anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "anwb.nl/watersport, de site voor watersporters"

Transcriptie

1 anwbnl/watersport, de site voor watersporters

2 DE SCHEEPSBOUWERS BV S de Vries & J L Kleijwegt Werkendam NIEUWBOUW KASKOS REPARATIES BETIMMERINGEN ANWB, Vakgroep Watersport, Tav de heer Eelco Piena, Postbus BA s Gravenhage Werkendam, 13 februari JLK Geachte heer Piena, Hierbij geven wij U onze reactie op Uw schrijven dd betreffende de proefvaart met de "Danish Rosé" Constructie Het verfsysteem bestaat uit In en uitwendig stralen SA 2\ Kasko inwendig tweemaal epoxy primer wit a 40 micron boven waterlijn éénmaal epoxy pfimer wit a 40 micron; éénmaal epoxy Bodycoat wit a 100 micron; éénmaal heavy coat a 40 micron; Kasko uitwendif Kasko uitwendig onderwatergedeelte eenmaal epoxy primer wit a 40 micron; driemaal epoxy Bodycoat wit a 100 micron; éénmaal heavy coat wit a 40 micron Romp onderwater tweemaal antifouling Romp bovenwater tot aan berghout éénmaal Smitsochloor, eiglans zwart Overige buitenwerk waarnodig plamuren, eenmaal primer, tweemaal Super Gloss aflak Kajuitdak ingezand Kleuren naar keuze Alle te verwerken materialen zijn Sikkens Ruwa produkten Materiaallagen en verwerkingsomstandigheden van Sikkens met rapportage De dooskiel met daarin 2000 kj spantconstructie opgenomen onder kontrole loodballast wordt in de Steurgat 3 b, 4251 NG Werkendam Telefoon Postgiro Rabobank Werkendam Reknr ,,Op alle opdrachlen aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de aan ommezijde vermelde Algemene Levenngs en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMAVOORWAARDEN) KvK Waalwijk nr anwbnl/watersport, de site voor watersporters

3 SMECOMAVOORWAARDEN Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid, gedeponeerd ter Griffie van de ArrondissementsRechtbanMe Rotterdam op 30 juni 1950, nr 5325 De onderstaande gewijzigde tekst geldt vanaf 1 januari 1989 Uitgave van demetaalunie, Nederlandse Organisatie van Ondernemers in de Metaalnijverheid, Wilhelminalaan 1, 3732 GJ De Bilt IX TRANSPORT I G E L D I G H E I D V A N D E Z E VOORWAARDEN Deze voorwaardenzijn van toepassingopalle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tol uitvoering van werk o) van, koop en verkoop, doorleden van de Metaalunie(Nederlandse Organisatie van Ondernemers in de Metaalnijverheid) gedaan aan of aangegaan met derden, voorzover althans deze leden en exploitanten jegens hun wederpartijen tot uitdrukking hebben gebracht deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen achten en op hun aanbiedingen en leveringen van toepassing te achten Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden bindend IIAANBIEDINGEN i " «Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvrage; verstrekte gegevens, tekeningen, enz Tenzij anders over eengekomen behoudt de aanbieder dan wel indien een overeenkomst tot stand gekomen is, de opdrachtnemer en/ot verkoper, zich het auteursrecht voor op de verst rekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsenen offertes Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gecopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruik! worden, Indien de opdracht voorde uitvoeringvan hef werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingenen tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing franco aan hem worden teruggezonden **;, r Tevens heeft de aanbieder het recht, indien de opdracht voor deuitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, allé kosten;welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding heeft verzocht De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld) Gegevens in drukwerken verstrekt door de opdrachtnemer cn/of verkoper zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht Zij binden deopdrachtnemer en/of verkoper niét;, _, III EMBALLAGE Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van opdrachtnemer en/of verkoper IV VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONTWERPEN Voor door de aanbieder gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen De aanbieder aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager opdrachtgever en/of Koper door derden uitgewerkt ontwerp, noch voorde eventueel b i j d i t o n d e r w e r p g e g e v e n,, specificatie van materialen Ingeval van opdracht neemt dé opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid opzich voorde juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoorin de aanvraag uitdrukkelijk een bepaaldmerkisyoorgeschrewenst de aanvrager bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens riem gemaakte ontwerpopde op, drachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden^, zijn zulks te aanvaarden, dan nadat hem voldoende tijd \s _ gelaten, omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij hij het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenenen hem alle daarop betrekking hebbende gegevensen bescheiden moeten zijn verstrekt Van de opdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uitde aanvraag is,gebleken; dat de op drachtgever de verantwoordelijkheid o p d e opdrachtnemer wil overdragen De opdrachtnemer en/of,verkoper aanvaardt nimmef enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die de opdrachtgever en/of koper zelf ter beschikking Stelt \ ;*, \\ i; G { O V O V E R E E N K O M S T E N " Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten tot koop of verkoop en dezelver aanvullingen ko men eerst tot stand door schriftelijke bevestiging dan wel het uitvoering geven aan de verkregen opdracht/order door de opdrachtnemer en/of verkoper Indien overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door opdrachtnemer en/of verkoper zijn bevestigd, is opdrachtnemer en/of verkoper aandeze gebonden voor zoverenopdewijzezoalsdoorhembèvëstigd " * VI OMVANG VAN HET A A N G E N O M E N WERK In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd) a,grond, hei, hak, breek, funderings, metsel, timmer, stucadoors, schilders, behangers, herstel of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of hef elektriciteitsnel bde meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelve te behandelen zijn alsmede de hiertoe te bezigen hijs of hef werktuigen en takels, j t 4,*, t In alle gevallen is het werk beperkt tot hetgeen bij de overmkom mschre VIILEVERTIJDENPLAATSVANAFLEVERING Levering geschiedt af werkplaafs fabriek, werf magazijn of winkel, ter keuze van de leverancier Levertijden worden bij benadering vastgesteld De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle technische detailsovereenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz in het bezit zijn van opdrachtnemer en/of leverancier De levert ijd is vastgesteld in de verwacht ing, dal de opdrachtnemer en/of leverancier kan blijven arbeiden als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen hem tijdig j zullen worden geleverd Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen Wanneer de goederen,ia het verstrijken derlevéringstermijn door opdrachtgever e n / o l koper niet zijn afgenomen staan de goederen te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico; VIII W I J Z I G I N G E N VAN HET A A N G E N O M E N WERK Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouwof veroorzaakt doordat de verst rektegegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerderwerk beschouwd te worden en voorzover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk, Meerderen minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, resp de laatste termijn daarvan Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper, resp opdrachtgever Ook indien francoleve ring overeengekomen is is de opdrachtgever en/of koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport, brand, waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden De opdrachtgever en/of koperdient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren Bij aankomst dergoederen heeft hij zich teovertuigenvande staat, waarin zij zich bevinden Ingeval rjan blijkt, dat schade aan de goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, ook wanneer het aangenomen werk betreft Onverminderd het bovenstaande, is opdrachtnemer en/of verkoper niet aansprakelijk voor schade, welke ook, verband houdende met_het transport en,al dan niet aande ; goederen geleden ~;, ; ;» " X MONTAGE IN UURLOON OF AANGENOMEN MONTAGE _ Montage wordt uitgevoerd tegen denormaal géldende tarieven Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door de opdrachtnemer en/of ver ƒ koper geleverde materiaal en/of het materiaal, dat in de op dracht was begrepen Voor buiten de opdracht vallend montagewerk isde,opdrachtnemer en/of verkoperniet aanspra~ke!ijkbe op drachtgever én/of koper dient te zorgen voor sjouwerhulp, smeeren poetsmiddelen en benodigde verwarming en verlichting tijdenshet uitvoeren van de montage Reparatieaan bestaand oud materiaal, beschermingen van gaten, tuiken riemen enz vloeientenzij anders overeengekomen is niet voort uit aanvaarde verplichtingen tot levering, werkvaardige oplevering of montage Wanneer de montage, door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer en/of verkoper niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is de opdrachtnemer en/of verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen tegen het normale tarief In afwijking van het bepaalde in artikel XVIII ten aanzien van de reclametermijn, worden reclames na vertrek van het montugepersonee! betreffende de uitvoering van het werk_ óf dedüürdaarvan, niet in behandêlinggenomen ; ^ Voor rekening van opdrachtgever en/of koper zijn alle eventueleentrakostenenwemnhètbiizonder ;,, ;*«a reiskosten en kosten"van levensonderhoud en verblijf van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper, waarbij opdrachtgever en/of koper desgevraagd zorg draagt voor een goed en passend kosthuis; bkosten ontstaan doordat de montage niet in de gewone daguren kan geschieden Nadat de montage is gereedgekomen en de goederen door het personeel van opdracht nemer en/of verkoper inbedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid Indien de opdrachtgever en/of koper nadien nog langer dan ééndag wenst gebruikte maken vandiensten van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper, of nadien een beroep, doet op assistentie van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper voor het inspecteren van de verkochte/opgeleverde goederen, komtaan deopdrachtnemer en/of ver ^ koper toe een onkostenvergoedingvolgens het normale, tarief, inclusief reis en verblijfkosten XIONUITVOERBAARHEIDVANDEOPDRACHT ^ Indien tijder3 de uitvoering vaneen aangenomen werk blijkt, dat dit tengevolge van aande opdrachtnemer en/of verkoper niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is dan heeft de opdrachtnemer ea/of verkoper het rechtte vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering tengevolgevan overmacht nimmer mogelijk zal zijn, De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen [jar tijen, terwijl bovendien aan de opdrachtnemer en/of verkoper vergoeding voor reeds verrichte,dóchónhut geblekèri werkzaamheden én leveringen wórdt gedaan, zbdaartoe aanleiding bestaat * Deverrekening zal in idit geval plaatsvinden binnenvier we ken nahet ogenblik waarop vaststond dat hêtwerkniet verder zou worden uitgevoerd,, Als overmacht wordt ombeschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder öf bézwaarlijkerwprdt zoals " stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, geheleof gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen oproer, i o hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog ofoorfögsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van mateiiaal Dij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoalsuiten invoerverboden, enz, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,, belemmerende maatregelen; van enige overheid, verbod tot levering aan opdrachtgever en/of koper, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waardij de opdrachtnemer e n / of verkoper is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrekaan of storingen in middelen van vervoer niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit anderelanden en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschapvan de opdrachtnemer en/of verkoper vallen XII PERSONEELSAFSPRAKEN Afspraken of overeenkomsten mei ondergeschikte leden "van het personeel van deopdrachtnemer en/of verkoper, binden deze laatste niet, voorzover ze door riem niet schriitelijkzijn bevestigd Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers, en medewerkers d i e g e e n p r o c u r a t i e h e b b e n " *! = ; XIII OPLEVERING Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd of afgemonteerd en daarvan aan de opdrachtgever en/of koper mededeling is gedaan Indien enig onderdeel buiten de schuld vande opdrachtnemer niet tegelijkmef het gereedkomen van hef gehele werk geleverd kan worden zal de oplevering toch kunnen geschieden, "Hiermedezal metide^betajing èndègarantiebepalihgen echter rekening kunnen wórden gehouden XIV AANSPRAKELIJKHEID a De opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk ofönmiddellijk g e l e d e n schade (welke ook), onslaan door gebreken aan het uitgevoerde werk, of gemonteerde en/of geleverde inslalla,_ tiesengoederen,, j Evenmin is hij aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van het werk olde montagevan de geleverde installaties of goederen aan het perceel, hel voertuig of het schip waar deze bewerkingen plaatsvinden, of de zich daarin bevindende goederen, wordt toegebracht De opdrachtnemer en/of verkoper is evenmin aansprakelijk voor de schade (welke ook) bij de uitvoering van het werk of de montage van de geleverde goederen veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden evenmin als voor de schade (welke ook) veroorzaakl door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen b De eigenaar en/of exploitant vande werkpiaais fabriek, werf of helling; is niet aansprakelijk voor enige beschadi Vyging of waardevermindering, opgelopen aan voorwerpen 3 of diefstal van voorwerpen, welke voor hel ondergaan van bewerkingen in resp aan of in de omgeving van de werkplaats, fabnek, werf of helling, of van het schip waar de werkzaamheden zutlen plaatsj/inden worden of zijn aangevoerd, diealdaarbewerkingenondergaanofwelkedoor hem, zijn personeel, zijn medewerkers of in zijn opdracht door derden tot hel ondergaan van een bewerking naar de werkplaats, fabriek, werf of helting oi naar het schip waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, of na de bewerking naar hun plaats van bestemming worden vervoerd, een en ander voorzover niet Ie wijten aan zijn persoonlijke grove schuld of nalatigheid c De opdrachtnemer en/of verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van het werk of de moniage van geleverde installaties in percelen, schepen of voertuigen van opdrachtgever, koper of derden, of in de open luchl wordl toegebracht aan goederen waaraan wordt gewerkt, of aan goederen welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt d De opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer verplicht tol vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontslaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van hel werk en/of de verkochle goederen eninslallalies e De opdrachtnemer en/of verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontslaat doordat de verkochte/geleverde goederen en/of installaties niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze goederen en/of installaties f De opdrachtgever en/of koper is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de goederen, gereedschappen en materialen van de opdrachtnemer en/of verkoper zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niel te wijten aan de persoonlijke grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer en/of verkoper g In alle gevallen waarin de opdrachtnemer/verkoper/eigenaar en/of exploitant van de werkplaats, fabriek, werf of helling een beroep op het bepaaldej_nbovenstaande art i" keldelen a, t/m e toekomt, kan (kunnen) zijn eventueel aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daaropdoenditalswarehetbedingeveneensien behoeve van debetrokken werhnemer(s)gemaakt, ^ ^ Inde bedingen a" t/m e wordt de aansprakelijkheid van de " hier genoemde (rechls)personen uilgesloten, voor zover dil riièlin strijd Is met^ dwingend rechtelijke bepalingen XV Opdrachtgever en/of koper verbindt zich opdrachtnemer en/of verkoper te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden lot schadevergoeding jegensopdrachtnemer en/of verkoper lerzake van de levering en/of montage én terzake " van het gebruik van toegezonden tekeningen monsters^ modellen of modelplaten, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en isaansprakelijk voor" allé kosten daaruit voorlvloei "ende XVI GARANTIE V o o r goede uitvoering varïeerïaangénómenwerk len opzichte van constructie, materiaal en bewer king staal de opdrachtnemer en/of verkoper in, mer dien verstande dal door hèmvooralle delen, welke gedurende een termijnvan drie maandehnalevèring door onvoldoende constructie en/of"" ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd Oe betrokken delen moeten daar toè franco aan opdrachtnemer en/of verkoperworden ge zonden Demontage of moniage van deze delen is niel voor rekening van opdracht neme ren/of verkoper Gebrekenonlstaahdóor normale slijtage, onoordeelkundige behande üng of,onoordeelkundig of onjuist onderhoud (niet of niet voldoende smering, smering met ondeugdelijk materiaal) of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door * ól namens opdrachtgever en/of koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever en/of koper aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer en/of verkoper ; (zowel financieel als anderszins), heeft voldaan " Geen garintièwordt gegeven voor machinerieën,stempels matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen installaties of montages, welke niet door de opdrachtnemer len/ofiverkopar zijn gemonteerd, noch voor die welke wel door hem zijngemonteerddochniet door hem zijn geleverd De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan l o l het gralis levérér van nieuwe delen, zijnde de opdrachtnemer en/of verkoper nimmer,aansprakelijkvoor _enige andere dooropdrachtgever ën/ofkopérgefedén schade, " <~; ; Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden m^afwij,king van het bovenstaande de door de fabriek gestelde ga rantiebepalingen Geeft de fabriek geen garantie dan wordt door opdrachtnemer en/of verkoper eveneens geen garan,_ lie verstrekt Over het algemeen heeft de opdrachtnemer en/of verkoperde bevoegdheid(uitsluilend Ie zijner beoordeling) inbepaaldegevallenen plaats van leveringvan _ nieuwe delefi, het gelevérde geheel te vervangen/dan wel dil terug te nemen Tenzij anders overeengekomen wordt geen garanlie gegevenvoor machinerieën, stempels, ma trijzen modelplalen, instrumenten, gereedschappen, installaties werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niel nieuw waren op het moment van levering * > XVII NIETAFGEHAALDE REPARATIEGOEDEREN Wanneer door een opdrachtnemer herstelde goederen, door een opdrachtgever; nadat hem is kennisgegeven van het herstel, niet binheneerimaand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op dil herstel betrekking hebbende rekening, heeft de opdrachtnemer het recht die goedereninhetbpenbaartedoéhverkbpenjonderverplichtingde opbrengst daarvan, naaf trek van het hem toekomende terzake van reparatienota en bewaarloon uit te keren aandeopdrachtgeve»,,,,, ï r ; koper het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van onkosten en winstderving Voorschriften, van welke autoriteit ook, welke hetgebruik vande te leverenofreedsgeleverde goederen verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van deopdrachtgever en/of koper Schuldvergelijking is nimmer toegestaan De vordering tot betaling der gehele koopprijs of aannemingssom is in elk, geval onmiddellijk opeisbaar bij nietstipte betaling van een overeengekomen termijn opde vervaldag, wanneer opdrachtgever en/of koper in staal van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuralelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag opdegoederenotvorderingen van opdrachtgever en/of koper wordt gelegd of wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden Reclames, zowel op de uitvoering van werk of leveringen, als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer aangetekend schriftelijk ingediend, binnen 8 dagen na oplevering of aflevering van het werk of het goed, of na toezending van de facturen, en nadien niet meer Reclames schorten de betalmgsverplichtinglen} van de opdrachtgever en/of koper niet op Wanneer de betaling van een toegezonden rekeningniet heeft plaatsgevondenbinnen 1 maandna de datum van verzending van die rekening, is de opdrachtnemeren/of verkoper gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever en/of koper een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente, dan w e l f 0% per jaar, indien de wettelijke rente lager isdan 10%, van het totale bedrag der rekening (factuur) waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand De opdrachtnemeren/of verkoper is voorts gerechtigd buiten de koopsom en de rente van de opdrachtgever en/of koper te vorderen alle incassokosten, die door nietbetaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever en/of koperverschuldigdiniedergeval, waarin opdrachtnemer en/of verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd "Zij bedragen] 5%van"de hoofdsom met een minimum van f 7 5, * Uit het enkele feit, dat de opdrachtnemer en/of verkoper zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buiten gerechtelijke kosteri* Indien opdrachtnemeren/of verkoper het faillissement van opdrachtgever én/of koper aanvraagt is deze buiten de koopsom en de rente en de daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd XIX PRIJSVERHOGING * a Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepre; miên, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalënde factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht te zijner keuze, heizij een even" redigé verhoging aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voorzover die nietjs uitgevoerd te annuleren De betaling van een evehtuefe meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom, resp de laatste termijn daarvan b Wanneer door de opdrachtgever en/of koper voor het uitvoerenvandeopdracht materiaal, grondstof f enenandere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht in de aannemingssom te berekenen, respectievelijk in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 10% vande kostprijs vande bijgeleverde materialen, grondstoffen en/of artikelen ^XX^EiGENDOMSVOORBEHOUD Totdat alle vorderingen die opdrachtnemer en/of verkoper heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever en/of koper, uit welke hoofde ook volledig zijn betaald, blijven degeleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever en/ of koper en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer en/of verkoper Opdrachtgever en/of koper isniet bevoegd deze goederen aan derdeninqnderpandtegevenofineigendomovertedragen, r aangezien hij zich, dusdoende aan verduistering zou schulingeval deopdrachtgever en/of koper enige verplichting uit, een overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of verkochté goederen jegens deopdrachtnemer en/of verko per niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling geirechtigd de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen In geval de opdracht nemer en/of verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordtavoidendeovereenkomst(en)ookzonderrechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht vandeop_ drachtneroer en/of verkoper tol het vorderen van vergoe ding van schaden, gedertde winst en interest De opdrachtgever en/of koper is verplicht opdrachtnemer en/of verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van hêtfeit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens ditartikel eigendomsvoorbehoud rust Mocht te eniger tijdblijkendatdeopdrachtgever en/of koper niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is hij een _, bqeteverschuldigdgroot 10%vanhetonbetaaldegedeelte van be koopsom of de aangenomen som XXI ONTBINDING, XVIII BETALINGSCONDITIES ; \ r " r f f < A De betalingscondities worden geregeld naar de aard eri J de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk Tenzij andersovereengekomen, zijn de betalingscondities levering handelsgoederen contant opgedragen werkzaamheden op maandrekening, te betalen binnen 30 dagen na uitvoering; bij grotere objecten en aanneming van werk 4 0 % der overeengekomen prijs bij bestelling;,50% derovereengekomen prijs bij aanvoering materialen, dpjietwerk; i >_ ; * * 10% der overeengekomen prijs bij oplevering i B Onkosten voor rekening van de opdracht hem eren/of ver; koper, voorgeschötendooropdrachtgever én/of koper, worden verrekend bij betaling van de laatste termijn Dé opdrachtnemer en/of verkoper is altijd gerechtigd alvorens te leveren, met de levering of de nakoming van de opdracht voort tegaan naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakumen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en/ol koper te verlangen Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen Tevens is opdrachinemer en/of verkoper gerechtigd indien opdrachtgever en/of koper in gebreke isbij de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen de werkzaamheden op te schorten, ook m geval een vaste levertijd is overeengekomen Wanneer door opdracht nemer en/of verkoper ten aanzien van bepaalde geleverde goederen of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of eengedeeltedaarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering ol facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn Weigering van de opdrachtgever en/of koper om de verlangde zekerheid te stellen, geelt de opdrachtnemer en/of ver ade opdrachtgeveren/of koper doef afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel 1302 BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering conform het bepaalde onder letter b wordt overeengekomen " b Annulering door deopdrachtgever en/of koper is slechts mogelijkindien opdrachtnemer en/of verkoper daarin toestemt Wanneer opdrachinemer en/of verkoper toestemt in annulering is opdrachtgever en/of koper aan opdrachtnemer en/of verkoper een vergoeding van 15% van de aanneemsom/koopsom verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving hel op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen Ingeval van annulering kan opdrachtgever en/of koper geen aanspraak maken op hetgeen reeds door opdrachtnemer "" en/óf verkoperis gepresteerd, XXIIGESCHILLEN Alle geschillen voortvloeiende uil aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werkof van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer en/of verkoper, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands recht toepasselijk XXIII AHL Indien de opdrachtnemer en/of verkoper optreedt als wederverkoper van nieuwe goederen welke vallen onder de werkingssfeer van artikel 1 van de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwer kt uigen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en uitrustingen zoals laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, o p d e gesloten overeenkomst(en) van toepassing Het bepaalde inde bovenstaandeartikelen II t/m XXII is ingeval van toepasselijkheid van de AHL niet van toepassing, anwbnl/watersport, de site voor watersporters

4 DE SCHEEPSBOUWERS BV S de Vries & J L Kleijwegt Werkendam NIEUWBOUW KASKOS REPARATIES BETIMMERINGEN 2 ANWB, Vakgroep Watersport, tav de heer Eelco Piena, Betreft Uw schrijven dd betreffende "Danish Rosé" proefvaart Accomodatie De kuip bereiken via een royale teakhouten schuifdeur Veiligheid De roeras is voorzien op de bovenzijde van een vierkante en een losse noodhelmstok is aanwezig taats Vaareigenschappen Het testschip is uitgerust met diepstekende kimkielen, zodat droogvallen mogelijk is Belangrijkste gegevens Diepgang kielui tvoer ing 1,35 mtr kimkieluitvoering 1,05 mtr Leveringsvoorwaarden SMECOMAVOORWAARDEN Inventaris 2 landvasten; 12 mm a 10 mtr 2 landvasten a 20 mtr 12 mm puts pikhaak 2 brandblussers a 2 kg reservekit Ford motor 4 st stootwillen nationale vlag en vlaggestok Commentaar werf geen Steurgat 3 b, 4251 NG Werkendam Telefoon Postgiro Rabobank Werkendam f Reknr ,,Op alle opdrachten aan ons op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de aan ommezijde vermelde Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMAVOORWAARDEN) KvK Waalwijk nr anwbnl/watersport, de site voor watersporters

5 SMECOMAVOORWAARDEN Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid, gedeponeerd ter Griffie van de ArroridissementsRechtbank te Rotterdam op 30juni 1950, nr 5325 De onderstaande gewijzigde tekst geldt vanaf 1 januari 1989 Uitgave van de Metaalunie,NederlandseOrganisatievan Ondernemers in de Metaalnijverheid, Wilhelminalaan 1, 3732 GJ De Bilt I GELD1GHEIDVAN D E Z E VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassingopalle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tol uitvoering van werk ot van koop en verkoop, doorleden van de Metaalunie{Nederlandse Organisatie van Ondernemers in de Metaalnijverheid! gedaan aan of aangegaan met derden, voorzover althans deze leden en exploitanten jegens hun wederpartijen tot uitdrukking hebben gebracht deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen achten en op hun aanbiedingen en leveringen van toepassing IE ie hten Eventueel toepasselijke in koop voorwaard en blijven onverlet voorzover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden, In het geval dat het bepaalde in de ïnkoopvoorwaarden in strijd i s m e t het bepaalde in dezeyerkoopvoarwaarden,is hetbepaaldeindezeverkoópvoorwaardehbindend 1 ;", IIAANBIEDINGEN Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend,tenzij uitdrukkelijk, anders vermeld en gebaseerd op de bij evenlueleaanvrage"verstrekte gegevens, tekeningen, enz Tenzij anders overeengekomen behoudt de aanbieder dan wel indien een overeenkomst tot stand gekomen is, de opdrachtnemer e n / o l verkoper, zich het auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gecopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden Indien de opdracht v o o r d e uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing franco aan hem worden terug *" gezonden 1 "; Tevens heeft de aanbieder het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten, welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding heeft verzocht De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn of winkel, exclusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld) Gegevens in drukwerken verstrekt door de opdrachtnemer on/of verkoper zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht Zij binden de opdrachtnemer en/of verkoper niet, _?< I I I EMBALLAGE Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en nie! teruggenomen De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van opdrachtnemer en/of verkoper IV V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D VOOR ONTWERPEN Voor door de aanbieder gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garant iebepalingen De aanbieder aanvaardt bij aanbiedingèch ter geen verantwoordelijkheid voor eendoor of namens" de aanvrager opdrachtgever en/of koper door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit onderwerp gegeven specificatie van materialen Ingeval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, dis hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en v o o r d e deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in deaan vraag uitdrukkelijk een bepaald merk is voorgeschrewenst de aanvrager bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de opdrachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden, dan nadat hem voldoende tijd is gelaten, omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij hij het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenenen hem alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verst rekt Van deopdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doét, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheidopde opdrachtnemer wil overdragen De opdrachtnemer en/of verkoper aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die de opdrachtgever en/of koper zelf ter beschikking stelt V O V E R E E N K O M S T E N Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten tot koop of verkoop en dezelver aanvullingen komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging dan wel het uitvoering geven aan de verkregen opdracht/orderdoor de opdrachtnemer en/of verkoper Indien overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door opdrachtnemer en/of verkoper zijn bevestigd, is opdrachtnemer en/of verkoper aan deze gebonden voor zoveren op de wijze zoals door hem bevestigd V I OMVANG VAN HET A A N G E N O M E N WERK In deovereengekomenprijsvanaangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd) agrond, hei, hak, breek, funderings, metsel, timmer, stucadoors, schilders, behangers, herstel of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering van gas of water of het elektriciteitsnet bde meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelve te behandelen zijn alsmede de hiertoe te bezigen hijs of hefwerktuigen en takels In alle gevallen is het werk beperkt tot hetgeen bij de overeenkomst is omschreven VII LEVERTIJD EN PLAATS VAN AFLEVERING Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf magazijn of winkel, ter keuze van de leverancier Levertijden worden bij benadering vastgesteld De levertijd gaat in wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming s verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz in het bezit zijn van opdrachtnemer en/of leverancier De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat de opdrachtnemer en/of leverancier kan blijven arbeiden als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven opschadevergoeding tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen Wanneer de goederen na het verstrijken der leveringstermijn door opdrachtgever en/of koper niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking, opgeslagen voor VIM W I J Z I G I N G E N VAN HET A A N G E N O M E N WERK Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verst rekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerderwerk beschouwd te worden en voorzover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk Meerderen minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, resp de laatste termijn daarvan, of diefstal van voorwerpen, welke voor het ondergaan van bewerkingen in resp aan of in de omgeving van de werkplaats, fabriek, werf of helling, of van het schip waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden worden of zijn aangevoerd, die aldaar bewerkingen ondergaan of welke door hem, zijn personeel, zijn medewerkers of in zijn opdracht door derden tot het ondergaan van een bewerking naar de werkplaats, fabn_ek, werf of,helling, of naar hel schip waar de werkzaamheden zuilen plaatsvinden, óf na de bewerking naar hun plaats van bestemming worden vervoerd, een en ander voorzover niet te wijten aan zijn persoonlijke grove schuld of nalatigheid c De opdrachtnemer en/of verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde installaties in percelen, schepen ofvoertuigenvan opdrachtgever, ko per of derden,of in de"opéri lucht wordt toegebracht aan goederen waaraan wordt gewerkt, of aan goederen welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt IXTRANSPORT Alle goederen en materialen reizen vanaf hel ogenblik van afzending voor risico van koper, resp opdrachtgever Ook indien francolevering overeengekomen is, is de opdrachtgever en/of koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport, brand, waterschade, diefstal óf verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden De opdrachtgever en/of koper dient zich tegen dit risico be hoorlijk te verzekeren Bijaankomst dergoederen heeft hijzïchteovertuigenvande staat, waarin zij zich bevinden Ingeval dan btijktdatschade aan de goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, ook wanneer het aangenomen werk betreft Onverminderd het bovenstaande, is opdrachtnemer en/of _ verkoper niet aansprakelijk vóbr schade,1 welke bok, verband houdende met het transport en al dan niét aan de goederen geleden Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door de opdrachtnemer en/of verkoper geleverde materiaal en/of het materiaal, dat in de opdrachtwas begrepen Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is de opdrachtnemer en/of verkoper NIET aansprakelijk De opdrachtgever en/of koper dient te zorgen voor sjouwerhulp, smeeren poetsmiddelen en benodigde verwarming en verlichting tijdenshet uitvoeren van de montage Reparatieaan bestaand oud materiaal, beschermingen van gaten, luiken, ; riemen enz vloeientenzijandersovereengekomenis^niet * voortuit aan vaarde verplichtingentotlevering, werkvaardige oplevering of montage Wanneer de montage, door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer en/of verkoper niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is de opdrachtnemer en/of verkoper gerechtigd dé daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen tegen het normale tarief In afwijking van het bepaalde in artikel XVIII ten aanzien van de reclametermijn, worden reclames na vertrek van het mont^gepersoneel betreffende de uitvoering van het werk, of de duur daarvan, niet in behandeling g e n o r a e a, Voor rekeningvan opdrachtgever én/of koper zijn alleévëntuele extra kosten, ën wel in het bijzonder; _ areiskosten en kosten van levensonderhoud en verblijf van personeel vanopdrachtnemer en/of verkoper, waarbij opdrachtgever en/of koper desgevraagd zorg draagt voor een goed en passend kosthuis;, bkosten, ontstaandoordatlfe montage riiët in dègewonê daguren kangeschieden, Nadat de montage is gereedgekomen en de goederen door het personeel van opdrachtnemer en/of verkoper in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid Indien de opdrachtgever en/of koper nadien nog langer dan êéndag wenst gebruik te maken van dienst en van personeel, van opdrachtnemer en/of verkoper, of nadien een beroep doet op assistentie van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper voor het inspecteren van de verkochie/opgeleverdegoederen, komt aan deopdrachtnemer en/of verkooer toe een onkostenvergoeding volgens het normale tarief, inclusief reis en verblijfkosten XIONUITVOERBAARHEIOVANDEOPDRACHT I Indien tijder3 de uitvoering van een aangenomen werk blijkt, dat dit tengevolge van aan de opdrachtnemer en/ot verkoper niet bekende omstandigheden ot door overmacht onuitvoerbaar is, dan beeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht te vorderen, dal de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van hel werk mogelijk wordl, behoudens wanneer de uitvoering tengevolge van overmacht nimmermogelijkzalzijn", De meerdere Öi mindere kosten* uit de wijziging varibêbp" dracht voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen, terwijl bovendien aan de opdrachtnemer en/of verkoper vergoeding voor reeds verrichte, doch onnut geblekei) werkzaamheden en leveringen wordl gedaan, zödaarloe aanleiding bestaat De verrekening zal in dtl geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststond, dat het werk niet verder zou worden uitgevoerd Als overmacht wordt om beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uilvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijkerwordt,zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen doorderden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zo hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van matenaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uiten invoerverboden, enzgehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan opdrachtgever en/of koper, opgelegd door groepen, organisaties of_contractuele samenwerkingen, waarbij de opdrachtnemer e n / cf verkoper is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, slagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of de zeggenschap van deopdrachtnemer en/of verkoper vallen j XII PERSONEELSAFSPRAKEN Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van de opdrachtnemer en/of verkoper, binden deze laatste niel, voorzover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd Als ondergeschikt personeel zijn m dil verband te beschouwen alle werknemers, en medewerkers die geen procuratie hebben d De opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer verplicht tot* vergoeding van bedrijfsschade" (bedrijfsstoririg, liggelden en andereonkosten,derving vaninkómsten ën dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan; daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk en/ot de verkochte goederen en installaties e De opdrachtnemer en/of verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontstaat doordat de verkochte/geleverde goederen en/of installaties niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van déze goedéren en/of installaties " ""* f De opdrachtgever en/of koper is aansprakelijk voor alle h schade^en gevolgevanverliesdiefstalbrandbfbescha " digihg van de goedere~n gereedschappen enmaterialen van de opdrachtnemer en/of verkoper zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan de persoonlijke grove schuld of nalatigheid vandeop, drachtnemer en/of verkoper g In alle gevallen waarin deopdracht nemer/verkoper/eigenaar en/of eiploitant van de werkplaats, fabriek, werf of helling een beroep op het bepaalde in bovenstaande art ikeldelen a t/m e toekomt, kan (kunnen) zijn eventueel aangesproken werknemer) s) eveneens een beroep daar opdoen, ditalswarehetbedingeveneens ten behoeve van " de betrokken werknemer(s) gemaakt in de bedingen at/m e wordt deaansprakejijkheid van de hier genoemde (rechts)pèrsonen uitgesloten, voor zover dit,niet in strijd is mét dwingend rechtelijke bepalingenxv" * "" Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als helgeheelcompleetisuitgevoerd of afgemonteerd en daarvan aan de opdrachtgever en/of koper mededeling is gedaan Indien enig onderdeel builende schuld van de opdrachtnemer niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden Hiermede zal mei de betaling en de garantièbepalingen echter rekening kunnen worden gehouden, XIV A A N S P R A K E L I J K H E I D a De opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer verplichl tol vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), onstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk, of gemonteerde en/of geleverde installaevenminishij aansprakelijk voor schade (welke ook),"die door of tijdens de uitvoering van het werk, of de montage van de geleverde installaties of goederen aan het perceel, het voertuig of het schip waar deze bewerkingen plaatsvinden, of de zich daarin bevindende goederen wordt loegebracht De opdrachtnemer en/of verkoper is evenmin aansprakelijk voor de schade (welke ook) bij de uitvoering van het werk of de montage van de geleverde goederen veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden evenmin als voor de schade (welke ook) veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen b De eigenaar en/of exploitant van de werkplaats, fabriek, wërl of helling, is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering, opgelopen aan voorwerpen 5 XIX PRIJSVERHOGING,_, XVI GARANTIE _Voorgoedejuitvoering van een aangenomen werk ten op_, "zichfevan constructie, materiaal en bewerking staat de opdrachtnemer en/of verkoper ifi, met dienverstande dat door " hem voor alle delen, welke gedurende een termijn van dvie maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd De betrokken delen moeten daartoe franco aan opdrachtnemer en/of verkoper worden gezonden Demontage of montage van deze delen is niet voor rekening van opdrachtnemer en/of verkoper Gebrekenontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behande; ling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud (nietof niet voldoende smering, smering mefbndeugdelijk materiaal) of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens opdrachtgever en/of koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie De garantie geldt _,, ""slechts Indien de"opdrachtgever en/of koper"aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer en/of verkoper (zowel financieel als anderszins), heeft voldaan Geengarantie wordt gegeven voocmachinerieënstempels, _ matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties of montages, welke niet door de opdrachtnemer en/of verkoper zijn gemonteerd, noch voor die welke wel door hem zijngemonteerd, doch niet door hem zijngeleverd De garantie strekt zich in geen geval verder uit dantot het gratis leveren van nieuwe delen, zijnde de opdrachtnemer ;en/of verkoöernimmer aansprakelijk voor enige"andere ^dookjpdrachtgeyer en/pf kopvgeleden schade ",, Voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen, Geeft de fabriek geen garanliedan wordt door opdrachtnemer en/of verkoper eveneens geen garan ; tie verstrekt Over het algemeen heeft de opdrachtnemer en/of verkoperde bevoegdheid (uitsfuiiend te zijner beoordeling) in bepaalde gevallen in plaats van levering van nieuwe delen, het geleverde geheel te vervangen, dan wel ;dit terug tenemen Tenzij anders overeengekomen wórdt, geen garantie gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties wërktuigenojandersoprtige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering i " \ " A Oe betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk Tenzij anders overeengekomen, zijnde bétalingscohditiës levering handelsgoederen contant opgedragen werkzaamheden op maandrekening, te belalen binnen30 dagen nauitvoering;,,, bijgröterêobjécten en aanneming van werk",; 4 0 % der overeengekomen prijs bij bestelling;, 50% der overeengekomen prijs bij aanvoering materialen op heiwerk; 10% der overeengekomen prijs bij oplevering B Onkosten voor rekening vande opdrachtnemer en/of verkoper, voorgeschqtendoor opdrachtgever en/of koper, wor den verrekend bij betaling van de laatste termijn De opdrachtnemer en/of verkoper is altijd gerechtigd alvorens ie leveren, mei de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende zekerheid, voorhet nakomen van betalingsverplichtingen van de op drachtgever en/of koper Ie verlangen Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediel is bedongen Tevens is opdrachtnemer en/of verkoper gerechtigd indien opdrachtgever en/of koper ingebrekeisbij de nakoming van zijn (belalings)verplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen Wanneer door opdrachtnemer en/of verkoper ten aanzien van bepaalde geleverde goederen of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom of eengedeeltedaarvan in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering o) faciurering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn Weigering van dêopdrachtgever en/of koper omde verlangde zekerheid ie stellen, geeft de opdrachtnemer en/of ver a Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd opde prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepre; mien, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepa"lende factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst Indien voor de oplevering énige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van " ditartikel genoemd, optreedt ook al geschiedt zulks in"gevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht te zijner keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voorzover die niet is uitgevoerd te annuleren De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom, resp de laatste termijn daarvan b Wanneer door de opdrachtgever en/of koper voor het uit1 voeren van de opdracht materiaal, grondstoffen enandere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft de opdrachtnemer en/of verkoper hef recht in de aannemmgssom te berekenen respectievelijk in zijn prijsberekening o p t e hemeneen maximum van 10% vande kostprijs van de bijgeleverde materialen, grondstoffen en/of artikelen XX EIGENDOMSVOORBEHOUD 1, XVII N I E T AFGEHAALDE REPARATIEGOEDEREN Wanneer door een opdrachtnemer herstelde goederen door een opdrachtgever, nadat hem is kennisgegeven van het herstel, niet binnen een maand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op dit herstel betrekking hebbende rekening, heeft de opdrachtnemer het recht die goederen in het openbaar te doen verkopen, onderverplichting de opbrengst daarvan, na aftrek van het hem toekomen " de terzakevanreparatienota én bewaarloon uil te keren aan de opdrachtgever XVIII BETALINGSCONDITIES XIIIOPLEVERING Opdrachtgever en/of koper verbindt zich opdrachtnemer en/of verkoper te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derderrtot schadevergoeding jegens opdracht nemer en/of verkoper terzake van de levering en/of montage en terzake van het gebruik van toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten, uit hoofde van welke oorzaakdan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeh koper het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van onkosten en winstderving Voorschriften, van welke autoriteit ook, welke hét gebruik van de te leveren of reedsgeleverde goederen verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen vande opdrachtgever en/of koper Schuldvergelijking is nimmer toegestaan De vordering tot betaling der gehele koopprijs of aannemingssom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij nietstipte betaling van een overeengekomen termijn opde vervaldag, wanneer opdrachtgever en/of koper in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag opdegoederenof vorderingen van opdrachtgever en/of koper wordt gelegd of wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden * Reclames, zowel op de uitvoering van werk of leveringen, als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer aangetekend schriftelijk ingediend, binnen 8 dagen na oplevering of aflevering van h e i w e r k of het goed, of ;,na toezending van de facturen, en nadien niet meer Reclames, schortëh dé betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever en/of koper niet op Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 1 maand na de datum van verzending van die rekening, is de opdrachtnemer en/of verkoper gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever en/of koper een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke renle dan \ wel10% per jaar, indien de wettelijke rente lager is dan 10% 1 van het totale bedrag der rekening (factuur) waarbij eenge, *deeltévan dè maand berekend wordt als een volle maand Deopdrachtnemer en/of verkoper is voorts gerecht igdbui/ ten dë koopsom en de rente van de opdrachtgeveren/ofko pèr té vorderen alie incassokosten, die door nietbelaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever en/of koperverschuldigd in ieder geval, waarinopdrachtnemer en/of verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd Zij bedragen 1 5% van de hoofdsom met een minimum van j;,/75, Uit netenkele feit; dat de opdrachtnemer en/of verkoper * " zich verzekerdheefl van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buiten gerechtelijke kóstën Indien opdrachtnemer en/of verkoper het faillissement van opdrachtgever en/of koper aanvraagt is deze buiten de koopsom en derente en de daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten vanfaillissementsaanvrage verschuldigd * Totdal alle vorderingen die opdrachtnemer en/of verkoper heefl of zal verkrijgen op opdrachtgever en/of koper, uil welke hoofdeook, volledig zijn betaald, blij ven degeleverde goederen voor rekening en risico van dêopdrachtgever e n / of koper en hetzij verwerkt, heizij onverwerkt, uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer en/of verkoper Opdrachtgever en/of koper is niel bevoegd dezegoederen aan derden in onderpand tegeven of ineigendomovertedragen, aangezien hij zich, dusdoende aan verduistering zou schuldig maken Ingeval de opdrachtgever en/of koper enige verplichting uil een overeenkomst met betrekking tot uit te voeren werk of verkochte goederen jegens de opdrachtnemer en/of verkoper niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen In gevalde opdrachtnemer en/of verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomsten) ookzonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het rechfvandeopdrachtnemer en/of verkoper tot hel vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest De opdrachtgever en/of koper is verplicht opdrachtnemer en/ol verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van Hét feit dat "derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dil artikel eigendomsvoorbehoud rust Mocht te eniger tijd blijkendatdeopdrachtgeveren/olkoper niel aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is hij een boele verschuldigd grool 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom of de aangenomen som XXI O N T B I N D I N G ade opdrachtgever en/of koper doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens arlikel B W of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering conform het bepaalde onder letter b wordt overeengekomen bannuleringdbor dêopdrachtgever en/ot koper is slechts mogelijk indien opdrachtnemer en/of verkoper daarin toesteml Wanneer opdrachtnemer en/of verkoper toestemt in annulering is opdrachtgever en/of koper aan opdrachtnemer en/of verkoper een vergoeding van 15% van de aanneemsom/koopsom verschuldigd, tenzij de gemaakte kosien plus winstderving het op deze wijze,bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen, Ingeval van annulering kan opdrachtgever en/of koper geen aanspraak maken op hetgeen reeds door opdrachtnemer en/of verkoper is gepresteerd XXIIGESCHILLEN "Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringën alsmédeuil overeenkomsten van uitvoering van werkof van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer en/of verkoper, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands recht toepasselijk XXIIIAHL Indien de opdrachtnemer en/of verkoper optreedt als wederverkoper van nieuwe goederen welke vallen onder de werkingssfeer van artikel 1 van de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen, zijn de Algemene HandelsvoorwaardenLandbouwwerktuigen en uitrustingen zoals laatstelijk gedeponeerd ter Grif f ie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, op degeslolenóvereehkomst(en) van toepassing Hetbepaaldeindebovenstaandeartikelenllt/mXXllisingeval van toepasselijkheid van de AHL niet vi anwbnl/watersport, de site voor watersporters

6 DE SCHEEPSBOUWERS BV S de Vries & J L Kleijwegt Werkendam NIEUWBOUW KASKOS REPARATIES BETIMMERINGEN 3 ANWb, Vakgroep Watersport, tav de heer Eelco Pien; ietreft Uw schrijven d d betreffende "Danish Rosé" proefvaart Met dank voor Uw medewerking en in afwachting tekenen wij met vriendelijke groeten, hoogachtend, DE SCHEEPSBOUWERS BV JL Kleijwegt Bijlage indelingsplan testschip zeilplan voorstel zeiluitvoering tekening onderwaterschip (gaarne zsm retour Steurgat 3 b, 4251 NG Werkendam Telefoon Postgiro Rabobank Werkendam Reknr ,Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zi n toepasselijk de aan ommezijde vermelde Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMAVOORWAARDEN) KvK Waalwijk nr anwbnl/watersport, de site voor watersporters

7 SMECOMAVOORWAARDEN Algemene Leverings en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid, gedeponeerd ter Griffie van de ArrondissementsRechtbank te Rotterdam op 30juni 1950, nr 5325 De onderstaande gewijzigde tekst geldt vanaf 1 januari 1989 Uitgave, van de Metaalunie, Nederlandse Organisatie van Ondernemers in de Metaalnijverheid, Wilhelminalaan 1, 3732 GJ De Bilt I GELDIGHEID VAN D E Z E VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassingopalleaanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, doorleden van de Metaalunie(Nederlandse Organisatie van Ondernemers in de Metaalnijverheid! gedaan aan of aangegaan met derden, voorzover althans deze leden en exploitanten jegens hun wederpartijen tot uitdrukking hebben gebracht deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen achten en op hun aanbiedingen en leveringen van toepassing te achten Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden In het geval dat hel bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden bindend IIAANBIEDINGEN " Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvrage t verstrekte gegevens, tekeningënrenz Tenzij anders"overeengekomen behoudt de aanbieder dan wel indien een overeenkomst tot stand gekomen is, de opdrachtnemer e n / o! verkoper, zich het auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gecopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden Indien de opdracht v o o r d e uitvoering van het werk niet aan de aanbieder wordt gegeven, zal dé aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing franco aan hem worden terug gezonden _ Tevens heett de aanbieder het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten, welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan degene die om de aanbieding heeft verzocht De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, fabriek, werf, magazijn ot winkel, exclusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld) Gegevens in drukwerken verstrekt door de opdrachtnemer on/of verkoper zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht Zij binden de opdrachtnemer en/ot III EMBALLAGE Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van opdrachtnemer en/of verkoper IV VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONTWERPEN Voor door de aanbieder gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen, De aanbieder aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, opdrachtgever en/of koper door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit onderwerp gegeven specificatie van materialen Ingeval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid opzien voorde juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in deaanvraag uitdruk kei i j * een bepaald merk is voorgeschrewenst de aanvrager bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp op de opdrachtnemer over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden, dan nadat hem voldoende tijd is gelaten, omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij hij het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenenen hem alle daarop betrekking hebbende gege vens en bescheiden moeten zijn verst rekt Van deopdrachtnemer kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheidop de opdrachtnemer wil overdragen De opdrachtnemer en/of verkoper aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen, die de opdrachtgever en/of koper zelf ter beschikking stelt V O V E R E E N K O M S T E N Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten tot koop of verkoop en dezelver aanvullingen komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging dan wel het uitvoering geven aan de verkregen opdracht/order door de opdrachtnemer en/of verkoper Indien overeenkomsten en aanvullingen daarvan schriftelijk door opdrachtnemer en/of verkoper zijn bevestigd, is opdrachtnemer en/of verkoper aan deze gebonden voor zoveren op dewijze zoals door hem bevestigd VI OMVANG VAN H E T A A N G E N O M E N WERK Indeovereengekomenprijsvanaangenomenwerkenisniet begrepen {tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd) agrond, hei, hak, breek, funderings, metsel, timmer, stucadoors, schilders, behangers, herstel of ander bouwkundig werk van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet bde meerdere hulp voor het versjouwen van die delen welke niet door de opdrachtnemer zelve te behandelen zijn alsmede de hiertoe te bezigen hijs of hefwerktuigen en takels In alle gevallen is het werk beperkt tot hetgeen bij de overeenkomst is omschreven VII LEVERTIJD E N PLAATSVAN AFLEVERING Levering geschiedt af werkplaats, fabriek, werf magazijn of winkel, ter keuze van de leverancier Levertijden worden bij benadering vastgesteld De levertijd gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming s verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz in het bezit zijn van opdrachtnemer en/of leverancier De levertijd is vastgesteld in de verwacht ing, dat de opdrachtnemer en/of leverancier kan blijven arbeiden als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd, Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen Wanneer de goederen iia het verstrijken der leveringstermijn door opdrachtgever en/of koper niet zijn afgenomen staan de goederen te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico VIII W I J Z I G I N G E N VAN HET A A N G E N O M E N WERK Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingvan de bouwof veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerderwerk beschouwd te worden en voorzover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk Meerder en minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, resp de laatste termijn daarvan IX TRANSPORT Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper, resp opdrachtgever Ook indien francolevering overeengekomen is, is de opdrachtgever en/of koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport, brand, waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden, De opdrachtgever en/of koper dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren Bijaankomst dergoederen heett hij zich teovertuigenvande staat, waarin zij zich bevinden Ingeval dan blijkt, dat schade aan de goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, ook wanneer het aangenomen werk betreft Onverminderd het bovenstaande, is opdrachtnemer en/of verkoper niet aansprakelijk voor schade, welke ook, verband houdende met het transport e h a l d a p niet aandè " goederen geleden X MONTAGE IN UURLOON OF AANGENOMEN MONTAGE ^ Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal geldende ta heven Het met de montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren vanhet door de opdrachtnemer en/of verkoper geleverde materiaal en/of het materiaaldat in de opdracht was begrepen Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is de opdrachtnemer en/of verkoper NIET aansprakelijk De opdrachtgever en/of koper dient te zorgen voor sjouwerhulp, smeer en poetsmiddelen en benodigde verwarming en verlichting tijdenshet uitvoeren van de montage Reparatieaan bestaand oud materiaal, beschermingen van gaten, luiken, riemen enz vloeienhenzij anders overeengekomen is niet voort uitaanvaarde verplichtingen tot levering, werkvaar dige oplevering of montage Wanneer de montage, door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer en/o! verkoper niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is de opdrachtnemer en/of verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgeveren/of koper in rekening te brengen tegen het normale tarief In afwijking van het bepaalde in artikel XVIII ten aanzien van de reclame termijn, worden reclames na vertrek vanhet montigepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan, niet in behandeling genomen, Voor rekening van opdrachtgeveren/of koper zijn alle eventuele extra kost en, en wel in het bijzonder areiskosten en kostenvan levensonderhoud en verblijt van personeel van opdrach tnemer en/of verkoper, waarbij opdrachtgever en/of koper desgevraagd zorg draagt voor een goed en passend kosthuis; bkosten, ontstaan doordat de montage niet in de gewone daguren kan geschieden Nadat de montage is gereedgekomen en de goederen door het personeel van opdrachtnemer en/of verkoper in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid, Indien de opdrachtgeveren/of koper nadien nog langer dan ééndag wenst gebruik te maken vandiensten van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper, of nadien een beroep doet op assistentie van personeel van opdrachtnemer en/of verkoper voor het inspecteren van de verkochte/opgeleverdegoederen, komt aandeopdrachtnemer en/of verkoper toe een onkostenvergoeding volgens het normale tarief, inclusief reis en verblijfkosten XI ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT Indien lijders de uilvoering van een aangenomen werk blijkt, dat dit tengevolge van aan de opdrachtnemer en/of verkoper niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is dan heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het rechtte vorderen, dat deepdracht zodanig wordl gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering tengevolge van over macht nimmer mogelijk zal zijn De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdrach t voortvloeiende, zullen worden verrekend tussen partijen terwijl bovendien aan de opdrachtnemer en/of verkoper vergoeding voor reeds verrichte, doch onnut gebleken werkzaamheden en leveringen wordt gedaan, zo daartoe aanleiding bestaat * ; De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen vier weken na het ogenblik waarop vaststond^ dal het werk niet verder zou worden uitgevoerd, _ \ f; ;,^ _, Als overmacht worüt ombeschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder, ofbezwaarlijker wordt, zoals s t o r m s c h a d e e n anderenatuurrampen, belemmeringen door derden, gehele o) gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zo hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uiten invoerverboden, e n z, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan opdrachtgever en/of koper, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij de opdrachtnemer en/ cf verkoper is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die bui ten de controle of de zeggenschap van de opdracht nemer en/ of verkoper vallen XII PERSONEELSAFSPRAKEN Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van de opdrachtnemer en/of verkoper, binden deze laatste niet, voorzover ze doorhem niet schriftelijk zijn bevestigd Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers, en medewerkers die geen procuratie hebben, d De opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade" (bedrijfssiorfng liggelden en andere onkosten, dervingvan" inkomsten en dergelijke), door welkeoorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in dedplevering van het werk eri/of de verkochte goederen en installaties e De opdrachtnemer en/of verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontstaat doordat de verkochte/geleverde goederen en/of installaties niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan hel gebruik van deze goederen en/of installaties f De opdrachtgever en/of koper is aansprakelijk voor alle ; schade ten gevolge vanverliesïdief stal, brand óf b e s c h a " " diging van degóedereri, gereedschappenen materialen vande opdrachtnemer en/of verkoper zodra deze zich o p heiwerk bevinden/een en ander voor zover niét te wijten aan de persoonlijke grove schuld of nalatigheid van de opdrachtnemer en/of verkoper g In alle gevallen waarin de opdrachtnemer/vërkoper/eigenaar en/of exploitant van de werkplaats, fabriek, werf ot helling een beroep op het bepaalde in bovenstaande artikeldelen a t/m e toekomt, kan (kunnen) zijn eventueel aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daak opdoen,dit als ware het bedingeveneens ten behoeve van de betrokken werknemer!s) gemaakt, In de bedingen a t/m e wordt de aansprakelijkheid v a n d e hier genoemde (reehts)personen uitgesloten;voor zover t dit niet in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen XV Opdrachtgever en/of koper verbindt zich opdrachtnemer en/of verkoper te zullen vrijwaren voor elke aanspraakvan_ derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer envof verkoper terzake van de leveringen/of montage en terzake van het gebruik van toegezonden tekeningen, monsters modellen of modelplaten, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende XVIGARANTIE Voor goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichtevan constructie materiaal en bewerking staat de opdrachtnemer en/of verkoper in, met dien verstande dat door hem vooralle delen, welke gedurende een termijn van drie maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd De betrokken delen moeten daartoe franco aan opdrachtnemer en/of verkoper worden gezonden Demontage of montage van deze delen is niet voor rekening van opdracht nemer en/of verkoper Gebrekenontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud (niet of niet voldoende smering smering met ondeugdelijk materiaal) of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens opdrachtgever en/of koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever en/of koper aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer en/of verkoper (zowel financieel als anderszins), heeft voldaan Geen garantie wordlgegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen, moöelplaten, instrumenten, gereedschappen," installaties of montages, welke niétdoordê opdrachtnemer en/of verkoper zijn gemonteerd, noch voor die welke wel doorhem zijngemonteerd^doch niet doorhem zijngeleverd De garantie strekt zich ingëèn geval verderuit dantót tiet gratis leverer van nieuwe delen, zijnde de opdrachtnemer en/ot verkoper nimmer aansprakelijk voor enige andere door opdrachtgever en/of kopergeledenschader, " Voor machinerieën, stempels, matrijzen, mödelplateninstrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden in afwi king van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen Geeft de fabriek geen garantiedan wordt door opdrachtnemer en/of verkoper eveneens geen garantie verstrekt Over het algemeen heeft de opdrachtnemer en/of verkoper de bevoegdheid (uitsluitend te zijner beoordeling) in bepaalde gevallen in plaats van levering van nieuwe delen, het geleverde geheel te vervangen, dan wel dit terug te nemen Tenzij anders overeengekomen wordt geen garantie gegeven voor machinerieën, stempels, matrijzen modelplaten, instrumenten, gereedschappen, installaties, werktuigen of andersoortige geleverde artikelen welke (in hoofdzaak} niet nieuw waren op het moment van levering XVII NIETAFGEHAALDE REPARATIEGOEDEREN Wanneer door een opdrachtnemer herstelde goederen door een opdrachtgever, nadat hem is kennisgegeven van het herstel, niet binnen een maand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op dit herstel betrekking hebbende rekening, heeft de opdrachtnemer het recht die goederen in het openbaar tedoen verkopen, onder verplichting de opbrengst daarvan, naaf trek van het hem toekomende terzake van reparatienota en bewaarioon, uit te keren aan de opdrachtgever XVIII BETALINGSCONDITIES XIII OPLEVERING Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feilelijke oplevering aan de opdrachtgever Hel werk wordt alsopgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd of afgemonteerd en daarvan aan de opdrachtgever en/of koper mededeling is gedaan Indien enig onderdeel buiten de schuld vande opdrachtnemer niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening kunnen worden gehouden XIV AANSPRAKELIJKHEID a De opdrachtnemer en/of verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), onstaan boor gebreken aan het uitgevoerde werk, of gemonteerde en/of geleverde installaties en goederen Evenmin is hij aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van het werk ol de montage van de geleverde installaties of goederen aan het perceel, het voertuig of hel schip waar deze bewerkingen plaatsvinden, of de zich daarin bevindende goederen, wordt toegebracht De opdrachtnemer en/of verkoper is evenmin aansprakelijk voor de schade (welke ook) bi] de uitvoering van het werk of de montage van de geleverde goederen veroorzaakt door fouten of verzuimen van derden evenmin als voor de schade (welke ook) veroorzaakt dóór chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen h De eigenaar en/of exploitant van de werkplaats, fabriek werf of helling, is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering, opgelopen aan voorwerpen 7 Powered by TCPDF (wwwtcpdforg) of diefstal van voorwerpen, welke voor het ondergaan van bewerkingen in resp aan of in de omgeving van de werkplaats, fabriek, werf of helling, ol van het schip waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden worden of zijn aangevoerd diealdaarbewerkingenondergaanof welke door hem zijn personeel, zijn medewerkers of in zijn opdracht door derden tot het ondergaan van een bewerking naar de werkplaats, tabriek werf of helling, o! naar het schip waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, of na de bewerking naar hun plaats van bestemming worden vervoerd, eenen ander voorzover niet te wijtenaan zijn persoonlijke groveschuld of nalatigheid c De opdrachtnemer en/of verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of lijdens de uitvoering van hel werk of de montage van geleverde installaties in percelen, schepen of voertuigen van opdrachtgever, ko; per of derden, ofin de open lucht wordl toegebracht aan; goederêhwaaraanwordtgèwerktofapngoederehwelke" zich bevinden ïn de nabijheid vande plaats waar gewerkt A De betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk Tenzij anders overeengekomen, zijn de betalingscondities levering handelsgoederen contant opgedragen werkzaamheden op maandrekening, te betalen binnen 30 dagen na uitvoering bij grotere objecten en aanneming van werk 40% der overeengekomen prijs bij bestelling; 50% der overeengekomen prijs bij aanvoering materialen op het werk; 10% der overeengekomen prijs bij oplevering B Onkosten voor rekening van deopdrach tnemer en/of verkoper, voorgeschoten dooropdrachtgeveren/of koper, worden verrekend bij betaling van de laatste termi n De opdrachtnemer en/of verkoper is altijd gerechtigd alvorens te leveren, met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakumen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en/ol koper te verlangen Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen, Tevens is opdrachtnemer en/of verkoper gerechtigd indien opdrachtgeveren/of koper ingebreke is bij de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen Wanneer door opdrachtnemer en/of verkoper ten aanzien van bepaalde geleverde goederen of verrichte werkzaamheden betaling van de hoofdsom o( eengedeelte daarvan ineenaantal termijnen aansluitend op de datum van levering ol facturering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn Weigering van deopdrachtgever en/ol koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de opdrachtnemer en/of ver koper het recht, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van onkosten en winstderving Voorschriften, van welke autoriteitook welke het gebruik vande te leverenofreedsgeleverde goederen verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van deopdrachtgever en/of koper Schuldvergelijking is nimmer toegestaan De vordering tot betaling der gehele koopprijs of aannemingssom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij nietstipte betaling van een overeengekomen termijn o p d e vervaldag, wanneer opdrachtgever en/of koper in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag opdegoederenof vorderingen van opdrachtgever en/of koper wordt gelegd of wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden Reclames, zowel op de uitvoering van werk of leveringen, als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer aangetekend schriftelijk ingediend, binnen 8 dagen na oplevering of aflevering van het werk of het goed, of na toezending van de facturen, en nadien niet meer Reclames schorten de betalingsverplichting(en) van de opdrachtgever en/of koper niet op Wanneer de betaling van een toegezonden rekeningniet heeft plaatsgevonden binnen 1 m a a n d n a d e d a t u m vanverzending van die rekening, is de opdrachtnemer en/of verkoper gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever en/of koper een vergoeding wegens renteverlies té berekenen ter grootte van de wettelijke rente, dan wel 10% per jaar, indiende wettelijke rente lager isdan 10%, van het totale bedrag der rekening (factuur) waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand De opdrachtnemer en/of verkoper is voorts gerechtigd buiten dekoopsom en de rente van de opdrachtgever en/of koper te vorderen alle incassokosten, die door nietbetaling zijn veroorzaakt, zoweldegerechtelijke als de buitengerechielijke Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever en/of koperverschuldigd iniedergeval, waarinopdrachtnemer en/of verkoper zich voorde invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van, 175, _ ; Uit het erikele feit, dat dé opdrachtnemer en/of verkoper zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten Indien opdrachtnemer en/bf verkoper het faillissement van opdrachtgever én/of kopër aanvraagt is deze buiten de koopsom en de rente én de daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten eveneensde kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd XIX PRIJSVERHOGING" a Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd opdeprijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremiën,fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt ook al geschiedt zulks ingevolge bij hetafsluitën der overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht te zijner keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voorzover die niet is uitgevoerd te annuleren De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die der hoofdsom, resp de laatste termijn b Wanneerdoor de opdrachtgever en/of koper voor het uitvoeren vande opdracht materiaal, grondstoff enen andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht in de aannemingssom te berekenen, respectievelijk in zijn prijsberekening opte nemen een maximum van 10% van de kostprijs vande bijgeleverde materialen, grondstoffen en/of artikelen XX EIGENDOMSVOORBEHOUD Totdat alle vo/deringen dieopdrachtnemer en/ot verkoper heeft ofzahverkrijgenbpopdrachtgever en/of koper, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven degeleverde goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever e n / of koper en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt; uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer en/of verkoper Opdrachtgeveren/of koper is niet bevoegd dezegoederen aan derden in onderpand tegevenofmeigendom over tedragen, aangezien hij zich, dusdoende aan verduistering zou schuldig maken Ingeval de opdrachtgever en/of koper enige verplichting uit een overeenkomst mei belrekking lot uit te voeren werk of verkochtegoederen jegens de opdrachtnemer en/of verkoper niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen (onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn) terug te nemen, In geval de opdrach tnemer en/ of verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/wordende overeenkomst(en)ookzonderrechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht vandeopdrachtnemer en/of verkoper tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest De opdrachtgever en/of koper is verplicht opdrachtnemer en/of verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust Mocht te eniger tijd blijken dat deopdrachtgever en/of koper niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigdgroot 10% van het onbetaalde gedeelte van de koopsom of de aangenomen som XXI O N T B I N D I N G ade opdrachtgever en/of koper doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel 1302 BW o l andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering conform het bepaalde onder letter b wordt overeengekomen b Annulering door de opdrachtgeveren/of koper is slechts mogelijk indien opdrachtnemer en/of verkoper daarin toestemt Wanneer opdrachtnemer en/of verkoper toestemt in annulering is opdrachtgever en/of koper aan opdrachtnemer en/of verkoper een vergoeding van 15% van de aanneemsom/koopsom verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten plus winstdervïng het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan in welk geval een hoger percentage dient te worden overeengekomen Ingeval van annulering kan opdrachtgever en/of koper geen aanspraak maken op hetgeen reedsdoor opdracht nemer en/of verkoper is gepresteerd XXII GESCHILLEN Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer en/of verkoper tenzij de kantonrechter ler zake van een zodanig geschil bevoegd is Opalle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens hel Nederlands recht toepasselijk XXtllAHL Indien de opdrachtnemer en/of verkoper optreedt als wederverkoper van nieuwe goederen welke vallen o n d e r d e werkingssfeer van artikel I van de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen, zijn de Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en uitrustingen zoals laatsteli k gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, opde gesloten overeenkomst(en( van toepassing Het bepaalde inde novenstaandeartikelen II t/mxxii is ingeval van toepasselijkheid van de AH L niet van toepassing anwbnl/watersport, de site voor watersporters

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van. De besloten vennootschap: Deltahout BV te Vlaardingen

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van. De besloten vennootschap: Deltahout BV te Vlaardingen 1 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van De besloten vennootschap: Deltahout BV te Vlaardingen A Geldigheid dezer voorwaarden: 1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426.

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LICHTPLANNERS B.V. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34275426. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen: Respons, aangegaan.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna te noemen: Respons, aangegaan. Respons Medical, postbus 28, 5831 AA, Boxmeer Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Respons Medical gevestigd te Boxmeer, hierna

Nadere informatie

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S.

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S. Algemene voorwaarden Artikel 1. OFFERTES Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en bestellingen zijn eerst definitief wanneer deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. Artikel 2. PRIJSVERHOGINGEN

Nadere informatie

Leverings/verkoopvoorwaarden G.P. Kunststofkozijnen gedeponeerd onder nr: KvK te Eindhoven:

Leverings/verkoopvoorwaarden G.P. Kunststofkozijnen gedeponeerd onder nr: KvK te Eindhoven: Leverings/verkoopvoorwaarden G.P. Kunststofkozijnen gedeponeerd onder nr: 58193006. KvK te Eindhoven: 1. Geldigheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Real Telecom, gevestigd te Sneek, hierna te noemen Real Telecom.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Real Telecom, gevestigd te Sneek, hierna te noemen Real Telecom. Algemene Voorwaarden Real Telecom 01-01-2002 KvK 01086027 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Real Telecom, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden V.M.D. B.V.

Algemene voorwaarden V.M.D. B.V. Algemene voorwaarden V.M.D. B.V. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door V.M.D. B.V., gevestigd te Leek. 1-2 Bijzondere,

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Deze condities maken deel uit van elke verkoop- en levering van goederen en diensten ten behoeven van cliënten die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht deze condities te hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

-1 - 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Zwaans zijn algemene voorwaarden.

-1 - 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Zwaans zijn algemene voorwaarden. -1 - Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Zwaans Kartonnage BV, gevestigd te Ravenstein, hierna te noemen

Nadere informatie

3.1 Alle offertes of aanbiedingen zijdes Pat-Pak zijn vrijblijvend uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

3.1 Alle offertes of aanbiedingen zijdes Pat-Pak zijn vrijblijvend uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Artikel 1. Definities 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Pat-Pak wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pat-Pak BV, gevestigd te 7312 BE Apeldoorn aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1.

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1. Algemene Voorwaarden Webdesign Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam Artikel 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

BETA VERPAKKING BV FRANKRIJKSTRAAT 6 KAATSHEUVEL

BETA VERPAKKING BV FRANKRIJKSTRAAT 6 KAATSHEUVEL 1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BETA VERPAKKING BV FRANKRIJKSTRAAT 6 KAATSHEUVEL Werkingssfeer Artikel 1 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen,

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Hugo's Plaatwerk

Leveringsvoorwaarden Hugo's Plaatwerk Leveringsvoorwaarden Hugo's Plaatwerk ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HUGO'S PLAATWERK 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Alle leveringen zijn volgens de algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG) Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E.D. Persad. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle

Algemene Voorwaarden. E.D. Persad. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle Algemene Voorwaarden E.D. Persad 2015 0 Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle zakelijke diensten van BEINGNESS van toepassing zijn. Daarnaast kent de dienst Lifecoaching specifieke voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden WEDEO te Doetinchem

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden WEDEO te Doetinchem Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden WEDEO te Doetinchem Artikel 1 Algemeen Voor alle overeenkomsten van verkoop en/of uitvoering van loonopdrachten gelden de volgende voorwaarden. Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom.

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de wederpartij en blijven zij ons eigendom. ALGEMENE VOORWAARDEN van G. Bosman Dakwerken, Prins Clausstraat 4, 5951 AR Belfeld. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder nummer 12066049 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994,

Nadere informatie

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door AV-Outlet.nl 2. Afwijkende bepalingen zijn slechts

Nadere informatie

Voor de eenmanszaak HESEC gedreven door Johan Hendrix en ingeschreven bij de Kvk. Te Maastricht onder nummer

Voor de eenmanszaak HESEC gedreven door Johan Hendrix en ingeschreven bij de Kvk. Te Maastricht onder nummer Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Voor de eenmanszaak HESEC gedreven door Johan Hendrix en ingeschreven bij de Kvk. Te Maastricht onder nummer. Algemeen: 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen)

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Gevestigd te (7021 CL) Zelhem aan de Dr. Grashuisstraat 28-30 Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden Artikel 3 Aanbiedingen Artikel 4 Afspraken Artikel 5 Overeenkomst Artikel

Nadere informatie

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer.

1.2 In deze voorwaarden wordt SteamteQ genoemd als leverancier, terwijl de andere partij wordt betiteld als afnemer. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SteamteQ Artikel 1. Toepasbaarheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, aanbiedingen en alle andere rechtsbetrekkingen met SteamteQ met

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Zijlstra Beroepskleding BV

Algemene verkoopvoorwaarden Zijlstra Beroepskleding BV Algemene verkoopvoorwaarden Zijlstra Beroepskleding BV Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tevens op alle toekomstige

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

D o c u m e n t t i t e l

D o c u m e n t t i t e l Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Thermostar I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV.

Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV. Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV. 1.Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer. 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33278891)

Nadere informatie

1.01 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door LMTO electronics B.V., gevestigd te Cuijk, hierna te noemen Aanbieder.

1.01 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door LMTO electronics B.V., gevestigd te Cuijk, hierna te noemen Aanbieder. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP LMTO ELECTRONICS B.V. LMTO electronics Hoogveld 20 5431 NW CUIJK The netherlands Kamer van Koophandel Eindhoven KvK nummer: 17163891 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMEEN Artikel 1. -----------

ALGEMEEN Artikel 1. ----------- Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden F.J.L.M. van Heteren h.o.d.n. General Bikes Beemsterstraat 69 1023 TK AMSTERDAM Hierna verder te noemen General Bikes -- ALGEMEEN Artikel 1. -- 1. Alle orders

Nadere informatie

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV Algemene voorwaarden van KreQ B.V., hierna te noemen: KREQ, gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen, zoals deze onder nummer 01163620 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord

Nadere informatie

Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden van Sfeeropmaat - hierna te noemen Som-

Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden van Sfeeropmaat - hierna te noemen Som- Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden van Sfeeropmaat - hierna te noemen Som- 1. Werking Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en offertes tot leveringen, inrichtingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

LEVERINGS, HANDELS EN VERKOOPVOORWAARDEN van RACO HEKWERKEN B.V. te NEDERWEERT

LEVERINGS, HANDELS EN VERKOOPVOORWAARDEN van RACO HEKWERKEN B.V. te NEDERWEERT LEVERINGS, HANDELS EN VERKOOPVOORWAARDEN van RACO HEKWERKEN B.V. te NEDERWEERT Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID. 1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot 1 augustus 2009. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van: B.F. Systemen. Regentendam 42. 4908 AS Oosterhout. Westelijk Noord-Brabant te Breda

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van: B.F. Systemen. Regentendam 42. 4908 AS Oosterhout. Westelijk Noord-Brabant te Breda Regentendam 42 4908 AS Oosterhout Tel nr. : (0162) 470 570 Fax nr.: (0162) 470 571 e-mail: info@bfsystemen.nl HR Breda nr.: H20084234 BTW nr.: NL805878166B01 Advies, bemiddeling, ondersteuning bij, beheer

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Siemensma BV kantoorhoudend te Beverwijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34061834

Siemensma BV kantoorhoudend te Beverwijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34061834 LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN Siemensma BV kantoorhoudend te Beverwijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34061834 De tekst van deze voorwaarden geldt vanaf 19 maart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. Algemene voorwaarden Magic Solutions 15-12-2009 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Magic Solutions gevestigd te Den

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5

Auto Intermediair. Algemene voorwaarden. Pagina 1 van 5 Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door MJT Autointermediair, gevestigd te DEN HAAG, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden RD AV Aluminium Postbus 386 9400 AJ Assen

Algemene leveringsvoorwaarden RD AV Aluminium Postbus 386 9400 AJ Assen Algemene leveringsvoorwaarden RD AV Aluminium Postbus 386 9400 AJ Assen KVK Noord te Groningen 01170353 Art : A Geldigheid van deze voorwaarden. A-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN HANDELSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN HANDELSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS- EN HANDELSVOORWAARDEN HIPPO HOLLAND horse products Artikel 1 : Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Select Totaal Bouw en Verbouw B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Select Totaal Bouw en Verbouw B.V. Algemene leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Select Totaal Bouw en Verbouw B.V. Artikel 1. Algemeen 1. a. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36 Algemene Voorwaarden Autobedrijf Schepens KvK 17.17.34.36 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door AUTOBEDRIJF SCHEPENS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van BOUWMANS BENZINESTATIONS B.V BOUWMANS OLIEHANDEL B.V. ROSMALEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van BOUWMANS BENZINESTATIONS B.V BOUWMANS OLIEHANDEL B.V. ROSMALEN ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van BOUWMANS BENZINESTATIONS B.V BOUWMANS OLIEHANDEL B.V. ROSMALEN Artikel 1 algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. ALGEMENE VOORWAARDEN Zonweringspaleis Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ARTIKEL 7 AI onze prijzen zijn exclusief B.T.W en luiden in Euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 AI onze prijzen zijn exclusief B.T.W en luiden in Euro, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden van W fashion b.v., gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht aan de Gellikstraat 9, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Limburg te Maastricht. ARTIKEL 1 Op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of reparatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

1c Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Keen Techniek en Service zijn aanvaard.

1c Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Keen Techniek en Service zijn aanvaard. LEVERINGS, HANDELS EN VERKOOPVOORWAARDEN van KEEN TECHNIEK EN SERVICE te VALTHERMOND (Gedeponeerd bij de rechtbank te Assen op 14 juli 2008 onder aktenummer 08.11) Artikel 1- TOEPASSELIJKHEID. 1a Deze

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden lekkerewijnen.com. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Leveringsvoorwaarden lekkerewijnen.com. Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden Leveringsvoorwaarden lekkerewijnen.com Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door lekkerewijnen.com, gevestigd te Zutphen 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hoefsmederij Dries Boink

Algemene voorwaarden Hoefsmederij Dries Boink Algemene voorwaarden Hoefsmederij Dries Boink 1.1 De navolgend voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland, gevestigd te Haarlem, handelende onder de naam Paswerk, op 11-8-2005 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Haarlem. Artikel 1

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verkoopvoorwaarden Klus & Hout Apeldoorn 31 oktober 2015 pagina 1

Algemene voorwaarden. Verkoopvoorwaarden Klus & Hout Apeldoorn 31 oktober 2015 pagina 1 Algemene voorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en opdrachten betreffende de levering van goederen, niet zijnde maatwerk,

Nadere informatie

Antwoordnummer 6155 1320 WB Almere Telefoon 06-17853802 ABN AMRO 438.586.921

Antwoordnummer 6155 1320 WB Almere Telefoon 06-17853802 ABN AMRO 438.586.921 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandigen. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorwaarden. Artikel 5 Afspraken.

Voorwaarden. Artikel 5 Afspraken. Voorwaarden 1 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door BVA-montage-luchttechniek, gevestigd te Groningen, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000. ALGEMENE VOORWAARDEN sabine.nl Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000. Informatie- en Communicatie Technologie 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

============================================================================= =================

============================================================================= ================= Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Cyclon International B.V., Heesterseweg 11 te 5386 KT Geffen; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant; handelsregister nr. 16084714 =============================================================================

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN C&H Consult Enschede B.V.

LEVERINGSVOORWAARDEN C&H Consult Enschede B.V. LEVERINGSVOORWAARDEN C&H Consult Enschede B.V. Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en

Nadere informatie