Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de"

Transcriptie

1 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in 2004, medegedeeld aan de regering en aan de wetgevende Kamers in uitvoering van artikel 41 van de wet van 5 september 2001 tot voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. D/2003/9887/3 mei 2005

2 INHOUD Voorwoord van de Minister van Financiën 3 Voorwoord van de Minister van Begroting 4 Inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur 5 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in I Oprichting en werking van het Zilverfonds 7 II Belegging van de reserves 7 III Inkomsten 8 IV Beleggingen 9 V Portefeuille per 31 december VI Werkingskosten 13 VII Jaarrekening 14 Bijlagen 22 1 Wet van 5 september Samenstelling van de raad van bestuur van het Zilverfonds 28 3 Portefeuille per 31 december Wetgeving, reglementering en publicaties 31 5 Contact 32 2

3 Voorwoord van de Minister van Financiën Net zoals in 2003 zijn de financiële middelen die toegekend werden aan het Zilverfonds in 2004 sterk gestegen. De totale reserves benaderen nu 12,5 miljard euro. Bovendien heeft de Regering op 25 februari 2005 beslist om de federale opbrengst van de eenmalige bevrijdende aangifte (ongeveer 422,9 miljoen euro) evenals het saldo van de zogenaamde Credibe-verrichting (19,75 miljoen euro) bij koninklijk besluit aan het Zilverfonds toe te wijzen. Op dezelfde datum heeft de Regering een voorontwerp van wet aangenomen tot aanpassing van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, dat de vaststelling bij wet van het jaarlijks aan het Zilverfonds te storten bedrag beoogt. Op deze wijze worden de aanbevelingen van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën gevolgd. Dit voorontwerp van wet verstrengt de voorwaarden tot vaststelling van de jaarlijkse stortingen aan het Zilverfonds. Deze stortingen zullen moeten overeenkomen met de begrotingsoverschotten van de overheid. Bovendien zal het Zilverfonds kunnen gestijfd worden met de opbrengst van maatregelen die geen enkele impact hebben op het financieringssaldo maar die wel in aanmerking komen voor de vermindering van de Staatsschuld. Op deze wijze worden de budgettaire gevolgen van de veroudering op middellange termijn beter in rekening gebracht. Maar deze stappen vooruit moeten niet beletten andere noodzakelijke maatregelen te nemen indien men aan de huidige actieve bevolking en aan de toekomstige generaties een confortabel leven na lange jaren van arbeid wil verzekeren: ik denk hierbij meer in het bijzonder aan de eindeloopbaanproblematiek en aan alle andere maatregelen die toelaten de activiteitsgraad te verhogen. Didier REYNDERS Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën 3

4 Voorwoord van de Minister van Begroting Eén van de belangrijke uitdagingen voor België in de komende jaren, zoals trouwens ook voor andere Europese landen, blijft het opvangen van de budgettaire gevolgen van de vergrijzing. Het belang van het Zilverfonds als waarborg voor de financiering van de bijkomende uitgaven van de verschillende wettelijke pensioenregimes tussen 2010 en 2030 valt dan ook niet te betwisten. Eind 2004 is de waarde van de portefeuille van het Zilverfonds aanzienlijk toegenomen tot een bedrag van miljoen euro, hetzij een toename met miljoen euro ten opzichte van het einde van het vorige jaar, voornamelijk ingevolge de Belgacom- en Alesh-operaties. In 2005 zal het Zilverfonds gespijsd worden met uitzonderlijke ontvangsten, die voortvloeien uit een deel van de opbrengsten van de eenmalige bevrijdende aangifte (ongeveer 497,9 miljoen euro verminderd met de 75 miljoen die de Gewesten toekomt) en uit het saldo van de Credibe-operatie (19,75 miljoen euro). Eind 2005 zou in totaal voor ongeveer miljoen euro aan middelen zijn ingebracht in het Zilverfonds. De budgettaire inspanningen van de laatste jaren maakten het voor België mogelijk om sinds 2000 een evenwicht te bereiken, en dit ondanks een moeilijke economische context. Vandaar dat het Zilverfonds mede via uitzonderlijke ontvangsten werd gefinancierd hetgeen belangrijk was om van in het begin het Zilverfonds voldoende zichtbaarheid en credibiliteit te geven. Op korte termijn bestaat de budgettaire uitdaging er vooral in om dit evenwicht een blijvend structureel karakter te geven. Dit moet dan de basis vormen voor het opbouwen van structurele overschotten vanaf De Regering heeft dan ook beslist om de regels met betrekking tot de financiering van het Zilverfonds aan te passen, en de band tussen de financiering van dit Fonds en de gevoerde budgettaire politiek te versterken. Het bedrag dat jaarlijks aan het Fonds moet worden toegewezen wordt bepaald als 0,3% van het BBP in 2007, in de daaropvolgende jaren telkens met 0,2% van het BBP verhoogd, dit tot in In 2012 zal bijgevolg een bedrag van 1,3% van het BBP aan het Fonds dienen te worden toegewezen. Daarenboven zal de toewijzing van middelen voortvloeiend uit operaties die de schuld verminderen zonder het financieringssaldo te beïnvloeden beperkt worden tot 250 miljoen euro per jaar tot 2010 en tot 500 miljoen per jaar in de daaropvolgende jaren. Aldus wordt de financiering van het Zilverfonds voor de toekomst wettelijk vastgelegd en worden zo meer garanties geboden. Bovendien wordt de band tussen de financiering van het Zilverfonds en het gevoerde budgettaire beleid, meer bepaald de gerealiseerde begrotingsoverschotten, versterkt. Johan VANDE LANOTTE Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven 4

5 Inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur Tijdens deze zonnige lentedag waarop ik het voorwoord bij dit jaarverslag schrijf heeft het Zilverfonds opnieuw 1,5 miljoen euro aan interesten verdiend. Per maand is dat zo n 45 miljoen euro en voor een heel jaar ruim 540 miljoen euro. Dit bewijst dat het Zilverfonds goed bezig is om zijn opdracht te realiseren, met name het aanleggen van substantiële reserves, die permanent aangroeien met belangrijke interestopbrengsten, om de financiering van de toekomstige pensioenen te kunnen garanderen. Tijdens zijn derde werkingsjaar heeft het Zilverfonds zijn reserves vrijwel kunnen verdrievoudigen: van miljoen euro eind 2003 naar miljoen euro eind Tot eind 2004 heeft het Zilverfonds bovendien op deze portefeuille een interestopbrengst van 543 miljoen euro gerealiseerd, wat de totale reserves per 31 december 2004 op bijna 12,5 miljard euro brengt. Het Zilverfonds heeft in 2004 volgende middelen ontvangen: 5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van het pensioenfonds van Belgacom, 2,5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van de schulden en lasten van het verleden van de sociale huisvesting en 290 miljoen euro dividend Belgacom. Deze ontvangsten, samen met 6 miljoen euro korte-termijninteresten, hetzij in totaal miljoen euro, werden veilig en marktconform belegd in acht Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldagen tussen 2012 en De mogelijkheden tot financiering van het Zilverfonds door middel van belangrijke eenmalige niet-fiscale inkomsten zijn uiteraard eindig. Voor 2005 is voorlopig enkel de toewijzing aan het Fonds van de opbrengst van de eenmalige bevrijdende aangifte voorzien. De pijlsnelle groei van de reserves zal bijgevolg de eerstvolgende jaren niet kunnen aangehouden worden. Dat is overigens ook niet zo erg, want vanaf 2007 zullen de overheidsrekeningen met een snel toenemend overschot afsluiten. Die surplussen zullen dan elk jaar aan het Zilverfonds worden toegewezen, hetgeen garant staat voor een structurele en stevige financiering. De raad van bestuur van het Zilverfonds is in 2004 vijfmaal samen gekomen. De raad bepaalt het beleid van het Fonds en staat in de eerste plaats in voor het beheer van de reserves. Dit jaarverslag rapporteert over de wijze waarop het Zilverfonds tijdens zijn derde werkingsjaar uitvoering gegeven heeft aan de taken die hem werden toevertrouwd. Ik wens de leden van de raad van bestuur en de regeringscommissaris te danken voor hun inzet om het Zilverfonds op deskundige wijze te leiden. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de personeelsleden van de Thesaurie die het secretariaat van de raad van bestuur waarnemen en die dagelijkse werking van het Zilverfonds op efficiënte wijze op zich nemen. Ik ben ervan overtuigd dat de vrucht van hun arbeid de komende twee decennia naar waarde zal geschat worden. Marc BOEYKENS Voorzitter van de raad van bestuur 5

6 Jaarverslag over de werking van het Zilverfonds in

7 I Oprichting en werking van het Zilverfonds Het Zilverfonds werd in 2001 opgericht om tegemoet te komen aan de onvermijdelijke budgettaire gevolgen van de vergrijzing van de bevolking. Het Fonds heeft tot doel reserves aan te leggen om in de periode de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels ingevolge de vergrijzing te financieren. Het werd in het leven geroepen als parastatale B door de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds 1. Het Fonds staat onder het gezamenlijk toezicht van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting. Het Zilverfonds wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tien leden 2. De raad van bestuur bepaalt het beleid en staat in voor het beheer van de reserves. De inkomsten van het Zilverfonds bestaan uit begrotingssurplussen, overschotten van de sociale zekerheid en niet-fiscale ontvangsten. De inkomsten bestaan tevens uit de opbrengsten van de beleggingen. Voor zover de schuldgraad lager ligt dan 60 procent kan het Zilverfonds vanaf 2010 uitgaven verrichten voor de financiering van de diverse wettelijke pensioenstelsels. De werkingskosten van het Zilverfonds worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting genomen. II Belegging van de reserves De Zilverfonds-wet bepaalt dat het Fonds zijn reserves belegt in effecten van de Belgische Staat 3. Naast argumenten op het vlak van veiligheid, efficiëntie en rendement is deze verplichting eveneens gericht op de consolidatie van de Staatsschuld: het Zilverfonds maakt deel uit van de overheidssector en het is derhalve evident dat de reserves van het Zilverfonds bij consolidatie in mindering gebracht worden van de globale overheidsschuld. De reserves van het Zilverfonds worden niet belegd in de gebruikelijke schuldinstrumenten van de Staat gericht op de institutionele belegger, zoals lineaire obligaties, maar wel in een specifiek schuldinstrument op maat : de Schatkistbons-Zilverfonds 4. Het betreft nietverhandelbare gedematerialiseerde effecten, uitgegeven door de Schatkist op verzoek van het Zilverfonds. De rentevoet wordt vastgesteld op basis van de rentecurve voor lineaire obligaties. Ze zijn terugbetaalbaar op de eindvervaldag maar kunnen evenwel, geheel of gedeeltelijk, vervroegd terugbetaald worden tegen de marktvoorwaarden. 1 Belgisch Staatsblad van 14 september De wettekst is opgenomen in bijlage 1. 2 De samenstelling van de raad van bestuur is opgenomen in bijlage 2. 3 De wet preciseert dat bij een schuldgraad kleiner dan 100 procent eveneens kan belegd worden in andere consolideerbare activa (bv. schuldtitels van gewesten, gemeenschappen en gemeenten). 4 Zie Jaarverslag 2002 van het Zilverfonds, p

8 De Zilverfonds-wet bepaalt dat de Minister van Financiën jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur van het Fonds, de algemene richtlijnen vaststelt inzake de beleggingen. De algemene richtlijnen voor 2004 bepalen dat het Zilverfonds zijn inkomsten in 2004 belegt in zerocoupon Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldag tussen 2011 en De inkomsten die niet onmiddellijk kunnen belegd worden in Schatkistbons-Zilverfonds worden kortlopend bij de Schatkist belegd. De Zilverfonds-wet bepaalt verder dat de raad van bestuur van het Zilverfonds de richtlijnen voor het beleggen van de reserves vaststelt. De instructies die de raad van bestuur in 2004 gegeven heeft voor de belegging van de inkomsten van het Fonds worden behandeld in punt IV van dit verslag. III Inkomsten 1 a. Inkomsten Voor de periode voorafgaand aan het verslagjaar 2004 heeft het Zilverfonds volgende middelen ter beschikking gekregen: Middelen toegewezen voor 2001, 2002 en 2003 (in miljoenen euro) jaar bedrag aard ontvangen in belegd in ,8 verkoop UMTS-licenties ,1 meerwaarde goud ,0 uitzonderlijk winst NBB ,2 dividend Belgacom ,9 korte-termijninteresten ,0 niet-ingewisselde bankbiljetten ,7 verkoop CREDIBE ,0 dividend Belgacom ,0 overname pensioenfonds Belgacom ,3 korte-termijninteresten De Schatkistbons-Zilverfonds waarin het Fonds belegt zijn van het zerocoupon-type en de gekapitaliseerde interesten worden bijgevolg pas uitgekeerd op de eindvervaldag. In economische optiek worden de interesten evenwel geventileerd over de looptijd van de belegging. De prorata temporis verworven interesten op de beleggingen in Schatkistbons- Zilverfonds bedroegen 31,6 miljoen euro voor 2002 en 81,8 miljoen voor b. Inkomsten 2004 De regering heeft aan het Zilverfonds volgende niet-fiscale ontvangsten toegewezen als middelen voor 2004: 1 De niet-fiscale ontvangsten worden vermeld in de optiek van terbeschikkingstelling door de regering; in kasoptiek kan de effectieve storting aan het Zilverfonds in sommige gevallen in het volgende kalenderjaar vallen. 8

9 1.400,0 miljoen euro ontvangsten gerealiseerd bij de overname door de Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom 1. Dit bedrag werd op 22 januari 2004 aan het Zilverfonds gestort en werd onmiddellijk op lange termijn belegd ,0 miljoen euro afkomstig van de storting aan de Staat door ALESH (Amortisatiefonds voor de Leningen van de Sociale Huisvesting) ingevolge de overname door de Staat van de schulden en lasten van het verleden van de sociale huisvesting 2. Dit bedrag werd op 3 december 2004 aan het Zilverfonds gestort en werd dezelfde dag langlopend belegd. In 2004 heeft het Zilverfonds eveneens een bedrag van 6,2 miljoen euro aan kortetermijninteresten ontvangen. Deze werden in hetzelfde jaar langlopend belegd. De in 2004 prorata temporis verworven interesten op de beleggingen in Schatkistbons- Zilverfonds bedroegen 429,3 miljoen euro. IV Beleggingen 3 a. Beleggingen in 2002 en 2003 In de periode die het verslagjaar 2004 voorafging heeft het Zilverfonds zijn inkomsten belegd in zes Schatkistbons-Zilverfonds (SB-ZF) met eindvervaldagen tussen 2010 en 2013: Beleggingen uitgevoerd in 2002 en 2003 (in miljoenen euro) jaar bedrag belegging herkomst ,1 SB-ZF 15 april 2010 UMTS-licenties (437,8) meerwaarde goud (177,1) korte termijninteresten (9,2) 431,7 SB-ZF 15 oktober 2010 winst NBB (429,0) korte termijninteresten (2,7) ,5 SB-ZF 15 april 2011 dividend Belgacom (237,2) bankbiljetten (214,0) korte termijninteresten (0,3) 645,7 SB-ZF 17 oktober 2011 verkoop CREDIBE 1.000,0 SB-ZF 16 april 2012 verkoop CREDIBE 1.000,0 SB-ZF 15 april 2013 verkoop CREDIBE 1 Koninklijk besluit van 12 december 2003 betreffende de toekenning van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003, 2de editie) en koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom (Belgisch Staatsblad van 24 december 2003, 2 de editie). 2 Koninklijk besluit van 22 oktober 2004 betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van een gedeelte van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de ALESH-operatie (Belgisch Staatsblad van 3 december 2004). Er was geen voorafgaandelijk toekenningsbesluit. Om redenen van efficiënte en administratieve vereenvoudiging heeft de Ministerraad er mee ingestemd om in de toekomst het eerste luik van gebruikelijke dubbele procedure (een toekenningsbesluit, dat de toe te kennen ontvangst aanwijst, gevolgd door een toewijzingsbesluit, dat het exacte bedrag vaststelt) te schrappen. 3 Bijlage 3 geeft een gedetailleerd overzicht van de tot eind 2004 uitgevoerde beleggingen in Schatkistbons-Zilverfonds. 9

10 b. Beleggingen in 2004 De raad van bestuur geeft zijn beleggingsinstructies binnen de krijtlijnen van de door de Minister van Financiën goedgekeurde algemene richtlijnen inzake de beleggingen van het Zilverfonds. De algemene richtlijnen voor 2004 voorzagen de belegging in zerocoupon- Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldag tussen 2011 en De raad van bestuur heeft er in zijn beleggingsinstructies steeds naar gestreefd om vanaf 2010 jaarlijks substantiële bedragen op de eindvervaldagen beschikbaar te maken. Ook in 2004 werd op deze weg doorgegaan (zie grafiek op pagina 19). Vanzelfsprekend wordt eveneens rekening gehouden met de rentecurve die een hoger rendement biedt naarmate de beleggingshorizon verder in de toekomst ligt. In 2004 heeft het Zilverfonds in totaal 7.796,2 miljoen euro belegd in acht nieuwe lijnen van Schatkistbons-Zilverfonds met eindvervaldagen tussen 2012 en Het aan het Zilverfonds toegewezen bedrag van 5 miljard euro afkomstig van de overname door de Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom werd, samen met het winstaandeel dat in 2003 door Belgacom aan de Staat gestort werd (290,0 miljoen euro) en met 0,3 miljoen euro korte-termijninterestopbrengsten, op 22 januari 2004 belegd in zes Schatkistbon-Zilverfonds met vervaldagen in 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018: (a) Schatkistbon-Zilverfonds 15 oktober 2012 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 oktober 2012 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,37 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,86 euro (b) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2014 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2014 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,97 euro 10

11 (c) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2015 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2015 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,37 euro (d) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2016 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 15 april 2016 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,02 euro (e) Schatkistbon-Zilverfonds 18 april 2017 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 18 april 2017 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,94 euro (f) Schatkistbon-Zilverfonds 16 april 2018 uitgiftedatum: 22 januari 2004 eindvervaldag: 16 april 2018 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 19 januari 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,10 euro n euro. 11

12 De ALESH-ontvangst van 2,5 miljard euro werd op 3 december 2004 belegd in twee Schatkistbons-Zilverfonds met volgende kenmerken: (a) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2019 uitgiftedatum: 3 december 2004 eindvervaldag: 15 april 2019 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 30 november 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,19 euro (b) Schatkistbon-Zilverfonds 15 april 2020 uitgiftedatum: 3 december 2004 eindvervaldag: 15 april 2020 uitgifteprijs: tegen pari zerocoupon-rente, vastgesteld op basis van de OLO-rentecurve van 30 november 2004: 4, % kapitaal: ,00 euro terugbetaalbaar op de eindvervaldag: ,61 euro V Portefeuille per 31 december 2004 Bij het einde van zijn derde werkingsjaar bedraagt de portefeuille van het Zilverfonds, met inbegrip van de prorata temporis verworven interesten op de zero-couponleningen, ,9 miljoen euro, wat een stijging van 8.225,5 miljoen euro betekent ten opzichte van de toestand eind 2003: Portefeuille van het Zilverfonds per 31 december 2004 (in miljoenen euro) evolutie Nominale portefeuille , , ,2 Prorata interesten 542,7 113, ,3 Portefeuille incl. prorata interesten , , ,5 Terugbetaalbaar bij eindvervaldagen , , ,6 12

13 Bij het bereiken van de eindvervaldagen zal de portefeuille die het Zilverfonds eind 2004 opgebouwd heeft ,0 miljoen euro waard zijn. Opgesplitst naar eindvervaldagen zal het Zilverfonds in de periode over volgende bedragen kunnen beschikken: interesten kapitaal VI Werkingskosten Bij de oprichting van het Zilverfonds heeft de wetgever er voor gekozen om het Fonds een autonoom statuut te geven als parastatale B met autonoom beheer, boekhouding en controle. Administratief leunt het Zilverfonds nauw aan bij de federale Schatkist. De Zilverfonds-wet wijst de administrateur-generaal van de Thesaurie van rechtswege aan als lid van de raad van bestuur en belast hem in de functie van gedelegeerd bestuurder met het dagelijks beheer van het Fonds. Het Zilverfonds doet tegen vergoeding beroep op het personeel van de Staat. Het is gehuisvest in de lokalen van de federale Thesaurie. De werkingskosten van het Zilverfonds worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting genomen. Op de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 werd hiertoe een bedrag van euro voorzien, waarvan euro benuttigd werd. De werkingskosten betreffen voor 90,6 % de terugstorting in de Schatkist van de wedden en vergoedingen van de personeelsleden van de Thesaurie die door de Minister van Financiën ter beschikking van het Zilverfonds gesteld werden. De andere werkingskosten betreffen onder meer de aankoop van informaticamateriaal en kantoorbenodigdheden, de vergoeding van de bedrijfsrevisor en de zitpenningen van de leden van de raad van bestuur. 13

14 VII Jaarrekening BALANS - ACTIVA (in euro) Vaste activa 5.479, ,78 I OPRICHTINGSKOSTEN - - II IMMATERIELE VASTE ACTIVA 580,80 871,20 III MATERIELE VASTE ACTIVA 4.898, ,58 C. Meubilair - Informatica- en buroticamaterieel 4.898, ,58 Vlottende activa , ,76 VII VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR B. Overige vorderingen , ,25 VIII GELDBELEGGINGEN , ,19 B. Overige beleggingen , ,19 Zerobonds , ,79 Gelopen interesten zerobonds , ,18 Op ten hoogste een maand van werkingsmiddelen , ,22 IX LIQUIDE MIDDELEN - - X OVERLOPENDE REKENINGEN 2.058, ,32 Totaal van de activa , ,54 14

15 BALANS - PASSIVA (in euro) Eigen vermogen , ,82 IV RESERVES , ,04 D. Reserves niet-fiscale ontvangsten , ,94 Reserves afkomstig van de opbrengsten van beleggingen , ,10 VI KAPITAALSUBSIDIES 5.479, ,78 Schulden , ,72 IX SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR , ,22 C. Handelsschulden 8.428, ,42 E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,73 F. Andere schulden , ,07 X OVERLOPENDE REKENINGEN , ,50 Totaal van de passiva , ,54 15

16 RESULTATENREKENING (in euro) Lasten II BEDRIJFSSKOSTEN , ,16 B. Diensten en diverse goederen , ,38 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,57 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 6.936, ,21 XIII TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR , ,29 Totaal van de lasten , ,45 16

17 RESULTATENREKENING (in euro) Opbrengsten I BEDRIJFSOPBRENGSTEN , ,16 D. Andere bedrijfsopbrengsten , ,16 IV FINANCIELE OPBRENGSTEN , ,69 B. Opbrengsten van de vlottende activa , ,69 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN , ,60 Totaal van de opbrengsten , ,45 RESULTAATVERWERKING A. Te bestemmen winstsaldo , ,29 C. Affectatie aan het eigen vermogen , ,29 3. Aan de andere reserves , ,29 17

18 Toelichting Balans - Activa Geldbeleggingen Op 31 december 2004 bedragen de beleggingen van het Zilverfonds ,32 euro, verdeeld als volgt: ,16: deze post vertegenwoordigt het nominaal kapitaal van de Schatkistbons-Zilverfonds ; de stijging van ,37 euro ten opzichte van het jaar 2003 wordt verklaard door de belegging van de ontvangsten geïnd in de loop van het jaar 2004; ,95: de boekhoudkundige waarde van de gelopen interesten op de Schatkistbons-Zilverfonds stijgt van ,18 euro naar ,95 euro, hetzij een stijging met ,77 euro; ,21: saldo van de zichtrekening "werkingskosten" die elke dag "overnight" belegd wordt bij de Schatkist. Overlopende rekeningen Onder deze post worden de gelopen maar nog niet geïnde interesten op de kortetermijnbeleggingen opgenomen, met andere woorden het deel van de interesten dat betrekking heeft op het beschouwde boekjaar maar dat pas effectief zal ontvangen worden in de loop van het volgende boekjaar. 18

19 Balans - Passiva Reserves Reserves niet-fiscale ontvangsten Op 31 december 2004 beloopt de rubriek "reserves niet-fiscale ontvangsten" ,94 euro, hetzij een stijging met euro. Deze stijging wordt verklaard door de verschillende niet-fiscale ontvangsten door de Staat toegewezen aan het Fonds gedurende het jaar 2004 en die als volgt verdeeld zijn: : pensioenfonds Belgacom (deel toegewezen voor het jaar 2004) : ALESH-verrichting Reserves afkomstig van de opbrengsten van beleggingen Onder deze rubriek worden de interesten opgenomen die gerealiseerd werden op de belegging van de ontvangsten op een rekening van de Schatkist met vooropzeg van 48 uur. Deze rubriek omvat eveneens de interesten gestort door de Schatkist ter dekking van de periode tussen de inwerkingtreding van het toewijzingsbesluit en de werkelijke storting aan het Zilverfonds. Kapitaalsubsidies Deze rubriek vertegenwoordigt het deel van de investeringssubsidie dat nog niet verbruikt werd voor de aflossingen. Overlopende rekeningen Het betreft voornamelijk de gelopen interesten op de zerobond-beleggingen. Om te vermijden dat de reserves zouden verhoogd worden met de verworven maar nog niet geïncasseerde interesten, worden deze bedragen op een overlopende rekening geboekt tot hun effectieve ontvangst. 19

20 Resultatenrekening - Lasten De werkingskosten ( ,82 euro) bestaan voornamelijk uit kosten met betrekking tot de bezoldigingen van het personeel van het Fonds. Deze lasten worden voor hun geheel gesubsidieerd door de federale Staat zoals de andere bedrijfsopbrengsten aantonen. Resultatenrekening - Opbrengsten Opbrengsten van de vlottende activa Per 31 december 2004 beloopt deze rubriek ,12 euro, hetzij een stijging met ,43 euro. Deze stijging kan voornamelijk verklaard worden door de interesten berekend en gestort door de Schatkist op bepaalde niet-fiscale ontvangsten (het pensioenfonds Belgacom en het dividend Belgacom 2003) voor de periode begrepen tussen de inwerkingtreding van het toewijzingsbesluiten en de werkelijke stortingen aan het Zilverfonds. Het geheel van deze opbrengsten werd toegewezen aan de reserves van het Fonds. Uitzonderlijke opbrengsten Deze rubriek herneemt de in de loop van het jaar 2004 aan het Fonds ter beschikking gestelde ontvangsten. Het geheel van deze opbrengsten werd geaffecteerd aan de reserves van het Fonds. 20

21 Verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekeningen op 31 december 2004 Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, breng ik U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die mij werd toevertrouwd. Ik heb de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het Fonds, over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2004 met een balanstotaal van EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van EUR. Ik heb eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Mijn controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat mijn controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de jaarrekening. Overeenkomstig deze normen heb ik rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de instelling, alsook met de procedures van interne controle. De verantwoordelijken van het Fonds hebben mijn vragen naar ophelderingen of inlichtingen duidelijk beantwoord. Ik heb op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Ik heb de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de instelling maakte en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Ik ben van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van mijn oordeel. Naar mijn oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de instelling. Bijkomende verklaringen en inlichtingen Ik vul mijn verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van mijn verklaring over de jaarrekening te wijzigen : - het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening; - onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften; - ik dien u geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding met de statuten of de toepasselijke wetten zou zijn gedaan of genomen. De resultaatsverwerking die wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. Brussel, 6 mei 2005 Martine BRANCART Bedrijfsrevisor 21

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. januari

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. januari Bulletin 67 cbn Commissie voor Boekhoudkundige Normen januari 2014 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013

Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van volksvertegenwoordigers Brussel, juni 2013 Jaarverslag 2012 Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 5 juni 2013 controleren

Nadere informatie

Openbare Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Openbare Bevak) SERVICEFLATS INVEST

Openbare Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Openbare Bevak) SERVICEFLATS INVEST Openbare Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Openbare Bevak) SERVICEFLATS INVEST JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 FORTIS BANK N.V. DEXIA BANK N.V.

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte van 50.000.000 EUR 3,92 % nominatieve obligaties, terugbetaalbaar op 16 februari 2012

PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte van 50.000.000 EUR 3,92 % nominatieve obligaties, terugbetaalbaar op 16 februari 2012 PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van 50.000.000 EUR 3,92 % nominatieve obligaties, terugbetaalbaar op 16 februari 2012 uitgegeven door het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (naamloze

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 401 22/05/2014 BE 0413.119.733 22 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14130.00239 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VIA Don Bosco Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Leopold II -

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026

-1- KB/D.2140780. Ondernemingsnummer 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk Btw-nummer BE 0890.535.026 KB/D.2140780 ARSEUS tot en met 31 december 2014 FAGRON vanaf 1 januari 2015 Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24 8790 Waregem Ondernemingsnummer

Nadere informatie

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen 1 sur 19 15-02-14 10:12 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2013-08-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Nadere informatie

Wet op de aanvullende pensioenen

Wet op de aanvullende pensioenen Wet op de aanvullende pensioenen Wet op de aanvullende pensioenen 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. Voorwoord

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Het resultaat van ons succes

Het resultaat van ons succes Het resultaat van ons succes financieel rapport financier verslag 2012 I nhoud Financieel verslag 2012 INHOUD KERNCIJFERS 2 BALANS 4 RESULTATENREKENING 5 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 6 VERSLAG

Nadere informatie

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen Geconsolideerde Jaarrekening 1998 Haal de toekomst binnen Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur 3 Geconsolideerde Jaarrekening 8 Verslag van de commissaris-revisor 19 Samenvatting van de waarderingsregels

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Handelsregister nr. 33224298

Handelsregister nr. 33224298 BELGISCH PROSPECTUS 3 december 2002 AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht maatschappelijke zetel: Burgemeester Haspelslaan 131 NL-1181 NC Amstelveen (Nederland) Handelsregister

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20,

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, Ondernemingsnummer 0476.388.378 RPR Brussel Gecoördineerde

Nadere informatie