SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting met betrekking tot de Notes, de Emittent en de Garant. Omdat bepaalde Elementen niet verplicht hoeven te worden behandeld, kunnen er lacunes zijn in de nummering van de Elementen. Ook als een Element verplicht in een samenvatting moet worden opgenomen vanwege de aard van de Notes, de Emittent en de Garant, is het mogelijk dat er geen relevante informatie met betrekking tot het Element kan worden verstrekt. In dat geval moet een korte beschrijving van het Element in de samenvatting worden opgenomen, met daarbij de vermelding Niet van toepassing. Element Deel A Inleiding en waarschuwingen A.1 Inleiding en waarschuwingen A.2 Toestemming van de Emittent om het Basisprospectus in de aangegeven Aanbiedingsperiode te gebruiken voor latere wederverkoop of definitieve plaatsing door financiële tussenpersonen, en de voorwaarden die aan deze toestemming zijn verbonden Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus. Elke beslissing om te beleggen in de Notes dient te zijn gebaseerd op het Basisprospectus als geheel, met inbegrip van alle documenten die door verwijzing in het Basisprospectus zijn opgenomen. Indien er bij een rechtbank een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus wordt ingediend, kan de eiser, in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, gehouden zijn de kosten van de vertaling van het Basisprospectus te dragen alvorens de gerechtelijke procedure wordt gestart. Alleen de personen die de samenvatting hebben ingediend, met inbegrip van een vertaling ervan, kunnen civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, maar alleen indien de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer deze wordt gelezen in samenhang met de andere delen van het Basisprospectus of indien, bij lezing in samenhang met de andere delen van het Basisprospectus, essentiële informatie voor beleggers die overwegen in de Notes te beleggen niet wordt verstrekt. Een belegger die de intentie heeft om Notes te kopen of Notes koopt in het kader van een Openbare Aanbieding van een Bevoegde Aanbieder, zal dit doen, en aanbiedingen en verkopen van dergelijke Notes aan een belegger door deze Bevoegde Aanbieder zullen worden uitgevoerd, in overeenstemming met de voorwaarden en andere regelingen die bestaan tussen deze Bevoegde Aanbieder en deze belegger, met inbegrip van prijs-, allocatie-, kosten- en vereffeningsregelingen. Elke belegger moet zich op het moment van een dergelijke Openbare Aanbieding wenden tot de betrokken Bevoegde Aanbieder voor informatie over de algemene voorwaarden van de Openbare Aanbieding, en alleen de Bevoegde Aanbieder zal verantwoordelijkheid dragen voor deze informatie. 1

2 Deel B Emittent en Garant Element B.1 Juridische en handelsnaam van de Emittent B.2 Domicilie en rechtsvorm van de Emittent, recht dat van toepassing is op de activiteiten van de Emittent en het land van oprichting B.4b Een beschrijving van enige bekende trends die van invloed zijn op de Emittent en de sectoren waarin zij actief is B.5 Beschrijving van de Groep van de Emittent en van de positie van de Emittent binnen de Groep B.9 Winstprognose of - raming B.10 Voorbehouden in controleverslagen B.12 Geselecteerde essentiële historische financiële informatie/significan te of wezenlijke negatieve verandering ING Belgium International Finance S.A. (de Emittent ) De handelsnaam van de Emittent is ING Belgium International Finance S.A.. De Emittent is een naamloze vennootschap (société anonyme) onder de Luxemburgse wetgeving. Zijn maatschappelijke zetel is gelegen te 52 route d Esch, L Luxemburg, Luxemburg. De Emittent is geen werkmaatschappij. Het doel van de Emittent is om leningen toe te kennen aan vennootschappen van de ING België NV groep, buiten de procedures van de uitgegeven Notes. De Emittent is partij in de hedgingovereenkomsten met vennootschappen van de ING België NV groep, om hem de mogelijkheid te bieden om zijn betalingsverplichtingen in het kader van de Notes uit te voeren. De mogelijkheid van de Emittent om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de Notes die hij uitgeeft, zal afhangen van de betalingen die hij ontvangt in het kader van de relevante hedgingovereenkomsten. De Emittent wordt dus blootgesteld aan de mogelijkheid van de vennootschappen van de ING België NV groep als zijn tegenpartijen met betrekking tot dergelijke hedgingovereenkomsten om hun verplichtingen uit te voeren uit hoofde van dergelijke hedgingovereenkomsten. De Emittent is een dochteronderneming van ING België NV (de Garant ). De Garant maakt deel uit van ING Groep N.V. ( ING Groep ). De ING Groep is de holdingmaatschappij van een breed scala aan vennootschappen (samen ING genoemd) die bank-, beleggings-, levensverzekerings- en pensioendiensten aanbieden om tegemoet te komen aan de behoeften van een brede klantenbasis. Niet van toepassing. De Emittent heeft geen winstprognoses of -ramingen bekendgemaakt. Niet van toepassing. De controleverslagen inzake de gecontroleerde jaarrekening van de Emittent voor de jaren die eindigden op 31 december 2011 en 31 december 2012 zijn ongekwalificeerd. Belangrijkste cijfers ING Belgium International Finance S.A. (1) (Bedragen in miljoenen euro) Balans (2) Totale activa Vaste activa Vlottende activa

3 Eigen vermogen en reserves Crediteuren Resultaten (3) Totale inkomsten Opbrengsten uit financiële activa en andere financiële instrumenten Totaal lasten Winst... 1,8 4,5 Noten: (1) Deze cijfers zijn afgeleid uit de gecontroleerde jaarrekeningen van ING Belgium International Finance S.A. voor de boekjaren die eindigden op respectievelijk 31 december 2012 en (2) Per 31 december. (3) Voor het jaar dat eindigde op 31 december. B.13 Recente wezenlijke gebeurtenissen die specifiek van belang zijn voor de solvabiliteit van de Emittent B.14 Afhankelijkheid van andere entiteiten van de groep B.15 Een beschrijving van de hoofdactiviteiten van de Emittent B.16 De mate waarin de Emittent direct of indirect in eigendom of beheer is B.17 De kredietwaardigheid Significante of Wezenlijke Negatieve Verandering Tot op heden hebben geen wezenlijke veranderingen in de financiële of handelspositie van de Emittent plaatsgevonden sinds 31 december 2012 en hebben zich geen wezenlijke negatieve veranderingen in de vooruitzichten van de Emittent voorgedaan sinds 31 december Niet van toepassing. Er zijn geen recente omstandigheden die specifiek voor de Emittent gelden en die in belangrijke mate relevant zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent. Zie Element B.5. Niet van toepassing. De Emittent is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen de ING Groep. De activiteiten van de Emittent zijn beperkt tot het ontwikkelen en uitgeven van financiële instrumenten. Bij de plaatsing bij voornamelijk externe beleggers, worden de opbrengsten uit de verkoop van deze instrumenten gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het verstrekken van financiering aan de Garant. De Emittent is een niet-beursgenoteerde dochteronderneming die de rechtstreekse eigendom is van de Garant. Niet van toepassing. Aan de Emittent werd geen rating toegekend. De in het kader van het Programma uit te geven Tranches van Notes zullen geen rating 3

4 die aan de Emittent werd toegekend of zijn schuldpapier B.18 Een beschrijving van de aard en omvang van de garantie B.19.B.1 B.19.B.2 B.19.B.4b Juridische en handelsnaam van de Garant Domicilie en rechtsvorm van de Garant, recht dat van toepassing is op de activiteiten van de Garant en het land van oprichting Een beschrijving van eventuele bekende trends die gevolgen kunnen hebben voor de Garant en de sector waarin hij actief is toegekend krijgen. De Garant zal de verschuldigde betaling van alle bedragen waarvan vermeld is dat ze uit hoofde van de Notes door de Emittent betaalbaar zijn, onvoorwaardelijk en onherroepelijk garanderen. ING België NV De handelsnaam van de Garant is ING. De Garant is een naamloze vennootschap onder de Belgische wetgeving. Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd te Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België. De bedrijfsresultaten van de Garant worden beïnvloed door demografische omstandigheden en door diverse marktomstandigheden, waaronder economische cycli, cycli in de bankensector en schommelingen in aandelenmarkten, rentevoeten en wisselkoersen. In 2012 bleef de externe omgeving een impact hebben op de Garant, omdat de heersende schuldencrisis in de Eurozone tijdens een groot deel van het jaar een moeilijke omgeving bleef voor de economische en financiële markt. Dit heeft ertoe geleid dat de internationale kapitaal- en geldmarkten niet functioneren zoals ze dat in normale omstandigheden zouden doen. Dit had gevolgen (voor de Garant, zijn sector en de bredere economie), vooral in Europa, waar fondsen voor overheden en financiële instellingen op bepaalde markten moeilijkheden blijven ondervinden. De operaties van de Garant worden blootgesteld aan schommelingen op de aandelenmarkten. De Garant behoudt een internationaal gediversifieerde portefeuille, die vooral gericht is op klantgebonden trading. Daarom zullen tegenslagen op de markt naar alle waarschijnlijkheid zorgen voor een minder intensieve effectenhandel en makelaarsactiviteiten van de Garant voor zijn cliënten, met als gevolg een afname van de handelsresultaten en een daling van de bijhorende commissies. Bovendien behoudt de Garant ook aandelenbeleggingen in zijn eigen niet-tradingrekeningen. Fluctuaties in de aandelenmarkten kunnen van invloed zijn op de waarde van deze beleggingen. De activiteiten van de Garant zijn blootgesteld aan schommelingen in rentevoeten. Het beleid van de Garant met betrekking tot de schommelende rentevoeten heeft een invloed op de resultaten van zijn operaties. Onder rentegevoeligheid wordt verstaan de relatie tussen veranderingen in de marktrentes enerzijds en toekomstige rente-inkomsten en de economische waarde van de onderliggende bankportefeuilles anderzijds. Zowel de samenstelling van de activa en passiva van de Garant als het feit dat de rentevoeten schommelen, kunnen het gedrag van de cliënt anders beïnvloeden dan in de interne modellen van de Garant wordt aangenomen, waardoor het 4

5 B.19.B.5 Beschrijving van de Garant en van de positie van de Garant binnen de Groep B.19.B.9 Winstprognose of - raming B.19.B.10 B.19.B.12 Voorbehouden in controleverslagen Geselecteerde essentiële historische financiële informatie/significan te of wezenlijke negatieve veranderingen netto-inkomen en de handelsresultaten van de operaties van de bank op langere termijn beïnvloed kunnen worden door schommelingen in de rentevoeten. De Garant is blootgesteld aan schommelingen in de wisselkoersen. Het beleid van de Garant met betrekking tot de schommelende wisselkoersen heeft een invloed op de resultaten van zijn operaties, deels via handelsactiviteiten voor eigen rekening, maar ook omdat zij haar geconsolideerde financiële staten in euro s opstelt en publiceert. Omdat een groot deel van het inkomen en de uitgaven van de Garant in andere valuta dan de euro wordt uitgedrukt, zullen schommelingen in de wisselkoersen, die gebruikt worden om vreemde valuta om te zetten in euro, een invloed hebben op de resultaten van operaties en cashflow zoals die van jaar tot jaar worden gerapporteerd. Deze blootstelling wordt beperkt door het feit dat in andere valuta's dan de euro gerealiseerde resultaten worden omgerekend in euro's door middel van maandelijkse afdekking. De Garant is een direct gehouden, niet-beursgenoteerde dochteronderneming van ING Bank N.V., die een grote internationale speler is met een uitgebreid wereldwijd netwerk in meer dan veertig landen. De Garant maakt deel uit van ING Groep. Niet van toepassing. De Garant heeft geen winstprognoses of -ramingen bekendgemaakt. Niet van toepassing. De controleverslagen inzake de gecontroleerde jaarrekening van de Garant voor de jaren die eindigden op 31 december 2011 en 31 december 2012 zijn ongekwalificeerd. Essentiële geconsolideerde cijfers van ING België NV (1) (Bedragen in miljoenen euro) Balans (2) Totale activa Eigen vermogen Totaal schulden aan klanten (3) Totaal leningen en voorschotten Resultaten (4) Totale inkomsten... Totaal operationele kosten... Voorzieningen betreffende verliezen op leningen... Winst voor belastingen... Belastingen

6 Winst na belastingen... Noten: B.19.B.13 B.19.B.14 Recente belangrijke omstandigheden die van bijzonder belang zijn voor de solvabiliteit van de Garant Afhankelijkheid van andere entiteiten van de groep (1) Deze cijfers zijn afgeleid uit de gecontroleerde jaarrekeningen van ING België NV voor de boekjaren die eindigden op respectievelijk 31 december 2012 en (2) Per 31 december. (3) Cijfers, waaronder spaarrekeningen, klantenrekeningen, zakelijke termijndeposito's en schuldbewijzen. (4) Voor het jaar dat eindigde op 31 december. Significante of Wezenlijke Negatieve Verandering Tot op heden hebben zich geen wezenlijke veranderingen in de financiële positie van de Garant en zijn geconsolideerde dochterondernemingen voorgedaan sinds 31 december 2012 en hebben zich, in elk geval, geen wezenlijke veranderingen in de vooruitzichten van de Garant voorgedaan sinds 31 december Niet van toepassing. Er hebben zich recentelijk geen gebeurtenissen voorgedaan die specifiek zijn voor de Garant en die van wezenlijk belang zijn voor de evaluatie van de solvabiliteit van de Garant. Zie Element B.19.B.5. Niet van toepassing. De Garant is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen de ING Groep. B.19.B.15 B.19.B.16 B.19.B.17 Een beschrijving van de hoofdactiviteiten van de Garant Mate van directe of indirecte eigendom van of zeggenschap over de Garant De kredietwaardigheid die aan de Garant werd toegekend of zijn schuldbewijzen De Garant is een grote speler in de financiële dienstverleningssector, voornamelijk in België en Luxemburg, en verricht de volgende bedrijfslijnen: Retail & Private Banking en Commercial Banking. De Garant is een direct gehouden, niet-beursgenoteerde dochteronderneming van ING Bank N.V. De Garant heeft een senior schuldrating van Standard & Poor s Credit Market Services Europe Limited ( Standard & Poor s ) van A+ (negatieve outlook), Moody s Investors Services Ltd. ( Moody s ) van A2 (negatieve outlook) en Fitch France S.A.S. ( Fitch ) van A+ (negatieve outlook). Standard & Poor s, Moody s en Fitch zijn gevestigd in de Europese Unie en zijn geregistreerd onder Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus, als van tijd tot tijd gewijzigd (de CRA-verordening ). 6

7 Deel C Effecten Element C.1 Beschrijving van de typen effecten en klassen van effecten die worden aangeboden en/of toegelaten tot de handel, inclusief effectenidentificatienummer(s) De Notes kunnen Fixed Rate Notes, Floating Rate Notes, Variable Interest Rate Notes, Zero Coupon Notes, Inflation Linked Notes, Tailor-Made Interest Rate Notes, Step-up Interest Rate Notes, Floater Interest Rate Notes, Floater with Lock-In Interest Rate Notes, Reverse Floater Interest Rate Notes, Ratchet Floater Interest Rate Notes, Switchable (Fixed to Floating) Interest Rate Notes, Switchable (Floating to Fixed) Interest Rate Notes, Steepener Interest Rate Notes, Steepener with Lock-in Interest Rate Notes, Range Accrual(Rates) Interest Rate Notes, Range Accrual(Spread) Interest Rate Notes, Inverse Range Accrual Interest Rate Notes, KO Range Accrual Interest Rate Notes, Dual Range Accrual Interest Rate Notes, Snowball Interest Rate Notes, SnowRanger Interest Rate Notes, Barrier(Rates) Interest Rate Notes, Reference Item(Inflation) Performance Linked Interest Notes, Reference Item(Inflation) Indexed Interest Notes, Inflation Indexed Redemption Notes, Inflation Indexed Redemption with Floor Notes of een combinatie van de voorgaande zijn. De Notes zijn Floating Rate Notes verschuldigd in oktober Serienummer: Tranchenummer: 1 Totaal Bedrag: ISIN-code: Nominaal Minimum EUR 2,000,000 XS Algemene Code: C.2 Valuta van de effectenuitgifte De valuta van elke Serie van uitgegeven Notes zal ten tijde van de uitgifte worden overeengekomen door de Emittent en de betrokken Distributeur, onderhevig aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten en vereisten van regelgevers. De Notes zijn uitgedrukt in EUR. C.5 Beschrijving van eventuele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de effecten Niet van toepassing. De Notes zullen vrij overdraagbaar zijn. 7

8 C.8 Beschrijving van aan de Notes verbonden rechten, met inbegrip van de rangschikking van en eventuele beperkingen aan deze rechten. Status De Notes uitgegeven onder het Programma zullen rechtstreekse, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen van de Emittent vormen en zullen pari passu gerangschikt zijn ten opzichte van elkaar en (behoudens bepaalde schulden die wettelijk voorrang hebben) ten opzichte van alle andere niet-zekergestelde verplichtingen (anders dan achtergestelde verplichtingen, in voorkomend geval) die de Emittent van tijd tot tijd heeft uitstaan. Noch achtergestelde Notes, noch ongedateerde Notes kunnen worden uitgegeven in het kader van het Programma. De Garant heeft de verschuldigde betaling van alle bedragen waarvan vermeld is dat ze door de Emittent betaalbaar zijn uit hoofde van de Notes, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd. Zijn verplichtingen hieromtrent zijn opgenomen in de Garantie. De rechten van de houder van Notes onder de Garantie zijn rechtstreekse, onvoorwaardelijke, onherroepelijke, niet-gewaarborgde verplichtingen van de Garant en zijn pari passu gerangschikt zonder enige voorkeur onderling met alle andere huidige en toekomstige nietgewaarborgde en niet-achtergestelde verplichtingen van de Garant. Belastingen De Notes zullen geen enkele bepaling bevatten die de Emittent of de Garant verplicht om in het kader van rente en aflossingen op de hoofdsom te betalen bedragen aan te vullen tot brutobedragen in geval van belastinginhouding of -aftrek in het kader van of op grond van in enig rechtsgebied geheven belasting. De Emittent kan er ook voor kiezen, indien hij zou worden verplicht om ter gelegenheid van de volgende betaling in verband met de Notes belasting met betrekking tot de Notes in te houden of te betalen, om de Notes af te lossen. Negatieve zekerheid De voorwaarden van de Notes bevatten geen bepaling inzake een negatieve zekerheid. Gevallen van verzuim De voorwaarden van de Notes bevatten, onder andere, de volgende gebeurtenissen van verzuim ( Gevallen van Verzuim ): (i) het verzuim inzake de betaling van rente of aflossingen op de hoofdsom met betrekking tot de Notes houdt langer dan 30 dagen aan; of (ii) (iii) de Emittent of de Garant verzuimt de nakoming of inachtneming van enige van hun andere verplichtingen met betrekking tot de Notes en deze niet-nakoming duurt gedurende een termijn van 60 dagen na de kennisgeving van een ingebrekestelling aan de Emittent of de Garant voort; of de Emittent of de Garant wordt failliet verklaard of komt 8

9 in surseance van betaling te verkeren; of (iv) er is een bevel opgesteld of een uitvoerbaar besluit goedgekeurd houdende de vereffening of ontbinding van de Emittent of de Garant, tenzij dit gebeurt met het oog op een fusie, consolidatie of andere vorm van samensmelting met een andere vennootschap waarvan de voorwaarden (A) tot gevolg hebben dat de nieuwe of overlevende vennootschap, al naargelang het geval, alle verplichtingen die door de Emittent of Garant met betrekking tot de Notes zijn aangegaan op zich neemt of (B) vooraf zijn goedgekeurd door een Buitengewoon Besluit van de houders van Notes. Vergaderingen en schriftelijke besluiten De voorwaarden van de Notes bevatten bepalingen inzake het bijeenroepen van vergaderingen van houders van de Notes om te beraadslagen over aangelegenheden die in algemene zin van invloed zijn op hun belangen. Deze bepalingen staan omschreven meerderheden toe om besluiten te nemen die verbindend zijn voor alle houders, met inbegrip van houders die niet aanwezig waren bij en geen stem hebben uitgebracht tijdens de desbetreffende vergadering en houders die tegen het meerderheidsbesluit hebben gestemd. Ook kan actie worden ondernomen door middel van schriftelijke besluiten. Toepasselijk recht C.9 Rente: De nominale rente, de datum waarop de rente betaald moet worden en de vervaldagen van de rente, een beschrijving van de onderliggende waarde waarop de rente is gebaseerd, de vervaldatum en regelingen voor de aflossingen, met inbegrip van terugbetalingsprocedures, een indicatie van het rendement en de naam van de vertegenwoordiger van de houders van de schuldeffecten Op de Notes is het recht van het Groothertogdom Luxemburg van toepassing en de Notes worden uitgelegd in overeenstemming met het recht van Luxemburg. Zie Element C.8. De Notes zijn floating rate Notes ( Floating Rate Notes ). Elke Note draagt rente op haar uitstaande nominale bedrag vanaf de Renteaanvangsdatum, aan de zwevende rente berekend middels referentie naar EURIBOR 3 maanden, met een minimum van 1,625 procent. op jaarbasis en een maximum van 5,00 procent. op jaarbasis. Rente zal driemaandelijks op elke Rentebetalingsdatum achteraf betaald worden, onder voorbehoud van aanpassingen voor nietwerkdagen. De Rentebetalingsdata zijn 2 januari, 2 april, 2 juli en 2 oktober van elk jaar van (en inbegrepen) 2 januari 2014 tot (en inbegrepen) 2 oktober 2019, onder voorbehoud van aanpassingen in functie van de overeengekomen Werkdag-conventie vermeld in de Final Terms. Aflossing: de Vervaldatum, amortisering en procedures Aflossing De Definitieve Voorwaarden met betrekking tot elke Tranche van 9

10 voor terugbetaling Vertegenwoordiger voor de houders van schuldpapieren C.10 Indien het effect een derivaatcomponent heeft in de betaling van rente, een verklaring van hoe de waarde van de belegging door de waarde van het onderliggende instrument wordt beïnvloed C.11 Aanmelding voor toelating tot trading en verspreiding in een gereguleerde markt. C.15 Beschrijving van hoe de waarde van uw belegging beïnvloed wordt door de waarde van de onderliggende activa C.16 Het verstrijken of maturiteitdatum van de effecten Notes vermelden ofwel dat de Notes niet kunnen worden afgelost voorafgaand aan hun vermelde vervaldatum (om een andere reden dan een Geval van Verzuim (zoals hierin beschreven) of om belastingsredenen) of dat deze Notes aflosbaar zijn volgens een optie van de Emittent en/of de houders van de Notes na een onherroepelijke kennisgeving van minstens 5 en maximaal 30 dagen (of een eventuele andere kennisgevingsperiode (indien van toepassing) zoals in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden kan worden beschreven) aan de houders van de Notes of de Emittent, naargelang het geval. Bovendien kan de Emittent op elk moment, na kennisgeving aan de houders van de Notes, alle maar niet enkele van de Notes of een Serie afkopen voor de resterende tijd voor hun bedrag van voortijdige afkoop (zoals beschreven in de algemene voorwaarden met betrekking tot de specifieke uitgifte) indien voor de datum van dergelijke kennisgeving 90 procent of meer van de hoofdsom van de Notes van die Series tot nu toe uitgegeven, werd afgekocht. Het op vervaldatum betaalbare bedrag van de Notes zal berekend worden via een referentie naar het niveau van een Inflatie-Index, zoals beschreven in de Definitieve Voorwaarden en samengevat in de samenvatting van de uitgifte bij de Definitieve Voorwaarden. De Notes kunnen niet afgelost worden voor de bepaalde vervaldatum (om een andere reden dan een Geval van Verzuim (zoals hierin beschreven) of om belastingredenen. Niet van toepassing. Er is door de Emittent geen vertegenwoordiger van de houder van Notes aangesteld. Zie C.9. De betalingen van rente, opbrengt en waarde van de Notes kunnen gekoppeld zijn aan de prestatie van een inflatie-index. Bovendien kunnen rentebetalingen berekend worden via een referentie naar marktrentevoeten. Niet Van Toepassing. De Notes bevatten geen derivaatcomponenten. Niet Van Toepassing. De Notes zijn niet bestemd om toegelaten te worden voor handel. Zie C.9 en C.18. Onderhevig aan vroege aflossing, is de aflossingsdatum van de Notes de interestbetalingsdatum die het dichtste aansluit bij oktober Deze datum kan worden opgeschoven, ingeval zich verstoringen voordoen op dagen waarop een waardebepaling is gepland. C.17 Beschrijving van de Afhandelingsprocedures zullen variëren naargelang het 10

11 afwikkelingsprocedures voor effecten C.18 Beschrijving van hoe de opbrengst op afgeleide effecten (derivaten) plaatsvindt goedkeuringssysteem voor de Notes en plaatselijke gebruiken in het rechtsgebied van de belegger. De Notes zullen geleverd worden op de Uitgiftedatum, ofwel tegen betaling van de uitgifteprijs of vrij van betaling van de uitgifteprijs, naargelang de bepalingen in de Definitieve Voorwaarden. De Notes kunnen afgehandeld en betaald worden via onder andere Euroclear Bank SA/NV of Clearstream Banking, société anonyme. De Notes zullen in contanten betaald worden op de uitgiftedatum. De Notes zullen geleverd worden op uitgiftedatum tegen betaling van de uitgifteprijs van de Notes. Afhandelingsprocedures zullen variëren naargelang het goedkeuringssysteem voor de Notes en plaatselijke gebruiken in het rechtsgebied van de belegger. De Notes worden gecleared via Clearstream, Luxemburg. Rente en elk bedrag dat betaalbaar is als de Notes worden afgekocht voor de geplande vervaldatum, kunnen in contanten betaald worden. Op de geplande vervaldatum, als de Notes niet vroegtijdig zijn afgekocht, kan de afwikkeling afhangen van de waarde van de onderliggende activa. Het als rente betaalbare bedrag of bij afkoop van de Notes kan al dan niet gekoppeld zijn aan een onderliggend effect. De waarde van het onderliggende effect waaraan de Notes gekoppeld zijn, heeft een invloed op de betaalde rente, of de Notes voortijdig worden afgelost, en het bedrag dat op de aflossingsdatum wordt betaald. Deel D Risico s Element D.2 Belangrijke informatie over belangrijke risico's die specifiek zijn voor de Emittent of diens Sector D.3 Belangrijke informatie over de belangrijke risico's die specifiek zijn De Emittent is geen werkmaatschappij. Het doel van de Emittent is om leningen toe te kennen aan vennootschappen van de ING België NV groep, buiten de procedures van de uitgegeven Notes. De Emittent is partij in de hedgingovereenkomsten met vennootschappen van de ING België NV groep, om hem de mogelijkheid te bieden om zijn betalingsverplichtingen in het kader van de Notes uit te voeren. De mogelijkheid van de Emittent om te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de Notes die hij uitgeeft, zal afhangen van de betalingen die hij ontvangt in het kader van de relevante hedgingovereenkomsten. De Emittent wordt dus blootgesteld aan de mogelijkheid van de vennootschappen van de ING België NV groep als zijn tegenpartijen met betrekking tot dergelijke hedgingovereenkomsten om hun verplichtingen uit te voeren uit hoofde van dergelijke hedgingovereenkomsten. De volgende belangrijke risico's kunnen zich voordoen met betrekking tot de Notes: (a) de waarde van de Notes en de eventuele rente of aflossing ten aanzien van de Notes kan worden beïnvloed door, maar niet noodzakelijkerwijs correleren aan, bewegingen en schommelingen van marktrente; en (b) de 11

12 voor de Notes Emittent kan activiteiten aangaan waarbij zich belangenconflicten voordoen en een negatief effect hebben op de waarde van de Notes. Daarnaast kunnen de volgende belangrijke risico's ontstaan, hetgeen een nadelig effect kan hebben op het rentebedrag en/of het aflossingsbedrag of het te betalen bedrag met betrekking tot de Notes (indien van toepassing): (a) een gespecificeerde rentevoet of periodieke verhoging van de rente kan niet in gelijke tred blijven met de geldende markttarieven; en (b) rentebedragen beperken. En verder, aangezien de Garant deel uitmaakt van een bedrijf voor financiële diensten dat wereldwijd actief is, worden de inkomsten en verdiensten van de Garant beïnvloed door de volatiliteit en sterkte van de omgeving van de economische, zakelijke en kapitaalmarkten, die specifiek zijn voor de geografische streken waar hij zaken doet. De voortdurende turbulentie en volatiliteit van dergelijke factoren hebben de winstgevendheid en solvabiliteit van de Garant negatief beïnvloed en zullen dat mogelijk blijven doen. De Garant heeft een aantal specifieke factoren geïdentificeerd die zijn zakelijke activiteit en zijn vermogen om verschuldigde bedragen krachtens de Notes negatief zouden kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn onder andere: negatieve omstandigheden op de kapitaal- en kredietmarkten het verzuim van bij een belangrijke marktspeler onvoorspelbare en/of catastrofale omstandigheden negatieve wijzigingen of uitbreiding van wetten en/of regels rond financiële diensten voortdurende turbulentie en volatiliteit op de financiële markten en de economie in het algemeen onvermogen om het marktaandeel te verhogen of te handhaven onvermogen van de tegenpartijen om hun financiële verplichtingen te vervullen marktvoorwaarden en verhoogd risico van problemen met leningen volatiliteit van de rentevoet en andere wijzigingen van de rentevoet mislukkingen van banken die binnen het bereik van de nationale compensatieschema's vallen onvermogen om risico's met succes te beheren via afgeleide instrumenten onvermogen om belangrijk personeel te behouden onvermogen om intellectuele eigendom te beschermen en mogelijkheid dat men te maken krijgt met claims voor inbreuken fouten in aannames die worden gebruikt om gedrag van de klant te voorspellen bij de berekening van marktrisico's aansprakelijkheid samenhangende met gegarandeerde pensioenregelingen inefficiënte beleidslijnen en regels voor risicobeheer risico s voortvloeiende uit overheidsingrijpen 12

13 aanspraken met betrekking tot nieuwe financiële producten downgrades of potentiële downgrades van de ratings aanhoudende stijging van de inflatie inherente operationele risico's negatieve reclame, acties van de overheid of geschillen implementatie van het ING-herstructureringsplan beperkingen die door de EG aan de ING worden opgelegd concurrentie- en andere nadelen die het gevolg zijn van het herstructureringsplan D.6 Risicowaarschuwin g dat beleggers de waarde van de volledige belegging of een deel ervan kunnen verliezen onvermogen om de geplande beperkingen van kosten, risico's en hefboomeffecten te verwezenlijken overeenkomstig het herstructureringsplan overeenkomsten van de ING met de Nederlandse overheid potentiële belasting van bijkomende gedragsbeperkingen door de EG met betrekking tot de overige Core Tier 1-effecten. Zie D.3 Het in de Notes belegde kapitaal staat aan risico s bloot. Bijgevolg is het mogelijk dat het bedrag dat een potentiële belegger bij de afkoop van zijn Notes ontvangt lager uitvalt dan het bedrag dat hij heeft belegd en gelijk aan nul kan zijn. Beleggers kunnen tot de volledige waarde van hun belegging verliezen indien: (a) de belegger zijn Notes verkoopt vóór de geplande aflossing op de secundaire markt tegen een bedrag dat lager is dan de initiële aankoopprijs; (b) de Emittent onderworpen wordt aan een insolventie- of faillissementsprocedure of een andere omstandigheid die het vermogen van de Emittent om de krachtens de Notes verschuldigde bedragen terug te betalen, negatief beïnvloedt; (c) de Notes voortijdig worden uitbetaald wegens redenen die buiten de controle van de Emittent vallen (zoals een wijziging van de toepasselijke wet of een marktomstandigheid met betrekking tot het (de) onderliggende effect(en)) en het betaalde of geleverde bedrag lager uitvalt dan de initiële aankoopprijs; en/of (d) de Notes zijn onderhevig aan bepaalde aanpassingen of alternatieve waarderingen als gevolg van bepaalde gebeurtenissen die de markt verstoren, waardoor het te betalen of te leveren bedrag beperkt wordt tot bedragen of waarden die lager zijn dan de initiële aankoopprijs. Deel E Aanbod Element E.2b Redenen voor het aanbod en het gebruik van opbrengsten anders dan voor het maken De netto-opbrengst van elke uitgifte van Notes zal door de Emittent worden toegepast voor zijn algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder het verstrekken van financiering aan de Garant. 13

14 van winst en/of het indekken tegen risico s E.3 Bepalingen en voorwaarden van het aanbod De algemene voorwaarden van elk aanbod van Notes zullen vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de Emittent en de relevante Distributeur op het ogenblik van de uitgifte en in de Definitieve Voorwaarden vermeld worden. Een belegger die Notes in een openbaar aanbod wil verwerven of verwerft van een Bevoegde Aanbieder, kan dit doen, en aanbiedingen en verkopen van dergelijke Notes aan een belegger door een dergelijke Bevoegde Aanbieder zullen verlopen overeenkomstig eventuele voorwaarden en andere afspraken tussen die Bevoegde Aanbieder en die belegger, met inbegrip van prijs, toekenningen, kosten en betaalafspraken. De belegger moet zich voor het verschaffen van deze informatie wenden tot de betrokken Bevoegde Aanbieder en deze Bevoegde Aanbieder is verantwoordelijk voor deze informatie. De Emittent draagt met betrekking tot deze informatie geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten opzichte van een belegger. Het kan zijn dat aan een belegger niet de Notes worden toegewezen waarvoor zij zich hebben aangemeld. Het aanbod kan, naar keuze van de Emittent, worden geannuleerd op elk moment voorafgaand aan de Uitgiftedatum. (i) Aanbiedingsperiode: De periode van 9 september 2013 tot 27 september (ii) Voorwaarden waaraan het aanbod onderhevig is: Aanbod van de Notes zijn afhankelijk van hun uitgifte. Aangezien tussen de Bevoegde Aanbieder en zijn klanten, aanbiedingen van de Notes verder onderhevig zijn aan voorwaarden die tussen hen zijn overeengekomen en/of zoals vastgesteld in de regelingen die tussen hen zijn opgezet. 14

15 (iii) Beschrijving van de aanvraagprocedure: (iv) Beschrijving van mogelijkheid om inschrijvingen te verminderen: (v) Wijze van terugbetaling van het bedrag dat teveel betaald werd door de aanvragers: (vi) Minimum- en/of maximumbedrag van de aanvraag: (vii) Methode en tijdslimiet voor het betalen van de effecten en voor de levering van de Notes: (viii) Manier en datum waarop resultaten van het aanbod openbaar gemaakt Een potentiële houder van Notes zou de toepasselijke Bevoegde Aanbieder in de toepasselijke rechtsgebieden van de openbare aanbieding voor het einde van de Aanbiedingsperiode moeten contacteren. Een potentiële houder van Notes zal op de Notes intekenen in overeenstemming met de overeenkomsten tussen deze Bevoegde Aanbieder en zijn klanten met betrekking tot de inschrijving van effecten in het algemeen. Houders van Notes zijn niet verplicht om rechtstreeks een contractuele overeenkomst af te sluiten met de Emittent in verband met de aanmelding van de Notes. Het kan zijn dat beleggers niet alle Notes waarvoor zij zich inschrijven krijgen toegewezen. De aanbieding kan, naar keuze van de Emittent, voor de Uitgiftedatum geannuleerd worden. Niet van toepassing. De voorwaarden van het Openbaar Aanbod voorzien niet in de vermindering van inschrijvingen. Niet van toepassing. De voorwaarden van het Openbare Aanbod voorzien niet in terugbetalingen voor bedragen die teveel betaald werden door de aanvragers. Er zijn geen vooraf vastgestelde toewijzingscriteria. De Bevoegde Aanbieder zal toewijzingscriteria toepassen in overeenstemming met de gebruikelijke marktpraktijken en de geldende wetten en regelgevingen. Beleggers zullen door de betreffende Bevoegde Aanbieder op de hoogte gebracht worden van de toekenning van hun Notes en de afrekeningsregelingen daarvan. De Notes zullen op de Uitgiftedatum uitgegeven worden door de Emittent tegen betaling van het netto inschrijvingsgeld. Beleggers zullen door de betreffende Bevoegde Aanbieder op de hoogte gebracht worden van hun toekenning 15

16 moeten worden: (ix) Procedure voor de uitoefening van een voorkeursrecht, de verhandelbaarheid van inschrijvingsrechten en de behandeling van nietuitgeoefende aanmeldingsrechten: (x) Categorieën van mogelijke beleggers aan wie de Notes worden aangeboden en of er tranche(s) gereserveerd zijn voor bepaalde landen. (xi) Wijze van kennisgeving aan de inschrijvers van het toegewezen bedrag en de vermelding of de handel mag aanvangen voordat kennisgeving is gedaan: (xii) Bedrag van de kosten en belastingen die uitdrukkelijk aan de inschrijver of koper van Notes en de afrekeningsregelingen daarvan. Niet van toepassing. De voorwaarden van het Openbaar Aanbod voorzien niet in een procedure voor de uitoefening van een voorkeurrecht of de verhandelbaarheid van inschrijvingsrechten. Aanbiedingen kunnen worden uitgevoerd door de Bevoegde Aanbieder in België (de Rechtsgebieden van Openbare Aanbieding ) aan gelijk welke persoon tijdens de Aanbiedingsperiode. In andere landen van de Europese Economische ruimte en in alle rechtsgebieden (inclusief de Rechtsgebieden van Openbare Aanbieding) buiten de Aanbiedingsperiode, zullen aanbiedingen enkel worden uitgevoerd door de beheerders ingevolge een vrijstelling onder de Prospectusrichtlijn, zoals geïmplementeerd in deze landen. Alle aanbiedingen van de Notes zullen worden gedaan in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgevingen. Het is mogelijk dat een potentiële houder van Notes niet alle Notes waarvoor hij tijdens de Aanbiedingsperiode intekende krijgt toegewezen. Potentiële houders van Notes zullen op de hoogte gebracht worden door de toepasselijke Bevoegde Aanbieder, in overeenstemming met de regelingen tussen deze Bevoegde Aanbieder en de potentiële houders van Notes. Er mogen geen transacties in de Notes op een gereglementeerde markt in de zin van de MiFID-richtlijn worden uitgevoerd vóór de Uitgiftedatum. Niet van toepassing. De voorwaarden van het Openbaar Aanbod voorzien niet in uitgaven en/of belastingen die kunnen worden toegerekend aan een aanmelder 16

17 E.4 Belangen van natuurlijke en rechtspersonen die betrokken zijn bij de uitgifte/het aanbod E.7 Geschatte aangerekende kosten aan de belegger door de Emittent, de Garant of de aanbieder worden aangerekend en/of koper van de Notes. Met uitzondering van enige vergoedingen die aan de Distributeur worden betaald, is, voor zover de Emittent weet, geen enkele persoon betrokken bij de uitgifte van de Notes heeft een materieel belang bij het aanbod. De Distributeur en hun aanverwanten zijn betrokken, en kunnen in de toekomst betrokken worden, bij investeringsbankieren en/of commerciële banktransacties met en kan andere diensten leveren aan, de Emittent en zijn aanverwanten in de gewone gang van zaken. Niet van toepassing. Er worden door de Emittent, de Garant of Bevoegde Aanbieder met betrekking tot het Programma in het algemeen geen kosten aan de belegger aangerekend; dergelijke kosten kunnen echter wel aangerekend worden met betrekking tot een specifieke uitgifte van Notes. 17

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met

Nadere informatie

Deel A Inleiding en waarschuwingen

Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING MET BETREKKING TOT DE SPECIFIEKE UITGIFTE VAN DE NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met

Nadere informatie

SAMENVATTING SPECIFIEK VOOR DE UITGIFTE

SAMENVATTING SPECIFIEK VOOR DE UITGIFTE SAMENVATTING SPECIFIEK VOOR DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING De samenvatting is opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING SPECIFIEK VOOR DE UITGIFTE

SAMENVATTING SPECIFIEK VOOR DE UITGIFTE SAMENVATTING SPECIFIEK VOOR DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A

Nadere informatie

ING Belgium International Finance S.A. 10,000,000,000 Issuance Programme. ING Belgium SA/NV

ING Belgium International Finance S.A. 10,000,000,000 Issuance Programme. ING Belgium SA/NV ING Belgium International Finance S.A. (Incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg) 10,000,000,000 Issuance Programme unconditionally and irrevocably guaranteed

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

ING Belgium International Finance S.A. 10,000,000,000 Issuance Programme. ING Belgium SA/NV

ING Belgium International Finance S.A. 10,000,000,000 Issuance Programme. ING Belgium SA/NV ING Belgium International Finance S.A. (Incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg) 10,000,000,000 Issuance Programme unconditionally and irrevocably guaranteed

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A tot en met

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Deel A Inleiding en waarschuwingen

Deel A Inleiding en waarschuwingen DEEL EEN: SAMENVATTING Deze samenvatting bevat informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd op basis van hun indeling in de delen A - E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SERIES 825 XS1000225919 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 10 september 2012. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422

SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 SAMENVATTING SERIE N025 ISIN XS1013483422 Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als "Onderdelen". Deze Onderdelen zijn genummerd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat alle

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

SAMENVATTING MET BETREKKING TOT PD WARRANTS. Deel A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING MET BETREKKING TOT PD WARRANTS. Deel A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING MET BETREKKING TOT PD WARRANTS Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten, hierna Elementen genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in de delen A tot en met E (A.1 tot

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 13 Juni 2012 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 17 juni 2010 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit basisprospectus en elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd na bestudering van het basisprospectus als geheel,

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Definitieve richtsnoeren

Definitieve richtsnoeren EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Definitieve richtsnoeren betreffende de koers voor de omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen bij een bail-in 1. Nalevings- en rapportageverplichtingen Status van deze

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent:

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent: SAMENVATTING Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Registratiedocument van 2 april 2007 voorbereid door de Emittent in verband met obligaties uitgegeven onder zijn U.S. $ 80.000.000.000

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

Credit Suisse International

Credit Suisse International Definitieve voorwaarden van 13 mei 2009 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199 Zero Coupon Index-linked Principal

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie