SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting met betrekking tot de Notes, de Emittent en de Garant. Omdat bepaalde Elementen niet verplicht hoeven te worden behandeld, kunnen er lacunes zijn in de nummering van de Elementen. Ook als een Element verplicht in een samenvatting moet worden opgenomen vanwege de aard van de Notes, de Emittent en de Garant, is het mogelijk dat er geen relevante informatie met betrekking tot het Element kan worden verstrekt. In dat geval moet een korte beschrijving van het Element in de samenvatting worden opgenomen, met daarbij de vermelding Niet van toepassing. Element Deel A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en waarschuwingen A.2 Toestemming van de Emittent om het Basisprospectus in de aangegeven Aanbiedingsperiode te gebruiken voor latere wederverkoop of definitieve plaatsing door financiële tussenpersonen, en de voorwaarden die aan deze toestemming zijn verbonden Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus. Elke beslissing om te beleggen in de Notes dient te zijn gebaseerd op het Basisprospectus als geheel, met inbegrip van alle documenten die door verwijzing in het Basisprospectus zijn opgenomen. Indien er bij een rechtbank een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus wordt ingediend, kan de eiser, in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, gehouden zijn de kosten van de vertaling van het Basisprospectus te dragen alvorens de gerechtelijke procedure wordt gestart. Alleen de personen die de samenvatting hebben ingediend, met inbegrip van een vertaling ervan, kunnen civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, maar alleen indien de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer deze wordt gelezen in samenhang met de andere delen van het Basisprospectus of indien, bij lezing in samenhang met de andere delen van het Basisprospectus, essentiële informatie voor beleggers die overwegen in de Notes te beleggen niet wordt verstrekt. Een belegger die de intentie heeft om Notes te kopen of Notes koopt in het kader van een Openbare Aanbieding van een Bevoegde Aanbieder, zal dit doen, en aanbiedingen en verkopen van dergelijke Notes aan een belegger door deze Bevoegde Aanbieder zullen worden uitgevoerd, in overeenstemming met de voorwaarden en andere regelingen die bestaan tussen deze Bevoegde Aanbieder en deze belegger, met inbegrip van prijs-, allocatie-, kosten- en vereffeningsregelingen. Elke belegger moet zich op het moment van een dergelijke Openbare Aanbieding wenden tot de betrokken Bevoegde Aanbieder voor informatie over de algemene voorwaarden van de Openbare Aanbieding, en alleen de Bevoegde Aanbieder zal verantwoordelijkheid dragen voor deze informatie. 1

2 Deel B Emittent en Garant Element B.1 Juridische en handelsnaam van de Emittent B.2 Domicilie en rechtsvorm van de Emittent, recht dat van toepassing is op de activiteiten van de Emittent en het land van oprichting B.4b Een beschrijving van enige bekende trends die van invloed zijn op de Emittent en de sectoren waarin zij actief is B.5 Beschrijving van de Groep van de Emittent en van de positie van de Emittent binnen de Groep B.9 Winstprognose of - raming B.10 Voorbehouden in controleverslagen B.12 Geselecteerde essentiële historische financiële informatie/significan te of wezenlijke negatieve verandering ING Belgium International Finance S.A. (de Emittent ) De handelsnaam van de Emittent is ING Belgium International Finance S.A.. De Emittent is een naamloze vennootschap (société anonyme) onder de Luxemburgse wetgeving. Zijn maatschappelijke zetel is gelegen te 52 route d Esch, L Luxemburg, Luxemburg. De Emittent is geen werkmaatschappij. Het doel van de Emittent is om leningen toe te kennen aan vennootschappen van de ING België NV groep, buiten de procedures van de uitgegeven Notes. De Emittent is partij in de hedgingovereenkomsten met vennootschappen van de ING België NV groep, om hem de mogelijkheid te bieden om zijn betalingsverplichtingen in het kader van de Notes uit te voeren. De mogelijkheid van de Emittent om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de Notes die hij uitgeeft, zal afhangen van de betalingen die hij ontvangt in het kader van de relevante hedgingovereenkomsten. De Emittent wordt dus blootgesteld aan de mogelijkheid van de vennootschappen van de ING België NV groep als zijn tegenpartijen met betrekking tot dergelijke hedgingovereenkomsten om hun verplichtingen uit te voeren uit hoofde van dergelijke hedgingovereenkomsten. De Emittent is een dochteronderneming van ING België NV (de Garant ). De Garant maakt deel uit van ING Groep N.V. ( ING Groep ). De ING Groep is de holdingmaatschappij van een breed scala aan vennootschappen (samen ING genoemd) die bank-, beleggings-, levensverzekerings- en pensioendiensten aanbieden om tegemoet te komen aan de behoeften van een brede klantenbasis. Niet van toepassing. De Emittent heeft geen winstprognoses of -ramingen bekendgemaakt. Niet van toepassing. De controleverslagen inzake de gecontroleerde jaarrekening van de Emittent voor de jaren die eindigden op 31 december 2011 en 31 december 2012 zijn ongekwalificeerd. Belangrijkste cijfers ING Belgium International Finance S.A. (1) (Bedragen in miljoenen euro) Balans (2) Totale activa Vaste activa Vlottende activa

3 Eigen vermogen en reserves Crediteuren Resultaten (3) Totale inkomsten Opbrengsten uit financiële activa en andere financiële instrumenten Totaal lasten Winst... 1,8 4,5 Noten: (1) Deze cijfers zijn afgeleid uit de gecontroleerde jaarrekeningen van ING Belgium International Finance S.A. voor de boekjaren die eindigden op respectievelijk 31 december 2012 en (2) Per 31 december. (3) Voor het jaar dat eindigde op 31 december. B.13 Recente wezenlijke gebeurtenissen die specifiek van belang zijn voor de solvabiliteit van de Emittent B.14 Afhankelijkheid van andere entiteiten van de groep B.15 Een beschrijving van de hoofdactiviteiten van de Emittent B.16 De mate waarin de Emittent direct of indirect in eigendom of beheer is B.17 De kredietwaardigheid Significante of Wezenlijke Negatieve Verandering Tot op heden hebben geen wezenlijke veranderingen in de financiële of handelspositie van de Emittent plaatsgevonden sinds 31 december 2012 en hebben zich geen wezenlijke negatieve veranderingen in de vooruitzichten van de Emittent voorgedaan sinds 31 december Niet van toepassing. Er zijn geen recente omstandigheden die specifiek voor de Emittent gelden en die in belangrijke mate relevant zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent. Zie Element B.5. Niet van toepassing. De Emittent is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen de ING Groep. De activiteiten van de Emittent zijn beperkt tot het ontwikkelen en uitgeven van financiële instrumenten. Bij de plaatsing bij voornamelijk externe beleggers, worden de opbrengsten uit de verkoop van deze instrumenten gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het verstrekken van financiering aan de Garant. De Emittent is een niet-beursgenoteerde dochteronderneming die de rechtstreekse eigendom is van de Garant. Niet van toepassing. Aan de Emittent werd geen rating toegekend. De in het kader van het Programma uit te geven Tranches van Notes zullen geen rating 3

4 die aan de Emittent werd toegekend of zijn schuldpapier B.18 Een beschrijving van de aard en omvang van de garantie B.19.B.1 B.19.B.2 B.19.B.4b Juridische en handelsnaam van de Garant Domicilie en rechtsvorm van de Garant, recht dat van toepassing is op de activiteiten van de Garant en het land van oprichting Een beschrijving van eventuele bekende trends die gevolgen kunnen hebben voor de Garant en de sector waarin hij actief is toegekend krijgen. De Garant zal de verschuldigde betaling van alle bedragen waarvan vermeld is dat ze uit hoofde van de Notes door de Emittent betaalbaar zijn, onvoorwaardelijk en onherroepelijk garanderen. ING België NV De handelsnaam van de Garant is ING. De Garant is een naamloze vennootschap onder de Belgische wetgeving. Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd te Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België. De bedrijfsresultaten van de Garant worden beïnvloed door demografische omstandigheden en door diverse marktomstandigheden, waaronder economische cycli, cycli in de bankensector en schommelingen in aandelenmarkten, rentevoeten en wisselkoersen. In 2012 bleef de externe omgeving een impact hebben op de Garant, omdat de heersende schuldencrisis in de Eurozone tijdens een groot deel van het jaar een moeilijke omgeving bleef voor de economische en financiële markt. Dit heeft ertoe geleid dat de internationale kapitaal- en geldmarkten niet functioneren zoals ze dat in normale omstandigheden zouden doen. Dit had gevolgen (voor de Garant, zijn sector en de bredere economie), vooral in Europa, waar fondsen voor overheden en financiële instellingen op bepaalde markten moeilijkheden blijven ondervinden. De operaties van de Garant worden blootgesteld aan schommelingen op de aandelenmarkten. De Garant behoudt een internationaal gediversifieerde portefeuille, die vooral gericht is op klantgebonden trading. Daarom zullen tegenslagen op de markt naar alle waarschijnlijkheid zorgen voor een minder intensieve effectenhandel en makelaarsactiviteiten van de Garant voor zijn cliënten, met als gevolg een afname van de handelsresultaten en een daling van de bijhorende commissies. Bovendien behoudt de Garant ook aandelenbeleggingen in zijn eigen niet-tradingrekeningen. Fluctuaties in de aandelenmarkten kunnen van invloed zijn op de waarde van deze beleggingen. De activiteiten van de Garant zijn blootgesteld aan schommelingen in rentevoeten. Het beleid van de Garant met betrekking tot de schommelende rentevoeten heeft een invloed op de resultaten van zijn operaties. Onder rentegevoeligheid wordt verstaan de relatie tussen veranderingen in de marktrentes enerzijds en toekomstige rente-inkomsten en de economische waarde van de onderliggende bankportefeuilles anderzijds. Zowel de samenstelling van de activa en passiva van de Garant als het feit dat de rentevoeten schommelen, kunnen het gedrag van de cliënt anders beïnvloeden dan in de interne modellen van de Garant wordt aangenomen, waardoor het 4

5 B.19.B.5 Beschrijving van de Garant en van de positie van de Garant binnen de Groep B.19.B.9 Winstprognose of - raming B.19.B.10 B.19.B.12 Voorbehouden in controleverslagen Geselecteerde essentiële historische financiële informatie/significan te of wezenlijke negatieve veranderingen netto-inkomen en de handelsresultaten van de operaties van de bank op langere termijn beïnvloed kunnen worden door schommelingen in de rentevoeten. De Garant is blootgesteld aan schommelingen in de wisselkoersen. Het beleid van de Garant met betrekking tot de schommelende wisselkoersen heeft een invloed op de resultaten van zijn operaties, deels via handelsactiviteiten voor eigen rekening, maar ook omdat zij haar geconsolideerde financiële staten in euro s opstelt en publiceert. Omdat een groot deel van het inkomen en de uitgaven van de Garant in andere valuta dan de euro wordt uitgedrukt, zullen schommelingen in de wisselkoersen, die gebruikt worden om vreemde valuta om te zetten in euro, een invloed hebben op de resultaten van operaties en cashflow zoals die van jaar tot jaar worden gerapporteerd. Deze blootstelling wordt beperkt door het feit dat in andere valuta's dan de euro gerealiseerde resultaten worden omgerekend in euro's door middel van maandelijkse afdekking. De Garant is een direct gehouden, niet-beursgenoteerde dochteronderneming van ING Bank N.V., die een grote internationale speler is met een uitgebreid wereldwijd netwerk in meer dan veertig landen. De Garant maakt deel uit van ING Groep. Niet van toepassing. De Garant heeft geen winstprognoses of -ramingen bekendgemaakt. Niet van toepassing. De controleverslagen inzake de gecontroleerde jaarrekening van de Garant voor de jaren die eindigden op 31 december 2011 en 31 december 2012 zijn ongekwalificeerd. Essentiële geconsolideerde cijfers van ING België NV (1) (Bedragen in miljoenen euro) Balans (2) Totale activa Eigen vermogen Totaal schulden aan klanten (3) Totaal leningen en voorschotten Resultaten (4) Totale inkomsten... Totaal operationele kosten... Voorzieningen betreffende verliezen op leningen... Winst voor belastingen... Belastingen

6 Winst na belastingen... Noten: B.19.B.13 B.19.B.14 Recente belangrijke omstandigheden die van bijzonder belang zijn voor de solvabiliteit van de Garant Afhankelijkheid van andere entiteiten van de groep (1) Deze cijfers zijn afgeleid uit de gecontroleerde jaarrekeningen van ING België NV voor de boekjaren die eindigden op respectievelijk 31 december 2012 en (2) Per 31 december. (3) Cijfers, waaronder spaarrekeningen, klantenrekeningen, zakelijke termijndeposito's en schuldbewijzen. (4) Voor het jaar dat eindigde op 31 december. Significante of Wezenlijke Negatieve Verandering Tot op heden hebben zich geen wezenlijke veranderingen in de financiële positie van de Garant en zijn geconsolideerde dochterondernemingen voorgedaan sinds 31 december 2012 en hebben zich, in elk geval, geen wezenlijke veranderingen in de vooruitzichten van de Garant voorgedaan sinds 31 december Niet van toepassing. Er hebben zich recentelijk geen gebeurtenissen voorgedaan die specifiek zijn voor de Garant en die van wezenlijk belang zijn voor de evaluatie van de solvabiliteit van de Garant. Zie Element B.19.B.5. Niet van toepassing. De Garant is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen de ING Groep. B.19.B.15 B.19.B.16 B.19.B.17 Een beschrijving van de hoofdactiviteiten van de Garant Mate van directe of indirecte eigendom van of zeggenschap over de Garant De kredietwaardigheid die aan de Garant werd toegekend of zijn schuldbewijzen De Garant is een grote speler in de financiële dienstverleningssector, voornamelijk in België en Luxemburg, en verricht de volgende bedrijfslijnen: Retail & Private Banking en Commercial Banking. De Garant is een direct gehouden, niet-beursgenoteerde dochteronderneming van ING Bank N.V. De Garant heeft een senior schuldrating van Standard & Poor s Credit Market Services Europe Limited ( Standard & Poor s ) van A+ (negatieve outlook), Moody s Investors Services Ltd. ( Moody s ) van A2 (negatieve outlook) en Fitch France S.A.S. ( Fitch ) van A+ (negatieve outlook). Standard & Poor s, Moody s en Fitch zijn gevestigd in de Europese Unie en zijn geregistreerd onder Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus, als van tijd tot tijd gewijzigd (de CRA-verordening ). 6

7 Deel C Effecten Element C.1 Beschrijving van de typen effecten en klassen van effecten die worden aangeboden en/of toegelaten tot de handel, inclusief effectenidentificatienummer(s) De Notes kunnen Fixed Rate Notes, Floating Rate Notes, Variable Interest Rate Notes, Zero Coupon Notes, Inflation Linked Notes, Tailor-Made Interest Rate Notes, Step-up Interest Rate Notes, Floater Interest Rate Notes, Floater with Lock-In Interest Rate Notes, Reverse Floater Interest Rate Notes, Ratchet Floater Interest Rate Notes, Switchable (Fixed to Floating) Interest Rate Notes, Switchable (Floating to Fixed) Interest Rate Notes, Steepener Interest Rate Notes, Steepener with Lock-in Interest Rate Notes, Range Accrual(Rates) Interest Rate Notes, Range Accrual(Spread) Interest Rate Notes, Inverse Range Accrual Interest Rate Notes, KO Range Accrual Interest Rate Notes, Dual Range Accrual Interest Rate Notes, Snowball Interest Rate Notes, SnowRanger Interest Rate Notes, Barrier(Rates) Interest Rate Notes, Reference Item(Inflation) Performance Linked Interest Notes, Reference Item(Inflation) Indexed Interest Notes, Inflation Indexed Redemption Notes, Inflation Indexed Redemption with Floor Notes of een combinatie van de voorgaande zijn. De Notes zijn Floating Rate Notes verschuldigd in oktober Serienummer: Tranchenummer: 1 Totaal Bedrag: ISIN-code: Nominaal Minimum EUR 2,000,000 XS Algemene Code: C.2 Valuta van de effectenuitgifte De valuta van elke Serie van uitgegeven Notes zal ten tijde van de uitgifte worden overeengekomen door de Emittent en de betrokken Distributeur, onderhevig aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten en vereisten van regelgevers. De Notes zijn uitgedrukt in EUR. C.5 Beschrijving van eventuele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de effecten Niet van toepassing. De Notes zullen vrij overdraagbaar zijn. 7

8 C.8 Beschrijving van aan de Notes verbonden rechten, met inbegrip van de rangschikking van en eventuele beperkingen aan deze rechten. Status De Notes uitgegeven onder het Programma zullen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen van de Emittent vormen en zullen pari passu gerangschikt zijn ten opzichte van elkaar en (behoudens bepaalde schulden die wettelijk voorrang hebben) ten opzichte van alle andere niet-zekergestelde verplichtingen (anders dan achtergestelde verplichtingen, in voorkomend geval) die de Emittent van tijd tot tijd heeft uitstaan. Noch achtergestelde Notes, noch ongedateerde Notes kunnen worden uitgegeven in het kader van het Programma. De Garant heeft de verschuldigde betaling van alle bedragen waarvan vermeld is dat ze door de Emittent betaalbaar zijn uit hoofde van de Notes, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd. Zijn verplichtingen hieromtrent zijn opgenomen in de Garantie. De rechten van de houder van Notes onder de Garantie zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, onherroepelijke, niet-gewaarborgde verplichtingen van de Garant en zijn pari passu gerangschikt zonder enige voorkeur onderling met alle andere huidige en toekomstige nietgewaarborgde en niet-achtergestelde verplichtingen van de Garant. Belastingen De Notes zullen geen enkele bepaling bevatten die de Emittent of de Garant verplicht om in het kader van rente en aflossingen op de hoofdsom te betalen bedragen aan te vullen tot brutobedragen in geval van belastinginhouding of -aftrek in het kader van of op grond van in enig rechtsgebied geheven belasting. De Emittent kan er ook voor kiezen, indien hij zou worden verplicht om ter gelegenheid van de volgende betaling in verband met de Notes belasting met betrekking tot de Notes in te houden of te betalen, om de Notes af te lossen. Negatieve zekerheid De voorwaarden van de Notes bevatten geen bepaling inzake een negatieve zekerheid. Gevallen van verzuim De voorwaarden van de Notes bevatten, onder andere, de volgende gebeurtenissen van verzuim ( Gevallen van Verzuim ): (i) het verzuim inzake de betaling van rente of aflossingen op de hoofdsom met betrekking tot de Notes houdt langer dan 30 dagen aan; of (ii) (iii) de Emittent of de Garant verzuimt de nakoming of inachtneming van enige van hun andere verplichtingen met betrekking tot de Notes en deze niet-nakoming duurt gedurende een termijn van 60 dagen na de kennisgeving van een ingebrekestelling aan de Emittent of de Garant voort; of de Emittent of de Garant wordt failliet verklaard of komt 8

9 in surseance van betaling te verkeren; of (iv) er is een bevel opgesteld of een uitvoerbaar besluit goedgekeurd houdende de vereffening of ontbinding van de Emittent of de Garant, tenzij dit gebeurt met het oog op een fusie, consolidatie of andere vorm van samensmelting met een andere vennootschap waarvan de voorwaarden (A) tot gevolg hebben dat de nieuwe of overlevende vennootschap, al naargelang het geval, alle verplichtingen die door de Emittent of Garant met betrekking tot de Notes zijn aangegaan op zich neemt of (B) vooraf zijn goedgekeurd door een Buitengewoon Besluit van de houders van Notes. Vergaderingen en schriftelijke besluiten De voorwaarden van de Notes bevatten bepalingen inzake het bijeenroepen van vergaderingen van houders van de Notes om te beraadslagen over aangelegenheden die in algemene zin van invloed zijn op hun belangen. Deze bepalingen staan omschreven meerderheden toe om besluiten te nemen die verbindend zijn voor alle houders, met inbegrip van houders die niet aanwezig waren bij en geen stem hebben uitgebracht tijdens de desbetreffende vergadering en houders die tegen het meerderheidsbesluit hebben gestemd. Ook kan actie worden ondernomen door middel van schriftelijke besluiten. Toepasselijk recht C.9 Rente: De nominale rente, de datum waarop de rente betaald moet worden en de vervaldagen van de rente, een beschrijving van de onderliggende waarde waarop de rente is gebaseerd, de vervaldatum en regelingen voor de aflossingen, met inbegrip van terugbetalingsprocedures, een indicatie van het rendement en de naam van de vertegenwoordiger van de houders van de schuldeffecten Op de Notes is het recht van het Groothertogdom Luxemburg van toepassing en de Notes worden uitgelegd in overeenstemming met het recht van Luxemburg. Zie Element C.8. De Notes zijn floating rate Notes ( Floating Rate Notes ). Elke Note draagt rente op haar uitstaande nominale bedrag vanaf de Renteaanvangsdatum, aan de zwevende rente berekend middels referentie naar EURIBOR 3 maanden, met een minimum van 1,625 procent. op jaarbasis en een maximum van 5,00 procent. op jaarbasis. Rente zal driemaandelijks op elke Rentebetalingsdatum achteraf betaald worden, onder voorbehoud van aanpassingen voor nietwerkdagen. De Rentebetalingsdata zijn 2 januari, 2 april, 2 juli en 2 oktober van elk jaar van (en inbegrepen) 2 januari 2014 tot (en inbegrepen) 2 oktober 2019, onder voorbehoud van aanpassingen in functie van de overeengekomen Werkdag-conventie vermeld in de Final Terms. Aflossing: de Vervaldatum, amortisering en procedures Aflossing De Definitieve Voorwaarden met betrekking tot elke Tranche van 9

10 voor terugbetaling Vertegenwoordiger voor de houders van schuldpapieren C.10 Indien het effect een derivaatcomponent heeft in de betaling van rente, een verklaring van hoe de waarde van de belegging door de waarde van het onderliggende instrument wordt beïnvloed C.11 Aanmelding voor toelating tot trading en verspreiding in een gereguleerde markt. C.15 Beschrijving van hoe de waarde van uw belegging beïnvloed wordt door de waarde van de onderliggende activa C.16 Het verstrijken of maturiteitdatum van de effecten Notes vermelden ofwel dat de Notes niet kunnen worden afgelost voorafgaand aan hun vermelde vervaldatum (om een andere reden dan een Geval van Verzuim (zoals hierin beschreven) of om belastingsredenen) of dat deze Notes aflosbaar zijn volgens een optie van de Emittent en/of de houders van de Notes na een onherroepelijke kennisgeving van minstens 5 en maximaal 30 dagen (of een eventuele andere kennisgevingsperiode (indien van toepassing) zoals in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden kan worden beschreven) aan de houders van de Notes of de Emittent, naargelang het geval. Bovendien kan de Emittent op elk moment, na kennisgeving aan de houders van de Notes, alle maar niet enkele van de Notes of een Serie afkopen voor de resterende tijd voor hun bedrag van voortijdige afkoop (zoals beschreven in de algemene voorwaarden met betrekking tot de specifieke uitgifte) indien voor de datum van dergelijke kennisgeving 90 procent of meer van de hoofdsom van de Notes van die Series tot nu toe uitgegeven, werd afgekocht. Het op vervaldatum betaalbare bedrag van de Notes zal berekend worden via een referentie naar het niveau van een Inflatie-Index, zoals beschreven in de Definitieve Voorwaarden en samengevat in de samenvatting van de uitgifte bij de Definitieve Voorwaarden. De Notes kunnen niet afgelost worden voor de bepaalde vervaldatum (om een andere reden dan een Geval van Verzuim (zoals hierin beschreven) of om belastingredenen. Niet van toepassing. Er is door de Emittent geen vertegenwoordiger van de houder van Notes aangesteld. Zie C.9. De betalingen van rente, opbrengt en waarde van de Notes kunnen gekoppeld zijn aan de prestatie van een inflatie-index. Bovendien kunnen rentebetalingen berekend worden via een referentie naar marktrentevoeten. Niet Van Toepassing. De Notes bevatten geen derivaatcomponenten. Niet Van Toepassing. De Notes zijn niet bestemd om toegelaten te worden voor handel. Zie C.9 en C.18. Onderhevig aan vroege aflossing, is de aflossingsdatum van de Notes de interestbetalingsdatum die het dichtste aansluit bij oktober Deze datum kan worden opgeschoven, ingeval zich verstoringen voordoen op dagen waarop een waardebepaling is gepland. C.17 Beschrijving van de Afhandelingsprocedures zullen variëren naargelang het 10

11 afwikkelingsprocedures voor effecten C.18 Beschrijving van hoe de opbrengst op afgeleide effecten (derivaten) plaatsvindt goedkeuringssysteem voor de Notes en plaatselijke gebruiken in het rechtsgebied van de belegger. De Notes zullen geleverd worden op de Uitgiftedatum, ofwel tegen betaling van de uitgifteprijs of vrij van betaling van de uitgifteprijs, naargelang de bepalingen in de Definitieve Voorwaarden. De Notes kunnen afgehandeld en betaald worden via onder andere Euroclear Bank SA/NV of Clearstream Banking, société anonyme. De Notes zullen in contanten betaald worden op de uitgiftedatum. De Notes zullen geleverd worden op uitgiftedatum tegen betaling van de uitgifteprijs van de Notes. Afhandelingsprocedures zullen variëren naargelang het goedkeuringssysteem voor de Notes en plaatselijke gebruiken in het rechtsgebied van de belegger. De Notes worden gecleared via Clearstream, Luxemburg. Rente en elk bedrag dat betaalbaar is als de Notes worden afgekocht voor de geplande vervaldatum, kunnen in contanten betaald worden. Op de geplande vervaldatum, als de Notes niet vroegtijdig zijn afgekocht, kan de afwikkeling afhangen van de waarde van de onderliggende activa. Het als rente betaalbare bedrag of bij afkoop van de Notes kan al dan niet gekoppeld zijn aan een onderliggend effect. De waarde van het onderliggende effect waaraan de Notes gekoppeld zijn, heeft een invloed op de betaalde rente, of de Notes voortijdig worden afgelost, en het bedrag dat op de aflossingsdatum wordt betaald. Deel D Risico s Element D.2 Belangrijke informatie over belangrijke risico's die specifiek zijn voor de Emittent of diens Sector D.3 Belangrijke informatie over de belangrijke risico's die specifiek zijn De Emittent is geen werkmaatschappij. Het doel van de Emittent is om leningen toe te kennen aan vennootschappen van de ING België NV groep, buiten de procedures van de uitgegeven Notes. De Emittent is partij in de hedgingovereenkomsten met vennootschappen van de ING België NV groep, om hem de mogelijkheid te bieden om zijn betalingsverplichtingen in het kader van de Notes uit te voeren. De mogelijkheid van de Emittent om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de Notes die hij uitgeeft, zal afhangen van de betalingen die hij ontvangt in het kader van de relevante hedgingovereenkomsten. De Emittent wordt dus blootgesteld aan de mogelijkheid van de vennootschappen van de ING België NV groep als zijn tegenpartijen met betrekking tot dergelijke hedgingovereenkomsten om hun verplichtingen uit te voeren uit hoofde van dergelijke hedgingovereenkomsten. De volgende belangrijke risico's kunnen zich voordoen met betrekking tot de Notes: (a) de waarde van de Notes en de eventuele rente of aflossing ten aanzien van de Notes kan worden beïnvloed door, maar niet noodzakelijkerwijs correleren aan, bewegingen en schommelingen van marktrente; en (b) de 11

12 voor de Notes Emittent kan activiteiten aangaan waarbij zich belangenconflicten voordoen en een negatief effect hebben op de waarde van de Notes. Daarnaast kunnen de volgende belangrijke risico's ontstaan, hetgeen een nadelig effect kan hebben op het rentebedrag en/of het aflossingsbedrag of het te betalen bedrag met betrekking tot de Notes (indien van toepassing): (a) een gespecificeerde rentevoet of periodieke verhoging van de rente kan niet in gelijke tred blijven met de geldende markttarieven; en (b) rentebedragen beperken. En verder, aangezien de Garant deel uitmaakt van een bedrijf voor financiële diensten dat wereldwijd actief is, worden de inkomsten en verdiensten van de Garant beïnvloed door de volatiliteit en sterkte van de omgeving van de economische, zakelijke en kapitaalmarkten, die specifiek zijn voor de geografische streken waar hij zaken doet. De voortdurende turbulentie en volatiliteit van dergelijke factoren hebben de winstgevendheid en solvabiliteit van de Garant negatief beïnvloed en zullen dat mogelijk blijven doen. De Garant heeft een aantal specifieke factoren geïdentificeerd die zijn zakelijke activiteit en zijn vermogen om verschuldigde bedragen krachtens de Notes negatief zouden kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn onder andere: negatieve omstandigheden op de kapitaal- en kredietmarkten het verzuim van bij een belangrijke marktspeler onvoorspelbare en/of catastrofale omstandigheden negatieve wijzigingen of uitbreiding van wetten en/of regels rond financiële diensten voortdurende turbulentie en volatiliteit op de financiële markten en de economie in het algemeen onvermogen om het marktaandeel te verhogen of te handhaven onvermogen van de tegenpartijen om hun financiële verplichtingen te vervullen marktvoorwaarden en verhoogd risico van problemen met leningen volatiliteit van de rentevoet en andere wijzigingen van de rentevoet mislukkingen van banken die binnen het bereik van de nationale compensatieschema's vallen onvermogen om risico's met succes te beheren via afgeleide instrumenten onvermogen om belangrijk personeel te behouden onvermogen om intellectuele eigendom te beschermen en mogelijkheid dat men te maken krijgt met claims voor inbreuken fouten in aannames die worden gebruikt om gedrag van de klant te voorspellen bij de berekening van marktrisico's aansprakelijkheid samenhangende met gegarandeerde pensioenregelingen inefficiënte beleidslijnen en regels voor risicobeheer risico s voortvloeiende uit overheidsingrijpen 12

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856.

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTINGEN BESTAAN UIT INFORMATIEVERPLICHTINGEN GEKEND ALS "ONDERDELEN". DEZE ONDERDELEN ZIJN GENUMMERD IN SECTIES A E (A.1 E.7). DEZE SAMENVATTING

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E.

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E. DREDGNG, ENVRONMENTAL & MARNE ENGNEERNG afgekort D.E.M.E. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,145% vastrentende obligaties met vervaldatum 14 februari 2019 Bruto

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

BASISPROSPECTUS 4 NOVEMBER 2014

BASISPROSPECTUS 4 NOVEMBER 2014 Basisprospectus BASISPROSPECTUS 4 NOVEMBER 2014 KNAB (Knab is een handelsnaam van Aegon Bank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage) EUR 500.000.000,- Programma tot uitgifte van Klantparticipaties

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood.

SAMENVATTING. De totale jaarlijkse capaciteit van de smelterijen van Nyrstar bedraagt meer dan 1,1 miljoen ton zink en 235.000 ton lood. SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het prospectus voor notering en aanbieding van 23 maart 2010 (het "Prospectus") en elke beslissing om te beleggen in de 5,5% vastrentende

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie