Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de"

Transcriptie

1 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. D/2003/9887/3 mei 2005

2 INHOUD Voorwoord van de Minister van Financiën 3 Voorwoord van de Minister van Begroting 4 Inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur 5 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in I Oprichting en werking van het Zilverfonds 7 II Belegging van de reserves 7 III Inkomsten 8 IV Beleggingen 9 V Portefeuille per 31 december VI Werkingskosten 13 VII Jaarrekening 14 Bijlagen 22 1 Wet van 5 september Samenstelling van de raad van bestuur van het Zilverfonds 28 3 Portefeuille per 31 december Wetgeving, reglementering en publicaties 31 5 Contact 32 2

3 Voorwoord van de Minister van Financiën Net zoals in 2003 zijn de financiële middelen die toegekend werden aan het Zilverfonds in 2004 sterk gestegen. De totale reserves benaderen nu 12,5 miljard euro. Bovendien heeft de Regering op 25 februari 2005 beslist om de federale opbrengst van de eenmalige bevrijdende aangifte (ongeveer 422,9 miljoen euro) evenals het saldo van de zogenaamde Credibe-verrichting (19,75 miljoen euro) bij koninklijk besluit aan het Zilverfonds toe te wijzen. Op dezelfde datum heeft de Regering een voorontwerp van wet aangenomen tot aanpassing van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, dat de vaststelling bij wet van het jaarlijks aan het Zilverfonds te storten bedrag beoogt. Op deze wijze worden de aanbevelingen van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën gevolgd. Dit voorontwerp van wet verstrengt de voorwaarden tot vaststelling van de jaarlijkse stortingen aan het Zilverfonds. Deze stortingen zullen moeten overeenkomen met de begrotingsoverschotten van de overheid. Bovendien zal het Zilverfonds kunnen gestijfd worden met de opbrengst van maatregelen die geen enkele impact hebben op het financieringssaldo maar die wel in aanmerking komen voor de vermindering van de Staatsschuld. Op deze wijze worden de budgettaire gevolgen van de veroudering op middellange termijn beter in rekening gebracht. Maar deze stappen vooruit moeten niet beletten andere noodzakelijke maatregelen te nemen indien men aan de huidige actieve bevolking en aan de toekomstige generaties een confortabel leven na lange jaren van arbeid wil verzekeren: ik denk hierbij meer in het bijzonder aan de eindeloopbaanproblematiek en aan alle andere maatregelen die toelaten de activiteitsgraad te verhogen. Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën 3

4 Voorwoord van de Minister van Begroting Eén van de belangrijke uitdagingen voor België in de komende jaren, zoals trouwens ook voor andere Europese landen, blijft het opvangen van de budgettaire gevolgen van de vergrijzing. Het belang van het Zilverfonds als waarborg voor de financiering van de bijkomende uitgaven van de verschillende wettelijke pensioenregimes tussen 2010 en 2030 valt dan ook niet te betwisten. Eind 2004 is de waarde van de portefeuille van het Zilverfonds aanzienlijk toegenomen tot een bedrag van miljoen euro, hetzij een toename met miljoen euro ten opzichte van het einde van het vorige jaar, voornamelijk ingevolge de Belgacom- en Alesh-operaties. In 2005 zal het Zilverfonds gespijsd worden met uitzonderlijke ontvangsten, die voortvloeien uit een deel van de opbrengsten van de eenmalige bevrijdende aangifte (ongeveer 497,9 miljoen euro verminderd met de 75 miljoen die de Gewesten toekomt) en uit het saldo van de Credibe-operatie (19,75 miljoen euro). Eind 2005 zou in totaal voor ongeveer miljoen euro aan middelen zijn ingebracht in het Zilverfonds. De budgettaire inspanningen van de laatste jaren maakten het voor België mogelijk om sinds 2000 een evenwicht te bereiken, en dit ondanks een moeilijke economische context. Vandaar dat het Zilverfonds mede via uitzonderlijke ontvangsten werd gefinancierd hetgeen belangrijk was om van in het begin het Zilverfonds voldoende zichtbaarheid en credibiliteit te geven. Op korte termijn bestaat de budgettaire uitdaging er vooral in om dit evenwicht een blijvend structureel karakter te geven. Dit moet dan de basis vormen voor het opbouwen van structurele overschotten vanaf De Regering heeft dan ook beslist om de regels met betrekking tot de financiering van het Zilverfonds aan te passen, en de band tussen de financiering van dit Fonds en de gevoerde budgettaire politiek te versterken. Het bedrag dat jaarlijks aan het Fonds moet worden toegewezen wordt bepaald als 0,3% van het BBP in 2007, in de daaropvolgende jaren telkens met 0,2% van het BBP verhoogd, dit tot in In 2012 zal bijgevolg een bedrag van 1,3% van het BBP aan het Fonds dienen te worden toegewezen. Daarenboven zal de toewijzing van middelen voortvloeiend uit operaties die de schuld verminderen zonder het financieringssaldo te beïnvloeden beperkt worden tot 250 miljoen euro per jaar tot 2010 en tot 500 miljoen per jaar in de daaropvolgende jaren. Aldus wordt de financiering van het Zilverfonds voor de toekomst wettelijk vastgelegd en worden zo meer garanties geboden. Bovendien wordt de band tussen de financiering van het Zilverfonds en het gevoerde budgettaire beleid, meer bepaald de gerealiseerde begrotingsoverschotten, versterkt. Johan VANDE LANOTTE Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven 4

5 Inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur Tijdens deze zonnige lentedag waarop ik het voorwoord bij dit jaarverslag schrijf heeft het Zilverfonds opnieuw 1,5 miljoen euro aan interesten verdiend. Per maand is dat zo n 45 miljoen euro en voor een heel jaar ruim 540 miljoen euro. Dit bewijst dat het Zilverfonds goed bezig is om zijn opdracht te realiseren, met name het aanleggen van substantiële reserves, die permanent aangroeien met belangrijke interestopbrengsten, om de financiering van de toekomstige pensioenen te kunnen garanderen. Tijdens zijn derde werkingsjaar heeft het Zilverfonds zijn reserves vrijwel kunnen verdrievoudigen: van miljoen euro eind 2003 naar miljoen euro eind Tot eind 2004 heeft het Zilverfonds bovendien op deze portefeuille een interestopbrengst van 543 miljoen euro gerealiseerd, wat de totale reserves per 31 december 2004 op bijna 12,5 miljard euro brengt. Het Zilverfonds heeft in 2004 volgende middelen ontvangen: 5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van het pensioenfonds van Belgacom, 2,5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van de schulden en lasten van het verleden van de sociale huisvesting en 290 miljoen euro dividend Belgacom. Deze ontvangsten, samen met 6 miljoen euro korte-termijninteresten, hetzij in totaal miljoen euro, werden veilig en marktconform belegd in acht Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldagen tussen 2012 en De mogelijkheden tot financiering van het Zilverfonds door middel van belangrijke eenmalige niet-fiscale inkomsten zijn uiteraard eindig. Voor 2005 is voorlopig enkel de toewijzing aan het Fonds van de opbrengst van de eenmalige bevrijdende aangifte voorzien. De pijlsnelle groei van de reserves zal bijgevolg de eerstvolgende jaren niet kunnen aangehouden worden. Dat is overigens ook niet zo erg, want vanaf 2007 zullen de overheidsrekeningen met een snel toenemend overschot afsluiten. Die surplussen zullen dan elk jaar aan het Zilverfonds worden toegewezen, hetgeen garant staat voor een structurele en stevige financiering. De raad van bestuur van het Zilverfonds is in 2004 vijfmaal samen gekomen. De raad bepaalt het beleid van het Fonds en staat in de eerste plaats in voor het beheer van de reserves. Dit jaarverslag rapporteert over de wijze waarop het Zilverfonds tijdens zijn derde werkingsjaar uitvoering gegeven heeft aan de taken die hem werden toevertrouwd. Ik wens de leden van de raad van bestuur en de regeringscommissaris te danken voor hun inzet om het Zilverfonds op deskundige wijze te leiden. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de personeelsleden van de Thesaurie die het secretariaat van de raad van bestuur waarnemen en die dagelijkse werking van het Zilverfonds op efficiënte wijze op zich nemen. Ik ben ervan overtuigd dat de vrucht van hun arbeid de komende twee decennia naar waarde zal geschat worden. Marc BOEYKENS Voorzitter van de raad van bestuur 5

6 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in

7 I Oprichting en werking van het Zilverfonds Het Zilverfonds werd in 2001 opgericht om tegemoet te komen aan de onvermijdelijke budgettaire gevolgen van de vergrijzing van de bevolking. Het Fonds heeft tot doel reserves aan te leggen om in de periode de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels ingevolge de vergrijzing te financieren. Het werd in het leven geroepen als parastatale B door de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds 1. Het Fonds staat onder het gezamenlijk toezicht van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting. Het Zilverfonds wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tien leden 2. De raad van bestuur bepaalt het beleid en staat in voor het beheer van de reserves. De inkomsten van het Zilverfonds bestaan uit begrotingssurplussen, overschotten van de sociale zekerheid en niet-fiscale ontvangsten. De inkomsten bestaan tevens uit de opbrengsten van de beleggingen. Voor zover de schuldgraad lager ligt dan 60 procent kan het Zilverfonds vanaf 2010 uitgaven verrichten voor de financiering van de diverse wettelijke pensioenstelsels. De werkingskosten van het Zilverfonds worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting genomen. II Belegging van de reserves De Zilverfonds-wet bepaalt dat het Fonds zijn reserves belegt in effecten van de Belgische Staat 3. Naast argumenten op het vlak van veiligheid, efficiëntie en rendement is deze verplichting eveneens gericht op de consolidatie van de Staatsschuld: het Zilverfonds maakt deel uit van de overheidssector en het is derhalve evident dat de reserves van het Zilverfonds bij consolidatie in mindering gebracht worden van de globale overheidsschuld. De reserves van het Zilverfonds worden niet belegd in de gebruikelijke schuldinstrumenten van de Staat gericht op de institutionele belegger, zoals lineaire obligaties, maar wel in een specifiek schuldinstrument op maat : de Schatkistbons-Zilverfonds 4. Het betreft nietverhandelbare gedematerialiseerde effecten, uitgegeven door de Schatkist op verzoek van het Zilverfonds. De rentevoet wordt vastgesteld op basis van de rentecurve voor lineaire obligaties. Ze zijn terugbetaalbaar op de eindvervaldag maar kunnen evenwel, geheel of gedeeltelijk, vervroegd terugbetaald worden tegen de marktvoorwaarden. 1 Belgisch Staatsblad van 14 september De wettekst is opgenomen in bijlage 1. 2 De samenstelling van de raad van bestuur is opgenomen in bijlage 2. 3 De wet preciseert dat bij een schuldgraad kleiner dan 100 procent eveneens kan belegd worden in andere consolideerbare activa (bv. schuldtitels van gewesten, gemeenschappen en gemeenten). 4 Zie Jaarverslag 2002 van het Zilverfonds, p

8 De Zilverfonds-wet bepaalt dat de Minister van Financiën jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur van het Fonds, de algemene richtlijnen vaststelt inzake de beleggingen. De algemene richtlijnen voor 2004 bepalen dat het Zilverfonds zijn inkomsten in 2004 belegt in zerocoupon Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldag tussen 2011 en De inkomsten die niet onmiddellijk kunnen belegd worden in Schatkistbons-Zilverfonds worden kortlopend bij de Schatkist belegd. De Zilverfonds-wet bepaalt verder dat de raad van bestuur van het Zilverfonds de richtlijnen voor het beleggen van de reserves vaststelt. De instructies die de raad van bestuur in 2004 gegeven heeft voor de belegging van de inkomsten van het Fonds worden behandeld in punt IV van dit verslag. III Inkomsten 1 a. Inkomsten Voor de periode voorafgaand aan het verslagjaar 2004 heeft het Zilverfonds volgende middelen ter beschikking gekregen: Middelen toegewezen voor 2001, 2002 en 2003 (in miljoenen euro) jaar bedrag aard ontvangen in belegd in ,8 verkoop UMTS-licenties ,1 meerwaarde goud ,0 uitzonderlijk winst NBB ,2 dividend Belgacom ,9 korte-termijninteresten ,0 niet-ingewisselde bankbiljetten ,7 verkoop CREDIBE ,0 dividend Belgacom ,0 overname pensioenfonds Belgacom ,3 korte-termijninteresten De Schatkistbons-Zilverfonds waarin het Fonds belegt zijn van het zerocoupon-type en de gekapitaliseerde interesten worden bijgevolg pas uitgekeerd op de eindvervaldag. In economische optiek worden de interesten evenwel geventileerd over de looptijd van de belegging. De prorata temporis verworven interesten op de beleggingen in Schatkistbons- Zilverfonds bedroegen 31,6 miljoen euro voor 2002 en 81,8 miljoen voor b. Inkomsten 2004 De regering heeft aan het Zilverfonds volgende niet-fiscale ontvangsten toegewezen als middelen voor 2004: 1 De niet-fiscale ontvangsten worden vermeld in de optiek van terbeschikkingstelling door de regering; in kasoptiek kan de effectieve storting aan het Zilverfonds in sommige gevallen in het volgende kalenderjaar vallen. 8

9 1.400,0 miljoen euro ontvangsten gerealiseerd bij de overname door de Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom 1. Dit bedrag werd op 22 januari 2004 aan het Zilverfonds gestort en werd onmiddellijk op lange termijn belegd ,0 miljoen euro afkomstig van de storting aan de Staat door ALESH (Amortisatiefonds voor de Leningen van de Sociale Huisvesting) ingevolge de overname door de Staat van de schulden en lasten van het verleden van de sociale huisvesting 2. Dit bedrag werd op 3 december 2004 aan het Zilverfonds gestort en werd dezelfde dag langlopend belegd. In 2004 heeft het Zilverfonds eveneens een bedrag van 6,2 miljoen euro aan kortetermijninteresten ontvangen. Deze werden in hetzelfde jaar langlopend belegd. De in 2004 prorata temporis verworven interesten op de beleggingen in Schatkistbons- Zilverfonds bedroegen 429,3 miljoen euro. IV Beleggingen 3 a. Beleggingen in 2002 en 2003 In de periode die het verslagjaar 2004 voorafging heeft het Zilverfonds zijn inkomsten belegd in zes Schatkistbons-Zilverfonds (SB-ZF) met eindvervaldagen tussen 2010 en 2013: Beleggingen uitgevoerd in 2002 en 2003 (in miljoenen euro) jaar bedrag belegging herkomst ,1 SB-ZF 15 april 2010 UMTS-licenties (437,8) meerwaarde goud (177,1) korte termijninteresten (9,2) 431,7 SB-ZF 15 oktober 2010 winst NBB (429,0) korte termijninteresten (2,7) ,5 SB-ZF 15 april 2011 dividend Belgacom (237,2) bankbiljetten (214,0) korte termijninteresten (0,3) 645,7 SB-ZF 17 oktober 2011 verkoop CREDIBE 1.000,0 SB-ZF 16 april 2012 verkoop CREDIBE 1.000,0 SB-ZF 15 april 2013 verkoop CREDIBE 1 Koninklijk besluit van 12 december 2003 betreffende de toekenning van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003, 2de editie) en koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom (Belgisch Staatsblad van 24 december 2003, 2 de editie). 2 Koninklijk besluit van 22 oktober 2004 betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van een gedeelte van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de ALESH-operatie (Belgisch Staatsblad van 3 december 2004). Er was geen voorafgaandelijk toekenningsbesluit. Om redenen van efficiënte en administratieve vereenvoudiging heeft de Ministerraad er mee ingestemd om in de toekomst het eerste luik van gebruikelijke dubbele procedure (een toekenningsbesluit, dat de toe te kennen ontvangst aanwijst, gevolgd door een toewijzingsbesluit, dat het exacte bedrag vaststelt) te schrappen. 3 Bijlage 3 geeft een gedetailleerd overzicht van de tot eind 2004 uitgevoerde beleggingen in Schatkistbons-Zilverfonds. 9

10 b. Beleggingen in 2004 De raad van bestuur geeft zijn beleggingsinstructies binnen de krijtlijnen van de door de Minister van Financiën goedgekeurde algemene richtlijnen inzake de beleggingen van het Zilverfonds. De algemene richtlijnen voor 2004 voorzagen de belegging in zerocoupon- Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldag tussen 2011 en De raad van bestuur heeft er in zijn beleggingsinstructies steeds naar gestreefd om vanaf 2010 jaarlijks substantiële bedragen op de eindvervaldagen beschikbaar te maken. Ook in 2004 werd op deze weg doorgegaan (zie grafiek op pagina 19). Vanzelfsprekend wordt eveneens rekening gehouden met de rentecurve die een hoger rendement biedt naarmate de beleggingshorizon verder in de toekomst ligt. In 2004 heeft het Zilverfonds in totaal 7.796,2 miljoen euro belegd in acht nieuwe lijnen van Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldagen tussen 2012 en Het aan het Zilverfonds toegewezen bedrag van 5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom werd, samen met het winstaandeel dat in 2003 door Belgacom aan de Staat gestort werd (290,0 miljoen euro) en met 0,3 miljoen euro korte-termijninterestopbrengsten, op 22 januari 2004 belegd in zes Schatkistbon-Zilverfonds met vervaldagen in 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018: (a) Schatkistbon-Zilverfonds 15 oktober 2012 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 oktober 2012 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,37 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,86 euro (b) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2014 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2014 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,97 euro 10

11 (c) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2015 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2015 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,37 euro (d) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2016 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2016 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,02 euro (e) Schatkistbon-Zilverfonds 18 april 2017 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 18 april 2017 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,94 euro (f) Schatkistbon-Zilverfonds 16 april 2018 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 16 april 2018 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,10 euro n euro. 11

12 De ALESH-ontvangst van 2,5 miljard euro werd op 3 december 2004 belegd in twee Schatkistbons-Zilverfonds met volgende kenmerken: (a) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2019 uitgiftedatum: 3 december 2004 eindvervaldag: 15 april 2019 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 30 november 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,19 euro (b) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2020 uitgiftedatum: 3 december 2004 eindvervaldag: 15 april 2020 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 30 november 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,61 euro V Portefeuille per 31 december 2004 Bij het einde van zijn derde werkingsjaar bedraagt de portefeuille van het Zilverfonds, met inbegrip van de prorata temporis verworven interesten op de zero-couponleningen, ,9 miljoen euro, wat een stijging van 8.225,5 miljoen euro betekent ten opzichte van de toestand eind 2003: Portefeuille van het Zilverfonds per 31 december 2004 (in miljoenen euro) evolutie Nominale portefeuille , , ,2 Prorata interesten 542,7 113, ,3 Portefeuille incl. prorata interesten , , ,5 Terugbetaalbaar bij eindvervaldagen , , ,6 12

13 Bij het bereiken van de eindvervaldagen zal de portefeuille die het Zilverfonds eind 2004 opgebouwd heeft ,0 miljoen euro waard zijn. Opgesplitst naar eindvervaldagen zal het Zilverfonds in de periode over volgende bedragen kunnen beschikken: interesten kapitaal VI Werkingskosten Bij de oprichting van het Zilverfonds heeft de wetgever er voor gekozen om het Fonds een autonoom statuut te geven als parastatale B met autonoom beheer, boekhouding en controle. Administratief leunt het Zilverfonds nauw aan bij de federale Schatkist. De Zilverfonds-wet wijst de administrateur-generaal van de Thesaurie van rechtswege aan als lid van de raad van bestuur en belast hem in de functie van gedelegeerd bestuurder met het dagelijks beheer van het Fonds. Het Zilverfonds doet tegen vergoeding beroep op het personeel van de Staat. Het is gehuisvest in de lokalen van de federale Thesaurie. De werkingskosten van het Zilverfonds worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting genomen. Op de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 werd hiertoe een bedrag van euro voorzien, waarvan euro benuttigd werd. De werkingskosten betreffen voor 90,6 % de terugstorting in de Schatkist van de wedden en vergoedingen van de personeelsleden van de Thesaurie die door de Minister van Financiën ter beschikking van het Zilverfonds gesteld werden. De andere werkingskosten betreffen onder meer de aankoop van informaticamateriaal en kantoorbenodigdheden, de vergoeding van de bedrijfsrevisor en de zitpenningen van de leden van de raad van bestuur. 13

14 VII Jaarrekening BALANS - ACTIVA (in euro) Vaste activa 5.479, ,78 I OPRICHTINGSKOSTEN - - II IMMATERIELE VASTE ACTIVA 580,80 871,20 III MATERIELE VASTE ACTIVA 4.898, ,58 C. Meubilair - Informatica- en buroticamaterieel 4.898, ,58 Vlottende activa , ,76 VII VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR B. Overige vorderingen , ,25 VIII GELDBELEGGINGEN , ,19 B. Overige beleggingen , ,19 Zerobonds , ,79 Gelopen interesten zerobonds , ,18 Op ten hoogste een maand van werkingsmiddelen , ,22 IX LIQUIDE MIDDELEN - - X OVERLOPENDE REKENINGEN 2.058, ,32 Totaal van de activa , ,54 14

15 BALANS - PASSIVA (in euro) Eigen vermogen , ,82 IV RESERVES , ,04 D. Reserves niet-fiscale ontvangsten , ,94 Reserves afkomstig van de opbrengsten van beleggingen , ,10 VI KAPITAALSUBSIDIES 5.479, ,78 Schulden , ,72 IX SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR , ,22 C. Handelsschulden 8.428, ,42 E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,73 F. Andere schulden , ,07 X OVERLOPENDE REKENINGEN , ,50 Totaal van de passiva , ,54 15

16 RESULTATENREKENING (in euro) Lasten II BEDRIJFSSKOSTEN , ,16 B. Diensten en diverse goederen , ,38 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,57 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 6.936, ,21 XIII TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR , ,29 Totaal van de lasten , ,45 16

17 RESULTATENREKENING (in euro) Opbrengsten I BEDRIJFSOPBRENGSTEN , ,16 D. Andere bedrijfsopbrengsten , ,16 IV FINANCIELE OPBRENGSTEN , ,69 B. Opbrengsten van de vlottende activa , ,69 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN , ,60 Totaal van de opbrengsten , ,45 RESULTAATVERWERKING A. Te bestemmen winstsaldo , ,29 C. Affectatie aan het eigen vermogen , ,29 3. Aan de andere reserves , ,29 17

18 Toelichting Balans - Activa Geldbeleggingen Op 31 december 2004 bedragen de beleggingen van het Zilverfonds ,32 euro, verdeeld als volgt: ,16: deze post vertegenwoordigt het nominaal kapitaal van de Schatkistbons-Zilverfonds ; de stijging van ,37 euro ten opzichte van het jaar 2003 wordt verklaard door de belegging van de ontvangsten geïnd in de loop van het jaar 2004; ,95: de boekhoudkundige waarde van de gelopen interesten op de Schatkistbons-Zilverfonds stijgt van ,18 euro naar ,95 euro, hetzij een stijging met ,77 euro; ,21: saldo van de zichtrekening "werkingskosten" die elke dag "overnight" belegd wordt bij de Schatkist. Overlopende rekeningen Onder deze post worden de gelopen maar nog niet geïnde interesten op de kortetermijnbeleggingen opgenomen, met andere woorden het deel van de interesten dat betrekking heeft op het beschouwde boekjaar maar dat pas effectief zal ontvangen worden in de loop van het volgende boekjaar. 18

19 Balans - Passiva Reserves Reserves niet-fiscale ontvangsten Op 31 december 2004 beloopt de rubriek "reserves niet-fiscale ontvangsten" ,94 euro, hetzij een stijging met euro. Deze stijging wordt verklaard door de verschillende niet-fiscale ontvangsten door de Staat toegewezen aan het Fonds gedurende het jaar 2004 en die als volgt verdeeld zijn: : pensioenfonds Belgacom (deel toegewezen voor het jaar 2004) : ALESH-verrichting Reserves afkomstig van de opbrengsten van beleggingen Onder deze rubriek worden de interesten opgenomen die gerealiseerd werden op de belegging van de ontvangsten op een rekening van de Schatkist met vooropzeg van 48 uur. Deze rubriek omvat eveneens de interesten gestort door de Schatkist ter dekking van de periode tussen de inwerkingtreding van het toewijzingsbesluit en de werkelijke storting aan het Zilverfonds. Kapitaalsubsidies Deze rubriek vertegenwoordigt het deel van de investeringssubsidie dat nog niet verbruikt werd voor de aflossingen. Overlopende rekeningen Het betreft voornamelijk de gelopen interesten op de zerobond-beleggingen. Om te vermijden dat de reserves zouden verhoogd worden met de verworven maar nog niet geïncasseerde interesten, worden deze bedragen op een overlopende rekening geboekt tot hun effectieve ontvangst. 19

20 Resultatenrekening - Lasten De werkingskosten ( ,82 euro) bestaan voornamelijk uit kosten met betrekking tot de bezoldigingen van het personeel van het Fonds. Deze lasten worden voor hun geheel gesubsidieerd door de federale Staat zoals de andere bedrijfsopbrengsten aantonen. Resultatenrekening - Opbrengsten Opbrengsten van de vlottende activa Per 31 december 2004 beloopt deze rubriek ,12 euro, hetzij een stijging met ,43 euro. Deze stijging kan voornamelijk verklaard worden door de interesten berekend en gestort door de Schatkist op bepaalde niet-fiscale ontvangsten (het pensioenfonds Belgacom en het dividend Belgacom 2003) voor de periode begrepen tussen de inwerkingtreding van het toewijzingsbesluiten en de werkelijke stortingen aan het Zilverfonds. Het geheel van deze opbrengsten werd toegewezen aan de reserves van het Fonds. Uitzonderlijke opbrengsten Deze rubriek herneemt de in de loop van het jaar 2004 aan het Fonds ter beschikking gestelde ontvangsten. Het geheel van deze opbrengsten werd geaffecteerd aan de reserves van het Fonds. 20

21 Verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekeningen op 31 december 2004 Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, breng ik U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die mij werd toevertrouwd. Ik heb de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het Fonds, over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2004 met een balanstotaal van EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van EUR. Ik heb eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Mijn controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat mijn controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de jaarrekening. Overeenkomstig deze normen heb ik rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de instelling, alsook met de procedures van interne controle. De verantwoordelijken van het Fonds hebben mijn vragen naar ophelderingen of inlichtingen duidelijk beantwoord. Ik heb op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Ik heb de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de instelling maakte en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Ik ben van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van mijn oordeel. Naar mijn oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de instelling. Bijkomende verklaringen en inlichtingen Ik vul mijn verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van mijn verklaring over de jaarrekening te wijzigen : - het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening; - onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften; - ik dien u geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of de toepasselijke wetten zou zijn gedaan of genomen. De resultaatsverwerking die wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. Brussel, 6 mei 2005 Martine BRANCART Bedrijfsrevisor 21

5 SEPTEMBER Wet tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (1)

5 SEPTEMBER Wet tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (1) einde Publicatie : 2001-09-14 MINISTERIE VAN FINANCIEN 5 SEPTEMBER 2001. - Wet tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (1) ALBERT

Nadere informatie

Zilverfonds Jaarverslag 2011

Zilverfonds Jaarverslag 2011 Zilverfonds Jaarverslag 2011 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2011, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september

Nadere informatie

Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2009, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel

Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2009, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2009, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot voortdurende vermindering

Nadere informatie

Jaarverslag over de verrichtingen van het Zilverfonds in 2002, medegedeeld aan de regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van

Jaarverslag over de verrichtingen van het Zilverfonds in 2002, medegedeeld aan de regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van Jaarverslag over de verrichtingen van het Zilverfonds in 2002, medegedeeld aan de regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot voortdurende

Nadere informatie

Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2008, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel

Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2008, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2008, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot voortdurende vermindering

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (Uittreksels)

Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (Uittreksels) 1 of 9 3/11/2003 08:54 Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (Uittreksels) TITEL VIII HERVORMING VAN HET APPARAAT VOOR DE STATISTIEK EN DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels voor het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 55165 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 APRIL 2017. Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw [C 2017/40263] FILIP, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarverslag 2013 RPR Tongeren 0201.310.929 IGL Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN GEWIJZIGD BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 SEXIES VAN 18 DECEMBER 1990 ---------------------------------

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden;

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 6 JULI 1994 tot regeling van de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 30.VIII.1994) Art 1.

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie