anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "anwb.nl/watersport, de site voor watersporters"

Transcriptie

1 anwbnl/watersport, de site voor watersporters

2 DE SCHEEPSBOUWERS BV S de Vries & J L Kleijwegt Werkendam NIEUWBOUW KASKOS REPARATIES BETIMMERINGEN ANWB, Vakgroep Watersport, Tav de heer Eelco Piena, Postbus BA s Gravenhage Werkendam, 13 februari JLK Geachte heer Piena, Hierbij geven wij U onze reactie op Uw schrijven dd betreffende de proefvaart met de "Danish Rosé" Constructie Het verfsysteem bestaat uit In en uitwendig stralen SA 2\ Kasko inwendig tweemaal epoxy primer wit a 40 micron boven waterlijn éénmaal epoxy pfimer wit a 40 micron; éénmaal epoxy Bodycoat wit a 100 micron; éénmaal heavy coat a 40 micron; Kasko uitwendif Kasko uitwendig onderwatergedeelte eenmaal epoxy primer wit a 40 micron; driemaal epoxy Bodycoat wit a 100 micron; éénmaal heavy coat wit a 40 micron Romp onderwater tweemaal antifouling Romp bovenwater tot aan berghout éénmaal Smitsochloor, eiglans zwart Overige buitenwerk waarnodig plamuren, eenmaal primer, tweemaal Super Gloss aflak Kajuitdak ingezand Kleuren naar keuze Alle te verwerken materialen zijn Sikkens Ruwa produkten Materiaallagen en verwerkingsomstandigheden van Sikkens met rapportage De dooskiel met daarin 2000 kj spantconstructie opgenomen onder kontrole loodballast wordt in de Steurgat 3 b, 4251 NG Werkendam Telefoon Postgiro Rabobank Werkendam Reknr ,,Op alle opdrachlen aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de aan ommezijde vermelde Algemene Levenngs en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMAVOORWAARDEN) KvK Waalwijk nr anwbnl/watersport, de site voor watersporters

3 SMECOMAVOORWAARDEN Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid, gedeponeerd ter Griffie van de ArrondissementsRechtbanMe Rotterdam op 30 juni 1950, nr 5325 De onderstaande gewijzigde tekst geldt vanaf 1 januari 1989 Uitgave van demetaalunie, Nederlandse Organisatie van Ondernemers in de Metaalnijverheid, Wilhelminalaan 1, 3732 GJ De Bilt IX TRANSPORT I G E L D I G H E I D V A N D E Z E VOORWAARDEN Deze voorwaardenzijn van toepassingopalle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tol uitvoering van werk o) van, koop en verkoop, doorleden van de Metaalunie(Nederlandse Organisatie van Ondernemers in de Metaalnijverheid) gedaan aan of aangegaan met derden, voorzover althans deze leden en exploitanten jegens hun wederpartijen tot uitdrukking hebben gebracht deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen achten en op hun aanbiedingen en leveringen van toepassing te achten Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden bindend IIAANBIEDINGEN i " «Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvrage; verstrekte gegevens, tekeningen, enz Tenzij anders over eengekomen behoudt de aanbieder dan wel indien een overeenkomst tot stand gekomen is, de opdrachtnemer en/ot verkoper, zich het auteursrecht voor op de verst rekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsenen offertes Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gecopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruik! worden, Indien de opdracht voorde uitvoeringvan hef werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingenen tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing franco aan hem worden teruggezonden **;, r Tevens heeft de aanbieder het recht, indien de opdracht voor deuitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, allé kosten;welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding heeft verzocht De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld) Gegevens in drukwerken verstrekt door de opdrachtnemer cn/of verkoper zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht Zij binden deopdrachtnemer en/of verkoper niét;, _, III EMBALLAGE Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van opdrachtnemer en/of verkoper IV VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONTWERPEN Voor door de aanbieder gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen De aanbieder aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager opdrachtgever en/of Koper door derden uitgewerkt ontwerp, noch voorde eventueel b i j d i t o n d e r w e r p g e g e v e n,, specificatie van materialen Ingeval van opdracht neemt dé opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid opzich voorde juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoorin de aanvraag uitdrukkelijk een bepaaldmerkisyoorgeschrewenst de aanvrager bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens riem gemaakte ontwerpopde op, drachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden^, zijn zulks te aanvaarden, dan nadat hem voldoende tijd \s _ gelaten, omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij hij het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenenen hem alle daarop betrekking hebbende gegevensen bescheiden moeten zijn verstrekt Van de opdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uitde aanvraag is,gebleken; dat de op drachtgever de verantwoordelijkheid o p d e opdrachtnemer wil overdragen De opdrachtnemer en/of,verkoper aanvaardt nimmef enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die de opdrachtgever en/of koper zelf ter beschikking Stelt \ ;*, \\ i; G { O V O V E R E E N K O M S T E N " Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten tot koop of verkoop en dezelver aanvullingen ko men eerst tot stand door schriftelijke bevestiging dan wel het uitvoering geven aan de verkregen opdracht/order door de opdrachtnemer en/of verkoper Indien overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door opdrachtnemer en/of verkoper zijn bevestigd, is opdrachtnemer en/of verkoper aandeze gebonden voor zoverenopdewijzezoalsdoorhembèvëstigd " * VI OMVANG VAN HET A A N G E N O M E N WERK In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd) a,grond, hei, hak, breek, funderings, metsel, timmer, stucadoors, schilders, behangers, herstel of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of hef elektriciteitsnel bde meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelve te behandelen zijn alsmede de hiertoe te bezigen hijs of hef werktuigen en takels, j t 4,*, t In alle gevallen is het werk beperkt tot hetgeen bij de overmkom mschre VIILEVERTIJDENPLAATSVANAFLEVERING Levering geschiedt af werkplaafs fabriek, werf magazijn of winkel, ter keuze van de leverancier Levertijden worden bij benadering vastgesteld De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle technische detailsovereenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz in het bezit zijn van opdrachtnemer en/of leverancier De levert ijd is vastgesteld in de verwacht ing, dal de opdrachtnemer en/of leverancier kan blijven arbeiden als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen hem tijdig j zullen worden geleverd Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen Wanneer de goederen,ia het verstrijken derlevéringstermijn door opdrachtgever e n / o l koper niet zijn afgenomen staan de goederen te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico; VIII W I J Z I G I N G E N VAN HET A A N G E N O M E N WERK Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouwof veroorzaakt doordat de verst rektegegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerderwerk beschouwd te worden en voorzover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk, Meerderen minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, resp de laatste termijn daarvan Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper, resp opdrachtgever Ook indien francoleve ring overeengekomen is is de opdrachtgever en/of koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport, brand, waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden De opdrachtgever en/of koperdient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren Bij aankomst dergoederen heeft hij zich teovertuigenvande staat, waarin zij zich bevinden Ingeval rjan blijkt, dat schade aan de goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, ook wanneer het aangenomen werk betreft Onverminderd het bovenstaande, is opdrachtnemer en/of verkoper niet aansprakelijk voor schade, welke ook, verband houdende met_het transport en,al dan niet aande ; goederen geleden ~;, ; ;» " X MONTAGE IN UURLOON OF AANGENOMEN MONTAGE _ Montage wordt uitgevoerd tegen denormaal géldende tarieven Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door de opdrachtnemer en/of ver ƒ koper geleverde materiaal en/of het materiaal, dat in de op dracht was begrepen Voor buiten de opdracht vallend montagewerk isde,opdrachtnemer en/of verkoperniet aanspra~ke!ijkbe op drachtgever én/of koper dient te zorgen voor sjouwerhulp, smeeren poetsmiddelen en benodigde verwarming en verlichting tijdenshet uitvoeren van de montage Reparatieaan bestaand oud materiaal, beschermingen van gaten, tuiken riemen enz vloeientenzij anders overeengekomen is niet voort uit aanvaarde verplichtingen tot levering, werkvaardige oplevering of montage Wanneer de montage, door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer en/of verkoper niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is de opdrachtnemer en/of verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen tegen het normale tarief In afwijking van het bepaalde in artikel XVIII ten aanzien van de reclametermijn, worden reclames na vertrek van het montugepersonee! betreffende de uitvoering van het werk_ óf dedüürdaarvan, niet in behandêlinggenomen ; ^ Voor rekening van opdrachtgever en/of koper zijn alle eventueleentrakostenenwemnhètbiizonder ;,, ;*«a reiskosten en kosten"van levensonderhoud en verblijf van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper, waarbij opdrachtgever en/of koper desgevraagd zorg draagt voor een goed en passend kosthuis; bkosten ontstaan doordat de montage niet in de gewone daguren kan geschieden Nadat de montage is gereedgekomen en de goederen door het personeel van opdracht nemer en/of verkoper inbedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid Indien de opdrachtgever en/of koper nadien nog langer dan ééndag wenst gebruikte maken vandiensten van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper, of nadien een beroep, doet op assistentie van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper voor het inspecteren van de verkochte/opgeleverde goederen, komtaan deopdrachtnemer en/of ver ^ koper toe een onkostenvergoedingvolgens het normale, tarief, inclusief reis en verblijfkosten XIONUITVOERBAARHEIDVANDEOPDRACHT ^ Indien tijder3 de uitvoering vaneen aangenomen werk blijkt, dat dit tengevolge van aande opdrachtnemer en/of verkoper niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is dan heeft de opdrachtnemer ea/of verkoper het rechtte vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering tengevolgevan overmacht nimmer mogelijk zal zijn, De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen [jar tijen, terwijl bovendien aan de opdrachtnemer en/of verkoper vergoeding voor reeds verrichte,dóchónhut geblekèri werkzaamheden én leveringen wórdt gedaan, zbdaartoe aanleiding bestaat * Deverrekening zal in idit geval plaatsvinden binnenvier we ken nahet ogenblik waarop vaststond dat hêtwerkniet verder zou worden uitgevoerd,, Als overmacht wordt ombeschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder öf bézwaarlijkerwprdt zoals " stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, geheleof gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen oproer, i o hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog ofoorfögsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van mateiiaal Dij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoalsuiten invoerverboden, enz, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,, belemmerende maatregelen; van enige overheid, verbod tot levering aan opdrachtgever en/of koper, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waardij de opdrachtnemer e n / of verkoper is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrekaan of storingen in middelen van vervoer niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit anderelanden en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschapvan de opdrachtnemer en/of verkoper vallen XII PERSONEELSAFSPRAKEN Afspraken of overeenkomsten mei ondergeschikte leden "van het personeel van deopdrachtnemer en/of verkoper, binden deze laatste niet, voorzover ze door riem niet schriitelijkzijn bevestigd Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers, en medewerkers d i e g e e n p r o c u r a t i e h e b b e n " *! = ; XIII OPLEVERING Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd of afgemonteerd en daarvan aan de opdrachtgever en/of koper mededeling is gedaan Indien enig onderdeel buiten de schuld vande opdrachtnemer niet tegelijkmef het gereedkomen van hef gehele werk geleverd kan worden zal de oplevering toch kunnen geschieden, "Hiermedezal metide^betajing èndègarantiebepalihgen echter rekening kunnen wórden gehouden XIV AANSPRAKELIJKHEID a De opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk ofönmiddellijk g e l e d e n schade (welke ook), onslaan door gebreken aan het uitgevoerde werk, of gemonteerde en/of geleverde inslalla,_ tiesengoederen,, j Evenmin is hij aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van het werk olde montagevan de geleverde installaties of goederen aan het perceel, hel voertuig of het schip waar deze bewerkingen plaatsvinden, of de zich daarin bevindende goederen, wordt toegebracht De opdrachtnemer en/of verkoper is evenmin aansprakelijk voor de schade (welke ook) bij de uitvoering van het werk of de montage van de geleverde goederen veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden evenmin als voor de schade (welke ook) veroorzaakl door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen b De eigenaar en/of exploitant vande werkpiaais fabriek, werf of helling; is niet aansprakelijk voor enige beschadi Vyging of waardevermindering, opgelopen aan voorwerpen 3 of diefstal van voorwerpen, welke voor hel ondergaan van bewerkingen in resp aan of in de omgeving van de werkplaats, fabnek, werf of helling, of van het schip waar de werkzaamheden zutlen plaatsj/inden worden of zijn aangevoerd, diealdaarbewerkingenondergaanofwelkedoor hem, zijn personeel, zijn medewerkers of in zijn opdracht door derden tot hel ondergaan van een bewerking naar de werkplaats, fabriek, werf of helting oi naar het schip waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, of na de bewerking naar hun plaats van bestemming worden vervoerd, een en ander voorzover niet Ie wijten aan zijn persoonlijke grove schuld of nalatigheid c De opdrachtnemer en/of verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van het werk of de moniage van geleverde installaties in percelen, schepen of voertuigen van opdrachtgever, koper of derden, of in de open luchl wordl toegebracht aan goederen waaraan wordt gewerkt, of aan goederen welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt d De opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer verplicht tol vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontslaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van hel werk en/of de verkochle goederen eninslallalies e De opdrachtnemer en/of verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontslaat doordat de verkochte/geleverde goederen en/of installaties niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze goederen en/of installaties f De opdrachtgever en/of koper is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de goederen, gereedschappen en materialen van de opdrachtnemer en/of verkoper zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niel te wijten aan de persoonlijke grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer en/of verkoper g In alle gevallen waarin de opdrachtnemer/verkoper/eigenaar en/of exploitant van de werkplaats, fabriek, werf of helling een beroep op het bepaaldej_nbovenstaande art i" keldelen a, t/m e toekomt, kan (kunnen) zijn eventueel aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daaropdoenditalswarehetbedingeveneensien behoeve van debetrokken werhnemer(s)gemaakt, ^ ^ Inde bedingen a" t/m e wordt de aansprakelijkheid van de " hier genoemde (rechls)personen uilgesloten, voor zover dil riièlin strijd Is met^ dwingend rechtelijke bepalingen XV Opdrachtgever en/of koper verbindt zich opdrachtnemer en/of verkoper te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden lot schadevergoeding jegensopdrachtnemer en/of verkoper lerzake van de levering en/of montage én terzake " van het gebruik van toegezonden tekeningen monsters^ modellen of modelplaten, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en isaansprakelijk voor" allé kosten daaruit voorlvloei "ende XVI GARANTIE V o o r goede uitvoering varïeerïaangénómenwerk len opzichte van constructie, materiaal en bewer king staal de opdrachtnemer en/of verkoper in, mer dien verstande dal door hèmvooralle delen, welke gedurende een termijnvan drie maandehnalevèring door onvoldoende constructie en/of"" ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd Oe betrokken delen moeten daar toè franco aan opdrachtnemer en/of verkoperworden ge zonden Demontage of moniage van deze delen is niel voor rekening van opdracht neme ren/of verkoper Gebrekenonlstaahdóor normale slijtage, onoordeelkundige behande üng of,onoordeelkundig of onjuist onderhoud (niet of niet voldoende smering, smering met ondeugdelijk materiaal) of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door * ól namens opdrachtgever en/of koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever en/of koper aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer en/of verkoper ; (zowel financieel als anderszins), heeft voldaan " Geen garintièwordt gegeven voor machinerieën,stempels matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen installaties of montages, welke niet door de opdrachtnemer len/ofiverkopar zijn gemonteerd, noch voor die welke wel door hem zijngemonteerddochniet door hem zijn geleverd De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan l o l het gralis levérér van nieuwe delen, zijnde de opdrachtnemer en/of verkoper nimmer,aansprakelijkvoor _enige andere dooropdrachtgever ën/ofkopérgefedén schade, " <~; ; Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden m^afwij,king van het bovenstaande de door de fabriek gestelde ga rantiebepalingen Geeft de fabriek geen garantie dan wordt door opdrachtnemer en/of verkoper eveneens geen garan,_ lie verstrekt Over het algemeen heeft de opdrachtnemer en/of verkoperde bevoegdheid(uitsluilend Ie zijner beoordeling) inbepaaldegevallenen plaats van leveringvan _ nieuwe delefi, het gelevérde geheel te vervangen/dan wel dil terug te nemen Tenzij anders overeengekomen wordt geen garanlie gegevenvoor machinerieën, stempels, ma trijzen modelplalen, instrumenten, gereedschappen, installaties werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niel nieuw waren op het moment van levering * > XVII NIETAFGEHAALDE REPARATIEGOEDEREN Wanneer door een opdrachtnemer herstelde goederen, door een opdrachtgever; nadat hem is kennisgegeven van het herstel, niet binheneerimaand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op dil herstel betrekking hebbende rekening, heeft de opdrachtnemer het recht die goedereninhetbpenbaartedoéhverkbpenjonderverplichtingde opbrengst daarvan, naaf trek van het hem toekomende terzake van reparatienota en bewaarloon uit te keren aandeopdrachtgeve»,,,,, ï r ; koper het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van onkosten en winstderving Voorschriften, van welke autoriteit ook, welke hetgebruik vande te leverenofreedsgeleverde goederen verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van deopdrachtgever en/of koper Schuldvergelijking is nimmer toegestaan De vordering tot betaling der gehele koopprijs of aannemingssom is in elk, geval onmiddellijk opeisbaar bij nietstipte betaling van een overeengekomen termijn opde vervaldag, wanneer opdrachtgever en/of koper in staal van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuralelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag opdegoederenotvorderingen van opdrachtgever en/of koper wordt gelegd of wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden Reclames, zowel op de uitvoering van werk of leveringen, als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer aangetekend schriftelijk ingediend, binnen 8 dagen na oplevering of aflevering van het werk of het goed, of na toezending van de facturen, en nadien niet meer Reclames schorten de betalmgsverplichtinglen} van de opdrachtgever en/of koper niet op Wanneer de betaling van een toegezonden rekeningniet heeft plaatsgevondenbinnen 1 maandna de datum van verzending van die rekening, is de opdrachtnemeren/of verkoper gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever en/of koper een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente, dan w e l f 0% per jaar, indien de wettelijke rente lager isdan 10%, van het totale bedrag der rekening (factuur) waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand De opdrachtnemeren/of verkoper is voorts gerechtigd buiten de koopsom en de rente van de opdrachtgever en/of koper te vorderen alle incassokosten, die door nietbetaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever en/of koperverschuldigdiniedergeval, waarin opdrachtnemer en/of verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd "Zij bedragen] 5%van"de hoofdsom met een minimum van f 7 5, * Uit het enkele feit, dat de opdrachtnemer en/of verkoper zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buiten gerechtelijke kosteri* Indien opdrachtnemeren/of verkoper het faillissement van opdrachtgever én/of koper aanvraagt is deze buiten de koopsom en de rente en de daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd XIX PRIJSVERHOGING * a Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepre; miên, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalënde factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht te zijner keuze, heizij een even" redigé verhoging aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voorzover die nietjs uitgevoerd te annuleren De betaling van een evehtuefe meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom, resp de laatste termijn daarvan b Wanneer door de opdrachtgever en/of koper voor het uitvoerenvandeopdracht materiaal, grondstof f enenandere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht in de aannemingssom te berekenen, respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 10% vande kostprijs vande bijgeleverde materialen, grondstoffen en/of artikelen ^XX^EiGENDOMSVOORBEHOUD Totdat alle vorderingen die opdrachtnemer en/of verkoper heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever en/of koper, uit welke hoofde ook volledig zijn betaald, blijven degeleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever en/ of koper en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer en/of verkoper Opdrachtgever en/of koper isniet bevoegd deze goederen aan derdeninqnderpandtegevenofineigendomovertedragen, r aangezien hij zich, dusdoende aan verduistering zou schulingeval deopdrachtgever en/of koper enige verplichting uit, een overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of verkochté goederen jegens deopdrachtnemer en/of verko per niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling geirechtigd de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen In geval de opdracht nemer en/of verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordtavoidendeovereenkomst(en)ookzonderrechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht vandeop_ drachtneroer en/of verkoper tol het vorderen van vergoe ding van schaden, gedertde winst en interest De opdrachtgever en/of koper is verplicht opdrachtnemer en/of verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van hêtfeit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens ditartikel eigendomsvoorbehoud rust Mocht te eniger tijdblijkendatdeopdrachtgever en/of koper niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is hij een _, bqeteverschuldigdgroot 10%vanhetonbetaaldegedeelte van be koopsom of de aangenomen som XXI ONTBINDING, XVIII BETALINGSCONDITIES ; \ r " r f f < A De betalingscondities worden geregeld naar de aard eri J de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk Tenzij andersovereengekomen, zijn de betalingscondities levering handelsgoederen contant opgedragen werkzaamheden op maandrekening, te betalen binnen 30 dagen na uitvoering; bij grotere objecten en aanneming van werk 4 0 % der overeengekomen prijs bij bestelling;,50% derovereengekomen prijs bij aanvoering materialen, dpjietwerk; i >_ ; * * 10% der overeengekomen prijs bij oplevering i B Onkosten voor rekening van de opdracht hem eren/of ver; koper, voorgeschötendooropdrachtgever én/of koper, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn Dé opdrachtnemer en/of verkoper is altijd gerechtigd alvorens te leveren, met de levering of de nakoming van de opdracht voort tegaan naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakumen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en/ol koper te verlangen Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen Tevens is opdrachinemer en/of verkoper gerechtigd indien opdrachtgever en/of koper in gebreke isbij de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen de werkzaamheden op te schorten, ook m geval een vaste levertijd is overeengekomen Wanneer door opdracht nemer en/of verkoper ten aanzien van bepaalde geleverde goederen of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of eengedeeltedaarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering ol facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn Weigering van de opdrachtgever en/of koper om de verlangde zekerheid te stellen, geelt de opdrachtnemer en/of ver ade opdrachtgeveren/of koper doef afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel 1302 BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering conform het bepaalde onder letter b wordt overeengekomen " b Annulering door deopdrachtgever en/of koper is slechts mogelijkindien opdrachtnemer en/of verkoper daarin toestemt Wanneer opdrachinemer en/of verkoper toestemt in annulering is opdrachtgever en/of koper aan opdrachtnemer en/of verkoper een vergoeding van 15% van de aanneemsom/koopsom verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving hel op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen Ingeval van annulering kan opdrachtgever en/of koper geen aanspraak maken op hetgeen reeds door opdrachtnemer "" en/óf verkoperis gepresteerd, XXIIGESCHILLEN Alle geschillen voortvloeiende uil aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werkof van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer en/of verkoper, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands recht toepasselijk XXIII AHL Indien de opdrachtnemer en/of verkoper optreedt als wederverkoper van nieuwe goederen welke vallen onder de werkingssfeer van artikel 1 van de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwer kt uigen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en uitrustingen zoals laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, o p d e gesloten overeenkomst(en) van toepassing Het bepaalde inde bovenstaandeartikelen II t/m XXII is ingeval van toepasselijkheid van de AHL niet van toepassing, anwbnl/watersport, de site voor watersporters

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V.

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen op onder nummer 2001/92 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door MJT Autointermediair, gevestigd te DEN HAAG, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36 Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door AUTOBEDRIJF SCHEPENS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Van : Faro Timmerwerken BV Tinus van der Sijdestraat 10 5161 CD Sprang-Capelle. Hierna te noemen : Faro Timmerwerken BV

Algemene voorwaarden. Van : Faro Timmerwerken BV Tinus van der Sijdestraat 10 5161 CD Sprang-Capelle. Hierna te noemen : Faro Timmerwerken BV Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor plaatsing en levering aan zakelijke en particuliere afnemers en voor opdrachtnemers. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij KVK te Tilburg. Van : Faro Timmerwerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GrafiMedics B.V. Sulky 4 3897 AJ Zeewolde telefoon: 036 5359390 telefax: 036-5359395 Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1c Bijzondere van de algemene voorwaarden van AB Riool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van AB Riool Gevestigd te Amsterdam, Vredenhofpad 7 // 1051 LK Gedeponeerd bij www.voorwaarden.net/ onder het web address: http://www.voorwaarden.net/opvragen/pbhxsc/ Artikel 1: Geldigheid

Nadere informatie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998 FME-CWM

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01075296

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01075296 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Ontwerper / meubelmaker Ineke van der Blom Gevestigd te Marrum aan de Stasjonwei 1, 9073 GJ Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap IMPRESZ B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen: IMPRESZ. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOOFDSTUK I Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. HOOFDSTUK I Algemeen Knoop Baggerwerken BV Postbus 1, 9480 AA Vries Mercuriusweg 22, 9482 WL Tynaarlo The Netherlands www.knoopbv.nl knoop@knoopdredging.nl Phone +31 (0)592-55 93 85 Fax +31 (0)592-55 95 30 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RESTUTECH GEVESTIGD TE EINDHOVEN Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten l. Begrippen Tenzij uit de context het tegendeel blijkt,

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: J. de Kruijf h.o.d.n. Timmerbedrijf Jan de Kruijf/De Kruijf Trappen Corssenpolderstraat 6 2807 LG Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243955760000

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000 ----------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000 ---------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Vereniging Professionele Licht Adviseurs Beneluxlaan 49 5101 ZC DONGEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam

Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam Algemene verkoop- en verhuur voorwaarden SEDNA Containers B.V. te Amsterdam A. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SEDNA Containers B.V. gevestigd

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 ------------------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Home Innovation Services Foeliehof 22 2215 BP Voorhout Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH.

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH. ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------ Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: De Kopieerderij Industrieweg 60 8071 CV Nunspeet ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Harderwijk: 08055059 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden I. Algemene bepalingen Definities 1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden komt aan de onderstaande begrippen de volgende betekenis toe: Aanbieding: Alle door Bee-Connected

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Artikel 1: Definities In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. YOiS b.v.: alle ondernemingen en handelsnamen die eigendom zijn van YOiS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie