Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de"

Transcriptie

1 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. D/2003/9887/3 mei 2005

2 INHOUD Voorwoord van de Minister van Financiën 3 Voorwoord van de Minister van Begroting 4 Inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur 5 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in I Oprichting en werking van het Zilverfonds 7 II Belegging van de reserves 7 III Inkomsten 8 IV Beleggingen 9 V Portefeuille per 31 december VI Werkingskosten 13 VII Jaarrekening 14 Bijlagen 22 1 Wet van 5 september Samenstelling van de raad van bestuur van het Zilverfonds 28 3 Portefeuille per 31 december Wetgeving, reglementering en publicaties 31 5 Contact 32 2

3 Voorwoord van de Minister van Financiën Net zoals in 2003 zijn de financiële middelen die toegekend werden aan het Zilverfonds in 2004 sterk gestegen. De totale reserves benaderen nu 12,5 miljard euro. Bovendien heeft de Regering op 25 februari 2005 beslist om de federale opbrengst van de eenmalige bevrijdende aangifte (ongeveer 422,9 miljoen euro) evenals het saldo van de zogenaamde Credibe-verrichting (19,75 miljoen euro) bij koninklijk besluit aan het Zilverfonds toe te wijzen. Op dezelfde datum heeft de Regering een voorontwerp van wet aangenomen tot aanpassing van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, dat de vaststelling bij wet van het jaarlijks aan het Zilverfonds te storten bedrag beoogt. Op deze wijze worden de aanbevelingen van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën gevolgd. Dit voorontwerp van wet verstrengt de voorwaarden tot vaststelling van de jaarlijkse stortingen aan het Zilverfonds. Deze stortingen zullen moeten overeenkomen met de begrotingsoverschotten van de overheid. Bovendien zal het Zilverfonds kunnen gestijfd worden met de opbrengst van maatregelen die geen enkele impact hebben op het financieringssaldo maar die wel in aanmerking komen voor de vermindering van de Staatsschuld. Op deze wijze worden de budgettaire gevolgen van de veroudering op middellange termijn beter in rekening gebracht. Maar deze stappen vooruit moeten niet beletten andere noodzakelijke maatregelen te nemen indien men aan de huidige actieve bevolking en aan de toekomstige generaties een confortabel leven na lange jaren van arbeid wil verzekeren: ik denk hierbij meer in het bijzonder aan de eindeloopbaanproblematiek en aan alle andere maatregelen die toelaten de activiteitsgraad te verhogen. Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën 3

4 Voorwoord van de Minister van Begroting Eén van de belangrijke uitdagingen voor België in de komende jaren, zoals trouwens ook voor andere Europese landen, blijft het opvangen van de budgettaire gevolgen van de vergrijzing. Het belang van het Zilverfonds als waarborg voor de financiering van de bijkomende uitgaven van de verschillende wettelijke pensioenregimes tussen 2010 en 2030 valt dan ook niet te betwisten. Eind 2004 is de waarde van de portefeuille van het Zilverfonds aanzienlijk toegenomen tot een bedrag van miljoen euro, hetzij een toename met miljoen euro ten opzichte van het einde van het vorige jaar, voornamelijk ingevolge de Belgacom- en Alesh-operaties. In 2005 zal het Zilverfonds gespijsd worden met uitzonderlijke ontvangsten, die voortvloeien uit een deel van de opbrengsten van de eenmalige bevrijdende aangifte (ongeveer 497,9 miljoen euro verminderd met de 75 miljoen die de Gewesten toekomt) en uit het saldo van de Credibe-operatie (19,75 miljoen euro). Eind 2005 zou in totaal voor ongeveer miljoen euro aan middelen zijn ingebracht in het Zilverfonds. De budgettaire inspanningen van de laatste jaren maakten het voor België mogelijk om sinds 2000 een evenwicht te bereiken, en dit ondanks een moeilijke economische context. Vandaar dat het Zilverfonds mede via uitzonderlijke ontvangsten werd gefinancierd hetgeen belangrijk was om van in het begin het Zilverfonds voldoende zichtbaarheid en credibiliteit te geven. Op korte termijn bestaat de budgettaire uitdaging er vooral in om dit evenwicht een blijvend structureel karakter te geven. Dit moet dan de basis vormen voor het opbouwen van structurele overschotten vanaf De Regering heeft dan ook beslist om de regels met betrekking tot de financiering van het Zilverfonds aan te passen, en de band tussen de financiering van dit Fonds en de gevoerde budgettaire politiek te versterken. Het bedrag dat jaarlijks aan het Fonds moet worden toegewezen wordt bepaald als 0,3% van het BBP in 2007, in de daaropvolgende jaren telkens met 0,2% van het BBP verhoogd, dit tot in In 2012 zal bijgevolg een bedrag van 1,3% van het BBP aan het Fonds dienen te worden toegewezen. Daarenboven zal de toewijzing van middelen voortvloeiend uit operaties die de schuld verminderen zonder het financieringssaldo te beïnvloeden beperkt worden tot 250 miljoen euro per jaar tot 2010 en tot 500 miljoen per jaar in de daaropvolgende jaren. Aldus wordt de financiering van het Zilverfonds voor de toekomst wettelijk vastgelegd en worden zo meer garanties geboden. Bovendien wordt de band tussen de financiering van het Zilverfonds en het gevoerde budgettaire beleid, meer bepaald de gerealiseerde begrotingsoverschotten, versterkt. Johan VANDE LANOTTE Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven 4

5 Inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur Tijdens deze zonnige lentedag waarop ik het voorwoord bij dit jaarverslag schrijf heeft het Zilverfonds opnieuw 1,5 miljoen euro aan interesten verdiend. Per maand is dat zo n 45 miljoen euro en voor een heel jaar ruim 540 miljoen euro. Dit bewijst dat het Zilverfonds goed bezig is om zijn opdracht te realiseren, met name het aanleggen van substantiële reserves, die permanent aangroeien met belangrijke interestopbrengsten, om de financiering van de toekomstige pensioenen te kunnen garanderen. Tijdens zijn derde werkingsjaar heeft het Zilverfonds zijn reserves vrijwel kunnen verdrievoudigen: van miljoen euro eind 2003 naar miljoen euro eind Tot eind 2004 heeft het Zilverfonds bovendien op deze portefeuille een interestopbrengst van 543 miljoen euro gerealiseerd, wat de totale reserves per 31 december 2004 op bijna 12,5 miljard euro brengt. Het Zilverfonds heeft in 2004 volgende middelen ontvangen: 5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van het pensioenfonds van Belgacom, 2,5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van de schulden en lasten van het verleden van de sociale huisvesting en 290 miljoen euro dividend Belgacom. Deze ontvangsten, samen met 6 miljoen euro korte-termijninteresten, hetzij in totaal miljoen euro, werden veilig en marktconform belegd in acht Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldagen tussen 2012 en De mogelijkheden tot financiering van het Zilverfonds door middel van belangrijke eenmalige niet-fiscale inkomsten zijn uiteraard eindig. Voor 2005 is voorlopig enkel de toewijzing aan het Fonds van de opbrengst van de eenmalige bevrijdende aangifte voorzien. De pijlsnelle groei van de reserves zal bijgevolg de eerstvolgende jaren niet kunnen aangehouden worden. Dat is overigens ook niet zo erg, want vanaf 2007 zullen de overheidsrekeningen met een snel toenemend overschot afsluiten. Die surplussen zullen dan elk jaar aan het Zilverfonds worden toegewezen, hetgeen garant staat voor een structurele en stevige financiering. De raad van bestuur van het Zilverfonds is in 2004 vijfmaal samen gekomen. De raad bepaalt het beleid van het Fonds en staat in de eerste plaats in voor het beheer van de reserves. Dit jaarverslag rapporteert over de wijze waarop het Zilverfonds tijdens zijn derde werkingsjaar uitvoering gegeven heeft aan de taken die hem werden toevertrouwd. Ik wens de leden van de raad van bestuur en de regeringscommissaris te danken voor hun inzet om het Zilverfonds op deskundige wijze te leiden. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de personeelsleden van de Thesaurie die het secretariaat van de raad van bestuur waarnemen en die dagelijkse werking van het Zilverfonds op efficiënte wijze op zich nemen. Ik ben ervan overtuigd dat de vrucht van hun arbeid de komende twee decennia naar waarde zal geschat worden. Marc BOEYKENS Voorzitter van de raad van bestuur 5

6 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in

7 I Oprichting en werking van het Zilverfonds Het Zilverfonds werd in 2001 opgericht om tegemoet te komen aan de onvermijdelijke budgettaire gevolgen van de vergrijzing van de bevolking. Het Fonds heeft tot doel reserves aan te leggen om in de periode de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels ingevolge de vergrijzing te financieren. Het werd in het leven geroepen als parastatale B door de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds 1. Het Fonds staat onder het gezamenlijk toezicht van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting. Het Zilverfonds wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tien leden 2. De raad van bestuur bepaalt het beleid en staat in voor het beheer van de reserves. De inkomsten van het Zilverfonds bestaan uit begrotingssurplussen, overschotten van de sociale zekerheid en niet-fiscale ontvangsten. De inkomsten bestaan tevens uit de opbrengsten van de beleggingen. Voor zover de schuldgraad lager ligt dan 60 procent kan het Zilverfonds vanaf 2010 uitgaven verrichten voor de financiering van de diverse wettelijke pensioenstelsels. De werkingskosten van het Zilverfonds worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting genomen. II Belegging van de reserves De Zilverfonds-wet bepaalt dat het Fonds zijn reserves belegt in effecten van de Belgische Staat 3. Naast argumenten op het vlak van veiligheid, efficiëntie en rendement is deze verplichting eveneens gericht op de consolidatie van de Staatsschuld: het Zilverfonds maakt deel uit van de overheidssector en het is derhalve evident dat de reserves van het Zilverfonds bij consolidatie in mindering gebracht worden van de globale overheidsschuld. De reserves van het Zilverfonds worden niet belegd in de gebruikelijke schuldinstrumenten van de Staat gericht op de institutionele belegger, zoals lineaire obligaties, maar wel in een specifiek schuldinstrument op maat : de Schatkistbons-Zilverfonds 4. Het betreft nietverhandelbare gedematerialiseerde effecten, uitgegeven door de Schatkist op verzoek van het Zilverfonds. De rentevoet wordt vastgesteld op basis van de rentecurve voor lineaire obligaties. Ze zijn terugbetaalbaar op de eindvervaldag maar kunnen evenwel, geheel of gedeeltelijk, vervroegd terugbetaald worden tegen de marktvoorwaarden. 1 Belgisch Staatsblad van 14 september De wettekst is opgenomen in bijlage 1. 2 De samenstelling van de raad van bestuur is opgenomen in bijlage 2. 3 De wet preciseert dat bij een schuldgraad kleiner dan 100 procent eveneens kan belegd worden in andere consolideerbare activa (bv. schuldtitels van gewesten, gemeenschappen en gemeenten). 4 Zie Jaarverslag 2002 van het Zilverfonds, p

8 De Zilverfonds-wet bepaalt dat de Minister van Financiën jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur van het Fonds, de algemene richtlijnen vaststelt inzake de beleggingen. De algemene richtlijnen voor 2004 bepalen dat het Zilverfonds zijn inkomsten in 2004 belegt in zerocoupon Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldag tussen 2011 en De inkomsten die niet onmiddellijk kunnen belegd worden in Schatkistbons-Zilverfonds worden kortlopend bij de Schatkist belegd. De Zilverfonds-wet bepaalt verder dat de raad van bestuur van het Zilverfonds de richtlijnen voor het beleggen van de reserves vaststelt. De instructies die de raad van bestuur in 2004 gegeven heeft voor de belegging van de inkomsten van het Fonds worden behandeld in punt IV van dit verslag. III Inkomsten 1 a. Inkomsten Voor de periode voorafgaand aan het verslagjaar 2004 heeft het Zilverfonds volgende middelen ter beschikking gekregen: Middelen toegewezen voor 2001, 2002 en 2003 (in miljoenen euro) jaar bedrag aard ontvangen in belegd in ,8 verkoop UMTS-licenties ,1 meerwaarde goud ,0 uitzonderlijk winst NBB ,2 dividend Belgacom ,9 korte-termijninteresten ,0 niet-ingewisselde bankbiljetten ,7 verkoop CREDIBE ,0 dividend Belgacom ,0 overname pensioenfonds Belgacom ,3 korte-termijninteresten De Schatkistbons-Zilverfonds waarin het Fonds belegt zijn van het zerocoupon-type en de gekapitaliseerde interesten worden bijgevolg pas uitgekeerd op de eindvervaldag. In economische optiek worden de interesten evenwel geventileerd over de looptijd van de belegging. De prorata temporis verworven interesten op de beleggingen in Schatkistbons- Zilverfonds bedroegen 31,6 miljoen euro voor 2002 en 81,8 miljoen voor b. Inkomsten 2004 De regering heeft aan het Zilverfonds volgende niet-fiscale ontvangsten toegewezen als middelen voor 2004: 1 De niet-fiscale ontvangsten worden vermeld in de optiek van terbeschikkingstelling door de regering; in kasoptiek kan de effectieve storting aan het Zilverfonds in sommige gevallen in het volgende kalenderjaar vallen. 8

9 1.400,0 miljoen euro ontvangsten gerealiseerd bij de overname door de Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom 1. Dit bedrag werd op 22 januari 2004 aan het Zilverfonds gestort en werd onmiddellijk op lange termijn belegd ,0 miljoen euro afkomstig van de storting aan de Staat door ALESH (Amortisatiefonds voor de Leningen van de Sociale Huisvesting) ingevolge de overname door de Staat van de schulden en lasten van het verleden van de sociale huisvesting 2. Dit bedrag werd op 3 december 2004 aan het Zilverfonds gestort en werd dezelfde dag langlopend belegd. In 2004 heeft het Zilverfonds eveneens een bedrag van 6,2 miljoen euro aan kortetermijninteresten ontvangen. Deze werden in hetzelfde jaar langlopend belegd. De in 2004 prorata temporis verworven interesten op de beleggingen in Schatkistbons- Zilverfonds bedroegen 429,3 miljoen euro. IV Beleggingen 3 a. Beleggingen in 2002 en 2003 In de periode die het verslagjaar 2004 voorafging heeft het Zilverfonds zijn inkomsten belegd in zes Schatkistbons-Zilverfonds (SB-ZF) met eindvervaldagen tussen 2010 en 2013: Beleggingen uitgevoerd in 2002 en 2003 (in miljoenen euro) jaar bedrag belegging herkomst ,1 SB-ZF 15 april 2010 UMTS-licenties (437,8) meerwaarde goud (177,1) korte termijninteresten (9,2) 431,7 SB-ZF 15 oktober 2010 winst NBB (429,0) korte termijninteresten (2,7) ,5 SB-ZF 15 april 2011 dividend Belgacom (237,2) bankbiljetten (214,0) korte termijninteresten (0,3) 645,7 SB-ZF 17 oktober 2011 verkoop CREDIBE 1.000,0 SB-ZF 16 april 2012 verkoop CREDIBE 1.000,0 SB-ZF 15 april 2013 verkoop CREDIBE 1 Koninklijk besluit van 12 december 2003 betreffende de toekenning van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003, 2de editie) en koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom (Belgisch Staatsblad van 24 december 2003, 2 de editie). 2 Koninklijk besluit van 22 oktober 2004 betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van een gedeelte van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de ALESH-operatie (Belgisch Staatsblad van 3 december 2004). Er was geen voorafgaandelijk toekenningsbesluit. Om redenen van efficiënte en administratieve vereenvoudiging heeft de Ministerraad er mee ingestemd om in de toekomst het eerste luik van gebruikelijke dubbele procedure (een toekenningsbesluit, dat de toe te kennen ontvangst aanwijst, gevolgd door een toewijzingsbesluit, dat het exacte bedrag vaststelt) te schrappen. 3 Bijlage 3 geeft een gedetailleerd overzicht van de tot eind 2004 uitgevoerde beleggingen in Schatkistbons-Zilverfonds. 9

10 b. Beleggingen in 2004 De raad van bestuur geeft zijn beleggingsinstructies binnen de krijtlijnen van de door de Minister van Financiën goedgekeurde algemene richtlijnen inzake de beleggingen van het Zilverfonds. De algemene richtlijnen voor 2004 voorzagen de belegging in zerocoupon- Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldag tussen 2011 en De raad van bestuur heeft er in zijn beleggingsinstructies steeds naar gestreefd om vanaf 2010 jaarlijks substantiële bedragen op de eindvervaldagen beschikbaar te maken. Ook in 2004 werd op deze weg doorgegaan (zie grafiek op pagina 19). Vanzelfsprekend wordt eveneens rekening gehouden met de rentecurve die een hoger rendement biedt naarmate de beleggingshorizon verder in de toekomst ligt. In 2004 heeft het Zilverfonds in totaal 7.796,2 miljoen euro belegd in acht nieuwe lijnen van Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldagen tussen 2012 en Het aan het Zilverfonds toegewezen bedrag van 5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom werd, samen met het winstaandeel dat in 2003 door Belgacom aan de Staat gestort werd (290,0 miljoen euro) en met 0,3 miljoen euro korte-termijninterestopbrengsten, op 22 januari 2004 belegd in zes Schatkistbon-Zilverfonds met vervaldagen in 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018: (a) Schatkistbon-Zilverfonds 15 oktober 2012 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 oktober 2012 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,37 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,86 euro (b) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2014 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2014 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,97 euro 10

11 (c) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2015 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2015 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,37 euro (d) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2016 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2016 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,02 euro (e) Schatkistbon-Zilverfonds 18 april 2017 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 18 april 2017 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,94 euro (f) Schatkistbon-Zilverfonds 16 april 2018 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 16 april 2018 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,10 euro n euro. 11

12 De ALESH-ontvangst van 2,5 miljard euro werd op 3 december 2004 belegd in twee Schatkistbons-Zilverfonds met volgende kenmerken: (a) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2019 uitgiftedatum: 3 december 2004 eindvervaldag: 15 april 2019 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 30 november 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,19 euro (b) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2020 uitgiftedatum: 3 december 2004 eindvervaldag: 15 april 2020 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 30 november 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,61 euro V Portefeuille per 31 december 2004 Bij het einde van zijn derde werkingsjaar bedraagt de portefeuille van het Zilverfonds, met inbegrip van de prorata temporis verworven interesten op de zero-couponleningen, ,9 miljoen euro, wat een stijging van 8.225,5 miljoen euro betekent ten opzichte van de toestand eind 2003: Portefeuille van het Zilverfonds per 31 december 2004 (in miljoenen euro) evolutie Nominale portefeuille , , ,2 Prorata interesten 542,7 113, ,3 Portefeuille incl. prorata interesten , , ,5 Terugbetaalbaar bij eindvervaldagen , , ,6 12

13 Bij het bereiken van de eindvervaldagen zal de portefeuille die het Zilverfonds eind 2004 opgebouwd heeft ,0 miljoen euro waard zijn. Opgesplitst naar eindvervaldagen zal het Zilverfonds in de periode over volgende bedragen kunnen beschikken: interesten kapitaal VI Werkingskosten Bij de oprichting van het Zilverfonds heeft de wetgever er voor gekozen om het Fonds een autonoom statuut te geven als parastatale B met autonoom beheer, boekhouding en controle. Administratief leunt het Zilverfonds nauw aan bij de federale Schatkist. De Zilverfonds-wet wijst de administrateur-generaal van de Thesaurie van rechtswege aan als lid van de raad van bestuur en belast hem in de functie van gedelegeerd bestuurder met het dagelijks beheer van het Fonds. Het Zilverfonds doet tegen vergoeding beroep op het personeel van de Staat. Het is gehuisvest in de lokalen van de federale Thesaurie. De werkingskosten van het Zilverfonds worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting genomen. Op de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 werd hiertoe een bedrag van euro voorzien, waarvan euro benuttigd werd. De werkingskosten betreffen voor 90,6 % de terugstorting in de Schatkist van de wedden en vergoedingen van de personeelsleden van de Thesaurie die door de Minister van Financiën ter beschikking van het Zilverfonds gesteld werden. De andere werkingskosten betreffen onder meer de aankoop van informaticamateriaal en kantoorbenodigdheden, de vergoeding van de bedrijfsrevisor en de zitpenningen van de leden van de raad van bestuur. 13

14 VII Jaarrekening BALANS - ACTIVA (in euro) Vaste activa 5.479, ,78 I OPRICHTINGSKOSTEN - - II IMMATERIELE VASTE ACTIVA 580,80 871,20 III MATERIELE VASTE ACTIVA 4.898, ,58 C. Meubilair - Informatica- en buroticamaterieel 4.898, ,58 Vlottende activa , ,76 VII VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR B. Overige vorderingen , ,25 VIII GELDBELEGGINGEN , ,19 B. Overige beleggingen , ,19 Zerobonds , ,79 Gelopen interesten zerobonds , ,18 Op ten hoogste een maand van werkingsmiddelen , ,22 IX LIQUIDE MIDDELEN - - X OVERLOPENDE REKENINGEN 2.058, ,32 Totaal van de activa , ,54 14

15 BALANS - PASSIVA (in euro) Eigen vermogen , ,82 IV RESERVES , ,04 D. Reserves niet-fiscale ontvangsten , ,94 Reserves afkomstig van de opbrengsten van beleggingen , ,10 VI KAPITAALSUBSIDIES 5.479, ,78 Schulden , ,72 IX SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR , ,22 C. Handelsschulden 8.428, ,42 E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,73 F. Andere schulden , ,07 X OVERLOPENDE REKENINGEN , ,50 Totaal van de passiva , ,54 15

16 RESULTATENREKENING (in euro) Lasten II BEDRIJFSSKOSTEN , ,16 B. Diensten en diverse goederen , ,38 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,57 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 6.936, ,21 XIII TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR , ,29 Totaal van de lasten , ,45 16

17 RESULTATENREKENING (in euro) Opbrengsten I BEDRIJFSOPBRENGSTEN , ,16 D. Andere bedrijfsopbrengsten , ,16 IV FINANCIELE OPBRENGSTEN , ,69 B. Opbrengsten van de vlottende activa , ,69 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN , ,60 Totaal van de opbrengsten , ,45 RESULTAATVERWERKING A. Te bestemmen winstsaldo , ,29 C. Affectatie aan het eigen vermogen , ,29 3. Aan de andere reserves , ,29 17

18 Toelichting Balans - Activa Geldbeleggingen Op 31 december 2004 bedragen de beleggingen van het Zilverfonds ,32 euro, verdeeld als volgt: ,16: deze post vertegenwoordigt het nominaal kapitaal van de Schatkistbons-Zilverfonds ; de stijging van ,37 euro ten opzichte van het jaar 2003 wordt verklaard door de belegging van de ontvangsten geïnd in de loop van het jaar 2004; ,95: de boekhoudkundige waarde van de gelopen interesten op de Schatkistbons-Zilverfonds stijgt van ,18 euro naar ,95 euro, hetzij een stijging met ,77 euro; ,21: saldo van de zichtrekening "werkingskosten" die elke dag "overnight" belegd wordt bij de Schatkist. Overlopende rekeningen Onder deze post worden de gelopen maar nog niet geïnde interesten op de kortetermijnbeleggingen opgenomen, met andere woorden het deel van de interesten dat betrekking heeft op het beschouwde boekjaar maar dat pas effectief zal ontvangen worden in de loop van het volgende boekjaar. 18

19 Balans - Passiva Reserves Reserves niet-fiscale ontvangsten Op 31 december 2004 beloopt de rubriek "reserves niet-fiscale ontvangsten" ,94 euro, hetzij een stijging met euro. Deze stijging wordt verklaard door de verschillende niet-fiscale ontvangsten door de Staat toegewezen aan het Fonds gedurende het jaar 2004 en die als volgt verdeeld zijn: : pensioenfonds Belgacom (deel toegewezen voor het jaar 2004) : ALESH-verrichting Reserves afkomstig van de opbrengsten van beleggingen Onder deze rubriek worden de interesten opgenomen die gerealiseerd werden op de belegging van de ontvangsten op een rekening van de Schatkist met vooropzeg van 48 uur. Deze rubriek omvat eveneens de interesten gestort door de Schatkist ter dekking van de periode tussen de inwerkingtreding van het toewijzingsbesluit en de werkelijke storting aan het Zilverfonds. Kapitaalsubsidies Deze rubriek vertegenwoordigt het deel van de investeringssubsidie dat nog niet verbruikt werd voor de aflossingen. Overlopende rekeningen Het betreft voornamelijk de gelopen interesten op de zerobond-beleggingen. Om te vermijden dat de reserves zouden verhoogd worden met de verworven maar nog niet geïncasseerde interesten, worden deze bedragen op een overlopende rekening geboekt tot hun effectieve ontvangst. 19

20 Resultatenrekening - Lasten De werkingskosten ( ,82 euro) bestaan voornamelijk uit kosten met betrekking tot de bezoldigingen van het personeel van het Fonds. Deze lasten worden voor hun geheel gesubsidieerd door de federale Staat zoals de andere bedrijfsopbrengsten aantonen. Resultatenrekening - Opbrengsten Opbrengsten van de vlottende activa Per 31 december 2004 beloopt deze rubriek ,12 euro, hetzij een stijging met ,43 euro. Deze stijging kan voornamelijk verklaard worden door de interesten berekend en gestort door de Schatkist op bepaalde niet-fiscale ontvangsten (het pensioenfonds Belgacom en het dividend Belgacom 2003) voor de periode begrepen tussen de inwerkingtreding van het toewijzingsbesluiten en de werkelijke stortingen aan het Zilverfonds. Het geheel van deze opbrengsten werd toegewezen aan de reserves van het Fonds. Uitzonderlijke opbrengsten Deze rubriek herneemt de in de loop van het jaar 2004 aan het Fonds ter beschikking gestelde ontvangsten. Het geheel van deze opbrengsten werd geaffecteerd aan de reserves van het Fonds. 20

21 Verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekeningen op 31 december 2004 Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, breng ik U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die mij werd toevertrouwd. Ik heb de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het Fonds, over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2004 met een balanstotaal van EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van EUR. Ik heb eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Mijn controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat mijn controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de jaarrekening. Overeenkomstig deze normen heb ik rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de instelling, alsook met de procedures van interne controle. De verantwoordelijken van het Fonds hebben mijn vragen naar ophelderingen of inlichtingen duidelijk beantwoord. Ik heb op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Ik heb de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de instelling maakte en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Ik ben van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van mijn oordeel. Naar mijn oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de instelling. Bijkomende verklaringen en inlichtingen Ik vul mijn verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van mijn verklaring over de jaarrekening te wijzigen : - het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening; - onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften; - ik dien u geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of de toepasselijke wetten zou zijn gedaan of genomen. De resultaatsverwerking die wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. Brussel, 6 mei 2005 Martine BRANCART Bedrijfsrevisor 21

Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2009, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel

Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2009, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2009, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot voortdurende vermindering

Nadere informatie

Zilverfonds Jaarverslag 2011

Zilverfonds Jaarverslag 2011 Zilverfonds Jaarverslag 2011 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2011, medegedeeld aan de Regering en aan de federale wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels voor het

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007

De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007 De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007 Inleiding 1. Context Bij de programmawet van 27/12/2005 werd vanaf 2006 een provisiefonds geneesmiddelen

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van de door u bestuurde stichting.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van de door u bestuurde stichting. Ruimzichtlaan 8 7335 CP Apeldoorn m 06 2480 8705 e a.hofman@cijfermeester.nl www.cijfermeester.nl BTW nr. NL 1823 22 920 B01 T.a.v. het bestuur Archimedesstraat 12 7316 KK APELDOORN Apeldoorn, 20 december

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 20 JUNI

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie