2. Bijzondere stelsels van aanslag Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente Afzonderlijke aanslagen 374 A. Belasting tegen een aanslagvoet van 33 % 374 B. Belasting tegen een aanslagvoet van 10 % 376 C. Belasting tegen een aanslagvoet van 15 % 379 D. Belasting tegen een aanslagvoet van 25 % 380 E. Belasting tegen een aanslagvoet van 20 % 380 F. Belasting tegen een aanslagvoet van 10, 15, 20 of 25 % 380 G. Belasting tegen een aanslagvoet van 25 % 381 H. Belasting tegen een aanslagvoet van 16,5 % 381 I. Belasting tegen de gemiddelde aanslagvoet m.b.t. het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad 386

5 J. Belasting tegen de aanslagvoet m.b.t. het geheel van de andere belastbare inkomsten 387 K. Belasting tegen een aanslagvoet van 10,38 % 388 Afd. 3. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting 388 Afd. 4. Bonificatie voor E-gov. 388 Titel III. Vennootschapsbelasting 390 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen 390 Hfdst. II. Grondslag van de belasting 400 Afd. 1. Algemene bepalingen Principiële verwijzing naar de regels van de personenbelasting Gestort kapitaal 401 A. Begrip 401 B. Uitgiftepremies 403 C. Uitgifte van winstbewijzen 403 D. Rentegevende voorschotten 404 E. Inbrengverrichtingen 404 Afd. 2. Belastinggrondslag Naar Belgisch recht opgerichte vennootschappen Naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen Verkrijging van eigen aandelen Gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen 414 Afd. 3. Vrijgestelde inkomsten Meerwaarden 416 A. Algemeen 416 B. Bijzonderheden Gewestelijke steunmaatregelen Verzekeringsondernemingen Investeringen in audiovisuele producties Investeringsreserve Kapitaalvergoedingen in het kader van de economische heropleving 431 Afd. 4. Vaststelling van het netto-inkomen Beroepskosten Vaststelling van het belastbare inkomen 444 A. Algemeen 444 B. Eerste bewerking. Vaststelling van het inkomen van het belastbare tijdperk 445 C. Tweede bewerking. Onderverdeling van het fiscaal resultaat volgens zijn oorsprong 446 D. Derde bewerking. Aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winst en van de niet-belastbare bestanddelen 446 E. Vierde bewerking. Aftrek van de definitief belaste inkomsten (DBI) en van de vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) 447 F. Vijfde bewerking: Belastingaftrek voor octrooi-inkomsten 460 G. Zesde bewerking. Belastingaftrek voor risicokapitaal

6 H. Zevende bewerking. Aftrek van de vorige beroepsverliezen 468 I. Achtste bewerking. Investeringsaftrek 476 Afd. 5. Ontbinding en vereffening Verdeling van het maatschappelijk vermogen Met verdeling van het maatschappelijk vermogen gelijkgestelde verrichtingen 485 A. Fusie 485 B. Splitsing 486 C. Partiële fusie of splitsing 486 D. Ontbinding zonder verdeling 487 E. Omzetting 487 F. Verandering van nationaliteit 487 G. Erkenning als vastgoed-bevak of als PRIVAK Het fusieregime 488 A. Historiek 489 B. Krachtlijnen 490 C. Voorwaarden 491 D. Belastingneutrale fusie of splitsing 492 E. Partiële splitsing of afsplitsing 503 Hfdst. III. Berekening van de belasting 508 Afd. 1. Gewoon stelsel van aanslag Algemeen belastingtarief Bijzondere belastingtarieven Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Vermindering voor inkomsten uit het buitenland Aanvullende crisisbijdrage Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan 519 Afd. 2. Afzonderlijke aanslagen 519 Afd. 3. Bijzondere fiscale stelsels Historiek Coördinatiecentra Distributiecentra Dienstencentra Beleggingsvennootschappen Inschakelingsbedrijven Coöperatieve participatievennootschappen Zeescheepvaart Organisme voor de Financiering van Pensioenen 538 Titel IV. Rechtspersonenbelasting 540 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen 540 Hfdst. II. Grondslag en berekening van de belasting 541 Afd. 1. Alle soorten van rechtspersonen 541 Afd. 2. Rechtspersonen van de tweede soort 542 Afd. 3. Rechtspersonen van de derde soort

7 Titel V. Belasting van niet-inwoners 546 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen personen 546 Hfdst. II. Grondslag en berekening van de belasting 547 Afd. 1. Belastbare inkomsten 547 Afd. 2. Grondslag en berekening van de belasting per categorie van belastingplichtigen Natuurlijke personen Vennootschappen en verenigingen met winstoogmerk Vreemde Staten en verenigingen zonder winstoogmerk Overige niet-inwoners 566 Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen 567 Hfdst. I. Storting van de belasting door voorheffing 567 Afd. 1. Algemene bepalingen 567 Afd. 2. Onroerende voorheffing Schuldenaars Aanslagjaar Opeisbaarheid en invordering Grondslag en aanslagvoet Vrijstellingen Verminderingen Kwijtschelding of proportionele vermindering Bijzondere regionale tegemoetkomingen 585 Afd. 3. Voorheffingen op roerende inkomsten Roerende voorheffing 587 A. Schuldenaars 587 B. Opeisbaarheid en invordering 590 C. Aanslagvoet 591 D. Voornaamste heffingsregels 592 E. Bevrijdende roerende voorheffing Fictieve roerende voorheffing Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 623 Afd. 4. Bedrijfsvoorheffing 627 Afd. 5. Belastingkredieten 635 A. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming 636 B. Belastingkrediet voor kinderen ten laste 636 C. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten 637 D. Belastingkrediet voor inschrijving op ARKimedes-fondsen 637 E. Belastingkrediet voor inschrijving op ARKimedes- Fondsen 637 Hfdst. II. Verrekening van de voorheffingen 637 Afd. 1. Personenbelasting 638 Afd. 2. Vennootschapsbelasting 641 Afd. 3. Rechtspersonenbelasting 644 Afd. 4. Belasting van niet-inwoners

8 Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen 645 Hfdst. I. Algemene bepalingen 645 Hfdst. II. Aangifte 647 Afd. 1. Aangifte inzake inkomstenbelastingen 647 Afd. 2. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing 649 Afd. 3. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven 650 Afd. 4. Identificatie van de belastingplichtige 650 Afd. 5. Bewijskracht van aangiften 650 Hfdst. III. Onderzoeks- en controlerechten van de Administratie 651 Afd. 1. Plichten van de belastingplichtige Voorlegging van boeken en bescheiden Verstrekking van inlichtingen Toegang tot bedrijfslokalen, werven en privé-woningen Boekhoudverplichting 654 Afd. 2. Plichten van derden 654 Afd. 3. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen 655 Afd. 4. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek t.a.v. de belastingplichtige en van derden 657 Afd. 5. Uitwisseling van inlichtingen tussen fiscale besturen 658 Afd. 6. Wederzijdse bijstand in EG-verband 659 Afd. 7. Wederzijdse bijstand in OESO-verband 662 Afd. 8. Europees arbitrageverdrag 663 Hfdst. IV. Bewijsmiddelen van de Administratie 665 Afd. 1. Beginsel 665 Afd. 2. Bijzondere bewijsmiddelen 665 Afd. 3. Niet-tegenstelbaarheid van bepaalde verrichtingen 668 Afd. 4. Ruling 671 Hfdst. V. Aanslagprocedure 675 Afd. 1. Wijziging van de aangifte 675 Afd. 2. Aanslag van ambtswege 676 Hfdst. VI. Aanslag 677 Afd. 1. Aanslagjaar 677 Afd. 2. Belastbaar tijdperk 677 Afd. 3. Aanslagtermijnen Gewone aanslagtermijn Aanslagtermijn van drie jaar of vijf jaar Nieuwe aanslag na vernietiging van een onregelmatige aanslag Subsidiaire aanslag Bijzondere aanslagtermijnen 682 Hfdst. VII. Rechtsmiddelen 685 Afd. 1. Administratief beroep 685 Afd. 2. Gerechtelijk beroep 692 Hfdst. VIII. Invordering van de belasting 695 Afd. 1. Belastingschuldigen Algemeen beginsel Echtgenoten en wettelijk samenwonenden

9 3. Feitelijk gescheiden echtgenoten Overleden belastingplichtige Aannemer Betwiste aanslagen 704 Afd. 2. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen Roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing Ten kohiere gebrachte directe belastingen en onroerende voorheffing Over hun geheel onverwijld betaalbare belastingen en voorheffingen Bescherming van personen die tegelijk schuldeiser en schuldenaar zijn van sommige openbare besturen en instellingen van openbaar nut Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen 706 Afd. 3. Interesten 708 Afd. 4. Verjaring 711 Afd. 5. Vervolgingen 713 Afd. 6. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering 714 Hfdst. IX. Sancties 720 Hfdst. X. Aanvullende crisisbijdrage 721 Deel II. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 724 Hfdst. I. Verkeersbelasting op de autovoertuigen 724 Afd. 1. Bepaling 724 Afd. 2. Vrijstellingen 725 Afd. 3. Tarieven 726 Afd. 4. Verminderingen 728 Afd. 5. Lokale belastingen 729 Afd. 6. Kwijting 729 Afd. 7. Controle 729 Afd. 8. Procedure 729 Afd. 9. Inschrijving van de voertuigen 730 Hfdst. II. Belasting op de spelen en de weddenschappen 730 Afd. 1. Bepaling 730 Afd. 2. Vrijstellingen 730 Afd. 3. Tarief 731 Afd. 4. Aangifte 732 Afd. 5. Controle 732 Hfdst. III. Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 733 Afd. 1. Bepaling 733 Afd. 2. Tarieven 733 Afd. 3. Aangifte en controle 734 Hfdst. IV. Belasting op de inverkeerstelling 734 Afd. 1. Bepaling 735 Afd. 2. Vrijstelling 736 Afd. 3. Tarieven 736 Afd. 4. Kwijting 738 Afd. 5. Controle

10 Afd. 6. Regionale en lokale belastingen 740 Hfdst. V. Accijnscompenserende belasting 740 Afd. 1. Bepaling 740 Afd. 2. Tarieven 740 Afd. 3. Vrijstellingen en verminderingen 741 Afd. 4. Inwerkingtreding 741 Hfdst. VI. Eurovignet 742 Afd. 1. Bepaling 742 Afd. 2. Vrijstellingen 743 Afd. 3. Tarieven 743 Afd. 4. Kwijting, controle en sanctie 745 Afd. 5. Inwerkingtreding 745 Hfdst. VII. Belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschappen 746 Afd. 1. Operationeel kader 746 Afd. 2. Fiscaal statuut van de participatie 748 Afd. 3. Algemeen voorbeeld 749 Afd. 4. Inwerkingtreding 750 Deel III. Indirecte belastingen 751 Titel I. Belastingen op het rechtsverkeer 752 Hfdst. I. Belastingen over de toegevoegde waarde 752 Inleiding 752 Afd. 1. Bepaling, aard, werking van de BTW, enkele preliminaire definities en geografisch toepassingsgebied Bepaling van de BTW Aard van de belasting Werking van de belasting Enkele preliminaire definities Geografisch toepassingsgebied 761 Afd. 2. Belastbare handelingen Leveringen van goederen in België 762 A. Algemeen regime 762 B. Ficties van de wet Diensten 779 A. Algemeen regime 779 B. Ficties van de wet Invoer 797 A. Historiek 797 B. Algemeen regime inzake invoer 799 C. Begrip invoer 800 D. Invoer in België 801 E. Tijdstip van de opeisbaarheid van de belasting 801 F. Voorwaarden 802 G. Vrijstellingen Intracommunautaire verwerving van goederen 803 A. Algemeen regime 803 B. Ficties van de wet 823 Afd. 3. Belastingplichtigen

11 1. Wie is belastingplichtige? 824 A. Bepaling 824 B. Commentaar 824 C. BTW-eenheid Uitzonderingen Toevallige belastingplichtige De stille handelsvennootschap De tijdelijke handelsvennootschap De feitelijke vennootschap 834 Afd. 4. Maatstaf van heffing Levering van goederen en diensten 835 A. Heffingsgrondslag voor verrichtingen gedaan tegen een prijs of tegen een met een prijs gelijkgestelde vergoeding 835 B. Heffingsgrondslag voor ruilverrichtingen en verrichtingen tussen verbonden partijen 838 C. Heffingsgrondslag voor verrichtingen gedaan zonder tegenprestaties 840 D. Speciale bepalingen Invoer Intracommunautaire verwervingen 845 Afd. 5. Tarief van de belasting 846 Afd. 6. Vrijstellingen Algemeenheden Vrijstellingen met recht op voorbelastingaftrek 847 A. Uitvoer 847 B. Intracommunautaire leveringen 849 C. Invoer en intracommunautaire verwervingen 852 D. Bepaalde diensten van vervoer en aanverwante handelingen 853 E. Diverse gelijkgestelde leveringen en diensten Vrijstellingen zonder recht op voorbelastingaftrek 855 Afd. 7. De aftrekregeling Algemeen principe Omvang van het recht op aftrek 865 A. Welke handelingen geven recht op aftrek? 865 B. Welke voorbelasting is aftrekbaar? 867 C. Toestand van de belastingplichtige met volledig recht op aftrek 872 D. Toestand van de belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek Uitoefenen van het recht op aftrek Herziening van de aftrek 876 A. Herziening van de aftrek van de belasting geheven ter zake van niet-beroepsuitgaven 877 B. Herziening van de aftrek van de belasting geheven ter zake van bedrijfsmiddelen Belastingkrediet en teruggaaf van de belasting 880 Afd. 8. Innings- en controlemaatregelen Maatregelen om de betaling van de belasting te verzekeren

12 A. Verplichtingen in hoofde van de Administratie 882 B. Verplichtingen in hoofde van de belastingplichtigen met uitzondering van hen die geen enkel recht op aftrek hebben 884 C. Toestand van de medecontractant van de belastingplichtige 901 D. Verplichtingen van bijzondere categorieën van personen 903 E. Bewarend beslag Bewijsmiddelen Controlemaatregelen 909 A. Bewaring van bescheiden 909 B. Onderzoek van bescheiden 910 C. Inlichtingen 911 D. Het Bestuur van de Postcheck, de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen 911 E. Toegang tot de bedrijfslokalen 911 F. Controle van vervoermiddelen Ambtshalve aanslag Strafbepalingen Verjaring Geschillen Rechten en voorrechten van de Schatkist Wederzijdse bijstand in EG-verband Wederzijdse bijstand in OESO-verband Uitwisseling van inlichtingen tussen bestuursdiensten van de Staat 923 Afd. 9. Bijzondere regelingen Kleine ondernemingen 924 A. De forfaitaire taxatie 925 B. De vrijstellingsregeling Landbouwondernemingen Andere bijzondere regelingen 928 Hfdst. II. Registratierechten 932 Afd. 1. Bepaling 932 Afd. 2. Soorten van registratierechten 934 Afd. 3. Registratieverplichting Principes Verplicht te registreren akten en verklaringen 937 A. Wegens hun aard te registreren akten 938 B. Wegens hun voorwerp te registreren akten 938 C. Ingevolge een later feit te registreren akten 939 D. Verplicht te registreren verklaringen Vervanging van de registratieformaliteit door periodieke aangiften 940 Afd. 4. Fundamentele heffingsregels 941 Afd. 5. Bijzonderste tarieven en heffingsgrondslagen Overdrachten onder bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen

13 2. Verhuring van in België gelegen onroerende goederen Zakelijke zekerheidsstellingen Schenkingen 963 A. Algemeen 964 B. Vlaams Gewest 969 C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 974 D. Waals Gewest Verdelingen Burgerlijke en handelsvennootschappen 991 A. Oprichting 991 B. Kapitaalverhoging 1008 C. Fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak en aandelenruil 1010 D. Wijzigingen van de statuten 1013 E. Verdeling van het maatschappelijk vermogen 1014 Afd. 6. Formele aspecten Plaats van registratie Schuldenaars van de belasting Betaling en waarborgen van de Schatkist Controlerechten van de Administratie Verplichtingen opgelegd aan openbare ambtenaren Bewijsmiddelen Geschillen Verjaring 1020 Afd. 7. Sancties 1020 Hfdst. III. Hypotheekrechten 1021 Afd. 1. Bepaling 1021 Afd. 2. Tarief en heffingsgrondslag 1022 Afd. 3. Vrijstellingen 1022 Hfdst. IV. Griffierechten 1022 Afd. 1. Bepaling 1022 Afd. 2. Belastbare verrichtingen 1022 Hfdst. V. Successierechten 1024 Afd. 1. Bepaling 1024 Afd. 2. Belaste overgangen Overgangen bij overlijden Gelijkgestelde overdrachten en beschikkingen 1026 A. Met overlijden gelijkgestelde afwezigheid 1026 B. Als legaten beschouwde schulden 1026 C. Ongelijke verdeling van de gemeenschap 1028 D. Vrijgevigheden gedaan binnen de 3 jaar vóór het overlijden 1028 E. Bedingen ten voordele van derden 1030 F. Rechtshandelingen i.v.m. vruchtgebruik en blote eigendom 1031 Afd. 3. Belastbare grondslag Baten Schulden 1033 Afd. 4. Aangifte van nalatenschap 1033 Afd. 5. Tarief van de rechten

14 1. Tarief 1035 A. Algemeen 1035 B. Vlaams Gewest 1035 C. Waals Gewest 1041 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vrijstellingen 1046 A. Algemeen 1046 B. Vlaams Gewest 1046 C. Waals Gewest 1052 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verminderingen 1053 A. Algemeen 1053 B. Vlaams Gewest 1054 C. Waals Gewest 1055 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Betaling 1063 Afd. 6. Aan derden opgelegde verplichtingen 1065 Afd. 7. Bewijsmiddelen 1065 Afd. 8. Formele aspecten 1067 Afd. 9. Jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten 1068 Afd. 10. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen Toepassingsgebied Heffingsgrondslag Tarief 1072 Afd. 11. Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 1073 Afd. 12. Sancties 1074 Hfdst. VI. Wetboek Diverse Rechten en Taksen 1075 Afd. 1. Rechten op geschriften Onderworpen akten en geschriften. Tarieven Verschuldigdheid en betaling van de rechten op geschriften 1078 Afd. 2. Diverse taksen Taks op de beursverrichtingen en de reporten Taks op de aflevering van effecten aan toonder Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen Uitzonderlijke taks op de stortingen bestemd voor het lange termijnsparen Taks op het lange termijnsparen Taks op de jacht Belasting voor aanplakking Bijzondere taks op kasbons in het bezit van de financiële tussenpersonen Bijzondere taks op de gereserveerde winsten van bepaalde kredietinstellingen 1093 Hfdst. VII. Heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten 1093 Hfdst. VIII. Heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent

15 Titel II. Verbruiksbelasting 1096 Hfdst. I. Douanerechten 1096 Hfdst. II. Accijnsrechten 1100 Afd. 1. Bepaling 1100 Afd. 2. Belastbare grondslag en wijze van kwijting 1101 Afd. 3. Voornaamste producten en tarieven Accijnsproducten op communautair niveau 1101 A. Algemeenheden 1101 B. Tarieven van de communautaire accijnsproducten Accijnsproducten op nationaal niveau 1109 Hfdst. III. Vrijstelling van rechten van invoer en van accijns in het internationale reizigersverkeer 1110 Hfdst. IV. Openingsbelasting op de drankslijterijen 1112 Hfdst. V. Vergunningsrecht voor het verstrekken van sterke drank 1114 Hfdst. VI. Taksen gelijkgesteld met accijnzen. Milieutaks 1114 Afd. 1. Bepaling 1115 Afd. 2. Onderworpen producten en tarieven Verpakking voor dranken Wegwerpfototoestellen Batterijen Verpakkingen die sommige nijverheidsproducten bevatten Milieuheffing Bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten Papier 1121 Afd. 3. Opvolgingscommissie 1121 Afd. 4. Formaliteiten 1122 Afd. 5. Procedure 1122 Afd. 6. Sancties 1122 Boek II. Regionale belastingen 1124 Boek III. Lokale belastingen 1172 Deel I. Provincie-, agglomeratie- en gemeentebelastingen 1172 Titel I. Grondwettelijke principes 1172 Titel II. Soorten 1175 Titel III. Belastingbevoegdheid van de lokale besturen 1176 Hfdst. I. Provincies 1176 Hfdst. II. Gemeenten 1177 Hfdst. III. Agglomeraties 1183 Titel IV. Vestiging en invordering 1185 Deel II. Belastingen ten bate van polders en wateringen

16 Boek IV. Internationale overeenkomsten 1192 Deel I. Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting 1192 Deel II. Overeenkomsten betreffende internationale organisaties en zetelakkoorden 1200 Zaakregister

Woord vooraf. Lijst van afkortingen

Woord vooraf. Lijst van afkortingen Inhoudstafel Woord vooraf Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 6 1. Financiële

Nadere informatie

Woord vooraf. Lijst van afkortingen

Woord vooraf. Lijst van afkortingen Inhoudstafel Woord vooraf Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 7 1. Financiële

Nadere informatie

Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen Inhoudstafel Woord vooraf bij de 20 ste editie V Ten geleide Inhoudstafel Lijst van afkortingen VII XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies

Nadere informatie

Algemene inhoudstafel

Algemene inhoudstafel Algemene inhoudstafel Ten Geleide In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier Algemene inhoudstafel Inhoudstafel deel I Lijst van afkortingen Inleiding Boek I. Deel I. Staatsbelastingen Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BELGISCH BELASTINGRECHT. in hoofdlijnen. Maklu-Uitgevers Antwerpen/Apeldoorn. Jos J. Couturier. Gewoon hoogleraar em. Universiteit Antwerpen

BELGISCH BELASTINGRECHT. in hoofdlijnen. Maklu-Uitgevers Antwerpen/Apeldoorn. Jos J. Couturier. Gewoon hoogleraar em. Universiteit Antwerpen BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen Jos J. Couturier Gewoon hoogleraar em. Universiteit Antwerpen Bruno Peeters Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen Nicole Plets Docent Universiteit Antwerpen 18de

Nadere informatie

HET BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen

HET BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen HET BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen Jos J. Couturier Gewoon hoogleraar em. Universiteit Antwerpen (U.I.A., U.F.S.I.A.) Bruno Peeters Hoofddocent Universiteit Antwerpen (U.I.A.) 2de herwerkte druk

Nadere informatie

Ten Geleide. In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier. Algemene inhoudstafel. Lijst van afkortingen

Ten Geleide. In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier. Algemene inhoudstafel. Lijst van afkortingen Inhoudstafel Ten Geleide In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier Algemene inhoudstafel Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII IX XIII XXXI Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken

Nadere informatie

Ten Geleide. Lijst van afkortingen

Ten Geleide. Lijst van afkortingen Ten Geleide Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII XXVII Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 7 1. Financiële functie

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene inleiding

Inhoudstafel. Algemene inleiding Tiberghn.JB.11001.book Page VII Friday, December 9, 2011 2:14 PM VII Woord vooraf bij editie 2011-2012..................................I Lijst van de voornaamste afkortingen........................xxxix

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........... 3 Wet van 24

Nadere informatie

Wetgeving betreffende BIBF

Wetgeving betreffende BIBF Wetgeving betreffende BIBF Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen............ 3 Titel I. Algemene bepalingen....................... 3 Titel II. Het instituut van de accountants

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel - Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I...... Algemene inhoudstafel Boekdeel II..... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel...........

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen

Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier................................................ Voorwoord............................................. i iii Milieu

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Boek I-A. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boek I-A. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boek I-A Algemene inhoudstafel Boek I-A Algemene inhoudstafel Boek I-B..... Algemene inhoudstafel Boek II...... Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........ 3 Wet van 24 december 2002 tot wijziging van

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... iii Inhoudstafel Voorwoord.................................................. i Deel 1. Gemeenrechtelijke implicaties........................... 1 Antoine DOOLAEGE Inleiding....................................................

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel)....................

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33

Deel I Vennootschappen Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Inhoudsopgave Deel I Vennootschappen... 33 1.1 Burgerlijk Wetboek... 33 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 33 Titel IX Vennootschappen (Wet 14 juli 1987, art. 1)... 33 Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18

HOOFDSTUK 4 Bewijs van de registratie... 18 INHOUD WOORD VOORAF... 3 AFDELING 1 Inleidende begrippen... 11 HOOFDSTUK 1 Definitie... 11 HOOFDSTUK 2 Doel... 13 HOOFDSTUK 3 Concrete uitvoering van de registratie... 14 A. De federale registratierechten...

Nadere informatie

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19

Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 INHOUD Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde / 19 Inleiding / 19 Titel I Voorwerp en toepassingsgebied / 30 Titel II Geografisch toepassingsgebied

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek toegevoegde waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 7 Afdeling 1. Levering van goederen..........

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen...

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hoofdstuk XIX. Aan alle belastingen gemene bepalingen... BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Inhoud De cijfers verwijzen naar de rubrieken Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Deel I: Personenbelasting (PB) A. Onroerende inkomsten

Nadere informatie

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

BTW-Wetboek. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht........... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen

Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Inhoud De cijfers verwijzen naar de rubrieken Nieuwe wetten en besluiten Inventaris van voorafgaande beslissingen inzake fiscale zaken Afkortingen Deel I: Personenbelasting (PB) A. Onroerende inkomsten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1 Bibliografie 1 Titel I. De aangifte en haar controle De aanslag en de aanslagtermijnen 3 Hoofdstuk 1. De aangifte inzake directe belastingen en B.T.W. 5 1. Directe belastingen 5 1.1. Vormvereisten van

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW-Wetboek BTW-Wetboek Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde............. 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting.. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht.......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer...........

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelastingen... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen................ 3

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Praktijkgids voor de vzw

Praktijkgids voor de vzw Praktijkgids voor de vzw 1. Index 2. Juridisch statuut 2.1. Juridisch management in de praktijk van een vzw 2.1.1. Wat is een vzw? Wat is het verschil tussen een vzw en andere rechtsvormen in België 2.1.2.

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting........ 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen........ 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.. 1 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities........................... 1 Titel 2. Belastingheffing.............

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL INLEIDING 17

INHOUDSTAFEL INLEIDING 17 VHVOV_JB_13001.book Page 11 Thursday, November 7, 2013 1:26 PM INHOUDSTAFEL INLEIDING 17 HOOFDSTUK 1 DE BELASTINGPLICHTIGE 19 1. Toepasselijke wetgeving 19 2. Bespreking 19 2.1. Algemeen 19 2.2. Eigenaar

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie