Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Woord vooraf 5 Inhoudstafel 7 Lijst van afkortingen 23 Inleiding 27 Afd. 1. Bepaling van de belasting 27 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 29 Afd. 3. Functies van de belasting Financiële functie Economische functie Sociale functie 36 Afd. 4. Belastingheffende instanties 37 Afd. 5. Beginselen van de belastingheffing Principes voortvloeiend uit de Grondwet 38 A. Geen belasting zonder wet. Het legaliteitsbeginsel en het ontstaan van de belastingwet 38 B. Eénjarigheid van de belasting. Het éénjarigheidsbeginsel 53 C. Het gelijkheidsbeginsel Principes voortvloeiend uit het publiekrechtelijk karakter van de belastingwet 59 A. De belastingwet is van openbare orde 61 B. De belastingwet moet beperkend worden geïnterpreteerd 67 C. De belastingwet heeft geen terugwerkende kracht 68 D. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn ook in belastingzaken van toepassing 71 E. Naast zuiver fiscale sancties kan de belastingwet in strafrechtelijke sancties voorzien 76 Afd. 6. Gemeenschappelijke fiscale geschilprocedure 89 Afd. 7. Veralgemening van de bestaande rulingpraktijk 92 Afd. 8. Indeling van de belastingen 94 Afd. 9. Opbrengst van de belastingen Staatsbelastingen Lokale en regionale belastingen 96 Afd. 10. Administratieve inrichting 97 Afd. 11. Rekenhof 99 Afd. 12. Ombudsman 100 Afd. 13. Fiscale bemiddeling 102 Afd. 14. Tegemoetkomingen voor fiscale spijtoptanten en maatregelen ter bevordering van een correcte belastinginning Eenmalige bevrijdende aangifte Fiscale regularisatie Maatregelen ter bevordering van een correcte belasting inning 108 7

2 Afd. 15. Afschaffing effecten aan toonder 110 Boek I. Staatsbelastingen 113 Deel I. Inkomstenbelastingen 113 Titel I. Inleiding 113 Hfdst. I. De verschillende inkomstenbelastingen 113 Hfdst. II. Ontstaan en ontwikkeling 113 Hfdst. III. Definities 115 Titel II. Personenbelasting 126 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen personen en territorialiteit van de belasting 126 Hfdst. II. Grondslag van de belasting 127 Afd. 1. Algemene bepaling van het belastbare inkomen 127 Afd. 2. Inkomen van onroerende goederen Synthese Belastbare inkomsten 129 A. Voor in België gelegen onroerende goederen 129 B. Voor in het buitenland gelegen onroerende goederen 131 C. Voor de bedragen verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten Vaststelling van het netto-inkomen 132 A. Forfaitaire tegemoetkoming voor eigenaarsonderhoud 132 B. Interesten en termijnen Het kadastraal inkomen 136 A. Bepaling van het kadastraal inkomen 136 B. Aangifte 137 C. Vaststelling van het kadastraal inkomen 137 D. Perequatie, herziening en herschatting van de kadastrale inkomens. Indexering 139 E. Invoegetreding van de nieuw vastgestelde of herziene kadastrale inkomens 140 F. Procedure Vrijstellingen en verminderingen 141 A. Private goederen bestemd voor openbare eredienst, onderwijs of weldadigheid 141 B. Loopbaanpacht en langetermijnpacht 143 C. Eigen woning 143 D. Onbewoonde, improductieve of vernielde eigendommen 144 E. Woningaftrek Onroerende inkomsten met beroepskarakter 148 Afd. 3. Inkomen van roerende goederen en kapitalen Bepaling 149 A. Dividenden 149 B. Interest 156 C. Inkomsten van verhuring van roerende goederen 166 D. Inkomsten begrepen in zekere renten 166 8

3 E. Inkomsten in natura Vaststelling van het netto-inkomen 167 A. Inkomsten uit roerende kapitalen 167 B. Inkomsten van verhuring van roerende goederen Duurzame deglobalisatie van de roerende inkomsten met ingang van het aanslagjaar Roerende inkomsten met beroepskarakter 169 Afd. 4. Beroepsinkomen Belastbare inkomsten 170 A. Winst 171 B. Baten 184 C. Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid 186 D. Bezoldigingen 188 E. Pensioenen Vrijgestelde inkomsten 214 A. Sociale en culturele vrijstellingen 214 B. Vrijgestelde pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden 220 C. Stelsel van de meerwaarden 221 D. Vrijgestelde waardeverminderingen en voorzieningen Vaststelling van het netto-inkomen 243 A. Beroepskosten 243 B. Forfaitaire aftrek voor beroepskosten 266 C. Economische vrijstellingen 270 D. Beroepsverliezen 277 E. Aftrekken van het totale beroepsinkomen 280 Afd. 5. Divers inkomen Opsomming Echtgenoten en wettelijk samenwonenden Diverse inkomsten met beroepskarakter 293 Afd. 6. Van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen 293 Afd. 7. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden Grondregel Meewerkinkomen Huwelijksquotiënt Correctiemaatregel Het begrip beroepsinkomsten Bijzondere regelingen 311 Hfdst. III. Berekening van de belasting 313 Afd. 1. Gewoon stelsel van aanslag Van belasting vrijgesteld inkomen 313 A. Basisvrijstelling ten gunste van alle belastingplichtigen 313 B. Aanvullende vrijstelling voor personen ten laste 313 C. Diverse aanvullende vrijstellingen 316 D. Wie zijn personen ten laste? 317 E. Aanrekening van het vrijgestelde inkomen Belastingtarief Jaarlijkse indexering 321 9

4 10 4. Belastingkredieten 322 A. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming 322 B. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten Verminderingen 326 A. Vermindering voor het lange termijnsparen 326 B. Verhoogde vermindering voor het bouwsparen 342 C. Vermindering voor uitgaven betaald aan plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor dienstencheques 344 D. Vermindering voor energiebesparende uitgaven en voor passiefhuizen 346 E. Vermindering voor woningrenovatie in het kader van het grootstedenbeleid 349 F. Vermindering voor obligaties van het Kringloopfonds 350 G. Vermindering voor obligaties van het Startersfonds 351 H. Vermindering voor de verwerving van milieuvriendelijke auto s 351 I. Vermindering voor obligaties van het Fonds ter reductie van de globale energiekost 353 J. Vermindering voor de vernieuwing van huurwoningen 353 K. Vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak of brand 354 L. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten 354 M. Vermindering voor overwerk 358 N. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland 360 O. Regionale verminderingen Vermeerderingen 365 A. Aanvullende crisisbijdrage 365 B. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan 366 C. Aanvullende gemeente- en agglomeratiebelasting 370 Afd. 2. Bijzondere stelsels van aanslag Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente Afzonderlijke aanslagen 374 A. Belasting tegen een aanslagvoet van 33 % 374 B. Belasting tegen een aanslagvoet van 10 % 376 C. Belasting tegen een aanslagvoet van 15 % 379 D. Belasting tegen een aanslagvoet van 25 % 380 E. Belasting tegen een aanslagvoet van 20 % 380 F. Belasting tegen een aanslagvoet van 10, 15, 20 of 25 % 380 G. Belasting tegen een aanslagvoet van 25 % 381 H. Belasting tegen een aanslagvoet van 16,5 % 381 I. Belasting tegen de gemiddelde aanslagvoet m.b.t. het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad 386

5 J. Belasting tegen de aanslagvoet m.b.t. het geheel van de andere belastbare inkomsten 387 K. Belasting tegen een aanslagvoet van 10,38 % 388 Afd. 3. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting 388 Afd. 4. Bonificatie voor E-gov. 388 Titel III. Vennootschapsbelasting 390 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen 390 Hfdst. II. Grondslag van de belasting 400 Afd. 1. Algemene bepalingen Principiële verwijzing naar de regels van de personenbelasting Gestort kapitaal 401 A. Begrip 401 B. Uitgiftepremies 403 C. Uitgifte van winstbewijzen 403 D. Rentegevende voorschotten 404 E. Inbrengverrichtingen 404 Afd. 2. Belastinggrondslag Naar Belgisch recht opgerichte vennootschappen Naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen Verkrijging van eigen aandelen Gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen 414 Afd. 3. Vrijgestelde inkomsten Meerwaarden 416 A. Algemeen 416 B. Bijzonderheden Gewestelijke steunmaatregelen Verzekeringsondernemingen Investeringen in audiovisuele producties Investeringsreserve Kapitaalvergoedingen in het kader van de economische heropleving 431 Afd. 4. Vaststelling van het netto-inkomen Beroepskosten Vaststelling van het belastbare inkomen 444 A. Algemeen 444 B. Eerste bewerking. Vaststelling van het inkomen van het belastbare tijdperk 445 C. Tweede bewerking. Onderverdeling van het fiscaal resultaat volgens zijn oorsprong 446 D. Derde bewerking. Aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winst en van de niet-belastbare bestanddelen 446 E. Vierde bewerking. Aftrek van de definitief belaste inkomsten (DBI) en van de vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) 447 F. Vijfde bewerking: Belastingaftrek voor octrooi-inkomsten 460 G. Zesde bewerking. Belastingaftrek voor risicokapitaal

6 H. Zevende bewerking. Aftrek van de vorige beroepsverliezen 468 I. Achtste bewerking. Investeringsaftrek 476 Afd. 5. Ontbinding en vereffening Verdeling van het maatschappelijk vermogen Met verdeling van het maatschappelijk vermogen gelijkgestelde verrichtingen 485 A. Fusie 485 B. Splitsing 486 C. Partiële fusie of splitsing 486 D. Ontbinding zonder verdeling 487 E. Omzetting 487 F. Verandering van nationaliteit 487 G. Erkenning als vastgoed-bevak of als PRIVAK Het fusieregime 488 A. Historiek 489 B. Krachtlijnen 490 C. Voorwaarden 491 D. Belastingneutrale fusie of splitsing 492 E. Partiële splitsing of afsplitsing 503 Hfdst. III. Berekening van de belasting 508 Afd. 1. Gewoon stelsel van aanslag Algemeen belastingtarief Bijzondere belastingtarieven Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Vermindering voor inkomsten uit het buitenland Aanvullende crisisbijdrage Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan 519 Afd. 2. Afzonderlijke aanslagen 519 Afd. 3. Bijzondere fiscale stelsels Historiek Coördinatiecentra Distributiecentra Dienstencentra Beleggingsvennootschappen Inschakelingsbedrijven Coöperatieve participatievennootschappen Zeescheepvaart Organisme voor de Financiering van Pensioenen 538 Titel IV. Rechtspersonenbelasting 540 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen 540 Hfdst. II. Grondslag en berekening van de belasting 541 Afd. 1. Alle soorten van rechtspersonen 541 Afd. 2. Rechtspersonen van de tweede soort 542 Afd. 3. Rechtspersonen van de derde soort

7 Titel V. Belasting van niet-inwoners 546 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen personen 546 Hfdst. II. Grondslag en berekening van de belasting 547 Afd. 1. Belastbare inkomsten 547 Afd. 2. Grondslag en berekening van de belasting per categorie van belastingplichtigen Natuurlijke personen Vennootschappen en verenigingen met winstoogmerk Vreemde Staten en verenigingen zonder winstoogmerk Overige niet-inwoners 566 Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen 567 Hfdst. I. Storting van de belasting door voorheffing 567 Afd. 1. Algemene bepalingen 567 Afd. 2. Onroerende voorheffing Schuldenaars Aanslagjaar Opeisbaarheid en invordering Grondslag en aanslagvoet Vrijstellingen Verminderingen Kwijtschelding of proportionele vermindering Bijzondere regionale tegemoetkomingen 585 Afd. 3. Voorheffingen op roerende inkomsten Roerende voorheffing 587 A. Schuldenaars 587 B. Opeisbaarheid en invordering 590 C. Aanslagvoet 591 D. Voornaamste heffingsregels 592 E. Bevrijdende roerende voorheffing Fictieve roerende voorheffing Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting 623 Afd. 4. Bedrijfsvoorheffing 627 Afd. 5. Belastingkredieten 635 A. Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming 636 B. Belastingkrediet voor kinderen ten laste 636 C. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten 637 D. Belastingkrediet voor inschrijving op ARKimedes-fondsen 637 E. Belastingkrediet voor inschrijving op ARKimedes- Fondsen 637 Hfdst. II. Verrekening van de voorheffingen 637 Afd. 1. Personenbelasting 638 Afd. 2. Vennootschapsbelasting 641 Afd. 3. Rechtspersonenbelasting 644 Afd. 4. Belasting van niet-inwoners

8 Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen 645 Hfdst. I. Algemene bepalingen 645 Hfdst. II. Aangifte 647 Afd. 1. Aangifte inzake inkomstenbelastingen 647 Afd. 2. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing 649 Afd. 3. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven 650 Afd. 4. Identificatie van de belastingplichtige 650 Afd. 5. Bewijskracht van aangiften 650 Hfdst. III. Onderzoeks- en controlerechten van de Administratie 651 Afd. 1. Plichten van de belastingplichtige Voorlegging van boeken en bescheiden Verstrekking van inlichtingen Toegang tot bedrijfslokalen, werven en privé-woningen Boekhoudverplichting 654 Afd. 2. Plichten van derden 654 Afd. 3. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen 655 Afd. 4. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek t.a.v. de belastingplichtige en van derden 657 Afd. 5. Uitwisseling van inlichtingen tussen fiscale besturen 658 Afd. 6. Wederzijdse bijstand in EG-verband 659 Afd. 7. Wederzijdse bijstand in OESO-verband 662 Afd. 8. Europees arbitrageverdrag 663 Hfdst. IV. Bewijsmiddelen van de Administratie 665 Afd. 1. Beginsel 665 Afd. 2. Bijzondere bewijsmiddelen 665 Afd. 3. Niet-tegenstelbaarheid van bepaalde verrichtingen 668 Afd. 4. Ruling 671 Hfdst. V. Aanslagprocedure 675 Afd. 1. Wijziging van de aangifte 675 Afd. 2. Aanslag van ambtswege 676 Hfdst. VI. Aanslag 677 Afd. 1. Aanslagjaar 677 Afd. 2. Belastbaar tijdperk 677 Afd. 3. Aanslagtermijnen Gewone aanslagtermijn Aanslagtermijn van drie jaar of vijf jaar Nieuwe aanslag na vernietiging van een onregelmatige aanslag Subsidiaire aanslag Bijzondere aanslagtermijnen 682 Hfdst. VII. Rechtsmiddelen 685 Afd. 1. Administratief beroep 685 Afd. 2. Gerechtelijk beroep 692 Hfdst. VIII. Invordering van de belasting 695 Afd. 1. Belastingschuldigen Algemeen beginsel Echtgenoten en wettelijk samenwonenden

9 3. Feitelijk gescheiden echtgenoten Overleden belastingplichtige Aannemer Betwiste aanslagen 704 Afd. 2. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen Roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing Ten kohiere gebrachte directe belastingen en onroerende voorheffing Over hun geheel onverwijld betaalbare belastingen en voorheffingen Bescherming van personen die tegelijk schuldeiser en schuldenaar zijn van sommige openbare besturen en instellingen van openbaar nut Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen 706 Afd. 3. Interesten 708 Afd. 4. Verjaring 711 Afd. 5. Vervolgingen 713 Afd. 6. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering 714 Hfdst. IX. Sancties 720 Hfdst. X. Aanvullende crisisbijdrage 721 Deel II. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 724 Hfdst. I. Verkeersbelasting op de autovoertuigen 724 Afd. 1. Bepaling 724 Afd. 2. Vrijstellingen 725 Afd. 3. Tarieven 726 Afd. 4. Verminderingen 728 Afd. 5. Lokale belastingen 729 Afd. 6. Kwijting 729 Afd. 7. Controle 729 Afd. 8. Procedure 729 Afd. 9. Inschrijving van de voertuigen 730 Hfdst. II. Belasting op de spelen en de weddenschappen 730 Afd. 1. Bepaling 730 Afd. 2. Vrijstellingen 730 Afd. 3. Tarief 731 Afd. 4. Aangifte 732 Afd. 5. Controle 732 Hfdst. III. Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 733 Afd. 1. Bepaling 733 Afd. 2. Tarieven 733 Afd. 3. Aangifte en controle 734 Hfdst. IV. Belasting op de inverkeerstelling 734 Afd. 1. Bepaling 735 Afd. 2. Vrijstelling 736 Afd. 3. Tarieven 736 Afd. 4. Kwijting 738 Afd. 5. Controle

10 Afd. 6. Regionale en lokale belastingen 740 Hfdst. V. Accijnscompenserende belasting 740 Afd. 1. Bepaling 740 Afd. 2. Tarieven 740 Afd. 3. Vrijstellingen en verminderingen 741 Afd. 4. Inwerkingtreding 741 Hfdst. VI. Eurovignet 742 Afd. 1. Bepaling 742 Afd. 2. Vrijstellingen 743 Afd. 3. Tarieven 743 Afd. 4. Kwijting, controle en sanctie 745 Afd. 5. Inwerkingtreding 745 Hfdst. VII. Belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschappen 746 Afd. 1. Operationeel kader 746 Afd. 2. Fiscaal statuut van de participatie 748 Afd. 3. Algemeen voorbeeld 749 Afd. 4. Inwerkingtreding 750 Deel III. Indirecte belastingen 751 Titel I. Belastingen op het rechtsverkeer 752 Hfdst. I. Belastingen over de toegevoegde waarde 752 Inleiding 752 Afd. 1. Bepaling, aard, werking van de BTW, enkele preliminaire definities en geografisch toepassingsgebied Bepaling van de BTW Aard van de belasting Werking van de belasting Enkele preliminaire definities Geografisch toepassingsgebied 761 Afd. 2. Belastbare handelingen Leveringen van goederen in België 762 A. Algemeen regime 762 B. Ficties van de wet Diensten 779 A. Algemeen regime 779 B. Ficties van de wet Invoer 797 A. Historiek 797 B. Algemeen regime inzake invoer 799 C. Begrip invoer 800 D. Invoer in België 801 E. Tijdstip van de opeisbaarheid van de belasting 801 F. Voorwaarden 802 G. Vrijstellingen Intracommunautaire verwerving van goederen 803 A. Algemeen regime 803 B. Ficties van de wet 823 Afd. 3. Belastingplichtigen

11 1. Wie is belastingplichtige? 824 A. Bepaling 824 B. Commentaar 824 C. BTW-eenheid Uitzonderingen Toevallige belastingplichtige De stille handelsvennootschap De tijdelijke handelsvennootschap De feitelijke vennootschap 834 Afd. 4. Maatstaf van heffing Levering van goederen en diensten 835 A. Heffingsgrondslag voor verrichtingen gedaan tegen een prijs of tegen een met een prijs gelijkgestelde vergoeding 835 B. Heffingsgrondslag voor ruilverrichtingen en verrichtingen tussen verbonden partijen 838 C. Heffingsgrondslag voor verrichtingen gedaan zonder tegenprestaties 840 D. Speciale bepalingen Invoer Intracommunautaire verwervingen 845 Afd. 5. Tarief van de belasting 846 Afd. 6. Vrijstellingen Algemeenheden Vrijstellingen met recht op voorbelastingaftrek 847 A. Uitvoer 847 B. Intracommunautaire leveringen 849 C. Invoer en intracommunautaire verwervingen 852 D. Bepaalde diensten van vervoer en aanverwante handelingen 853 E. Diverse gelijkgestelde leveringen en diensten Vrijstellingen zonder recht op voorbelastingaftrek 855 Afd. 7. De aftrekregeling Algemeen principe Omvang van het recht op aftrek 865 A. Welke handelingen geven recht op aftrek? 865 B. Welke voorbelasting is aftrekbaar? 867 C. Toestand van de belastingplichtige met volledig recht op aftrek 872 D. Toestand van de belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek Uitoefenen van het recht op aftrek Herziening van de aftrek 876 A. Herziening van de aftrek van de belasting geheven ter zake van niet-beroepsuitgaven 877 B. Herziening van de aftrek van de belasting geheven ter zake van bedrijfsmiddelen Belastingkrediet en teruggaaf van de belasting 880 Afd. 8. Innings- en controlemaatregelen Maatregelen om de betaling van de belasting te verzekeren

12 A. Verplichtingen in hoofde van de Administratie 882 B. Verplichtingen in hoofde van de belastingplichtigen met uitzondering van hen die geen enkel recht op aftrek hebben 884 C. Toestand van de medecontractant van de belastingplichtige 901 D. Verplichtingen van bijzondere categorieën van personen 903 E. Bewarend beslag Bewijsmiddelen Controlemaatregelen 909 A. Bewaring van bescheiden 909 B. Onderzoek van bescheiden 910 C. Inlichtingen 911 D. Het Bestuur van de Postcheck, de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen 911 E. Toegang tot de bedrijfslokalen 911 F. Controle van vervoermiddelen Ambtshalve aanslag Strafbepalingen Verjaring Geschillen Rechten en voorrechten van de Schatkist Wederzijdse bijstand in EG-verband Wederzijdse bijstand in OESO-verband Uitwisseling van inlichtingen tussen bestuursdiensten van de Staat 923 Afd. 9. Bijzondere regelingen Kleine ondernemingen 924 A. De forfaitaire taxatie 925 B. De vrijstellingsregeling Landbouwondernemingen Andere bijzondere regelingen 928 Hfdst. II. Registratierechten 932 Afd. 1. Bepaling 932 Afd. 2. Soorten van registratierechten 934 Afd. 3. Registratieverplichting Principes Verplicht te registreren akten en verklaringen 937 A. Wegens hun aard te registreren akten 938 B. Wegens hun voorwerp te registreren akten 938 C. Ingevolge een later feit te registreren akten 939 D. Verplicht te registreren verklaringen Vervanging van de registratieformaliteit door periodieke aangiften 940 Afd. 4. Fundamentele heffingsregels 941 Afd. 5. Bijzonderste tarieven en heffingsgrondslagen Overdrachten onder bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen

13 2. Verhuring van in België gelegen onroerende goederen Zakelijke zekerheidsstellingen Schenkingen 963 A. Algemeen 964 B. Vlaams Gewest 969 C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 974 D. Waals Gewest Verdelingen Burgerlijke en handelsvennootschappen 991 A. Oprichting 991 B. Kapitaalverhoging 1008 C. Fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak en aandelenruil 1010 D. Wijzigingen van de statuten 1013 E. Verdeling van het maatschappelijk vermogen 1014 Afd. 6. Formele aspecten Plaats van registratie Schuldenaars van de belasting Betaling en waarborgen van de Schatkist Controlerechten van de Administratie Verplichtingen opgelegd aan openbare ambtenaren Bewijsmiddelen Geschillen Verjaring 1020 Afd. 7. Sancties 1020 Hfdst. III. Hypotheekrechten 1021 Afd. 1. Bepaling 1021 Afd. 2. Tarief en heffingsgrondslag 1022 Afd. 3. Vrijstellingen 1022 Hfdst. IV. Griffierechten 1022 Afd. 1. Bepaling 1022 Afd. 2. Belastbare verrichtingen 1022 Hfdst. V. Successierechten 1024 Afd. 1. Bepaling 1024 Afd. 2. Belaste overgangen Overgangen bij overlijden Gelijkgestelde overdrachten en beschikkingen 1026 A. Met overlijden gelijkgestelde afwezigheid 1026 B. Als legaten beschouwde schulden 1026 C. Ongelijke verdeling van de gemeenschap 1028 D. Vrijgevigheden gedaan binnen de 3 jaar vóór het overlijden 1028 E. Bedingen ten voordele van derden 1030 F. Rechtshandelingen i.v.m. vruchtgebruik en blote eigendom 1031 Afd. 3. Belastbare grondslag Baten Schulden 1033 Afd. 4. Aangifte van nalatenschap 1033 Afd. 5. Tarief van de rechten

14 1. Tarief 1035 A. Algemeen 1035 B. Vlaams Gewest 1035 C. Waals Gewest 1041 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vrijstellingen 1046 A. Algemeen 1046 B. Vlaams Gewest 1046 C. Waals Gewest 1052 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Verminderingen 1053 A. Algemeen 1053 B. Vlaams Gewest 1054 C. Waals Gewest 1055 D. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Betaling 1063 Afd. 6. Aan derden opgelegde verplichtingen 1065 Afd. 7. Bewijsmiddelen 1065 Afd. 8. Formele aspecten 1067 Afd. 9. Jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten 1068 Afd. 10. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen Toepassingsgebied Heffingsgrondslag Tarief 1072 Afd. 11. Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 1073 Afd. 12. Sancties 1074 Hfdst. VI. Wetboek Diverse Rechten en Taksen 1075 Afd. 1. Rechten op geschriften Onderworpen akten en geschriften. Tarieven Verschuldigdheid en betaling van de rechten op geschriften 1078 Afd. 2. Diverse taksen Taks op de beursverrichtingen en de reporten Taks op de aflevering van effecten aan toonder Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen Uitzonderlijke taks op de stortingen bestemd voor het lange termijnsparen Taks op het lange termijnsparen Taks op de jacht Belasting voor aanplakking Bijzondere taks op kasbons in het bezit van de financiële tussenpersonen Bijzondere taks op de gereserveerde winsten van bepaalde kredietinstellingen 1093 Hfdst. VII. Heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten 1093 Hfdst. VIII. Heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent

15 Titel II. Verbruiksbelasting 1096 Hfdst. I. Douanerechten 1096 Hfdst. II. Accijnsrechten 1100 Afd. 1. Bepaling 1100 Afd. 2. Belastbare grondslag en wijze van kwijting 1101 Afd. 3. Voornaamste producten en tarieven Accijnsproducten op communautair niveau 1101 A. Algemeenheden 1101 B. Tarieven van de communautaire accijnsproducten Accijnsproducten op nationaal niveau 1109 Hfdst. III. Vrijstelling van rechten van invoer en van accijns in het internationale reizigersverkeer 1110 Hfdst. IV. Openingsbelasting op de drankslijterijen 1112 Hfdst. V. Vergunningsrecht voor het verstrekken van sterke drank 1114 Hfdst. VI. Taksen gelijkgesteld met accijnzen. Milieutaks 1114 Afd. 1. Bepaling 1115 Afd. 2. Onderworpen producten en tarieven Verpakking voor dranken Wegwerpfototoestellen Batterijen Verpakkingen die sommige nijverheidsproducten bevatten Milieuheffing Bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten Papier 1121 Afd. 3. Opvolgingscommissie 1121 Afd. 4. Formaliteiten 1122 Afd. 5. Procedure 1122 Afd. 6. Sancties 1122 Boek II. Regionale belastingen 1124 Boek III. Lokale belastingen 1172 Deel I. Provincie-, agglomeratie- en gemeentebelastingen 1172 Titel I. Grondwettelijke principes 1172 Titel II. Soorten 1175 Titel III. Belastingbevoegdheid van de lokale besturen 1176 Hfdst. I. Provincies 1176 Hfdst. II. Gemeenten 1177 Hfdst. III. Agglomeraties 1183 Titel IV. Vestiging en invordering 1185 Deel II. Belastingen ten bate van polders en wateringen

16 Boek IV. Internationale overeenkomsten 1192 Deel I. Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting 1192 Deel II. Overeenkomsten betreffende internationale organisaties en zetelakkoorden 1200 Zaakregister

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR

3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR 3de bach Rechten Fiscaal Recht Prof. Bruno Peeters Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be FISCAAL

Nadere informatie

Wetboek Inkomstenbelastingen

Wetboek Inkomstenbelastingen Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar www.mijnwetboek.be klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst

Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO. Nr. 23 (update) 2011. Studie- en Documentatiedienst EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 23 (update) 2011 Studie- en Documentatiedienst INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 1 DEEL I DE DIRECTE BELASTINGEN 7 HOOFDSTUK 1 DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17

INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 1 HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 17 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING.......... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner........................................

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting... 1 INHOUD Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting.......................... 1 I. De fiscale soevereiniteit.......................................... 1 II. Het begrip rijksinwoner.........................................

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN...

DE PERSONENBELASTING IN HET ALGEMEEN... Personenbelasting 1. INLEIDING...7 A. WEZEN VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN HISTORIEK...7 B. GRONDSLAG...7 1 Algemene theorieën...7 2 Keuze Belgische wetgever...7 3 Civielrechtelijk inkomensbegrip...7 C. VIER

Nadere informatie

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39

Inhoud. Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27. VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Inhoud Jaarlijkse indexering aanslagjaar 2009 (BS: 25.01.2008)...27 VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten...39 Circulaire nr. Ci.RH.331/586.900 (AOIF 29/2008) dd. 05.09.2008...40 Kinderen ten laste

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19

Voorwoord... 5. Inleidende voorbeschouwingen... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave... 7 Inleidende voorbeschouwingen... 19 Belastingtarieven voor aanslagjaar 2010...19 Contactcenter van FOD Financiën...19 Overzicht van het formulier Aj 2010...20

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Beleggingen en fiscus

Beleggingen en fiscus Beleggingen en fiscus Anne Meyus Jurist & Belastingconsulent Vermogensadvies Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be e-mail: info@kluwer.be

Nadere informatie

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367

Overzicht Delen. DEEL 1 Inleiding 45. DEEL 2 Belastingplicht 63. DEEL 3 Belastbare handelingen 181. DEEL 4 Invoer 327. DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 4 Btw Overzicht Delen Overzicht Delen DEEL 1 Inleiding 45 DEEL 2 Belastingplicht 63 DEEL 3 Belastbare handelingen 181 DEEL 4 Invoer 327 DEEL 5 Maatstaf van heffing 367 DEEL 6 Tarieven 435 DEEL 7 Vrijstellingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2014

TOELICHTING AANSLAGJAAR 2014 TOELICHTING bij de AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (inkomsten van het jaar 2013) U kan de aangifte ook elektronisch indienen via BIZTAX. U vindt BIZTAX op de portaalsite van de

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

2de bach TEW. Bedrijfsfiscaliteit. Samenvatting. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.00 EUR

2de bach TEW. Bedrijfsfiscaliteit. Samenvatting. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.00 EUR 2de bach TEW Bedrijfsfiscaliteit Samenvatting Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 141 5.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be BEDRIJFSFISCALITEIT

Nadere informatie